Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM (pokračování)

Pavel Tišnovský

V dnešní části seriálu o Javě i o virtuálním stroji tohoto jazyka společně dokončíme téma, kterému jsme se věnovali již v minulém díle. Popíšeme si, jakým způsobem je v bajtkódu Python VM realizován přístup k prvkům složených datových typů, konkrétně k prvkům seznamů a n-tic.

Doba čtení: 24 minut

Sdílet

11. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.py

12. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

13. Obsah následující části seriálu

14. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM (pokračování)

V předcházející části tohoto seriálu jsme si vysvětlili, jakým způsobem se ve virtuálním stroji programovacího jazyka Java přistupuje k prvkům polí, což je vlastně jediný složený datový typ podporovaný již na úrovni bajtkódu. Na několika demonstračních příkladech jsme si ukázali čtení prvků z jednorozměrných i dvourozměrných polí, jakožto i zápis (či přesněji řečeno modifikaci) prvků v polích. Podobné demonstrační příklady byly použity i v případě programovacího jazyka Lua a Lua VM, v němž se sice nepoužívají klasická pole, ale koncepčně obecnější tabulky a asociativní pole. Ještě jsme si však neukázali způsob práce se složenými datovými typy v Pythonu a Python VM, což bude (alespoň doufejme) napraveno v následujících kapitolách.

2. Přístup k prvkům seznamů v Python VM

Pro přístup k prvkům seznamů i pro modifikaci seznamů se v Python VM používají tři instrukce bajtkódu. Tyto instrukce pracují se dvěma nebo třemi operandy, které samozřejmě musí být uloženy na zásobníku operandů. Instrukce BINARY_SUBSCR slouží pro přečtení prvku ze seznamu, instrukce STORE_SUBSCR pro uložení nové hodnoty prvku do seznamu a konečně instrukce DELETE_SUBSCR pro odstranění prvku ze seznamu. Hodnota uložená na vrcholu zásobníku operandů slouží ve všech případech k určení indexu čteného/zapisovaného/mazaného prvku:

# Instrukce Význam
1 BINARY_SUBSCR provádí operaci TOS = 2OS[TOS]
2 STORE_SUBSCR provádí operaci 2OS[TOS] = 3OS
3 DELETE_SUBSCR provádí operaci del 2OS[TOS]

Význam zkratek TOS, 2OS3OS je vysvětlen v další tabulce:

# Zkratka/zápis Význam
1 TOS Top Of Stack – prvek uložený na vrcholu zásobníku operandů
2 2OS 2nd Of Stack – prvek uložený těsně pod TOS
3 3OS 3rd Of Stack – prvek uložený těsně pod 2OS
4 2OS[TOS] Prvek s indexem uloženým na TOS, který je součástí seznamu, jehož reference je v 2OS

3. Demonstrační příklad Test21.py: přístup k prvkům jednorozměrného seznamu

V prvním demonstračním příkladu nazvaném Test21.py je implementována čtveřice funkcí readItem(), writeItem(), modifyListItems()printList(). Ve funkci readItem() se nejprve přečte prvek uložený v seznamu na daném indexu a posléze se hodnota tohoto prvku použije jako návratová hodnota celé funkce. Ve funkci writeItem() dochází k zápisu nové hodnoty do zadaného prvku seznamu a konečně se ve funkci modifyListItems() zvýší hodnoty všech prvků uložených v seznamu o jedničku:

#
# Pristup k prvkum (jednorozmerneho) seznamu.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku ze seznamu.
#
def readItem(list_variable, index):
  return list_variable[index]
 
 
 
#
# Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do seznamu.
#
def writeItem(list_variable, index, value):
  list_variable[index] = value
 
 
 
#
# Zvyseni hodnoty vsech prvku seznamu.
#
def modifyListItems(list_variable):
  for i in range(0, len(list_variable)):
    list_variable[i] = list_variable[i] + 1
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku seznamu.
#
def printList(list_variable):
  for i in range(0, len(list_variable)):
    print(readItem(list_variable, i))
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  list_variable = [1, 2, 3]
 
  print("Original list:")
  printList(list_variable)
  print
 
  writeItem(list_variable, 1, 42)
  print("2nd item have been changed:")
  printList(list_variable)
  print
 
  modifyListItems(list_variable)
  print("Modified list:")
  printList(list_variable)
  print
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nwriteItem:")
  dis(writeItem)
 
  print("\nmodifyListItems:")
  dis(modifyListItems)
 
main()
 
 
#disassemble()

Po spuštění demonstračního příkladu Test22.py se na standardní výstup vypíše výsledek volání funkcí z main():

Original list:
1
2
3
 
2nd item have been changed:
1
42
3
 
Modified list:
2
43
4
 

4. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test21.py

Podívejme se nyní na strukturu bajtkódu vzniklého po překladu zdrojového kódu demonstračního příkladu Test21.py. V bajtkódu funkce readItem() se používá již ve druhé kapitole popsaná instrukce BINARY_SUBSCR, které se však na zásobník operandů musí připravit dvojice operandů – reference na seznam a index prvku:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_variable" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku ze seznamu a uložení na zásobník
       7 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

Podobným způsobem je strukturován i bajtkód funkce writeItem(), ovšem s tím rozdílem, že se pro instrukci STORE_SUBSCR musí na zásobníku operandů připravit tři operandy: reference na seznam, index zapisovaného prvku a samozřejmě i zapisovaná hodnota:

writeItem:
 19      0 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr (nová hodnota prvku)
       3 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_variable a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       9 STORE_SUBSCR        // uložení prvku do seznamu
       10 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       13 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

Bajtkód funkce modifyListItems() je podle očekávání nejsložitější a využívá se v něm jak instrukce BINARY_SUBSCR, tak i instrukce STORE_SUBSCR; obě tyto instrukce jsou volány v počítané programové smyčce:

modifyListItems:
 27      0 SETUP_LOOP   47 (to 50)  // příprava programové smyčky (adresa konce smyčky)
       3 LOAD_GLOBAL  0 (range)  // reference na funkci "range"
       6 LOAD_CONST   1 (0)    // první parametr funkce "range"
       9 LOAD_GLOBAL  1 (len)   // reference na funkci "len"
       12 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "list_variable"
       15 CALL_FUNCTION 1      // zavolat funkci len(list_variable)
       18 CALL_FUNCTION 2      // zavolat funkci range(0, len(list_variable))
       21 GET_ITER          // iterátor pro programovou smyčku
 
    --  22 FOR_ITER    24 (to 49)  // začátek těla programové smyčky
       25 STORE_FAST   1 (i)    // uložit hodnotu počitadla na zásobník
 28     28 LOAD_FAST   0 (list_variable)
       31 LOAD_FAST   1 (i)    // počitadlo smyčky = index do seznamu
       34 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku ze seznamu a uložení na zásobník
       35 LOAD_CONST   2 (1)    // konstanta přičítaná k prvku
       38 BINARY_ADD
       39 LOAD_FAST   0 (list_variable)
       42 LOAD_FAST   1 (i)
       45 STORE_SUBSCR        // uložení prvku do seznamu
       46 JUMP_ABSOLUTE 22      // skok na začátek těla smyčky (další iterace)
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  50 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       53 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

5. Demonstrační příklad Test22.py: přístup k prvkům seznamu obsahujícího podseznamy

V dnešním druhém demonstračním příkladu, který se jmenuje Test22.py, se taktéž provádí operace se seznamy, ovšem tyto seznamy obsahují jako své prvky další podseznamy. S takto vytvořenou složenou datovou strukturou je možné pracovat jako s běžným dvourozměrným polem, i když ve skutečnosti jsou možnosti „seznamu seznamů“ mnohem větší, než v případě rigidních polí. Opět se zaměříme na trojici funkcí nazvaných readItem(), writeItem()sum() (součet všech prvků seznamu seznamů):

#
# Pristup k prvkum seznamu obsahujiciho podseznamy.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku ze seznamu seznamu.
#
def readItem(list_of_lists, index1, index2):
  return list_of_lists[index1][index2]
 
 
 
