Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – nízkoúrovňový přístup k framebufferu i bitmapám s využitím knihovny SDLJava

28. 1. 2014
Doba čtení: 29 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o virtuálním stroji Javy si řekneme, jakým způsobem je možné s využitím knihovny SDLJava přistupovat k obsahu framebufferu i bitmap na úrovni pixelů. Sice se jedná o poměrně pomalé operace, ovšem v některých typech aplikací se jim nemůžeme vyhnout.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – nízkoúrovňový přístup k framebufferu i bitmapám s využitím knihovny SDLJava

2. Formát ukládání pixelů ve framebufferu a v bitmapách

3. Třída sdljava.video.SDLPixelFormat

4. Demonstrační příklad SDLTest8 – zobrazení základních informací o framebufferu

5. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest8 a ukázka výstupu

6. Demonstrační příklad SDLTest9 – zobrazení základních informací o načtené bitmapě

7. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest9 a ukázka výstupu

8. Vlastnosti použitého video systému

9. Demonstrační příklad SDLTest10 – zobrazení informací o video systému

10. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest10 a ukázka výstupu

11. Nízkoúrovňový přístup k obsahu framebufferu a bitmap

12. Demonstrační příklad SDLTest11 – negace všech pixelů uložených v bitmapě

13. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

14. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – nízkoúrovňový přístup k framebufferu a bitmapám s využitím knihovny SDLJava

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka navážeme na předchozí díl, v němž byl mj. vysvětlen způsob načtení bitmap z externích souborů s následným zobrazením (resp. přenosem) těchto bitmap do framebufferu. Pro úplné pochopení vlastností knihovny SDL (verze 1.x) si však ještě musíme ukázat způsoby manipulace s obsahem bitmap a popř. i s obsahem framebufferu. Jedná se o dosti nízkoúrovňové operace, které neoplývají velkou rychlostí, ovšem v některých případech se jim nemůžeme vyhnout. Příkladem může být například grafický editor, v němž je nutné přistupovat k jednotlivým pixelům popř. k jejich barvovým složkám. Knihovna SDLJava zajišťující rozhraní mezi javovskou aplikací a knihovnou SDL samozřejmě tyto operace podporuje, ovšem s několika omezeními, která vyplývají z toho, že v Javě nelze přímo manipulovat s ukazateli použitými v nativních datových strukturách knihovny SDL.

Nejdříve si popíšeme způsoby získání základních informací o libovolné bitmapě či framebufferu, tedy o objektech, které jsou při využití knihovny SDLJava reprezentovány instancemi třídy sdljava.video.SDLSurface. Následně se seznámíme s třídou sdljava.video.SDLPixelFormat, což je obalující třída céčkové datové struktury nazvané SDL_PixelFormat, z níž lze získat všechny informace nutné pro zakódování či dekódování barev na hodnoty ukládané do bitmapy a/nebo do framebufferu. Nesmíme zapomenout ani na třídu sdljava.video.SDLVideoInfo (obalující céčkovou datovou strukturu SDL_VideoInfo) s informacemi o možnostech video systému. V závěrečné části tohoto článku si ukážeme jeden z jednoduchých (ale současně i pomalých) způsobů přístupu k jednotlivým pixelům uloženým v bitmapě. Všechny informace, které se dnes dozvíme, budou opět ukázány na několika demonstračních příkladech.

2. Formát ukládání pixelů ve framebufferu a v bitmapách

V předchozích dvou částech tohoto seriálu jsme se již seznámili se třídou sdljava.video.SDLSurface, jejíž instance reprezentují buď bitmapy nebo framebuffer. Bitmapy je možné načíst z externích souborů s využitím metody sdljava.video.SDLVideo.loadBMP() popř. sdljava.image.SDLImage.load(), nebo lze (pokud je to nutné) bitmapy tvořit programově, tj. konstrukcí prázdné bitmapy s následným nakreslením nějakého obrazce do bitmapy. Pokud je nutno do bitmapy zapisovat či z ní číst jednotlivé pixely, musíme znát následující údaje: rozměry bitmapy, skutečnou délku obrazového řádku a přesný formát uložení pixelů. Pro zjištění těchto údajů lze využít následující čtveřici metod třídy sdljava.video.SDLSurface:

# Metoda Popis
1 int getWidth() vrátí šířku bitmapy, tj. počet viditelných pixelů na obrazovém řádku
2 int getHeight() vrátí výšku bitmapy, tj. počet viditelných obrazových řádků
3 int getPitch() vrátí skutečnou délku obrazového řádku (viz poznámka níže)
4 SDLPixelFormat getFormat() vrátí instanci třídy SDLPixelFormat obsahující všechny informace o způsobu uložení pixelů v bitmapě

Údaje o šířce a výšce bitmapy jsou uváděny v pixelech, zatímco údaj pitch je používán pro adresaci a tudíž je vrácen jako celková délka obrazového řádku uváděná v bajtech. Tento údaj je nutné znát ze dvou důvodů: u některých typů bitmap i u framebufferů je délka obrazového řádku zarovnána například na násobky čtyř, osmi atd. bajtů, a to proto, aby se jednodušeji prováděly blokové přenosy dat. U některých typů framebufferů je jeho „neviditelná“ část využita pro uložení spritů atd., což může znamenat, že hodnota pitch nebude v žádném případě odpovídat šířce bitmapy vynásobené počtem bajtů nutných pro uložení jednoho pixelu. Můžeme si uvést příklad bitmapy/framebufferu s šířkou 800 pixelů a bitovou hloubkou 32bpp (tj. čtyři bajty na pixel). V tomto případě může hodnota pitch být 800×4=3200 bajtů, ovšem může také být rovna 4096 bajtům atd. Druhý důvod použití hodnoty pitch v praxi spočívá v tom, že se při adresaci pixelů nemusí násobit šířka bitmapy hodnotou bpp (dělitelnou osmi).

3. Třída sdljava.video.SDLPixelFormat

Dalším důležitým údajem o bitmapě a/nebo framebufferu je informace o přesném formátu uložení pixelů. Pro reprezentaci těchto informací se v nativní knihovně SDL používá céčková struktura nazvaná SDL_PixelFormat, která vypadá následovně:

typedef struct SDL_PixelFormat {
  SDL_Palette *palette;
  Uint8 BitsPerPixel;
  Uint8 BytesPerPixel;
  Uint8 Rloss, Gloss, Bloss, Aloss;
  Uint8 Rshift, Gshift, Bshift, Ashift;
  Uint32 Rmask, Gmask, Bmask, Amask;
  Uint32 colorkey;
  Uint8 alpha;
} SDL_PixelFormat;

V knihovně SDLJava je tato datová struktura obalena třídou SDLPixelFormat a najdeme v ní všechny potřebné gettery, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Metoda Popis
1 short getRloss() počet bitů, které se ztratí při konverzi hodnoty červené barvové složky v rozsahu 0..255
2 long getRmask() maska, která z hodnoty pixelu odstraní všechny informace kromě červené složky
3 short getRshift() hodnota bitového posunu proto, aby bylo možné získat hodnotu červené složky
4 short getGloss() počet bitů, které se ztratí při konverzi hodnoty zelené barvové složky v rozsahu 0..255
5 long getGmask() maska, která z hodnoty pixelu odstraní všechny informace kromě zelené složky
6 short getGshift() hodnota bitového posunu proto, aby bylo možné získat hodnotu zelené složky
7 short getBloss() počet bitů, které se ztratí při konverzi hodnoty modré barvové složky v rozsahu 0..255
8 long getBmask() maska, která z hodnoty pixelu odstraní všechny informace kromě modré složky
9 short getBshift() hodnota bitového posunu proto, aby bylo možné získat hodnotu modré složky
10 short getAloss() počet bitů, které se ztratí při konverzi hodnoty alfa složky v rozsahu 0..255
11 long getAmask() maska, která z hodnoty pixelu odstraní všechny informace kromě alfa složky
12 short getAshift() hodnota bitového posunu proto, aby bylo možné získat hodnotu alfa složky
13 short getBitsPerPixel() počet bitů, kterými je reprezentovaný pixel
14 short getBytesPerPixel() počet bajtů, kterými je reprezentovaný pixel
15 long getColorkey() klíčová barva (resp. hodnota pixelu), průhledná při operaci typu BitBLT

Význam těchto getterů si zaslouží zvláštní vysvětlení. SDL rozlišuje bitmapy s barvovou paletou a bitmapy bez palety. U bitmap s barvovou paletou má význam pouze zjištění bitové hloubky, tj. jedná se o gettery getBitsPerPixel(), getBytesPerPixel()getColorkey(). Zajímavější je to u bitmap bez palety, které mají většinou bitovou hloubku 16bpp, 24bpp a 32bpp. U těchto bitmap je každá barvová složka (red, green, blue) a popř. i průhlednost pixelu (alfa kanál) uložena ve dvou, třech či čtyřech bajtech a výše popsané gettery #1 až #12 slouží k tomu, aby byl programátor schopen tyto barvové složky získat, popř. naopak ze tří barvových složek (popř. průhlednosti) vypočítat hodnotu pro zápis do bitmapu.

Příkladem může být bitmapa s bitovou hloubkou 24bpp, v níž je každá barvová složka (red, green, blue) reprezentována osmi bity. V tomto případě budou masky jednotlivých barvových složek nastaveny na hodnoty 0×ff000, 0×00ff00 a 0×0000ff a bitové posuny na hodnoty 16, 8 a 0. První barvovou složku (většinou red) získáme maskováním hodnoty pixelu maskou 0×ff0000 a posunem o 16 bitů doprava, druhou barvovou složku (typicky green) maskováním hodnoty pixelu maskou 0×00ff00 a posunem o 8 bitů atd. Hodnota loss je použita v případě, kdy má bitmapa hloubku 16bpp, aby se například pětibitová hodnota získaná maskováním a posunem zkonvertovala na osmibitovou hodnotu.

4. Demonstrační příklad SDLTest8 – zobrazení základních informací o framebufferu

Informace, s nimiž jsme se seznámili v předchozích třech kapitolách, si můžeme ověřit na demonstračním příkladu nazvaném SDLTest8. Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se nastaví zvolený video režim (implicitně je použito rozlišení 800×600 pixelů) a následně se zjistí všechny důležité informace jak o rozlišení framebufferu, tak i o hodnotě pitch zmíněné ve druhé kapitole a o formátu uložení pixelů, což bylo téma, kterému jsme se věnovali v kapitole třetí. Všechny zjištěné informace o framebufferu jsou následně vypsány na standardní výstup. Sami si můžete vyzkoušet použití dalších grafických režimů, různých bitových hloubek atd.:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.video.SDLPixelFormat;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
 
 
/**
 * Osmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Zobrazeni zakladnich informaci o vybranem grafickem rezimu
 * a o formatu pixelu pouzitych v tomto rezimu.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest8 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 800;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Zobrazeni ziskanych informaci o vybranem grafickem rezimu.
   * 
   * @param pixelFormat
   *      format pixelu
   * @param pitch
   *      skutecna delka obrazoveho radku v bajtech
   * @param width
   *      pocet viditelnych pixelu na obrazovem radku
   * @param height
   *      pocet viditelnych obrazovych radku
   */
  private static void printInfo(SDLPixelFormat pixelFormat, int pitch, int width, int height) {
    print("Width: " + width);
    print("Height: " + height);
    print("Pitch: " + pitch);
    print("Bpp:  " + pixelFormat.getBitsPerPixel());
    // informace o cervene barvove slozce
    print("Red:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getRShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getRMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getRLoss());
    // informace o zelene barvove slozce
    print("Green:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getGShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getGMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getGLoss());
    // informace o modre barvove slozce
    print("Blue:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getBShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getBMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getBLoss());
    // informace o alfa kanalu
    print("Alpha:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getAShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getAMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getALoss());
  }
 
  /**
   * Vypis retezce na standardni vystup.
   * 
   * @param string
   *      vypisovany retezec
   */
  private static void print(String string) {
    System.out.println(string);
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    // informace o formatu pixelu
    SDLPixelFormat pixelFormat = null;
    // skutecna delka obrazoveho radku
    int pitch = 0;
    // realne rozliseni (viditelna bitmapa)
    int width = 0;
    int height = 0;
 
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      final SDLSurface screen = SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, 0);
      Thread.sleep(500);
      // precteni zakladnich informaci o grafickem rezimu
      pixelFormat = screen.getFormat();
      pitch = screen.getPitch();
      width = screen.getWidth();
      height = screen.getHeight();
      Thread.sleep(500);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
    printInfo(pixelFormat, pitch, width, height);
  }
 
}

5. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest8 a ukázka výstupu

Připomeňme si, jakým způsobem je nutné demonstrační příklady využívající knihovnu SDLJava přeložit a následně spustit. Nesmíme zapomenout uvést cestu k javovské části této knihovny (sdljava.jar) a při spuštění ani k nativní části knihovny (libsdljava.so/sdljava.dll):

Skript pro překlad (Linux):

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest8.java

Skript pro překlad (Microsoft Windows):

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest8.java

Skript pro spuštění (Linux):

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest8.java

Skript pro spuštění (Microsoft Windows):

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest8

Zajímavé jsou výsledky spuštění demonstračního příkladu na různých systémech, popř. s různě nastavenými konstantami GFX_WIDTH, GFX_HEIGHTGFX_BPP.

Spuštění při specifikaci osmibitové hloubky, při níž se používá barvová paleta tudíž masky ani bitové posuny nemají význam:

Width: 800
Height: 600
Pitch: 800
Bpp:  8
Red:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8
Green:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8
Blue:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8
Alpha:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8

Při volbě 16bitové hloubky je zajímavé sledovat hodnotu masky i počty bitů, které se u jednotlivých barvových složek ztratí (3 bity pro červenou složku, 2 bity pro složku zelenou a 3 bity pro složku modrou):

Width: 800
Height: 600
Pitch: 1600
Bpp:  16
Red:
  shift: 11
  mask: 0xf800
  loss: 3
Green:
  shift: 5
  mask: 0x7e0
  loss: 2
Blue:
  shift: 0
  mask: 0x1f
  loss: 3
Alpha:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8

Spuštění při specifikaci 24 bitové hloubky ve skutečnosti na testovaném stroji použilo framebuffer s formátem 32bpp, ovšem alfa kanál je nevyužit (maskován):

Width: 800
Height: 600
Pitch: 2400
Bpp:  24
Red:
  shift: 16
  mask: 0xff0000
  loss: 0
Green:
  shift: 8
  mask: 0xff00
  loss: 0
Blue:
  shift: 0
  mask: 0xff
  loss: 0
Alpha:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8

Skutečná 32bitová hloubka framebufferu:

Width: 800
Height: 600
Pitch: 3200
Bpp:  32
Red:
  shift: 16
  mask: 0xff0000
  loss: 0
Green:
  shift: 8
  mask: 0xff00
  loss: 0
Blue:
  shift: 0
  mask: 0xff
  loss: 0
Alpha:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8

6. Demonstrační příklad SDLTest9 – zobrazení základních informací o načtené bitmapě

Demonstrační příklad SDLTest9 se v mnoha ohledech podobá předchozímu demonstračnímu příkladu SDLTest8, až na ten rozdíl, že se zjistí a následně i zobrazí informace o bitmapě uložené do souboru xscorch.bmp (http://icedtea.classpath­.org/people/ptisnovs/jvm-tools/raw-file/6fe0d3a6edeb/sdljava/im­g/xscorch.bmp) a nikoli informace o framebufferu. Povšimněte si, že v tomto příkladu vůbec není nutné nastavovat grafický režim, protože jedinými operacemi, které je nutné provést, je načtení bitmapy pomocí metody sdljava.video.SDLVideo.loadBMP(), přečtení informací o uložení pixelů v bitmapě přes metodu sdljava.video.SDLSurface.getFormat() a následné volání getterů, jenž jsou v této třídě deklarovány (viz třetí kapitolu s podrobnějším popisem):

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.video.SDLPixelFormat;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
 
 
/**
 * Devaty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Zobrazeni zakladnich informaci o bitmape nactene ze souboru
 * typu BMP (Windows Bitmap).
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest9 {
 
  /**
   * Nazev bitmapy, ktera se ma nacist a nasledne zobrazit.
   */
  private static final String IMAGE_NAME = "xscorch.bmp";
 
  /**
   * Zobrazeni ziskanych informaci o bitmape (surface).
   * 
   * @param pixelFormat
   *      format pixelu
   * @param pitch
   *      skutecna delka obrazoveho radku v bajtech
   * @param width
   *      pocet viditelnych pixelu na jednom radku bitmapy
   * @param height
   *      pocet viditelnych obrazovych radku bitmapy
   */
  private static void printInfo(SDLPixelFormat pixelFormat, int pitch, int width, int height) {
    print("Width: " + width);
    print("Height: " + height);
    print("Pitch: " + pitch);
    print("Bpp:  " + pixelFormat.getBitsPerPixel());
    // informace o cervene barvove slozce
    print("Red:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getRShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getRMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getRLoss());
    // informace o zelene barvove slozce
    print("Green:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getGShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getGMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getGLoss());
    // informace o modre barvove slozce
    print("Blue:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getBShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getBMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getBLoss());
    // informace o alfa kanalu
    print("Alpha:");
    print("  shift: " + pixelFormat.getAShift());
    print("  mask: 0x" + Long.toHexString(pixelFormat.getAMask()));
    print("  loss: " + pixelFormat.getALoss());
  }
 
  /**
   * Vypis retezce na standardni vystup.
   * 
   * @param string
   *      vypisovany retezec
   */
  private static void print(String string) {
    System.out.println(string);
  }
 
  /**
   * Spusteni devateho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    // informace o formatu pixelu
    SDLPixelFormat pixelFormat = null;
    // skutecna delka obrazoveho radku
    int pitch = 0;
    // realne rozliseni nactene bitmapy
    int width = 0;
    int height = 0;
 
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // nacteni bitmapy z externiho souboru
      final SDLSurface bitmap = SDLVideo.loadBMP(IMAGE_NAME);
      // ziskani informaci o nactene bitmape
      pixelFormat = bitmap.getFormat();
      pitch = bitmap.getPitch();
      width = bitmap.getWidth();
      height = bitmap.getHeight();
      Thread.sleep(100);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
    printInfo(pixelFormat, pitch, width, height);
  }
 
}

7. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest9 a ukázka výstupu

Překlad i spuštění příkladu SDLTest9 se provádí naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo u předchozího příklad:

Skript pro překlad (Linux):

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest9.java

Skript pro překlad (Microsoft Windows):

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest9.java

Skript pro spuštění (Linux):

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest9.java

Skript pro spuštění (Microsoft Windows):

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest9

Po spuštění tohoto příkladu by se na standardním výstupu měla objevit následující zpráva přesně v tom formátu, v jakém je zde uvedena. Povšimněte si zejména absence alfa kanálu, který značí že v této bitmapě (pokud by nebyla provedena její konverze) nelze ukládat poloprůhledné pixely. Hodnota pitch přesně odpovídá šířce bitmapy vynásobené počtem bajtů na pixel:

Width: 300
Height: 195
Pitch: 900
Bpp:  24
Red:
  shift: 16
  mask: 0xff0000
  loss: 0
Green:
  shift: 8
  mask: 0xff00
  loss: 0
Blue:
  shift: 0
  mask: 0xff
  loss: 0
Alpha:
  shift: 0
  mask: 0x0
  loss: 8

8. Vlastnosti použitého video systému

Knihovna SDL dokáže přečíst i vlastnosti použitého video systému. Tyto informace jsou předány v nativní struktuře (bitovém poli) pojmenované SDL_VideoInfo:

typedef struct{
  Uint32 hw_available:1;
  Uint32 wm_available:1;
  Uint32 blit_hw:1;
  Uint32 blit_hw_CC:1;
  Uint32 blit_hw_A:1;
  Uint32 blit_sw:1;
  Uint32 blit_sw_CC:1;
  Uint32 blit_sw_A:1;
  Uint32 blit_fill;
  Uint32 video_mem;
  SDL_PixelFormat *vfmt;
} SDL_VideoInfo;

Tato struktura je v knihovně SDLJava obalena třídou sdljava.video.SDLVideoInfo, v níž jsou deklarovány následující gettery:

# Metoda Popis
1 getHwAvailable() vrací true pokud se bitmapy vytváří ve video paměti
2 getWmAvailable() vrací true pokud je přítomen správce oken (neplatí například pro FB režimy)
3 getVideoMemory() kapacita VRAM (ne vždy dostupný údaj)
4 getBlit_fill() možnosti akcelerace operace typu rectangle fill
5 getBlit_hw_A() možnosti akcelerace operace typu BitBLT s průhledností pixelů (přenos z VRAM)
6 getBlit_hw_CC() možnosti akcelerace operace typu BitBLT s klíčovou (zcela průhlednou) barvou (přenos z VRAM)
7 getBlit_hw() možnosti akcelerace operace typu BitBLT (přenos z VRAM)
8 getBlit_sw_A() možnosti akcelerace operace typu BitBLT s průhledností pixelů (přenos z operační paměti do VRAM)
9 getBlit_sw_CC() možnosti akcelerace operace typu BitBLT s klíčovou (zcela průhlednou) barvou (přenos z operační paměti do VRAM)
10 getBlit_sw() možnosti akcelerace operace typu BitBLT (přenos z operační paměti do VRAM)

9. Demonstrační příklad SDLTest10 – zobrazení informací o video systému

V demonstračním příkladu SDLTest10 je ukázáno, jakým způsobem lze přečíst informace o video systému nainstalovaném na počítači, na němž je tento příklad spuštěn. Povšimněte si, že instanci třídy sdljava.video.SDLVideoInfo popsané v předchozí kapitole lze získat zavoláním statické metody sdljava.video.SDLVideo.get­VideoInfo():

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.video.SDLVideo;
import sdljava.video.SDLVideoInfo;
 
 
 
/**
 * Desaty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Zobrazeni zakladnich informaci o video subsystemu.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest10 {
 
  /**
   * Zobrazeni ziskanych informaci o video subsystemu.
   * 
   * @param videoInfo
   *      informace o video subsystemu
   */
  private static void printInfo(SDLVideoInfo videoInfo) {
    print("Window manager available:     " + trueFalse(videoInfo.getWmAvailable()));
    print("Hardware surfaces available:    " + trueFalse(videoInfo.getHwAvailable()));
    print("Total video RAM (kB):       " + videoInfo.getVideoMemory());
    print("Accelerated BitBLT (HW):      " + trueFalse(videoInfo.getBlit_hw()));
    print("Accelerated Color key BitBLT (HW): " + trueFalse(videoInfo.getBlit_hw_CC()));
    print("Accelerated Alpha BitBLT (HW):   " + trueFalse(videoInfo.getBlit_hw_A()));
    print("Accelerated BitBLT (SW):      " + trueFalse(videoInfo.getBlit_sw()));
    print("Accelerated Color key BitBLT (SW): " + trueFalse(videoInfo.getBlit_sw_CC()));
    print("Accelerated Alpha BitBLT (SW):   " + trueFalse(videoInfo.getBlit_sw_A()));
    print("Accelerated BitBLT fill:      " + trueFalse(videoInfo.getBlit_fill()));
  }
 
  /**
   * Prevod priznaku na retezec "true" ci "false".
   * 
   * @param flag
   *      priznak
   * @return retezec "true" ci "false"
   */
  private static String trueFalse(long flag) {
    return flag == 0 ? "no" : "yes";
  }
 
  /**
   * Vypis retezce na standardni vystup.
   * 
   * @param string
   *      vypisovany retezec
   */
  private static void print(String string) {
    System.out.println(string);
  }
 
  /**
   * Spusteni desateho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // ziskat informace o video subsystemu
      final SDLVideoInfo videoInfo = SDLVideo.getVideoInfo();
      // zobrazit ziskane informace
      printInfo(videoInfo);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

10. Spuštění demonstračního příkladu SDLTest10 a ukázka výstupu

Příklad SDLTest10 se překládá a spouští naprosto stejným způsobem jako oba dva předchozí příklady SDLTest8SDLTest9, proto zde již nejsou příslušné skripty uvedeny. Zajímavější jsou zprávy, které získáme na standardním výstupu. Pro testovaný systém (Linux, X Window + uzavřené ovladače nVidia) se získaly následující výsledky naznačující, že většina klíčových operací prováděných knihovnou SDL není akcelerována:

Window manager available:     yes
Hardware surfaces available:    no
Total video RAM (kB):       0
Accelerated BitBLT (HW):      no
Accelerated Color key BitBLT (HW): no
Accelerated Alpha BitBLT (HW):   no
Accelerated BitBLT (SW):      no
Accelerated Color key BitBLT (SW): no
Accelerated Alpha BitBLT (SW):   no
Accelerated BitBLT fill:      no

11. Nízkoúrovňový přístup k obsahu framebufferu a bitmap

Pro nízkoúrovňový přístup k obsahu framebufferu a/nebo bitmap lze v případě použití knihovny SDL získat přímo ukazatel (pointer), přes nějž je možné přistupovat k jednotlivým pixelům. V Javě a knihovně SDLJava sice tuto možnost nemáme, namísto toho je ovšem obsah bitmapy přístupný ve formě objektu typu java.nio.ByteBuffer. Ovšem ještě předtím, než je možné číst či zapisovat obsah bitmapy, je nutné bitmapu takzvaně uzamknout s využitím metody lockSurface() a následně opět odemnknout metodou unlockSurface(). Tyto metody sice nemusí být volány pro všechny typy bitmap, ovšem při přímém přístupu do framebufferu se jim nevyhneme:

# Metoda Popis
1 boolean lockSurface()
2 void unlockSurface()
3 java.nio.ByteBuffer getPixelData()

Postup při přímém přístupu k obsahu bitmapy/framebufferu je následující:

  private static void updateBitmap(SDLSurface bitmap) throws SDLException {
    bitmap.lockSurface();
    ByteBuffer pixelBuffer = bitmap.getPixelData();
    ... zde je možné pracovat s pixely
    bitmap.unlockSurface();
  }

Pixely se čtou a zapisují v interní podobě, tj. pro jejich převod na hodnoty RGB či RGBA je nutné použít informace získané metodami vysvětlenými v předchozích kapitolách, popř. využít dvojici konverzních funkcí, které však nejsou nijak závratně rychlé.

12. Demonstrační příklad SDLTest11 – negace všech pixelů uložených v bitmapě

Dnešní poslední demonstrační příklad se jmenuje SDLTest11. Po jeho spuštění se načte bitmapa ze souboru xscorch.bmp a následně se vykreslí na obrazovku (do framebufferu). Po přibližně dvou sekundách se získá buffer obsahující hodnoty všech pixelů v bitmapě a následně jsou tyto hodnoty invertovány (to si můžeme dovolit udělat velmi jednoduše, protože bitmapa neobsahuje alfa kanál). Po inverzi všech pixelů se bitmapa opět zobrazí a posléze se uloží do nového souboru s názvem xscorch2.bmp:

Obrázek 1: Originální bitmapa.

Obrázek 2: Bitmapa vytvořená demonstračním příkladem.

CS24_early

import java.nio.ByteBuffer;
 
import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.video.SDLRect;
import sdljava.video.SDLVideo;
import sdljava.video.SDLSurface;
 
 
 
/**
 * Jedenacty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Po spusteni se provede prepnuti do grafickeho rezimu 800x600x16
 * Po inicializaci grafickeho rezimu se nacte bitmapa "xscorch.bmp",
 * ktera je upravena (pixel po pixelu).
 * Bitmapa nasledne vykresli na obrazovku operaci typu BitBLT a navic
 * se ulozi do souboru s nazvem "xscorch2.bmp".
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest11 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 800;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_BPP = 16;
 
  /**
   * Nazev bitmapy, ktera se ma nacist a nasledne zobrazit.
   */
  private static final String INPUT_IMAGE_NAME = "xscorch.bmp";
 
  /**
   * Nazev vysledne bitmapy.
   */
  private static final String OUTPUT_IMAGE_NAME = "xscorch2.bmp";
 
  /**
   * Vykresleni bitmapy na obrazovku.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   * @param bitmap
   *      bitmapa, ktery se ma na obrazovku vykreslit
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen, SDLSurface bitmap) throws SDLException {
    // vypocitat umisteni bitmapy na obrazovce.
    final SDLRect rect = computePositionOnScreen(screen, bitmap);
    // provest operaci typu BitBLT
    bitmap.blitSurface(screen, rect);
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Vypocitat umisteni bitmapy na obrazovce.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   * @param bitmap
   *      bitmapa, ktery se ma na obrazovku vykreslit
   * @return obdelnik predstavujici pozici bitmapy na obrazovce
   */
  private static SDLRect computePositionOnScreen(SDLSurface screen, SDLSurface bitmap) {
    // ziskat rozmery obrazovky i bitmapy
    final int screenWidth = screen.getWidth();
    final int screenHeight = screen.getHeight();
    final int bitmapWidth = bitmap.getWidth();
    final int bitmapHeight = bitmap.getHeight();
 
    // vypocitat umisteni bitmapy na obrazovce
    final int x = (screenWidth - bitmapWidth) >> 1;
    final int y = (screenHeight - bitmapHeight) >> 1;
    return new SDLRect(x, y, bitmapWidth, bitmapHeight);
  }
 
  /**
   * Uprava bitmapy na urovni jednotlivych pixelu.
   *
   * @param bitmap
   * @throws SDLException 
   */
  private static void updateBitmap(SDLSurface bitmap) throws SDLException {
    bitmap.lockSurface();
    ByteBuffer pixelBuffer = bitmap.getPixelData();
    // negace barvovych slozek vsech pixelu
    for (int i = 0; i < pixelBuffer.capacity(); i++) {
      pixelBuffer.put(i, (byte) ~pixelBuffer.get(i));
    }
    bitmap.unlockSurface();
  }
 
  /**
   * Spusteni jedenacteho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      final SDLSurface screen = SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, SDLVideo.SDL_FULLSCREEN);
      // nacteni bitmapy z externiho souboru
      final SDLSurface bitmap = SDLVideo.loadBMP(INPUT_IMAGE_NAME);
      // vykresleni bitmapy na obrazovku
      drawOnScreen(screen, bitmap);
      Thread.sleep(2000);
      // uprava pixelu v bitmape
      updateBitmap(bitmap);
      // vykresleni bitmapy na obrazovku
      drawOnScreen(screen, bitmap);
      Thread.sleep(2000);
      bitmap.saveBMP(OUTPUT_IMAGE_NAME);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

13. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnešní demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženy do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Podobně jako tomu bylo i v předchozích dvou dílech, i ke dnešním příkladům jsou přiloženy skripty využitelné pro jejich překlad a spuštění. Navíc byly přidány i skripty využitelné ve Windows:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest8.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8.java
2 SDLTest8_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_compi­le.sh
3 SDLTest8_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_compi­le_sys.sh
4 SDLTest8_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_run.sh
5 SDLTest8_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_run_sys­.sh
6 SDLTest8_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_compi­le.bat
7 SDLTest8_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest8/SDLTest8_run.bat
     
8 SDLTest9.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9.java
9 SDLTest9_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_compi­le.sh
10 SDLTest9_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_compi­le_sys.sh
11 SDLTest9_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_run.sh
12 SDLTest9_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_run_sys­.sh
13 SDLTest9_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_compi­le.bat
14 SDLTest9_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest9/SDLTest9_run.bat
     
15 SDLTest10.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10.ja­va
16 SDLTest10_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_com­pile.sh
17 SDLTest10_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_com­pile_sys.sh
18 SDLTest10_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_run­.sh
19 SDLTest10_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_run_sys­.sh
20 SDLTest10_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_com­pile.bat
21 SDLTest10_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest10/SDLTest10_run­.bat
     
22 SDLTest11.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11.ja­va
23 SDLTest11_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_com­pile.sh
24 SDLTest11_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_com­pile_sys.sh
25 SDLTest11_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_run­.sh
26 SDLTest11_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_run_sys­.sh
27 SDLTest11_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_com­pile.bat
28 SDLTest11_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/20fe0e5daa24/sdlja­va/SDLTest11/SDLTest11_run­.bat

Pro správnou činnost demonstračních příkladů SDLTest9SDLTest11 je nutné mít v pracovním adresáři uložen i obrázek xscorch.bmp:

14. Odkazy na Internetu

 1. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 2. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 3. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 4. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 5. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 6. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 7. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 8. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 9. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 10. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 11. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 12. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 13. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 14. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 15. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 16. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 17. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 18. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 19. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 20. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 21. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 22. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 23. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 24. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 25. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 26. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 27. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 28. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 29. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 30. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 31. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 32. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 33. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 34. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 35. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 36. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 37. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 38. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 39. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 40. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 41. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 42. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 43. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 44. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 45. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 46. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 47. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 48. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 49. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 50. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 51. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 52. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 53. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 54. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 55. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 56. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 57. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 58. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 59. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 60. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 61. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 62. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 63. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 64. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 65. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 66. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 67. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 68. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 69. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 70. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 71. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 72. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 73. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 74. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 75. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 76. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 77. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 78. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 79. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 80. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 81. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.