Hlavní navigace

Nový Zabbix 6.0 LTS: nativní podpora HA u Zabbix serveru

22. 2. 2022
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: Lukáš Malý
Společnost Zabbix SIA vydala 15. února 2022 novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Čerstvě uvolněný Zabbix 6.0 LTS přináší spoustu nových vlastností, které si dnes podrobněji popíšeme.

Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho mnohaletý vývoj došel k nové LTS verzi 6.0.

V úterý 15.února 2022 byl vydán Zabbix 6.0 LTS ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním Zabbix repository. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí.

Co se dozvíte v článku
 1. Cluster s vysokou dostupností pro server Zabbix
 2. Služby
 3. Nové widgety
 4. Makra
 5. Hromadné zpracování metrik Prometheus
 6. Nové funkce
 7. Baseline monitoring
 8. Položky – Items
 9. Řízení běhu v OS založených na BSD
 10. Zásuvné moduly Zabbix agent2
 11. Požadavky na heslo
 12. Databáze
 13. Časový limit odesílání Zabbix get a Zabbix sender
 14. Rozšířené funkce SNMP Gateway
 15. Monitorování webu
 16. Dotazy Prometheus
 17. Metody JavaScriptu
 18. Oddělené zpracování pro kontroly ODBC
 19. Integrace s Webhook
 20. Šablony
 21. Frontend
 22. Velké změny, přepracování
 23. Bezpečné ukládání hesel

Cluster s vysokou dostupností pro server Zabbix

Nová verze obsahuje nativní řešení vysoké dostupnosti pro komponentu Zabbix server.

Řešení se skládá z více instancí nebo uzlů zabbix_server, přičemž v daném okamžiku může být aktivní (pracovní) pouze jeden uzel, zatímco ostatní uzly jsou v pohotovostním režimu a jsou připraveny převzít řízení v případě, že aktuální uzel je zastaven nebo selže.

Viz také: High availability cluster

Služby

V nové verzi bylo provedeno několik výrazných změn spojených s konfigurací a sledováním služeb a jejich SLA.

V aplikaci Zabbix je nyní k dispozici nová nabídka Služby se čtyřmi sekcemi:

 • Services – pro přehled služeb a jejich konfiguraci (přesunuto ze sekce MonitoringServices)
 • Service action – pro nastavení akcí služeb (nový typ akce)
 • SLA – pro konfiguraci SLA
 • SLA report – pro reporty SLA (k dispozici také jako widget na dashboardu)

Další významná vylepšení funkčnosti služeb jsou uvedena níže.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – services menu

Mapování služeb k problémům za pomocí tagů

Dostupnost služeb v předchozích verzích Zabbixu závisela na triggerech a jejich stavech. V nové verzi je to nahrazeno mapováním na základě značek (tags) na problémy příslušné služby.

Konfigurace a zobrazení služeb jsou nyní sloučeny v části Monitoring → Services a v části Configuration → Services. Již neexistuje samostatná část menu pro konfiguraci služeb.

V konfiguraci služeb již neexistují hard and soft dependencies. Místo toho může mít služba více nadřazených služeb.

Pravidla pro výpočet a propagaci stavu

Existují nová pravidla pro výpočet statusu a flexibilní dodatečná pravidla pro výpočet statusu nadřazené služby na základě statusů a váhy přímých potomků. Nyní je také možné nastavit flexibilní pravidla pro šíření stavu služby do nadřazených služeb.

Oprávnění ke službám

Na úrovni uživatelských rolí byla zavedena flexibilní oprávnění ke službám. Přístup pro čtení a zápis lze udělit všem, žádným nebo vybraným službám (na základě názvu nebo značek).

Analýza příčin

V novém sloupci Root cause jsou uvedeny základní problémy, které přímo nebo nepřímo ovlivňují stav služby.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Root cause

Pokud kliknete na název problému, můžete si o něm zobrazit další podrobnosti v části MonitoringProblems.

Upozornění na změnu stavu služby

Nyní je možné přijímat automatická upozornění na změny stavu služby, podobně jako upozornění na změny stavu triggeru.

Do hlavního menu Services byl přidán nový typ akce služby. Ta může zahrnovat kroky pro problémové operace, operace obnovy a aktualizace související se službami. Je možné konfigurovat dva typy akcí: odeslání zprávy zadaným příjemcům a provedení vzdáleného příkazu na Zabbix serveru. Podobně jako akce triggerů podporují servisní akce scénáře eskalace problému.

Do typů médií byly přidány nové šablony zpráv Service. Service recovery a Service update, které by měly být definovány, aby bylo možné správně odesílat oznámení pro servisní akce.

Klonování služeb

Služby lze nyní klonovat. Do konfiguračního formuláře služby bylo přidáno tlačítko Clone. Při klonování služby jsou zachovány její nadřazené odkazy, zatímco podřízené odkazy nikoli.

Nové widgety

Widget Top hosts

Do widgetů na ovládacím panelu byl přidán widget Top host. Tento widget má nahradit widget Data overview, který je nyní zastaralý.

Widget Top hosts umožňuje vytvářet vlastní tabulky pro přehled dat, což je užitečné pro přehledy typu Top N a sloupcové přehledy užitečné pro plánování kapacity.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Top hosts

Další informace naleznete zde: Top hosts widget.

Widget Item value

Do widgetů ovládacího panelu byl přidán widget Item value.

Tento typ widgetu je užitečný pro výrazné zobrazení hodnot jednotlivých položek. Jsou možné různé vizuální styly zobrazení:


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Item value widgets

Další informace naleznete zde: Item value widget.

Widget Geomapa

Byl přidán zcela nový widget geomapy pro dashboard, který umožňuje zobrazovat hostitele na zeměpisných mapách.

Další informace naleznete v části Widget Geomapa pro dashboard a geografické mapy.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Geomap New

Primární klíče

V nových instalacích se nyní používají primární klíče pro všechny tabulky, včetně tabulek historie.

U stávajících instalací není k dispozici automatický upgrade na primární klíče. Pokyny pro ruční upgrade tabulek historie na primární klíče v již existujících instalacích jsou k dispozici pro
MySQL/MariaDB, PostgreSQL, TimescaleDB v1 a v2 a Oracle.

Makra

Nová makra

Nyní jsou podporována nová makra pro ladění spouštěcích výrazů a interních akcí.

Makra pro ladění výrazů zjednodušují proces ladění spouštěcích výrazů:

 • {TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}, {TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN} – přeloží se na částečně vyhodnocený spouštěcí nebo obnovovací výraz, kde se použijí pouze funkce založené na položkách.
 • {FUNCTION.VALUE<1–9>}, {FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1–9>} – se přeloží na výsledky N-té funkce založené na položkách v době události.

Makra pro interní akce obsahují důvod, proč se položka, pravidlo LLD nebo spouštěč staly nepodporovanými:

 • {ITEM.STATE.ERROR} – pro interní oznámení na základě položky
 • {LLDRULE.STATE.ERROR} – pro interní oznámení založená na pravidlech LLD
 • {TRIGGER.STATE.ERROR} – pro interní oznámení na základě triggeru.

Další podrobnosti naleznete v části Supported macros.

Jednoduchá makra nahrazena makry výrazů

Zabbixu 5.4 byla zavedena nová syntaxe výrazů pro triggery a vypočtené položky. V jednoduchých makrech však zůstala v platnosti stará syntaxe. V nové verzi byla funkčnost jednoduchých maker přenesena do výrazových maker a používá se nová syntaxe výrazů. Podrobnosti o změně naleznete v porovnání níže:

Změna syntaxe
V Zabbix 6.0 Před Zabbix 6.0
{?avg(/host/key,1h)}
Příklad výrazového makra v nové verzi.
{host:key.avg(1h)}
Příklad jednoduchého makra v předchozích verzích.

Stávající jednoduchá makra budou při aktualizaci převedena na makra výrazů. Rozsah výrazových maker je stejný jako u jednoduchých maker. Výrazová makra lze tedy používat:

 • upozornění na problémy a příkazy
 • upozornění na problémové aktualizace a příkazy
 • popisky prvků mapy
 • štítky odkazů na mapě
 • štítky tvaru mapy
 • názvy grafů

Poziční makra již nejsou podporována

Podpora pozičních maker v názvu položky ($1, $2…$9), která je od verze Zabbix 4.0 zastaralá, byla zcela odstraněna.

Uživatelská makra v názvu položky již nejsou podporována

Podpora uživatelských maker v názvech položek (včetně názvů pravidel zjišťování), která je od verze Zabbix 4.0 zastaralá, byla zcela odstraněna.

Hromadné zpracování metrik Prometheus

Ve frontě předzpracování bylo zavedeno hromadné zpracování závislých položek, aby se zlepšil výkon načítání metrik z Prometheus exportérů.

Další podrobnosti naleznete v části Prometheus checks

Zpracování výsledků pro vzor Prometheus

Krok vzoru Prometheus v předzpracování může vést k výsledku, kdy je porovnáno více řádků. Pro řešení této situace byl do kroku předzpracování vzoru Prometheus přidán nový parametr zpracování výsledku, který umožňuje agregovat data potenciálně více shodných řádků zavedením funkcí, jako jsou sum, min, max, avg a count.

Nové funkce

Funkce pro histogramy Prometheus

Již nějakou dobu je možné v Zabbixu shromažďovat metriky Prometheus, ale s některými metrikami je obtížné pracovat. Konkrétně metriky typu histogram mohou být v Zabbixu prezentovány jako více položek se stejnými názvy klíčů, ale různými parametry. Přestože však takové položky spolu logicky souvisejí a představují stejná data, bylo obtížné analyzovat shromážděná data bez specializovaných funkcí. K pokrytí této mezery ve funkčnosti byly v nové verzi přidány funkce rate() a histogram_quantile(), které poskytují stejný výsledek jako jejich protějšky v jazyce PromQL.

Dalšími novinkami, které doplňují tuto funkci, jsou bucket_rate_foreach() a funkce bucket_percentile(). Další informace naleznete na:

Monotónní změna

Nyní je možné zkontrolovat monotónní nárůst nebo pokles hodnot položek pomocí nové funkce historické funkce monoinc() nebo monodec().

Počet změn

Byla přidána nová funkce historie changecount(), která umožňuje počítat počet změn mezi sousedními hodnotami. Funkce podporuje tři různé režimy pro počítání všech změn, pouze poklesů nebo pouze nárůstů. Jako příklad lze použít ke sledování změn počtu uživatelů nebo počtu poklesů doby provozu systému.

Počet subjektů

Byly přidány nové funkce, které zjednodušují počítání konkrétních hostitelů, položek nebo hodnot vrácených funkcemi foreach.

Souhrnné funkce:

 • count – celkový počet hodnot v poli vrácených funkcí foreach (vrací celé číslo)
 • item_count – celkový počet aktuálně povolených položek, které odpovídají kritériím filtru (vrací celé číslo)

Funkce Foreach:

 • exists_foreach – počet aktuálně povolených položek, které odpovídají kritériím filtru (vrací pole).

Baseline monitoring

Sada dostupných možností baselinie monitoring byla rozšířena o dvě nové funkce baselinedev a baselinewma.

 • baselinedev – porovná poslední datové období se stejnými datovými obdobími v předchozích obdobích a vrátí počet odchylek
 • baselinewma – vypočítá základní linii zprůměrováním dat ze stejného časového rámce ve více stejných časových obdobích („sezónách“) pomocí algoritmu váženého klouzavého průměru.

Detekce anomálií

Zabbix 5.2 zavedl nové funkce trendů užitečné pro základní monitorování. Stále však vyžadují definování relativních prahových hodnot (např. kontrola, zda je návštěvnost webu v září 2021 méně než 2× vyšší ve srovnání se zářím 2020). Existují případy použití, kdy je obtížné takové prahové hodnoty definovat. Například návštěvnost nového, ale velmi populárního webu může
během roku organicky mnohonásobně vzrůst, ale tempo růstu není známo. Přesto náhlý nárůst návštěvnosti v důsledku útoku DDOS musí vyvolat výstrahu bez ohledu na organický růst návštěvnosti.

Algoritmy pro detekci anomálií dělají přesně toto – vyhledávají data, která v kontextu ostatních hodnot nevypadají normálně (odlehlé hodnoty).

Byla přidána nová historická funkce trendstl(), která k výpočtu míry anomálie používá metodu „rozkladu“. Rozdělí jednu posloupnost časových řad na tři další posloupnosti:

 • posloupnost trendů, která obsahuje pouze velké změny v původních datech (např. návštěvnost webových stránek vykazuje růst).
 • sekvence ročních období, která obsahuje pouze sezónní změny (např. menší návštěvnost webových stránek v létě, větší na podzim).
 • zbytková posloupnost, která obsahuje pouze zbytkové hodnoty, které nelze interpretovat
  jako části trendu nebo období.

Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Detekce anomálií

Detekce anomálií pracuje s posloupností zbytků a kontroluje, zda se vyskytují hodnoty, které jsou příliš vzdálené od většiny zbytkových hodnot. „Daleko“ znamená, že absolutní hodnota z
posloupnosti zbytků je Nkrát větší než směrodatná nebo střední odchylka.

String functions

String funkce concat() nyní umožňuje zřetězení více než dvou parametrů. Lze ji použít ke kombinaci řetězců a hodnot v různých kombinacích nebo k připojení dvou či více hodnot k sobě. Podporovány jsou také číselné datové typy.

Položky – Items

Automatický výběr typu

Formulář konfigurace položky nyní automaticky navrhuje odpovídající typ informace, pokud vybraný klíč položky vrací pouze data určitého typu (například položka log[] vyžaduje Typ
informace: Log
). Parametr Type of information (Typ informace) se nyní nachází pod parametrem Key (Klíč) na kartě Primární položka a je duplikován na kartě Preprocessing (Předběžné zpracování), pokud je zadán alespoň jeden krok předzpracování. Pokud Zabbix zjistí možný nesoulad vybraného typu informace a klíče, zobrazí se vedle pole Type of information (Typ informace) varovná ikona.

Nové a aktualizované položky

Do agenta/agenta Zabbix 2 bylo přidáno několik nových položek:

 • agent.hostmetadata – vrací metadata
 • hostitelekernel.openfiles – vrací počet otevřených deskriptorů souborů
 • net.tcp.socket.count[] – vrátí počet soketů TCP, které odpovídají parametrům
 • net.udp.socket.count[] – vrací počet UDP soketů, které odpovídají parametrům
 • vfs.dir.get[] – vrátí seznam adresářových souborů jako JSON
 • vfs.file.get[] – vrátí informace o souboru jako JSON
 • vfs.file.owner[] – vrací vlastnictví souboru
 • vfs.file.permissions[] – vrací čtyřmístný řetězec obsahující osmičkové číslo s unixovými právy

Kromě toho:

 • vfs.file.cksum[] nyní podporuje druhý parametr režimu (crc32, md5, sha256)
 • vfs.file.size[] nyní podporuje druhý parametr režimu (bajty nebo řádky)
 • vfs.fs.discovery a vfs.fs.get nyní v systému Windows vrací makro {#FSLABEL} (s názvy svazků)

Další podrobnosti naleznete v agent items.

Datový typ itemu Calculated

Calculated items nyní podporují nejen číselné, ale také textové, protokolové a znakové typy informací.

Opětovné načtení uživatelských parametrů bez restartu agenta

Uživatelské parametry lze nyní znovu načíst z konfiguračního souboru bez restartování agenta. Za tímto účelem spusťte novou řídicí volbu runtime userparameter_reload, např.:

zabbix_agentd -R userparameter_reload

nebo

zabbix_agentd2 -R userparameter_reload

UserParameter je jediná konfigurační volba agenta, která se tímto příkazem znovu načte.

Runtime příkaz pro transfer

Runtime příkazy Zabbix serveru a proxy jsou nyní odesílány prostřednictvím soketu namísto unixových signálů. Tato změna umožnila zlepšit uživatelský komfort při práci s možnostmi řízení runtime: – Výsledky provádění příkazů jsou nyní vypisovány do konzole. – Je možné posílat delší vstupní parametry, například název uzlu HA, místo čísla uzlu.

Řízení běhu v OS založených na BSD

Dříve nebylo možné řízení běhu Zabbix serveru a proxy na systémech založených na BSD. Změna způsobu přenosu runtime příkazů umožnila toto omezení změnit. Nyní je většina příkazů podporována na systémech FreeBSD, NetBSD, OpenBSD a dalších operačních systémech z rodiny **BSD*. Přesný seznam najdete v části Řízení runtime pro Zabbix server nebo proxy.

Zásuvné moduly Zabbix agent2

Oddělené konfigurační soubory

Každý zásuvný modul Zabbix agent2 má nyní samostatný konfigurační soubor. Ve výchozím nastavení jsou tyto soubory umístěny v adresáři ./zabbix_agent2.d/plugins.d/. Cesta se zadává v parametru Include konfiguračního souboru agenta2 a může být relativní vůči umístění souboruzabbix_agent2.conf nebo zabbix_agent2.win.conf .

Externí zavaděč zásuvných modulů

Dříve bylo možné zásuvné moduly zkompilovat pouze do Zabbix agent2, což vyžadovalo překompilování agenta pokaždé, když bylo třeba změnit sadu dostupných zásuvných modulů. Nyní, po přidání externího zavaděče zásuvných modulů, nemusí být zásuvné moduly integrovány přímo do Zabbix agent2 a mohou být přidány jako samostatné externí doplňky, což usnadňuje proces vytváření dalších zásuvných modulů pro sběr nových monitorovacích metrik.

Požadavky na heslo

Pro interní metodu ověřování Zabbix lze nyní zadat vlastní požadavky na složitost hesla. Aby se zabránilo uživatelům Zabbixu v nastavování slabých hesel, je možné prosadit následující omezení:

 • Nastavení minimální délky hesla.
 • Požadujte, aby heslo obsahovalo kombinaci velkých a malých písmen, číslic a/nebo speciálních znaků.
 • Zakažte používání nejběžnějších a snadno uhádnutelných hesel.

Databáze

Pro vytvoření optimálního uživatelského prostředí a zajištění nejlepšího výkonu Zabbixu v různých produkčních prostředích byla zrušena podpora některých starších verzí databází. Týká se to především verzí databází, jejichž životnost se blíží ke konci, a verzí s neopravenými problémy, které mohou narušovat běžný výkon.

Počínaje Zabbix 6.0 jsou oficiálně podporovány,následující verze databází:

 • MySQL/Percona 8.0.X
 • MariaDB 10.5.X – 10.6.X
 • PostgreSQL 13.X
 • Oracle 19c – 21c
 • TimescaleDB 2.0.1–2.3
 • SQLite 3.3.5–3.34.X

Ve výchozím nastavení se Zabbix proxy a Zabbix server nespustí, pokud je zjištěna nepodporovaná verze databáze. Nyní je možné, i když se to nedoporučuje, vypnout kontrolu verze DB změnou
konfiguračního parametru AllowUnsupportedDBVersions pro server nebo proxy.

Podpora utf8mb4 pro MySQL

Kódování utf8mb4 s utf8mb4_bin collation je nyní podporováno pro instalace Zabbix s databází MySQL/MariaDB.

Dříve bylo podporováno pouze kódování utf8, které v případě MySQL znamená kódování utf8mb3, a podporuje tedy pouze podmnožinu správných znaků UTF-8. V nové verzi byla přidána podpora utf8mb4 s podporou celé znakové sady UTF-8. Staré instalace používající utf8mb3 zůstávají zachovány a mohou toto kódování používat i nadále.

Časový limit odesílání Zabbix get a Zabbix sender

Nástroje Zabbix get a Zabbix sender nyní podporují -t <sekundy> nebo --timeout <sekundy> parametr timeout. Platný rozsah je:

 • 1–30 sekund pro Zabbix get (výchozí: 30 sekund)
 • 1–300 sekund pro Zabbix sendder (výchozí: 60 sekund)

Rozšířené funkce SNMP Gateway

Nová komponenta SNMP Gateway nyní může poskytovat informace o triggerech v problémovém stavu a odhalit informace o hostiteli v detailech triggeru.

Kromě toho je nyní možné omezit rychlost zasílání SNMP trapů.

Seznam podporovaných identifikátorů OID byl rozšířen o nový identifikátor OID .10 pro čárkou oddělený seznam hostitelských názvů triggerů.

Do konfiguračního souboru SNMP Gateway byly přidány nové parametry: – ProblemBaseOID – OID tabulky problémů; – ProblemMinSeverity – minimální závažnost, triggeru s nižší závažností nebudou zahrnuty; – ProblemHideAck – pokud je zadáno, budou zahrnuty pouze triggery s nepotvrzenými problémy; – ProblemTagFilter – pokud je zadáno, budou zahrnuty pouze triggery se zadaným názvem tagu; – TrapTimer – pokud je nastaveno, Zabbix nepošle více než jeden SNMP trap nejvyšší závažnosti v daném časovém rámci.

Podrobnosti naleznete v části: Zabbix SNMP Gateway

Monitorování webu

Do monitorování webu Zabbix byla přidána možnost zpracovávat komprimovaný obsah. Podporovány jsou všechny formáty kódování podporované knihovnou libcurl.

Dotazy Prometheus

Dotazovací jazyk Zabbix Prometheus pro předzpracování nyní podporuje dva další operátory
přiřazování štítků:

 • != – vybere štítky, které se nerovnají zadanému řetězci
 • !~ – vybere štítky, které neodpovídají zadanému řetězci

Metody JavaScriptu

Do enginu JavaScriptu byly přidány metody HTTP PATCH, HEAD, OPTIONS, TRACE a CONNECT. Engine nyní také umožňuje odesílat požadavky na vlastní metody HTTP pomocí nové metody JS HttpRequest.customRequest.

Viz také: Additional JavaScript objects

Oddělené zpracování pro kontroly ODBC

Zpracování kontrol ODBC bylo přesunuto z běžných procesů polleru na samostatný proces serveru/proxy ODBC poller. Tato změna umožňuje omezit počet připojení k databázi vytvořených procesy poller. Dříve byly kontroly ODBC prováděny běžnými pollery, které pracují také s položkami agenta Zabbix, kontrolami SSH atd.

Do konfiguračních souborů serveru Zabbix serveru a proxy byl přidán nový konfigurační parametr StartODBCPollers.

Ke sledování zatížení pollerů ODBC můžete použít interní položku zabbix[process,<type>].

Integrace s Webhook

K dispozici je nová integrace umožňující používat typ média webhook pro vytváření Zabbix notifikací pomocí Github issues.

Šablony

K dispozici jsou nové oficiální šablony:

Kubernetes

 • Kubernetes nodes by HTTP
 • Kubernetes cluster state by HTTP
 • Kubernetes API server by HTTP
 • Kubernetes Controller manager by HTTP
 • Kubernetes Scheduler by HTTP
 • Kubernetes kubelet by HTTP

Chcete-li povolit monitorování Kubernetes, musíte použít nový nástroj Zabbix Helm Chart, který nainstaluje Zabbix proxy a Zabbix agent do clusteru Kubernetes.

Další informace o konfiguraci šablon naleznete v části: HTTP template operation.

MikroTik

 • MikroTik <model zařízení> SNMP – 53 nových modelově specifických šablon pro monitorování různých modelů ethernetových směrovačů a přepínačů MikroTik, viz seznam.
 • Mikrotik SNMP – obecná šablona pro monitorování zařízení Mikrotik

Ostatní

 • pfSense SNMP – monitoring pfSense pomocí SNMP

Tyto šablony můžete získat:

 • V menu  ConfigurationTemplates v nových instalacích
 • Při upgradu z předchozích verzí lze nejnovější šablony stáhnout z úložiště Zabbix Git a ručně je importovat do Zabbixu v sekci Configuration → Templates. Pokud již existuje šablona se stejným názvem, zaškrtněte před importem možnost Smazat chybějící, abyste dosáhli čistého importu. Tímto způsobem budou odstraněny položky, které byly z aktualizované šablony vyloučeny (pozor, historie odstraněných položek bude ztracena).

Viditelnější propojení šablon

Aby bylo propojení šablon lépe viditelné, je nyní umístěno na první kartě formuláře konfigurace hosta, prototypu hosta.

V důsledku toho byla ze všech příslušných formulářů odstraněna původní samostatná karta pro propojení šablon.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – Link temlate

V souvislosti s tím byla v konfigurace prototypu hosta také přesunuta, pole pro výběr skupiny hostů/prototypu skupiny hostů ze samostatné karty na první kartu.

Frontend

Vytváření hostů z menu Monitoring

Nyní je nově možné vytvářet nové hosty z nabídky Monitoring → Hosts.


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – monitoring create host

Tlačítko Vytvořit hosta je k dispozici pro uživatele s rolí Admin Super admin.

Úprava hostitele jako vyskakovací okno

Formulář pro vytvoření a úpravu hostitele se nyní otevírá v modálním (vyskakovacím okně) v části Configuration → Hosts, Monitoring → Hosts a na kterékoli stránce, kde je nabídka hosta nebo jiný přímý odkaz na konfiguraci hostů.

Přímé odkazy na stránku s úpravami hostitelů stále fungují a otevírají stránku s úpravami hostitele na celé stránce.

Lepší navigace mezi konfigurací položek a nejnovějšími daty

V nejnovějších datech byla zavedena nová kontextová nabídka pro položky, která umožňuje přístup ke konfiguraci položek a dostupným grafům:


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – item menu latest

Naopak v seznamu položek v konfigurační nabídce byla zavedena nová kontextová nabídka, která umožňuje přístup k nejnovějším údajům o položce a dalším užitečným možnostem:


Autor: Lukáš Malý

Zabbix 6.0 LTS – item menu conf

Tato nabídka nahrazuje možnost průvodce v předchozích verzích. Podobná nabídka byla zavedena také pro šablony položek a prototypy položek.

Oznámení o zrušených eskalacích

Při konfiguraci akcí a operací je nyní možné zrušit oznámení o zrušených eskalacích. Zrušením zaškrtnutí políčka u příslušné volby.

Monitoring → Overview – odstraněn

Menu Overview v nabídce Monitoring bylo zcela odstraněno. Ke stejným funkcím lze i nadále přistupovat pomocí widgetů. Přehled dat a přehled triggerů.

Monitoring → Latest data – aktualizován

V menu Latest data se nyní místo času provedení poslední položky zobrazuje čas od poslední kontroly (například 1 m 20 s). Kromě toho je nyní možné zobrazit nezpracovanou hodnotu položky bez použitých jednotek nebo mapování hodnot najetím kurzorem myši na poslední hodnotu.

Různé

 • Výchozí jazyk webového rozhraní Zabbix byl změněn z britské na americkou angličtinu. Podpora britské angličtiny byla zrušena.
 • Odkaz Share link v hlavní nabídce menu byl nahrazen odkazem Integrace, který vede na stránku Integrace na webu Zabbix.
 • Pokud je webové rozhraní Zabbix otevřeno v jednom z jazyků dostupných na webových stránkách Zabbix, kliknutím na odkaz Integrace se otevře stránka Integrace v příslušném jazyce. Ve všech ostatních jazycích včetně češtiny se stránka Integrations otevře v angličtině.
 • Vlastní výraz, který se používá v konfiguraci akce pro výpočet podmínek, může mít nyní délku až 1024 znaků (dříve 255).
 • V menu Monitoring → Hosts se nyní zobrazuje odkaz na obrazovku s problémy hostitele, ikdyž nejsou aktuálně otevřeny žádné problémy.

Velké změny, přepracování

Protokol o auditu

Záznamy

Protokol auditu nyní obsahuje záznamy o všech změnách konfigurace všech objektů Zabbix, včetně změn, které nastaly v důsledku spuštění pravidla LLD, akce zjišťování sítě, akce automatické registrace nebo spuštění skriptu. Dříve se změny konfigurace iniciované ze Zabbix serveru, například v důsledku provedení pravidla zjišťování, nezaznamenávaly. Nyní se takové změny objektů budou ukládat jako auditní záznamy přiřazené uživateli Systém.

Filtr záznamů

Byla přidána funkce pro filtrování záznamů podle operace frontendu, která tyto záznamy způsobila. Pokud bylo v důsledku jedné operace vytvořeno několik záznamů protokolu, například
propojení/odpojení šablony, budou mít tyto záznamy stejné ID sady záznamů.

Nastavení auditu

Do menu Administration→General byla přidána nová sekce Audit log, která umožňuje povolit nebo zakázat protokolování auditu. Nastavení pro audit, které se dříve nacházelo v sekci Housekeeper, bylo rovněž přesunuto do nové sekce Audit log.

Kontrola podporovaných verzí DB

Zabbix proxy a server nyní před spuštěním kontrolují verzi databáze a nespustí se, pokud je verze mimo podporovaný rozsah. Tuto kontrolu je možné vypnout úpravou konfiguračního parametru AllowUnsupportedDBVersions, ale tento přístup se nedoporučuje. Seznam oficiálně podporovaných verzí databází byl aktualizován tak, aby z něj byly vyloučeny databáze, jejichž životnost se blíží ke konci, a verze s neopravenými problémy, které mohou narušovat běžný výkon.

Podpora PCRE2

Byla přidána podpora pro PCRE2 a instalační balíčky Zabbix pro RHEL/CentOS 7 a novější, SLES (všechny verze), Debian 9 a novější, Ubuntu a 16.04 novější, byly aktualizovány tak, aby používaly PCRE2. PCRE je stále podporováno, ale Zabbix lze zkompilovat pouze s jednou z knihoven PCRE nebo PCRE2, nelze použít obě současně.

Bezpečné ukládání hesel

Zabbix 6.0 rovněž rozšiřuje své funkcionality z pohledu bezpečnosti. Nově je možné ukládat hesla potřebná pro monitorování mimo Zabbix samotný. Je možno použít správce tajemství, produkt Vault společnosti HashiCorp. Testováno již na Zabbix 6.0.0alpha6. K dispozici je šablona pro sledování běhu služby Vault.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Pracuje jako systém administrátor – UNIX/Linux systémů. Vystudoval VOŠ Liberec, obor Počítačové systémy. Ve svém oboru prosazuje otevřená řešení IT infrastruktury.