Hlavní navigace

SDL: Hry nejen pro Linux (14)

24. 5. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Joysticky, kniply, páky a jiné ovladače bývají nedílnou součástí většiny her, hlavně simulátorů. Tento díl bude věnován právě jim.

Upozornění: Hned na začátku je potřeba říct, že jsem nikdy s žádným joystickem nepracoval a nemám ho ani k dispozici! Protože je však nedílnou součástí SDL, mělo by mu nějaké místo být věnováno. Vše, co zde tedy bude napsáno, vychází výhradně ze SDL dokumentace a bohužel není z mé strany žádným způsobem ověřeno.

Příprava Joysticku pro použití

Základním předpokladem, aby mohl být joystick v aplikaci používán, je předání symbolické konstanty SDL_INIT_JOYSTICK do parametrů funkce SDL_Init(), která inicializuje SDL.

Dalším důležitým krokem přípravy je dotaz, kolik joysticků je připojeno k počítači. SDL k tomu poskytuje funkci SDL_NumJoysticks(), její návratovou hodnotou je samozřejmě daný počet.

int SDL_NumJoysticks(void); 

Víme-li, že je k počítači alespoň jeden joystick připojen, lze přistoupit k jeho otevření, které se vykoná voláním funkce SDL_JoystickOpen().

SDL_Joystick *SDL_JoystickOpen(int device_index); 

Za parametr se předává index joysticku, což je v podstatě jeho pořadí v systému. Hodnoty mohou být pouze v rozmezí 0 až SDL_NumJoysticks()-1. Pomocí tohoto čísla budeme také joystick identifikovat při zpracování událostí, ale o tom až později.

Návratovou hodnotou funkce je ukazatel na objekt struktury SDL_Joystick, který budeme předávat do všech joystickových funkcí, v případě neúspěchu pak NULL.

Kdekoli v aplikaci může být vznesen dotaz, zda je joystick otevřen, nebo ne. Slouží k tomu funkce SDL_JoystickO­pened(), která, je-li otevřen, vrátí jedničku, jinak nulu.

int SDL_JoystickOpened(int device_index); 

Po skončení práce by měly být uvolněny všechny zdroje, které aplikace alokovala, to samé platí i pro joysticky.

void SDL_JoystickClose(SDL_Joystick *joystick); 

Následující příklad demonstruje obecnou inicializaci joysticku.

// Globální proměnná
SDL_Joystick *g_joy = NULL;

// Inicializace
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO | SDL_INIT_JOYSTICK);

// Je vůbec nějaký joystick dostupný?
if(SDL_NumJoysticks() > 0)
{
  // Pokud ano, jeden otevře
  g_joy = SDL_JoystickOpen(0);

  if(g_joy == NULL)
    fprintf(stderr, "Nepodařilo se otevřít joystick.\n");
}

// Deinicializace
if(g_joy != NULL)
  SDL_JoystickClose(g_joy); 

Informace o otevřeném joysticku

K získání jména joysticku slouží funkce SDL_JoystickName(), která vrací řetězec ukončený NULL. Jelikož se za parametr předává pouze index zařízení, lze tuto funkci volat ještě před vlastním otevřením joysticku. Není-li žádné jméno dostupné, je vráceno NULL.

const char *SDL_JoystickName(int device_index); 

Index zařízení se z joystickové struktury získá funkcí SDL_JoystickIn­dex().

int SDL_JoystickIndex(SDL_Joystick *joystick); 

Pomocí následujících čtyř funkcí se provádí dotazy na technické parametry daného joysticku. Funkce vrací po řadě počet os (páka), trackballů, kloboučků (POV Hat) a tlačítek.

int SDL_JoystickNumAxes(SDL_Joystick *joystick);
int SDL_JoystickNumBalls(SDL_Joystick *joystick);
int SDL_JoystickNumHats(SDL_Joystick *joystick);
int SDL_JoystickNumButtons(SDL_Joystick *joystick); 

V následujícím příkladu otevřeme první joystick a vypíšeme o něm do konzole všechny informace, které se dají zjistit.

SDL_Joystick *joy;

if(SDL_NumJoysticks() > 0)
{
  // Otevře první joystick
  joy = SDL_JoystickOpen(0);

  if(joy)
  {
    printf("Joystick #0\n");
    printf("Jméno: %s\n",
      SDL_JoystickName(0));
    printf("Počet os: %d\n",
      SDL_JoystickNumAxes(joy));
    printf("Počet kloboučků: %d\n",
      SDL_JoystickNumHats(joy));
    printf("Počet trackballů: %d\n",
      SDL_JoystickNumBalls(joy));
    printf("Počet tlačítek: %d\n",
      SDL_JoystickNumButtons(joy));
  }
  else
    printf("Nelze otevřít joystick #0\n");

  // Zavře joystick
  if(SDL_JoystickOpened(0))
    SDL_JoystickClose(joy);
} 

Pokud by bylo potřeba získat informace o všech joysticích v systému, není problém vložit tento kód do cyklu.

Události joysticku

Události joysticku jsou implicitně vypnuty, a proto, aby se jejich doručování povolilo, je nutné zavolat funkci SDL_JoystickE­ventState(). Za její parametr může být předána jedna ze symbolických konstant SDL_QUERY, SDL_ENABLE popř. SDL_IGNORE.

int SDL_JoystickEventState(int state); 

Každá z jednotlivých částí joysticku má přiřazenu vlastní událost. Jedna pro pohyb pákou, jedna pro tlačítka, další pro trackball a ještě jedna pro klobouček – celkem čtyři události. Asi nejlepší bude, když půjdeme popořadě.

Osa (páka) – SDL_JoyAxisEvent

Pokud je parametr event.type události nastaven na hodnotu SDL_JOYAXISMOTION, jedná se o pohyb pákou. Další informace se pak hledají v parametru event.jaxis, což je objekt struktury SDL_JoyAxisEvent.

typedef struct
{
  Uint8 type;
  Uint8 which;
  Uint8 axis;
  Sint16 value;
} SDL_JoyAxisEvent; 

Jak brzy uvidíme, je parametr which přítomen u všech joystickových zpráv, jedná se o index joysticku, na kterém událost nastala. Axis představuje index osy, na většině moderních zařízení je osa x reprezentována nulou a y jedničkou. Value udává aktuální polohu páky, je to číslo v rozmezí od –32768 do 32767.

Tlačítka – SDL_JoyButtonEvent

Další joystickovou událostí, kterou SDL poskytuje, je stisk respektive uvolnění některého z tlačítek. Parametr type v takovém případě obsahuje buď hodnotu SDL_JOYBUTTONDOWN, nebo SDL_JOYBUTTONUP a objekt v SDL_Event má jméno event.jbutton.

typedef struct
{
  Uint8 type;
  Uint8 which;
  Uint8 button;
  Uint8 state;
} SDL_JoyButtonEvent; 

Proměnná button opět obsahuje index tlačítka a state může být nastaveno na SDL_PRESSED nebo SDL_RELEASED. Tato informace už však byla získána z parametru type.

Trackball – SDL_JoyBallEvent

Další část joysticku, která může generovat události, je trackball. Jméno zprávy je nastaveno na SDL_JOYBALLMOTION a informace se hledají v event.jball, proměnné struktury SDL_JoyBallEvent.

typedef struct
{
  Uint8 type;
  Uint8 which;
  Uint8 ball;
  Sint16 xrel, yrel;
} SDL_JoyBallEvent; 

Parametr ball označuje index trackballu a xrel spolu s yrel udává relativní pohyb na osách x a y. Absolutní pozici nelze, kvůli obecné podstatě trackballu, získat.

Klobouček – SDL_JoyHatEvent

Událost kloboučku má jméno SDL_JOYHATMOTION a informace jsou uloženy v event.jhat.

typedef struct
{
  Uint8 type;
  Uint8 which;
  Uint8 hat;
  Uint8 value;
} SDL_JoyHatEvent; 

V parametru hat je analogicky index kloboučku a value obsahuje pozici. Jedná se o binárně ORovanou kombinaci následujících symbolických konstant. Jejich význam je jistě každému jasný.

SDL_HAT_CENTERED
SDL_HAT_UP
SDL_HAT_RIGHT
SDL_HAT_DOWN
SDL_HAT_LEFT 

Dále mohou být použity také předdefinové kombinace.

#define SDL_HAT_RIGHTUP   (SDL_HAT_RIGHT|SDL_HAT_UP)
#define SDL_HAT_RIGHTDOWN  (SDL_HAT_RIGHT|SDL_HAT_DOWN)
#define SDL_HAT_LEFTUP   (SDL_HAT_LEFT|SDL_HAT_UP)
#define SDL_HAT_LEFTDOWN  (SDL_HAT_LEFT|SDL_HAT_DOWN) 

„Přímý“ přístup

Další možností, jak přistupovat k joysticku, jsou, stejně jako u myši nebo klávesnice, přímé dotazy na jeho stav. Mimochodem, na mnoha místech SDL dokumentace se objevují poznámky, že je lepší preferovat události.

Pokud nejsou zapnuté joystickové události, je nutné pro získání informací volat funkci SDL_JoystickUp­date(), která aktualizuje stav všech částí všech připojených joysticků. Při událostním systému je volána automaticky.

void SDL_JoystickUpdate(void); 

Osa (páka)

Pro zjištění polohy páky slouží funkce SDL_JoystickGe­tAxis(). Za první parametr se předává ukazatel na strukturu joysticku – toto je obecné pravidlo všech funkcí pro přímý přístup.

Sint16 SDL_JoystickGetAxis(SDL_Joystick *joystick, int axis); 

Druhý parametr specifikuje index osy a návratovou hodnotou je její pozice. Někdy může být nutné počítat s jistou tolerancí, která padá na účet chvění. Je zajímavé, že některé joysticky používají osy 2 a 3 coby extra tlačítka.

Následující příklad je opět přebrán ze SDL dokumentace, je v něm ukázáno, jak podle polohy páky určit směr pohybu.

Sint16 x_move, y_move;
SDL_Joystick *joy1;

// Inicializace joy1...

x_move = SDL_JoystickGetAxis(joy1, 0);
y_move = SDL_JoystickGetAxis(joy1, 1); 

Tlačítka

Druhým parametrem funkce SDL_JoystickGet­Button() je možné specifikovat tlačítko, jehož stav potřebujeme zjistit. Je-li stisknuto, vrátí funkce jedničku, není-li, nulu.

Uint8 SDL_JoystickGetButton(SDL_Joystick *joystick, int button); 

Trackball

Následující funkcí lze zjistit relativní pohyb trackbalu, hodnoty se vždy vztahují k minulému volání. V případě úspěchu je vrácena nula, jinak –1.

int SDL_JoystickGetBall(SDL_Joystick *joystick,
    int ball, int *dx, int *dy); 

V příkladu níže se program pokusí zjistit přírůstky relativní pozice trackballu a následně je vypsat na terminál.

int delta_x, delta_y;
SDL_Joystick *joy;

SDL_JoystickUpdate();

if(SDL_JoystickGetBall(joy, 0, &delta_x, &delta_y) == -1)
  printf("Chyba při čtení trackballu!\n");
else
  printf("Trackball delta - X:%d, Y:%d\n",
      delta_x, delta_y); 

Klobouček

Ke kloboučku se přistupuje funkcí SDL_JoystickGet­Hat(). Její návratovou hodnotou je kombinace symbolických konstant, které už byly popsány u událostí.

Uint8 SDL_JoystickGetHat(SDL_Joystick *joystick, int hat); 

Force Feedback

Force Feedback bohužel není v současné době podporován. SDL dokumentace uvádí, že Sam Lantinga <slouken@libsdl­.org> (autor SDL) snažně prosí osoby, které mají s těmito technikami nějaké zkušenosti, o nápady, jak co nejlépe navrhnout API.

Ukázkové programy

Jak jsem psal na začátku, s joysticky nemám naprosto žádné zkušenosti. Navíc žádný nevlastním, a proto, i kdybych něco stvořil, nedokázal bych ověřit funkčnost a případně program odladit. Z tohoto důvodu nebude tento díl obsahovat žádný ukázkový program :-(

Nicméně jeden můj kamarád, Ladislav Zima, je lídrem nezávisleho herního vývojového týmu Zimtech. Ve hře Becher Rescue ovládání pomocí joysticků implementoval, takže pokud máte chuť, není nic snazšího než nahlédnout do zdrojových kódů (GNU GPL). Jedná se o soubor main.cpp, od řádku 73.

Tímto bych mu chtěl také veřejně poděkovat za přečtení článku a upozornění na největší chyby, jichž jsem se dopustil.

Události joysticku/gamepadu se v Becher Rescue mapují na zpracování událostí klávesnice. Pokud je pozice páky mimo „mrtvou zónu“ (dead-zone – joysticky jako analogová zařízení se nedrží přesně v nule, ale pozice páky se lehce „klepe“ okolo ní), jakoby zmáčkne příslušné tlačítko na klávesnici pro pohyb postavy. Ignoruje se tedy vzdálenost páky od středu.

CS24_early

Ještě jedna poznámka: na mnoha joysticích a gamepadech se neposílá událost uvolnění tlačítka, takže s tím počítejte. V Becher Rescue se zmáčknutí tlačítka joysticku převede na zvednutí a opětovné stisknutí příslušné klávesy panáčka.

Download

Pokračování

V příštím dílu budou probrány všechny ostatní SDL události, a tím bude tento tematický celek ukončen.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Backend programátor ve společnosti Avast, kde vyvíjí a spravuje BigData systém pro příjem a analýzu událostí odesílaných z klientských aplikací založený na Apache Kafka a Apache Hadoop.