Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – využití knihovny SDLJava v graficky náročných aplikacích

14. 1. 2014
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o Javě a jejím i virtuálním stroji si řekneme základní informace o knihovně SDLJava, která umožňuje využívat SDL v javovských aplikacích. Knihovna může být použita například ve hrách, v nichž nemusí být grafický výkon dosahovaný kombinací AWT+Java2D či Swing+Java2D vyhovující.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – využití knihovny SDLJava v graficky náročných aplikacích

2. Základní vlastnosti knihovny SDLJava

3. Instalace knihovny sdljava

4. První demonstrační příklad – nastavení celoobrazovkového grafického režimu

5. Překlad a spuštění prvního demonstračního příkladu

6. Druhý demonstrační příklad – vykreslení obdélníku

7. Třetí demonstrační příklad – double buffering

8. Repositář se zdrojovými kódy všech tří dnešních demonstračních příkladů

9. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – využití knihovny SDLJava v graficky náročných aplikacích

V předchozích částech seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy jsme si popsali základní způsoby využití knihoven AWT, SwingJava2D při tvorbě aplikací, na něž jsou kladeny velké požadavky na rychlost a/nebo plynulost vykreslování. Popsali jsme si i možné způsoby využití exkluzivních celoobrazovkových režimů, double bufferingu (implicitního double bufferingu v případě použití komponent knihovny Swing i explicitního double bufferingu při použití komponent AWT) či způsobů použití bitmap typu VolatileImage, které jsou uložené v paměti grafického akcelerátoru. Ovšem i přes poměrně velké možnosti, které nám knihovny AWT, SwingJava2D nabízí nemusí být v některých případech výkon aplikace dostačující, a to většinou z toho důvodu, že mezi programovým kódem napsaným uživatelem v Javě a vlastním vykonáním nějaké grafické operace leží hned několik vrstev (další problém může nastat v případě aplikací s 3D grafikou, to je však již téma, kterému se budeme věnovat někdy příště).

U některých typů aplikací může být výhodnější se použití javovských knihoven AWT/Swing/Java2D zcela vyhnout a použít namísto nich nějakou nativní knihovnu, která bude požadované grafické operace nabízet. V případě 3D grafiky je tak možné využít OpenGL či Direct3D, ovšem pokud se jedná o 2D grafiku, nabízí se celkem zajímavá volba – využití nativní knihovny SDL, která je sama o sobě pouze relativně tenkou vrstvou mezi uživatelskými programy a multimediálními zařízeními (grafickou a zvukovou kartou, ale též klávesnicí, joysticky a myší či časovačem). Mezi přednosti SDL patří její jednoduchost (z toho se odvíjí i existence vazby mezi SDL a programovacími jazyky, i když její základní API je čistě céčkové), přenositelnost na různé platformy (včetně Androidu, minimálně v případě SDL 1.x) a v neposlední řadě taktéž existence několika doplňujících modulů, například modulu pro vykreslování TTF fontů, vytvoření grafického kontextu pro OpenGL, modulu pro komunikaci po síti atd. I díky těmto vlastnostem je SDL používána v mnoha úspěšných hrách, viz též http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_games_using_SDL.

2. Základní vlastnosti knihovny SDLJava

V předchozí kapitole jsem se zmínil o tom, že API knihovny SDL je vytvořeno pro programovací jazyk C (což je současně i jazyk, v němž je tato knihovna implementována), ale existují i vazby pro další programovací jazyky. V případě Javy má programátor dvě možnosti. Buď si může vazbu na SDL vytvořit sám, například s přímým využitím JNI, popř. nemusí znovu vymýšlet kolo, ale namísto toho využít již existující knihovnu SDLJava. Tato knihovna nabízí propojení mezi Javou a SDL, přičemž Javovské API této knihovny je navrženo takovým způsobem, že je jeho použití pro programátora píšícího v Javě velmi přirozené a jednoduché (v některých ohledech jednodušší, než programové rozhraní vlastní knihovny SDL). SDLJava v současnosti podporuje SDL verze 1.2.x, což je prozatím nejrozšířenější verze SDL, i když relativně nedávno, konkrétně 13. 8. 2013 byla vydána SDL 2.0, která má odlišné API a nabízí odlišné funkce, které se více přibližují možnostem současných grafických akcelerátorů.

Využití SDLJava pro volání funkcí SDL z Javy má své přednosti, ale samozřejmě i zápory. Předností je v mnoha případech vyšší grafický výkon a taktéž (což může být možná poněkud překvapivé) i přenositelnost aplikace i na ty platformy, kde není oficiálně podporována Java SE (příkladem je systém Android). Jednou z nevýhod je nutnost zajistit při spuštění aplikace správnou funkci SDLJava, což především znamená, že JVM musí v čase běhu nalézt nativní knihovnu libsdljava.so či SDLJava.dll a současně musí být v systému nainstalována i knihovna SDL. Jedná se o stejný problém, se kterým se setká prakticky jakýkoli programátor, který část své aplikace vyvine ve formě nativní knihovny, jejíž funkce pak přes rozhraní JNI volá z Javovské části aplikace. Touto problematikou se budeme podrobněji zabývat v navazující kapitole.

3. Instalace knihovny SDLJava

V mnoha distribucích lze knihovnu SDLJava nalézt v repositářích dané distribuce, takže v tomto případě je instalace této knihovny velmi snadná (yum install, apt-get atd.). Pokud tento balíček v repositářích své distribuce nenaleznete popř. pokud chcete použít prozatím nejnovější verzi této knihovny, je možné velmi jednoduše provést „lokální instalaci“ do předem zvoleného adresáře, ovšem s tím omezením, že nativní část je přeložena pro 32bitovou platformu x86_64 (jinými slovy – nejlepší je stejně využít balíček z distribuce :-):

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_VERSION=sdljava-0.9.1-linux-2.6-bin.tar.gz
 
wget http://sourceforge.net/projects/sdljava/files/sdljava/0.9.1/$SDL_JAVA_VERSION/download -o $SDL_JAVA_VERSION
 
tar xvfz $SDL_JAVA_VERSION

Na uvedené adrese http://sourceforge.net/pro­jects/sdljava/files/sdlja­va/0.9.1/ je možné najít i knihovnu SDLJava pro Windows.

Nezávisle na tom, jakým způsobem se instalace provede, získáme minimálně dva důležité soubory – Javovskou část knihovny SDLJava, která je uložena v souboru nazvaném sdljava.jar a nativní část knihovny uloženou v souboru s názvem libsdljava.so popř. na systému Windows pod názvem SDLJava.dll. Archiv sdljava.jar je použit jak při kompilaci, tak i při běhu aplikací, tj. musí být umístěn na CLASSPATH, nativní knihovna libsdljava.so/SDLJava.dll je využita při běhu a většinou se na cestu k ní odkazujeme pomocí přepínače -Djava.library.path=cesta.

4. První demonstrační příklad – nastavení celoobrazovkového grafického režimu

Vlastnosti a možnosti nabízené knihovnou SDLJava si nejlépe ukážeme na demonstračních příkladech. Všechny dnes uvedené demonstrační příklady budou velmi jednoduché a současně budou využívat jen základní grafické možnosti knihovny SDLJava, zatímco dalšími možnostmi (zvuky, čtení stavů klávesnice a myši atd.) se budeme zabývat v navazujících částech tohoto seriálu. První demonstrační příklad uvedený v této kapitole je velmi jednoduchý a využívá pouze dvě třídy – sdljava.SDLMainsdljava.video.SDLVideo.

Nejprve je provedena inicializace knihovny SDL s využitím statické metody SDLMain.init(), které se pomocí konstanty SDLMain.SDL_INIT_VIDEO předá informace o tom, že se bude využívat pouze grafický subsystém SDL. Následně je s využitím taktéž statické metody SDLVideo.setVideoMode() provedeno přepnutí do celoobrazovkového grafického režimu s rozlišením 800×600 pixelů a s bitovou hloubkou 16 bitů na pixel. Po uplynutí pěti sekund se aplikace korektně ukončí zavoláním metody SDLMain.quit() (ta je navíc zavolána i při vzniku jakékoli výjimky, aby se zamezilo tomu, že by aplikace po svém pádu neobnovila původní grafický režim).

Výpis zdrojového kódu prvního demonstračního příkladu:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
 
 
/**
 * Prvni demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu sdljava.
 * Po spusteni se provede prepnuti do grafickeho rezimu 800x600x16
 * a po peti sekundach se program ukonci.
 */
public class SDLTest1 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 800;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_BPP = 16;
 
  /**
   * Spusteni demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, SDLVideo.SDL_FULLSCREEN);
      Thread.sleep(5000);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      SDLMain.quit();
    }
  }
}

5. Překlad a spuštění prvního demonstračního příkladu

Podívejme se nyní na to, jakým způsobem se první demonstrační příklad přeloží a spustí. Překlad se provádí stejným postupem, jako překlad „obyčejných“ javovských aplikací, pouze je nutné správně nastavit cestu k Java archivu sdljava.jar. Pokud je tento archiv umístěn v podadresáři ./sdljava-0.9.1/lib, je překlad snadný a zajistí ho následující skript:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest1.java

V případě, že je knihovna SDLJava nainstalována v systému, je možné překlad provést následujícím způsobem:

#!/bin/sh
 
javac -cp .:/usr/share/java/sdljava.jar SDLTest1.java

Spuštění aplikace je již nepatrně složitější, neboť je nutné správně nastavit cestu k nativní části knihovny SDLJava. Nejprve si ukažme první možnost – nativní část SDLJava (soubor libsdljava.so) je ve umístěna v podadresáři ./sdljava-0.9.1/lib:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest1

Pokud je SDLJava součástí instalace systému, lze pro spuštění prvního demonstračního příkladu využít například následující skript:

#!/bin/sh
 
java -cp .:/usr/share/java/sdljava.jar -Djava.library.path=/usr/lib64/sdljava SDLTest1

6. Druhý demonstrační příklad – vykreslení obdélníku

Ve druhém demonstračním příkladu se seznámíme se způsobem vykreslování. Samotná základní varianta knihovny SDL (a tím pádem i SDLJava) podporuje pouze dva vykreslovací příkazy. První příkaz, který slouží pro vykreslení bitmapy (představované objektem typu SDLSurface), si podrobněji popíšeme v navazující části tohoto seriálu. Druhý příkaz slouží pro vykreslení obdélníku vyplněného zadanou barvou. Veškeré vykreslování lze provést na libovolný objekt typu SDLSurface, přičemž i samotná obrazovka (přesněji řečeno buď přední nebo zadní buffer) je představována objektem tohoto typu. Ve druhém demonstračním příkladu se nejprve inicializuje grafický režim stejným způsobem, jako tomu bylo v příkladu prvním, ovšem s tím rozdílem, že nyní využijeme návratovou hodnotu statické metody SDLVideo.setVideoMode(). Touto hodnotou je již zmíněný objekt typu SDLSurface, který v tomto případě představuje přední buffer (nepovolili jsme totiž doublebuffering).

Následně se v metodě drawOnScreen() provede vykreslení obdélníku pomocí metody SDLSurface.fillRect(), které se předá objekt typu SDLRect obsahující informace o geometrii vyplňovaného obdélníku (pozice na obrazovce plus rozměry) a taktéž barva, kterou se má obdélník vyplnit. Barva je představována proměnnou typu long a pro získání skutečné hodnoty barvy se používá metoda SDLSurface.mapRGB(), která zajistí, že se výpočet barvy provede s ohledem na formát pixelů uložených v bitmapě nebo ve framebufferu. To mj. znamená, že v případě použití grafického režimu s jinou bitovou hloubkou vrátí tato metoda odlišnou hodnotu. Poslední metodou, kterou je nutné při vykreslování zavolat, je SDLSurface.flip(), a to i v případě, že není explicitně vyžadován double buffering.

Následuje výpis zdrojového kódu druhého demonstračního příkladu:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.video.SDLVideo;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLRect;
 
 
 
/**
 * Druhy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu sdljava.
 * Po spusteni se provede prepnuti do grafickeho rezimu 800x600x16
 * Po inicializaci grafickeho rezimu se
 * provede vykresleni obdelniku a po peti sekundach se program ukonci.
 */
public class SDLTest2 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 800;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_BPP = 16;
 
  /**
   * Vykresleni obdelniku na obrazovku.
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // ziskat rozmery obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
    // vypocitat barvu obdelniku
    final long color = screen.mapRGB(64, 255, 255);
    final SDLRect rect = new SDLRect(width >> 2, height >> 2, width >> 1, height >> 1);
    // vykreslit obdelnik
    screen.fillRect(rect, color);
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      SDLSurface screen = SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, SDLVideo.SDL_FULLSCREEN);
      drawOnScreen(screen);
      Thread.sleep(5000);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      SDLMain.quit();
    }
  }
}

7. Třetí demonstrační příklad – double buffering

Třetí demonstrační příklad je prakticky totožný s příkladem druhým až na jednu důležitou maličkost: při inicializaci grafického režimu je při volání metody SDLVideo.setVideoMode() požadováno využití double bufferingu, což znamená, že se v obrazové paměti grafického akcelerátoru budou alokovat dva buffery s rozlišením 800×600 pixelů a barvovou hloubkou 16bpp. První buffer bude přední (front buffer), který bude viditelný na obrazovce, zatímco druhý buffer bude zadní (back buffer) a právě do něj bude prováděno vykreslování. S využitím metody SDLSurface.flip() dojde k prohození funkcí obou bufferů. Povšimněte si, že při použití knihovny SDLJava je zapnutí double bufferingu velmi jednoduché, protože vyžaduje pouze předání bitového příznaku do metody SDLVideo.setVideoMode(), zatímco v případě využití AWT či Swingu bylo nutné použít třídu BufferStrategy a navíc ještě změnit veškeré vykreslovací rutiny tak, aby se správně využíval přední a zadní buffer, což obecně znamená zásah do celého grafického subsystému vyvíjené aplikace.

Výpis zdrojového kódu třetího demonstračního příkladu:

skoleni

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.video.SDLVideo;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLRect;
 
 
 
/**
 * Druhy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu sdljava.
 * Po spusteni se provede prepnuti do grafickeho rezimu 800x600x16
 * s podporou double bufferingu. Po inicializaci grafickeho rezimu se
 * provede vykresleni obdelniku, prohozeno obou bufferu a po peti
 * sekundach se program ukonci.
 */
public class SDLTest3 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 800;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   */
  private static final int GFX_BPP = 16;
 
  /**
   * Vykresleni obdelniku na obrazovku.
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // ziskat rozmery obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
    // vypocitat barvu obdelniku
    final long color = screen.mapRGB(64, 255, 255);
    final SDLRect rect = new SDLRect(width >> 2, height >> 2, width >> 1, height >> 1);
    // vykreslit obdelnik
    screen.fillRect(rect, color);
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL.
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      // s podporou double bufferingu
      SDLSurface screen = SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP,
                           SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF | SDLVideo.SDL_FULLSCREEN);
      drawOnScreen(screen);
      Thread.sleep(5000);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      SDLMain.quit();
    }
  }
}

Překlad a spuštění se provede naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo v prvním demonstračním příkladu.

8. Repositář se zdrojovými kódy všech tří dnešních demonstračních příkladů

Všechny tři dnešní demonstrační příklady byly společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženy do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Ke každému příkladu jsou přidány čtyři skripty – skript SDLTestX_compile.sh slouží k překladu příkladu v případě, že se používá lokální kopie knihovny SDLJava, skript SDLTestX_compile_sys.sh pro překlad proti knihovně nainstalované v adresáři /usr/lib64/, skript SDLTestX_run.sh lze použít pro spuštění příkladu společně s lokální kopií SDLJava a konečně skript nazvaný SDLTestX_run_sys.sh slouží pro spuštění příkladu v případě, že je SDLJava nainstalovaná v systému. Z těchto skriptů lze snadno odvodit i další varianty, k nimž může v praxi dojít:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest1.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest1/SDLTest1.java
2 SDLTest1_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest1/SDLTest1_compi­le.sh
3 SDLTest1_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest1/SDLTest1_compi­le_sys.sh
4 SDLTest1_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest1/SDLTest1_run.sh
5 SDLTest1_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest1/SDLTest1_run_sys­.sh
     
6 SDLTest2.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest2/SDLTest2.java
7 SDLTest2_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest2/SDLTest2_compi­le.sh
8 SDLTest2_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest2/SDLTest2_compi­le_sys.sh
9 SDLTest2_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest2/SDLTest2_run.sh
10 SDLTest2_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest2/SDLTest2_run_sys­.sh
     
11 SDLTest3.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest3/SDLTest3.java
12 SDLTest3_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest3/SDLTest3_compi­le.sh
13 SDLTest3_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest3/SDLTest3_compi­le_sys.sh
14 SDLTest3_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest3/SDLTest3_run.sh
15 SDLTest3_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/6606e759d222/sdlja­va/SDLTest3/SDLTest3_run_sys­.sh
     

9. Odkazy na Internetu

 1. SDL Home Page
  http://www.libsdl.org/
 2. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 3. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 4. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 5. sdljava Home Page
  http://sdljava.sourceforge.net/
 6. sdljava Download Page
  http://sdljava.sourceforge­.net/download_sdljava.html
 7. sdljava verze 0.9.1
  http://sourceforge.net/pro­jects/sdljava/files/sdlja­va/0.9.1/
 8. sdljava JavaDoc
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/
 9. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 10. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 11. sdljava pro Fedoru 18
  http://koji.fedoraproject­.org/koji/buildinfo?buildID=344191
 12. sdljava pro Fedoru 19
  http://koji.fedoraproject­.org/koji/buildinfo?buildID=405746
 13. sdljava pro Fedoru 20
  http://koji.fedoraproject­.org/koji/buildinfo?buildID=453044
 14. Class java.awt.Frame (JDK7)
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Fra­me.html
 15. Class java.awt.Canvas (JDK7)
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Can­vas.html
 16. Class java.awt.image.BufferStrategy (JDK6)
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 17. Class java.awt.Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 18. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 19. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 20. Java:Tutorials: Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 21. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 22. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 23. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 24. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 25. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 26. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 27. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 28. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 29. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 30. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 31. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 32. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 33. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 34. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 35. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 36. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 37. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 38. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 39. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 40. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 41. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 42. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 43. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 44. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 45. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 46. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 47. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 48. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 49. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 50. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 51. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 52. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 53. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 54. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 55. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 56. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 57. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 58. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 59. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 60. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 61. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 62. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 63. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 64. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 65. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 66. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 67. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 68. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 69. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 70. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 71. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 72. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 73. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 74. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 75. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 76. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 77. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 78. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 79. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 80. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 81. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 82. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 83. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 84. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 85. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 86. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 87. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.