Hlavní navigace

Nagios: monitorovanie počítačovej siete

15. 12. 2010
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

V dnešnom článku by som chcel priblížiť zrejme najznámejší a najpoužívanejší sieťový monitorovací program Nagios. Nagios ponúka komplexné lokálne a vzdialené testovanie serverových služieb. Poďme sa pozrieť, ako testovať servery a mať vašu počítačovú sieť „pod palcom“.

Čo Nagios dokáže?

Nagios je názov rekurzívnym akronymom slovného spojenia N.A.G.I.O.S. – „Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood“, čo by sa do slovenčiny dalo voľne preložiť ako: „Nagios, nie je pripravený stať sa svätým“. Tento projekt mal pôvodne názov Netsaint, v roku 2002 bol ale premenovaný na Nagios. Nagios vie testovať najrôznejšie sieťové služby ako sú: ping, veľkosť diskových kvót, bežiace procesy, zaťaženie systému, system uptime, vyťaženosť procesorov, S.M.A.R.T test HDD atď… Program je vydávaný pod licenciou GNU GPL, čiže je voľne k dispozícii na osobné a aj komerčné použitie a je ho možné kopírovať, distribuovať, modifikovať. Samotné jadro Nagiosu nevie testovať žiadne služby. Na túto prácu slúžia tzv. zásuvné moduly (pluginy). Tieto pluginy sú maličké programy a skripty, ktoré vykonávajú testy jednotlivých služieb. Výstup (stdout) na terminál musí obsahovať do 80 znakov a návratový kód od hodnoty 0 do 3. Neskôr vysvetlím, čo znamenajú tieto čísla.

Teraz by som chcel vysvetliť, aké stavy vie Nagios z pluginov vyhodnotiť:

OK = 0 Plugin je schopný otestovať službu a je vyhodnotený ako korektne pracujúca služba.
Warning = 1 Plugin je schopný otestovať službu, avšak je vyhodnotený ako „warning“, pretože dosiahol varovnú hodnotu zadefinovanú administrátorom.
Critical = 2 Plugin vyhodnotí stav „critical“, pokiaľ daná službu z nejakého dôvodu nebeží alebo dosiahol kritickú hodnotu zadefinovanú administrátorom.
Unknown = 3 Plugin vyhodnotí stav ako „unknown“, pokiaľ plugin nie je schopný otestovať službu, nie je schopný prečítať dáta z pasívneho testu alebo nastala neznáma chyba, všeobecná chyba.

Aké meracie metódy Nagios používa?

Meracie metódy môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  1. Pasívne
  2. Aktívne

Pasívne monitorovanie:

Cieľom pasívneho monitorovania je iba počúvanie sieťového prenosu na sieti, pričom do siete nie sú posielané žiadne testovacie pakety. Výhoda tejto testovacej metódy je tá, že nezaťažuje dodatočne počítačovú sieť.

Aktívne monitorovanie:

Aktívne monitorovanie sa spolieha na schopnosť aplikácie testovacích paketov do siete, alebo posielania paketov na servery, čím vlastne meria a sleduje ich služby. Nevýhoda tohto testovania je tá, že testovanie má za následok aj možné zvýšenie zaťaženia siete a niekedy aj jej preťaženie.

Ako vie Nagios oznamovať vzniknuté problémy?

1. V prípade vzniknutého problému bude administrátor upozornený pomocou emailovej správy.
2. V prípade vážnejšieho problému bude administrátor upozornený pomocou SMS správy.

Inštalácia Nagiosu a NSCA

Nagios som inštaloval na operačnom systéme FreeBSD 8.1 Stable s aktuálnymi portami. Na čo slúži NSCA program si vysvetlíme neskôr.

1. portinstall nagios nagios-plugins nsca
2. V súbore /etc/rc.conf je nutné pridať nasledujúce riadky, ktoré mi zaručili automatické spúšťanie po štarte systému:

 nagios_enable="YES"
nsca_enable="YES"

3. Ako webserver som použil lighttpd-1.4.28_4 a do lighttpd.conf som pridal následovné hodnoty:

 # nastavenie document rootov priečinkov "/nagios/" a "/nagios/cgi-bin/"
alias.url    += ("/nagios/cgi-bin/" => "/usr/local/www/nagios/cgi-bin")
alias.url    += ("/nagios/" => "/usr/local/www/nagios")

# zapnutie akceptovanie .cgi prípon súborov
$HTTP["url"] =~ "/cgi-bin/" {
   cgi.assign = ( ".cgi" => "" )
}

## definovanie typu autentifikácie
auth.backend  = "htpasswd"

## umiestnenie súbora s meno a heslom (hash)
auth.backend.htpasswd.userfile = "/usr/local/etc/nagios/htpasswd.users"

# zapnutie autentifikácie pre priečinok "nagios"
auth.require = (
         "/nagios" =>
         (
            "method" => "basic",
            "realm" => "Nagios login",
            "require" => "valid-user"
         )
)

4. V konfiguračnom súbore modules.conf odkomentujeme:

server.modules = (
 "mod_auth",    # podpora autentifikácie
 "mod_fastcgi"   # podpora fastcgi
)

5. Následne si vytvoríme password backend príkazom:

htpasswd -c /usr/local/etc/nagios/htpasswd.users [user]

6. V súbore cgi.cfg musíte definovať práva na čítanie alebo kompletnú správu webovej časti Nagiosu pre daného užívateľa [user].

7. Nakoniec treba otestovať, či sa spustí webové rozhranie:

http:///nagios

Objekty (objects)

Nagios používa na definovanie testovaných služieb tzv. objekty. Sú to konfiguračné súbory definované v konfiguračnom súbore nagios.cfg. Tieto objekty konfiguračných súborov sa umiestňujú zväčša do priečinka „objects“.

Definovanie hosťov cfg_dir=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/hosts.cfg
Definovanie monitorovaných služby cfg_dir=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/services­.cfg
Definovanie kontaktov cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/contacts­.cfg
Definovanie časových intervalov notifikácií cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/timeperi­ods.cfg
Definovanie príkazov cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/commands­.cfg
Definovanie kontaktných skupín cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/contactgrou­ps.cfg
Definovanie skupín pre hostiteľov cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/hostgrou­ps.cfg
Definovanie skupín pre služby cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/service­groups.cfg
Definovanie eskalácií cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/escalati­ons.cfg
Definovanie informácií o hosťoch cfg_file=/usr/lo­cal/etc/nagios/ob­jects/hosttes­xtinfo.cfg

Editácia konfiguračných súborov

Riadky, ktoré začínajú znakom „#“, sú považované za komentár a nebudú spracované.

Riadky, ktoré následujú po znaku „;“, sú považované za komentár a nebudú taktiež spracované.

Definovanie zariadení (Host Definition)

V tomto konfiguračnom súbore sa definujú monitorovacie zariadenia napr. pracovné stanice, servery, tlačiarne atď, ktoré majú IP adresu alebo hostname. Parameter check_command popisuje, aký zadefinovaný príkaz, ktorého definícia je popísaná v konfiguračnom súbore commands.cfg. Ďalším parametrom je max_check_attempts, ktorý udáva maximálny počet opakovaní testu, pokiaľ nebude zariadenie vyhodnotené s chybovým hlásením. Ak by nastala takáto udalosť, tak parametrom retry_interval sa určí hodnota v minútach za aký čas budú vykonávané ďalšie testy, inak sú testy vykonávané každé 4 minúty o čom hovorí parameter check_interval. Ďalej následuje flap detekcia čo znamená, že pokiaľ začnú kolísať stavy v krátkom časovom úseku, tak sa vypnú notifikácie, aby nás nezahltili notifikácie. Parameter notification_interval znamená, čas v sekundách ako často budú odosielané notifikácie administrátorov definovaných v contacts.cfg. Typ perióda notifikácií, je definovaná v timeperiods.cfg. V tomto prípade je to „24×7“, čo znamená neustále odosielanie notifikácií.

....

define host{
    name              generic-host ; názov šablóny
    notifications_enabled      1    ; Notifikácie sú zapnuté
    event_handler_enabled      1    ; Zapisovanie udalostí do "even handlera" je zapnuté
    flap_detection_enabled     1
    process_perf_data        1    ; Povolenie logovanie všetkých stavov (ok, critical, warning) do logov
    retain_status_information    1    ; Uchováva informácie o stave ak sa program reštartuje
    retain_nonstatus_information  1    ; Retain non-status information across program restarts
    register            0    ;
    }

define host{
    use           generic-host ; použi "generic-host" šablónu
    name          server    ; názov template
    active_checks_enabled  1    ; aktívne testovanie je zapnuté
    passive_checks_enabled 0      ; pasívne testovanie je vypnuté
    max_check_attempts   3    ; počet opakovaných testovaní, ak sa test nevyhodnotí ako "ok"
  check_interval   4
    notification_interval  120   ; interval notifikácií v sekundách
    notification_period   24x7
    notification_options  w,d,u,r   ; pri ktorých stavoch sa má posielať notifikácia: w=warning, d=down, u=up, r=recovery
    register        0
    host_name        example.org ; hostname servera
    alias          example.org ; alias
    address         82.zz.yy.xx ; IP adresa servera
}

....

Parameter „notifcation_op­tions“

Parameter Význam
w varovný stav služby – WARNING
c varovný stav služby – CRITICAL
r varovný stav služby – RECOVERY
u varovný stav služby – UNREACHABLE
n oznámenia nebudú posielané

Definovanie služieb (Service Definition)

V tejto časti sa definujú služby, ktoré chceme testovať pomocou „!“, za ktorým následuje argument1, argument2, argumenent[n]… (check_mysql_qu­ery!argument1!ar­gument2!argume­nent[n]). Test je aktívny, pretože testujeme aktuálny systém kde beží Nagios a notification_period je nastavený na workhours, čo znamená, že v pracovné dni od 9:00 hodiny do 18:00 v podvečer.

....

define service{
    use               generic-service
    name              active
    active_checks_enabled      1
    passive_checks_enabled     0
    is_volatile           0
    check_period          24x7
    max_check_attempts       3
    normal_check_interval      1
    retry_check_interval      3
    notification_interval      120
    notification_period       workhours
    notification_options      w,u,c,r
    register            0
}

define service{
    use               active
    host_name            example.org
    service_description       SSH
    contact_groups         admins   ; definícia "admins" je v hostgroups.cfg

    check_command          check_mysql_query!'select * from mantis_user_table'!2!5!mantis!mantis!MantiS
}

....

Syntax pluginu „check_mysql_query“ je následovný:

check_mysql_query -q SQL_query [-w warn] [-c crit] [-H host] [-P port] [-s socket] [-d database] [-u user] [-p password]

Preto som nastavil argumenty, ktoré vidíte hore takto:

$ARG1$ = 'select * from mantis_user_table' --> -q SQL_query
$ARG2$ = 2 --> [-w warn]
$ARG3$ = 5 --> [-c crit]
$ARG4$ = mantis --> [-d database]
$ARG5$ = mantis --> [-u database]
$ARG6$ = MantiS --> [-p password]

Tieto argumenty treba definovať v commands.cfg, aby sa pravidelne vykonávali. Ďalej poďme na samotné príkazy.

Definovanie príkazov (Command Definition)

Tu sa definuje syntax príkazov pomocou argumentov, ktoré sú definované v  services.cfg.

....

define command{
    command_name  check_mysql_query
    command_line  $USER1$/check_mysql_query -q $ARG1$ -w $ARG2$ -c $ARG3$ -H localhost -d $ARG4$ -u $ARG5$ -p $ARG6$
}

define command{
    command_name  check_ftp
    command_line  $USER1$/check_ftp -H localhost -p $ARG1$ -S -w $ARG2$ -c $ARG3$
}

....

Definovanie kontaktov (Contact Definition)

V tomto súbore je definovaný kontakt na systémového administrátora, ktorý má na starosti dané služby v čase definovanom v parametri service_notification_period a ako spôsob notifikácie je nastavené odosielanie emailov. O tom hovorí zasa parameter service_notification_commands. E-maily budú odosielané, iba ak bude test služby vyhodnotený v parametri service_notification_options a to:  w=warning, u=unreachable, c=critical, r=recovery.

....

define contact{
    contact_name          peto
    alias              Meno Priezvisko
    service_notification_period   24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options  w,u,c,r
    host_notification_options    d,u,r
    service_notification_commands  notify-by-email
    host_notification_commands   host-notify-by-email
    email              example@example.org
}

....

Definovanie časových intervalov (Time Period Definition)

Táto definícia je dôležitá, pretože v nej definujeme administrátora, deň a čas kedy sa mu majú odosielať notifikácie o problémoch. V aktuálnom príklade sú notifikácie zapnuté 24 hodín denne. Tieto notifikácie sa budú odosielať osobám, ktoré boli zadefinované v  contacts.cfg.

....

define timeperiod{
    timeperiod_name 24x7
    alias      24 Hours A Day, 7 Days A Week
    sunday     00:00-24:00
    monday     00:00-24:00
    tuesday     00:00-24:00
    wednesday    00:00-24:00
    thursday    00:00-24:00
    friday     00:00-24:00
    saturday    00:00-24:00
}

define timeperiod{
    timeperiod_name workhours
    alias      only workhours
    monday     09:00-18:00
    tuesday     09:00-18:00
    wednesday    09:00-18:00
    thursday    09:00-18:00
    friday     09:00-18:00
}

....

Definovanie skupín kontaktov (Contact Group Definition)

V tejto definícii sa pridáva do parametra members administrátori, ktorí patria do skupiny „admins“, pre použitie v  contacs.cfg.

