Hlavní navigace

MyCompany 1.0

17. 2. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Článek v krátkosti popisuje základní vlastnosti prvního bloku nového informačního systému určeného pro výrobní podniky. Software je řešen jako GNU projekt a je zveřejněn pod licencí GPL.

Úvod

Informační systém MyCompany je plně postaven na technologii webu. Systém je programován v jazyce Perl a pro uložení dat slouží databáze MySQL. Přednostně testovanými prohlížeči jsou Mozilla a Links, což zaručuje využitelnost všech prohlížečů respektujících platné standardy W3C. V nedávno zveřejněné verzi MyCompany 1.0 jsou dány k dispozici zejména části z oblasti vnitropodnikové komunikace a technické přípravy výroby. K systému je dostupný podrobnější manuál uživatele v českém jazyce.

Systém MyCompany tvoří mnoho funkcí. Každá funkce je samostatný perlovský script, krerý si umí pomocí webového formuláře vyžádat vstupní informace na uživateli, tyto informace převzít, dle nich provést nějaké konkrétní činnosti a výsledek činností odeslat pro prezentaci do prohlížeče, případně současně i jinam (na tiskárnu, mailem). Veškerý prezentační kód funkce je sestavován v XML a těsně před odesláním do prohlížeče či jinam je transformován na vhodnou formu (HTML pro grafický prohlížeč, HTML pro textový prohlížeč, TXT pro textové tiskárny, PS pro grafické tiskárny, …). Pro transformaci XML má systém MyCompany vlastní knihovny využívající knihovnu libxml2.

Informační systém MyCompany umožňuje těsné spojení s novou verzí webového databázového rozhraní Maccess 1.9. Toto spojení vytváří další aplikační vrstvu celého systému MyCompany, která je dána k dispozici i uživatelům neprogramátorům a slouží k vytváření vlastních dotazů na MySQL server. Starší verze Maccess 1.7 byla na Rootu popsána již téměř před třemi lety. Také k nové verzi Maccess 1.9 je k dispozici příručka pro začínající uživatele.

Pro systém MyCompany je ve všech případech charakteristická časová závislost. U každého údaje jsou zaznamenána data platnosti. V případě změn údajů jsou automaticky uzavřena data platnosti předchozích údajů a u nového údaje jsou data platnosti nově nastavena i s informací, kdo změnu provedl.

MyCompany 1.0 v současnosti pokrývá potřeby zejména z oblasti technické přípravy výroby. V příručce uživatele je uveden program dalšího rozvoje systému MyCompany, který avizuje zveřejnění dalších variant, tak aby do konce roku byla pokryta většina požadavků českých výrobních podniků na informační systém.

Pro zájemce o informační systém je zajímavá možnost přímého odzkoušení systému MyCompany, bez vlastní samostatné instalace, použitím on-line verze, která je k dispozici na domácí stránce MyCompany.

Úvodní stránka

Screenshot úvodní stránky MyCompany uvádí základní oblasti, kterých se nyní systém dotýká:

Komunikace

Zaměstnacům podniku jsou k lepšímu dorozumívání dána k dispozici známá Fora. Význam Fora je v MyCompany podstatně zvýrazněn a stává se jedním z pilířů systému. Mimo Fora, která vytváří systém jaksi sám, má uživatel možnost forum jednoduše založit k řešení speciálních otázek.

Puncování Fora hodnotami 0 až 3 je vztahováno ke konkrétnímu uživateli, a tím je mu dána možnost stanovit si aktuální důležitost příspěvku. Při psaní příspěvku do fora se využívá možností nabízeného editoru HTML Area 3.0 beta.

Organizace výrobního podniku

Informační systém MyCompany je především určen pro podniky, které něco hmotného vyrábějí. Organizační struktury podniků mohou být velmi pestré. MyCompany se může přizpůsobit jednoduché organizační struktuře i divizní a holdingové struktuře. Jednu z mnoha variant zobrazení organizačního schematu ukazuje screenshot.

Typická webová vlastnost prolinkování je k dispozi téměř na každém objektu a umožňuje tak snadno získat potřebné informace pouhým kliknutím. Důležité objekty pak mají své domácí stránky. Například po kliknutí na kterémkoliv prolinkovaném čísle střediska se dostanete na jeho domácí stránku, která vás pak naviguje k dalším informacím souvisejícím s příslušným střediskem.

Domácí stránky

Domácích stránek je celá řada:

 • Domácí stránka střediska
 • Domácí stránka zaměstnance
 • Domácí stránka zakázky
 • Domácí stránka materiálu
 • Domácí stránka nářadí

Každá domácí stránka má tři části. Na začátku jsou vždy uvedeny důležité informace o daném objektu, pak následuje část odkazů, které nás většinou směřují k důležitým funkcím vztahujícím se k objektu, a v závěru je uvedeno samostatné Forum k domácí stránce daného objektu. Tato specializovaná Fora jsou velmi silným nástrojem pro řízení v systému MyCompany.

Na domácích stránkách jsou také odkazy na aktualizační funkce, jejichž názvy začínaji zkratkou „Akt.“ a které jsou určeny jak pro opravy již uložených údajů, tak i pro vložení zcela nových údajů. Použití těchto funkcí je vázáno na přidělení uživatelských práv. Jestliže uživatel nemá práva přidělena, funkce mu není ani nabídnuta.

Vyhledávání

Rychlý přístup k vyhledání informací o důležitých objektech zajišťuje vstupní textové políčko „Hledej:“ na úvodní stránce MyCompany (viz první screenshot). V nabízeném menu je možné určit základní oblast, kde hledat:

 • zakázka
 • materiál
 • nářadí
 • zaměstnanec
 • středisko
 • google

Poté se zapíše alespoň část číselného či slovního označení objektu, který je hledán. K dispozici jsou také prefixy, které umožňují vyhledávání dle regulárních výrazů.

Technická příprava výroby

Zakázky

Pojem zakázka má v systému MyCompany velký význam a označuje nejen výrobky, ale i všechny činnosti spojené s výkonem, třeba i nehmotného charakteru. Předpokládejme, že podnik vyrábí astronomické dalekohledy a vás zajímá dalekohled Astro 100. Pak ho můžete dle názvu vyhledat a po kliknutí na jeho čísle zakázky se otevře jeho domácí stránka:

Zajímá-li vás, z čeho se takový dalekohled skládá, stačí kliknout v řádce „Kusovník“ na slově „strom“ a dostanete rozpad jednotlivých komponent tohoto dalekohledu.

Obdobná kliknutí na jiných slovech vás dovedou k jiným požadovaným údajům.

Výkonová norma

Výkonová norma definuje, na kterých střediscích a pracovištích a v kterých operacích se jednotlivé úkony výroby provádějí, a stanoví časové normy pro práci dělníka (údaj tAmin), stroje (údaj tVmin) a seřizovače (údaj tBmin) a také kvalifikační požadavky na tyto pracovníky (údaje TtA a TtB). Ze zobrazení výkonové normy se dozvíte mnoho informací včetně informacích o přímých mzdách.

Pro názornou představu prezentačních schopností systému MyCompany odkazuji na screenshot zobrazení výkonové normy v prohlížeči Links.

Norma nářadí

Norma nářadí definuje druhy nářadí, které jsou pro výrobu dané zakázky v dané operaci potřeba.

Výrobní postup

Úkolem výrobního (technologického) postupu je přesně stanovit a popsat vše, co je nutno zajistit a vykonat pro vyrobení kvalitního výrobku. Vstupní informací pro tuto činnost je výkres výrobku či jiná forma technické dokumentace.

Příklad části výrobního postupu zobrazuje screenshot, který je možné po kliknutí zvětšit:


Zápis a aktualizace výrobního postupu

Mimo vlastní popis jednotlivých úkonů, které je nutno v dané operaci provést, umožňuje funkce pro zápis a aktualizaci výrobního postupu definovat:

 • výkonovou normu
 • normu nářadí
 • normu nářadí technologa
 • materiálovou normu

V integrovaném editoru technolog popíše jednotlivé úkony a operace. K tomu může využít i obrazové přílohy, které si předem připraví. Také zde uvede a následně uloží specializované programy například programy pro CNC stroje.

Zápis výrobního postup kopírováním ze vzorové zakázky

Součástí systému MyCompany jsou i další funkce pro usnadnění práce, jako například funkce umožňující kopírování výrobního postupu z postupu vzorové zakázky.

Ceny zakázek a kooperací

V okamžiku, kdy je k dispozici kompletní výrobní postup se všemi normami, tak jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, kdy známe cenu materiálu a jsou stanoveny režie jednotlivých středisek, je možno podle zvoleného kalkulačního vzorce vypočítat cenu zakázky.

Práva a uživatelská nastavení

Systém MyCompany je vybaven silnými nástroji pro jednoduché řízení přístupových práv. Ke každé funkci je možno přidělit přístupové právo samostatně. Některé funkce pak mají práva ještě vnitřně členěna. Jednoduše je možno zobrazit přístupová práva libovolného uživatele. Zobrazení práv uživatele root pak dává každému přehled, které funkce jsou v systému k dispozici.

Propojení systému MyCompany s databázovým rozhraním Maccess

Databázové rozhraní Maccess poskytuje uživateli přátelské prostředí na tvorbu SQL dotazů. Nová verze Maccess 1.9 přináší řadu zlepšení. Některé schopnosti jako drag&drop, které zpříjemňovaly návrh dotazu, byly u předchozí verze k dispozici jen pro MS IE. To se s novou verzí změnilo a všechny schopnosti Maccessu jsou nyní k dispozici i pro prohlížeč Mozilla.

CS24_early

Maccess je velmi vhodný i pro uživatele neprogramátory, kteří tak mohou získávat jinak členěné či seskupené informace, než jak jsou poskytovány základními funkcemi MyCompany. Maccess je ovšem také dále možné používat jako zcela nezávislý nástroj na MyCompany.

Dotazy v Maccessu mají obdobné chování jako obyčejné zobrazovací funkce systému MyCompany. Navíc jsou v Maccessu implementovány vlastnosti, které umožňují v rámci systému práv v MyCompany vytvořit link na dotaz v Maccessu. Výsledkem je, že z pohledu uživatele systému MyCompany není rozdíl mezi zobrazovací funkcí a dotazem v Maccessu nalinkovaným do MyComapny. Samotný uživatel nemusí mít pro užívání linkovaných dotazů žádná práva k Maccessu. Maccess se tak v rámci integrace s MyCompany stává vhodnou vývojovou platformou pro rychlou tvorbu zobrazovacích funkcí v MyCompany.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku