Hlavní navigace

LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)

15. 1. 2015
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V programovacím jazyku Lua jsou základním numerickým datovým typem čísla s plovoucí řádovou čárkou s dvojitou přesností (IEEE 754) známé v dalších jazycích pod názvem double. Pokud se s tímto datovým typem ve zdrojových kódech pracuje, musí LuaJIT při překladu vygenerovat příslušné strojové instrukce.

Obsah

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)

   1.1 Tabulka se strojovými instrukcemi použitými při překladu do strojového kódu mikroprocesorů x86_64

   1.2 Tabulka se strojovými instrukcemi použitými při překladu do strojového kódu mikroprocesorů ARM

2. První demonstrační příklad test54.lua – výpočet (konvergující) geometrické řady

   2.1 Zdrojový kód

   2.2 Detekovaná stopa hot-loop

   2.3 Překlad stopy do sekvence meziinstrukcí

3. Překlad prvního demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů x86_64

4. Překlad prvního demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů ARM

5. Druhý demonstrační příklad test55.lua – složitější výpočty prováděné ve smyčce while

   5.1 Zdrojový kód

   5.2 Detekovaná stopa hot-loop

   5.3 Překlad stopy do sekvence meziinstrukcí

6. Překlad druhého demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů x86_64

7. Překlad druhého demonstračního příkladu do strojového kódu procesoru ARM

8. Odkazy na zdrojové texty demonstračních příkladů i na JITované sekvence instrukcí

9. Literatura

10. Odkazy na Internetu

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (12 – překlad operací s reálnými čísly)

V demonstračním příkladu, jehož just-in-time překlad jsme si popsali v předchozí části tohoto seriálu, byla implementována programová smyčka typu while, v níž se provádělo prosté zvyšování počitadla smyčky o jedničku a současně i zvyšování další lokální proměnné (resp. přesněji řečeno proměnné lokální v aktuálně používaném modulu). Vzhledem k tomu, že počáteční hodnota obou proměnných byla nastavena na nulu a v každé iteraci došlo ke zvýšení jejich hodnoty o jedničku (celé číslo), mohl LuaJIT v tomto případě použít pouze celočíselné operace, což je ostatně patrné i při pohledu na vygenerovanou sekvenci meziinstrukcí:

---- TRACE 1 IR
0001 > int SLOAD #2  T
0002 >+ int ADDOV 0001 +1
0003 > int SLOAD #1  T
0004 >+ int ADDOV 0003 +1
0005 > int LT   0004 +100
0006 ------ LOOP ------------
0007 >+ int ADDOV 0002 +1
0008 >+ int ADDOV 0004 +1
0009 > int LT   0008 +100
0010  int PHI  0002 0007
0011  int PHI  0004 0008
---- TRACE 1 stop -> loop

Povšimněte si především prefixu int uvedeného před všemi instrukcemi. Tento prefix znamená, že LuaJIT může (ale nemusí!) při vygenerování nativního kódu použít celočíselné operace. Ostatně již minule jsme mohli vidět, že zatímco na 32bitové platformě ARM se skutečně využívala pouze celočíselná aritmeticko-logická jednotka i celočíselné pracovní registry, na platformě x86_64 vybavené mj. i instrukčními sadami SSE a SSE2 se již pracovalo s registry XMM. Dnes si ukážeme formu just-in-time překladu u krátkých demonstračních programů, kde se již používají operace s reálnými čísly i na platformě ARM.

1.1 Tabulka se strojovými instrukcemi použitými při překladu do strojového kódu mikroprocesorů x86_64

V následující tabulce jsou pro úplnost vypsány všechny strojové instrukce mikroprocesorů s architekturou x86_64, s nimiž se setkáme v navazujících kapitolách. Zajímavé je, že LuaJIT si u překladu mnoha programů vystačí skutečně jen s relativně malou sadou instrukcí, takže zbylých několik set (!) instrukcí ze základní sady i z několika rozšiřujících sad (8087, 80387, MMX, SSEx…) zůstává většinou nevyužito:

# Instrukce Typ Popis
1 add aritmetická operace součet dvou skalárních hodnot
2 addsd aritmetická operace součet prvků vektorů bez saturace, operace provedena jen s pravým prvkem vektorů
3 mulsd aritmetická operace součin prvků vektorů, operace provedena jen s pravým prvkem vektorů
4 divsd aritmetická operace podíl prvků vektorů, operace provedena jen s pravým prvkem vektorů
5 cmp porovnání porovnání dvou skalárních hodnot, nastavení příznaků v EFLAGS
6 ucomisd porovnání porovnání dvou hodnot typu dobule, nastavení příznaků v EFLAGS
       
7 jmp skok nepodmíněný skok
8 ja skok podmíněný skok vykonaný při splnění: CF = 0 and ZF = 0
9 jbe skok podmíněný skok vykonaný při splnění: CF = 1 or ZF = 1 (negace předchozího)
10 jg skok podmíněný skok vykonaný při splnění: ZF = 0 and SF = OF
11 jle skok podmíněný skok vykonaný při splnění: ZF = 1 or SF != OF (negace předchozího)
12 jnb skok podmíněný skok vykonaný při splnění: CF = 0
       
13 mov přenos dat přenos skalárních hodnot
14 movsd přenos dat přenos vektorů
15 movaps přenos dat přenos (vektoru) hodnot typu single
       
16 cvtsd2si konverze konverze hodnot z typu double na int

Tabulka je rozdělena do několika sekcí. V první sekci lze najít aritmetické instrukce prováděné s celými čísly i s vektory definovanými v SSE/SSE2. Instrukce končící postfixem „sd“ pracují s hodnotami typu double. Ve druhé sekci lze nalézt nepodmíněný skok i několik podmíněných skoků, v sekci následující pak instrukce pro přenos dat mezi pamětí, celočíselnými registry a registry XMM. Poslední instrukce slouží ke konverzi dat.

1.2 Tabulka se strojovými instrukcemi použitými při překladu do strojového kódu mikroprocesorů ARM

Podobnou tabulku si uveďme i pro instrukce využívané LuaJITem při překladu do strojového kódu 32bitových mikroprocesorů s architekturou ARM, přesněji řečeno těch mikroprocesorů, které mají ve svém jádře implementovaný VFPv2 (Vector Floating Point):

# Instrukce Typ Popis
1 add aritmetická operace r0:=r1+r2, ovšem bez nastavení příznaků
2 adds aritmetická operace r0:=r1+r2 a nastav příznaky N, V, Z, C
       
3 vadd.f64 aritmetická operace součet prvků vektorů uložených ve VFP registrech
4 vmul.f64 aritmetická operace součin prvků vektorů uložených ve VFP registrech
5 vdiv.f64 aritmetická operace podíl prvků vektorů uložených ve VFP registrech
       
6 cmp porovnání operand1-operand2 (compare a nastav příznaky N, V, Z, C)
7 cmn porovnání operand1+operand2 (compare negative a nastav příznaky N, V, Z, C)
       
8 orr logická/bitová operace r0:=r1+r2
       
9 bl skok skok do subrutiny
10 ble skok podmíněný skok provedený při N!=V
11 blge skok podmíněný skok provedený při N=V
12 blgt skok podmíněný skok provedený při Z=0 and N=V
13 blhs skok podmíněný skok provedený při C=1
14 blne skok podmíněný skok provedený při nerovnosti (Z=0)
15 blt skok podmíněný skok provedený při N!=V
16 blvs skok podmíněný skok provedený při přetečení (V=1)
       
17 ldr přenos dat načtení slova do registru
18 ldrd přenos dat načtení hodnoty do registru
19 mov přenos dat načtení druhého operandu do registru
20 vldr přenos dat načtení (jedné) hodnoty do vybraného VFP registru

Opět můžeme vidět, že tabulka je rozdělena do několika sekcí. Nejprve jsou uvedeny dvě celočíselné aritmetické instrukce, dále pak tři instrukce prováděné s hodnotami uloženými ve VFP registrech. Další dvojici instrukcí již známe z minula – jedná se o porovnání dvou operandů (registrů) a nastavení příslušných příznaků N (negative), V (overflow), Z (zero) a C (carry) využívaných mj. i v podmíněných skocích vypsaných v páté sekci. V instrukcích sloužících pro přenos dat můžeme mj. vidět i instrukci vldr pro přenos do VFP registru.

