Hlavní navigace

Prieskum názorov systémových administrátorov

17. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V rámci diplomovej práce som realizoval štatistický prieskum názorov a preferencií systémových administrátorov na záležitosti týkajúce sa operačných systémov. Tu prinášam popis a vyhodnotenie spomenutého prieskumu, zameraného na operačné systémy, servery, virtualizáciu a prácu administrátora.

Priebeh prieskumu

Respondenti boli individuálne vybratí a prostredníctvom elektronickej pošty individuálne oslovení so žiadosťou o pomoc pri prieskume. Zároveň boli požiadaní o preposlanie žiadosti aj ďalším kolegom schopným poskytnúť relevantné odpovede. Jedinou podmienkou kladenou na respondentov je ich profesionalita v sfére správy operačných systémov. Neboli teda napríklad oslovované osoby, ktoré sa len učia spravovať servery. Z dôvodu jednoduchosti dotazníka pre respondentov pre bola snaha o čo najväčšie využitie tzv. klikacích ovládacích prvkov.

Reakcie respondentov na test boli pomerne veľmi rýchle a pozitívne. Subjektívne možno povedať, že ich odpovede boli relevantné (napríklad neboli volené náhodné odpovede a pod.) a zodpovedali očakávaniam. Viacerí respondenti prejavili záujem o výsledky prieskumu.

Finálne sa prieskumu zúčastnilo 32 ľudí. Žiadny z respondentov nebol z prieskumu vylúčený. Prieskum bol realizovaný od 21. Novembra do 7. Decembra 2007.

Vstupné požiadavky

Na prieskum boli stanovené nasledovné požiadavky:

 • Otázky musia byť jednoducho formulované a ľahko pochopiteľné (môže sa používať neformálna reč)
 • Musí sa jednať o profesionálnych systémových administrátorov, ktorí sa venujú, prípadne sa v pomerne krátkej minulosti venovali správe produkčných serverov ako jednej z hlavných náplní práce.
 • Počet otázok nesmie byť väčší ako 10.
 • Nesmie byť účelovo oslovená komunita (napríklad internetové fórum) združená okolo jedného konkrétneho operačného systému.
 • Prieskum je plne anonymný.

Otázky a vyhodnotenie

V ďalšom sú vymenované jednotlivé testové otázky aj so štatistikami odpovede na ne. Priložené tabuľky a grafy sú priamym výstupom dotazníkovej aplikácie. Obsahujú všetky možnosti odpovedí, ktoré respondenti dostali a početnosť aj percentuálny výskyt jednotlivých odpovedí.

Poznámky k otázkam:

 • Číslo pod stĺpcom „Votes“ reprezentuje počet celkovo zaznamenaných hlasov v danej otázke. V mnohých otázkach (v tých, kde je počet celkovo zaznamenaných hlasov väčší ako počet hlasujúcich) bolo možné označiť aj viac možností (dať viac odpovedí).
 • Žiadna z otázok nebola povinná.
 • Okrem otázky č. 9 boli všetky otázky zodpovedané všetkými respondentmi.
 • V otázkach, kde bolo potrebné ohodnotiť pravdivosť tvrdení (otázky č. 3, 5 a 8) mohli respondenti pri každom z tvrdení vybrať len jednu možnosť.

Otázky

Otázka č. 1: Aké operačné systémy používate najčastejšie?

Průzkum 1

Položka Other Option obsahovala odpoveď „Novell“.

Průzkum 2

Otázka č. 2: Aké operačné systémy máte najradšej?

Průzkum 3

Položka Other Option obsahovala odpoveď „novell“.

Průzkum 4

Otázka č. 3: Ohodnoťte dôležitosť vlastností operačných systémov!

Průzkum 5

Vyhodnotenie:

Pre každé tvrdenie bol počet respondentov, ktorí zvolili danú možnosť, prenásobený koeficientom danej možnosti a výsledky týchto súčinov sa pre všetky možnosti sčítali. Celkové výsledky sú potom uvádzané v priložených výsledkoch. Koeficienty stĺpcov boli (v poradí) 3, 2, 1.5, 1, 0. Po prenásobení nimi a sčítaní dostávame v poradí nasledujúce výsledky:

Dôležitosť vlastností operačných systémov
Vlastnosť Úspešnosť
stabilita 91,5 %
bezpečnosť 85 %
konfigurovateľnosť (možnosti prispôsobenia) 72,5 %
dokumentácia 69 %
podpora od výrobcu/komunity 68 %
rýchlosť (nároky na výkon hardvéru) 66 %
hardvérová podpora (na čom všetkom sa to dá rozbehať) 60,5 %
nenáročnosť údržby 51,5 %
cena 44 %
jednoduchosť inštalácie 29,5 %

Otázka č. 4: Moje servery sú priemerne vyťažené na:

Průzkum 6
Průzkum 7

Otázka č. 5: Moje servery sú v špičkách vyťažené na:

Průzkum 8
Průzkum 9

Otázka č. 6: Ohodnoťte pravdivosť výrokov!

Průzkum 10

Otázka č. 7: V našej spoločnosti používame virtualizačné technológie:

Průzkum 11
Průzkum 12

Položka Other Option obsahovala odpovede „vserver“ a „kvm, qemu“.

Otázka č. 8: Privítal by som pokročilé možnosti práce s diskami/par­tíciami ako napr.:

Průzkum 13

Otázka č. 9: Plat systémového administrátora na Slovensku je priemerne:

Pod znením otázky bolo upresnenie: „Hrubá mzda v Skk/mesiac pri plnom úväzku“

Pri tejto otázke boli respondenti požiadaní o zadanie konkrétneho čísla. Otázka je účelovo položená tak, aby sa nepýtala konkrétne na plat daného respondenta, čo by v ňom pravdepodobne vyvolalo zábrany odpovedať. Z 32 respondentov na túto otázku odpovedalo 28. Štatistické údaje vypočítané z odpovedí sú:

 • Minimálna hodnota: 25 000 Sk
 • Priemerná hodnota: 37 111 Sk
 • Maximálna hodnota: 60 000 Sk

Cieľom tejto otázky bolo vypočítanie priemerných nákladov zamestnávateľa na hodinu práce systémového administrátora. Tento výpočet sa nachádza v časti Náklady na prácu systémového administrátora tejto kapitoly.

Otázka č. 10: Rozbehať jeden server mi trvá priemerne:

Průzkum 14

Viacerým respondentom nebol jasný presný význam pojmu „rozbehať“. Bolo tým myslené nainštalovanie operačného systému a inicializačná konfigurácia do takého stavu, v akom je server pripravený na inštaláciu služieb, no okrem nich už žiadne ďalšie zásahy nepotrebuje. Týka sa to najmä činností ako: zabezpečenie aktualizácie, zabezpečenie súladu s firemnými bezpečnostnými požiadavkami, zálohovanie napájania a nastavenie automatického vypnutia servera pri výpadku napájania a pod. Toto však nebolo upresnené, čo spôsobilo oprávnene rozdielne pochopenie otázky medzi disponentmi.

Náklady na prácu systémového administrátora

Pre zaujímavosť uvádzam výpočet nákladov na jednu hodinu práce systémového administrátora. Prieskum bol realizovaný vzhľadom na finančné pomery v Slovenskej republike. Pri výpočte vychádzame z priemernej hrubej mesačnej mzdy 37 111 Sk.

Výstup programu na výpočet celkových ročných nákladov na zamestnanca:

Průzkum 15

Na výpočet nákladov bola použitá webová služba dostupná na adrese Financnik.sk. S prihliadnutím na 160 hodín odpracovaných za jeden mesiac a 20 dňoch platenej dovolenky ročne dostávame náklady na jednu reálne odpracovanú hodinu systémového administrátora vo výške 341,11 Sk.

CS24_early

Do výpočtu neboli zahrnuté náklady súvisiace s odmenami, nadčasmi, pohotovosťou, preplácaním cestovných nákladov, nákladov na stravu, školeniami a ďalšími sociálnymi výhodami poskytovanými spoločnosťou.

Zdroj

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku