Hlavní navigace

Příběhy z vývoje nejrychlejšího virtuálního stroje na světě

1. 6. 2018
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Je nejrychlejší programy třeba psát v Céčku a optimalizaci ručně dotáhnout v assembleru? Tak už to dávno není. Představme si GraalVM od OracleLabs. Virtuální stroj, s nímž je rychlý každý jazyk.

V současnosti běžně používané virtuální stroje umí rychle vykonávat programy napsané v jednom jazyce či malé množině sobě podobných jazyků. Překladače, správu paměti a vývojové či ladící nástroje je tedy třeba psát znovu a znovu téměř od začátku. To komplikuje život nejen tvůrcům virtuální strojů, ale i vývojářům, kteří je používají.

Nekonzistentní rychlostní charakteristiky, úplně odlišná vývojová prostředí, nové způsoby konfigurace. To vše musí člověk zvládnout při přechodu z jednoho vývojového ekosystému na jiný. Problémy se ještě znásobí, povšimneme-li si obtížnosti a složitosti komunikace mezi programy napsanými v různých jazycích. To obvykle vyžaduje nákladnou serializaci a opětnou deserializaci datových struktur při volání z jednoho systému do jiného, což je operace, jež bezpečně zabije rychlost jakéhokoli výpočtu. Navíc jsou v současnosti nejvýkonnější virtuální stroje složití bumbrlíčci více připomínající operační systém než něco, co byste si chtěli vložit do svého programu jako knihovnu.

OracleLabs

Je tomu již několik let, co se OracleLabs rozhodly založit novou výzkumnou skupinu zaměřenou na překonání výše uvedených nedostatků. Naší vizí je vytvořit univerzální VM, která by poskytla tu nejvyšší výkonnost pro libovolné programovací jazyky a tudíž překonala současná omezení v komunikaci mezi jednotlivými programy a jejich knihovnami. Kromě toho by takováto univerzální architektura poskytla sjednocenou, jazykově nezávislou platformu pro tvorbu nástrojů, zjednodušila jejich použití a údržbu. Při našem důrazu na snadnost začlenění této platformy do existujících a nově vznikajících systémů by pak mělo stačit přidat tuto univerzální knihovnu a okamžitě by byl k dispozici jakýkoli z téměř neomezeného spektra jazyků.

Abychom tohoto cíle dosáhli, rozhodli jsme se vydat zcela novým směrem výzkumu a po letech experimentování jsme schopni nabídnout systém, který z těchto revolučních myšlenek těží. GraalVM je nejen univerzální virtuální stroj, ale především celý ekosystém navržený pro polyglotní svět!

GraalVM dodá každému jazyku rychlost, umožní jeho propojení s ostatními, a to bez jakéhokoli zpomalení. Místo obalování a zapouzdřování datových struktur při přechodu mezi jazyky objekty používané v GraalVM mohou plynule a bez omezení plout z jednoho jazyka do druhého. Tyto jazyky pak s nimi mohou přirozeně pracovat. Díky odstranění bariér mezi jazyky se otvírají nové možnosti psaní polyglotních knihoven a aplikací: Máte vlastní knihovnu v Javě a chtěli byste ji použít v node.js? Napsal váš kolega algoritmus v Pythonu a vy byste jej chtěli volat z Java aplikace? Provádíte statistické výpočty a zobrazení v jazyce R a máte data vypočtena jiným jazykem? Není problém! GraalVM dává vývojářům svobodu použít programovací jazyk nejvhodnější pro daný úkol.

GraalVM

Univerzální virtuální stroj GraalVM vám umožní spouštět:

 • jazyky postavené nad JVM jako je Java, Scala, Groovy nebo Kotlin
 • JavaScript – samostatně či v rámci node.js
 • jazyky přeložitelné do LLVM bitkódu jako je C, C++ či Rust
 • experimentální verze jazyků Ruby, R a Python

GraalVM lze použít buď samostatně a nebo ji začlenit do existujících systémů jako je OpenJDK, node.js či dokonce integrovat do databází jako je MySQL a nebo Oracle RDBMS. Zvláštní pozornost byla věnována vytvoření efektivního mechanismu pro zpřístupnění dat těchto systémů pro jazyky běžících uvnitř GraalVM, a to bez zbytečných konverzí či alokací proxy objektů. Jazyky mohou tudíž operovat nad daty ve formátech, které se již používají, a při tom neztratit nic ze své rychlosti.

Pro jazyky založené nad JVM nabízí GraalVM nástroj umožňující vytvoření spustitelných, samostatně distribuovatelných EXE souborů (případně .so či .dylib knihoven) s okamžitou inicializací a menšími paměťovými nároky. Tento nástroj provádí statickou analýzu kódu s cílem nalezení částí, které se skutečně mohou v průběhu běhu programu použít. Po té provede úplný ahead-of-time překlad a vytvoří samostatně použitelný soubor pro daný operační systém. Takto vytvořenou knihovnu lze spojit s ostatními přeložitelnými programy a případně i přibalit GraalVM kompilátor pro just-in-time překlad dynamických jazyků.

Neopomenutelnou součástí GraalVM ekosystému je i podpora pro tvorbu jazykově nezávislých nástrojů. Standardní distribuce GraalVM nabízí debugger, profiler a nástroj na analýzu paměti. Tyto nástroje byly vytvořeny nad stabilním instrumentačním API. Výzkumné týmy a nezávislí vývojáři mají tudíž možnost postavit své existující či nové nástroje nad tímto API a získat tak přístup k uživatelům jakéhokoli jazyku implementovaného pro GraalVM. Věříme, že GraalVM může být univerzálním virtuálním strojem propojujícím nástroje a jazyky v synergii dosud nevídané.

Je to vážně tak rychlé?

Jsou opravdu GraalVM jazyky tak rychlé, jak o sobě tvrdí? A jak vůbec měřit rychlost jazyka?

Objektivně měřit něco takového je přetěžký úkol. Téměř každý jazyk poskytuje dodatečné vestavěné operace, které již nejsou implementovány v daném jazyce, ale volají do vysoce optimalizované knihovny napsané v Céčku či assembleru. Její autoři si pak dávají dost záležet, aby zrovna ten jejich výpočet byl co nejrychlejší. Tudíž porovnávat rychlost jazyků na základě takovýchto specializovaných vychytávek nedává moc smysl. Na druhou stranu každý řádný programovací jazyk musí být turingovsky úplný (musí podporovat obecné programovací konstrukce jako if, for a while), a tak navrhuji, abychom turingovskou rychlost jazyka měřili na základě obecného výpočtu, který pokud možno bude co nejméně využívat zabudovaných zkratek. To je samozřejmě těžké. Pokud se takový obecný výpočet stane známým, tak na něj začnou tvůrci jazyka cílit, speciálně optimalizovat a bude opět po nezávislosti. Tomu lze asi nejlépe zabránit tím, že si člověk napíše svůj vlastní algoritmus a provede si měření sám. Tak jako jsem to já udělal s Eratosthénovým sítem na výpočet prvočísel.

Ruby

Když jsem se k OracleLabs před pár lety přidal, moji kolegové hrdě tvrdili, že jejich implementace Ruby je desetkrát rychlejší než jakákoli jiná. „To určitě!“ pomyslel jsem si. „Možná je rychlá na nějakém speciálním příkládku, ale jinak to přeci není možné,“ a řekl jsem si, že to vyzkouším. Chvíli jsem přemýšlel o nějakém vhodném příkladu a Eratosthénovo síto mi přišlo ideální. Je to výpočet, který může běžet libovolně dlouho (dokud nedojdou prvočísla), který provádí aritmetické operace a který (v mé verzi) alokuje objekty do spojového seznamu. Vcelku vhodný kandidát na měření turingovské rychlosti, řekl jsem si a začal psát svůj první program v Ruby:

class Natural
 def initialize
  @x = 1
 end

 def next
  @x += 1
 end
end

class Filter
 attr_reader :number
 attr_accessor :next

 def initialize(number)
  @number = number
  @next = nil
  @last = self
 end

 def acceptAndAdd(n)
  filter = self
  upto = Math.sqrt(n)
  while filter
   if n % filter.number == 0
    return false
   end
   if filter.number > upto
    break
   end
   filter = filter.next
  end
  filter = Filter.new(n)
  @last.next = filter
  @last = filter
  true
 end
end

class Primes
 def initialize(natural)
  @natural = natural
  @filter = nil
 end

 def next
  while true
   n = @natural.next
   if @filter == nil
    @filter = Filter.new(n)
    return n
   end
   if @filter.acceptAndAdd(n)
    return n
   end
  end
 end
end

def ms(start)
 ((Time.now - start) * 1000).floor
end

def fewthousands
 natural = Natural.new
 primes = Primes.new(natural)

 start = Time.now
 cnt = 0
 prntCnt = 97
 begin
  res = primes.next
  cnt += 1
  if cnt % prntCnt == 0
   puts "Computed #{cnt} primes in #{ms(start)} ms. Last one is #{res}."
   prntCnt = prntCnt * 2
  end
 end while cnt < 100000
 ms(start)
end

puts "Ready!"

count = -1
if ARGV.length == 1
then
 count = ARGV[0].to_i
end

while count != 0
 puts "Hundred thousand prime numbers in #{fewthousands} ms"
 count = count - 1
end

Jeho první komponentou je generátor, zvaný Natural, přirozených čísel od dvojky do nekonečna. Další částí je Filter – to je prvek spojového seznamu do něhož se ukládají již nalezená prvočísla. Ten má i operaci acceptAndAdd, jež zkouší dělitelnost nového čísla již známými prvočísly a případně nové prvočíslo přidá do seznamu. Třída Primes si pak udržuje hlavu spojového seznamu a umí vydat další prvočíslo. Nakonec je v programu smyčka, která počítá sto tisíc prvočísel a měří čas, jaký to zabralo.

Tato smyčka se opakuje stále dokola. Proč? Protože, a to jsem zatím nezmínil, je hlavním cílem GraalVM zrychlit dlouhotrvající výpočty na serverech. Takové výpočty stále do kola opakují to samé a tudíž nevadí, když prvních pár (tisíců) výpočtů je pomalejších. To, co je důležité, je rychlost, které program dosáhne po zahřátí na provozní teplotu. Což je právě případ GraalVM: s dalším výpočtem se zrychluje a zrychluje. Proto je třeba provést několik výpočtů na zahřátí a teprve pak změřit dosaženou rychlost.

A jak to měření dopadlo? Ruby, které mám na svém Ubuntu, dokáže jednu smyčku provést asi tak za dvě sekundy:

$ ruby -v
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26) [x86_64-linux-gnu]
$ ruby ruby/sieve.rb
Hundred thousand prime numbers in 2055 ms

Ruby, které je součástí enterprise GraalVM, to dokáže za méně než 150 ms:

$ /graalvm-0.33/bin/ruby ruby/sieve.rb
Hundred thousand prime numbers in 119 ms

Tudíž, světe div se, moji kolegové měli pravdu a já je prosím o odpuštění. Pochyboval jsem, ale již jsem prohlédl: Opravdu je GraalVM Ruby alespoň desetkrát rychlejší než standardní implementace.

JavaScript

Rychlé Ruby je sice hezká věc, ale kdo dnes píše v Ruby? Ten jazyk už je hezkých pár let za zenitem. Dnes přeci všichni píší v JavaScriptu, že!?

Ano, JavaScript je v současnosti vcelku populární a tudíž jej GraalVM také podporuje. A to buď jako čistý jazyk bez knihoven a nebo v kombinaci s node.js, který poskytuje rozhraní pro přístup k operačnímu systému. Přepsat moje síto do JavaScriptu nebylo těžké. Struktura programu zůstala zachována: stále je tam generátor přirozených čísel, spojový seznam s prvočísly i smyčka, jež měří čas potřebný pro výpočet prvních sto tisíc prvočísel. Kód tedy máme a můžeme měřit. Obecně je za nejrychlejší virtuální stroj pro běh JavaScriptu považována V8 od Googlu, která je také součástí standardní distribuce Ubuntu v podobě systému node.js. Můžeme se tedy zkusit porovnat s ní:

$ nodejs -v
v6.14.1
$ nodejs js/sieve.js
Hundred thousand prime numbers in 108 ms
$ /graalvm-0.33/bin/js js/sieve.js
Hundred thousand prime numbers in 106 ms

Nechci tvrdit, že by GraalVM byla vždy rychlejší než V8, ale když se ten program správně napíše, tak může být. Určitě však není o moc pomalejší. To by nás šéf hnal – v mládí si na prázdniny odskočil do Googlu napsat CrankShaft kompilátor – a teď nedá pokoj, dokud nejsme alespoň stejně rychlí. Zvláště po tom, co mu CrankShaft v nových verzích V8 nahradili TurboFanem, se z toho stala otázka cti.

GraalVM JavaScript je tedy rychlejší než GraalVM Ruby, ale jen o kousíček. Je tak vhodné položit si otázku: Má cenu přepisovat celé programy z Ruby do JavaScriptu? Ne, nemá. Stačí přepsat jen část!

Ruby a JavaScript

Tak a teď se dostáváme k tomu, v čem je GraalVM opravdu jedinečná. Zkusíme napsat kus programu v Ruby, zbytek v JavaScriptu a propojit obě části pomocí GraalVM polyglotního rozhraní. Nejprve vyhodnotíme Ruby kód, který vyexportuje symbol Natural pro použití z ostatních jazyků:

class Natural
 def initialize
  @x = 1
 end

 def next
  @x += 1
 end
end

def create
 Natural.new
end

Polyglot.export("Natural", method(:create));

no a nyní provedeme část napsanou v JavaScriptu. V té chybí definice generátoru přirozených čísel, kterou si proto vyzvedneme z Ruby:

var natural = Polyglot.import('Natural');

do JavaScriptové proměnné natural se tedy přiřadí objekt z Ruby a my jej nyní můžeme přirozeně používat, tak jako by to byl normální JavaScriptový objekt:

var n = this.natural.next();

Tak a můžeme se podívat na rychlost. GraalVM nabízí binárku polyglot, která dokáže spouštět všechny podporované jazyky:

$ /graalvm-0.33/bin/polyglot --file ruby+js/sieve.rb --file ruby+js/sieve.js
Hundred thousand prime numbers in 113 ms

A hle! Je to rychlejší než samotné Ruby a jen maličko pomalejší než čistý JavaScript. To je asi tak jediné, s čím se můžeme porovnávat, protože neexistuje žádný jiný systém, který by mohl míchat jazyky takovýmto způsobem a při tom zachovat tak vysokou rychlost běhu.

Java

GraalVM tedy zřejmě běhá dynamické jazyky jako je JavaScript či Ruby vcelku rychle (mimochodem k tomu také nabízíme experimentální verze jazyka R, Python a mnoha dalších) a navíc je lze mezi sebou bezostyšně míchat. Má vůbec cenu používat ještě nějaké jiné jazyky?

Samotný překladač GraalVM je napsán v Javě. Je tedy na místě se zeptat: Jak rychle běhá na GraalVM Java? Přepsat Eratosthénovo síto do souborů Natural.java, Filter.java a Primes.java je snadné. Spustit tento projekt také:

$ mvn -f java/pom.xml install
$ java -version
java version "1.8.0_171"
$ mvn -f java/algorithm/pom.xml exec:java
Hundred thousand primes computed in 86 ms

na mém počítači se v pohodě dostaneme pod 90ms. To znamená, že Java je stále ještě rychlejší než JavaScript & spol. A to jsme ještě neběželi na GraalVM! Zkusme:

$ JAVA_HOME=/graalvm-1.0.0-rc1/ mvn -f java/algorithm/pom.xml exec:java
Hundred thousand primes computed in 79 ms

Ano, je to tak. GraalVM dokáže být ještě rychlejší než klasická JVM se serverovým C2 překladačem. To je samo o sobě dost těžké, neboť C2 překladač je velmi výkonný, ale GraalVM překladač dokáže ještě více oddálit alokaci objektů a občas je nealokovat vůbec. Stačí místo klasického JDK8 použít enterprise GraalVM a váš Java program může okamžitě běžet rychleji.

Céčko

To je všechno hezké, ale není lepší ten program stejně napsat v Céčku? Také mne to zajímalo, a tak jsem to tedy zkusil: main.c je stejný jako ostatní, jen po sobě musí uklízet, neboť C nemá garbage kolektor. Jinak je struktura toho programu stejná a výsledek také není špatný…

$ make -C c
$ ./c/sieve
Hundred thousand prime numbers in 101 ms

…100 ms, to je dobré. To je tak na úrovni JavaScriptu. No čekali byste to? Většina lidí si myslí, že dynamické jazyky jsou pomalé, ale v posledních deseti letech udělal vývoj virtuálních strojů pro dynamické jazyky obrovský skok kupředu a rychlost již není problém.

S GraalVM lze vcelku snadno vytvořit velmi rychlý interpret jakéhokoli jazyka. Jde to tak snadno, že bychom třeba mohli napsat interpret Céčka. Interpret jazyka C? To už zní úplně šíleně! Proč by to někdo dělal? Tak za prvé asi dokázat si, že to jde. Takže jsme to skutečně zkusili. V rámci podprojektu Sulong umíme interpretovat jakýkoli jazyk, který se dá přeložit pomocí LLVM – tedy C, C++, Rust, Julia, atd., atd. Nejprve se vygeneruje LLVM bitkód a ten se pak může interpretovat. Zkuste si:

$ clang -c -emit-llvm -o c/sieve.bc c/main.c
$ /graalvm-0.33/bin/lli c/sieve.bc
Hundred thousand prime numbers in 115 ms

Je to jen o 10–20 % pomalejší. To je vcelku slušné na interpret, že? Ale hlavní výhodou je, že tento interpret je pro GraalVM stejně průhledný jako ostatní interpretery a tudíž lze optimalizovat skrz naskrz JavaScript, Ruby a jejich Céčkové knihovny. Dohromady to pak celé může běžet rychleji, neboť se ušetří na přepínání z jednoho systému do druhého. Raději než úplně vyoptimalizovat C (což dokáže běh jednoho kola srazit na 75 ms) je lepší vše převést na jeden dynamický systém a optimalizovat to celé dohromady. GraalVM si s tím již poradí.

Produkční nasazení

Jednou z nejznámějších společností jež těží z revolučních vlastností GraalVM je Twitter, který takto spouští své tvítovací Scala mikroslužby. Díky agresivním optimalizacím je totiž GraalVM překladač schopen zredukovat alokace objektů a urychlit tak celkovou rychlost výpočtů. Díky méně alokovaným objektům je pak třeba třeba trávit méně času při úklidu pomocí garbage kolektoru, méně přerušovat běh uživatelského výpočtu a celkově snížit energetické náklady provozování globální komunikační služby jakou Twitter je. Více o tom, jak Twitter šetří náklady díky GraalVM, lze nalézt v prezentaci Twitter JVM inženýra. V současnosti můžeme s čistým svědomím doporučit produkční nasazení GraalVM pro běh jazyků založených nad JVM, pro JavaScript (samostatně či společně s node.js). Jazyky jako R, Ruby či Python jsou zatím vhodné spíše pro experimentování.

Jak teď dále?

GraalVM Community Edition, jež je sestavena čistě z otevřených zdrojových kódů, lze stáhnout z GitHubu. Kromě toho nabízíme také přístup k GraalVM Enterprise Edition, jež poskytuje větší bezpečnost, škálovatelnost a rychlost v produkčních prostředích. Tato verze je dostupná například v prostředí Oracle Cloudu, případně může být stažena k vyzkoušení z Oracle Technology Network stránek. Kontaktujte prosím graalvm-enterprise_grp_ww@oracle.com pro možné komerční nasazení.

Nejnovější informace včetně vydaní nových verzí a dokumentace lze nalézt na www.graalvm.org. Každodenní vývoj lze sledovat v naší GitHub repozitoři, kde je také možné se k vývojářské komunitě připojit. O všeobecných novinkách tvítujeme jako @graalvm.

Cloud23

GraalVM je připravena na použití. To však neznamená, že není co vylepšovat. Neustále pracujeme na zúplnění implementace (rychlé již jsou dost) jazyků Python, R a Ruby. Není však v našich silách naimplementovat všechny jazyky a nástroje. Naštěstí je GraalVM otevřený ekosystém, který motivuje každého k vytváření vlastních jazyků a nástrojů. Navštivte www.graalvm.org a:

 • postavte svůj vlastní jazyk nad GraalVM
 • vytvořte svůj vlastní nástroj, jež bude pracovat se všemi jazyky
 • začleňte GraalVM do své aplikace

Pojďme budovat tuto revoluční technologii pro polyglotní svět společně!

Autor článku

Ještě při studiu na univerzitě založil a navrhl NetBeans. V současné době pomáhá OracleLabs navrhovat API pro Truffle, což je, společně Graalem, nejrychlejší virtuální stroj na celé planetě.