Zajímavý je postfix u instrukcí vadd, vmulvdiv. Ten určuje typ dat a současně i sadu registrů, s kterými daná instrukce pracuje:

Postfix Typ dat (IEEE 754) Registry (operandy)
f32 single precision Sd, Sn, Sm
f64 double precision Dd, Dn, Dm

2. První demonstrační příklad test54.lua – výpočet (konvergující) geometrické řady

V dnešním prvním demonstračním příkladu nazvaném test54.lua se provádí výpočet geometrické řady konvergující ke dvojce. Implementace je velmi jednoduchá, protože je použita počítaná programová smyčka typu for, v níž se v tisíci iteracích sčítají jednotlivé prvky řady, přičemž každý prvek má hodnotu 2-n. Vzhledem k tomu, že se ve výpočtu používá dělení 1/x, je zřejmé, že LuaJIT nemůže použít optimalizaci spočívající v přetypování proměnných na typ integer, ale veškeré výpočty musí být prováděny s hodnotami typu double (a to navíc ideálně takovým způsobem, aby geometrická řada na všech platformách skutečně konvergovala ke dvojce :-).

2.1 Zdrojový kód

Podívejme se nejdříve na zdrojový kód tohoto příkladu:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 54.
--
-- Test JITu - prekladu do nativniho kodu.
--
 
 
 
local i
local geom = 0
local x = 1
 
for i = 1,1000 do
  geom = geom + 1/x
  x = x * 2
end
 
print(geom)
 
 
 
--
-- Finito.
--

2.2 Detekovaná stopa hot-loop

Trasovací just-it-time překladač LuaJIT po několika desítkách iterací (konkrétně po padesáté šesté iteraci, jak jsme se již ostatně dozvěděli v předchozích částech tohoto seriálu) nalezne následující hot-loop reprezentovanou snadno pochopitelným bajtkódem:

---- TRACE 1 start test53.lua:13
0008 DIVNV  7  2  0 ; 1
0009 ADDVV  1  1  7
0010 MULVN  2  2  1 ; 2
0011 FORL   3 => 0008

První tři instrukce (s tříadresovým kódem) tvoří tělo počítané programové smyčky. U každé instrukce jsou uvedeny tři registry: jeden registr cílový a dva registry zdrojové. Výsledek operace DIVNV je přičten k registru číslo 1 ve druhé operaci ADDVN a následně je obsah registru číslo 2 zdvojnásoben (i když by zde teoreticky bylo možné použít pouhé přičtení).

2.3 Překlad stopy do sekvence meziinstrukcí

Bajtkód je následně přetransformován do následující sekvence meziinstrukcí, kde je ke každé operaci doplněn datový typ. Prefix num značí použití čísel reprezentovaných v systému plovoucí řádové čárky (tečky):

---- TRACE 1 IR
0001  int SLOAD #4  CI
0002 > num SLOAD #3  T
0003  num DIV  +1  0002
0004 > num SLOAD #2  T
0005 + num ADD  0004 0003
0006 + num ADD  0002 0002
0007 + int ADD  0001 +1
0008 > int LE   0007 +1000
0009 ------ LOOP ------------
0010  num DIV  +1  0006
0011 + num ADD  0010 0005
0012 + num ADD  0006 0006
0013 + int ADD  0007 +1
0014 > int LE   0013 +1000
0015  int PHI  0007 0013
0016  num PHI  0006 0012
0017  num PHI  0005 0011

3. Překlad prvního demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů x86_64

Nyní se podívejme, jakým způsobem provedl LuaJIT překlad výše uvedené programové smyčky do (nativního) strojového kódu mikroprocesorů s architekturou x86_64 vybavenými navíc doplňkovou instrukční sadou SSE a SSE2:

---- TRACE 1 mcode 118
0bceff89 mov    dword [0x41f9e4a0], 0x1
0bceff94 movsd   xmm0, [0x400d9090]
0bceff9d cvtsd2si ebp, [rdx+0x18]
0bceffa2 cmp    dword [rdx+0x14], 0xfffeffff
0bceffa9 jnb    0x0bce0010 ->0
0bceffaf movsd   xmm6, [rdx+0x10]
0bceffb4 movaps  xmm7, xmm0
0bceffb7 divsd   xmm7, xmm6
0bceffbb cmp    dword [rdx+0xc], 0xfffeffff
0bceffc2 jnb    0x0bce0010   ->0
0bceffc8 addsd   xmm7, [rdx+0x8]
0bceffcd addsd   xmm6, xmm6
0bceffd1 add    ebp, +0x01
0bceffd4 cmp    ebp, 0x3e8
0bceffda jg    0x0bce0014   ->1
->LOOP:
0bceffe0 movaps  xmm5, xmm0
0bceffe3 divsd   xmm5, xmm6
0bceffe7 addsd   xmm7, xmm5
0bceffeb addsd   xmm6, xmm6
0bceffef add    ebp, +0x01
0bcefff2 cmp    ebp, 0x3e8
0bcefff8 jle    0x0bceffe0    ->LOOP
0bcefffa jmp    0x0bce001c    ->3
---- TRACE 1 stop -> loop

Samotná programová smyčka je přeložena zajímavým způsobem – můžeme zde vidět, že prakticky všechny konstanty použité při výpočtu jsou uloženy v registrech XMMx (což je samozřejmě dobře) a taktéž použití celočíselného registru EBP ve funkci počitadla (konstanta 0×3e8 odpovídá dekadické hodnotě 1000 a tím pádem i maximálnímu počtu iterací). Zatímco vlastní výpočet je do jisté míry optimalizován – viz náhrada násobení za pouhý součet provedený v instrukci addsd xmm6, xmm6, tak řízení programové smyčky je přeloženo značně šablonovitým způsobem (zpětné počítání by bylo rychlejší, což ale platí pro sekvenci DEC+JNZ a nikoli pro LOOP).

4. Překlad prvního demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů ARM

Zajímavé bude porovnat předchozí kód s kódem vytvořeným pro procesory s architekturou ARM:

---- TRACE 1 mcode 104
00397f98 mov   r0, #-1342177280
00397f9c orr   r0, r0, #114294784
00397fa0 orr   r0, r0, #97280
00397fa4 vldr   d0, [r0, #424]
00397fa8 ldr   r11, [r9, #24]
00397fac ldr   lr, [r9, #20]
00397fb0 vldr   d1, [r9, #16]
00397fb4 cmn   lr, #15
00397fb8 blhs   0x00390018 ->0
00397fbc vdiv.f64 d3, d0, d1
00397fc0 ldr   lr, [r9, #12]
00397fc4 vldr   d2, [r9, #8]
00397fc8 cmn   lr, #15
00397fcc blhs   0x00390018 ->0
00397fd0 vadd.f64 d15, d2, d3
00397fd4 vadd.f64 d14, d1, d1
00397fd8 add   r11, r11, #1
00397fdc cmp   r11, #1000
00397fe0 blgt   0x0039001c ->1
->LOOP:
00397fe4 vdiv.f64 d13, d0, d14
00397fe8 vadd.f64 d15, d13, d15
00397fec vadd.f64 d14, d14, d14
00397ff0 add   r11, r11, #1
00397ff4 cmp   r11, #1000
00397ff8 ble   0x00397fe4 ->LOOP
00397ffc bl    0x00390024 ->3
---- TRACE 1 stop -> loop

Vlastní programová smyčka je implementována s využitím šesti instrukcí, tj. je zde o jednu instrukci méně než u konkurenčního x86_64, a to zejména díky pěkně navržené tříadresové instrukční sadě. Opět zde můžeme vidět optimalizaci v instrukci vadd.f64 d14, d14, d14, která nahrazuje pomalé násobení rychlejším součtem. Jako počitadlo smyčky je použit registr r11, jehož hodnota je postupně zvyšována o jedničku a testována proti konstantně 1000, což je opět dosti šablonovitý překlad, protože aritmetické instrukce s postfixem „s“ dokážou nastavovat příznakové bity automaticky (takže by zde bylo možné použít operaci pro odečítání).

5. Druhý demonstrační příklad test55.lua – složitější výpočty prováděné ve smyčce while

Ve druhém demonstračním příkladu nazvaném test55.lua je použita programová smyčka typu while, což mj. znamená, že základní struktura bude odpovídat demonstračnímu příkladu uvedenému minule. V těle smyčky se zvyšuje hodnota počitadla i a navíc se ještě provádí další dva výpočty – hodnota lokální proměnné x se ztrojnásobí a hodnota proměnné y násobí konstantou pět. LuaJIT zde nebude moci použít celočíselné operace, především kvůli tomu, že se bude pracovat (po 56 iteraci) s příliš velkými čísly.

5.1 Zdrojový kód

Opět si nejprve uveďme zdrojový kód tohoto příkladu:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 55.
--
-- Test JITu - prekladu do nativniho kodu.
--
 
 
 
local i = 0
local x = 1
local y = 1
 
while i < 100 do
  i = i + 1
  x = x * 3
  y = y * 5
end
 
print(i)
print(x)
print(y)
 
 
 
--
-- Finito.
--

5.2 Detekovaná stopa hot-loop

Programová smyčka – hot-loop – detekovaná LuaJITem je zde poněkud delší a kupodivu i sekvence instrukcí v nalezené trase je „rozsekaná“:

---- TRACE 1 start test53.lua:13
0008 ADDVN  0  0  0 ; 1
0009 MULVN  1  1  1 ; 3
0010 MULVN  2  2  2 ; 5
0011 JMP   3 => 0004
0004 KSHORT  3 100
0005 ISGE   0  3
0006 JMP   3 => 0012
0007 LOOP   3 => 0012

5.3 Překlad stopy do sekvence meziinstrukcí

Pro úplnost se podívejme na mezikód, tj. na sekvenci meziinstrukcí vygenerovaných z výše vypsaného bajtkódu:

---- TRACE 1 IR
0001 > num SLOAD #1  T
0002 + num ADD  0001 +1
0003 > num SLOAD #2  T
0004 + num MUL  0003 +3
0005 > num SLOAD #3  T
0006 + num MUL  0005 +5
0007 > num LT   0002 +100
0008 ------ LOOP ------------
0009 + num ADD  0002 +1
0010 + num MUL  0004 +3
0011 + num MUL  0006 +5
0012 > num LT   0009 +100
0013  num PHI  0002 0009
0014  num PHI  0004 0010
0015  num PHI  0006 0011

6. Překlad druhého demonstračního příkladu do strojového kódu procesorů x86_64

Překlad do nativního kódu mikroprocesorů x86_64 vypadá následovně:

---- TRACE 1 mcode 145
0bceff66 mov   dword [0x406bc4a0], 0x1
0bceff71 movsd  xmm3, [0x406c8bf0]
0bceff7a movsd  xmm2, [0x406c8bf8]
0bceff83 movsd  xmm1, [0x406c8c00]
0bceff8c movsd  xmm0, [0x406c8c08]
0bceff95 cmp   dword [rdx+0x4], 0xfffeffff
0bceff9c jnb   0x0bce0010    ->0
0bceffa2 movsd  xmm5, [rdx]
0bceffa6 addsd  xmm5, xmm3
0bceffaa cmp   dword [rdx+0xc], 0xfffeffff
0bceffb1 jnb   0x0bce0010    ->0
0bceffb7 movsd  xmm6, [rdx+0x8]
0bceffbc mulsd  xmm6, xmm2
0bceffc0 cmp   dword [rdx+0x14], 0xfffeffff
0bceffc7 jnb   0x0bce0010    ->0
0bceffcd movsd  xmm7, [rdx+0x10]
0bceffd2 mulsd  xmm7, xmm1
0bceffd6 ucomisd xmm0, xmm5
0bceffda jbe   0x0bce0014    ->1
->LOOP:
0bceffe0 addsd  xmm5, xmm3
0bceffe4 mulsd  xmm6, xmm2
0bceffe8 mulsd  xmm7, xmm1
0bceffec ucomisd xmm0, xmm5
0bcefff0 ja   0x0bceffe0 ->LOOP
0bcefff2 jmp   0x0bce001c    ->3
---- TRACE 1 stop -> loop

