Hlavní navigace

Mapový server snadno a rychle (4)

1. 12. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V minulém díle jsme si mapfile rozšířili o několik (celkem tři) vrstev a z Pendolína (rychlíku) jsme se seznámili s mapovými projekcemi. V tomto dílu budeme jednotlivé vrstvy klasifikovat podle jejich databázových atributů. Nakonec si povíme něco o textových štítcích v mapě – jak na ně.

Třídy podle atributu

Třídy můžeme vytvářet na základě jejich atributů. V našem souboru obsahujícím státy states_ugl.shp, resp. v připojené databázové tabulce states_ugl.shp můžeme vidět sloupečky atributů:

$ ogrinfo -al -so states_ugl.shp
[...]
AREA: Real (12.3)
PERIMETER: Real (12.3)
STATESP020: Integer (11.0)
STATE: String (20.0)
STATE_FIPS: String (2.0)
CLASS: String (5.0) 

Rozhodli jsme se klasifikovat mapu na základě sloupečku class. Ten obsahuje buď slovo land nebo water. Specifikace sloupečku se děje atributem CLASSITEM, hledané výrazy jsou specifikovány atributem EXPRESSION, přičemž lze využívat i regurální výrazy:

 LAYER # začátek vrstvy ploch států
  NAME    staty_plochy
  DATA    states_ugl
  TYPE    POLYGON
  STATUS   OFF
  CLASSITEM  'class'
  PROJECTION
     "init=epsg:4326"
  END

  CLASS # třída pevniny
    NAME 'Plochy států'
    EXPRESSION 'land'
    STYLE # jak bude třída vypadat
      COLOR 225 225 185
    END # konec stylu
  END # konec pevniny

  CLASS # třída jezer
    NAME 'Plochy jezer'
    EXPRESSION 'water'
    STYLE
      COLOR   198 198 255
     END
  END # konec jezer
 END # konec vrstvy 

Po reloadu stránky by se měla jezera objevit. Všechny textové řetězce se vyplatí uzavřít do uvozovek. Všimněte si, že na pořadí vrstev záleží. Vrstvy se vykreslují tak, jak jsou v mapfilu psány – odshora dolů. Kdybychom vrstvy otočili,

LAYER
  NAME    staty_hranice
  ...
END
LAYER
  NAME    stat_plochy
  ...
END 

nebudou hranice států vůbec vykresleny, ačkoliv budou zapnuty a vše bude korektně nastaveno.

Textové štítky v mapě

Důležitou funkcí jsou textové popisky v mapách. Musí být vyvedeny v určitém měřítku, nesmí se překrývat. Sloupeček v tabulce, ze kterého se mají štítky brát, se nastavuje atributem LABELITEM. Vlastní vzhled popisku je popsán v objektu LABEL , ukončeném END. Písmo může být buď bitmapové a nebo TrueType fonty. Používáme-li TrueType, musíme nastavit na začátku mapfilu cestu k seznamu aliasů k těmto fontům, tzv. fontlistu. Každý řádek v souboru má dvě klíčová slova: Alias, pomocí kterého se budeme na font odkazovat, a cesta/k/fontu.ttf. Cesta je buď relativní (vzhledem k fontlistu), nebo absolutní. Máte-li nějaký adresář s TrueType fonty, máte práci o to jednodušší. Pokud ne nebo chcete spíše využít nějaké jiné, můžete je vybrat na příklad z archivu Itasca-demo. Vytvořme tedy soubor font.list v adresáři  /var/mapservdata:

cd /var/mapservdata
$EDITOR font.list

mono-bold-oblique    /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeMonoBoldOblique.ttf
mono-bold        /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeMonoBold.ttf
mono-oblique      /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeMonoOblique.ttf
mono          /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeMono.ttf
sans-bold-oblique    /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSansBoldOblique.ttf
sans-bold        /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSansBold.ttf
sans-oblique      /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSansOblique.ttf
sans          /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf
serif-bold-italic    /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBoldItalic.ttf
serif-bold       /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifBold.ttf
serif-italic      /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerifItalic.ttf
serif          /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerif.ttf 

Takto to mám já nastaveno na svém Debianu. Doplníme řádek s atributem FONTSET do objektu  MAP:

MAP
 NAME ITASCA  # každý objekt by měl být pojmenován
 SIZE 400 300 # výchozí velikost mapy v pixelech
 EXTENT 208398.01 -372335.44 1285308.08 632638.93 # hraniční souřadnice v projekci US Nat. Atl.
 UNITS METERS
 SHAPEPATH "/var/mapservdata/data/" # Cesta k datům
 IMAGECOLOR 255 255 255 # Barva pozadí
 IMAGETYPE PNG
 FONTSET '/var/mapservdata/font.list'
 [...] 

A nyní již můžeme doplnit do objektu CLASS objekt LABEL. Ukažme si ucelenější blok:

CLASS # třída pevniny
  [...]
  CLASSITEM  'class' # podle čeho dělit třídy
  LABELITEM  'state' # z jakého sloupečku brát popisky
  LABEL
    COLOR 132 31 31
    SHADOWCOLOR 218 218 218
    SHADOWSIZE 2 2
    TYPE TRUETYPE
    FONT arial-bold
    SIZE 12
    ANTIALIAS TRUE
    MINDISTANCE 300
    BUFFER 4
  END # end of label 

Atributy jsou vesměs samovysvětlující. Ty méně jasné si přiblížíme:

SIZE
Velikost písma se zadává buď v pixelech (v případě TrueType fontů), nebo klíčovými slovy (tiny,small,me­dium,large,gi­ant).
MINDISTANCE
Udává minimální vzálenost mezi opakovanými štítky (v pixelech).
BUFFER
V pixelech zadaný obvod okolo každého štítku tak, aby se tyto navzájem nekryly.

