Hlavní navigace

eHealth v ČR: nová strategie bezpečné infrastruktury

Petr Kajzar

eHealth je jedním z moderních zaklínadel IT, medicíny i politiky. Vize vypadá slibně, ale vývoj nebyl vždycky příznivý a přímočarý, navíc je poznamenán fatálními neúspěchy.

Co je eHealth?

eHealth je moderní koncept využívající informační a komunikační technologie k podpoře prevence, diagnostiky, léčby i k podpoře veřejného zdraví a zdravého životního stylu.

Patří zde zejména:

  • elektronické zdravotní záznamy (EHR – electronic health records),
  • vybudování bezpečné a spolehlivé zdravotnické komunikační infrastruktury vedoucí k možnosti výměny důležité dokumentace (ať už písemné či obrazové) mezi poskytovateli zdravotních služeb navzájem i mezi nimi a pacienty,
  • podpora telemedicíny (telemonitoring, telekonzultace).

V době, kdy je obrovská část populace neustále online a cestuje nejen po vlastní zemi, ale i po světě (ať už jde dovolené, pracovní cesty, apod.), se stává IT integrální součástí medicíny. Bez podpory informačních technologií si nelze současnou medicínu vůbec představit a nelze tedy IT od medicíny oddělovat či odmítat (ve stylu „já jsem lékař a léčím lidi, nenuťte mě dělat s počítačem, to je pro sekretářky“). Nejde jen o prosté začleňování počítačů do zdravotnictví, ale o skutečnou součást lege artis postupů, kdy se IT stává podobně jako rentgenové vyšetření či odběry krve nezbytným článkem diagnostického a léčebného procesu.

Ve chvíli, kdy se člověk mimo domov ocitne v ohrožení života (např. úraz na lyžích v Alpách, kolaps na pracovní cestě v Tokiu,…), měl by mít zdravotnický personál přístup k jeho zásadním zdravotním dokumentům, aby mu mohl poskytnout adekvátní péči. Nebo v případě dlouhodobých cest do zahraničí – a opět může jít o pracovní cesty či poznávací dovolené – by měl mít člověk možnost nechat si předepsat či vyzvednout v lékárně chronicky užívané léky, které mu na cestě dojdou.

Monitorování pacientů na dálku je další zajímavý aspekt eHealth. Ať už jde o sledování srdečních arytmií, měření tlaku, hladiny cukru v krvi či sběr jiných dat, jedná se o důležitý díl diagnostiky a léčby, kvůli kterému je ale zbytečné ležet v nemocnici. Data lze snadno sledovat na dálku v domácím a přirozeném prostředí pacienta. Samozřejmostí by měla být možnost telekonzultací s ošetřujícím lékařem či monitorování seniorů (SOS tlačítka v případě pádu osamoceně žijícího seniora, sledování životních funkcí, komunikace se seniorem na dálku k prevenci depresí a prohlubování demence, apod.).

Oblast eHealth je vzrušující, zajímavá, ale i složitá. Pojďme se podívat na situaci v ČR.

Vývoj eHealth v ČR

První koncepce elektronizace zdravotnictví se objevila v roce 2004 v dokumentu Státní informační a komunikační politika/e-Česko 2006. V kapitole e-Zdravotnictví čítající tři odstavce a tři programové úkoly byla zmíněna možnost čipových zdravotních průkazek kompatibilních s evropskými systémy, propojení poskytovatelů zdravotních služeb sítí umožňující sdílení veřejných zdravotnických dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života.

V roce 2007 vznikl Meziresortní koordinační výbor pro zavedení elektronického zdravotnictví, který měl za úkol vypracovat odborná stanoviska k rozvoji eHealth v naší zemi, o rok později vydává dokument Cíle projektů eHealth v České republice. Dokument plánoval elektronickou zdravotní dokumentaci (EZD), elektronickou preskripci léčiv (eRecept), elektronickou identifikaci pojištěnců, registry (Národní zdravotnický informační systém – NZIS), podporu rozhodování lékařů (clinical decision support – CDS) a portály pro vzdělávání a rozvoj telemedicíny.

Ukázka e-receptu s čárovým kódem a klíčem

ČR rovněž již od roku 2004 spolupracuje s WHO a EU na přípravách koncepce elektronického zdravotnictví. V roce 2012 vyhrál výběrové řízení na návrh elektronického zdravotnictví Microsoft, ale vzhledem k finančním komplikacím byl projekt odložen na neurčito.

V další letech se podařilo v ČR zprovoznit eRecept a eNeschopenku, funguje také zmíněný Národní zdravotnický informační systém, které spravuje množství národních registrů sloužících ke statistickým i plánovacím a prognostickým účelům. Výměnou obrazové dokumentace (rentgenové snímky, CT, ultrazvukové záznamy, apod.) mezi poskytovateli zdravotních služeb se zabývají například projekty MeDiMed a ePACS.

Některé jiné slibné projekty eHealth v ČR však skončily neúspěchem (fatální osud IZIP, mezinárodní projekty epSOS, SNOMED).

Instituce

Akce se tedy chopily odborné společnosti a pokoušejí se alespoň částečně (a bohužel poněkud nekoordinovaně) řídit rozvoj eHealth. Vznikla například Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), s jejímž přispěním bylo sepsáno Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví.

Od roku 1994 existuje pod křídly ČLS JEP i Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, jejíž zaměřením je rozvoj české medicínské informatiky mimo jiné i v oblastech vytváření a používání informačních systémů pro zdravotnictví a ve využívání informačních sítí. Společnost je odborným garantem datového standardu pro předávání dat mezi informačními systémy DASTA. Její webové stránky však nejsou příliš často aktualizovány a bohužel neobsahují nové zápisy z činnosti.

V oblasti lékařské informatiky a biomedicínského inženýrství se angažuje další společnost pod patronátem ČLS JEP – Česká společnost biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky. Ta pořádá konference a vydává časopis Lékař a technika.

Vzniklo také České národní fórum pro eHealth, občanské sdružení, které má za cíl zvýšit povědomí o eHealth a umožnit spolupráci občanů a poskytovatelů zdravotních služeb, pojišťoven, apod. Jejich webové stránky jsou však také aktualizovány jen sporadicky a ani kalendář již neobsahuje nové akce.

Biomedicínskou informatikou spíše s cílem sjednotit a vylepšit medicínské vzdělávání v oblasti informatiky se zabývá Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii. Vzdělávání v medicíně (e-learning, eHealth) se věnuje také sdružení lékařských fakult MEFANET.

Velkým propagátorem a tahounem eHealth v ČR je Kraj Vysočina, který v roce 2009 vypracoval koncepci eHealth na krajské úrovni. Podporuje vývoj elektronického zdravotnictví jak v oblasti ekonomické (hodnocení produkce lůžkových zařízení pomocí DRG, ekonomické agendy z nemocničních informačních systémů), tak i v oblasti logistické (elektronické objednávání léčiv, online objednávání pacientů do ambulancí), a dalších – mHealth (WiFi a služby pacientům), enterprise resource planning (ERP) pro nemocnice kraje, projekt výměny zdravotnických informací mezi zařízeními (eMeDOcS) a plánuje rozvoj nemocničního informačního systému.

Schéma výměny zpráv mezi zdravotnickými subjekty

Existují i další systémy výměny dat a zdravotní dokumentace. V Plzeňském kraji funguje systém EmergencyCard pro výměnu dat mezi nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou (ZZS). Firma STAPRO má svůj vlastní systém centralizované komunikace FONS Integration (MISE, Transmise), který umožňuje sdílení dat mezi různými nemocnicemi a ZZS (funguje např. v Moravskoslezském kraji). Další velká firma CompuGroup Medical vyvíjí systém Medical Net, který rovněž slouží k výměně dat mezi různými poskytovateli.

Screenshot portálu Transmise Moravskoslezského kraje z pohledu pacienta

Konference

Pravidelně se konají různé konference s cílem podpořit spolupráci a rozvoj eHealth v České republice. Namátkou například:

  • ICT ve zdravotnictví – odborná konference a výstava o elektronickém zdravotnictví, informačních komunikačních technologiích jako nástrojích pro efektivní organizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdravotního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů pacienta,
  • MEDSOFT – umožňuje setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, seminář tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské aplikace,
  • eHealth Day – poskytuje platformu pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací ICT pro podporu zdravotní péče,
  • ISSS – IT konference napříč obory (eGovernment, smart cities, elektronizace zdravotnictví),
  • MEFANET – konference o informačních a komunikačních technologiích a jejich aplikaci ve výuce lékařských a nelékařských zdravotnických oborů.