V těle smyčky nalezneme podle očekávání dvojici operací mulsd následovanou instrukcí ucomisd, která provede porovnání počitadla s konstantou uloženou v registru xmm0. To je docela zajímavé, protože v předchozím příkladu se podařilo počítanou smyčku for přeložit s využitím celočíselných operací – zde se skrývá jedna z předností této programové smyčky pro ty programátory, kteří se snaží o tvorbu co nejefektivnějšího kódu.

7. Překlad druhého demonstračního příkladu do strojového kódu procesoru ARM

Překlad do nativního kódu mikroprocesorů s architekturou ARM vypadá následovně:

---- TRACE 1 mcode 120
00397f88 mov   r0, #-1275068416
00397f8c orr   r0, r0, #47710208
00397f90 orr   r0, r0, #23552
00397f94 vldr   d1, [r0, #424]
00397f98 vldr   d0, [r0, #432]
00397f9c ldrd   r4, [r9]
00397fa0 cmn   r5, #14
00397fa4 blne   0x00390018 ->0
00397fa8 adds   r4, r4, #1
00397fac blvs   0x00390018 ->0
00397fb0 ldr   lr, [r9, #12]
00397fb4 vldr   d3, [r9, #8]
00397fb8 cmn   lr, #15
00397fbc blhs   0x00390018 ->0
00397fc0 vmul.f64 d14, d3, d1
00397fc4 ldr   lr, [r9, #20]
00397fc8 vldr   d2, [r9, #16]
00397fcc cmn   lr, #15
00397fd0 blhs   0x00390018 ->0
00397fd4 vmul.f64 d15, d2, d0
00397fd8 cmp   r4, #100
00397fdc blge   0x0039001c ->1
->LOOP:
00397fe0 mov   r11, r4
00397fe4 adds   r4, r11, #1
00397fe8 blvs   0x00390020 ->2
00397fec vmul.f64 d14, d14, d1
00397ff0 vmul.f64 d15, d15, d0
00397ff4 cmp   r4, #100
00397ff8 blt   0x00397fe0 ->LOOP
00397ffc bl    0x00390024 ->3
---- TRACE 1 stop -> loop

Zde je kupodivu programová smyčka implementována v sedmi instrukcích, což je ve skutečnosti zbytečné – stačí se podívat na to, jakým způsobem se manipuluje s registry r4 a r11. Výpočet je realizován dvojicí instrukcí vmul.f64, řízení programové smyčky zajišťuje čtveřice adds+blvs+cmp+blt (blvs by se nemuselo provádět, jedná se o kontrolu přetečení).

Překlad do nativního kódu provedený například s využitím gcc by v tomto případě vypadal odlišně, a to i v případě, že by se při překladu nepoužily optimalizační metody typu rozbalení smyček apod.

CS24_early

8. Odkazy na zdrojové texty demonstračních příkladů i na JITované sekvence instrukcí

Oba dnes použité demonstrační příklady byly, jak je tomu ostatně v tomto seriálu již dlouhodobějším zvykem, uloženy do Git (přesněji řečeno do GitHub) repositáře umístěného na adrese https://github.com/tisnik/luajit-examples.

