Hlavní navigace

Framework Torch: konfigurace struktury neuronových sítí, rozpoznávání programovacího jazyka

18. 1. 2018
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

Čtrnáctá část seriálu o frameworku Torch je věnována problematice konfigurace struktury neuronových sítí. Ve druhé části článku se poté budeme zabývat novým problémem – rozpoznáním programovacího jazyka na základě zdrojového kódu.

Obsah

1. Framework Torch: konfigurace struktury neuronových sítí, rozpoznávání programovacího jazyka

2. Klasické sekvenční neuronové sítě

3. Otestování správné konstrukce struktury neuronové sítě

4. Paralelně umístěné vrstvy neuronové sítě

5. Spojení paralelně umístěných vrstev

6. Kombinace sekvenční sítě s paralelními podsítěmi

7. Složitější sekvenčně-paralelní neuronová síť

8. Projekt pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu

9. Vstup neuronové sítě

10. Výstup neuronové sítě

11. Trénovací a validační data

12. Vytvoření slovníku z trénovacích dat

13. Ukázka vytvořeného slovníku

14. Jednoduchá tokenizace slov

15. Ukázka tokenizovaných slov

16. Jaké další kroky je nutné implementovat?

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Framework Torch: konfigurace struktury neuronových sítí, rozpoznávání programovacího jazyka

Po popisu možností, které nám framework Torch nabízí v oblasti rozpoznávání a klasifikace rastrových obrázků, se začneme věnovat dalšímu dosti rozsáhlému tématu. I toto téma samozřejmě souvisí s neuronovými sítěmi. Pokusíme se totiž vytvořit projekt určený pro klasifikaci zdrojových kódů a rozpoznání programovacího jazyka použitého pro zápis zdrojového kódu. Přitom se skutečně zaměříme pouze na použití neuronových sítí a základního zpracování textů – schválně se tedy vyhneme všem ad-hoc řešením a různým heuristikám, které by samozřejmě bylo možné použít, ovšem zajímavé bude sledovat, jak bude klasifikace provedena pouze natrénovanou neuronovou sítí, a to bez složitého předzpracování vstupních dat (například ani nebudeme odstraňovat poznámky atd.).

Ještě před zahájením tohoto projektu se však musíme seznámit s některými dalšími možnostmi konstrukce neuronových sítí. Prozatím jsme totiž vždy používali takzvané sekvenční neuronové sítě, v nichž byly jednotlivé vrstvy umístěny (sekvenčně) za sebou, ať již se jednalo o klasické vrstvy či o vrstvy konvoluční popř. o vrstvy poolovací. Ovšem v Torchi lze tvořit i mnoho dalších topologií sítě; například je možné kombinovat několik paralelně zařazených vrstev či celých paralelně pracujících podsítí. Postačuje jen vhodně zkombinovat kontejnery Sequential a Parallel, což si ukážeme v navazujících kapitolách v několika příkladech.

Obrázek 1: Uspořádání neuronů do vrstev ve feed-forward síti. Neurony jsou sdruženy do vrstev (zde do tří vrstev).

2. Klasické sekvenční neuronové sítě

Se sekvenčními neuronovými sítěmi jsme se již seznámili, takže si jen krátce zopakujme jejich základní vlastnosti. Nejjednodušší neuronová síť je tvořena jedinou vrstvou neuronů. V další funkci je taková neuronová síť vytvořena. Vstupem bude tříprvkový tenzor (má jen jednu dimenzi, takže se jedná o vektor), výstupem bude tenzor pětiprvkový. Tato síť vlastně nemá příliš velké možnosti učení, dokonce ani nemá žádnou nelineární přenosovou funkci:

function construct_simplest_neural_network()
  local network = nn.Sequential()
 
  -- jedina vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(3, 5))
 
  return network
end

Struktura vytvořené sítě bude následující:

nn.Sequential {
 [input -> (1) -> output]
 (1): nn.Linear(3 -> 5)
}

Další síť je již nepatrně složitější, protože obsahuje dvě vrstvy. První vrstva má tři vstupy a každý její neuron je spojen se všemi deseti neurony vrstvy druhé. Druhá vrstva současně tvoří výstupní hodnoty, které jsou vráceny ve formě tenzoru s pěti prvky. Ani tato síť prozatím neobsahuje nelineární přenosové funkce:

function construct_two_layers_neural_network()
  local network = nn.Sequential()
 
  -- prvni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(3, 10))
 
  -- posledni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(10, 5))
 
  return network
end

Struktura takto vytvořené sítě bude následující:

nn.Sequential {
 [input -> (1) -> (2) -> output]
 (1): nn.Linear(3 -> 10)
 (2): nn.Linear(10 -> 5)
}

Bez nelineárních funkcí aplikovaných na výstupní hodnoty neuronů jsou možnosti neuronových sítí velmi omezené, takže si tyto funkce do naší sítě přidejme, zde konkrétně na všechny výstupní signály z první vrstvy:

function construct_neural_network_with_nonlinear_functions()
  local network = nn.Sequential()
 
  -- prvni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(3, 10))
 
  -- nelinearni funkce
  network:add(nn.Tanh())
 
  -- posledni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(10, 5))
 
  return network
end

Opět se podívejme na strukturu takové sítě:

nn.Sequential {
 [input -> (1) -> (2) -> (3) -> output]
 (1): nn.Linear(3 -> 10)
 (2): nn.Tanh
 (3): nn.Linear(10 -> 5)
}

Poslední klasická sekvenční síť navíc obsahuje skrytou vrstvu neuronů a mezi všemi vrstvami jsou použity nelineární funkce (ve skutečnosti jsou tyto funkce přímo součástí neuronů, ovšem jejich deklarace se zapisuje zvlášť):

function construct_three_layers_neural_network()
  local network = nn.Sequential()
 
  -- prvni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(3, 10))
 
  -- nelinearni funkce
  network:add(nn.Tanh())
 
  -- druha (skryta) vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(10, 15))
 
  -- nelinearni funkce
  network:add(nn.Tanh())
 
  -- posledni vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(15, 5))
 
  return network
end

Struktura sítě vypsaná přímo frameworkem Torch funkcí print():

nn.Sequential {
 [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> (5) -> output]
 (1): nn.Linear(3 -> 10)
 (2): nn.Tanh
 (3): nn.Linear(10 -> 15)
 (4): nn.Tanh
 (5): nn.Linear(15 -> 5)
}

3. Otestování správné konstrukce struktury neuronové sítě

Výše uvedené neuronové sítě neobsahují žádné chybné konstrukce, protože počet výstupů z jedné vrstvy odpovídá počtu vstupů na vrstvě následující. Ovšem i kdyby tato podmínka nebyla zachována, bylo by stále možné neuronovou síť zkonstruovat (konstrukce totiž probíhá postupně, vrstvy lze kdykoli přidat metodou add, odebrat metodou remove atd., takže se v tomto okamžiku žádné kontroly ani provádět nemohou). Chyba by nastala až ve chvíli, kdy by se do takové sítě poslala vstupní data. Jeden ze základních testů, zda je neuronová síť vytvořena korektně, tedy spočívá v tom, že síť zkonstruujeme, pošleme na její vstup tenzor očekávané velikosti a tvaru a poté otestujeme, jestli nedošlo k chybě a jestli tenzor na výstupu má taktéž očekávanou velikost a tvar.

Není to nic složitého, takže otestujeme všechny čtyři sítě současně. Všechny sítě požadují tříprvkový tenzor na vstupu a na výstupu budeme očekávat tenzor s pěti prvky (ty budou mít náhodnou hodnotu, neboť sítě nebyly natrénovány):

network = construct_simplest_neural_network()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3})))
print()
 
network = construct_two_layers_neural_network()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3})))
print()

network = construct_neural_network_with_nonlinear_functions()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3})))
print()

network = construct_three_layers_neural_network()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({1,2,3})))
print()

Výsledky:

-0.0781
-0.2834
-1.5152
-0.9320
-0.6043
[torch.DoubleTensor of size 5]
 
 0.4888
-0.0895
 0.4524
 0.3537
-0.2042
[torch.DoubleTensor of size 5]
 
 0.0158
 0.4635
 1.0134
-0.3549
 0.3157
[torch.DoubleTensor of size 5]
 
-0.3122
 0.1928
-0.2401
 0.0737
-0.0007
[torch.DoubleTensor of size 5]

4. Paralelně umístěné vrstvy neuronové sítě

Kromě ryze sekvenčních neuronových sítí je možné použít i sítě, v nichž jsou vrstvy zpracovávány paralelně. Framework Torch v tomto případě postupuje následovně:

 1. Rozdělí vstupní tenzor podle zvolené dimenze. Například u dvourozměrného tenzoru je možné paralelně zpracovávat řádky nebo sloupce. U trojrozměrného tenzoru máme tři možnosti zpracování atd.
 2. Každá část tenzoru je zpracována odděleně (projde svojí částí sítě) a následně dojde ke zpětnému spojení výsledků z jednotlivých paralelních částí. Pokud nám nevyhovuje formát výstupu (například opět dvourozměrný tenzor), musíme na konec sítě zařadit buď krok Reshape nebo View.

Při rozdělování vstupního tenzoru do paralelních vrstev se používá funkce select, s níž jsme se sice již setkali, ale pro jistotu si ukážeme její použití na tenzoru se dvěma řádky a třemi sloupci:

input = torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})
 
print("Vstup:")
print(input)

Tenzor vypadá takto:

Vstup:
 1 2 3
 4 5 6
[torch.DoubleTensor of size 2x3]

Zkusíme vybírat prvky přes první dimenzi:

print("select(1,1):")
print(input:select(1,1))
print("select(1,2):")
print(input:select(1,2))

S těmito výsledky (vidíme, že se vybírá po řádcích):

select(1,1):
 1
 2
 3
[torch.DoubleTensor of size 3]
 
select(1,2):
 4
 5
 6
[torch.DoubleTensor of size 3]

Dále zkusíme vybírat prvky přes první dimenzi:

print("select(2,1):")
print(input:select(2,1))
print("select(2,2):")
print(input:select(2,2))
print("select(2,3):")
print(input:select(2,3))

S výsledky:

select(2,1):
 1
 4
[torch.DoubleTensor of size 2]
 
select(2,2):
 2
 5
[torch.DoubleTensor of size 2]
 
select(2,3):
 3
 6
[torch.DoubleTensor of size 2]

Zkusme si nyní vytvořit velmi jednoduchou paralelní neuronovou síť. Tato síť bude na vstupu očekávat tenzor se dvěma řádky a třemi sloupci (viz předchozí příklad) a rozdělí tento tenzor podle první dimenze, tj. na dva řádky. Každý řádek bude samostatně (a paralelně) zpracován jednou vrstvou neuronů, přičemž z každé vrstvy pro jednoduchost získáme jedinou hodnotu. Tyto výstupní hodnoty se následně automaticky spojí do výstupního tenzoru:

function construct_1st_parallel_neural_network()
  -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze
  -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze
  local network = nn.Parallel(1,1)
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou nize
  network:add(nn.Linear(3, 1))
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou vyse
  network:add(nn.Linear(3, 1))
 
  return network
end

Struktura vytvořené sítě:

nn.Parallel {
 input
  |`-> (1): nn.Linear(3 -> 1)
   `-> (2): nn.Linear(3 -> 1)
   ... -> output
}

Druhá paralelní síť akceptuje tenzory stejných tvarů (dva řádky, tři sloupce), ovšem tentokrát jsou tenzory rozdělené po sloupcích. To znamená, že každý sloupec je zpracován ve své vlastní vrstvě, která musí akceptovat dva vstupy. Výstupem celé sítě je pro jednoduchost tenzor se třemi prvky:

function construct_2nd_parallel_neural_network()
  -- tenzor se rozdeli podle druhe dimenze
  -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze
  local network = nn.Parallel(2,1)
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvami nize
  network:add(nn.Linear(2, 1))
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvou vyse a nize
  network:add(nn.Linear(2, 1))
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s vrstvami vyse
  network:add(nn.Linear(2, 1))
 
  return network
end

Struktura vytvořené sítě:

nn.Parallel {
 input
  |`-> (1): nn.Linear(2 -> 1)
  |`-> (2): nn.Linear(2 -> 1)
   `-> (3): nn.Linear(2 -> 1)
   ... -> output
}

5. Spojení paralelně umístěných vrstev

Opět si otestujme, jestli jsou obě paralelní sítě zkonstruovány korektně. V obou případech je vstupem tenzor se stejným tvarem, takže můžeme vyzkoušet, jaký výstup získáme:

-- prvni typ neuronove site
network = construct_1st_parallel_neural_network()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})))

První síť podle očekávání vrátila dvouprvkový tenzor:

-0.4058
-5.5876
[torch.DoubleTensor of size 2]
-- druhy typ neuronove site
network = construct_2nd_parallel_neural_network()
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})))

Druhá síť (opět podle očekávání) vrátila tříprvkový tenzor:

 0.3272
 0.2130
 1.2222
[torch.DoubleTensor of size 3]

6. Kombinace sekvenční sítě s paralelními podsítěmi

Paralelní neuronová síť má zdánlivě jednu nevýhodu – vždy obsahuje jen jednu skupinu paralelních vrstev. To by pro praktická použití samozřejmě nedostačovalo, ovšem ve skutečnosti je možné toto omezení obejít, a to velmi snadno. Postačuje namísto paralelní vrstvy vytvořit novou podsíť. Ta může být libovolná – sekvenční, paralelní, může obsahovat další podsítě atd. Musíme však dodržet tvary tenzorů na vstupech a výstupech těchto podsítí, jinak by došlo k běhové chybě. Opět si ukažme příklad. Tentokrát se jedná o paralelní síť, jejíž jedna vrstva je tvořena běžnými neurony, kdežto vrstva druhá je tvořena sekvenční podsítí. Povšimněte si především toho, že obě vrstvy mají (musí mít) shodné vstupy (3 prvky) i shodný výstup, aby bylo možné výstupy na konci spojit. Z tohoto důvodu musíme do sekvenční podsítě vložit modul Reshape, který výstup ze dvou neuronů spojí do tenzoru:

function construct_complex_parallel_neural_network()
  -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze
  -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze
  local network = nn.Parallel(1,1)
 
  -- jedina vrstva neuronu, provadi se paralelne s podsiti
  network:add(nn.Linear(3, 1))
 
  -- podsit
    local subnetwork = nn.Sequential()
    -- klasicka vrstva neuronu
    subnetwork:add(nn.Linear(3, 2))
    -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek
    -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky
    subnetwork:add(nn.Reshape(2, 1))
 
  network:add(subnetwork)
 
  return network
end

Strukturu sítě si můžeme vypsat a ihned poté otestovat:

network = construct_complex_parallel_neural_network()
print(network)
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}})))
print()
nn.Parallel {
 input
  |`-> (1): nn.Linear(3 -> 1)
   `-> (2): nn.Sequential {
      [input -> (1) -> (2) -> output]
      (1): nn.Linear(3 -> 2)
      (2): nn.Reshape(2x1)
     }
   ... -> output
}
 
-2.3182
-1.5595
-0.5659
[torch.DoubleTensor of size 3]

Dostali jsme vektor se třemi prvky: první prvek byl získán z první paralelní vrstvy, druhé dva prvky pak z podsítě.

7. Složitější sekvenčně-paralelní neuronová síť

Pro ilustraci možností, které se nám nabízí, si vytvoříme ještě složitější paralelní síť, tentokrát se čtyřmi sekvenčními podsítěmi. Vstupem bude tenzor o čtyřech řádcích a třech sloupcích (viz počty podsítí i formát jejich vstupu). Výsledkem bude tenzor s osmi prvky (čtyři dvojice spojené dohromady):

function construct_more_complex_parallel_neural_network()
  -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze
  -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze
  local network = nn.Parallel(1,1)
 
  -- na vstupu potrebujeme zpracovat ctyrikrat tri vstupy
  for i=1,4 do
    -- podsit
    local subnetwork = nn.Sequential()
    -- klasicka vrstva neuronu
    subnetwork:add(nn.Linear(3, 10))
    -- nelinearni funkce
    subnetwork:add(nn.Tanh())
    -- dalsi vrstva neuronu
    subnetwork:add(nn.Linear(10, 2))
    -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek
    -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky
    subnetwork:add(nn.Reshape(2, 1))
    network:add(subnetwork)
  end
 
  return network
end

Výpis struktury sítě a kontrola její funkce:

network = construct_more_complex_parallel_neural_network()
print(network)
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {9,-1,-1}})))
print()

Výsledky:

nn.Parallel {
 input
  |`-> (1): nn.Sequential {
  |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
  |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
  |   (2): nn.Tanh
  |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
  |   (4): nn.Reshape(2x1)
  |  }
  |`-> (2): nn.Sequential {
  |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
  |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
  |   (2): nn.Tanh
  |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
  |   (4): nn.Reshape(2x1)
  |  }
  |`-> (3): nn.Sequential {
  |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
  |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
  |   (2): nn.Tanh
  |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
  |   (4): nn.Reshape(2x1)
  |  }
   `-> (4): nn.Sequential {
      [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
      (1): nn.Linear(3 -> 10)
      (2): nn.Tanh
      (3): nn.Linear(10 -> 2)
      (4): nn.Reshape(2x1)
     }
   ... -> output
}
 
 
-0.1663
 0.0046
 0.3299
 0.0677
-0.1808
 0.9577
 0.0019
-0.3650
[torch.DoubleTensor of size 8x1]

Nejsložitější síť, kterou si dnes ukážeme, je sice sekvenční, ovšem uvnitř sekvence vrstev se nachází i paralelní síť (složená opět ze sítí sekvenčních). Pokud jste se ztratili, můžete přeskočit zdrojový kód a podívat se pod něj na vypsanou strukturu sítě:

function construct_even_more_complex_parallel_neural_network()
  local network = nn.Sequential()
    -- tenzor se rozdeli podle prvni dimenze
    -- vysledky se spoji taktez podle prvni dimenze
    local subnetwork = nn.Parallel(1,1)
 
    -- na vstupu potrebujeme zpracovat ctyrikrat tri vstupy
    for i=1,4 do
      -- podsit
      local subsubnetwork = nn.Sequential()
      -- klasicka vrstva neuronu
      subsubnetwork:add(nn.Linear(3, 10))
      -- nelinearni funkce
      subsubnetwork:add(nn.Tanh())
      -- dalsi vrstva neuronu
      subsubnetwork:add(nn.Linear(10, 2))
      -- potrebujeme ziskat tenzor o rozmerech 2x1 prvek
      -- z jednodimenzionalniho tenzoru se dvema prvky
      subsubnetwork:add(nn.Reshape(2, 1))
      subnetwork:add(subsubnetwork)
    end
 
  -- pridame paralelni sit do sekvence vrstev
  network:add(subnetwork)
 
  -- zmena tvaru tenzoru (vektor s osmi prvky)
  network:add(nn.View(8))
 
  -- klasicka vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(8, 10))
 
  -- nelinearni funkce
  network:add(nn.Tanh())
  -- klasicka vrstva neuronu
  network:add(nn.Linear(10, 2))
 
  return network
end

Výpis struktury sítě a kontrola její funkce:

network = construct_even_more_complex_parallel_neural_network()
print(network)
-- kontrola site se musi provest az v runtime
print(network:forward(torch.Tensor({{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {9,-1,-1}})))
print()

Výsledky:

nn.Sequential {
 [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> (5) -> output]
 (1): nn.Parallel {
  input
   |`-> (1): nn.Sequential {
   |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
   |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
   |   (2): nn.Tanh
   |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
   |   (4): nn.Reshape(2x1)
   |  }
   |`-> (2): nn.Sequential {
   |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
   |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
   |   (2): nn.Tanh
   |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
   |   (4): nn.Reshape(2x1)
   |  }
   |`-> (3): nn.Sequential {
   |   [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
   |   (1): nn.Linear(3 -> 10)
   |   (2): nn.Tanh
   |   (3): nn.Linear(10 -> 2)
   |   (4): nn.Reshape(2x1)
   |  }
    `-> (4): nn.Sequential {
       [input -> (1) -> (2) -> (3) -> (4) -> output]
       (1): nn.Linear(3 -> 10)
       (2): nn.Tanh
       (3): nn.Linear(10 -> 2)
       (4): nn.Reshape(2x1)
      }
    ... -> output
 }
 (2): nn.View(8)
 (3): nn.Linear(8 -> 10)
 (4): nn.Tanh
 (5): nn.Linear(10 -> 2)
}
 
 
 
-0.3605
 0.1274
[torch.DoubleTensor of size 2]

8. Projekt pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu

Již v úvodu jsme si řekli, že se dnes mj. budeme zabývat i projektem pro rozpoznání programovacího jazyka ze zdrojového kódu. Jedná se o jednu z úloh při zpracování textů, a nutno říci, že se jedná o úlohu dosti jednoduchou – existují totiž i mnohem složitější projekty, v nichž se neuronové sítě i další prostředky používají pro rozpoznání vět či celých větných celků. Co tedy přesně od projektu očekáváme? Měl by například akceptovat následující vstup (řetězec popř. soubor):

#include<stdio.h>
 
int main(void) {
  printf("Hello World\n");
  return 0;
}

Výstup by měl v tomto případě znít „C“.

Naproti tomu pro vstup:

public class java {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}

by měl výstup znít „Java“

Něco složitějšího:

sys_exit=1
sys_write=4
 
.section .data
 
hello_lbl:
    .string "Hello World!\n"
 
.section .bss
 
 
.section .text
    .global _start
 
_start:
    mov  $sys_write, %eax
    mov  $1,%ebx
    mov  $hello_lbl,%ecx
    mov  $13,%edx
    int  $0x80
 
    movl $sys_exit,%eax
    movl $0,%ebx
    int  $0x80

Očekávaný výstup může být „assembler_x86“.

9. Vstup neuronové sítě

Na vstupu celého zpracování se sice nachází běžný text (i když nějak strukturovaný), ovšem běžné neuronové sítě nedokážou přímo pracovat ani s textem ani s jednotlivými znaky. Proto musíme provést nějaké předzpracování. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak text transformovat do vhodného vstupu spočívá v tom, že jednotlivým slovům (někdy i skupinám slov) přiřadíme již před tréninkem neuronové sítě číselné hodnoty (tokenizace). Následně každý vstupní text zpracujeme tak, že známá slova převedeme na jejich celočíselné tokeny, neznámá slova a znaky budeme ignorovat. Z tokenů je možné sestavit vektor, který může být buď:

 • Binární, kde n-tý prvek obsahuje jedničku, pokud se slovo s tokenem n vyskytuje ve vstupním textu, jinak obsahuje nulu. Délka vektoru odpovídá počtu známých slov (velikosti slovníku).
 • Vektor také může obsahovat v n-tém prvku počet výskytů slova s tokenem n.
 • Někdy se také provádí váhování jednotlivých slov (například slovothe bude mít v anglickém textu nižší váhu).

10. Výstup neuronové sítě

Výstup neuronové sítě je snadno pochopitelný. Bude se jednat o jednorozměrný tenzor, přičemž počet prvků bude odpovídat počtu programovacích jazyků, která síť rozpoznává. Pokud například budeme rozpoznávat pouze tři programovací jazyky:

 1. C
 2. Java
 3. Python

bude výstupní tenzor tříprvkový. V případě, že získáme například tenzor [0.3, 0.15, 0.86], bude to znamenat, že sít rozpoznala Python, a to s poměrně velkou mírou jistoty.

Ve skutečnosti se pokusíme klasifikovat minimálně deset jazyků, z nichž některé jsou si velmi příbuzné z hlediska struktury i klíčových slov (Java, C# atd.).

11. Trénovací a validační data

Trénovací a validační data v tomto případě získáme stejně snadno (ne-li snadněji), než v případě databáze rastrových obrázků. Pro každý programovací jazyk, který se rozhodneme klasifikovat, stáhneme obsah několika Git repositářů, odstraníme nevhodné soubory (Makefile, README.md, …) a roztřídíme soubory do podadresářů pojmenovaných podle daného jazyka:

asm
C
C#
CSS
HTML
Java
Javascript
Python

Načtení jmen souborů s trénovacími daty:

TRAIN_DATA_DIRECTORY = "train_data"
 
local train_files = read_filelist_recursive(TRAIN_DATA_DIRECTORY)
 
 
 
function read_filelist_recursive(directory)
  local command = "find " .. directory .. " -type f"
  local handle = io.popen(command)
  local filelist = {}
  for line in handle:lines() do
    table.insert(filelist, line)
  end
  handle:close()
  return filelist
end

12. Vytvoření slovníku z trénovacích dat

Pro vytvoření slovníku ze všech trénovacích dat bude sloužit následující modul. Povšimněte si, že rozpoznáváme jen některé znaky a že ze slovníku odstraňujeme slova, která se v datech vyskytují jen v malém počtu:

function string_to_wordlist(s)
  local words = s:gmatch("[%w&!@%%$~`$^]+")
  local result = {}
  for word in words do
    word = word:trim()
    -- ignorovat prazdna slova
    if word ~= "" then
      table.insert(result, word)
    end
  end
  return result
end
 
 
function load_words_from_file(filename)
  local source = load_source(filename)
  return string_to_wordlist(source)
end
 
 
function filter_words(vocabulary, min_word_count)
  local result = {}
  for word, count in pairs(vocabulary) do
    if count >= min_word_count then
      table.insert(result, word)
    end
  end
  return result
end
 
 
function make_vocabulary(filenames)
  local vocabulary = {}
 
  for _, filename in ipairs(filenames) do
    local words = load_words_from_file(filename)
    for _, word in ipairs(words) do
      if vocabulary[word] then
        vocabulary[word] = vocabulary[word] + 1
      else
        vocabulary[word] = 1
      end
    end
  end
 
  local words = filter_words(vocabulary, 5)
  table.sort(words)
  return words
end

13. Ukázka vytvořeného slovníku

Podívejme se, jak může vypadat slovník vytvořený předchozím programovým kódem. Slovník vypsaný pod tímto odstavcem byl získán z céčkových zdrojových kódů jádra Linuxu verze 0.01, které naleznete v repositáři https://github.com/zavg/linux-0.01. Zpracovány byly pouze všechny hlavičkové soubory a céčkové soubory, nikoli části psané v assembleru, soubory Makefile atd. Poznámka: výše uvedený kód generuje jedno slovo na řádek, takže následující výpis musel být navíc zpracován utilitou column:

!        NAME      cp       is       sb
!S       NO       cr       isn       scasb
!bh       NOTE!      create     it       sched
!current    NR       crw       j        schedule
!i       NULL      cs       je       scr
!inode     O        csi       jiffies     sec
!namelen    OK       cstime     jmp       secondary
!p       OMAGIC     ct       jne       sect
!par      OPEN      ctime      just      section
!permission   OPOST      ctmp      kernel     sector
$0       Ok       ctype      kill      sects
$0x80      P        cur       know      see
$1       PAGE      current     l        seg
%        PAGES      cursor     last      segment
%%ah      PC       cutime     ldt       send
%%al      PER       cx       leader     set
%%ax      PIPE      cyl       left      setsid
%%eax      POSIX      d        len       short
%%ecx      PUTCH      data      length     should
%%edi      READ      de       lf       si
%%edx      READY      decl      lflag      sig
%%fs      REQUEST     default     like      sign
%0       S        define     limit      signal
%04x      SC       defined     line      sigset
%1       SCREEN     delete     lines      size
%2       SEEK      desc      link      sizeof
%3       SEGMENT     dest      linux      sleep
%4       SET       dev       list      so
%d       SIG       device     ll       some
%p       SIZE      di       lock      something
&        START      die       long      sorting
&&       STAT      digit      m        sp
&FIRST     STATUS     digits     magic      space
&basename    SUPER      dind      main      specified
&de       SYS       dir       major      speed
&inode     T        directory    mask      src
&namelen    TASK      dirt      math      st
&super     TASKS      do       may       stack
&tty      TIME      don       mem       start
0        TIOCM      drive      memory     startup
0000000     TO       ds       mi       stat
0000400     TRUNC      dup       might      statbuf
0001000     TSS       dx       min       state
0002000     TXTOFF     ebp       minimum     static
0004000     TYPE      ebx       minor      sti
0010000     The       ecx       mm       stime
0020000     This      edi       mode      stosb
0040000     U        edx       modtime     stosw
0777      Unable     egid      mon       str
0x0720     WIN       eip       mount      string
0x0f      WRITE      element     movb      strings
0x17      We       else      movl      strtok
0x21      X        empty      mtime      struct
0x80      Z        end       n        super
0xffff     ZEROPAD     endif      name      switch
0xffffffff   ZMAGIC     entry      namei      symbol
1        a        envc      namelen     sync
10       access     envp      never      sys
1024      actime     erase      new       syscall0
11       add       errno      next      system
12       addr      error      nlinks     t
13       address     errors     no       t%8x
14       after      es       node      table
15       alarm      esi       nonexistent   tables
16       all       esp       not       task
17       allocated    etc       nothing     tdecl
1b       already     euid      notl      termio
2        also      ex       npar      termios
24       an       exec      nr       testb
29       and       execve     nsector     text
2f       any       exit      num       that
3        are       extern     number     the
30       area      f        of       them
31       aren      failed     off       these
32       arg       father     offset     they
3f       argc      fault      oflag      things
4        args      fcntl      ok       this
5        argv      fd       old       time
510       as       field      oldalarm    times
512       asm       fildes     oldbottom    tloc
6        at       file      oldinode    tlodsb
7        atime      filename    oldtop     tm
8        attr      filp      on       tmp
8192      atype      find      only      tms
9        ax       first      open      to
A        b        flag      options     top
ACCMODE     bad       flags      or       tp
AP       base      flush      origin     trap
APPEND     basename    fmt       other      trying
ARG       be       fn       out       tss
BCD       bh       for       outb      tty
BIN       bit       fork      p        ttyx
BLOCK      bits      free      page      txorl
BUFFER     blk       from      panic      type
BUFFERS     block      fs       par       typedef
Bad       blocknr     functions    pathname    types
C        blocks     g        pause      uid
CANON      bmap      gate      pgrp      umask
CHAR      boot      gdt       pid       union
CMOS      bottom     get       pipe      unistd
CRNL      bread      getblk     pop       unlock
CURRENT     break      gid       port      unsigned
D        brelse     goto      pos       until
DATA      brk       gotoxy     precision    up
DAY       bss       h        prev      uptodate
DIR       buf       has       printf     use
EACCES     buffer     hash      printk     used
EBADF      but       have      priv      user
ECHO      by       hd       process     ustat
ECHOCTL     byte      head      ptr       utime
EINVAL     bytes      header     pushl      utsname
EMPTY      c        here      put       va
END       call      i        pwd       val
ENOENT     called     id       q        value
ENOSPC     can       if       queue      verify
ENOSYS     cannot     ifdef      queues     void
ENTRIES     case      iflag      r        volatile
ENTRY      cc       ifndef     rd       vsprintf
EOF       cflag      iget      read      wait
EPERM      change     ih       ready      waitpid
F        channel     imap      register    wake
FILE      char      implemented   release     want
FIRST      chars      in       relocation   we
FLAG      check      inb       rep       well
H        chmod      include     repeat     when
HD       cld       ind       repne      which
HEADER     clear      info      req       while
I        cli       information   request     width
IFMT      close      init      res       will
INODE      cmd       inline     reset      with
ISCHR      cmpb      ino       restore     work
ISDIR      code      inode      result     write
ISREG      columns     inodes     return     written
It       con       inr       returns     x
L        console     insert     root      y
LASTARG     const      int       rounded     year
LEFT      contains    interrupt    routine     you
LEN       continue    interrupts   rs       zero
LIBRARY     control     into      rw       zmap
MAGIC      controller   intr      s        zone
MAJOR      coprocessor   invalid     s1       ~
MAX       copy      io       s2
MAY       count      ioctl      same
N        counter     iput      saved

14. Jednoduchá tokenizace slov

Funkce pro tokenizaci je poněkud složitější, než by prozatím bylo nutné, protože se snažím o vytvoření stejných tokenů, jaké generuje tato třída: https://github.com/keras-team/keras/blob/master/ke­ras/preprocessing/text.py#L119, která je v oblasti zpracování textů často používaná. Tokeny jsou slovům přiřazeny na základě frekvence slov (což v našem případě nehraje velkou roli, alespoň prozatím):

function make_word_to_index_mapping(words)
  local uniq_words = {}
  local word_counts = {}
  for _, word in ipairs(words) do
    if word_counts[word] then
      word_counts[word] = word_counts[word] + 1
    else
      word_counts[word] = 1
      table.insert(uniq_words, word)
    end
  end
 
  -- tabulka obsahujici dvojice [slovo+frekvence] setridene sestupne podle frekvence
  local wcounts = {}
  for _, word in ipairs(uniq_words) do
    table.insert(wcounts, {word, word_counts[word]})
  end
  table.sort(wcounts, function(x,y) return x[2] > y[2] end)
 
  -- seznam slov setrideny sestupne podle frekvenci
  local sorted_voc = {}
  for _, wc in ipairs(wcounts) do
    table.insert(sorted_voc, wc[1])
  end
 
  -- slovnik slovo -> index
  local word_index = {}
  for i, w in ipairs(sorted_voc) do
    word_index[w] = i
  end
  return word_index
end

15. Ukázka tokenizovaných slov

Podívejme se nyní, jak vypadají tokeny jednotlivých slov, které byly získány ze zdrojových kódů jádra Linuxu. Slova jsou setříděna podle přiřazeného tokenu:

sort -k2n tokens.txt

Výsledek opět zpracujeme příkazem column (klasicky přes rouru). Povšimněte si, že kvůli tomu, že nebyly odstraněny poznámky, je seznam poněkud „zvláštní“, což je ale přesně to, co od projektu očekáváme – žádné ad-hoc řešení ani použití heuristik. Mimochodem: při letmém procházení jsem ani nenarazil na žádné vyložené sprosťárny :-):

!       1        zero     240       !bh         479
mm      2        zmap     241       !current      480
mode     3        work     242       !S         481
modtime    4        year     243       %%edx        482
mon      5        x      244       !permission     483
minor     6        y      245       $0x80        484
min      7        written   246       %%ax        485
minimum    8        uid     247       %%eax        486
mi      9        wait     248       %%ecx        487
might     10       volatile   249       $0         488
memory    11       until    250       %%al        489
mount     12       up      251       %          490
movl     13       uptodate   252       %%ah        491
namelen    14       use     253       $1         492
never     15       unsigned   254       APPEND       493
new      16       unistd    255       0002000       494
movb     17       unlock    256       0010000       495
namei     18       union    257       31         496
n       19       vsprintf   258       32         497
name     20       used     259       3f         498
mtime     21       ustat    260       4          499
next     22       value    261       30         500
mem      23       verify    262       2f         501
math     24       void     263       3          502
limit     25       user     264       24         503
line     26       val     265       29         504
lines     27       utsname   266       2          505
link     28       va      267       5          506
like     29       utime    268       512         507
lf      30       printk    269       9          508
lflag     31       strtok    270       A          509
length    32       string    271       ACCMODE       510
may      33       rounded   272       510         511
linux     34       routine   273       8192        512
ll      35       rs      274       7          513
main     36       rw      275       8          514
major     37       root     276       6          515
mask     38       return    277       0004000       516
list     39       returns   278       1b         517
magic     40       restore   279       16         518
long     41       result    280       0x0f        519
m       42       reset    281       0x17        520
lock     43       s      282       0x21        521
len      44       s2      283       0x80        522
nlinks    45       sched    284       0x0720       523
node     46       schedule   285       0040000       524
outb     47       scr     286       0777        525
p       48       s1      287       0020000       526
page     49       scasb    288       17         527
panic     50       saved    289       0xffff       528
out      51       sb      290       1          529
origin    52       same     291       13         530
other     53       sec     292       14         531
options    54       res     293       15         532
or      55       req     294       0xffffffff     533
open     56       pwd     295       12         534
par      57       q      296       1024        535
pause     58       queue    297       11         536
port     59       queues    298       10         537
pos      60       put     299       execve       538
precision   61       ptr     300       SYS         539
pathname   62       pushl    301       TASK        540
pop      63       process   302       ctmp        541
pid      64       request   303       ctype        542
pipe     65       r      304       cur         543
pgrp     66       read     305       current       544
no      67       rep     306       ctime        545
only     68       repeat    307       cstime       546
oldtop    69       repne    308       ct         547
npar     70       rd      309       cs         548
nr      71       relocation  310       csi         549
nsector    72       register   311       crw         550
num      73       release   312       cursor       551
notl     74       ready    313       cx         552
not      75       strings   314       decl        553
nothing    76       secondary  315       default       554
nonexistent  77       section   316       define       555
on      78       src     317       cutime       556
number    79       st      318       de         557
off      80       stack    319       d          558
oldalarm   81       start    320       data        559
oldbottom   82       speed    321       cyl         560
oldinode   83       space    322       defined       561
of      84       specified  323       create       562
old      85       sp      324       cp         563
oflag     86       sorting   325       cmpb        564
ok      87       startup   326       code        565
offset    88       statbuf   327       columns       566
prev     89       stosb    328       con         567
left     90       stosw    329       cmd         568
ldt      91       str     330       cli         569
get      92       stat     331       close        570
getblk    93       stime    332       clear        571
gid      94       static    333       cr         572
goto     95       sti     334       console       573
gdt      96       state    335       contains      574
g       97       sect     336       copy        575
gate     98       something  337       count        576
fs      99       so      338       counter       577
functions   100       segment   339       const        578
from     101       send     340       coprocessor     579
gotoxy    102       set     341       control       580
has      103       setsid    342       controller     581
header    104       seg     343       continue      582
here     105       sects    344       cld         583
i       106       see     345       delete       584
h       107       sector    346       dest        585
head     108       some     347       endif        586
have     109       short    348       entry        587
hd      110       si      349       envc        588
hash     111       size     350       envp        589
id      112       sizeof    351       end         590
free     113       sleep    352       else        591
for      114       should    353       empty        592
fcntl     115       sigset    354       eip         593
fd      116       sign     355       element       594
field     117       signal    356       egid        595
fildes    118       sig     357       erase        596
fault     119       zone     358       error        597
failed    120       exit     359       etc         598
father    121       exec     360       euid        599
f       122       EOF     361       ex         600
fork     123       EPERM    362       errno        601
file     124       F      363       esp         602
filp     125       FILE     364       es         603
flush     126       ENTRY    365       esi         604
fmt      127       ENOSYS    366       errors       605
fn      128       ENTRIES   367       desc        606
filename   129       ENOENT    368       edx         607
flags     130       ENOSPC    369       ecx         608
first     131       END     370       digit        609
flag     132       FIRST    371       digits       610
find     133       H      372       dind        611
leader    134       INODE    373       dir         612
if      135       ISCHR    374       die         613
iflag     136       ISDIR    375       device       614
is      137       FLAG     376       di         615
isn      138       IFMT     377       dev         616
it      139       HEADER    378       edi         617
j       140       I      379       directory      618
iput     141       HD      380       do         619
io      142       ISREG    381       dx         620
ioctl     143       EMPTY    382       ebp         621
intr     144       ECHOCTL   383       ebx         622
invalid    145       Bad     384       dirt        623
into     146       C      385       dup         624
je      147       CANON    386       drive        625
jmp      148       CHAR     387       ds         626
know     149       BUFFERS   388       don         627
l       150       BLOCK    389       T          628
last     151       BUFFER    390       chmod        629
jiffies    152       BIN     391       chars        630
kill     153       EINVAL    392       all         631
just     154       CMOS     393       allocated      632
kernel    155       CURRENT   394       already       633
jne      156       EACCES    395       also        634
ifdef     157       EBADF    396       alarm        635
interrupts  158       ECHO     397       address       636
int      159       CRNL     398       after        637
implemented  160       DIR     399       add         638
in      161       DATA     400       addr        639
inb      162       DAY     401       actime       640
include    163       D      402       an         641
imap     164       BCD     403       any         642
iget     165       It      404       argc        643
ih      166       LASTARG   405       args        644
ifndef    167       READ     406       argv        645
interrupt   168       READY    407       and         646
ind      169       REQUEST   408       arg         647
information  170       S      409       area        648
inodes    171       PUTCH    410       aren        649
inr      172       PIPE     411       are         650
insert    173       POSIX    412       as         651
info     174       PC      413       access       652
inode     175       PER     414       ZMAGIC       653
inline    176       PAGES    415       TRUNC        654
ino      177       SC      416       TSS         655
init     178       SEEK     417       TXTOFF       656
extern    179       START    418       TYPE        657
printf    180       STAT     419       TO         658
priv     181       STATUS    420       TIME        659
tlodsb    182       SCREEN    421       TIOCM        660
tm      183       SIZE     422       TASKS        661
tmp      184       SET     423       a          662
tms      185       SIG     424       The         663
tloc     186       SEGMENT   425       U          664
time     187       L      426       X          665
times     188       PAGE     427       Z          666
things    189       Ok      428       ZEROPAD       667
this     190       MAJOR    429       This        668
they     191       MAX     430       We         669
to      192       MAY     431       WIN         670
tp      193       N      432       WRITE        671
ttyx     194       MAGIC    433       Unable       672
txorl     195       LEN     434       check        673
type     196       LIBRARY   435       asm         674
top      197       LEFT     436       atime        675
tty      198       P      437       by         676
trying    199       NAME     438       byte        677
tss      200       NOTE!    439       bytes        678
trap     201       OMAGIC    440       c          679
typedef    202       OPEN     441       but         680
these     203       OPOST    442       buf         681
the      204       NO      443       buffer       682
sys      205       OK      444       bss         683
syscall0   206       NULL     445       brk         684
system    207       O      446       call        685
t       208       NR      447       can         686
sync     209       SUPER    448       change       687
switch    210       ARG     449       channel       688
symbol    211       AP      450       char        689
super     212       %d      451       called       690
them     213       %p      452       cflag        691
t%8x     214       &      453       case        692
tables    215       &&      454       cc         693
testb     216       %4      455       cannot       694
text     217       %2      456       at         695
that     218       %3      457       brelse       696
table     219       %04x     458       bread        697
termios    220       %1      459       bad         698
tdecl     221       %0      460       base        699
termio    222       &FIRST    461       basename      700
task     223       &de     462       be         701
struct    224       0      463       b          702
types     225       0000000   464       atype        703
umask     226       0000400   465       ax         704
which     227       &basename  466       attr        705
while     228       &tty     467       break        706
width     229       &namelen   468       bh         707
will     230       &super    469       bits        708
when     231       &inode    470       bmap        709
we      232       0001000   471       boot        710
well     233       %%fs     472       bottom       711
wake     234       %%edi    473       bit         712
want     235       !inode    474       blocks       713
waitpid    236       !namelen   475       block        714
with     237       !p      476       blocknr       715
write     238       !par     477       blk         716
you      239       !i      478       ~          717

16. Jaké další kroky je nutné implementovat?

V dalších krocích postupně:

CS24_early

 1. Budeme načítat trénovací soubory.
 2. Ty rozdělíme do slov, slova tokenizujeme a vytvoříme vektory s četností slov.
 3. Vektory se po normalizaci předají neuronové síti pro trénink (očekávaný výsledek známe).
 4. Stejný postup aplikujeme i na validační data, samozřejmě s tím, že budeme kontrolovat očekávány výsledek oproti klasifikaci neuronové sítě.

17. Repositář s demonstračními příklady

Demonstrační příklady, který jsme si popsali v předchozích kapitolách, najdete v GIT repositáři dostupném na adrese https://github.com/tisnik/torch-examples.git. Následují odkazy na zdrojové kódy jednotlivých příkladů:

Další soubory uložené do repositáře jsou součástí vznikajícího projektu pro rozpoznání programovacích jazyků:

18. Odkazy na Internetu

 1. Use Deep Learning to Detect Programming Languages
  http://searene.me/2017/11/26/use-neural-networks-to-detect-programming-languages/
 2. Natural-language processing
  https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-language_processing
 3. Současné projekty z oblasti NLP
  https://nlp.fi.muni.cz/~xpo­pelk/html/html/%C4%8Cesky/Pro­jekty.html
 4. THE MNIST DATABASE of handwritten digits
  http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
 5. MNIST database (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MNIST_database
 6. MNIST For ML Beginners
  https://www.tensorflow.or­g/get_started/mnist/begin­ners
 7. Stránka projektu Torch
  http://torch.ch/
 8. Torch: Serialization
  https://github.com/torch/tor­ch7/blob/master/doc/seria­lization.md
 9. Torch: modul image
  https://github.com/torch/i­mage/blob/master/README.md
 10. Data pro neuronové sítě
  http://archive.ics.uci.edu/ml/in­dex.php
 11. LED Display Domain Data Set
  http://archive.ics.uci.edu/ml/da­tasets/LED+Display+Domain
 12. Torch na GitHubu (několik repositářů)
  https://github.com/torch
 13. Torch (machine learning), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Torch_%28machine_learnin­g%29
 14. Torch Package Reference Manual
  https://github.com/torch/tor­ch7/blob/master/README.md
 15. Torch Cheatsheet
  https://github.com/torch/tor­ch7/wiki/Cheatsheet
 16. Neural network containres (Torch)
  https://github.com/torch/nn/blob/mas­ter/doc/containers.md
 17. Simple layers
  https://github.com/torch/nn/blob/mas­ter/doc/simple.md#nn.Line­ar
 18. Transfer Function Layers
  https://github.com/torch/nn/blob/mas­ter/doc/transfer.md#nn.tran­sfer.dok
 19. Feedforward neural network
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Feedforward_neural_net­work
 20. Biologické algoritmy (4) – Neuronové sítě
  https://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-4-neuronove-site/
 21. Biologické algoritmy (5) – Neuronové sítě
  https://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-5-neuronove-site/
 22. Umělá neuronová síť (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Um%C4%9Bl%C3%A1_neuronov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
 23. Učení s učitelem (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/U%C4%8Den%C3%AD_s_u%C4%8Di­telem
 24. Plotting with Torch7
  http://www.lighting-torch.com/2015/08/24/plotting-with-torch7/
 25. Plotting Package Manual with Gnuplot
  https://github.com/torch/gnu­plot/blob/master/README.md
 26. An Introduction to Tensors
  https://math.stackexchange­.com/questions/10282/an-introduction-to-tensors
 27. Gaussian filter
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gaussian_filter
 28. Gaussian function
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gaussian_function
 29. Laplacian/Laplacian of Gaussian
  http://homepages.inf.ed.ac­.uk/rbf/HIPR2/log.htm
 30. Odstranění šumu
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Odstran%C4%9Bn%C3%AD_%C5%A­1umu
 31. Binary image
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Binary_image
 32. Erosion (morphology)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Erosion_%28morphology%29
 33. Dilation (morphology)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dilation_%28morphology%29
 34. Mathematical morphology
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mathematical_morphology
 35. Cvičení 10 – Morfologické operace
  http://midas.uamt.feec.vut­br.cz/ZVS/Exercise10/conten­t_cz.php
 36. Differences between a matrix and a tensor
  https://math.stackexchange­.com/questions/412423/dif­ferences-between-a-matrix-and-a-tensor
 37. Qualitatively, what is the difference between a matrix and a tensor?
  https://math.stackexchange­.com/questions/1444412/qu­alitatively-what-is-the-difference-between-a-matrix-and-a-tensor?
 38. BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)
  http://www.netlib.org/blas/
 39. Basic Linear Algebra Subprograms (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Basic_Linear_Algebra_Sub­programs
 40. Comparison of deep learning software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_deep_lear­ning_software
 41. TensorFlow
  https://www.tensorflow.org/
 42. Caffe2 (A New Lightweight, Modular, and Scalable Deep Learning Framework)
  https://caffe2.ai/
 43. PyTorch
  http://pytorch.org/
 44. Seriál o programovacím jazyku Lua
  http://www.root.cz/serialy/pro­gramovaci-jazyk-lua/
 45. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua/
 46. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-2/
 47. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-3/
 48. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (4)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-4/
 49. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (5 – tabulky a pole)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-5-tabulky-a-pole/
 50. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (6 – překlad programových smyček do mezijazyka LuaJITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-6-preklad-programovych-smycek-do-mezijazyka-luajitu/
 51. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (7 – dokončení popisu mezijazyka LuaJITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-7-dokonceni-popisu-mezijazyka-luajitu/
 52. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (8 – základní vlastnosti trasovacího JITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-8-zakladni-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 53. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (9 – další vlastnosti trasovacího JITu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-9-dalsi-vlastnosti-trasovaciho-jitu/
 54. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (10 – JIT překlad do nativního kódu)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-10-jit-preklad-do-nativniho-kodu/
 55. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (11 – JIT překlad do nativního kódu procesorů s architekturami x86 a ARM)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-11-jit-preklad-do-nativniho-kodu-procesoru-s-architekturami-x86-a-arm/
 56. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)
  http://www.root.cz/clanky/luajit-just-in-time-prekladac-pro-programovaci-jazyk-lua-12-preklad-operaci-s-realnymi-cisly/
 57. Lua Profiler (GitHub)
  https://github.com/luafor­ge/luaprofiler
 58. Lua Profiler (LuaForge)
  http://luaforge.net/projec­ts/luaprofiler/
 59. ctrace
  http://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/~lhf/ftp/lua/
 60. The Lua VM, on the Web
  https://kripken.github.io/lu­a.vm.js/lua.vm.js.html
 61. Lua.vm.js REPL
  https://kripken.github.io/lu­a.vm.js/repl.html
 62. lua2js
  https://www.npmjs.com/package/lua2js
 63. lua2js na GitHubu
  https://github.com/basicer/lua2js-dist
 64. Lua (programming language)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lua_(programming_langu­age)
 65. LuaJIT 2.0 SSA IR
  http://wiki.luajit.org/SSA-IR-2.0
 66. The LuaJIT Project
  http://luajit.org/index.html
 67. LuaJIT FAQ
  http://luajit.org/faq.html
 68. LuaJIT Performance Comparison
  http://luajit.org/performance.html
 69. LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
  http://article.gmane.org/gma­ne.comp.lang.lua.general/58908
 70. LuaJIT Wiki
  http://wiki.luajit.org/Home
 71. LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
  http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
 72. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 73. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 74. REPL
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 75. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/ProjectsWithLLVM/
 76. clang: a C language family frontend for LLVM
  http://clang.llvm.org/
 77. LLVM Backend („Fastcomp“)
  http://kripken.github.io/emscripten-site/docs/building_from_source/LLVM-Backend.html#llvm-backend
 78. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 79. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 80. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.