Hlavní navigace

Pole v PostgreSQL

10. 9. 2009
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Pole a relační databáze nejdou dost dobře dohromady - alespoň na první pohled. Rozhodně podpora polí v relačních databázích není úplně běžná, a osobně si myslím, že je to možná i dobře. V databázovém systému, který pole podporuje, lze k databázi přistupovat skutečně jako k pouhému úložišti dat.

V systémech, které podporují vícerozměrná pole, může být serializace (a zrovna tak deserializace) objektů, když ne triviální, tak jednoduchá. Ovšem riskujeme výkonnostní problémy – SQL databáze jsou optimalizované na jiný (normalizovaný) datový model. A to nemluvím o obtížích, které bychom s tímto datovým modelem měli, pokud bychom chtěli navrhovat ad-hoc SQL dotazy. Je to paradox – ORM systémy pole prakticky nepoužívají.

Výjimkou, která potvrzuje pravidlo o ukládání polí v databázích, jsou časové řady. Minimálně v PostgreSQL jsou pole jediným efektivním prostředkem pro ukládání časových řad (jediným, který je dostupný běžnému uživateli). S výjimkou časových řad to opravdu skoro vypadá tak, že pole a relační databáze nejdou k sobě. Opak je pravdou. Podpora polí je zásadní pro SQL uložené procedury. Obecně – v kterémkoliv procedurálním jazyce se bez polí neobejdeme – a jazyky uložených SQL procedur nejsou výjimkou. Pokud podpora polí chybí (např. T-SQL), tak je to na úkor funkčnosti prostředí – chybějící funkčnost se musí všelijak obcházet – což se zákonitě musí projevit na efektivitě vývojáře, čitelnosti kódu i výkonu aplikace.

Implementace polí v PostgreSQL je poměrně unikátní, a to jak v porovnání s ostatními OSS databázemi, tak v porovnání s proprietárními databázovými systémy. S použitím několika málo funkcí můžeme řešit úlohy, které bychom v jiných prostředích řešili pracněji nebo méně efektivně.

Datový typ pole

PostgreSQL podporuje vícerozměrná (tedy i jednorozměrná) pole hodnot skalárních nebo složených typů. V PostgreSQL jsou pole dynamická. Proměnná (sloupec) typu pole se deklaruje pomocí dvojice hranatých závorek „[]“ zapsaných za libovolný skalární typ. Specifikovat lze i velikost pole, nicméně tato hodnota se později ignoruje:

CREATE TABLE test(a varchar[]);

-- starý zapis
INSERT INTO test VALUES('{a,b,c}');

-- novější zápis s konstruktorem pole
INSERT INTO test VALUES(ARRAY['a','b','c']);

--Pozor - horní index pole se lze zapsat, ale nikam se neuloží a stejně tak se nepoužívá
postgres=# CREATE TABLE test(a varchar[2]);
CREATE TABLE

postgres=# INSERT INTO test VALUES(ARRAY['a','b','c']);
INSERT 0 1

postgres=# \d test
      Table "public.test"
 Column |    Type     | Modifiers
--------+---------------------+-----------
 a   | character varying[] |

Pole se indexují od jedné (pokud neurčíme jinak). Prostřednictvím indexů můžeme přistupovat k jednotlivým prvkům pole, případně, pomocí intervalu, k podpoli:

postgres=# SELECT * FROM test;
  a
---------
 {a,b,c}
(1 row)

postgres=# SELECT a[1], a[2:3] FROM test;
 a |  a
---+-------
 a | {b,c}
(1 row)

Základní funkce pro operace s datovým typem pole

PostgreSQL je, jako ostatně každá SQL databáze, silná v operacích nad množinami (tabulkami). Proto je častým trikem převedení pole na tabulku, provedení určité operace, a převod výsledné množiny zpět na pole. K transformaci pole na tabulku slouží funkce unnest. Agregační funkcí array_agg získáme pole z (pod)množiny hodnot.

Typickým vstupem je seznam hodnot oddělených vybraným znakem (separátorem – oddělovačem). K operacím nad seznamy hodnot uložených v řetězci můžeme použít funkce string_to_array (transformuje řetězec na pole) a array_to_string (generuje řetězec z pole). Pokud na pole převádíme kompletní výsledek dotazu, můžeme použít konstruktor pole z poddotazu – ARRAY(subselect).

postgres=# SELECT unnest(a) FROM test;
 unnest
--------
 a
 b
 c

CREATE TABLE jmena(a varchar);
INSERT INTO jmena VALUES('Pavel'),('Petr'),('Jan'),('Zbyšek'),('Bohuslav');

postgres=# SELECT * FROM jmena;
  a
----------
 Pavel
 Petr
 Jan
 Zbyšek
 Bohuslav
(5 rows)

postgres=# SELECT array_agg(a) FROM jmena;
      array_agg
----------------------------------
 {Pavel,Petr,Jan,Zbyšek,Bohuslav}
(1 row)

postgres=# SELECT array_to_string(array_agg(a),'|') FROM jmena;
    array_to_string
--------------------------------
 Pavel|Petr|Jan|Zbyšek|Bohuslav
(1 row)

-- seřazený generovaný seznam
postgres=# SELECT array_to_string(ARRAY(SELECT a FROM jmena ORDER BY a),'|');
    array_to_string
--------------------------------
 Bohuslav|Jan|Pavel|Petr|Zbyšek
(1 row)

CREATE TABLE prefixes(country varchar, p varchar);
INSERT INTO prefixes VALUES('cs','724,777,728');

postgres=# SELECT * FROM prefixes ;
 country |   p
---------+-------------
 cs   | 724,777,728
(1 row)

-- normalizace
postgres=# SELECT country, unnest(string_to_array(p,',')) FROM prefixes ;
 country | unnest
---------+--------
 cs   | 724
 cs   | 777
 cs   | 728
(3 rows)

-- přepis funkce unnest do SQL
CREATE OR REPLACE FUNCTION myunnest(anyarray)
RETURNS SETOF anyelement AS $
SELECT $1[i] FROM generate_subscripts($1,1) g(i)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT myunnest(ARRAY[3,4,5]);
 myunnest
----------
    3
    4
    5
(3 rows)

Výše uvedené funkce jsou dostačující. Představme si, že dostaneme soubor ve formátu xls, který obsahuje registrovaná předčíslí národních telefonních operátorů ve tvaru kód země a seznamu předčíslí (prefixů) oddělených čárkou. Takový soubor skutečně existuje. Je docela dobře možné, že xls-ko je nejpoužívanějším formátem pro přenos databázových dat – bohužel nebo bohudík. Díky xls nemáme problémy s kódováním – kdo pamatuje FoxPro, ví, co mám na mysli. Na druhou stranu – data z dokumentů ve formátu xls lze jen výjimečně použít bez předchozího čištění.

Vlastní převod dat do PostgreSQL je otázkou několika minut. V prvním kroku vyčistíme tabulku od komentářů, nadpisů a případného dalšího balastu a soubor převedeme do formátu csv. Příkaz COPY formát csv podporuje (Pozor – v případě importu csv vytvořeném v Microsoft Excelu s nastaveným českým prostředím je nezbytné použít klauzuli DELIMITER (výchozí oddělovač formátu csv je čárka, která je (v české mutaci Excelu) nahrazena středníkem)).

Pokud bychom měli ze svých dat generovat data v podobném tvaru, pak stačí použít funkce: array_agg a array_to_string. Jako bonus můžeme prefixy seřadit:

postgres=# SELECT country, array_to_string(ARRAY(SELECT unnest(string_to_array(p,','))
                            ORDER BY 1),',')
          FROM prefixes ;
 country | array_to_string
---------+-----------------
 cs   | 724,728,777
(1 row)

případně v kombinaci s příkazem COPY:

postgres=# COPY (SELECT country, array_to_string(ARRAY(SELECT unnest(string_to_array(p,','))
                             ORDER BY 1
                           ),
                         ',')
          FROM prefixes
        )
       TO stdout CSV;
cs,"724,728,777"

Postup: vstupní seznam hodnot oddělených čárkou byl převeden na pole, dále na tabulku, seřazen prostřednictvím standardní klauzule ORDER BY. Seřazená tabulka se převedla opět na pole a pole se převedlo zpět na text. V Microsoft Excelu nebo v Open Office Calcu můžeme exportované csv-čko převést do formátu xls.

Fantazii se meze nekladou. Složitější SQL dotazy si můžeme zjednodušit zapouzdřením bloků SQL do tzv vlastních SQL funkcí. Příkladem může být funkce unpack_domains. Tato funkce generuje hierarchii doménových jmen. Např. pro kix.fsv.cvut.cz – (kix.fsv.cvut.cz, fsv.cvut.cz, cvut.cz, cz).

CREATE OR REPLACE FUNCTION unpack_domains(text)
RETURNS SETOF text AS $
SELECT array_to_string(a.f[ i : array_upper(a.f,1) ],'.')
  FROM generate_subscripts(string_to_array($1,'.'),1,true) g(i),
    (SELECT string_to_array($1,'.')) a(f)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT unpack_domains('kix.fsv.cvut.cz');
 unpack_domains
-----------------
 cz
 cvut.cz
 fsv.cvut.cz
 kix.fsv.cvut.cz
(4 rows)

K čemu je to dobré? Představme si, že máme zpracovat log přístupů obsahující doménové adresy klientů, přičemž chceme vědět, z jakých domén a v jakém počtu se na naše zařízení přistupovalo.

CREATE TABLE log(a varchar);
INSERT INTO log VALUES('kix.fsv.cvut.cz'),('lmc.eu'),('inway.cz'),('gmail.com'),('josef.fsv.cvut.cz');

postgres=# SELECT * FROM log;
    a
------------------
 kix.fsv.cvut.cz
 lmc.eu
 inway.cz
 gmail.com
 josef.fsv.cvut.cz
(4 rows)

postgres=# SELECT count(*), unpack_domains(a) as domain
       FROM log
       GROUP BY unpack_domains(a)
       ORDER BY 1 desc;
 count |   domain
-------+-------------------
   3 | cz
   2 | cvut.cz
   2 | fsv.cvut.cz
   1 | eu
   1 | josef.fsv.cvut.cz
   1 | gmail.com
   1 | inway.cz
   1 | com
   1 | lmc.eu
   1 | kix.fsv.cvut.cz
(10 rows)

S takovým reportem bychom nejspíš neuspěli. Chtělo by to lépe jej uspořádat, a to alespoň podle obráceného názvu domény:

Zde nastane první problém. V PostgreSQL nemáme funkci pro zrcadlové prohození znaků v řetězci. Můžeme si ji však napsat v PL/pgSQL, Perlu, Pythonu, v jazyce C, a nebo v jazyce SQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION rvrs(text)
RETURNS text AS $
SELECT array_to_string(array_agg(a.f[i]),'')
  FROM generate_subscripts(regexp_split_to_array($1,''),1, true) g(i),
    (SELECT regexp_split_to_array($1,'')) a(f)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# select rvrs('ahoj');
 rvrs
------
 joha
(1 row)

Funkce generate_subscrip­ts generuje indexy pro zadené pole. Pokud je třetí (volitelný) parametr roven hodnotě true, pak jsou indexy generovány v sestupném pořadí. Funkce regexp_split_to_a­rray generuje pole na základě shody s regulárním výrazem. Pokud není regulární výraz zadán, pak prvek pole odpovídá znaku v řetězci.

postgres=# SELECT count(*), unpack_domains(a) as domain
       FROM log
       GROUP BY unpack_domains(a)
       ORDER BY rvrs(unpack_domains(a));
 count |   domain
-------+-------------------
   1 | com
   1 | gmail.com
   1 | eu
   1 | lmc.eu
   4 | cz
   3 | cvut.cz
   3 | fsv.cvut.cz
   1 | josef.fsv.cvut.cz
   1 | kix.fsv.cvut.cz
   1 | inway.cz
(10 rows)

Už je to skoro ono – jen je tu určité riziko – řadí se od konce názvů, nikoliv od začátku. Chtělo by to spíše reverz celého pole:

/* ukázka polymorfní funkce - pro libovolné pole */
CREATE OR REPLACE FUNCTION rvrs(anyarray)
RETURNS anyarray AS $
SELECT ARRAY(SELECT $1[i]
  FROM generate_subscripts($1, 1, true) g(i))
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT rvrs(string_to_array('kix.fsv.cvut.cz','.'));
    rvrs
-------------------
 {cz,cvut,fsv,kix}
(1 row)

postgres=# SELECT rvrs('kix.fsv.cvut.cz');
   rvrs
-----------------
 zc.tuvc.vsf.xik
(1 row)

/* + ukázka přetížení funkce rvrs */
postgres=# SELECT count(*), unpack_domains(a) as domain
  FROM log
 GROUP BY unpack_domains(a)
 ORDER BY (rvrs(string_to_array(unpack_domains(a),'.')))[1],
      (rvrs(string_to_array(unpack_domains(a),'.')))[2] nulls first,
      (rvrs(string_to_array(unpack_domains(a),'.')))[3] nulls first,
      (rvrs(string_to_array(unpack_domains(a),'.')))[4] nulls first;
 count |   domain
-------+-------------------
   1 | com
   1 | gmail.com
   4 | cz
   3 | cvut.cz
   3 | fsv.cvut.cz
   1 | josef.fsv.cvut.cz
   1 | kix.fsv.cvut.cz
   1 | inway.cz
   1 | eu
   1 | lmc.eu
(10 rows)

S tímto pořadím již můžeme být spokojeni.

Pole a dynamické SQL

Při sestavování dynamického SQL příkazu je vhodné na SQL identifikátory aplikovat funkci quote_ident. Tím zabezpečujeme své aplikace proti SQL injektáži a případně i proti syntaktickým chybám, pokud je identifikátor nevhodně navržen (např. obsahuje mezery, tečky a pod.).

postgres=# SELECT quote_ident('aaaaa');
 quote_ident
-------------
 aaaaa
(1 row)

postgres=# SELECT quote_ident('aaa''aa');
 quote_ident
-------------
 "aaa'aa"
(1 row)

postgres=# SELECT quote_ident('aaa aa');
 quote_ident
-------------
 "aaa aa"
(1 row)

Bohužel funkce quote_ident si neporadí se schématy. Viz výsledek volání funkce,

postgres=# SELECT quote_ident('tabulka.schema');
  quote_ident
------------------
 "tabulka.schema"
(1 row)

který je nepoužitelný. Korektní identifikátor je v tomto případě „tabulka“.„schema“. Řešením, které ovšem není 100% (má problémy s tečkou uvnitř identifikátoru), je transformace do pole, a aplikace funkce quote_ident na každý prvek pole.

CREATE OR REPLACE FUNCTION quote_schema_ident(text)
RETURNS text AS $
SELECT array_to_string(ARRAY(SELECT quote_ident(unnest(string_to_array($1,'.')))),'.')
$ LANGUAGE sql;

postgres=# select quote_schema_ident('hloupy nazev schematu.tabulka');
    quote_schema_ident
---------------------------------
 "hloupy nazev schematu".tabulka
(1 row)

Přetypováním na typ regclass lze jednoduše ověřit identifikátor tabulky. To je poměrně snadný způsob odhalení pokusů o SQL injektáž. Tím můžeme předejít standardním chybovým hlášením poskytujícím útočníkům další cenné informace:

postgres=# \dt
       List of relations
 Schema |    Name    | Type | Owner
--------+------------------+-------+-------
 public | jmena      | table | pavel
 public | log       | table | pavel
 public | prefixes     | table | pavel
 public | test       | table | pavel
(12 rows)

postgres=# SELECT 'omega'::regclass;
 regclass
----------
 omega
(1 row)

postgres=# SELECT 'omega a'::regclass;
ERROR: invalid name syntax
LINE 1: SELECT 'omega a'::regclass;
        ^
postgres=# SELECT 'omegaa'::regclass;
ERROR: relation "omegaa" does not exist
LINE 1: SELECT 'omegaa'::regclass;
        ^

S ověřováním validity SQL identifikátorů a s použitím klauzule USING mohou být naše dynamické SQL příkazy neprůstřelné.

Pole, tabulka, pole

Seznam funkcí pro práci s poli je poměrně omezený – nicméně potřebné funkce si můžeme jednoduše napsat sami. Základní strategie je převod pole na tabulku, provedení určité množinové operace a převod tabulky zpět na pole. Příklad: Zrušení duplicit v poli. V PostgreSQL neexistuje funkce, která by rušila duplicitní prvky pole. Ovšem příkaz SELECT podporuje klauzuli DISTINCT, která zajistí výpis pouze unikátních záznamů. Jsme na stopě:

CREATE OR REPLACE FUNCTION array_distinct(anyarray)
RETURNS anyarray AS $
SELECT ARRAY(SELECT DISTINCT unnest($1))
$ LANGUAGE sql;

Datový typ anyarray představuje libovolné pole. Jedná se o tzv. polymorfní typ. V okamžiku volání funkce se polymorfní typ nahradí skutečným typem, podle typu hodnoty parametru (tak trochu jako templates v C++). Další příklad – spojení dvou polí:

CREATE OR REPLACE FUNCTION array_union(anyarray, anyarray)
RETURNS anyarray AS $
SELECT ARRAY(SELECT unnest($1) UNION ALL unnest($2))
$ LANGUAGE sql;

Nativní implementace spojení polí v C bude ještě o něco rychlejší, k ale tomu potřebujeme hodně dobré znalosti PostgreSQL a C. Implementace v SQL je rychlostně v pohodě. Jednak je řádově rychlejší než implementace v PL/pgSQL a hlavně, hrdlem databázových operací je přístup na disk – CPU se fláká. Další příklad – dohledání prvku v poli:

CREATE OR REPLACE FUNCTION indexof(anyarray, anyelement, pos int = NULL)
RETURNS int AS $
SELECT i
  FROM generate_subscripts($1,1) g(i)
 WHERE $1[i] = $2
  AND i >= COALESCE($1, array_lower($1,1))
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT indexof(array[1,3,4,2,3,4,1],1,2);
 indexof
---------
    7
(1 row)

postgres=# SELECT indexof(array[1,3,4,2,3,4,1],1);
 indexof
---------
    1
(1 row)

postgres=# SELECT indexof(array[1,3,4,2,3,4,1],2);
 indexof
---------
    4
(1 row)

postgres=# SELECT indexof(array[1,3,4,2,3,4,1],1,2);
 indexof
---------
    7
(1 row)

Nejčastějším operací je seřazení pole:

CREATE OR REPLACE FUNCTION array_sort(anyarray)
RETURNS anyarray AS $
SELECT ARRAY(SELECT unnest($1) ORDER BY 1)
$ LANGUAGE sql;

Pole převedeme na jednosloupcovou tabulku, necháme seřadit podle prvního sloupce a výsledek převedeme zpět na pole. Díky tomu, že se použijí interní rutiny pro řazení (quick sort) je funkce array_sort rychlá i pro velmi velká pole (nad 100 000 prvků):

-- samotné generovaní pole o velikosti 100 000 prvků
postgres=# SELECT ARRAY(SELECT random()*10000 FROM generate_series(1,100000));

-------------------------------------------------------------------------------------------
 {2729.45704869926,13.0388513207436,2540.07804207504,5272.97182939947, 270.577119663358,4648.89997150...
(1 row)

Time: 339,738 ms

-- sort
postgres=# SELECT array_sort(ARRAY(SELECT random()*10000 FROM generate_series(1,100000)));

------------------------------------------------------------------------------------------
 {0.00012572854757309,0.16817357391119,0.260430388152599, 0.391206704080105,0.494923442602158,0.69868....
(1 row)

Time: 560,945 ms

Pole a statistické funkce

Určení běžných statistik jako je průměr, minimum, maximum je v SQL díky vestavěným agregačním funkcím jednoduché. Problematické jsou statistiky založené na pozici v seřazeném souboru dat – kvantily, percentily a například medián. ANSI SQL 2001 obsahuje funkci row_number. Tato funkce se nyní objevuje i v PostgreSQL – konkrétně ve verzi 8.4. Určení mediánu pak není problém (metoda Joe Celka):

CREATE TABLE x(a integer);
INSERT INTO x SELECT (random()*10000)::int FROM generate_series(1,10000);

postgres=# SELECT avg(a)::float
       FROM (SELECT a, row_number() OVER (ORDER BY a asc) AS hi,
               count(*) OVER () + 1 - row_number() OVER (ORDER BY a) AS lo
            FROM x) qs
       WHERE hi IN (lo-1,lo,lo+1);
 avg
------
 4936
(1 row)

Time: 112,469 ms

Ve starších verzích PostgreSQL bylo několik možností:

 1. použít SELF JOIN alchymii
 2. použít kurzor
 3. použít pole

Varianta b bude nejrychlejší, varianta c naopak nejjednodušší a k tomu řádově rychlejší než varianta a. Funkce pro určení mediánu z pole může vypadat následovně:

CREATE OR REPLACE FUNCTION array_median(float[])
RETURNS float AS $
SELECT ((a.v[l/2+1] + a.v[(l+1)/2])/2.0)
  FROM (SELECT ARRAY(SELECT unnest($1) ORDER BY 1),
        array_upper($1,1) - array_lower($1,1) + 1) a(v,l)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# select array_median(ARRAY(SELECT a FROM x));
 array_median
---------------
     4936
(1 row)

Time: 68,625 ms

Pokud bychom dopředu znali velikost tabulky, pak medián určíme dotazem:

postgres=# SELECT avg(a)::float FROM (SELECT a FROM x ORDER BY 1 OFFSET 5000-1 LIMIT 2) s;
 avg
------
 4936
(1 row)

Time: 22,212 ms

Pole a variadické funkce

Variadické funkce jsou funkce, které nemají pevný počet parametrů. V PostgreSQL je několik takových funkcí  – coalesce, greatest, least. Počínaje verzí 8.4 můžeme navrhovat vlastní variadické funkce. A jelikož se variadické parametry předávají funkci jako pole, můžeme uplatnit veškeré výše uvedené postupy. Začnu ukázkou dvou jednoduchých funkcí concat a myleast:

CREATE OR REPLACE FUNCTION concat(VARIADIC str text[])
RETURNS text AS $
SELECT array_to_string($1,'')
$ LANGUAGE sql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION concat_ws(separator text, VARIADIC str text[])
RETURNS text AS $
SELECT array_to_string($2,$1)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT concat_ws('.', 'kix','fsv','cvut','cz');
  concat_ws
-----------------
 kix.fsv.cvut.cz
(1 row)

postgres=# SELECT concat_ws('.','cvut','cz');
 concat_ws
-----------
 cvut.cz
(1 row)

CREATE OR REPLACE FUNCTION myleast(VARIADIC anyarray)
RETURNS anyelement AS $
SELECT min(v) FROM unnest($1) u(v)
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT myleast(1,2,3,-1);
 myleast
---------
   -1
(1 row)

postgres=# SELECT myleast('A'::text,'B','C');
 myleast
---------
 A
(1 row)

V MySQL je jedna docela zajímavá funkce field. Vrací pořadové číslo parametru, který se shoduje se zadanou hodnotou. Lze ji použít v klauzuli ORDER BY pro explicitní určení pořadí:

mysql> SELECT FIELD('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
    -> 2
mysql> SELECT FIELD('fo', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
    -> 0

CREATE OR REPLACE FUNCTION field(str text, VARIADIC strn text[])
RETURNS int AS $
SELECT i
  FROM generate_subscripts($2,1) g(i)
 WHERE $2[i] = $1
 UNION ALL
 SELECT 0
 LIMIT 1$ LANGUAGE sql;

Aby byla implementace úplná, je třeba ještě přidat číselnou variantu:

CREATE OR REPLACE FUNCTION field(str numeric, VARIADIC strn numeric[])
RETURNS int AS $
SELECT i
  FROM generate_subscripts($2,1) g(i)
 WHERE $2[i] = $1
 UNION ALL
 SELECT 0
 LIMIT 1$ LANGUAGE sql;

Spuštěním příkladů z dokumentace MySQL si můžeme ověřit funkčnost naší funkce field:

postgres=# SELECT field('ej', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 field
-------
   2
(1 row)

postgres=# SELECT field('fo', 'Hej', 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 field
-------
   0
(1 row)

Funkce elt je komplementární k funkci field. Vrací n-tý parametr funkce:

mysql> SELECT ELT(1, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
    -> 'ej'
mysql> SELECT ELT(4, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
    -> 'foo'

Implementace této funkce je krásně triviální:

CREATE OR REPLACE FUNCTION elt(n int, VARIADIC strn text[])
RETURNS text AS $
SELECT $2[$1]
$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT elt(1, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
-----
 ej
(1 row)

postgres=# SELECT elt(4, 'ej', 'Heja', 'hej', 'foo');
 elt
-----
 foo
(1 row)

Odkazy

Některé ze zde uvedených příkladů můžeme najít na webu http://www.postgres.cz/…hp/SQL_Triky. Další příklady a další inspiraci najdeme v archivu fragmentů kódu http://wiki.postgresql.org/…ory:Snippets.

Autor článku

Pavel Stěhule je odborníkem na relační databázový systém PostgreSQL, pracuje jako školitel a konzultant.