Štítky jsou vždy vykreslovány na novém místě tak, aby byly pokud možno uprostřed mapového objektu a aby se zároveň s okolními štítky nepřekrývaly.

Přidávání rastrových vrstev

Doposud jsme se zabývali pouze vektorovými soubory, shodou okolností uloženými ve formátu ESRI Shape. Snad každý ze čtenářů ROOTa chápe rozdíl mezi rastrovým a vektorovým formátem. Rastrová vrstva je jako každá jiná:

 LAYER # začátek družicového snímku
  NAME     modis
  DATA     'mod09a12003161_ugl_ll_idxa.tif'
  STATUS    OFF
  TYPE     RASTER
  OFFSITE   71 74 65
  PROJECTION
     "init=epsg:4326"
  END
 END # konec družicového snímku. 

Protože již víme, že mapfile je zpracováván odshora dolů a že tedy vrstvy definované později překryjí vrstvy definované dříve, umístili jsme rastrovou vrstvu před obě vrstvy vektorové. Upravíme-li url našeho obrázku na http://localhos­t/cgi-bin/mapserv?map=/var/m­apservdata/je­zera.map &layer=staty_hra­nice&layer=sta­ty_plochy &layer=modis&mo­de=map (Mezery přidány kvůli řádkovému zlomu. – poznámka editora), zjistíme, že vykreslování trvá o něco déle a také, že vrstva států překryla vrstvu rastrovou.

Řešení jsou v podstatě dvě: Buď nastavíme barvu států na zcela průhlednou:

CLASS # třída pevniny
    NAME 'Plochy států'
    STYLE
      COLOR -1 -1 -1
    END
    ...
END 

a nebo použijeme parametr TRANSPARENCY objektu LAYER:

CS24_early

LAYER # začátek vrstvy ploch států
  NAME    staty_plochy
  TRANSPARENCY 50
  ...
END 

Vyzkoušejte si obě možnosti. Pro úplnost celý dosavadní mapfile se všemi úpravami:

# Můj první mapfile mapserveří aplikace
#

# počátek mapfilu
MAP
 NAME Jezera  # každý objekt by měl být pojmenován
 SIZE 400 300 # výchozí velikost mapy v pixelech
 EXTENT 208398.01 -372335.44 1285308.08 632638.93 # hraniční souřadnice v projekci US Nat. Atl.
 UNITS METERS
 SHAPEPATH "/var/mapservdata/data/" # Cesta k datům
 IMAGECOLOR 255 255 255 # Barva pozadí
 IMAGETYPE PNG
 FONTSET '/var/mapservdata/font.list'
 PROJECTION
     "init=epsg:2163"
 END

###########################################################
# začátek všech vrstev
###########################################################
 LAYER # začátek družicového snímku
  NAME     modis
  DATA     'mod09a12003161_ugl_ll_idxa.tif'
  STATUS    OFF
  TYPE     RASTER
  OFFSITE   71 74 65
  PROJECTION
     "init=epsg:4326"
  END
 END # MODIS raster layer ends here

 LAYER # začátek vrstvy ploch států
  NAME    staty_plochy
  DATA    states_ugl
  TYPE    POLYGON
  STATUS   OFF
  CLASSITEM  'class'
  LABELITEM  'state'
  PROJECTION
     "init=epsg:4326"
  END

  CLASS # třída pevniny
    NAME 'Plochy států'
    EXPRESSION 'land'
    STYLE # jak bude třída vypadat
      COLOR -1 -1 -1
    END # konec stylu
    LABEL
      COLOR 132 31 31
      SHADOWCOLOR 218 218 218
      SHADOWSIZE 2 2
      TYPE TRUETYPE
      FONT sans-bold
      SIZE 12
      ANTIALIAS TRUE
      POSITION CL
      PARTIALS FALSE
      MINDISTANCE 300
      BUFFER 4
    END # end of label
  END # konec pevniny

  CLASS # třída jezer
    NAME 'Plochy jezer'
    EXPRESSION 'water'
    STYLE
      COLOR   198 198 255
    END
  END # konec jezer
 END # konec vrstvy

 LAYER # začátek vrstvy
  NAME    staty_hranice # jak se jmenuje
  DATA    states_ugl # v jakém souboru (souborech) se nachází
  TYPE    LINE # typ dat
  STATUS   OFF
  PROJECTION
     "init=epsg:4326"
  END
  CLASS # začátek třídy
    NAME 'Hranice států'
    STYLE # jak bude třída vypadat
      COLOR 128 128 128
    END # konec stylu
  END # konec tříd
 END # konec vrstvy

###########################################################
# konec všech vrstev
###########################################################
END 

Závěr

Doposud jsme využívali UMN MapServer jen omezeně – prostě nám vygeneroval obrázek – toť vše. Příště si připravíme šablonu celé HTML stránky – konečně něco, co bude vypadat jako webová aplikace.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku