Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM (3.část - pokračování popisu struktury souborů .class)

27. 12. 2011
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Dnes se společně již potřetí vrátíme ke struktuře bajtkódu, tj. k souborům s koncovkou .class. Řekneme si, jakým způsobem jsou v bajtkódu uloženy další důležité informace: příznaky třídy či rozhraní, jméno implementované třídy, jméno nadtřídy a konečně i seznam všech implementovaných rozhraní.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM (3.část – pokračování popisu struktury souborů .class)

2. Definice příznaků třídy či rozhraní

3. Úprava demonstračního dekompileru a příznaky nastavené u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

4. Jméno třídy/rozhraní/výč­tu/anotace a jméno nadřazené třídy

5. Jména tříd a nadřazených tříd u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

6. Seznam implementovaných rozhraní

7. (Prozatím) finální verze dekompileru souborů .class – doplnění o výpis všech implementovaných rozhraní

8. Výpis všech implementovaných rozhraní u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

9. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM (3.část – pokračování popisu struktury souborů .class)

V předchozích dvou částech seriálu o programovacím jazyce Java i o vlastnostech virtuálního stroje tohoto jazyka jsme si podrobně popsali strukturu constant poolu, jenž tvoří nedílnou součást každého bajtkódu, tj. každého souboru s koncovkou .class generovaného překladačem Javy (většinou programem javac). Pro výpis obsahu constant poolu byl použit relativně jednoduchý nástroj naprogramovaný v céčku, který budeme v dnešním článku postupně rozšiřovat. Připomeňme si, že v constant poolu jsou umístěny všechny řetězcové konstanty (literály), celočíselné i reálné konstanty, jména tříd, signatury metod a konečně i signatury atributů. Signatura metody se skládá z jejího jména, zakódovaného návratového typu i zakódovaných typů všech argumentů metody. U signatury atributu je vedle jeho jména uložen (opět v zakódované podobě) i jeho datový typ. V dnešním článku si alespoň zhruba popíšeme další údaje, které je možné v souborech .class nalézt.

Celkovou strukturu bajtkódu jsme si již popsali. Z minula již víme, co obsahuje hlavička souborů .class a známe i způsob uložení informací v constant poolu. Další údaje v bajtkódu jsou však neméně důležité. Jedná se především o příznaky třídy či rozhraní, informace o jméně třídy i nadtřídy, seznam implementovaných rozhraní, atributy třídy a konečně i o nejdůležitější typ údajů – instrukce tvořící těla jednotlivých metod:

+-----------------------------------+
| Hlavička             |
+-----------------------------------+
| Constant pool          |
| .....              |
| .....              |
| .....              |
+-----------------------------------+
| Definice příznaků třídy/rozhraní |
+-----------------------------------+
| Jméno třídy a nadtřídy      |
+-----------------------------------+
| Implementovaná rozhraní     |
| .....              |
+-----------------------------------+
| Atributy třídy          |
| .....              |
+-----------------------------------+
| Kódy jednotlivých metod     |
| .....              |
| .....              |
| .....              |
+-----------------------------------+
| Další metadata třídy       |
+-----------------------------------+

2. Definice příznaků třídy či rozhraní

Pojďme si tedy podrobněji popsat další údaje, z nichž je sestaven každý javovský bajtkód. Ihned za posledním záznamem uloženým v constant poolu se nachází další důležitá informace. Jedná se o příznaky přiřazené ke třídě, k výčtovému typu, k rozhraní či k anotaci, z níž soubor .class vznikl. Všechny tyto příznaky jsou společně zakódované ve dvojici bajtů, jejichž pořadí opět (stejně jako u jiných typů záznamů v bajtkódu) odpovídá pořadí big endian. V následující tabulce jsou vypsány všechny příznaky, s nimiž se můžeme setkat v různých verzích bajtkódu. Prvních pět příznaků se používá již od prvních verzí JVM, další příznaky byly postupně přidávány s tím, jak se rozšiřovala syntaxe a samozřejmě i sémantika programovacího jazyka Java. Jedná se především o příznak ACC_ANNOTATION, který se objevil společně s anotacemi (Java 5) a taktéž o příznak ACC_ENUM označující výčtový typ (enumeration):

# Jméno příznaku Bitová maska Význam příznaku
1 ACC_PUBLIC 0×0001 veřejná třída či rozhraní
2 ACC_FINAL 0×0010 finální třída (nelze z ní vytvářet další odvozené třídy)
3 ACC_SUPER 0×0020 mění význam volání metod nadtřídy pomocí instrukce invokespecial
4 ACC_INTERFACE 0×0200 příznak označující, že se jedná o rozhraní
5 ACC_ABSTRACT 0×0400 abstraktní třída (nelze vytvořit její přímou instanci)
6 ACC_SYNTHETIC 0×1000 obvykle se jedná o třídu generovanou přímo překladačem (neexistuje k ní zdrojový kód)
7 ACC_ANNOTATION 0×2000 jedná se o anotaci
8 ACC_ENUM 0×4000 jedná se o výčet

Vzhledem ke vztahu mezi výše popsanými příznaky a sémantikou programovacího jazyka Java je zřejmé, že zdaleka ne všechny kombinace příznaků jsou korektní. Například platí, že příznak ACC_INTERFACE by měl být použit společně s příznakem ACC_ABSTRACT. Podobně platí, že pokud se jedná o anotaci, tj. je nastaven příznak ACC_ANNOTATION, měl by být společně nastaven příznak ACC_INTERFACE. Taktéž je pochopitelné, že příznaky ACC_FINAL a ACC_ABSTRACT nesmí být nastaveny společně – nelze totiž vytvořit finální a současně i abstraktní třídu. Speciální význam má příznak ACC_SUPER, který mění význam instrukce invokespecial. O významu této instrukce se zmíníme v následující části tohoto seriálu.

3. Úprava demonstračního dekompileru a příznaky nastavené u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

Přidání výpisu příznaků třídy, rozhraní, anotace či výčtu do pomocného nástroje popsaného v předchozí části tohoto seriálu je velmi snadné, protože postačuje ihned po zpracování constant poolu přečíst z bajtkódu dvojici bajtů nacházejících se za posledním záznamem uloženým v constant poolu a následně správně interpretovat jednotlivé bity uložené v této dvojici bajtů. Do programu tedy stačí doplnit jeden výčet (skupinu celočíselných konstant) a jednu novou funkci:

/*
 * Priznaky tridy ci rozhrani.
 */
enum
{
  ACC_PUBLIC   = 0x0001,   /* verejna trida/rozhrani */
  ACC_FINAL   = 0x0010,   /* finalni trida */
  ACC_SUPER   = 0x0020,   /* semantika instrukce invokespecial */
  ACC_INTERFACE = 0x0200,   /* rozliseni trida/rozhrani */
  ACC_ABSTRACT  = 0x0400,   /* abstraktni trida */
  ACC_SYNTHETIC = 0x1000,   /* synteticka trida */
  ACC_ANNOTATION = 0x2000,   /* anotace */
  ACC_ENUM    = 0x4000,   /* vycet */
};

Tyto konstanty jsou použity v nové funkci process_class_flag­s:

/*
 * Nacteni a vypis atributu tridy ci rozhrani.
 */
void process_class_flags(FILE *fin)
{
  uint16_t flags;

  flags = read_two_bytes(fin);
  printf("\nClass/interface attributes: 0x%04x\n", flags);

  if (flags & ACC_PUBLIC)   puts("  ACC_PUBLIC");
  if (flags & ACC_FINAL)   puts("  ACC_FINAL");
  if (flags & ACC_SUPER)   puts("  ACC_SUPER");
  if (flags & ACC_INTERFACE) puts("  ACC_INTERFACE");
  if (flags & ACC_ABSTRACT)  puts("  ACC_ABSTRACT");
  if (flags & ACC_SYNTHETIC) puts("  ACC_SYNTHETIC");
  if (flags & ACC_ANNOTATION) puts("  ACC_ANNOTATION");
  if (flags & ACC_ENUM)    puts("  ACC_ENUM");
}

Zdrojový text tímto způsobem upraveného dekompileru souborů .class můžete nalézt zde, popř. si můžete prohlédnout i zdrojový kód se zvýrazněnou syntaxí.

Ukažme si nyní výpis příznaků pro standardní .class soubory získané z archivu rt.jar, který většinou můžete nalézt v adresáři /usr/lib/jvm/ja­va***/jre/lib. Připomeňme si, že v archivu rt.jar se nachází všechny třídy tvořící standardní API Javy:

java.lang.Object:

Class/interface attributes: 0x0021
  ACC_PUBLIC
  ACC_SUPER

java.lang.String:

Class/interface attributes: 0x0031
  ACC_PUBLIC
  ACC_FINAL
  ACC_SUPER

java.lang.Number:

Class/interface attributes: 0x0421
  ACC_PUBLIC
  ACC_SUPER
  ACC_ABSTRACT

java.lang.Inte­ger:

Class/interface attributes: 0x0031
  ACC_PUBLIC
  ACC_FINAL
  ACC_SUPER

java.lang.Com­parable:

Class/interface attributes: 0x0601
  ACC_PUBLIC
  ACC_INTERFACE
  ACC_ABSTRACT

java.lang.Ove­rride:

Class/interface attributes: 0x2601
  ACC_PUBLIC
  ACC_INTERFACE
  ACC_ABSTRACT
  ACC_ANNOTATION

java.lang.Excep­tion:

Class/interface attributes: 0x0021
  ACC_PUBLIC
  ACC_SUPER

java.lang.NullPo­interException:

Class/interface attributes: 0x0021
  ACC_PUBLIC
  ACC_SUPER

java.lang.Class:

Class/interface attributes: 0x0031
  ACC_PUBLIC
  ACC_FINAL
  ACC_SUPER

4. Jméno třídy/rozhraní/výč­tu/anotace a jméno nadřazené třídy

Ihned za dvojicí bajtů, v nichž jsou uloženy příznaky třídy, výčtu, rozhraní či anotace, se nachází další důležitý údaj. Tento údaj reprezentuje jméno třídy, rozhraní, anotace či výčtu, ke které přísluší daný soubor .class. Ve skutečnosti však na tomto místě bajtkódu není uložen přímo řetězec s názvem příslušného jazykového prvku, ale pouze dvoubajtový odkaz na záznam umístěný v constant poolu. Musí se přitom vždy jednat o odkaz na záznam typu CONSTANT_Class, což je samozřejmě náležitě kontrolováno již při načítání bajtkódu do virtuálního stroje Javy. Připomeňme si, že záznam typu CONSTANT_Class obsahuje odkaz (index) na záznam typu CONSTANT_Utf8, který již obsahuje kýženou řetězcovou konstantu (literál) se jménem třídy. Poznamenejme, že jméno třídy je uvedeno v plné podobě, tj. i se jménem balíčku, v němž se třída nachází. Pro oddělení jednotlivých částí „cesty“ ke třídě je použit znak lomítka, který lze pro účely tisku změnit na znak tečky.

Velmi podobný význam má i další dvojice bajtů uložená v bajtkódu. Tento údaj obsahuje informaci o jménu nadřazené třídy (super class) a opět se musí jednat o index do constant poolu, jenž odkazuje na záznam typu CONSTANT_Class (není snad nutné připomínat, že při načítání bajtkódu je jeho korektnost opět kontrolována). Mezi oběma zmíněnými názvy je však jeden rozdíl – zatímco název třídy musí být vždy korektně vyplněn, v případě názvu nadřazené třídy je možné, aby tento údaj obsahoval nulu, ovšem pouze v tom speciálním případě, že bajtkód byl získán překladem třídy Object, která nemá žádnou nadtřídu, což vyplývá ze samotné specifikace programovacího jazyka Java. Ostatní třídy, včetně tříd bez explicitně specifikované nadtřídy, mají tento údaj vyplněn.

5. Jména tříd a nadřazených tříd u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

Úprava našeho demonstračního dekompileru bajtkódu takovým způsobem, aby dokázal zobrazit jméno třídy (atributu, výčtu…) a jméno příslušné nadtřídy, není vůbec složitá, neboť postačuje načíst obě dvojice bajtů a následně je použít jako indexy do constant poolu, jehož obsah je uložen v poli pool_entries. Funkce pro výpis jména třídy (či jiného jazykového prvku) vypadá následovně:

/*
 * Nacteni a vypis jmena tridy.
 */
void process_class_name(FILE *fin)
{
  /* nacist index z bajtkodu */
  uint16_t index = read_two_bytes(fin);

  /* v cecku se indexuje od 0, v constant poolu od 1 */
  index--;

  printf("\nClass name is stored in constant pool #%d\n", index);

  PoolEntry pool_entry = pool_entries[index];
  print_class_info(&pool_entry);
}

Výpis jména nadřazené třídy je nepatrně složitější, neboť je zapotřebí detekovat speciální případ třídy Object:

/*
 * Nacteni a vypis jmena nadrazene tridy.
 */
void process_superclass_name(FILE *fin)
{
  /* nacist index z bajtkodu */
  uint16_t index = read_two_bytes(fin);

  /* test na specialni pripad */
  if (index == 0)
  {
    printf("\nIt's a class without super class!\n");
  }
  else
  {
    /* v cecku se indexuje od 0, v constant poolu od 1 */
    index--;

    printf("\nSuper class name is stored in constant pool #%d\n", index);
    PoolEntry pool_entry = pool_entries[index];
    print_class_info(&pool_entry);
  }
}

Zdrojový text třetí verze demonstračního dekompileru souborů .class můžete nalézt zde, popř. si můžete prohlédnout i zdrojový kód se zvýrazněnou syntaxí.

Opět si můžeme vyzkoušet, jaké údaje získáme analýzou .class souborů ze standardního balíčku java.lang:

java.lang.Object:

Class name is stored in constant pool #17
Class      74    java/lang/Object
It's a class without super class!

java.lang.String:

Class name is stored in constant pool #39
Class      414    java/lang/String
Super class name is stored in constant pool #116
Class      493    java/lang/Object

java.lang.Number:

Class name is stored in constant pool #2
Class      34    java/lang/Number
Super class name is stored in constant pool #3
Class      35    java/lang/Object

java.lang.Inte­ger:

Class name is stored in constant pool #32
Class      231    java/lang/Integer
Super class name is stored in constant pool #69
Class      258    java/lang/Number

java.lang.Com­parable:

Class name is stored in constant pool #0
Class      10    java/lang/Comparable
Super class name is stored in constant pool #1
Class      11    java/lang/Object

java.lang.Ove­rride:

Class name is stored in constant pool #0
Class      14    java/lang/Override
Super class name is stored in constant pool #1
Class      15    java/lang/Object

java.lang.Excep­tion:

Class name is stored in constant pool #4
Class      32    java/lang/Exception
Super class name is stored in constant pool #5
Class      33    java/lang/Throwable

java.lang.NullPo­interException:

Class name is stored in constant pool #2
Class      19    java/lang/NullPointerException
Super class name is stored in constant pool #3
Class      20    java/lang/RuntimeException

java.lang.Class:

Class name is stored in constant pool #26
Class      681    java/lang/Class
Super class name is stored in constant pool #237
Class      882    java/lang/Object

Pokud pro jednoduchost nebudeme brát do úvahy implementovaná rozhraní, lze celou objektovou hierarchii všech tříd zrekonstruovat pomocí dvojice údajů popsaných v předchozích odstavcích.

6. Seznam implementovaných rozhraní

Z informací, které jsme až doposud z bajtkódu získali, je již možné částečně zrekonstruovat hlavičku libovolné třídy, protože již známe její příznaky (public, abstract, final atd.) a samozřejmě i její plné jméno i jméno nadřazené třídy (včetně uvedení balíčku). Ovšem ve skutečnosti může třída implementovat i libovolný počet rozhraní, což je další informace, kterou je nutné nějakým způsobem přečíst z bajtkódu. To je ve skutečnosti velmi jednoduché, neboť ihned za dvojicí indexů odkazujících na jméno třídy a nadřazené třídy se v bajtkódu nachází šestnáctibitové slovo s počtem všech implementovaných rozhraní (čistě teoreticky jich tedy může být až 65535) a ihned za tímto údajem se nachází n šestnáctibitových indexů do constant poolu, kde n odpovídá počtu implementovaných rozhraní (toto pole indexů může samozřejmě být i prázdné, pokud třída žádné rozhraní neimplementuje, tj. n==0). Podobně jako u jména třídy i jména nadtřídy, musí každý index v poli s rozhraními odkazovat na záznam typu CONSTANT_Class, který sám obsahuje odkaz na záznam typu CONSTANT_Utf8, tj. na vlastní řetězec se jménem rozhraní.

7. (Prozatím) finální verze dekompileru souborů .class – doplnění o výpis všech implementovaných rozhraní

Doplnění našeho demonstračního dekompileru bajtkódu o výpis všech implementovaných rozhraní je obstaráno funkcí process_all_im­plemented_inter­faces(), kterou je nutné zavolat ihned po funkci process_super­class_name() (přesněji řečeno se nemusí tyto funkce volat ihned po sobě, mezi voláním těchto funkcí však nesmí dojít ke čtení údajů z bajtkódu, protože by došlo k posunu interně udržovaného offsetu posledně načteného bajtu). Funkce process_all_im­plemented_inter­faces je velmi jednoduchá – pouze přečte počet indexů v tabulce implementovaných rozhraní a posléze celou tabulku zpracuje a vytiskne příslušné referencované hodnoty získané z constant poolu:

/*
 * Nacteni a vypis vsech implementovanych rozhrani
 */
void process_all_implemented_interfaces(FILE *fin)
{
  int i;
  /* nacist pocet implementovanych rozhrani */
  uint16_t interfaces = read_two_bytes(fin);
  /* zakladni informace pro uzivatele */
  printf("\nNumber of implemented interfaces: %d\n", interfaces);

  /* vypis vsech rozhrani */
  for (i = 0; i < interfaces; i++)
  {
    /* nacist index do constant poolu */
    int index = read_two_bytes(fin);
    /* v cecku se indexuje od 0, v constant poolu od 1 */
    index--;
    /* ziskat a vypsat pozadovanou informaci */
    PoolEntry pool_entry = pool_entries[index];
    print_class_info(&pool_entry);
    putchar('\n');
  }
}

Zdrojový text již čtvrté varianty dekompileru souborů .class můžete nalézt zde, popř. si můžete prohlédnout i zdrojový kód se zvýrazněnou syntaxí.

8. Výpis všech implementovaných rozhraní u vybraných souborů .class pocházejících z balíčku java.lang

S využitím prozatím finální verze demonstračního dekompileru bajtkódu je možné snadno zjistit seznam všech rozhraní implementovaných vybranými třídami ze standardního balíčku java.lang:

java.lang.Object:

Number of implemented interfaces: 0

java.lang.String:

Number of implemented interfaces: 3
Class      494    java/io/Serializable
Class      495    java/lang/Comparable
Class      496    java/lang/CharSequence

java.lang.Number:

Number of implemented interfaces: 1
Class      36    java/io/Serializable

java.lang.Inte­ger:

Number of implemented interfaces: 1
Class      259    java/lang/Comparable

java.lang.Com­parable:

Number of implemented interfaces: 0

java.lang.Ove­rride:

Number of implemented interfaces: 1
Class      16    java/lang/annotation/Annotation

java.lang.Excep­tion:

ICTS23

Number of implemented interfaces: 0

java.lang.NullPo­interException:

Number of implemented interfaces: 0

java.lang.Class:

Number of implemented interfaces: 4
Class      923    java/io/Serializable
Class      924    java/lang/reflect/GenericDeclaration
Class      925    java/lang/reflect/Type
Class      926    java/lang/reflect/AnnotatedElement

9. Odkazy na Internetu

 1. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun­.com/docs/book­s/jvms/second_e­dition/html/VMSp­ecTOC.doc.html
 2. The class File Format
  http://java.sun­.com/docs/book­s/jvms/second_e­dition/html/Clas­sFile.doc.html
 3. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.o­racle.com/java­se/1.4.2/docs/to­oldocs/window­s/javap.html
 4. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.di­e.net/man/1/j­avap-java-1.6.0-openjdk
 5. Using javap
  http://www.ide­velopment.info/da­ta/Programmin­g/java/miscella­neous_java/Usin­g_javap.html
 6. Examine class files with the javap command
  http://www.techre­public.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 7. BCEL Home page
  http://common­s.apache.org/bcel/
 8. BCEL Manual
  http://common­s.apache.org/bcel/ma­nual.html
 9. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/BCEL
 10. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ib­m.com/developer­works/java/li­brary/j-dyn0414/
 11. Bytecode Engineering
  http://book.chi­naunix.net/spe­cial/ebook/Co­re_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev­1sec6.html
 12. BCEL Tutorial
  http://www.smfsup­port.com/suppor­t/java/bcel-tutorial!/
 13. ASM Home page
  http://asm.ow2­.org/
 14. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2­.org/users.html
 15. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ob­jectWeb_ASM
 16. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.o­negoodcookie.com/2005/10­/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 17. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2­.org/eclipse/in­dex.html
 18. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclip­se.org/aspectj/
 19. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/As­pect_oriented_pro­gramming
 20. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/As­pectJ
 21. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sou­rceforge.net/
 22. Cobertura
  http://cobertu­ra.sourceforge­.net/
 23. FindBugs
  http://findbug­s.sourceforge­.net/
 24. GNU Classpath
  www.gnu.org/s/clas­spath/
 25. Java VMs Compared
  http://bugblog­ger.com/java-vms-compared-160/
 26. JSRs: Java Specification Requests – JSR 223: Scripting for the Java Platform
  http://www.jcp­.org/en/jsr/de­tail?id=223
 27. Scripting for the Java Platform
  http://java.sun­.com/developer/techni­calArticles/J2SE/Des­ktop/scriptin­g/
 28. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scrip­ting_for_the_Ja­va_Platform
 29. Java Community Process
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­va_Specificati­on_Request
 30. Java HotSpot VM Options
  http://www.ora­cle.com/technet­work/java/java­se/tech/vmopti­ons-jsp-140102.html
 31. Great Computer Language Shootout
  http://c2.com/cgi/wi­ki?GreatCompu­terLanguageSho­otout
 32. Java performance
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­va_performance
 33. Trying the prototype
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/lambda-dev/2010-August/002179.html
 34. Better closures (for Java)
  http://blogs.sun­.com/jrose/en­try/better_clo­sures
 35. Lambdas in Java: An In-Depth Analysis
  http://www.in­foq.com/articles/lam­bdas-java-analysis
 36. Class ReflectiveOpe­rationExcepti­on
  http://downlo­ad.java.net/jdk7/doc­s/api/java/lan­g/ReflectiveO­perationExcep­tion.html
 37. Proposal: Indexing access syntax for Lists and Maps
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/001108.html
 38. Proposal: Elvis and Other Null-Safe Operators
  http://mail.o­penjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/000047.html
 39. Java 7 : Oracle pushes a first version of closures
  http://www.bap­tiste-wicht.com/2010/05­/oracle-pushes-a-first-version-of-closures/
 40. Groovy: An agile dynamic language for the Java Platform
  http://groovy­.codehaus.org/O­perators
 41. Better Strategies for Null Handling in Java
  http://www.sli­deshare.net/Step­han.Schmidt/bet­ter-strategies-for-null-handling-in-java
 42. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.ar­tima.com/under­thehood/flowP­.html
 43. Java Virtual Machine
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ja­va_virtual_machi­ne
 44. ==, .equals(), compareTo(), and compare()
  http://leepoin­t.net/notes-java/data/expres­sions/22compa­reobjects.html
 45. New JDK7 features
  http://openjdk­.java.net/pro­jects/jdk7/fe­atures/
 46. Project Coin: Bringing it to a Close(able)
  http://blogs.sun­.com/darcy/en­try/project_co­in_bring_close
 47. CloseableFinder source code
  http://blogs.sun­.com/darcy/re­source/Projec­tCoin/Closeable­Finder.java
 48. Joe Darcy blog about JDK
  http://blogs.sun­.com/darcy
 49. Java 7 – more dynamics
  http://www.bap­tiste-wicht.com/2010/04­/java-7-more-dynamics/

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.