Hlavní navigace

Kodex blogera na Root.cz

  • Tento text upravuje vztah mezi blogerem a provozovatelem a je závazný pro každého blogera užívajícího blogovací systém serveru Root.cz. Každý bloger současně potvrzuje souhlas s dodržováním tohoto kodexu při registraci svého blogu.

Sdílet

Definice pojmů:
  • Blog – soubor textů od jednoho autora, publikovaný v doméně blog.root.cz
  • Bloger – autor textů registrovaný v blogovacím systému serveru Root.cz
  • Provozovatel – společnost Internet Info, s. r. o.

1. Nezávislost blogera a obsah blogu

Bloger má právo ve svém blogu vyjadřovat svobodně své názory. Nesmí však zároveň porušovat platné zákony České republiky nebo porušovat občanská práva a svobody jiných lidí či organizací včetně jejich práva na soukromí. Výjimkou mohou být případy, kdy tito lidé či organizace sami konají v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy a zveřejnění informací o nich je ve veřejném zájmu.

Bloger se zavazuje věnovat se ve svém blogu převážně obsahu spadajícímu do tématického a odborného vymezení serveru Root.cz. Zejména texty osobního rázu nesmí tvořit nadpoloviční obsah blogu.

Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.

Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.

Pokud bloger změní některý již publikovaný obsah svého blogu, musí v textu ponechat jeho původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (oprava překlepů a gramatických chyb).

Bloger nesmí manipulovat s datem a časem zveřejnění příspěvku na blogu s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění.

2. Autorská práva a citace zdrojů

Publikováním textů ve svém blogu dává bloger souhlas se zveřejněním těchto textů či jejich částí na serverech provozovatele.

Za zveřejnění textů na blogu blogerovi nenáleží honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněné poskytnutím osobních údajů, nutných pro zúčtovací účely ve smyslu platného zákona.

Pokud provozovatel nepovolí výjimku z tohoto pravidla, bloger nesmí na svůj blog vkládat texty, které již předtím zveřejnilo jiné médium (včetně webových stránek), nebo které již nabídl ke zveřejnění jinému médiu (včetně serverů provozovatele).

Texty publikované na svém blogu nesmí bloger zveřejnit v žádném jiném médiu (včetně webových stránek). Výjimku v konkrétním případě může udělit provozovatel.

Bloger nesmí zveřejnit pod svým jménem či přezdívkou cizí text nebo jeho část. Tento zákaz platí i pro texty, jejichž autor není známý.

Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména v případech, kdy jsou jimi jiná média.

Pokud je zdrojem informace internetové médium (webové stránky), musí být součástí citace zdroje i odkaz na text, ze kterého bloger čerpal. Pokud není možné odkázat přímo na konkrétní text, je možné odkázat na hlavní stránku média.

Bloger nesmí ve svém blogu používat obrázky z jiných médií, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich přebrání (ať už osobně nebo v pravidlech, stanovujících podmínky přebírání jeho děl). V každém případě je bloger povinen uvést původní zdroj obrázku.

3. Blogy a obsah serveru Root.cz

Příspěvky z blogů budou pravidelně propagovány na titulní stránce a případně i jiných stránkách serveru Root.cz, a to převážně formou odkazů. O dalších formách propagace může rozhodnout provozovatel individuálně.

Úspěšnou registrací blogerovi nevzniká právo na publikování textů z jeho blogu na serveru Root.cz. O zařazení části či celých textů z konkrétního blogu na stránky serveru Root.cz rozhoduje provozovatel individuálně.

Úspěšnou registrací začíná zkušební lhůta, během které se obsah nově založeného blogu neobjevuje na titulní straně blogů ani v RSS (jde o tzv. neschválený blog). O schválení blogu a zařazení jeho obsahu na titulní stranu blogů a do exportu RSS rozhoduje redakce serveru Root.cz. Délka zkušební lhůty není pevně stanovena a závisí zejména na počtu a kvalitě spotů, které bloger na dosud neschválený blog zařazuje.

Provozovatel si vyhrazuje právo nově založený blog neschválit, zejména z důvodu nesouladu tematické orientace blogu a serveru Root.cz.

4. Bloger a komerční a politické informace

Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční či politické aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční či politické propagace.

Pokud bloger přijme hmotný nebo finanční dar či jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínění firmy, produktu, osoby nebo politické organizace, je povinen na tento fakt upozornit stejným způsobem, jako u komerční či politické propagace.

5. Vztah blogera a provozovatele blogů

Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladě s postoji provozovatele či redakce serveru Root.cz a není je možné považovat za názory provozovatele.

Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru Root.cz nebo zaměstnance provozovatele, pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.

V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů na jeho blogu tyto příspěvky vymazat nebo mu zakázat další publikování v blogovacím systému serveru Root.cz. Tímto není dotknuto právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel k tomuto kroku přistoupí jen ve výjimečném případě.

Pokud bloger déle než dva měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, přestane provozovatel jeho blog propagovat na stránkách serveru Root.cz a stáhne jej ze seznamu blogů a úvodní stránky blogovacího systému. Pokud po této době začne bloger znovu psát, zařadí provozovatel jeho blog znovu na seznam blogů a úvodní stránky blogovacího systému i na propagující pozice serveru Root.cz.

Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou. O obnovení nebo zřízení nového blogu může bloger požádat nejdříve měsíc po tomto zrušení.

6. Sankce za porušení kodexu

V případě porušení kodexu ze strany blogera má provozovatel právo podle míry a závažnosti prohřešku právo:

  1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex a vyzvat ho k nápravě a zdržení se takové činnosti v budoucnu.
  2. Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, z úvodní stránky blogovacího systému, z blogu i propagujících pozic na serveru Root.cz a jeho nahrazení vysvětlujícím textem.
  3. Stáhnout celý blog konkrétního autora z úvodní stránky blogovacího systému tak, že všechny jeho příspěvky se budou zobrazovat jen přímo na jeho blogu. Toto stažení může být stanoveno na zkušební dobu či natrvalo.
  4. Bez upozornění smazat z blogovacího systému článek, kterým bloger kodex porušil.
  5. Zrušit blog a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

Za běžných okolností uplatňuje provozovatel sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

Kodex byl inspirován kodexem blogera na SME.sk