Nová Národní strategie

Nyní je v přípravě nová Národní strategie elektronického zdravotnictví, která letos prochází schvalovacím procesem.

Jednak má zajistit přístup k základním informacím – jednak má zpřístupnit záznamy o poskytovatelích zdravotních služeb (včetně možnosti elektronického objednání či elektronické konzultace stavu), jednak plánuje občanům otevřený přístup k informacím o svém zdravotním stavu a léčebném plánu a zároveň přístup k informacím o podpoře zdraví, preventivních programech, zdravém životním stylu, péči o chronicky nemocné a podobně.

Dále klade důraz na efektivní sdílení dat – sem patří mezinemocniční a meziambulantní výměna zdravotní dokumentace, aby byla pacientovi zajištěna kontinuita zdravotní péče i v případě cestování, elektronické předepisování léčiv, elektronické žádanky místo hromady papírových záznamů, sledování efektivity zdravotního systému a kvality poskytovaných služeb a informační podpora zdravotnických pracovníků.

Dalším důležitým bodem je dostupnost péče – je nutný rozvoj telemedicíny a mHealth, sledování dostupnosti péče a čekacích dob na jednotlivé zákroky, týmová komunikace mezi poskytovateli péče, krizová podpora na národní úrovni.

A nakonec je uvedena správa elektronického zdravotnictví – podpora elektronických zdravotních záznamů (EHR), tvorba základních registrů, autentizace a autorizace poskytovatelů, legislativní rámec elektronického zdravotnictví.

Zejména legislativní podpora bude velmi záludná oblast, neboť současná legislativa je poněkud zastaralá – ať už se jedná o elektronickou zdravotní dokumentaci a přístupy k ní (ochrana osobních údajů, logování a autorizace přístupů ke vzdáleným dokumentacím), či o elektronickou podporu výuky (e-learning) a správu autorských práv u online materiálů.

Bez něčeho takového už to nejde

eHealth je úžasný a rozvíjející se koncept, který může velmi usnadnit péči o pacienty. Jak jsme zažili v minulosti, tak se také může zadrhnout a stát se symbolem korupce a neúspěchu.

eHealth je však v současném světě integrální součástí medicíny a bez jeho podpory si nelze moderní péči představit. Pokud má pacient mít možnost vyzvednout si léky v zahraničí či být adekvátně ošetřen i v případě cesty mimo domov a tím mimo spádovou oblast své nemocnice, pak se musí tento koncept vyvíjet. A to nikoli jako samostatná součást IT, eGovernmentu a dalších e-věcí, ale i jako nedílná součást samotné medicíny – s přispěním a spoluprácí (mnohdy odporujících) lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.

Našli jste v článku chybu?
24. 11. 2016 8:38
pacoš (neregistrovaný)

Je to tak trochu úděl Česka, že se tu začnou dělat užitečné věci až s křížkem po funuse. A přitom jsme mohli být v tomto směru lídrem Evropy. Projekt eHealth (tenkrát se tomu tak ještě neříkalo), začal v Československu už v roce 1978(9) na SPŠE v Pardubicích. Byl zde vytvořen pokusný systém pro sdílení zdravotní dokumentace, běžící na ADT4500 s připojenými terminály lékařských pracovišť (zkoušelo se i v nemocnici Pardubice). Systém obsahoval i náznaky expertního systému pro podporu rozhodování l…

25. 11. 2016 22:06

Jasně že má, což je právě celý smysl sdílení dokumentace. Každý lékař už teď vede kartu pacienta, takže pokud ta nebude jen zavřená v jeho ordinaci a bude možno ji sdílet, nebude muset dalších pět doktorů zapisovat to samé každý do "své" karty, udělá to jen jeden. Proto je třeba elektronickým systémem papírové karty nahradit, ne to postavit paralelně tak, aby se muselo všechno zapisovat dvojmo.