Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Klesnou autorské polatky z některých médií, z CD a DVD ne od faha - Dobrý den, rád bych se...

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 22. 7. 2008 13:56

  faha (neregistrovaný)
  Dobrý den,

  rád bych se optal zacože se platí autorské poplatky,
  chystám se koupit pro firemní účely 3x pevný disk o
  kapacitě 500GB, ale není mi jasné z jakého důvodu
  jsem nucen zaplatit autorský poplatek, neboť prokazatelně
  na tomto médiu nikdy nebude obsah podléhající autorskému
  zákonu.
  Považuji Vaše jednaní za protipravní.

  S pozdravem xxxxxx

  -------------------------

  Vážený pane xxxxxx,

  autorské odměny, o kterých se ve svém mailu zmiňujete, mají souvislost s
  rozmnožováním děl pro osobní potřebu fyzické osoby nebo vlastní vnitřní
  potřebu právnické a podnikající fyzické osoby, a jako takové jsou zákonným
  nárokem oprávněných nositelů tohoto majetkového autorského práva.
  Ve Vámi uváděném případě se jedná o tzv. náhradní odměny, výši kterých
  určuje na základě zmocnění autorského zákona Ministerstvo kultury ČR, ve své
  vyhlášce č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování
  rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Tyto
  náhradní odměny z nenahraných nosičů zvukových, zvukově obrazových a jiných
  záznamů, vybírá v souladu s § 98 odst. 7 a § 101 odst. 11 a 12 autorského
  zákona, na základě uděleného oprávnění Ministerstva kultury ČR k společnému
  výkonu práva podle § 25 odst. 1 autorského zákona, i pro ostatní příslušné
  kolektivní správce, v souladu s tripartitní smlouvou o pověření k
  zastupování, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
  Pro detailnější seznámení se s uvedeným výlučným majetkovým právem na odměnu
  za pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu a za užití, která jsou vyjmuta
  ze smluvního licencování v ustanoveních autorského zákona o volném užití,
  doporučuji přečíst si například vyjádření Veřejného ochránce práv k vyhlášce
  č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování
  rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn.
  Podle názoru ombudsmana je podstatným znakem této platby skutečnost, že její
  výše ani důvod nevyplývá se smlouvy, nýbrž přímo ze zákona, a to vůči všem
  tam uvedeným uživatelům, kromě jiného i vůči výrobcům, dovozcům či příjemcům
  nenahraných nosičů záznamů.
  K tomu dále nutno dodat, že OSA v tomto případě pouze vykonává svou zákonnou
  povinnost a povinnost plynoucí mu z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze
  dne 28.2.2001, ve znění pozdějších doplnění (čj. 4449/2001),o udělení
  oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorských.
  Zároveň se pro Vaší představu patří podotknout, že předmětné výlučné
  majetkové právo na náhradní odměny, je právem povinně kolektivně
  spravovaným, jak to stanovuje § 96 odst. 1 písm. a) bod 3., autorského
  zákona. Ten má číslo 121/2000 Sb., ve znění přijatém předposlední novelou
  provedenou zákonem č. 216/2006 Sb.
  Táto právní norma, obdobně jako i v zahraničí, zavádí právní konstrukci
  těchto dodatkových odměn, s cílem saturovat oprávněné majetkové zájmy autorů
  a jiných nositelů tohoto výlučného jiného majetkového práva, v důsledku
  obchodní činnosti subjektů, povinných k placení těchto odměn. Základem této
  konstrukce je kvazi-škodný skutek výrobce či dovozce nenahraných nosičů a
  přístrojů způsobilých k rozmnožování děl, spočívající v omezení samotného
  uplatňování majetkových práv autorů na rozmnožování děl. Důsledkem tohoto
  omezení je pak pokles výnosnosti těchto majetkových práv autorů. Náhradní
  odměny proto slouží k paušálnímu dorovnání takto ušlého zisku nositelů
  autorských práv, přičemž faktické zaznamenání autorskoprávně chráněných děl
  na daném zakoupeném médiu již není předmětem zkoumání, neboť to ani není v
  případě tolika uživatelů těchto zařízení možné. Postačující je i pouze
  potenciální ztráta výnosů z majetkových autorských práv, i když lze
  připustit, že ne každý uživatel (spotřebitel elektronického a mechanického
  zboží) nezaznamenaný zvukový či zvukově obrazový nosič použije k pořízení
  rozmnoženiny daného chráněného nehmotného statku, a upřednostní jinou formu
  naložení s ním.

  Doufám, že odpověď bude pro Vás dostatečná k rozhodnutí, menší část Vašich
  finančních prostředků, investovaných do nákupu paměťového média odvést v
  ceně za něj na autorskou náhradní odměnu, než větší část v podobě soudních
  výloh minout za prohraný soudní spor.

  S pozdravem,
  Mikita Peter, právní odd. OSA.