Následuje tabulka obsahující odkazy na poslední verze obou dnešních příkladů i na výstup vygenerovaný LuaJITem:

9. Literatura

 1. Bolz, Cuni, Fijalkowski, Rigo:
  „Tracing the Meta-Level: PyPy's Tracing JIT Compiler“
 2. Vasanth Bala, Evelyn Duesterwald, Sanjeev Banerjia:
  „Dynamo: A Transparent Dynamic Optimization System“
 3. Bolz, Cuni, Fijalkowski, Leuschel, Pedroni, Rigo: „Allocation removal by partial evaluation in a tracing JIT“
 4. Bolz:
  „Automatic JIT Compiler Generation with Runtime Partial Evaluation“
 5. Bolz, Kuhn, Lienhard, Matsakis, Nierstrasz, Renggli, Rigo and T. Verwaest:
  „Back to the Future in One Week – Implementing a Smalltalk VM in PyPy“
  pages 123–139. 2008.
 6. Bolz and Rigo:
  „How to not write a virtual machine“
  In Proceedings of the 3rd Workshop on Dynamic Languages and Applications (DYLA), 2007
 7. Bruni, Verwaest:
  „PyGirl: generating Whole-System VMs from High-Level prototypes using PyPy“
  In Tools, accepted for publication, 2009.
 8. Sullivan, Bruening, Baron, Garnett and Amarasinghe:
  „Dynamic native optimization of interpreters“
  In Proceedings of the 2003 Workshop on Interpreters,
  Virtual Machines and Emulators pages 50–57, San Diego, California, 2003. ACM.

10. Odkazy na Internetu

 1. Static single assignment form (SSA)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Static_single_assignmen­t_form
 2. LuaJIT 2.0 SSA IRhttp://wiki.luajit.org/SSA-IR-2.0
 3. Dynamic Assembler
  http://luajit.org/dynasm.html
 4. The Unofficial DynASM Documentation: Introduction
  http://corsix.github.io/dynasm-doc/index.html
 5. Have tracing JIT compilers won?
  http://lambda-the-ultimate.org/node/3851
 6. Tracing just-in-time compilation
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Tracing_just-in-time_compilation
 7. How does LuaJIT's trace compiler work?
  http://www.freelists.org/pos­t/luajit/How-does-LuaJITs-trace-compiler-work,1
 8. How does LuaJIT's trace compiler work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/20266523/how-does-luajits-trace-compiler-work
 9. TraceMonkey
  https://wiki.mozilla.org/Ja­vaScript:TraceMonkey
 10. TraceMonkey
  http://brendaneich.com/2008/08/tra­cemonkey-javascript-lightspeed/
 11. Improving JavaScript performance with JägerMonkey
  http://hacks.mozilla.org/2010/03/im­proving-javascript-performance-with-jagermonkey/
 12. Wikipedia: Mezijazyk
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Mezijazyk
 13. The LuaJIT Project
  http://luajit.org/index.html
 14. LuaJIT FAQ
  http://luajit.org/faq.html
 15. LuaJIT Performance Comparison
  http://luajit.org/performance.html
 16. LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
  http://article.gmane.org/gma­ne.comp.lang.lua.general/58908
 17. LuaJIT Wiki
  http://wiki.luajit.org/Home
 18. LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
  http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
 19. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics,
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 20. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 21. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 22. Lua Lanes
  http://kotisivu.dnainternet­.net/askok/bin/lanes/
 23. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 24. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 25. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 26. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 27. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 28. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 29. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 30. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 31. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 32. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 33. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 34. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 35. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 36. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 37. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 38. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 39. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators
 40. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 41. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 42. Intel corporation: Extending the World's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 43. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 44. Sixth Generation Processors
  http://www.pcguide.com/ref/cpu/fam/g6­.htm
 45. Great Microprocessors of the Past and Present
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu1.html
 46. The VFP architecture
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.dui0056d/Bcfibfha.html
 47. ARM Floating Point Accelerator (ARM FPA)
  http://vswww.kaist.ac.kr/ver4­.0/index.php/research/past-research/arm-fpa.html
 48. The ARM Processor Architecture
  http://www.arm.com/produc­ts/processors/technologies/in­struction-set-architectures.php

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.