Hlavní navigace

Internetový peering: jak ušetřit za tranzitní připojení k internetu

25. 9. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V této kapitole si představíme další dominantní formu propojení, které se říká internetový peering. Je to způsob propojení části vašeho provozu s jinou stranou, přičemž ani jedné ze stran nevzniknou poplatky za IP tranzit.

Popisujeme proces peeringu včetně zavedení (velkého množství) terminologie a vyčíslíme pět nejdůležitějších důvodů, které ISP uvádějí jako motivace k peeringu. Kapitola končí krátkou diskuzí o placeném peeringu.

 
Tato kapitola je součástí knihy Williama B. Nortona, kterou pod názvem Peering od A do Z připravuje k vydání neutrální propojovací uzel NIX.CZ. Kniha by měla být k dispozici do konce tohoto roku. Bližší informace o ceně a možnosti, jak publikaci získat, budou zveřejněny také na Root.cz.

Úvod

Někteří lidé v peeringové komunitě na peering pohlížejí jako na randění, hledání vhodného partnera, přičemž ze vztahu oběma stranám plynou přibližně stejné výhody.

Poznámky z terénu: Peering je jako randění

C: Snažím se s těmi lidmi seznámit na jedné konferenci a zjistit, zda by nechtěli založit peering, a připadá mi to hodně podobné jako hledat partnera na rande.

DrP: Peering je vzájemná zdráhavá závislost. Obě strany musejí souhlasit s tím, že vzájemné propojení je pro ně lepší než jakákoli další alternativa.

C: Jako randění.

DrP: A když je peering zaveden, obě strany nadále souhlasí s tím, že jim stojí za to vztah uchovat, protože je vzájemné propojení pro obě strany přibližně stejně výhodné.

C: Jako když do toho praštíte.

DrP: No, peering někdy vyžaduje smlouvu, jako každoročně obnovovanou manželskou smlouvu… Tady už ten příměr moc nesedí. Pokud vzájemné propojení nenabízí určitou hodnotu, je odstraněno. Tomuto procesu se říká „de-peering“. Když k de-peeringu dojde, v komunitě se o tom hodně mluví… Někdy je de-peering hodně veřejná věc.

C: Dochází k nadávkám a nařčení ze špatných úmyslů? A objevují se takové ty nepříjemné společenské situace?

DrP: Někdy. A někdy se peering obnoví, ale s určitými dalšími podmínkami.

C: Takže peering je jako randění?

DrP: Tak trochu. Ale na rozdíl od monogamie při randění by peeringová monogamie byla opravdu zvláštní.

Internetový peering

Jednou z nejdůležitějších diskuzí v komunitě peeringových koordinátorů je: IP tranzit je tak levný, proč bychom potřebovali cokoli jiného?

Odpověď souvisí s objemem provozu.

Jak už jsme uvedli, zatímco cena IP tranzitu klesala průměrně o 30 % ročně, průměrný objem internetového provozu historicky rostl o 40–50 % za rok. Tento růst vede k růstu poplatků za tranzit, které platí upstream ISP, a které jsou naopak placeny jim.

Například zatímco cena za IP tranzit klesla z 3 USD / Mb/s na 2 USD / Mb/s, objem provozu během stejného období mohl vzrůst z 6 Gb/s na 10 Gb/s. Čistým výsledkem těchto současně působících sil je 25% nárůst měsíčních poplatků za tranzit, z 16 000 USD měsíčně na 20 000 USD měsíčně. Procentuální podíly se liší, ale trh přenosu internetových paketů mohl každý rok růst tak, jak ukazuje Obrázek 4–1.

Obrázek 4–1. Jednotkové náklady internetové šířky pásma klesají, ale objem roste. Výsledkem je neustále rostoucí měsíční účet za IP tranzit.

Ačkoli tedy ceny za jednotku klesají, měsíční účet roste. Snížení absolutní ceny IP tranzitu je jedním z hnacích pohonů pro využití strategie internetového peeringu.

Definice: Internetový peering je obchodní vztah, při kterém dvě společnosti recipročně poskytují přístup svým zákazníkům navzájem.

Internetový peering je obvykle bez poplatků, což znamená, že žádná ze stran neplatí druhé straně za přístup k zákazníkům druhé strany, což odráží základní předpoklad, že peering je vztah přibližně stejné hodnoty pro obě strany. Protože je pro obě strany vztah přibližně stejně výhodný, není zapotřebí řešit měření spotřeby a její kompenzaci.

Neexistuje ani žádný standardní způsob, jak vypočítat a monitorovat absolutní hodnotu odvozenou z peeringového vztahu. Odpovídá tato hodnota peeringového vztahu objemu provozu, který volně obousměrně proudí? Nebo odpovídá vhodnosti či jedinečnosti tras? Nebo tuto cenu představuje počet dosažených osob?

Z těchto a dalších důvodů je dominantní forma peeringu bez poplatků. Když od této chvíle uvidíte pojem „peering“, rozumí se jím peering bez nároků na poplatek. Abychom ilustrovali internetový peering, představme si mini-internetový peeringový ekosystém z obrázku 4–2 s pouze třemi ISP: WestNet, MidNet a EastNet.

Obrázek 4–2

Na grafickém znázornění peeringu vidíme, že:

  • West Net je ISP se zákazníky, kteří jsou zobrazeni jako oblak pod ním, MidNet je ISP se svými vlastními downstream zákazníky a EastNEt je ISP, který má vlastní downstream zákazníky.
  • West Net má peeringový vztah se společností MidNet, při kterém se společnost WestNet dozví, jak dosáhnout zákazníků společnosti MidNet, a společnost MidNet se recipročně dozví, jak dosáhnout zákazníků společnosti WestNet.
  • EastNet má peeringový vztah se společností MidNet, při kterém se společnost EastNet dozví, jak dosáhnout zákazníků společnosti MidNet, a společnost MidNet se recipročně dozví, jak dosáhnout zákazníků společnosti EastNet.

Když jsou ustanoveny tyto dvě peeringové relace, zavedou se směrovací tabulky (jak graficky znázorňují barevná kolečka ve „směrovacích tabulkách“ pod oblaky ISP). Tento nákres ukazuje, že společnost MidNet má peeringový vztah jak se společností EastNet, tak WestNet, a proto mohou zákazníci společnosti MidNet dosáhnout jak zákazníků společnosti EastNet, tak zákazníků společnosti WestNet.

Je důležité si všimnout, že oznámení směrování jdou opačným směrem, než provoz do stejné destinace. Schéma internetového směrování odděluje řídicí rovinu od datové roviny.

Kvůli přehlednosti budeme používat zjednodušené a ekvivalentní znázornění z Obrázku 4–3, pomocí kterého označíme bezplatný peeringový vztah mezi dvěma stranami.

Obrázek 4–3. Ekvivalentní grafická znázornění peeringových vztahů mezi poskytovateli ISP A a ISP B.

Tato znázornění výstižně vyjadřují, že dvě strany (ISP A a ISP B) jsou v peeringovém vztahu.

Tři klíčové informace o internetovém peeringu

Když se člověk poprvé seznámí s internetovým peeringem, často mu uniknou tři klíčové body. Stojí za to si následující body přečíst několikrát po sobě:

  • Internetový peering není přenosným vztahem. Skutečnost, že má společnost WestNet peering se společností MidNEt a společnost MidNet má peering se společností EastNet, neznamená, že zákazníci společnosti EastNet mohou dosáhnout zákazníků společnosti WestNet. Společnost WestNet pouze ví, jak se dostat ke svým zákazníkům a zákazníkům společnosti MidNet a společnost EastNet ví, jak dosáhnout pouze svých zákazníků a zákazníků společnosti MidNet. To, že obě mají peeringový vztah se společností MidNet, nehraje žádnou roli. Peeringový vztah je nepřenosný.
  • Proto internetový peering není dokonalou náhradou IP tranzitu. IP tranzit je služba poskytující přístup na globální Internet, zatímco internetový peering jednoduše poskytuje přímější cestu pro určitou podmnožinu provozu.
  • Internetový peering je obvykle bez poplatků, přičemž pro obě strany je reciproční dohoda přibližně stejně výhodná. Pokud jedna ze stran získá dojem, že přínosy plynoucí z peeringu nejsou symetrické, může jedna či druhá strana peering zamítnout, nebo navrhnout alternativní placené uspořádání.

Pět nejčastějších motivací pro peering

Diskuze s peeringovými koordinátory vedla ke zdůraznění několika hlavních motivací pro peering:

1. Sníží se náklady za tranzit. Internetový tranzit je často velkou složkou nákladů na provoz internetové služby. Peering poskytuje přímější cestu pro provoz mezi oběma stranami a zároveň snižuje zatížení těchto drahých tranzitních služeb (jak ukazuje Obrázek 4–4). Pokud jsou náklady na výměnný provoz v peeringovém vztahu nižší než náklady na posílání provozu tranzitní službou, pak může být peering finančně racionálním rozhodnutím.

Obrázek 4–4. Internetový peering obchází měřený internetový tranzit.

Podrobné matematické výpočty tohoto snížení nákladů na tranzit si provedeme v kapitole „Obchodní případ pro peering“.

2. Vyšší komfort pro koncového uživatele. Propojením přímo s účastníky peeringu přináší zákazníkům ISP nižší latence na zákazníky těchto subjektů. Tranzit obvykle poskytuje komplikovanější síťovou trasu než peering – trasu, která může potenciálně vést mnoha sítěmi. (Není neobvyklé, že než mohou uživatelé sledovat obsah, dojde k více než 30 přeskokům mezi jednotlivými routery).

Poznámky z terénu: Bez peeringu pakety cestují přes oceán. Dvakrát!

Na konci 90. let provoz mezi Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábií procházel přes dva mezinárodní ISP a napříč přetíženým propojovacím uzlem ve Washingtonu D.C. Peeringem tohoto provozu na Blízkém východě příslušní ISP snížili své náklady na tranzit a zlepšili výkon pro zákazníky obou z nich.

3. Kontrola směrování je strategická. Výkon aplikací, jako jsou hry a videa, vyžaduje zvláštní pozornost, protože nízký výkon má na tyto aplikace nežádoucí vliv. Například hollywoodská studia, se kterými jsem hovořil, uvedla, že důvěru v aplikace lze narušit například rozdělením obrazu na pixely, narušením audia nebo zamrzávajícími obrazy. Pro některé z těchto společností je monitorování a spravování síťového provozu velmi důležité, nevyberou si tedy nejlevnější způsob umístění videa na internet.

root_podpora

Poznámky z terénu: Komfort koncového zákazníka je klíčovým hnacím motorem pro peering poskytovatelů obsahu

Je zajímavé poznamenat, že všichni poskytovatelé obsahu, kteří začali s peeringem, uvedli, že pro peering se rozhodli primárně kvůli komfortu pro koncového uživatele, a že řízení směrování bylo prostředkem k dosažení dobrého komfortu pro koncové uživatele.

Například společnost Yahoo! uvedla, že když zjistí ztrátu paketů během cesty, upraví své směrování tak, aby trasa vedla okolo problematického místa. To by společnost nemohla udělat, kdyby prostě nechala svého upstream ISP, aby řešil její provoz. Pro společnost Yahoo! a většinu ostatních poskytovatelů obsahu, kteří využívají peering, je komfort koncového uživatele – a tím i kontrola nad jejich provozem – strategický.

4. Účtování provozu závisí na jeho používání. Většina ISP zákazníkům vystavuje účty na základě toho, kolik provozu pošlou nebo získají. Protože ztráta paketů a zpoždění závažně omezují spotřebu provozu, snaží se tito ISP poskytovat svým zákazníkům IP tranzit s co nejmenším zpožděním a co nejmenší ztrátou paketů. Je v jejich nejlepším zájmu zajistit, aby zákazník spotřeboval co nejvíce šířky pásma. Minimalizace ztrát a zpoždění pomocí účinného řízení provozu jim pomáhá vydělat víc peněz.

Poznámky z terénu: ISP díky peeringu vydělávají více peněz

Jako první na tento trend poukázal Dave Rand a konverzace s evropskými ISP ukázala zvyšující se používání modelu účtování podle spotřeby.

5. ISP využívají marketingových výhod. ISP se extenzivními peeringovými schopnostmi chlubí ve svých marketingových materiálech. Zdůrazňují svou páteřní infrastrukturu založenou na kvalitním peeringu, kratších trasách, nižších latencích apod. Nechtěli byste být zákazníkem ISP, kterému na výkonu záleží natolik, že pro svůj provoz používá peering ve velkém měřítku?

Poznámky z terénu: Společnost Hurricane Electrics se v reklamě chlubí širokým peeringem

Velká ISP a hostingová společnost Hurricane Electric ve svých marketingových materiálech zdůrazňuje své propojené body na celém světě. Reklama má vyznít tak, že společnost přijímá zodpovědnost za provoz až k přístupovým sítím, a že využíváním peeringu poskytuje zákazníkům lepší výkon.

Byl pro vás článek přínosný?