#
# Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do seznamu seznamu.
#
def writeItem(list_of_lists, index1, index2, value):
  list_of_lists[index1][index2] = value
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(list_of_lists):
  sum = 0
  for sublist in list_of_lists:
    for item in sublist:
      sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku.
#
def printList(list_of_lists):
  for sublist in list_of_lists:
    for item in sublist:
      print(item),
    print
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  list_of_lists = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
 
  printList(list_of_lists)
  print("Sum = " + str(sum(list_of_lists)))
  print
 
  writeItem(list_of_lists, 1, 1, 0)
  printList(list_of_lists)
 
  print("Sum = " + str(sum(list_of_lists)))
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nwriteItem:")
  dis(writeItem)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
#disassemble()

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se na standardní výstup nejprve vypíše původní hodnota „dvourozměrného pole“:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Sum = 45

Po modifikaci prostředního prvku se vypíše nová hodnota pole i nově vypočtená suma:

1 2 3
4 0 6
7 8 9
Sum = 40

6. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test22.py

Bajtkód přeložené funkce readItem() je zajímavý především z toho hlediska, že je z něho jasně patrné, že se se „seznamem seznamů“ skutečně pracuje jako s hierarchickou datovou strukturou. První instrukcí BINARY_SUBSCR je vybrán podseznam uložený na indexu „index1“ a posléze je z tohoto seznamu již přečten konkrétní prvek na indexu „index2“:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_of_lists" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice (což je pod-n-tice)
       7 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       10 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z pod-n-tice a uložení na zásobník
       11 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

V bajtkódu funkce writeItem() je situace obdobná – první instrukcí BINARY_SUBSCR se získá reference na příslušný podseznam, s nímž se již provádí operace zápisu s využitím instrukce STORE_SUBSCR:

writeItem:
 19      0 LOAD_FAST   3      // načíst čtvrtý parametr (nová hodnota prvku)
       3 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_of_lists" a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       9 BINARY_SUBSCR
       10 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       13 STORE_SUBSCR        // uložení nové hodnoty prvku do seznamu
       14 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       17 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

V bajtkódu funkce sum() je implementována dvojice do sebe vnořených programových smyček a můžeme zde vidět použití iterátorů namísto instrukce BINARY_SUBSCR (samotný iterátor postupně vrací jednotlivé podseznamy ve vnější smyčce, popř. již konkrétní prvky ve smyčce vnitřní):

sum:
 27      0 LOAD_CONST   1 (0)    // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
       3 STORE_FAST   1 (sum)   // inicializace lokální proměnné "sum"
 
 28      6 SETUP_LOOP   41 (to 50)  // příprava vnější programové smyčky (adresa konce smyčky)
       9 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "list_of_lists"
       12 GET_ITER          // iterátor pro vnější programovou smyčku
    --  13 FOR_ITER    33 (to 49)  // začátek těla vnější programové smyčky
       16 STORE_FAST   2 (sublist) // uložit aktuální hodnotu řídicí proměnné
 
 29     19 SETUP_LOOP   24 (to 46)  // příprava vnitřní programové smyčky (adresa konce smyčky)
       22 LOAD_FAST   2 (sublist) // načíst aktuální hodnotu řídicí proměnné
       25 GET_ITER          // iterátor pro vnitřní programovou smyčku
    --  26 FOR_ITER    16 (to 45)  // začátek těla vnitřní programové smyčky
       29 STORE_FAST   3 (item)   // získali jsme hodnotu prvku seznamu!
 
 30     32 LOAD_FAST   1 (sum)   // výpočet prováděný ve vnitřní programové smyčce
       35 LOAD_FAST   3 (item)   // načíst prvek
       38 BINARY_ADD         // sum = sum + item
       39 STORE_FAST   1 (sum)   // nová hodnota lokální proměnné "sum"
       42 JUMP_ABSOLUTE 26      // skok na začátek vnitřní programové smyčky
 
    --  45 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  46 JUMP_ABSOLUTE 13      // skok na začátek vnější programové smyčky
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
 31   --  50 LOAD_FAST   1 (sum)   // hodnota vracená funkcí (proměnná "sum")
       53 RETURN_VALUE        // vrátit hodnotu lokální proměnné "sum"

Trojice instrukcí:

LOAD_FAST seznam_či_n_tice
GET_ITER
FOR_ITER    instrukce za koncem smyčky

je pro Python VM typická, stejně jako ukončení této smyčky:

JUMP_ABSOLUTE adresa instrukce FOR_ITER
POP_BLOCK

To jsme již ostatně viděli i v několika demonstračních příkladech popisovaných předminule.

7. Přístup k prvkům n-tic v Python VM

Kromě seznamů podporuje programovací jazyk Python i použití n-tic (tuples), které se od seznamu mj. liší i tím, že jsou neměnitelné (immutable). Koncept neměnitelných hodnot umožňuje provádění různých typů optimalizací a nejinak je tomu i v případě n-tic. Zajímavé přitom je, že pro získání prvku z n-tice se v bajtkódu používá stejná instrukce, jako pro získání prvku ze seznamu. To mj. znamená, že tato kapitola bude velmi krátká, protože nám bude stačit si (znovu) popsat jedinou instrukci BINARY_SUBSCR:

# Instrukce Význam
1 BINARY_SUBSCR provádí operaci TOS = 2OS[TOS]

8. Demonstrační příklad Test23.py: přístup k prvkům jednorozměrné n-tice

V dnešním třetím demonstračním příkladu Test23.py si práci s n-ticemi otestujeme na funkci readItem(), která se však nijak neliší od stejnojmenné funkce z příkladu Test21.py:

#
# Pristup k prvkum (jednorozmerne) n-tice.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z n-tice.
#
def readItem(tuple_variable, index):
  return tuple_variable[index]
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku n-tice.
#
def printTuple(tuple_variable):
  for i in range(0, len(tuple_variable)):
    print(readItem(tuple_variable, i))
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  tuple_variable = (1, 2, 3)
 
  print("Original tuple:")
  printTuple(tuple_variable)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
main()
 
 
#disassemble()

Na standardní výstup se po spuštění tohoto příkladu vypíšou následující čtyři řádky:

Original tuple:
1
2
3

9. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test23.py

Čtenáře pravděpodobně nepřekvapí, že bajtkód funkce readItem() zůstal nezměněn. Ostatně jeden z důvodů, proč je v bajtkódech Lua VM a Python VM menší množství instrukcí, než v případě JVM, spočívá právě v dynamickém typování, a tím pádem i v možnosti použití jediné instrukce (zde konkrétně BINARY_SUBSCR) s několika datovými typy:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "tuple_variable" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice a uložení na zásobník
       7 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

10. Demonstrační příklad Test24.py: přístup k prvkům n-tice obsahující další n-tice

Jen pro úplnost si ukažme zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu Test24.py, v němž se pracuje s prvky n-tic, které obsahují další n-tice, takže výsledkem je buď neměnitelné dvourozměrné pole či nepravidelné pole. n-tice jsou neměnitelné, proto zde není implementována ani funkce writeItem():

#
# Pristup k prvkum n-tice obsahujici pod n-tice.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z n-tice.
#
def readItem(tuple_of_tuples, index1, index2):
  return tuple_of_tuples[index1][index2]
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(tuple_of_tuples):
  sum = 0
  for subtuple in tuple_of_tuples:
    for item in subtuple:
      sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku.
#
def printTuple(tuple_of_tuples):
  for subtuple in tuple_of_tuples:
    for item in subtuple:
      print(item),
    print
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  tuple_of_tuples = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9))
 
  printTuple(tuple_of_tuples)
  print("Sum = " + str(sum(tuple_of_tuples)))
  print
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
disassemble()
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Sum = 45

11. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.py

Bajtkód funkce readItem() z příkladu Test24.py je shodný s bajtkódem téže funkce z příkladu Test22.py:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "tuple_of_tuples" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice (což je pod-n-tice)
       7 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       10 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z pod-n-tice a uložení na zásobník
       11 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

Podobně je tomu i u bajtkódu funkce sum(), o čemž se ostatně můžete sami jednoduše přesvědčit:

CIF-tip-bezpecnost

sum:
 19      0 LOAD_CONST   1 (0)    // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
       3 STORE_FAST   1 (sum)   // inicializace lokální proměnné "sum"
 
 20      6 SETUP_LOOP   41 (to 50)  // příprava vnější programové smyčky (adresa konce smyčky)
       9 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "tuple_of_tuples"
       12 GET_ITER          // iterátor pro vnější programovou smyčku
    --  13 FOR_ITER    33 (to 49)  // začátek těla vnější programové smyčky
       16 STORE_FAST   2 (subtuple) // uložit aktuální hodnotu řídicí proměnné
 
 21     19 SETUP_LOOP   24 (to 46)  // příprava vnitřní programové smyčky (adresa konce smyčky)
       22 LOAD_FAST   2 (subtuple) // načíst aktuální hodnotu řídicí proměnné
       25 GET_ITER          // iterátor pro vnitřní programovou smyčku
    --  26 FOR_ITER    16 (to 45)  // začátek těla vnitřní programové smyčky
       29 STORE_FAST   3 (item)   // získali jsme hodnotu prvku n-tice!
 
 22     32 LOAD_FAST   1 (sum)   // výpočet prováděný ve vnitřní programové smyčce
       35 LOAD_FAST   3 (item)   // načíst prvek
       38 BINARY_ADD         // sum = sum + item
       39 STORE_FAST   1 (sum)   // nová hodnota lokální proměnné "sum"
       42 JUMP_ABSOLUTE 26      // skok na začátek vnitřní programové smyčky
 
    --  45 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  46 JUMP_ABSOLUTE 13      // skok na začátek vnější programové smyčky
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
 23   --  50 LOAD_FAST   1 (sum)   // hodnota vracená funkcí (proměnná "sum")
       53 RETURN_VALUE        // vrátit hodnotu lokální proměnné "sum"

12. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Pythonu, dnes nikoli v Javě ani Lue :-) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

13. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu si ukážeme, jak se v bajtkódech virtuálních strojů JVM, Lua VM a Python VM pracuje s asociativními poli, popř. se strukturami, které se tomuto datovému typu nejvíce přibližují. Uvidíme, že i v tomto případě se možnosti jednotlivých popisovaných JVM od sebe odlišují, a to především v úrovni abstrakce. Nejmenší množství operací s asociativními poli nabízí JVM, ovšem v Lua VM i Python VM je operace s tímto velmi užitečným datovým typem podporována velmi dobře.

14. Odkazy na Internetu

 1. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 2. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 3. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 4. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 5. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 6. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 7. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 8. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 9. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 10. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 11. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 12. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 13. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 14. Parrot
  http://www.parrot.org/
 15. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 16. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 17. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 18. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 19. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 20. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 21. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 22. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 23. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 24. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 25. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 26. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 27. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 28. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 29. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 30. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 31. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 32. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 33. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 34. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 35. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 36. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 37. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 38. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 39. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 40. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 41. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 42. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 43. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 44. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 45. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 46. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 47. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 48. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 49. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 50. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 51. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 52. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 53. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 54. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 55. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 56. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 57. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 58. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 59. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 60. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 61. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 62. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 63. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 64. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 65. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 66. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 67. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 68. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 69. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 70. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 71. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 72. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 73. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 74. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 75. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 76. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 77. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 78. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 79. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 80. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 81. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 82. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 83. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 84. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 85. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 86. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 87. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 88. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 89. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 90. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 91. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 92. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 93. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 94. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 95. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 96. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 97. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 98. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 99. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 100. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 101. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 102. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 103. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 104. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 105. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 106. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 107. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 108. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 109. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 110. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 111. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 112. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 113. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 114. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 115. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 116. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 117. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 118. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 119. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 120. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 121. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 122. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 123. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 124. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 125. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 126. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 127. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 128. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 129. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 130. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 131. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 132. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 133. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 134. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 135. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 136. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 137. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 138. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 139. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 140. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 141. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 142. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 143. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 144. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 145. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 146. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 147. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 148. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 149. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 150. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 151. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 152. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 153. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 154. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 155. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 156. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 157. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 158. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 159. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 160. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 161. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html