Hlavní navigace

Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí

29. 11. 2018
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

Po popisu základních vlastností databáze Redis si ukážeme užitečný nástroj, který je na Redisu postaven. Ten se jmenuje RQ (Redis Queue) a slouží pro správu úloh, které jsou (většinou paralelně) spouštěny na pozadí.

Obsah

1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí

2. Instalace knihovny RQ a všech přidružených utilit

3. Přečtení informací o stavu front

4. Implementace workera, který úlohy zpracuje

5. Jednoduchý skript pro naplánování úloh

6. Propojení a spuštění celého systému

7. Spuštění a využití dvou workerů

8. Předání parametrů workerům

9. Zpracování parametrů předaných workerům

10. Použití většího množství pojmenovaných front

11. Plánování úloh do vybraných front

12. Čtení výsledků jednotlivých úloh zpracovaných workery

13. Výsledky skriptu, který zadá práci workerům a čte jejich výsledky

14. Zpracování úloh, které zhavarovaly

15. Opětovné spuštění zhavarovaných úloh

16. Využití burst režimu workerů

17. Jednoduchá aplikace (dashboard) pro sledování stavu front i workerů

18. Základní operace prováděné na dashboardu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí

V předchozích dvou článcích [1] [2] jsme se seznámili se základními vlastnosti databáze Redis, a to především z pohledu vývojářů používajících programovací jazyk Python a knihovnu https://github.com/andymccurdy/redis-py. Dnes si ukážeme jedno z velmi elegantních a nutno říci, že i užitečných využití Redisu. Jedná se o projekt nazvaný jednoduše RQ neboli plným jménem Redis Queue. Nástroj RQ umožňuje vytváření takzvaných úloh (zde se ovšem používá termín job, nikoli task), které jsou ukládány do zvolené fronty. Následně si úlohy z fronty vyzvedává takzvaný worker, který zadanou úlohu zpracuje a uloží případný výsledek do Redisu, odkud si tento výsledek může kdokoli, kdo zná identifikátor úlohy, přečíst. Samotná úloha (job) není nic složitého – jedná se o pouhé určení funkce (a jejích parametrů) implementované v Pythonu a přímo volané z workeru.

Obrázek 1: Typická konfigurace systému založeného například na zde popisovaném nástroji RQ. Zde se konkrétně používá jediná fronta nazvaná „default“, do které se mohou úlohy přidávat několika programy (těch může být libovolné množství). Samotné zpracování úloh je reprezentováno ve workerech, kterých taktéž může být libovolné množství podle požadavků aplikace, dostupných zdrojů atd. atd. Navíc je možné, aby v systému existovalo větší množství pojmenovaných front. Fronty je tak možné rozdělit podle priority, typu zpracovávaných úloh apod. Existuje dokonce jedna fronta, do níž se ukládají ty úlohy, na nichž worker zhavaroval.

Elegance a užitečnost celého tohoto systému spočívá v tom, že úlohy je možné vytvářet v několika zcela nezávislých procesech (například se může jednat o webovou službu, dále o CLI utilitku apod.), samotných workerů může být taktéž prakticky libovolné množství (můžeme celý systém škálovat na pozadí) a dokonce můžeme použít několik front, přičemž každé frontě je přiděleno jednoznačné jméno. Jednotliví workeři se potom připojují ke specifikovaným frontám. Konfigurace (nebo chcete-li správa) celého systému založeného na RQ je taktéž jednoduchá, protože si vystačíme s běžícím Redisem, utilitkou RQ popsanou dále, implementací workera (což může být ve skutečnosti otázka pouhých několika řádků v Pythonu) a konečně implementací skriptu či aplikace, která bude do fronty přidávat další úlohy (opět se jedná o pouhých několik řádků v Pythonu). Vše si samozřejmě ukážeme na několika demonstračních příkladech.

Obrázek 2: Podobných systémů jako Redis Queue ve skutečnosti existuje více. Na tomto obrázku je ukázána architektura nástroje Celery, který je složitější, ale současně i mocnější, než RQ.
Zdroj obrázku: https://www.slideshare.net/sylvinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2

Poznámka: právě jednoduchost nástroje RQ oproti Celery či jiným systémům způsobila poměrně velkou popularitu tohoto řešení. Je tomu tak z toho důvodu, že správa úloh a front je pro mnoho vyvíjených systémů ústředním a kritickým prvkem, kterému vývojáři potřebují rozumět a popř. ho nějakým způsobem modifikovat. Naproti tomu samozřejmě existuje mnoho případů, kdy již možnosti RQ nedostačují a je nutné použít již zmíněný Celery či podobný nástroj. Může se například jednat o požadavek na použití jiného brokera, než je Redis (dnes je mimochodem poměrně populární využít například SQS).

2. Instalace knihovny Rq a všech přidružených utilit

Knihovnu RQ si před jejím otestováním samozřejmě nejdříve musíme nainstalovat, a to klasicky s využitím dnes již prakticky standardního nástroje pip3 (nebo pip), protože tato knihovna je samozřejmě registrována i na PyPI (Python Package Indexu). Pro jednoduchost provedeme instalaci jen pro právě aktivního uživatele, takže použijeme přepínač –user:

$ pip3 install --user rq
Collecting rq
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1d/3f/e05539962949aecd83496736f73abd36bd811884a20f68f691b59805125e/rq-0.12.0-py2.py3-none-any.whl (54kB)
  100% |████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 61kB 856kB/s
Requirement already satisfied: click>=5.0 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq)
Requirement already satisfied: redis>=2.7.0 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq)
Installing collected packages: rq
Successfully installed rq-0.12.0
You are using pip version 9.0.1, however version 18.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.

Po instalaci by měl být na cestě (PATH) dostupný i nástroj nazvaný jednoduše rq. I tuto skutečnosti si samozřejmě můžeme otestovat:

$ whereis -b rq
 
rq: /home/tester/.local/bin/rq

V případě, že rq nebyl nalezen, vypište si pro jistotu obsah proměnné prostředí PATH a ujistěte se, že obsahuje mj. i adresář ~/.local/bin/. Přidání tohoto adresáře je snadné, například můžeme upravit soubor .bashrc (pokud pochopitelně používáte BASH):

export PATH=$PATH:~/.local/bin/

Pokud byl zmíněný příkaz rq nalezen, můžeme ho pro otestování spustit a zjistit, zda vypisuje svoji nápovědu:

Usage: rq [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
 
 RQ command line tool.
 
Options:
 --version Show the version and exit.
 --help   Show this message and exit.
 
Commands:
 empty  Empty given queues.
 info   RQ command-line monitor.
 requeue Requeue failed jobs.
 resume  Resumes processing of queues, that where...
 suspend Suspends all workers, to resume run `rq...
 worker  Starts an RQ worker.

3. Přečtení informací o stavu front

První užitečnou pomůckou, kterou nám (jakožto administrátorům i programátorům) nástroj RQ poskytuje, jsou informace o stavu všech front. Tato informace se získá příkazem rq info. RQ se v tomto případě pokusí připojit k běžícímu Redisu a získat z databáze potřebné základní informace o všech frontách. V našem případě nám server Redisu prozatím neběží, takže by se mělo vypsat následující chybové hlášení:

$ rq info
 
Error 111 connecting to localhost:6379. Connection refused.
Poznámka: ve skutečnosti můžete namísto rq info použít i jednoslovní příkaz rqinfo.

Spuštění samotného serveru Redisu je, jak jsme si již řekli v předchozích dvou článcích, velmi snadné, takže si jen ve stručnosti připomeňme, že budeme používat konfigurační soubor uložený do adresáře ~/redis. A přímo z tohoto adresáře Redis spustíme:

$ cd ~/redis
$ redis-server redis.conf
Pro jistotu se budu ještě jednou opakovat: skutečně prosím použijte zmíněný konfigurační soubor nebo nějakou jeho obdobu. Budete tak mít jistotu, že server Redisu bude naslouchat pouze na lokálním rozhraní 127.0.0.1 a nebude tak omylem „otevřený“ do celého Internetu.

Ve chvíli, kdy již server Redisu běží (lze ověřit v jeho logu redis.log), by měl příkaz rq info vypsat informace o všech frontách. Prozatím jsme ještě vlastně vůbec nespustili ani jednoho workera ani jsme nevytvořili jedinou úlohu. Příkaz by tedy měl vypsat tuto informaci:

 1. nejsou používány žádné fronty
 2. nebyly do nich tudíž ani uloženy žádné úlohy
 3. nepracují žádní workeři
 4. neexistující workeři pochopitelně nejsou připojeni k frontám

Ověřme si to:

$ rq info
 
0 queues, 0 jobs total
 
0 workers, 0 queues
 
Updated: 2018-11-26 18:14:33.032764

Pokud se skutečně vypsaly výše uvedené informace, měl by být jak Redis, tak i nástroj RQ dobře nakonfigurován a můžeme se začít připravovat na vytvoření prvního skutečně fungujícího příkladu.

4. Implementace workera, který úlohy zpracuje

Celé nastavení Redisu a nástroje RQ provádíme především z toho důvodu, aby bylo možné plánovat a rozdělovat nějakou práci (například zpracování transakce, analýzu dat, uložení analyzovaných dat apod.) mezi větší množství takzvaných workerů. Dalším důvodem je vzájemné oddělení (decoupling) jednotlivých modulů celého systému, což například zlepšuje testovatelnost a umožňuje snadnější výměnu jednotlivých částí. Navíc se může zvýšit robustnost celého systému, protože i ty úlohy, které z nějakého důvodu zhavarovaly, je možné spustit později.

Zcela nejjednodušším typem workera je z pohledu nástroje RQ jediná funkce naprogramovaná v Pythonu, která po svém (nepřímém) zavolání vykoná nějakou předem naprogramovanou činnost. Této funkci se typicky předávají nějaké parametry, funkce může mít (a velmi často i mívá) vedlejší efekty a dokonce může vracet zpět nějaký výsledek, který může být na určitou dobu uložen do Redisu a posléze je ho možné vyzvednout a dále zpracovat. Ovšem většinou se spoléháme spíše na vedlejší efekt workeru, kterým může být například uložení hodnot do databáze, poslání e-mailu, naplánování nové úlohy (!) apod.

Poznámka: ve chvíli, kdy funkce, resp. celý skript zhavaruje (typicky pokud vyhodí výjimku), bude úloha přenesena do fronty „failed“, ovšem celý systém RQ s tímto chováním počítá a proto bude bez problémů fungovat dál.

Podívejme se nyní, jak může vypadat implementace velmi jednoduchého workeru, který neočekává žádné parametry a ani nikam neukládá žádné výsledky. Ten po svém zavolání pouze vypíše informaci na standardní výstup, počká několik sekund (tedy simuluje práci :-), vypíše druhou zprávu o dokončení své důležité práce a následně je ukončen:

from time import sleep
 
 
def do_work():
  print("Working")
  sleep(2)
  print("Done")

Zdrojový kód s workerem může být uložen kdekoli, ovšem musíme mít na paměti, že tento zdrojový kód musí být dostupný (viditelný) z nástroje RQ (protože právě z RQ bude worker spouštěn). V praxi to může znamenat jednoduše to, že příkaz rq worker budeme muset startovat ze stejného adresáře, v němž se nachází implementace workera (nepatrně složitější bude situace ve chvíli, kdy je worker implementován jako celá knihovna nebo modul).

Poznámka: povšimněte si, že se skutečně jedná o běžnou funkci naprogramovanou v Pythonu. Nikde není zapotřebí psát konfigurační soubory se specifikací fronty, není nutné používat dekorátor (i když existuje dekorátor @job) atd.

5. Jednoduchý skript pro naplánování úloh

Druhý skript slouží pro vytváření (plánování) nových úloh a pro jejich poslání do fronty, odkud si úlohu později převezme nějaký worker. Nejdříve se zajistí připojení do Redisu a získání objektu představujícího frontu (zde se konkrétně bude jednat o výchozí frontu nazvanou jednoduše „default“):

q = Queue(connection=Redis())

Následně se do této fronty vloží nová úloha, která bude provedena workerem, jenž implementuje funkci „do_work“. Zde si povšimněte především toho, že do metody Queue.enqueue předáváme referenci na funkci implementovanou workerem. Nejedná se o pouhé jméno, ale o skutečnou referenci, takže je nutné importovat modul s workerem:

result = q.enqueue(do_work)

Samotná návratová hodnota metody Queue.enqueue ovšem není výsledkem práce workera (ten je totiž spuštěn asynchronně v předem neznámém čase), ale reference na objekt, který můžeme použít pro čtení výsledků z Redisu popř. pro zjištění, zda již výsledky existují.

Úplný skript, po jehož spuštění se do fronty přidá jedna nová úloha, vypadá následovně:

from redis import Redis
from rq import Queue
 
from worker import do_work
 
 
q = Queue(connection=Redis())
 
result = q.enqueue(do_work)
print(result)

V praxi se samozřejmě může naplánovat větší množství úloh (jinak by existence fronty postrádala význam a postačoval by jednodušší mailbox), což je odsimulováno dalším skriptem, který do fronty postupně vloží zadání deseti úloh:

from redis import Redis
from rq import Queue
 
from worker import do_work
 
 
q = Queue(connection=Redis())
 
for i in range(10):
  result = q.enqueue(do_work)
  print(result)
Poznámka: samotný worker prozatím neběží, což ale nevadí, protože úlohy se mohou pouze uložit do fronty a čekat tam až na ten okamžik, kdy je vhodný worker spuštěn. Právě zde se ukazuje výhoda použití Redisu, protože některé jiné systémy pro práci s frontami mají informace uloženy pouze v operační paměti a jsou tak více závislé na stabilitě celého systému i na vnějších faktorech (dodávky energie, legendární uklízečka a její smeták atd.).

6. Propojení a spuštění celého systému

Nyní tedy máme připraveny čtyři části celého systému:

 1. Databázi Redis, již běžící jako server.
 2. Systém RQ startující workery, prozatím neběžící.
 3. Skript implementující workera.
 4. Skript, který workerům nepřímo zadává úlohy.

Nejprve spustíme skript, který workerům přidá úlohy, které budou uloženy do fronty nazvané „default“:

$ python3 enqueue_work.py
 
12:30:12 RQ worker 'rq:worker:localhost.12549' started, version 0.12.0
12:30:12 *** Listening on default...
12:30:12 Cleaning registries for queue: default
...
...
...

Po dokončení skriptu znovu spustíme rq info a získáme aktuální stav front. Výstup by měl vypadat následovně:

$ rq info
 
default   |██ 10
1 queues, 1 jobs total
 
localhost.28046 busy: default
0 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:24.461996

Ve druhém bloku se zobrazují informace o workerech, kteří mohou být typicky ve stavu „busy“ nebo „idle“.

Můžeme samozřejmě spustit i druhý skript, který do fronty přidá dalších deset úloh:

$ python3 enqueue_more_work.py 
 
<Job e3e800c4-a8e1-41c8-8f34-ab7a8f3264dd: worker.do_work()>
<Job 940d4b54-4960-41b3-90b1-3218a01f22f9: worker.do_work()>
<Job 4129bfce-5982-4ab6-b0ee-8d1cf8f888a8: worker.do_work()>
<Job ecb5b410-5fe0-4251-b910-827ad5f8e657: worker.do_work()>
<Job c9ca571a-c5ac-4c76-8c22-d573969a313f: worker.do_work()>
<Job 186eea65-6b1d-4535-8f50-e9cf0cf55cba: worker.do_work()>
<Job 76f55862-9cc4-4a47-beb3-eb8078e8f1dd: worker.do_work()>
<Job bf2a96e0-6de8-4434-9e80-86f96e5a8a23: worker.do_work()>
<Job 925e0f63-927f-424f-bcde-091dfa0d9940: worker.do_work()>
<Job 4c2790b1-4992-482f-8576-699e38576992: worker.do_work()>

Opětovným spuštěním příkazu rq info se přesvědčíme o tom, že se úlohy do fronty „default“ skutečně vložily:

$ rq info
 
default   |██████████████████████████████ 11
1 queues, 11 jobs total
 
localhost.28046 busy: default
0 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:24.461996

Může ovšem taktéž nastat situace, kdy nastane na straně workera chyba. V tomto případě se úloha uloží do fronty nazvané „failed“ a situace bude nepatrně odlišná od situace předchozí:

$ rq info
 
default   |██████████████████████████████ 10
failed    |██████ 2
2 queues, 12 jobs total
 
localhost.28046 busy: default
1 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:24.461996

V této chvíli již tedy máme úlohy připraveny ve frontě, takže můžeme spustit workera (prozatím jediného) a to příkazem:

$ rq worker
 
12:30:12 RQ worker 'rq:worker:localhost.12549' started, version 0.12.0
12:30:12 *** Listening on default...
12:30:12 Cleaning registries for queue: default
Poznámka: musíte být přitom přepnuti do adresáře se zdrojovým kódem workera. V opačném případě nástroj RQ skript nenalezne a skončí chybou (teoreticky je možný i jiný postup spočívající v editaci proměnné prostředí PYTHONPATH, ale tím si můžete zadělat na budoucí problémy).

Jakmile je worker připojen, měl by začít z fronty odebírat jednotlivé úlohy a postupně je zpracovávat:

12:30:12 default: worker.do_work() (df740da4-96f9-4c84-a2c3-b333f2882237)
Working
Done
12:30:35 default: Job OK (fd78d637-0209-4137-b0b7-a156ae6776f3)
12:30:35 Result is kept for 500 seconds
...
...
...
12:30:14 default: Job OK (df740da4-96f9-4c84-a2c3-b333f2882237)
12:30:14 Result is kept for 500 seconds
12:30:14 default: worker.do_work() (e3e800c4-a8e1-41c8-8f34-ab7a8f3264dd)
Working
Done
...
...
...
12:30:35 default: worker.do_work() (4c2790b1-4992-482f-8576-699e38576992)
Working
Done
12:30:37 default: Job OK (4c2790b1-4992-482f-8576-699e38576992)
12:30:37 Result is kept for 500 seconds

Pokud v průběhu zpracovávání úloh pustíme na dalším terminálu příkaz rq info, mělo by být patrné, že worker skutečně pracuje a postupně vybírá prvky z fronty „default“:

$ rq info
 
default   |██████ 3
1 queues, 3 jobs total
 
localhost.28046 busy: default
1 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:42.148104
Poznámka: právě proto, aby bylo možné sledovat stav front, je worker naprogramován tak, že jednotlivé úlohy dokončuje se zpožděním.

Popř. pokud je již vytvořena fronta „failed“, zůstane její obsah nezměněn:

$ rq info
 
default   |███ 1
failed    |██████ 2
2 queues, 3 jobs total
 
localhost.28046 busy: default
1 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:42.148104

Takto bude vypadat situace ve chvíli, kdy worker dokončil všechny mu přidělené úlohy:

$ rq info
 
default   | 0
1 queues, 0 jobs total
 
localhost.28046 idle: default
1 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:50.867752

Alternativní konec práce workera – standardní úlohy byly dokončeny, ovšem zůstává několik úloh ve frontě „failed“:

$ rq info
 
failed    |██████ 2
default   | 0
2 queues, 2 jobs total
 
localhost.28046 idle: default
1 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:06:50.867752

7. Spuštění a využití dvou workerů

Nic nám samozřejmě nebrání využít flexibility systému RQ a spustit několik na sobě nezávislých workerů. To se provádí snadno – spustíme příkaz rq worker tolikrát, kolik workerů budeme potřebovat. Pro ilustraci nyní pustíme dva workery, každý na jiném terminálu (v praxi byste pravděpodobně provedli spuštění na pozadí pomocí nástroje nohup a &, vytvoření klasické služby atd. atd.).

První terminál:

$ rq worker
 
12:36:57 RQ worker 'rq:worker:localhost.12619' started, version 0.12.0
12:36:57 *** Listening on default...
12:36:57 Cleaning registries for queue: default

Druhý terminál:

$ rq worker
 
12:36:51 RQ worker 'rq:worker:localhost.12614' started, version 0.12.0
12:36:51 *** Listening on default...
12:36:51 Cleaning registries for queue: default

Pokud nyní spustíme skript enqueue_more_work.py pro vytvoření nových úloh, budou se workeři v provádění úloh střídat – podle toho, který worker je v daný okamžik zaneprázdněný a který nikoli. Pokud jsou oba workeři připraveni přijímat úlohy, záleží jen na plánovači operačního systému, který worker úlohu získá a zpracuje (to je jedna z vlastností RQ: nesnaží se reimplementovat ty činnosti, pro které již existuje vhodné a ověřené řešení):

Obrázek 3: Na dvojici terminálů napravo jsou spuštěny workeři. V levém terminálu pak skript, který do fronty „default“ přidává nové úlohy. Tyto úlohy jsou automaticky odebírány a zpracovávány jednotlivými workery systémem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Pokud nyní spustíme příkaz rq info, zobrazí se informace o větším množství workerů:

$ rq info
 
default   |███ 4
1 queues, 4 jobs total
 
localhost.29010 busy: default
localhost.28864 busy: default
2 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:08:11.005553

Alternativní zobrazení ve chvíli, kdy existuje i fronta s úlohami, které zhavarovaly:

$ rq info
 
default   |█ 1
failed    |██ 2
2 queues, 3 jobs total
 
localhost.29010 busy: default
localhost.28864 busy: default
2 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:08:13.012523

Po dokončení všech úloh se zobrazí:

$ rq info
 
default   | 0
1 queues, 2 jobs total
 
localhost.28864 idle: default
localhost.29010 idle: default
2 workers, 1 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:08:34.512040

Popř.:

$ rq info
 
default   | 0
failed    |██ 2
2 queues, 2 jobs total
 
localhost.28864 idle: default
localhost.29010 idle: default
2 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-23 18:08:39.268931

8. Předání parametrů workerům

V úvodních kapitolách jsme si řekli, že workerům je možné předávat nějaké parametry o úlohách, které mají zpracovat (což je ostatně logické). Provádí se to snadno. Nejprve se podívejme na implementaci samotného workera, konkrétně na funkci, kterou jsme pojmenovali do_work. Tuto funkci můžeme přepsat takovým způsobem, aby akceptovala nějaký parametr. Nová podoba funkce může vypadat následovně:

from time import sleep
 
 
def do_work(param):
  print("Working, received parameter {}".format(param))
  sleep(2)
  print("Done")

Jak se však parametr dostane do fronty? Tento parametr (nebo více parametrů) se předá metodě Queue.enqueue. Původně jsme tuto metodu volali takto:

result = q.enqueue(do_work)

Můžeme však použít i nepovinný parametr (parametry), které se v daném pořadí předají workeru:

result = q.enqueue(do_work, 0)

Upravený skript pro vytvoření nové úlohy může vypadat následovně:

from redis import Redis
from rq import Queue
 
from worker import do_work
 
 
q = Queue(connection=Redis())
 
result = q.enqueue(do_work, 0)
print(result)

Samozřejmě můžeme vytvořit více úloh, přičemž každá úloha bude (později) spuštěna s jiným parametrem:

from redis import Redis
from rq import Queue
 
from worker import do_work
 
 
q = Queue(connection=Redis())
 
for i in range(10):
  result = q.enqueue(do_work, i)
  print(result)

9. Zpracování parametrů předaných workerům

Pokud nyní spustíme jednoho workera, můžeme sledovat, že skutečně přijímá parametry úlohy a současně, že se úlohy zpracovávají v tom pořadí, v jakém byly vloženy do fronty:

$ rq worker
 
11:58:29 default: Job OK (1e26c193-e17e-4a7d-8dbe-75646af3cee3)
11:58:29 Result is kept for 500 seconds
11:58:31 default: worker.do_work(0) (5f937d3a-2b52-47a0-b0fd-cb00ed1adbc7)
Working, received parameter 0
Done
11:58:33 default: Job OK (5f937d3a-2b52-47a0-b0fd-cb00ed1adbc7)
11:58:33 Result is kept for 500 seconds
11:58:33 default: worker.do_work(1) (8c9b59a9-6a75-47fb-92c8-5ddab6f84668)
Working, received parameter 1
Done
11:58:35 default: Job OK (8c9b59a9-6a75-47fb-92c8-5ddab6f84668)
11:58:35 Result is kept for 500 seconds
11:58:35 default: worker.do_work(2) (deae6704-0b5d-4835-a2fd-edfa807d40f3)
Working, received parameter 2
Done
11:58:37 default: Job OK (deae6704-0b5d-4835-a2fd-edfa807d40f3)
11:58:37 Result is kept for 500 seconds
11:58:37 default: worker.do_work(3) (e1104446-a1b8-4f18-8dbb-5ed0052aa492)
Working, received parameter 3
Done
11:58:39 default: Job OK (e1104446-a1b8-4f18-8dbb-5ed0052aa492)
11:58:39 Result is kept for 500 seconds
11:58:39 default: worker.do_work(4) (8d4329c2-b74e-4ac3-a8e5-10956bb65ce6)
Working, received parameter 4
Done
11:58:41 default: Job OK (8d4329c2-b74e-4ac3-a8e5-10956bb65ce6)
11:58:41 Result is kept for 500 seconds
11:58:41 default: worker.do_work(5) (6edbd9cd-39b9-46e5-a2da-720cabbbf84b)
Working, received parameter 5
Done
...
...
...

10. Použití většího množství pojmenovaných front

V této kapitole si ukážeme, jakým způsobem je možné nakonfigurovat a použít větší množství front. Opět začneme implementací workera. Ve skutečnosti se v jeho zdrojovém kódu nemusí nic měnit, protože worker je volaný z utilitky rq a tudíž přímo s frontami nemusí komunikovat:

from time import sleep
 
 
def do_work(param):
  print("Working, received parameter {}".format(param))
  sleep(2)
  print("Done")

Liší se však způsob spuštění workera. Nyní můžeme utilitě rq předat jak jméno workera (resp. skriptu, kde je implementovaný), tak i jméno fronty, přes kterou se workeru mají předávat úlohy:

$ rq worker low
 
13:22:53 RQ worker 'rq:worker:localhost.4409' started, version 0.12.0
13:22:53 *** Listening on low...
13:22:53 Cleaning registries for queue: low
13:22:53 low: worker.do_work(0) (84c123db-0584-45e9-8372-ee2136b93e5e)
Working, received parameter 0
Done
13:22:55 low: Job OK (84c123db-0584-45e9-8372-ee2136b93e5e)
13:22:55 Result is kept for 500 seconds
13:22:55 low: worker.do_work(1) (f24ad99e-b289-4be0-8769-5957bbdc4dc3)
Working, received parameter 1
Done
Poznámka: v tomto případě worker bude ignorovat výchozí frontu pojmenovanou „default“!

Dokonce můžeme specifikovat i větší množství front, zde konkrétně front se jmény „low“ a „high“:

$ rq worker low high
15:37:37 RQ worker 'rq:worker:localhost.29635' started, version 0.12.0
15:37:37 *** Listening on low, high...
15:37:37 Cleaning registries for queue: low
15:37:37 Cleaning registries for queue: high
15:37:37 high: worker.do_work(8) (267314d3-4a0f-4fa2-883e-3ce6b8afc711)

Příkaz rq info by měl nyní zobrazit informaci o minimálně třech frontách:

$ rq info
 
default   | 0
high     | 0
low     | 0
3 queues, 0 jobs total
 
localhost.29635 idle: low, high
1 workers, 3 queues
 
Updated: 2018-11-28 15:38:15.500669

11. Plánování úloh do vybraných front

Pokud budeme chtít naplánovat úlohu do jiné fronty, než je výchozí fronta pojmenovaná „default“, je nutné jméno fronty specifikovat již při inicializaci objektu Queue. Jméno fronty se předává v prvním parametru konstruktoru:

q_low = Queue("low", connection=Redis())
q_high = Queue("high", connection=Redis())

Po spuštění následujícího skriptu se vytvoří dvacet úloh, přičemž deset z nich se vloží do fronty nazvané „low“ a zbylých deset do fronty pojmenované „high“:

from redis import Redis
from rq import Queue
 
from worker import do_work
 
 
q_low = Queue("low", connection=Redis())
q_high = Queue("high", connection=Redis())
 
 
for i in range(10):
  result = q_low.enqueue(do_work, i)
  result = q_high.enqueue(do_work, i)
  print(result)

Výchozí stav front před spuštěním předchozího skriptu může být následující:

$ rq info
 
failed    |██ 2
default   | 0
2 queues, 2 jobs total
 
localhost.4312 idle: default
1 workers, 2 queues
 
Updated: 2018-11-26 13:21:08.333807

Ihned po spuštění (pokud neběží workeři) získáme informaci o dvou nových frontách, z nichž každá obsahuje deset úloh:

$ rq info
 
low     |██████████ 10
failed    |██ 2
default   | 0
high     |██████████ 10
4 queues, 22 jobs total
 
localhost.4312 idle: default
1 workers, 4 queues
 
Updated: 2018-11-26 13:22:06.236766

Ve chvíli, kdy spustíme jediného workera příkazem rq worker low, zpracuje worker pouze úlohy z fronty „low“ a zbylé fronty bude ignorovat:

$ rq info
 
low     | 0
high     |██████████ 10
default   | 0
failed    |██ 2
4 queues, 12 jobs total
 
localhost.4430 busy: high
1 workers, 4 queues

12. Čtení výsledků jednotlivých úloh zpracovaných workery

Prozatím jsme si neukázali, jakým způsobem je možné číst výsledky vytvořené jednotlivými workery. Výsledkem je myšlena návratová hodnota funkce, kterou je worker implementován. Tyto výsledky se ukládají zpět do Redisu, kde jsou ovšem (pokud neprovedeme odlišnou konfiguraci) zachovány pouze po určitou dobu – ve výchozím nastavení se jedná o 500 sekund. V případě, že nějaký nástroj či aplikace zná ID příslušné úlohy, může si výsledek z Redisu přečíst. Ovšem čtení je možné provést i jednodušším způsobem, a to přímo ze skriptu, který úlohy vytváří. Návratovou hodnotou metody Queue.enqueue je totiž objekt představující právě vytvořenou úlohu a přes tento objekt se můžeme pokusit přečíst výsledky: jednoduše přečteme hodnotu atributu result:

q = Queue(connection=Redis())
 
job = q.enqueue(do_work, 42)
 
result = job.result
 
print(result)

Ve skutečnosti ovšem získáme prakticky ve všech případech pouze hodnotu None, protože se snažíme výsledky přečíst ihned poté, co byla úloha vložena do fronty. Hodnota None značí, že prozatím žádný výsledek není k dispozici. Ukažme si tedy nepatrně složitější příklad, v němž vytvoříme několik úloh, počkáme sedm sekund a teprve poté se pokusíme přečíst výsledky úloh. Sedm sekund je zvoleno proto, aby se některé úlohy stihly dokončit a jiné nikoli:

from redis import Redis
from rq import Queue
from time import sleep
 
from worker import do_work
 
 
q_low = Queue("low", connection=Redis())
q_high = Queue("high", connection=Redis())
 
jobs = []
 
for i in range(10):
  job = q_low.enqueue(do_work, i)
  jobs.append(job)
  job = q_high.enqueue(do_work, i)
  jobs.append(job)
 
print("Zzz")
 
sleep(7)
 
print("Reading job results")
 
for job in jobs:
  print(job)
  result = job.result
  if result is not None:
    print(result)

13. Výsledky skriptu, který zadá práci workerům a čte jejich výsledky

Po spuštění výše popsaného skriptu můžeme získat následující výsledky. Vždy je zobrazen řetězec reprezentující každou úlohu a pokud je již známý výsledek, je ihned zobrazen na následujícím řádku:

Zzz
Reading job results
<Job 31caa957-b8a2-401d-a3fd-2c0c7167c53c: worker.do_work(0)>
<Job 25ae9c85-532d-4b3c-ba8b-1195b20d3603: worker.do_work(0)>
1.0
<Job 30f8572e-297e-499a-91c7-ff0097c82071: worker.do_work(1)>
<Job d0547019-f429-40d9-8ef4-b7efcae31833: worker.do_work(1)>
0.5
<Job 09f7b366-feaa-4a2f-8686-665f23236848: worker.do_work(2)>
<Job 597cd7ec-25eb-4569-af94-8ee3777369c2: worker.do_work(2)>
0.3333333333333333
<Job e733712b-483c-4161-8b3a-2bcc3d1891cc: worker.do_work(3)>
<Job 23c50496-049b-4b24-a26f-5889af66e97e: worker.do_work(3)>
<Job fb1dfce7-8c19-4d1f-a8ec-59b01576cd6b: worker.do_work(4)>
<Job 70f62ea9-e9c8-40b5-a8d4-cd4742fee063: worker.do_work(4)>
<Job f4b022d1-e5ea-4001-b1c3-de0338c669d6: worker.do_work(5)>
<Job 345b2470-92a1-4169-af2e-3b8b283aba56: worker.do_work(5)>
Poznámka: asi jste si všimli, že ve skutečnosti běžel jediný worker, který zpracovával úlohy pouze z jedné fronty,

14. Získání informací o úlohách, které zhavarovaly

Již v předchozích kapitolách jsme se zmínili o tom, že některé úlohy mohou zhavarovat, a to z různých důvodů. Nyní si toto chování odsimulujeme na nepatrně upraveném workerovi, který zhavaruje (vyhodí výjimku) na řádku s příkazem assert:

from time import sleep
 
 
def do_work():
  print("Working")
  sleep(2)
  assert False
  print("Done")

Workera spustíme:

$ rq worker
16:59:02 RQ worker 'rq:worker:localhost.32100' started, version 0.12.0
16:59:02 *** Listening on default...
16:59:02 Cleaning registries for queue: default

Takto upravený worker při pokusu o vykonání úlohy pochopitelně vyhodí výjimku, což je systémem RQ správně detekováno:

16:59:03 default: worker.do_work() (c5468250-e2c5-494f-8bd8-f1f51b9a81f2)
Working
16:59:05 AssertionError
Traceback (most recent call last):
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/worker.py", line 793, in perform_job
  rv = job.perform()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 599, in perform
  self._result = self._execute()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 605, in _execute
  return self.func(*self.args, **self.kwargs)
 File "./worker.py", line 7, in do_work
  assert False
AssertionError
Traceback (most recent call last):
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/worker.py", line 793, in perform_job
  rv = job.perform()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 599, in perform
  self._result = self._execute()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 605, in _execute
  return self.func(*self.args, **self.kwargs)
 File "./worker.py", line 7, in do_work
  assert False
AssertionError
16:59:05 Moving job to 'failed' queue

Taková úloha se automaticky přesune do fronty nazvané „failed“, takže stav front může vypadat například následovně:

$ rq info
 
low     |███████████ 11
failed    |███ 3
default   | 0
high     |███████████ 11
4 queues, 25 jobs total
 
localhost.32100 idle: default
1 workers, 4 queues
 
Updated: 2018-11-28 16:59:51.713251

Veškeré informace o úloze jsou tedy uloženy zpět do Redisu, odkud je můžeme získat. Poslední skript slouží k získání všech informací o úlohách, které zhavarovaly. Vypíše se typ úlohy, kdy byla spuštěna, samotná výjimka apod.:

from redis import Redis
from rq import Queue
from time import sleep
 
from worker import do_work
 
 
q_failed = Queue("failed", connection=Redis())
 
print("Reading failed jobs")
 
job_ids = q_failed.job_ids
 
print(job_ids)
 
for job_id in job_ids:
  print(job_id)
  job = q_failed.fetch_job(job_id)
  print(job.origin)
  print(job.enqueued_at)
  print(job.started_at)
  print(job.ended_at)
  print(job.exc_info)

V našem případě bychom měli získat přibližně následující informace (samozřejmě se mohou lišit časová razítka):

Reading failed jobs
['62d5d473-cc31-4738-8397-7dd18b09fe64']
62d5d473-cc31-4738-8397-7dd18b09fe64
default
2018-11-28 16:24:45.094810
2018-11-28 16:24:45.103332
2018-11-28 16:24:47.107423
Traceback (most recent call last):
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/worker.py", line 793, in perform_job
  rv = job.perform()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 599, in perform
  self._result = self._execute()
 File "/home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages/rq/job.py", line 605, in _execute
  return self.func(*self.args, **self.kwargs)
 File "./worker.py", line 7, in do_work
  assert False
AssertionError

15. Opětovné spuštění zhavarovaných úloh

Po opravě workera (spuštění workera bez chyb atd.) můžeme všechny úlohy, které zhavarovaly, znovu spustit, a to následujícím způsobem:

$ rq requeue --all
 
Requeueing 1 jobs from failed queue
 [####################################] 100%
Poznámka: nezapomeňte na modifikátor -all, jinak se pouze vypíše lakonické hlášení „Nothing to do“.

16. Využití burst režimu workerů

V případě potřeby je možné workery (či jen jednoho vybraného workera) spustit v takzvaném burst režimu. Worker pracující v tomto režimu se pokusí zpracovat všechny úlohy ze specifikované fronty (front) a následně se ukončí. Jedná se tedy o koncept dávkového zpracování (když například do systému přidáme výkonný stroj ve chvíli, kdy je nutné dokončit nějaké úlohy, ovšem tento stroj se nemá stát součástí „clusteru“):

$ rq worker --burst high low default

Pokud žádné úlohy na workera nečekají, je ihned ukončen; viz poslední vypsaná zpráva:

16:49:32 RQ worker 'rq:worker:localhost.30308' started, version 0.12.0
16:49:32 *** Listening on default, low, high...
16:49:32 Cleaning registries for queue: default
16:49:32 Cleaning registries for queue: low
16:49:32 Cleaning registries for queue: high
16:49:32 RQ worker 'rq:worker:localhost.30308' done, quitting

17. Jednoduchá aplikace (dashboard) pro sledování stavu front i workerů

Na adrese rq-dashboard najdeme užitečnou aplikaci sloužící pro sledování stavu front i workerů v systému RQ. Jde o jednoduchou utilitu (typu dashboard) naprogramovanou v Pythonu a využívající knihovnu Flask pro tvorbu webových aplikací.

Samotná instalace dashboardu se provádí stejným způsobem, jako instalace jakéhokoli jiného Pythonovského balíčku. Podobně jako ve druhé kapitole i nyní provedeme instalaci pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele příkazem pip3 install –user:

$ pip3 install --user rq-dashboard
Collecting rq-dashboard
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ac/7b/e86764f563744d4244bb52eda4b09bff7ba78e9f97fdf3e5ad006d165ec0/rq-dashboard-0.3.12.tar.gz (95kB)
  100% |████████████████████████████████| 102kB 1.0MB/s
Requirement already satisfied: rq>=0.3.8 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq-dashboard)
Requirement already satisfied: Flask in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq-dashboard)
Requirement already satisfied: redis in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq-dashboard)
Collecting arrow (from rq-dashboard)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e0/86/4eb5228a43042e9a80fe8c84093a8a36f5db34a3767ebd5e1e7729864e7b/arrow-0.12.1.tar.gz (65kB)
  100% |████████████████████████████████| 71kB 2.4MB/s
Requirement already satisfied: click>=5.0 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from rq>=0.3.8->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: Jinja2>=2.4 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from Flask->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=0.21 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from Flask->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: Werkzeug>=0.7 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from Flask->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: python-dateutil in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from arrow->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from Jinja2>=2.4->Flask->rq-dashboard)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3.6/site-packages (from python-dateutil->arrow->rq-dashboard)
Installing collected packages: arrow, rq-dashboard
 Running setup.py install for arrow ... done
 Running setup.py install for rq-dashboard ... done
Successfully installed arrow-0.12.1 rq-dashboard-0.3.12

Po úspěšné (alespoň doufejme) instalaci se dashboard spustí příkazem rq-dashboard:

$ rq-dashboard 
RQ Dashboard version 0.3.12
 * Running on http://0.0.0.0:9181/ (Press CTRL+C to quit)
...
...
...

Povšimněte si adresy, na které je dashboard dostupný. Pokud tuto adresu (včetně portu!) zadáte do webového prohlížeče s podporou JavaScriptu, dashboard se zobrazí a je s ním možné provádět základní operace s frontami.

Poznámka: obsah dashboardu se periodicky obnovuje, takže je skutečně nutné použít prohlížeč s podporou JavaScriptu. Lynx například není použitelný (i když by tak minimalistickému projektu, jako je RQ, možná docela slušel).

18. Základní operace prováděné na dashboardu

Zdlouhavý popis dashboardu a jeho funkcí je pravděpodobně zbytečný, protože je vše dobře patrné z následujících screenshotů:

Obrázek 4: Takto vypadá dashboard ve chvíli, kdy systém RQ neobsahuje žádné fronty a nejsou k němu připojeni ani žádní workeři.

Obrázek 5: Zobrazení dvou workerů, přičemž první z nich přebírá úlohy z fronty pojmenované „high“ a druhý z fronty „low“. Workeři jsou ve stavu „idle“.

Obrázek 6: Do front „high“ i „low“ byly přidány úlohy, workeři je začali zpracovávat.

Obrázek 7: Zobrazení všech úloh, které jsou v dané chvíli ve frontě „high“.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naprogramovaných v Pythonu byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Skript Popis Cesta
1 worker.py implementace jednoduchého workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample01/worker.py
2 enqueue_work.py přidání úlohy do fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample01/enqueue_work.py
3 enqueue_more_work.py přidání více úloh do fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample01/enqueue_more_wor­k.py
       
4 worker.py worker akceptující parametr https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample02/worker.py
5 enqueue_work.py přidání úlohy s parametrem do fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample02/enqueue_work.py
6 enqueue_more_work.py přidání více úloh do fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample02/enqueue_more_wor­k.py
       
7 worker.py worker akceptující parametr https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample03/worker.py
8 enqueue_work_into_queues.py přidání úloh do pojmenovaných front https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample03/enqueue_work_into_qu­eues.py
       
9 worker.py worker provádějící „složitější“ výpočet https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample04/worker.py
10 deque_work_results.py získání výsledků úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample04/deque_work_resul­ts.py
       
11 worker.py worker, který zhavaruje https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample05/worker.py
12 get_failures.py získání výsledků úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/rq/e­xample05/get_failures.py
Poznámka: demonstrační příklady byly odladěny pro RQ (Redis Queue) verze 0.12 a pro Python 3.6.3. Měly by však být funkční i pro všechny ostatní verze Pythonu podporované knihovnou RQ, tj. i Pythonem 2.7 a vyšším.
Poznámka2: nedejte se prosím zmást názvem repositáře. Interně totiž RQ používá právě frontu/fronty zpráv a v dalších článcích se zaměříme i na jiná existující řešení s frontami zpráv.

20. Odkazy na Internetu

 1. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 2. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 3. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 4. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 5. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 6. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 7. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 8. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 9. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 10. Try Redis
  http://try.redis.io/
 11. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 12. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 13. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 14. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 15. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 16. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 17. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 18. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 19. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 20. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 21. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 22. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 23. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 24. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 25. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 26. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 27. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 28. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 29. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 30. Redis clients
  https://redis.io/clients
 31. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 32. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 33. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 34. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 35. Resque
  https://github.com/resque/resque
 36. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 37. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 38. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 39. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 40. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 41. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 42. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 43. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 44. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 45. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 46. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 47. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 48. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 49. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 50. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 51. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 52. Iron
  http://www.iron.io/mq
 53. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 54. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 55. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 56. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 57. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 58. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 59. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 60. Queues
  http://queues.io/
 61. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 62. RestMQ
  http://restmq.com/
 63. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 64. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 65. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 66. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 67. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 68. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 69. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 70. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 71. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 72. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.