Hlavní navigace

Open Source a Windows Azure

Kromě virtuálních strojů s operačním systémem Linux je s Windows Azure možné využívat celou řadu Open Source programovacích jazyků.
23. 4. 2014

Sdílet

Windows Azure SDK

Windows Azure SDK představuje sadu knihoven pro přístup k různým službám Windows Azure. Kromě toho tyto knihovny obsahují i nástroje pro administraci Windows Azure. Je tak například možné automatizovat vytváření Web Sites pomocí skriptů. Windows Azure SDK je podporováno pro jazyky JAVA, Node.js, PHP, Python a Ruby.

Windows Azure Storage

Velmi běžnou praxí je uchovávání velkých objemů dat mimo produkční server aplikace tak, aby nebyla zbytečně zatěžována přenosová kapacita k hlavnímu serveru. Data, typicky multimediální, se uchovávají v cloudu. K tomu slouží na Windows Azure služba Windows Azure Blob Storage. Tato služba umožňuje uchovávat velké objemy dat a ty pak distribuovat pomocí CDN. Každý objekt uložený do Windows Azure Blob Storage má unikátní URL, které může být veřejně dostupné nebo chráněné. 

Příklad uložení souboru do Blob Storage (Python):

from azure.storage import *
blob_service = BlobService(account_name=‚my­account‘, account_key=‚mykey‘)
blob_service.create_conta­iner(‚mycontainer‘, x_ms_blob_public_access=‚container‘)
myblob = open(r‚task1.txt‘, ‚r‘).read()
blob_service.put_blob(‚my­container‘,´myblob', myblob, x_ms_blob_type=‚BlockBlob‘)

V případě potřeby uchovávat velké objemy strukturovaných dat, například informace o transakcích na internetovém obchodě, je možné použít službu Windows Azure Table Storage – NoSQL databázi určenou pro ukládání velkých objemů dat.

Uložení dat do Table Storage (Ruby):

require „azure“

Azure.config.storage_account_name = „< azure storage account>“
Azure.config.storage_access_key = „< access key>“
azure_table_service = Azure::TableService.new
begin
azure_table_service.create_ta­ble(„testtable“)
rescue
puts $!
end
entity = { „content“ ⇒ „test entity“,
:PartitionKey ⇒ „test-partition-key“, :RowKey ⇒ „1“ }
azure_table_service.inser­t_entity(„testtable“, entity)

Windows Azure Mobile Services

Tato služba je sice určena primárně pro vývoj backend pro mobilní zařízení běžící na platformách Android, iOS, Javascript, PhoneGap, Windows 8.1, Windows Phone 8 a Xamarin, ale je postavena na Node.js. Je tak velmi snadné využívat balíčky pro Node.js.

Podpora GIT

Většinu služeb Windows Azure, kde se spouští vlastní kód, je možné propojit s GIT pro jednodušší nasazovaní nových verzí vaší aplikace.