....

define contactgroup{
    contactgroup_name    admins
    alias          Administrators ; alias
    members         jano,peto   ; členovia v tejto skupine "admins", ktorí sa nachádzajú v contacs.cfg
}

....

Definovanie skupín pre hostiteľov (Host Group Definition)

....

define hostgroup{
    hostgroup_name remote   ; pomenovanie skupiny hostiteľov, ktoré sa použijú v services.cfg
    alias      Remote Host ; alias
    members     example.org ; člen skupiny "example.org" definovaný v services.cfg
}

....

Definovanie skupín pre služby (Service Group Definition)

Definovanie skupín pre služby slúži napr. na zotriedenie služby ping všetkých serveroch v sieti.

....

define servicegroup{
    servicegroup_name ping
    alias ping
}

....

Definovanie eskalácií služieb (Service Escalation Definition)

Definovanie eskalácií služieb je veľmi dôležitá vec pokiaľ chcete, aby pri chybovej udalosti vám nechodili správy každých 120 minút (2 hod. default) definované v services.cfg. Tu máte možnosť definovať pre jednotlivé služby alebo pre hosťov prvú a poslednú notifikáciu vo vami definovanom intervale. Napr. chcete, aby vám prišli najprv e-maily a až potom otravné sms-ky napr. až po piatom e-mailovom upozornení.

....

define serviceescalation{
    host_name        example.org
    service_description   FTPs    ; testovaná služba, názov musí sedieť s názvom služby zadefinovanej v súbore services.cfg
    first_notification   1    ; pošle hneď prvú notifikáciu
    last_notification    10   ; posielanie notifikácií skončí pri 10 notifikácii (pokiaľ zadáte "0" tak sa budú odosielať "donekonečna")
    notification_interval  60   ; interval týchto posielaní je 60 minút. (počíta sa interval_lenght zadefinovaný v nagios.cfg)
    contact_groups     admins   ; kontaktná skupina
}

....

Poznámka: je povolené definovať iba jednu správu ako: first_notification=1, last_notification=0 a notification_interval=0. Exvivalent je: first_notification=1, last_notification=1notification_interval=xy.

Definovanie eskalácií hosťov (Host Escalation Definition)

Táto definícia slúži na to, ak chcete eskalovať jednotlivých hosťov. V tomto prípade je zadefinovaná služba FTPs. Parameter contact_groups ukazuje, že budú posielané sms-ky, ale až od 5 (first_notification)  do 8 (last_notification)  notifikácie v časovom intervale 60 sekúnd  (notification_interval).

....

define hostescalation{
  host_name    example.org
    service_description   FTPs    ; testovaná služba, názov musí sedieť s názvom služby zadefinovanej v súbore services.cfg
    first_notification   5    ; pošle v poradí až piatu sms notifikáciu
    last_notification    8    ; posielanie notifikácií skončí pri 8 notifikácii (pokiaľ zadáte "0" tak sa budú odosielať "donekonečna")
    notification_interval  60   ; interval týchto posielaní je 60 minút. (počíta sa interval_lenght zadefinovaný v nagios.cfg)
  contact_groups   admins-sms
}

....

Definovanie rozšírených informácií o hosťoch (Extended Host Information Definition)

Rozšírené informácie o hosťoch slúžia na bližšiu identifikáciu jednotlivých hosťov.

....

define hostextinfo{
  host_name  example.org
  notes    This is the primary Netware file server
  notes_url  http://webserver.my_domain.org/hostinfo.pl?host=example.org
  icon_image novell40.png
  icon_image_alt IntranetWare 4.11
  vrml_image novell40.png
  statusmap_image novell40.gd2
  2d_coords  100,250
  3d_coords  100.0,50.0,75.0
}

....

Pokiaľ si chcete otestovať, či je vaša Nagios konfigurácia správna, použite následovný príkaz:

nagios -v /usr/local/etc/nagios/nagios.cfg

Malo by vypísať niečo takéto: „Things look okay – No serious problems were detected during the pre-flight check“.

comupterworld - webcast prosinec

Ešte niečo o umiestneniach Nagios súborov v systéme.

/usr/local/et­c/nagios konfiguračné súbory
/usr/local/li­bexec/nagios Nagios plugins
/var/spool/nagios Nagios logy
/usr/local/bin Nagios spúšťací súbor

Záver

Dnešný článok sa končí a nabudúce by som rád vysvetlil spôsoby, akým Nagios testuje vzdielené servery, ich služby a ako nastaviť práva webového frontendu. Ďalej by som chcel vysvetliť, ako si vytvoriť svoj vlastný plugin a testovať konkrétnu službu, ktorú práve chceme mať pod kontrolou.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku