Hlavní navigace

Ministerstvo financí neporušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže

11. 4. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Před časem jsme upozornili na nemožnost podávat daňové přiznání přes Internet s jiným prohlížečem, než je MSIE, a zároveň jsme doporučili našim čtenářům podat stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A co na to Úřad? Že mlčí? Ne ne, nemlčí a zde je jeho stanovisko.

Na skutečnost, že při podávání daňového přiznání přes Internet se jaksi pozapomnělo na uživatele non-ms produktů, jsme upozorňovali 13. března a díky přispění čtenářů jsme zveřejnili i vzor stížnosti, kterou je třeba zaslat na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Každý, kdo tak učinil, by měl dostat v těchto dnech písemně vyjádření Úřadu. Protože vyjádření je celkem zajímavé, rozhodli jsme se o něj podělit i s těmi, kdo stížnost nepodávali.


Věc: Sdělení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel Vaši stížnost na jednání Ministerstva financí České republiky (dále jen „MF“), které provozuje na svých internetových stránkách sekci „Daňová přiznání“, přičemž tato sekce je přístupná pouze uživatelům operačního systému MS Windows a webového prohlížeče MS Internet Explorer.

Úřad je ve smyslu  § 1 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti  Úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Jedna ze zásad veřejného práva, kterou je při své činnosti vázán i Úřad, stanovuje možnost státního orgánu jednat pouze v rámci svého zákonného zmocnění. Do 1. července 2001 uskutečňoval Úřad zmíněnou ochranu a podporu hospodářské soutěže na základě dnes již zrušeného zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se vztahoval i na činnost orgánů státní správy,  která přímo či nepřímo souvisela s hospodářskou soutěží. Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tohoto předpisu nesměly orgány státní správy a orgány obcí vlastními opatřeními, zjevnou podporou nebo jinými způsoby omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž. Pokud by ze strany zmíněných orgánů došlo k omezení či narušení hospodářské soutěže, mohl Úřad v souladu s § 18 odst. 2 zákona požadovat zjednání nápravy. Forma uplatnění tohoto požadavku však nebyla právním předpisem upravena. V žádném případě se ale nejednalo o možnost Úřadu zahájit správní řízení a v jeho rámci případně vydat správní rozhodnutí. Odstranění negativních vlivů na hospodářskou soutěž v případě správního opatření bylo kromě výše uvedeného možné jen v rámci běžné spolupráce mezi jednotlivými orgány.

Přijetím zákona   č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské souteže, došlo ke změně v působnosti Úřadu, neboť tento zákon neobsahuje ustanovení obdobné § 18  zákona  č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Úřadu tedy dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nepřísluší posuzovat chování orgánů státní správy či orgánů obcí a na jejich případné omezující opatření může Úřad upozornit pouze v rámci soutěžní advokacie, aniž by však disponoval nástroji umožňujícími prosadit nápravu nevyhovujícího sta­vu.

V rámci soutěžní advokacie se tedy Úřad obrátil dne 17. 3. 2003 na MF se žádostí o sdělení, z jakého důvodu neumožňuje k využití služby

„Podání daňového přiznání přes internet“ použít operační systémy a internetové prohlížeče i od jiných společností než od společnosti Microsoft.

Z vyjádření MF, které Úřad obdržel dne 1. dubna 2003, vyplývá, že v případě Elektronického zpracování písemností se jedná o aplikaci, která je rozdělena na tři části:

  1. www stránky s veškerou dokumentací, včetně dokumentace datového rozhraní elektronické podatelny (tzv. společného technického zařízení správců daně podle § 21 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) – tyto www stránky jsou zpracovány na základě známých příslušných doporučení (především W3C) a jsou vyvíjeny tak, aby podporovaly běžné www prohlížeče v aktuálních verzích (například Mozilla, MS Internet Exlorer, Netscape, Opera).
  2. Veřejné rozhraní www podatelny, které je postavené podle příslušných doporučení tak, aby libovolná aplikace mohla připravit příslušný datový soubor s elektronickým podáním a předat jej společnému technickému zařízení správce daně. Tato služba využívá komunikační protokol popsaný veřejnými příslušnými doporučeními (HTTP 1.1, SSL/TLS, TCP/IP) a požadované formáty dat jsou popsány opět v souladu s veřejnými příslušnými doporučeními (XML/XML Schema, CMS, PKCS). Toto rozhraní pro podání ve věcech daňových tedy může dle sdělení MF použít libovolná aplikace, jejíž autor použije dokumentaci zmíněnou v bodu 1 výše, a není vyžadován žádný zvláštní software. Dle příslušného plánu projektu je dostupnost této služby nyní dopracovávána a bude k plné dispozici veřejnosti od konce pololetí 2003.
  3. Aplikace umožňuje vyplnit ve formuláři podání, uložit je do pracovního souboru, jehož struktura plně odpovídá dokumentaci v bodě 1 výše, elektronicky je podepsat a odeslat na společné technické zařízení správců daně. Veškeré zpracování probíhá lokálně bez odesílání jakýchkoli citlivých daňových údajů na MF až do okamžiku, kdy se uživatel rozhodne učinit podání. Tato část aplikace však musí používat technologie, pro které žádné mezinárodní standardy neexistují a implementace těchto technologií se podstatně liší pro jednotlivá operační prostředí.

Dle sdělení MF jsou služby podatelny dostupné všem uživatelům s libovolným software v souladu s body 1 a 2 výše. V bodě 3 se v první fázi projektu zvolila skupina uživatelů Internetu, která je jednoznačně nejrozšířenější. MF dále uvedlo, že v současnosti vyhodnocuje první dva týdny provozu projektu a na základě výsledku hodlá zvolit další postup podpory uživatelů podle bodu 3.

Úřad se také dne 17. 3. 2003 obrátil na Ministerstvo informatiky ČR (dále jen „MI“) se žádostí o sdělení, zda postup MF není v rozporu s právními předpisy upravujícími tuto oblast. Ze stanoviska, které Úřad obdržel dne 8. 4. 2003, vyplývá, že standardy MI zatím neřeší technologii internetových prohlížečů a že doporučení iniciativy W3C nejsou v České republice právně závazná. MI také upozornilo MF na nevhodnost zvoleného postupu. Tento postup MF odůvodnilo použitou technologií, a dále uvedlo, že probíhá vývoj aplikace směrem k možnosti použití dalších prohlížečů od různých firem a že tato technologie bude poté neprodleně po zprovoznění zpřístupněna občanům. 

Na základě výše uvedeného tedy Úřad konstatuje, že v postupu MF nebylo shledáno porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Cloud23

Ing. Jana Konopiská
ředitelka odboru


Za důležité považuji zejména to, že Ministerstvo informatiky upozornilo Ministerstvo financí na nevhodnost zvoleného postupu a že probíhá vývoj aplikace směrem k možnosti použití dalších prohlížečů od různých firem. Pozitivní je i zjištění, že stížnost měla smysl a někdo se jí zabýval.

Autor článku

V roce 1998 jsem s Michalem vymyslel a založil Root.cz. Poslední článek na Roota jsem napsal v roce 2007. Teď píšu spíš na tomaskrause.cz a tvořím si bitcoinvkapse.cz.