Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – základy optimalizace aplikací naprogramovaných v Javě (použití MMX a SSE2)

29. 10. 2013
Doba čtení: 33 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o virtuálním stroji Javy si řekneme další podrobnosti o optimalizacích funkce System.arraycopy(). Ukážeme si, jakým způsobem jsou při implementaci této funkce detekována a použita různá rozšíření instrukčních sad – především MMX a SSE2.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – základy optimalizace aplikací naprogramovaných v Javě (použití MMX a SSE2)

2. Rozšíření instrukční sady MMX

3. Rozšíření instrukční sady SSE2

4. Použití MMX a SSE2 v System.arraycopy()

5. Blokové přesuny dat pomocí MMX

6. Blokové přesuny dat pomocí SSE2

7. Funkce System.arraycopy() a přesuny nezarovnaných dat

8. Demonstrační benchmark ArrayCopyTest3.java

9. Bajtkód benchmarku

10. Spuštění benchmarku

11. Výsledky běhu benchmarku – Intel Celeron M, 32bitový režim

12. Výsledky běhu benchmarku – Intel Xeon, 64bitový režim

13. Výsledky běhu benchmarku – AMD Opteron, 64bitový režim

14. Repositář s benchmarkem

15. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – základy optimalizace aplikací naprogramovaných v Javě (použití MMX a SSE2)

Při implementaci a především pak při optimalizaci funkce System.arraycopy() se museli programátoři potýkat s relativně velkým množstvím problémů. První problém se týká kopií prvků v případě, že celkový počet přenesených bajtů není zarovnán na hodnotu 4 či 8. Druhý problém spočívá v kopiích prvků, které již od začátku nejsou zarovnány. Tento problém nastává v praxi poměrně často, neboť si musíme uvědomit, že System.arraycopy() lze použít i pro pole typu byte[], short[] či char[], zatímco moderní mikroprocesory mají 32bitové či 64bitové sběrnice upravené a optimalizované pro přenos dat zarovnaných na násobky 4, 8 či někdy i 16 bajtů, což u výše zmíněných polí nelze zaručit (přesněji řečeno je samotný začátek pole zarovnán správně, ovšem offset může být nastaven například na liché číslo, popř. číslo nedělitelné 4, 8 či 16). Touto problematikou i způsobem jejího řešení se budeme zabývat v následujících kapitolách. Nejprve si však řekneme základní informace o rozšíření instrukčních sad MMXSSE2, neboť právě tato rozšíření jsou při kopii polí využívána.

2. Rozšíření instrukční sady MMX

Instrukční sada mikroprocesorů řady x86 začala být poměrně brzy doplňována o další instrukce, které v některých případech tvořily ucelené rozšíření instrukční sady o celou množinu instrukcí orientovaných na určitý problém (operace nad vektory celých čísel, operace nad vektory čísel s plovoucí řádovou čárkou atd.). Jedním ze známých a dodnes používaných rozšíření původní instrukční sady je rozšiřující sada instrukcí nazvaná MMX (MultiMedia eXtension, později taktéž rozepisováno jako Matrix Math eXtension). Toto rozšíření bylo navrženo v roce 1996 ve firmě Intel a od roku 1997 jí začaly být vybavovány prakticky všechny nové procesory této firmy, které patřily do rodiny x86 (připomeňme si, že se tehdy ještě jednalo o 32bitové mikroprocesory, protože k rozšíření na 64bitovou ALU došlo u mainstreamových čipů až o několik let později).

Prvním mikroprocesorem s podporou MMX byl čip Pentium P55C nabízený od začátku roku 1997. Později došlo k implementaci MMX i na čipy Pentium II a procesory konkurenčních společností, konkrétně na čipy AMD K6 a taktéž na Cyrix M2 (6×86MX) a IDT C6. Na tomto místě je nutné říci, že se vlastně nejednalo o nijak přelomovou technologii, protože v instrukční sadě MMX jsou použity instrukce analogické instrukcím ze SPARC VIS (VIS=Visual Instruction Set), MIPS MDMX či HP-PA MAX-1 a HP-PA MAX-2 (opět se tedy jedná o technologii inspirovanou RISCovými procesory).

V rámci instrukční sady MMX se na původně prakticky ryze skalární platformu x86 přidalo celkem 57 nových instrukcí a čtyři datové typy, které byly těmito instrukcemi podporovány. Jeden z nově zaváděných datových typů je skalární, další tři nové datové typy jsou představovány dvouprvkovým, čtyřprvkovým a osmiprvkovým vektorem:

Datový typ Bitová šířka operandu Počet prvků vektoru
packed byte 8 bitů 8
packed word 16 bitů 4
packed doubleword 32 bitů 2
quadword 64 bitů 1

Inženýři ve firmě Intel stáli při návrhu instrukční sady MMX před požadavkem na vytvoření výkonných instrukcí provádějících SIMD operace, na druhou stranu však bylo nutné šetřit počtem tranzistorů a tím pádem i plochou čipu, na němž byl mikroprocesor vytvořen. Pravděpodobně právě z tohoto důvodu se rozhodli učinit poněkud problematický krok – navrhli MMX instrukce takovým způsobem, aby mohly pracovat s osmicí 64bitových registrů rozdělených na jeden, dva, čtyři či osm prvků. Ovšem nejednalo se o nové registry rozšiřující původní sadu registrů procesoru Pentium, ale o část registrů využívaných matematickým koprocesorem (FPU). Ten na platformě x86 prováděl operace s osmicí 80bitových registrů uspořádaných do zásobníku (u matematického koprocesoru Intel 8087 byly používány čistě zásobníkové instrukce, později byly přidány i další adresovací režimy, které umožňovaly registry adresovat přímo, což se ukázalo být výhodnější především kvůli možnostem provádění různých optimalizací).

V případě instrukcí MMX se sice registry adresovaly přímo (popř. se adresovala slova uložená v operační paměti, která mohla tvořit jeden z operandů), ale kvůli tomu, že jak FPU, tak i jednotka MMX pracovala se shodnými registry (horních 16 bitů nebylo využito), bylo současné používání SIMD operací a operací s hodnotami uloženými v systému plovoucí řádové čárky poměrně komplikované, což je škoda, protože právě souběžná práce superskalárního CPU (u mikroprocesorů Pentium byly vytvořeny dvě instrukční pipeline „u“ a „v“), jednotky MMX a navíc ještě matematického koprocesoru by v mnoha případech mohla vést k citelnému nárůstu výpočetního výkonu. V následující tabulce jsou vypsána jména registrů tak, jak jsou použita v instrukcích matematického koprocesoru, i ve formě používané jednotkou MMX:

Registr FPU bity 79–64 bity 63–0
ST0 nepoužito MMX0
ST1 nepoužito MMX1
ST2 nepoužito MMX2
ST3 nepoužito MMX3
ST4 nepoužito MMX4
ST5 nepoužito MMX5
ST6 nepoužito MMX6
ST7 nepoužito MMX7

Pro přesuny mezi těmito registry a operační pamětí se používá instrukce movq. Způsob použití registrů MMX? při kopii prvků pole uvidíme v navazujících kapitolách.

3. Rozšíření instrukční sady SSE2

V roce 1999 firma Intel navrhla další rozšíření původní instrukční sady mikroprocesorů řady x86. Toto rozšíření bylo pojmenováno SSE (Streaming SIMD Extensions). Díky zavedení této technologie došlo k přidání osmi nových pracovních registrů s – na platformě x86 doposud nevídanou – šířkou 128 bitů. Vzhledem k tomu, že se změnil počet pracovních registrů, bylo nutné některé části systému i aplikací upravit takovým způsobem, aby při přepnutí kontextu nedocházelo ke vzájemnému přepisování těchto registrů (ovšem jen za předpokladu, že operační systém práci s instrukcemi SSE povolil).

Rozšiřující instrukční sada SSE obsahovala sedmdesát nových instrukcí orientovaných většinou na práci s vektory obsahujícími čtyři čísla typu single. Jednalo se o výrazné zlepšení oproti možnostem nabízeným konkurenční sadou 3DNow!, protože při práci s reálnými čísly s jednoduchou přesností bylo možné teoreticky dosáhnout až dvojnásobného výpočetního výkonu v porovnání s 3DNow! a čtyřnásobného výkonu oproti práci se skalárním matematickým koprocesorem.

Obrázek 1: Zjednodušený programátorský model mikroprocesoru x86 s podporou MMX a SSE (i SSE2). V rámci MMX došlo k přidání osmice 64bitových registrů sdílených s FPU (modrý rámeček), zatímco v rámci SSE bylo přidáno osm registrů 128bitových a 32bitového řídicího registru MXCSR (dva červené rámečky).

Zatímco se v rozšiřující instrukční sadě SSE nacházelo „pouze“ 70 nových instrukcí, byli tvůrci instrukční sady SSE2 mnohem velkorysejší, protože navrhli a posléze i implementovali hned 144 nových instrukcí, což přibližně odpovídá počtu všech základních instrukcí procesorů x86 (pokud samozřejmě nepočítáme všechny povolené adresní režimy). Tento velký počet nových instrukcí souvisí jak s podporou šesti různých datových typů (včetně více než dvaceti konverzních funkcí), tak i s novými režimy přístupu k prvkům uloženým ve vektorech a se zcela novými operacemi, které byly navrženy pro podporu algoritmů pro 3D grafiku a práci s videem. Z našeho pohledu je důležitá především instrukce movdqu umožňující přenos celého vektoru i z nezarovnané adresy.

4. Použití MMX a SSE2 v System.arraycopy()

V předchozích dvou kapitolách jsme si (velmi stručně) popsali základní vlastnosti rozšíření instrukční sady MMXSSE2. Podívejme se nyní na způsob použití těchto rozšíření v implementaci funkce System.arraycopy(). Ve zdrojových kódech Hotspotu můžeme nalézt ve funkci generate_disjoint_copy() mj. i následující podmínku (s poněkud matoucí poznámkou :-), v níž se virtuální stroj rozhoduje, zda se pro kopii prvků polí použijí instrukce MMX nebo SSE2. Tento rozeskok je řízen jak dopředu detekovanými možnostmi mikroprocesoru, tak i volbou UseXMMForArrayCopy popsanou v předchozí části seriálu:

//
// Copy 8-byte chunks through MMX registers, 8 per iteration of the loop
//
if (UseXMMForArrayCopy)
{
  xmm_copy_forward(from, to_from, rax);
}
else
{
  mmx_copy_forward(from, to_from, rax);
}

5. Blokové přesuny dat pomocí MMX

Funkce nazvaná mmx_copy_forward() využívá pro generování strojového kódu pro kopii prvků polí všech osm registrů MMX, o nichž jsme se zmínili ve druhé kapitole. Již při zavolání této funkce je zaručeno, že se bude v každé iteraci kopírovat 64 bajtů, případné zbylé bajty na konci již jsou kopírovány v jiné části kódu (mj. i v závěrečné části této funkce, která bude začínat na návěští L_copy8_bytes). Povšimněte si, jakým způsobem je vlastně strojový kód generován – hlavní smyčka pro kopii začíná generováním návěští L_copy64_bytes_loop a vlastní smyčka je vlastně osmkrát „rozbalena“, proto se na konci počitadlo zvyšuje o hodnotu 64 (8 bajtů × 8 rozbalení smyčky). Registry MMX jsou zde použity z toho důvodu, že instrukce movq nedokáže přenášet data z paměti do paměti:

 // Copy 64 bytes chunks
 //
 // Inputs:
 //  from    - source array address
 //  to_from   - destination array address - from
 //  qword_count - 8-bytes element count, negative
 //
 void mmx_copy_forward(Register from, Register to_from, Register qword_count) {
  assert( VM_Version::supports_mmx(), "supported cpu only" );
  Label L_copy_64_bytes_loop, L_copy_64_bytes, L_copy_8_bytes, L_exit;
  // Copy 64-byte chunks
  __ jmpb(L_copy_64_bytes);
  __ align(OptoLoopAlignment);
 __ BIND(L_copy_64_bytes_loop);
  __ movq(mmx0, Address(from, 0));
  __ movq(mmx1, Address(from, 8));
  __ movq(mmx2, Address(from, 16));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 0), mmx0);
  __ movq(mmx3, Address(from, 24));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 8), mmx1);
  __ movq(mmx4, Address(from, 32));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 16), mmx2);
  __ movq(mmx5, Address(from, 40));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 24), mmx3);
  __ movq(mmx6, Address(from, 48));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 32), mmx4);
  __ movq(mmx7, Address(from, 56));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 40), mmx5);
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 48), mmx6);
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 56), mmx7);
  __ addptr(from, 64);
 __ BIND(L_copy_64_bytes);
  __ subl(qword_count, 8);
  __ jcc(Assembler::greaterEqual, L_copy_64_bytes_loop);
  __ addl(qword_count, 8);
  __ jccb(Assembler::zero, L_exit);
  //
  // length is too short, just copy qwords
  //
 __ BIND(L_copy_8_bytes);
  __ movq(mmx0, Address(from, 0));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1), mmx0);
  __ addptr(from, 8);
  __ decrement(qword_count);
  __ jcc(Assembler::greater, L_copy_8_bytes);
 __ BIND(L_exit);
  __ emms();
 }

6. Blokové přesuny dat pomocí SSE2

Výše popsaná funkce mmx_copy_forward() byla vlastně velmi jednoduchá a výsledný strojový kód lze spustit na všech mikroprocesorech s podporou MMX. Druhá alternativně používaná funkce generující strojový kód pro kopii prvků pole se jmenuje xmm_copy_forward() (rozdíl v názvech je v prefixu mmx/xmm!). Zde již můžeme nalézt zajímavou novinku – na základě hodnoty přepínače UseUnalignedLoadStores (taktéž popsaného minule) je zde provedeno rozhodnutí, zda se ve vytvořené programové smyčce použije instrukce movdqu umožňující přesun potenciálně nezarovnaných 128 bitů (16 bajtů), nebo zda se má použít nám již známá instrukce movq, která však dokáže přenést jen osm bajtů, tudíž musí být smyčka rozbalena osmkrát. Ve druhém případě se vlastně nevyužijí všechny možnosti, která nám SSE2 a její 128bitové registry dávají, což se odrazí na výsledné výkonnosti vygenerovaného strojového kódu funkce System.arraycopy():

 // Copy 64 bytes chunks
 //
 // Inputs:
 //  from    - source array address
 //  to_from   - destination array address - from
 //  qword_count - 8-bytes element count, negative
 //
 void xmm_copy_forward(Register from, Register to_from, Register qword_count) {
  assert( UseSSE >= 2, "supported cpu only" );
  Label L_copy_64_bytes_loop, L_copy_64_bytes, L_copy_8_bytes, L_exit;
  // Copy 64-byte chunks
  __ jmpb(L_copy_64_bytes);
  __ align(OptoLoopAlignment);
 __ BIND(L_copy_64_bytes_loop);
  if(UseUnalignedLoadStores) {
   __ movdqu(xmm0, Address(from, 0));
   __ movdqu(Address(from, to_from, Address::times_1, 0), xmm0);
   __ movdqu(xmm1, Address(from, 16));
   __ movdqu(Address(from, to_from, Address::times_1, 16), xmm1);
   __ movdqu(xmm2, Address(from, 32));
   __ movdqu(Address(from, to_from, Address::times_1, 32), xmm2);
   __ movdqu(xmm3, Address(from, 48));
   __ movdqu(Address(from, to_from, Address::times_1, 48), xmm3);
  } else {
   __ movq(xmm0, Address(from, 0));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 0), xmm0);
   __ movq(xmm1, Address(from, 8));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 8), xmm1);
   __ movq(xmm2, Address(from, 16));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 16), xmm2);
   __ movq(xmm3, Address(from, 24));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 24), xmm3);
   __ movq(xmm4, Address(from, 32));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 32), xmm4);
   __ movq(xmm5, Address(from, 40));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 40), xmm5);
   __ movq(xmm6, Address(from, 48));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 48), xmm6);
   __ movq(xmm7, Address(from, 56));
   __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1, 56), xmm7);
  }
  __ addl(from, 64);
 __ BIND(L_copy_64_bytes);
  __ subl(qword_count, 8);
  __ jcc(Assembler::greaterEqual, L_copy_64_bytes_loop);
  __ addl(qword_count, 8);
  __ jccb(Assembler::zero, L_exit);
  //
  // length is too short, just copy qwords
  //
 __ BIND(L_copy_8_bytes);
  __ movq(xmm0, Address(from, 0));
  __ movq(Address(from, to_from, Address::times_1), xmm0);
  __ addl(from, 8);
  __ decrement(qword_count);
  __ jcc(Assembler::greater, L_copy_8_bytes);
 __ BIND(L_exit);
 }

7. Funkce System.arraycopy() a přesuny nezarovnaných dat

Funkci System.arraycopy() je možné využít pro přesuny prvků mezi poli různých typů. Minule se v benchmarku používala pole typu int [], ovšem velmi často se můžeme setkat s kopií prvků mezi poli typu byte [] (obrázky atd.) a především pak char [] (stačí se podívat do zdrojového kódu třídy String). U polí typu byte[]char[] nastává problém se zarovnáním kopírovaných prvků, neboť i když první prvek pole je zarovnán vždy, kvůli možnosti specifikace offsetu je možné kopii zahájit na adrese, která není dělitelná ani osmi a dokonce ani čtyřmi. Jak (a zda vůbec) se problém se zarovnáním projeví, v praxi zjistíme pomocí jednoduchého benchmarku, jehož zdrojový kód bude popsán v navazující kapitole.

8. Demonstrační benchmark ArrayCopyTest3.java

Demonstrační benchmark nazvaný ArrayCopyTest3.java se v mnoha ohledech podobá minule popsanému benchmarku ArrayCopy2.java, jsou zde však tři podstatné rozdíly. První rozdíl spočívá samozřejmě ve faktu, že se namísto polí typu int[] kopírují prvky mezi poli typu byte[]. Došlo taktéž k rozšíření metod testArrayCopy*, protože byly přidány metody, v nichž je použit shodný offset jak pro zdrojové, tak i pro cílové pole. Nejdůležitější změnou však je, že se celý benchmark rozdělil na dvě části – kopie prvků s nezarovnanými offsety a kopie prvků zarovnaných na 16 bitů (2 bajty), 32 bitů (4 bajty) a 64 bitů (8 bajtů). To mj. znamená, že při běhu benchmarku dostaneme vždy čtyři výsledky pro každý z osmi testů:

/**
 * Benchmark pro zjisteni intrinsic "funkci" implementujicich
 * @link System#arraycopy(java.lang.Object, int, java.lang.Object, int, int).
 * V tomto benchmarku se provadi kopie prvku typu byte s ruznym zarovnanim dat.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class ArrayCopyTest3 {
 
  private static final int ARRAYS_LENGTH = 50000;
  private static final int WARMUP_ITERS = 20000;
  private static final int BENCHMARK_ITERS = 20000;
 
  /** Pole pouzivana pro kopii prvku v benchmarku */
  static byte[] src = new byte[ARRAYS_LENGTH];
  static byte[] dest = new byte[ARRAYS_LENGTH];
 
  /** Kopie mezi rozdilnymi poli, oba offsety jsou nulove */
  public static void testArrayCopy1(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, 0, dest, 0, length);
  }
 
  /** Kopie mezi rozdilnymi poli, nulovy je jen druhy offset */
  public static void testArrayCopy2(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, offset, dest, 0, length);
  }
 
  /** Kopie mezi rozdilnymi poli, nulovy je jen prvni offset */
  public static void testArrayCopy3(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, 0, dest, offset, length);
  }
 
  /** Kopie mezi rozdilnymi poli, oba offsety jsou shodne */
  public static void testArrayCopy4(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, offset, dest, offset, length);
  }
 
  /** Kopie prvku v jednom poli, oba offsety jsou nulove */
  public static void testArrayCopy5(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, 0, src, 0, length);
  }
 
  /** Kopie prvku v jednom poli, nulovy je jen druhy offset */
  public static void testArrayCopy6(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, offset, src, 0, length);
  }
 
  /** Kopie prvku v jednom poli, nulovy je jen prvni offset */
  public static void testArrayCopy7(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, 0, src, offset, length);
  }
 
  /** Kopie prvku v jednom poli, oba offsety jsou shodne */
  public static void testArrayCopy8(int offset, int length) {
    System.arraycopy(src, offset, src, offset, length);
  }
 
  /**
   * Spusteni vsech benchmarku.
   */
  private static void runSimpleBenchmarks() {
    warmup();
    // zarovnani dat
    int align = 1;
    for (int test = 1; test <= 4; test++) {
      // spustit jednotlivy bechmark
      benchmarkWithAlignedArray(test, align);
      align *= 2;
    }
  }
 
  /**
   * Zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static void warmup() {
    System.out.println("Warmup phase...");
    // donutime JIT k prekladu, soucasne se vsak neprekroci
    // meze poli
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      System.out.print(j);
      System.out.print(' ');
      for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
        testArrayCopy1(i, i);
        testArrayCopy2(i, i);
        testArrayCopy3(i, i);
        testArrayCopy4(i, i);
        testArrayCopy5(i, i);
        testArrayCopy6(i, i);
        testArrayCopy7(i, i);
        testArrayCopy8(i, i);
      }
    }
    System.out.println("  done");
  }
 
  /**
   * Benchmark se zarovanim
   */
  private static void benchmarkWithAlignedArray(int benchmarkNo, int align) {
    long t1, t2, delta_t;
    long total_t = 0;
    System.out.println("Benchmark #" + benchmarkNo);
    for (int testNo = 1; testNo <= 8; testNo++) {
      // provest test a zmerit cas behu testu
      t1 = System.nanoTime();
      for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
        // vypocet adresy pro zarovnani
        int offset = align == 0 ? i : i - (i % align);
        // skarede, ale zde nelze pouzit reflexi
        // (stale cekame na moznost pouziti referenci na metody!)
        for (int j = 0; j < 10; j++) {
          switch (testNo) {
            case 1: testArrayCopy1(offset, offset); break;
            case 2: testArrayCopy2(offset, offset); break;
            case 3: testArrayCopy3(offset, offset); break;
            case 4: testArrayCopy4(offset, offset); break;
            case 5: testArrayCopy5(offset, offset); break;
            case 6: testArrayCopy6(offset, offset); break;
            case 7: testArrayCopy7(offset, offset); break;
            case 8: testArrayCopy8(offset, offset); break;
          }
        }
      }
      t2 = System.nanoTime();
      delta_t = t2 - t1;
      total_t += delta_t;
      // vypis casu pro jeden test
      System.out.format("Method ArrayCopyTest.testArrayCopy%d  time: %,12d ns\n", testNo, delta_t);
    }
    System.out.format("Total time: %,12d\n", total_t);
  }
 
  /**
   * Start benchmarku.
   */
  public static void main(String[] args) {
    runSimpleBenchmarks();
  }
 
}
 
// finito

9. Bajtkód benchmarku

Ještě před zveřejněním výsledků benchmarku se podívejme na bajtkód všech osmi testovacích metod testArrayCopy1. Z následujícího výpisu je patrné, že překladač javac neprovedl žádné optimalizace, což je ovšem očekávatelné chování:

 public static void testArrayCopy1(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iconst_0
    4: getstatic   #3         // Field dest:[B
    7: iconst_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy2(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iload_0
    4: getstatic   #3         // Field dest:[B
    7: iconst_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy3(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iconst_0
    4: getstatic   #3         // Field dest:[B
    7: iload_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy4(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iload_0
    4: getstatic   #3         // Field dest:[B
    7: iload_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy5(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iconst_0
    4: getstatic   #2         // Field src:[B
    7: iconst_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy6(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iload_0
    4: getstatic   #2         // Field src:[B
    7: iconst_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy7(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iconst_0
    4: getstatic   #2         // Field src:[B
    7: iload_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return
 
 public static void testArrayCopy8(int, int);
  Code:
    0: getstatic   #2         // Field src:[B
    3: iload_0
    4: getstatic   #2         // Field src:[B
    7: iload_0
    8: iload_1
    9: invokestatic #4         // Method java/lang/System.arraycopy:(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V
   12: return

10. Spuštění benchmarku

Konečně se dostáváme k běhu dnešního testovacího benchmarku. Ten byl postupně spuštěn na třech počítačích vybavených různými typy mikroprocesorů. Spuštění na každém počítači proběhlo celkem čtyřikrát a použily se přitom všechny kombinace přepínačů UseXMMForArrayCopyUseUnalignedLoadStores. První volba CompileThreshold je zde pouze pro jistotu, aby se zaručilo, že k JIT kompilaci dojde již v zahřívací fázi benchmarku:

java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3

11. Výsledky běhu benchmarku – Intel Celeron M, 32bitový režim

První běh benchmarku proběhl na počítači s mikroprocesorem Intel Celeron M, tj. použit byl 32bitový režim. Výsledky jsou zde velmi zajímavé a ukazují na to, že použití přepínače UseUnalignedLoadStores je zde kontraproduktivní, nezávisle na zarovnání:

java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 582 159 462 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 020 880 866 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 908 134 414 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 566 883 780 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 385 383 616 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 910 200 318 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 917 916 942 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 388 817 852 ns
Total time: 5 680 377 250
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 594 311 568 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 880 523 922 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 869 595 718 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 558 030 980 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 384 607 262 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 860 973 950 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 869 157 392 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 386 541 026 ns
Total time: 5 403 741 818
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 551 635 474 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 763 892 336 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 763 726 676 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 557 804 972 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 382 451 680 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 767 211 474 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 775 241 824 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 384 974 906 ns
Total time: 4 946 939 342
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 548 616 934 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 555 296 834 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 565 167 360 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 556 930 838 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 383 483 374 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 576 107 578 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 580 265 926 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 383 883 706 ns
Total time: 4 149 752 550
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 784 363 376 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 952 110 396 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 966 767 286 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 772 235 298 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 684 697 358 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 937 867 800 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 969 225 420 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 686 645 370 ns
Total time: 6 753 912 304
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 771 479 616 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 895 695 404 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 937 790 140 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 769 634 130 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 683 443 844 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 916 239 076 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 943 044 996 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 685 717 038 ns
Total time: 6 603 044 244
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 764 334 014 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 847 251 258 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 885 242 398 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 767 676 340 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 680 948 834 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 867 578 420 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 891 481 460 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 684 789 266 ns
Total time: 6 389 301 990
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 763 448 706 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 773 788 570 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 773 850 868 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 768 479 234 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 683 120 062 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 785 139 170 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 789 182 424 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 682 502 384 ns
Total time: 6 019 511 418
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 334 243 318 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 361 655 740 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 362 195 476 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 231 543 956 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 1 735 656 348 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 295 616 344 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 358 155 018 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1 464 517 138 ns
Total time: 11 143 583 338
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 327 318 696 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 280 500 174 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 319 262 364 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 133 852 486 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 1 733 376 170 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 244 037 998 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 316 091 012 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1 307 733 804 ns
Total time: 10 662 172 704
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 317 418 274 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 179 543 490 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 233 368 208 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time:  954 346 712 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 1 767 438 320 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 157 340 110 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 241 038 734 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time:  998 609 040 ns
Total time: 9 849 102 888
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 315 249 284 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 390 619 758 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 405 160 712 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 327 227 622 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 1 740 936 070 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 339 399 280 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 399 582 348 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1 624 700 904 ns
Total time: 11 542 875 978
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 783 176 632 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 661 709 520 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 779 508 848 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 815 211 430 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 2 453 363 766 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 592 581 460 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 776 573 838 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 2 470 235 742 ns
Total time: 15 332 361 236
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 766 891 324 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 556 098 890 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 703 022 310 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 688 697 026 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 2 451 716 908 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 529 903 942 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 689 830 970 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 2 227 066 290 ns
Total time: 14 613 227 660
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 776 224 912 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 421 730 416 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 506 859 672 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 430 964 830 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 2 436 675 050 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 425 725 334 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 505 594 706 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1 774 720 810 ns
Total time: 13 278 495 730
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 1 761 900 744 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 1 686 475 518 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 1 872 410 602 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 1 942 591 306 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 2 446 848 694 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 1 652 086 506 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 1 861 271 196 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 2 707 789 676 ns
Total time: 15 931 374 242

12. Výsledky běhu benchmarku – Intel Xeon, 64bitový režim

Další počítač byl vybaven čtyřmi mikroprocesory Intel Xeon, ovšem při běhu byl využit jen jediný z těchto čipů:

processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 15
model name   : Intel(R) Xeon(R) CPU      X3220 @ 2.40GHz
stepping    : 11
cpu MHz     : 1600.000
cache size   : 4096 KB
physical id   : 0
siblings    : 4
core id     : 0
cpu cores    : 4
apicid     : 0
initial apicid : 0
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 10
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips    : 4800.53
clflush size  : 64
cache_alignment : 64
address sizes  : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

I zde jsou výsledky poměrně zajímavé. Především je patrná problematická kopie prvků na stejné místo v operační paměti (shodné zdrojové a cílové pole, shodné offsety), což poněkud překvapivě není JIT překladačem zdetekováno. Dále zde můžeme vidět, jak pomáhá zarovnání prvků na 2, 4 a 8 bajtů, což je pochopitelné, neboť Intel Xeon je 64bitový mikroprocesor. Přepínač UseUnalignedLoadStores zde má navíc pozitivní efekt, na rozdíl od mikroprocesoru Intel Celeron M:

java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time:  150,253,975 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time:  387,015,315 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time:  311,134,882 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time:  490,229,219 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time:  108,898,195 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time:  386,127,506 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time:  308,954,311 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,259,313,819 ns
Total time: 3,401,927,222
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time:  148,035,135 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time:  352,216,529 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time:  289,365,053 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time:  441,759,013 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time:  108,672,719 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time:  353,356,766 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time:  287,850,435 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,094,764,136 ns
Total time: 3,076,019,786
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 145,689,088 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 284,079,621 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 244,568,776 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 344,351,130 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 108,618,008 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 286,872,077 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 243,825,301 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 765,544,075 ns
Total time: 2,423,548,076
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 145,472,753 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 150,435,476 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 155,575,448 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 150,576,347 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 108,542,178 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 155,649,938 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 155,055,840 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 108,755,286 ns
Total time: 1,130,063,266
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time:  150,317,175 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time:  387,483,951 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time:  311,097,061 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time:  490,243,696 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time:  108,917,514 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time:  386,151,866 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time:  308,851,362 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,259,389,483 ns
Total time: 3,402,452,108
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time:  148,451,477 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time:  352,161,760 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time:  288,472,709 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time:  441,780,629 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time:  108,678,846 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time:  353,355,277 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time:  287,836,930 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,094,791,997 ns
Total time: 3,075,529,625
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 146,111,416 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 284,095,704 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 245,878,613 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 344,335,579 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 108,625,014 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 286,870,378 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 243,807,748 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 765,619,350 ns
Total time: 2,425,343,802
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 145,504,646 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 150,413,097 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 155,591,185 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 150,637,178 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 108,555,157 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 155,693,763 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 155,051,413 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 108,751,122 ns
Total time: 1,130,197,561
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 293,162,313 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 437,410,295 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 487,553,409 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 688,942,719 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,957,296 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 437,137,649 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 486,103,241 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 990,002,519 ns
Total time: 4,111,269,441
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 291,383,874 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 415,546,370 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 460,015,314 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 632,019,304 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,781,297 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 416,637,669 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 458,586,799 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 889,958,282 ns
Total time: 3,854,928,909
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 290,979,742 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 374,632,385 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 405,152,949 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 518,406,102 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,772,484 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 375,564,692 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 403,586,675 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 689,828,765 ns
Total time: 3,348,923,794
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 290,891,370 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 294,150,448 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 295,781,195 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 291,827,693 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,690,920 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 294,430,379 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 294,471,100 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 290,869,381 ns
Total time: 2,343,112,486
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 293,392,397 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 437,436,143 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 487,564,074 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 688,843,577 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,909,880 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 437,097,680 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 486,009,540 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 989,898,576 ns
Total time: 4,111,151,867
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 291,373,156 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 415,460,120 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 459,955,630 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 631,970,012 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,724,598 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 416,585,025 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 458,523,902 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 889,837,330 ns
Total time: 3,854,429,773
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 290,968,433 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 374,555,839 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 405,089,400 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 518,407,880 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 291,004,878 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 375,508,215 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 403,562,766 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 689,779,529 ns
Total time: 3,348,876,940
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 290,873,806 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 294,123,182 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 295,750,289 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 291,802,565 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 290,665,220 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 294,399,761 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 294,466,604 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 290,837,821 ns
Total time: 2,342,919,248

13. Výsledky běhu benchmarku – AMD Opteron, 64bitový režim

Poslední test proběhl na počítači vybaveném osmicí mikroprocesorů AMD Quad-Core Opteron:

CS24_early

processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family   : 16
model      : 2
model name   : Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2350
stepping    : 3
cpu MHz     : 1000.000
cache size   : 512 KB
physical id   : 0
siblings    : 4
core id     : 0
cpu cores    : 4
apicid     : 0
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 5
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips    : 3989.99
TLB size    : 1024 4K pages
clflush size  : 64
cache_alignment : 64
address sizes  : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]

Zde jsou výsledky velmi vyrovnané, bez ohledu na zarovnání a použití přepínačů UseXMMForArrayCopyUseUnalignedLoadStores. Jedinou výjimkou je opět kopie prvků na sebe sama ve stejném poli a se shodným offsetem, zejména v případě nezarovnaných dat (offset není dělitelný osmi):

java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 149,266,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 249,969,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 224,961,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 301,420,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 143,368,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 234,235,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 213,358,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,154,655,000 ns
Total time: 2,671,232,000
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 142,888,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 230,755,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 213,826,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 277,550,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 141,704,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 222,858,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 202,097,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 845,650,000 ns
Total time: 2,277,328,000
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 142,702,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 208,558,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 200,345,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 234,583,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 142,902,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 204,007,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 186,366,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 232,387,000 ns
Total time: 1,551,850,000
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 142,688,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 166,772,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 168,386,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 147,190,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 143,243,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 164,366,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 156,452,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 142,863,000 ns
Total time: 1,231,960,000
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:-UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 149,846,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 247,209,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 227,488,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 302,458,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 143,474,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 235,238,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 213,341,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,155,744,000 ns
Total time: 2,674,798,000
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 143,034,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 227,141,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 216,618,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 280,975,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 143,226,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 225,851,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 204,318,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 847,147,000 ns
Total time: 2,288,310,000
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 142,781,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 206,391,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 200,550,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 237,726,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 142,831,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 205,559,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 188,201,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 232,530,000 ns
Total time: 1,556,569,000
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 142,672,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 163,804,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 172,232,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 152,889,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 142,836,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 164,437,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 158,228,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 143,126,000 ns
Total time: 1,240,224,000
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:-UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 200,516,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 188,695,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 220,978,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 200,452,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 215,284,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 177,400,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 210,219,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,008,838,000 ns
Total time: 2,422,382,000
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 196,126,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 176,397,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 215,512,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 194,907,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 214,823,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 174,391,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 205,960,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 739,572,000 ns
Total time: 2,117,688,000
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 195,898,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 169,772,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 205,281,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 184,077,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 214,285,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 168,742,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 196,480,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 200,333,000 ns
Total time: 1,534,868,000
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 195,146,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 158,979,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 190,278,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 164,419,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 214,066,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 157,164,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 179,507,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 173,350,000 ns
Total time: 1,432,909,000
java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UseXMMForArrayCopy -XX:+UseUnalignedLoadStores ArrayCopyTest3
Warmup phase...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  done
Benchmark #1
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 202,619,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 186,705,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 221,659,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 204,394,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 217,842,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 178,402,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 210,449,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 1,020,494,000 ns
Total time: 2,442,564,000
Benchmark #2
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 197,996,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 177,941,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 217,767,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 198,722,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 217,220,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 175,509,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 205,956,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 747,727,000 ns
Total time: 2,138,838,000
Benchmark #3
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 197,015,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 171,053,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 206,438,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 186,913,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 216,747,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 169,362,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 195,872,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 202,696,000 ns
Total time: 1,546,096,000
Benchmark #4
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy1  time: 196,602,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy2  time: 159,434,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy3  time: 190,690,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy4  time: 166,287,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy5  time: 217,335,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy6  time: 158,155,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy7  time: 178,859,000 ns
Method ArrayCopyTest.testArrayCopy8  time: 175,414,000 ns
Total time: 1,442,776,000

14. Repositář s benchmarkem

Následuje – v tomto seriálu již tradiční – kapitola s odkazy na zdrojové kódy uložené do Mercurial repositáře. V následující tabulce najdete odkazy na prozatím nejnovější verzi dnes použitého benchmarku i výsledku běhu tohoto benchmarku:

15. Odkazy na Internetu

 1. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 2. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 3. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 4. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 5. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 6. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 7. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 8. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 9. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 10. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 11. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 12. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 13. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 14. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 15. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 16. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 17. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 18. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 19. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 20. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 21. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 22. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 23. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 24. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 25. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 26. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 27. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 28. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 29. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 30. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 31. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 32. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 33. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 34. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 35. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 36. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 37. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 38. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 39. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 40. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 41. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 42. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 43. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 44. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 45. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.