Hlavní navigace

Programovací jazyky odvozené od APL: BQN a ivy aneb 1~×`1↓↕10

30. 12. 2021
Doba čtení: 26 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ke konci roku již nemá smysl dohánět zpožděné projekty a na studium nových mainstreamových jazyků a technologií jsou novoroční předsevzetí. Proto si dnes popíšeme jazyky mimo mainstream. První z nich se jmenuje BQN, druhý ivy.

Obsah

1. Programovací jazyky odvozené od APL

2. Programovací jazyk BQN – Big Questions Notation

3. Webová a terminálová varianta BQN

4. Základní vlastnosti jazyka BQN

5. Ilustrace pořadí vykonávání operací funkcí Explain

6. Porušení mantry „vše je pole“

7. Seznamy, konstrukce polí, způsob zobrazení polí

8. Tabulka se všemi základními funkcemi jazyka BQN

9. Modifikátor table

10. Další modifikátory jazyka BQN

11. Modifikátor scan

12. Výpočet tabulky faktoriálu s využitím modifikátoru scan

13. Kombinátory

14. Tacit programming

15. Shrnutí

16. Programovací jazyk ivy

17. Instalace jazyka ivy

18. První seznámení s možnostmi jazyka ivy

19. Výpočet prvočísel v jazyku ivy

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyky odvozené od APL

Joel Moses: “APL is like a beautiful diamond – flawless, beautifully symmetrical. But you can’t add anything to it. If you try to glue on another diamond, you don’t get a bigger diamond. Lisp is like a ball of mud. Add more and it’s still a ball of mud – it still looks like Lisp.”

Na úvodní dvojici článků [1] [2] o programovacích jazycích určených a mnohdy i přímo optimalizovaných pro provádění operací s N-dimenzionálními poli dnes navážeme. Připomeňme si, že v úvodním článku jsme se zabývali především univerzálními programovacími jazyky podporujícími (kromě dalších operací) i „nativní“ zpracování vícerozměrných polí, v článku druhém jsme se pak podrobněji věnovali programovacímu jazyku nazvanému J, jenž je přímo odvozen od v mnoha ohledech přelomového programovacího jazyka APL (i když to na první pohled nemusí být patrné kvůli zcela odlišné sadě symbolů, z nichž se programy skládají). Do této série článků ovšem nepřímo patří i článek o historii vzniku a dalšího vývoje programovacího jazyka APL.

Na všechny tři výše zmíněné články dnes navážeme, protože si popíšeme další dva zajímavé programovací jazyky, které jsou do značné míry inspirovány právě programovacím jazykem APL. Nejdříve se budeme zabývat jazykem nazvaným poněkud neobvykle BQN, za jehož vývojem stojí programátor, který se APL jazykům věnuje již velmi dlouho a tudíž poměrně do hloubky zná i jejich limity a pochopitelně i jejich nedokonalosti (ostatně který programovací jazyk je dokonalý?). Druhým jazykem, na který se dnes zaměříme, je jazyk nazvaný ivy. Ten je zajímavý mj. i kvůli tomu, že je naprogramován v Go a za jeho vývojem stojí přímo Rob Pike, tedy jeden ze spoluautorů Go. Současně dnes již téma programovacích jazyků odvozených od APL opustíme, a to mj. i z toho důvodu, že práce s vícerozměrnými poli (a zejména pak s jednorozměrnými vektory a dvourozměrnými maticemi) je dobře rozpracována i v dalších jazycích, které jsou přece jen více mainstreamové – jedná se v první řadě o Fortran, ale taktéž o programovací jazyk C++.

2. Programovací jazyk BQN – Big Questions Notation

„BQN: finally, an APL for your flying saucer“

Nejprve se budeme zabývat programovacím jazykem, který se jmenuje BQN a za jehož vývojem stojí především Marshall Lochbaum. Tento autor se dlouhodobě zabývá programovacími jazyky z rodiny APL (a částečně i Scheme) a před BQN vytvořil programovací jazyk pojmenovaný jednoduše I, který je do značné míry inspirován jazykem J, jímž jsme se zabývali minule. Vraťme se ovšem k jazyku BQN. Jedná se o programovací jazyk, jenž je do značné míry inspirován jazykem APL, ovšem některé (i poměrně základní) operace jsou v BQN prováděny odlišně. Odlišnosti nalezneme již u způsobu implementace n-dimenzionálních polí, kde se BQN vrací k původnímu APL (a nikoli k APL modernímu). Liší se ovšem i základní symboly, z nichž se skládají větší celky a z nich pak ucelené algoritmy i celé programy.

Poznámka: mimochodem, název jazyka BQN měl původně znít BQM, což je trojice písmen vzniklá posunem názvu jazyka APL o jednu pozici v abecedě doprava (což ostatně není v IT žádná novinka – takto vzniklo již několik nových názvů). Nicméně jméno BQM není příliš pěkné, takže se ujalo přece jen zajímavější BQN a teprve zpětně bylo domyšleno, co tato zkratka znamená – „Big Questions Notation“ (význam tohoto slovního spojení si můžete sami domyslet či vymyslet).

Obrázek 1: Logo programovacího jazyka BQN.

3. Webová a terminálová varianta BQN

Programovací jazyk BQN v současnosti existuje ve dvou variantách. První variantu lze spustit přímo ve webovém prohlížeči. Tuto variantu můžeme najít na stránce https://mlochbaum.github.io/BQN/ a její výhodou je, že obsahuje volbu Explain, kterou si ukážeme dále. Navíc dostaneme „zadarmo“ podporu všech potřebných znaků Unicode, na nichž je jazyk BQN postaven. Druhá varianta se jmenuje CBQN. Tato varianta, jejíž repositář je umístěn na adrese https://github.com/dzaima/CBQN, je naprogramována v čistém C (což ostatně naznačuje již její název) a lze ji přeložit a spustit přímo z terminálu.

Obrázek 2: Webové rozhraní programovacího jazyka BQN.

Překlad a slinkování CBQN je snadný a rychlý. Nejprve je nutné naklonovat repositář s touto variantou jazyka BQN:

$ git clone git@github.com:dzaima/CBQN.git
 
Cloning into 'CBQN'...
remote: Enumerating objects: 5753, done.
remote: Counting objects: 100% (4177/4177), done.
remote: Compressing objects: 100% (3078/3078), done.
remote: Total 5753 (delta 3342), reused 1905 (delta 1084), pack-reused 1576
Receiving objects: 100% (5753/5753), 1.07 MiB | 3.77 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4592/4592), done.

Ve druhém kroku provedeme překlad s volbou překladače, který se má použít:

$ cd CBQN/
$ make CC=gcc

Výsledkem překladu je spustitelný soubor „BQN“, který se v případě potřeby vejde na disketu:

$ ls -l
 
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs 1027984 Dec 25 20:13 BQN
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs  2779 Dec 25 20:12 cc.bqn
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs   442 Dec 25 20:12 genRuntime
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs   354 Dec 25 20:12 genRuntimeSrc
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs  35148 Dec 25 20:12 LICENSE
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs  4665 Dec 25 20:12 makefile
drwxrwxr-x. 3 ptisnovs ptisnovs   60 Dec 25 20:13 obj
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs  1120 Dec 25 20:12 precompiled.bqn
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs  2283 Dec 25 20:12 README.md
drwxrwxr-x. 2 ptisnovs ptisnovs   40 Dec 25 20:12 SingeliClone
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs   688 Dec 25 20:12 SingeliMake.bqn
drwxrwxr-x. 9 ptisnovs ptisnovs   440 Dec 25 20:12 src
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs  1188 Dec 25 20:12 test.bqn

Otestujeme, zda je možné BQN spustit:

$ ./BQN --help
 
Usage: ./BQN [options] [file.bqn [arguments]]
Options:
-f file: execute the contents of the file with all further arguments as •args
-e code: execute the argument as BQN
-p code: execute the argument as BQN and print its result pretty-printed
-o code: execute the argument as BQN and print its raw result
-M num : set maximum heap size to num megabytes
-r   : start the REPL after executing all arguments
-s   : start a silent REPL

Spuštění v režimu interpretru:

$ ./BQN
 
  1+1
2
 
  π
3.141592653589793
 
  
Poznámka: je pochopitelně nutné použít terminál s podporou Unicode (což dnes platí pro prakticky všechny terminály).

4. Základní vlastnosti jazyka BQN

Jazyk BQN, podobně jako jeho ideový předchůdce APL, podporuje infixovou notaci zápisu výrazů. To znamená, že jméno či symbol funkce (nebo, chcete-li, operátoru) se zapisuje mezi oba operandy. Příkladem může být funkce/operátor pro podíl dvou hodnot:

10 ÷ 4
2.5

Mnoho funkcí akceptuje pouze jediný operand. Příkladem může být opět funkce zapisovaná znakem „÷“, jejíž jednooperandová podoba slouží pro výpočet převrácené hodnoty:

÷ 4
0.25
Poznámka: již v APL se z tohoto důvodu rozlišuje mezi monadickými a dyadickými funkcemi.

Operátory/funkce nemají stanovenou prioritu (přesněji řečeno mají shodnou prioritu) a vyhodnocují se zprava doleva, tedy stejně, jako je tomu v APL:

7 × 4 + 2
42
 
4 + 5 × 6
34

Pořadí výpočtů lze ovlivnit závorkami:

(4 + 5) × 6
54
 
(1 + (2 + 3) × 4) × 2
42

Popř.:

(((10 ÷ 9) ÷ 8) ÷ 7) + (100 ÷ ((4 + 3) ÷ (2 + 1)))

Existuje i mnoho dalších funkcí majících monadickou a současně i dyadickou podobu reprezentovanou jediným symbolem. Příkladem může být funkce pro výpočet druhé odmocniny (monadická podoba) nebo n-té odmocniny (dyadická podoba):

√2
1.4142135623730951
 
4√81
3
 
8√65536
4

Popř. výpočet ex nebo xy:

⋆1
2.718281828459045
 
2⋆8
256

5. Ilustrace pořadí vykonávání operací funkcí Explain

V některých případech nemusí být jednoduché pravidlo „funkce mají shodné priority a vyhodnocují se zprava doleva“ zcela zřejmé v případě složitějších výrazů, zejména při použití takzvaných manipulátorů. V takových případech lze použít funkci Explain dostupnou z webového prostředí, která kromě vlastního výpočtu zobrazí i pořadí vyhodnocování jednotlivých částí výrazů. Podívejme se na několik jednoduchých ukázek, v nichž budeme používat základní funkce:

Obrázek 3: Ukázka vyhodnocení výrazu 1+2.

Obrázek 4: Ukázka vyhodnocení výrazu 6×3+4 (3+4 se vyhodnotí dříve).

Obrázek 5: Ukázka vyhodnocení výrazu s několika podvýrazy v závorkách.

Obrázek 6: Ukázka vyhodnocení výrazu s několika podvýrazy v závorkách.

Obrázek 7: Ukázka vyhodnocení výrazu s několika podvýrazy v závorkách.

Poznámka: ve skutečnosti se nejedná o absolutní novinku, protože podobnou funkci můžeme najít i v některých variantách programovacího jazyka APL.

6. Porušení mantry „vše je pole“

V prvních variantách programovacího jazyka APL se používala takzvaná „plochá“ pole neboli flat arrays. Jednalo se (poněkud zjednodušeně řečeno) o pole, jejichž prvky mohly být skalární hodnoty (skaláry), tj. typicky buď hodnoty typu float nebo znaky. Okolo roku 1981 však došlo k rozšíření sémantiky datového typu pole – nyní mohla pole obsahovat jako své prvky další pole. První komerčně dostupná varianta APL, která tato rozšířená pole implementovala, se jmenovala APL*PLUS a nová vlastnost se označovala zkratkou NARS neboli Nested Array Research System.

Později se tento koncept „vše je pole“ začal používat i v dalších variantách programovacího jazyka APL. Kromě několika výhod se ovšem ukázalo, že tento koncept může mít i nevýhody. Ty vyplývají z „podivné“, přesněji řečeno neintuitivní sémantiky některých operací, kdy se skalární hodnota někdy považuje za pole 1×1 prvek a jindy nikoli (navíc se zde objevuje nová vlastnost „hloubka“ pole; dále se jednoprvkové pole rovná tomuto prvku při porovnávání). Z tohoto důvodu se BQN vrací k myšlence původní varianty APL – pole zde pochopitelně stále existují, mohou mít libovolný počet dimenzí i libovolný tvar, ovšem prvky polí jsou skalární hodnoty a nikoli další pole.

V BQN se hodnoty rozdělují do dvou hlavních kategorií:

 1. atomy: čísla, znaky, funkce, modifikátory, jmenné prostory
 2. pole
Poznámka: navíc existuje ještě jeden typ kontejneru – seznam.

Přitom platí, že atomy mají vždy hloubku (depth) rovnou nule a nemají tvar (shape). Pole naproti tomu mají tvar a jejich identita je odvozena právě z tvaru a navíc z typu elementů.

Poznámka: některé operace ovšem automaticky atom obalí polem s hodností 0 a tvarem <>, což si ukážeme v dalším textu.

Rozdíl mezi atomem a jednotkovým polem je vidět ihned na výstupu:

Atom:

3
3

Pole s jediným prvkem:

<3
 
┌·
· 3
  ┘

Mezi další vlastnosti polí v BQN patří, že pole jsou neměnná (immutable) v tom smyslu, že nelze měnit jejich tvar ani typ elementů. Ovšem hodnoty elementů (prvků) již měnit lze.

7. Seznamy, konstrukce polí, způsob zobrazení polí

Na rozdíl od jazyka APL či J, v němž existuje způsob konstrukce literálu představujícího pole, je nutné v BQN pole vytvářet nepřímo; typicky přes seznamy. Literál představující celý seznam totiž existuje – jedná se o hodnoty prvků, které jsou propojeny znakem „‿“. Následuje příklad seznamu se třemi prvky s hodnotami 1, 2 a 3:

1‿2‿3
 
⟨ 1 2 3 ⟩

Existuje taktéž funkce nazvaná range, která vrací seznam (ne vektor!) s prvky od 0 omezené zadanou hodnotou. Jedná se tedy o obdobu funkce iota z klasického APL:

↕ 6
⟨ 0 1 2 3 4 5 ⟩

Další užitečná funkce se jmenuje reshape a slouží k vytvoření pole o zadaném tvaru. Prvky pole lze získat například z vektoru, samotný tvar pak taktéž typicky bývá představován seznamem:

1‿12 ⥊ ↕ 12
 
┌─
╵ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              ┘
Poznámka: v tomto případě se nejdříve zavolá funkce range
vracející vektor a posléze funkce reshape se dvěma parametry – samotný 1‿12 je v tomto případě skutečně literálem a nijak nemění pořadí prováděných operací.

Konstrukce sloupcového vektoru:

12‿1 ⥊ ↕ 12
 
┌─
╵ 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
   ┘

Konstrukce pole 2×6 prvků:

2‿6 ⥊ ↕ 12
 
┌─
╵ 0 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11
        ┘

Konstrukce pole 3×4 prvků:

3‿4 ⥊ ↕ 12
 
┌─
╵ 0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11
      ┘

Konstrukce pole 2×3×4 prvků:

2‿3‿4 ⥊ ↕ 12
 
┌─
╎ 0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11
 
 0 1 2 3
 4 5 6 7
 8 9 10 11
      ┘
Poznámka: původní vektor neobsahoval dostatek prvků pro naplnění tohoto pole, takže se prvky v trojrozměrném výsledném poli opakují.

Čtyřrozměrné pole:

2‿2‿2‿3 ⥊ ↕ 12
 
┌─
┆ 0 1 2
 3 4 5
 
 6 7 8
 9 10 11
 
 
 0 1 2
 3 4 5
  
 6 7 8
 9 10 11
     ┘

Šestirozměrné pole:

2‿2‿2‿2‿2‿2 ⥊ ↕ 32
 
┌6
┊ 0 1
  2 3
 
  4 5
  6 7
 
...
...
...

Povšimněte si, že počet rozměrů pole je zakódován tvarem levého horního rohu pole. Pouze u polí s šesti a více rozměry už musí být zapsán počet dimenzí číselně:

 0   1   2   3   4   5
┌·  ┌─  ┌─  ┌─  ┌─  ┌─  ┌6  ┌7 …
·   ·   ╵   ╎   ┆   ┊   ┊   ┊  …

Boxing atomu do pole:

<3
 
┌·
· 3
  ┘

Konstrukce pole, jehož všechny prvky mají shodnou hodnotu:

5‿5 ⥊ <1
 
┌─
╵ 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
      ┘

V tomto konkrétním případě však můžeme boxing vynechat:

5‿5 ⥊ 1
 
┌─
╵ 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1
      ┘

8. Tabulka se všemi základními funkcemi jazyka BQN

V této kapitole je uvedena tabulka obsahující všechny základní funkce jazyka BQN. Originál tabulky je dostupný na adrese https://pastebin.com/raw/ynsghrHM:

Funkce/modifikátor Alternativní zápis Popis Funkce/modifikátor Alternativní zápis Popis
+ + conjugate / add \z deshape / reshape
 – negate / subtract \, join / join to
× \= sign / multiply \. solo / couple
÷ \- reciprocal / divide \r prefixes / take
\+ exponential / power \c sufixes / drop
\_ square root / nth root \d range / windows
\b floor / minimum « \H nudge / shift before
\B ceiling / maximum » \L nudge after / shift after
\t sort up / and \q reverse / rotate
\v sort down / or \a transpose / reorder axes
¬ \~ not / span / / indices / replicate
| | absolute value / modulus \i first cell / select
\< less than or equal to \I first / pick
<; < enclose / less than \o classify / index of
> > merge / greater than \O occurence count / progressive index of
\> greater than or equal to \T grade up / bins up
= = rank / equals \V grade down / bins down
\/ length / not equals \e mark first / member of
\m depth / match \E deduplicate / find
\M shape / not match \u group indices / group
\{ identity / left ! ! assert / assert with message
\} identity / right    
Poznámka: povšimněte si, že většina funkcí existuje jak v monadické, tak i v dyadické podobě, přičemž význam bývá „logický“ (podíl vs. výpočet převrácené hodnoty atd.). Alternativní zápis je podporován i ve webové variantě jazyka BQN – v tomto případě po stisku prefixové klávesy (což je zpětné lomítko) pruh s dostupnými funkcemi a modifikátory změní svoji barvu.

9. Modifikátor table

V článku o programovacím jazyku APL jsme se zmínili o operátoru nazvaném „outer product“. Podobný koncept existuje i v jazyku BQN, ovšem namísto pojmu „operátor“ se zde používá pojem „modifikátor“ a z „outer product“ se stal modifikátor „table“. Tento modifikátor dokáže aplikovat zvolenou dyadickou funkci (například +) na všechny kombinace prvků vstupních vektorů nebo polí. Můžeme si například vytvořit pole s malou násobilkou (prozatím v nedokonalé podobě):

(↕ 10) ×⌜ (↕ 10)
 
┌─
╵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63
 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81
               ┘

Funkcí drop odstraníme ze vstupních vektorů nuly:

(1↓ (↕ 10)) ×⌜ (1↓ (↕ 10))
 
┌─
╵ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 3 6 9 12 15 18 21 24 27
 4 8 12 16 20 24 28 32 36
 5 10 15 20 25 30 35 40 45
 6 12 18 24 30 36 42 48 54
 7 14 21 28 35 42 49 56 63
 8 16 24 32 40 48 56 64 72
 9 18 27 36 45 54 63 72 81
              ┘

Ještě lepší je však vytvořit vektory s hodnotami od 1 do 10 (včetně):

(1 + (↕ 10)) ×⌜ (1 + (↕ 10))
 
┌─
╵ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
  8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
                 ┘

Obrázek 8: Postup provádění výpočtu.

Většina závorek je zbytečná, pochopitelně za předpokladu, že dodržíme pravidlo vyhodnocování funkcí zprava doleva:

(1+↕10)×⌜1+↕10
 
┌─
╵ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
  8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
                 ┘

10. Další modifikátory jazyka BQN

Operátor table popsaný v předchozí kapitole je ve skutečnosti pouze jedním z mnoha modifikátorů, které programovací jazyk BQN programátorům nabízí. Obecně je možné říci, že modifikátory umožňují určit způsob iterace nad prvky seznamů nebo polí i to, jaký má být výsledek aplikace tohoto manipulátoru. Modifikátorů existuje v jazyce BQN větší množství. Kromě vykonávané operace se liší i tím, kolik funkcí dokážou na prvky seznamu či polí aplikovat a jakým způsobem. Poměrně dobrým příkladem může být modifikátor nazvaný scan, který postupně prochází všemi prvky, aplikuje zvolenou funkci na aktuální prvek a akumulátor a na vstup posílá výsledek zvolené funkce. Jedná se tedy o obdobu funkce reduction z jazyka APL.

11. Modifikátor scan

Podívejme se na jednoduchý příklad použití tohoto modifikátoru. Nejprve si řekněme, že funkce maximum vrací větší z obou předaných prvků:

2 ⌈ 3
3
 
3 ⌈ 2
3

Nyní můžeme tuto funkci postupně aplikovat na prvky seznamu. Výsledkem bude seznam o stejné délce, který ovšem bude na i-té pozici obsahovat maximální hodnotu prvních i prvků seznamu:

⌈` 1‿3‿0‿5‿3‿2‿1‿0‿9
⟨ 1 3 3 5 5 5 5 5 9 ⟩

Postupný součet prvků seznamu se všemi mezivýsledky:

+` 1‿3‿0‿5‿3‿2‿1‿0‿9
⟨ 1 4 4 9 12 14 15 15 24 ⟩

12. Výpočet tabulky faktoriálu s využitím modifikátoru scan

Modifikátor scan můžeme využít například při výpočtu tabulky faktoriálů. Předpokládejme, že budeme chtít vypočítat tabulku faktoriálů pro vstupy 1 až 10. Tento výpočet je možné zapsat pouhými deseti znaky (sémantická síla APL i BQN je v těchto oblastech obrovská), ovšem my si celý výpočet rozdělíme na víc částí. Nejprve získáme vstupní vektor:

↕10
⟨ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⟩

Tento vektor ještě neodpovídá požadovanému vstupu, protože budeme muset zvýšit všechny hodnoty o jedničku:

1+↕10
⟨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ⟩

Nyní již můžeme přistoupit k použití modifikátoru scan a postupně násobit prvky vstupního vektoru s akumulátorem, jehož počáteční hodnota je nastavena na hodnotu prvního prvku:

×`1+↕10
⟨ 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 ⟩

Graf s vizualizací způsobu výpočtu bude vypadat následovně:

Obrázek 9: Způsob vyhodnocení výrazů při výpočtu tabulky faktoriálů.

V případě potřeby můžeme na začátek přidat chybějící jedničku pro 0!, a to operací join:

1~×`1+↕10
⟨ 1 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 ⟩
Poznámka: mimochodem, pokud budete chtít vypočítat pouze 10! (tj. bez předchozích hodnot), není nic snazšího, než namísto manipulátoru scan použít manipulátor fold (tj. typicky funkcionální operaci):
×´1+↕10
3628800

13. Kombinátory

Dalším důležitým prvkem programovacího jazyka BQN jsou takzvané kombinátory. Kombinátory nějakým způsobem modifikují výraz zapsaný programátorem; teprve poté je daný výraz skutečně vykonán. To je velmi silná programovací technika, která odpovídá lepším makrosystémům (ne ovšem tomu céčkovému – ten je totiž realizován ještě před lexikální analýzou a nikoli až po konstrukci AST), protože manipulací se zapsaným výrazem je možné dosáhnout užitečných efektů. Právě kombinátory umožňují i v jazyce BQN realizovat tacit programming, což je technika, které jsme se již na stránkách Roota (prozatím jen ve stručnosti) věnovali v článku Programovací technika nazvaná tacit programming.

Kombinátor swap přehazuje operandy předané funkci. Výpočet 1–2 je triviální:

1 - 2
¯1

Přidáním kombinátoru swap otočíme operandy a budeme tedy počítat 2–1:

1 ˜- 2
1

Vyzkoušejme si nyní jeden z nejjednodušších kombinátorů nazvaný atop. Ten se zapisuje následujícím způsobem:

f∘g

Kde f a g jsou libovolné funkce, přičemž f je funkce monadická a g funkce dyadická. Společně s parametry x a y vypadá zápis takto:

x f∘g y

Kombinátor atop tento zápis ztransformuje na:

f x g y

což díky asociativitě operací vlastně znamená:

f (x g y)

14. Tacit programming

Nyní si ukažme poněkud praktičtější příklad, který byl získán modifikací příkladu z oficiální dokumentace k programovacímu jazyku BQN. Vytvoříme v něm novou funkci, která vypočte absolutní odchylku ze dvou zadaných hodnot. To vlastně znamená, že se hodnoty od sebe odečtou a posléze se vypočte absolutní hodnota tohoto rozdílu.

Samotný výpočet rozdílu je v BQN až trapně jednoduchý:

1 - 2
¯1

Triviální je i výpočet absolutní hodnoty:

|-10
10

Celý výpočet by tedy vypadal takto:

|1-2
1

Nyní se pokusíme obě funkce zkombinovat, a to právě s využitím kombinátoru atop, kterým vlastně vytvoříme novou dyadickou funkci nazvanou například „absolutní odchylka“. Využijeme toho, že platí ekvivalence mezi:

x f∘g y

a:

f (x g y)

V našem konkrétním případě tedy:

1 |∘- 10
9

Verze s opačnými parametry:

10 |∘- 1
9

Nyní se již dostáváme k závěrečné části. Definujeme novou funkci, která ovšem bude obsahovat pouze kombinátor a dvě další funkce – nevyskytuje se zde tedy žádný parametr (resp. dva parametry, protože výsledkem je dyadická funkce). Jedná se o typický příklad použití tacit programmingu:

ABS_DIFF ← |∘-

Nově definovanou funkci už můžeme snadno otestovat na dvojici vstupů:

10 ABS_DIFF 4
6

15. Shrnutí

V předchozím textu jsme si přiblížili pouze relativně malé množství technik, které v jazyku BQN nalezneme. BQN nijak nezastírá, že je založen na APL, ovšem přináší některá zjednodušení (plochá pole), odděluje funkce od operátorů a kombinátorů, nabízí možnost zvýraznění operací technikou explain atd. Nejedná se však o APL, protože sada symbolů je zcela odlišná a zejména sémantika kombinátorů se od APL v mnoha ohledech odlišuje. Taktéž se v mnohem větší míře používají seznamy namísto vektorů.

16. Programovací jazyk ivy

V závěrečné části dnešního článku si ve stručnosti popíšeme další programovací jazyk inspirovaný původním APL. Tento jazyk se jmenuje ivy a zajímavé na něm je, že jeho autorem je Rob Pike a naprogramován je v jazyce Go. Na rozdíl od klasického APL je ivy založen na znakové sadě ASCII a nikoli na specializovaných znacích. Taktéž umožňuje práci se zlomky (typ rational) a celočíselné hodnoty nemají (prakticky) omezený rozsah. Dnes si představíme pouze základy tohoto jazyka, ovšem někdy se k němu vrátíme, protože i způsob jeho implementace je velmi zajímavý, efektivní a navíc Rob Pike díky elegantnímu návrhu obešel nutnost použití generik (které v jazyce Go v té době ještě neexistovaly). V dalších třech kapitolách ukážeme jen několik příkladů použití ivy, ale k tomuto jazyku se ještě vrátíme v souvislosti s články o lexikální a syntaktické analýze.

17. Instalace jazyka ivy

Pro instalaci jazyka ivy je vyžadováno Go verze 1.17. Pokud je Go této verze dostupné, je instalace snadná:

$ go install robpike.io/ivy@latest
go: downloading robpike.io/ivy v0.1.10

Výsledný spustitelný soubor je umístěn do $GOPATH/bin, typicky do ~/go/bin.

18. První seznámení s možnostmi jazyka ivy

Nejprve spustíme interpret jazyka ivy:

$ ivy

Funkce se zapisují v běžné infixové podobě:

1+2
3
 
2*3
6

Priorita funkcí je stejná, asociativita zprava:

1+2*3
7
 
2*3+1
8

Výpočty nad vektory:

1 2 3 + 3 4 5
4 6 8

Výpočty se zlomky:

1/3 + 1/4
7/12

Operace reduce převzatá z APL:

*/+ 1 2 3 4 5
120

Výpočet faktoriálu 10:

*/ iota 10
3628800

Prakticky neomezený rozsah celých čísel:

*/ iota 100
93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000

Převod na zlomek (se zjednodušením):

3 / */ iota 10
1/1209600

atd.

19. Výpočet prvočísel v jazyku ivy

V článku o programovacím jazyku APL jsme si ukázali, jakým způsobem je možné vypočítat prvočísla od 2 do zadané hodnoty x. Celý výpočet lze zapsat na jediný řádek, a to následovně:

(~R∊R∘.×R)/R←1↓⍳x

Jednotlivé kroky si postupně rozepíšeme:

Krok Zápis Význam
1 ⍳x vytvoření sekvence čísel od 1 do x
2 1↓⍳x odstranění prvního čísla, tedy jedničky
3 R←1↓⍳x uložení mezivýsledku do vektoru pojmenovaného R
4 R∘.×R výpočet matice s násobky všech kombinací R (outer product)
5 R∊R∘.×R test, která čísla jsou nalezena i v matici násobků
6 ~R∊R∘.×R negace předchozího testu – vyberou se tedy čísla, která v matici nejsou
7 (~R∊R∘.×R)/R použití předchozí matice pro výběr z mezivýsledku (vektoru čísel)

Tento algoritmus lze přepsat do jazyka ivy relativně jednoduše – náhradou speciálních symbolů APL za názvy funkcí. Nejprve celý výpočet postupně provedeme v interaktivním prostředí:

Určíme meze výpočtu:

x=10

Vytvoření sekvence hodnot:

iota x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odstranění prvního čísla, tedy jedničky:

1 drop iota x
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uložení mezivýsledku do proměnné R:

R = 1 drop iota x
 
R
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výpočet matice s násobky všech kombinací R:

R o.* R
 4  6  8 10 12 14 16 18 20
 6  9 12 15 18 21 24 27 30
 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Test, která čísla jsou nalezena v matici násobků:

R in R o.* R
0 0 1 0 1 0 1 1 1

Negace předchozího testu – vyberou se tedy čísla, která v matici nejsou:

not R in R o.* R
1 1 0 1 0 1 0 0 0

Použití předchozího vektoru s 0/1 pro výběr z mezivýsledku (vektoru čísel):

(not R in R o.* R) sel R
2 3 5 7

Dostali jsme tedy kýžený výsledek.

CS24_early

Vše si můžeme zapsat na jediný řádek a vypočítat tak prvočísla od 2 do 100:

(not R in R o.* R) sel R = 1 drop iota 100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Porovnání verze v APL a v ivy ukazuje pouze syntaktické rozdíly, nikoli rozdíly v sémantice:

Krok APL Ivy
1 ⍳x iota x
2 1↓⍳x 1 drop iota x
3 R←1↓⍳x R = 1 drop iota x
4 R∘.×R R o.* R
5 R∊R∘.×R R in R o.* R
6 ~R∊R∘.×R not R in R o.* R
7 (~R∊R∘.×R)/R (not R in R o.* R) sel R

20. Odkazy na Internetu

 1. BQN: An APL Variant from Marshall Lochbaum (mlochbaum.github.io)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=24167804
 2. Marshall Lochbaum
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Marshall_Lochbaum
 3. BQN
  https://www.aplwiki.com/wiki/BQN
 4. Co-dfns
  https://www.aplwiki.com/wiki/Co-dfns
 5. Array model
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Array_model#Based_arra­y_theory
 6. Fonts for BQN
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/fonts.html
 7. Leading axis theory
  https://www.aplwiki.com/wi­ki/Leading_axis_theory
 8. A based system for general arrays
  https://dl.acm.org/doi/ab­s/10.1145/586656.586663
 9. APL – A Glimpse of Heaven (2006)
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=19325361
 10. APL and J
  https://crypto.stanford.e­du/~blynn/c/apl.html
 11. ivy (dokumentace)
  https://pkg.go.dev/robpike­.io/ivy#section-readme
 12. ivy na GitHubu
  https://github.com/robpike/ivy/
 13. Ivy na APL wiki
  https://aplwiki.com/wiki/Ivy
 14. Implementing a bignum calculator (slajdy)
  https://talks.godoc.org/git­hub.com/robpike/ivy/talks/i­vy.slide#1
 15. Implementing a bignum calculator – Rob Pike – golang-syd November 2014
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=PXoG0WX0r_E
 16. Rob Pike na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rob_Pike
 17. Rob Pike na cat-v
  http://genius.cat-v.org/rob-pike/
 18. Jazyky umožňující operace s poli aneb rozsáhlý svět „array programmingu“
  https://www.root.cz/clanky/jazyky-umoznujici-operace-s-poli-aneb-rozsahly-svet-bdquo-array-programmingu-ldquo/
 19. Programovací technika nazvaná tacit programming
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-technika-nazvana-tacit-programming/
 20. Oslava 55 let od vzniku první implementace jazyka APL
  https://www.root.cz/clanky/oslava-55-let-od-vzniku-prvni-implementace-programovaciho-jazyka-apl/
 21. NuVoc
  https://code.jsoftware.com/wiki/NuVoc
 22. J (programming language) [Wikipedia]
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/J_%28programming_langu­age%29
 23. J – Absolutely Essential Terms
  https://code.jsoftware.com/wi­ki/Vocabulary/AET
 24. J – Atoms and Arrays
  https://code.jsoftware.com/wi­ki/Vocabulary/Nouns#Atom
 25. Why J
  https://www.jsoftware.com/hel­p/primer/why_j.htm
 26. What is an Array?
  https://vector.org.uk/what-is-an-array/
 27. Comments
  http://www.gavilan.edu/csis/lan­guages/comments.html
 28. Vector (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Vector.html
 29. n-Tuple (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram.com/n-Tuple.html
 30. n-Vector (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram.com/n-Vector.html
 31. Matrix (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Matrix.html
 32. Array (Wolfram MathWorld)
  https://mathworld.wolfram­.com/Array.html
 33. ND Arrays (Tensors) in different languages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=WbpbEilgQBc
 34. Extending APL to Infinity\
  https://www.jsoftware.com/pa­pers/eem/infinity.htm
 35. Vector Library (R7RS-compatible)
  https://srfi.schemers.org/srfi-133/srfi-133.html
 36. Vectors (pro Gauche)
  https://practical-scheme.net/gauche/man/gauche-refe/Vectors.html
 37. Kawa: Compiling Scheme to Java
  https://www.mit.edu/afs.new/sip­b/project/kawa/doc/kawa-tour.html
 38. Kawa in Languages shootout
  http://per.bothner.com/blog/2010/Kawa-in-shootout/
 39. Kawa 2.0 Supports Scheme R7RS
  https://developers.slashdot­.org/story/14/12/13/2259225/ka­wa-20-supports-scheme-r7rs/
 40. Kawa — fast scripting on the Java platform
  https://lwn.net/Articles/623349/
 41. Incanter is a Clojure-based, R-like platform for statistical computing and graphics.
  http://incanter.org/
 42. Evolution of incanter (Gource Visualization)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TVfL5nPELr4
 43. Questions tagged [incanter] (na Stack Overflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/tagged/incanter?sor­t=active
 44. Data Sorcery with Clojure
  https://data-sorcery.org/contents/
 45. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System
  https://rd.springer.com/chap­ter/10.1007/978–3–7908–2084–3_2
 46. Incanter Cheat Sheet
  http://incanter.org/docs/incanter-cheat-sheet.pdf
 47. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System (celá verze článku)
  https://www.researchgate.net/pu­blication/227019917_Back_to_the_Fu­ture_Lisp_as_a_Base_for_a_Sta­tistical_Computing_System
 48. BQN: finally, an APL for your flying saucer
  https://mlochbaum.github.io/BQN/
 49. Is BQN stable?
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/commentary/stability­.html
 50. Specification: BQN system-provided values
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/spec/system.html
 51. Tutorial: BQN expressions
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/tutorial/expression­.html
 52. BQN primitives
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/doc/primitive.html
 53. Function trains
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/doc/train.html
 54. BQN community links
  https://mlochbaum.github.i­o/BQN/community/index.html
 55. BQN UV
  https://observablehq.com/@lsh/bqn-uv
 56. APL Wiki
  https://aplwiki.com/wiki/
 57. The Array Cast
  https://www.arraycast.com/e­pisodes/episode-03-what-is-an-array
 58. EnthusiastiCon 2019 – An Introduction to APL
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=UltnvW83_CQ
 59. Dyalog
  https://www.dyalog.com/
 60. Try APL!
  https://tryapl.org/
 61. Lisp-Stat Information
  http://homepage.cs.uiowa.e­du/~luke/xls/xlsinfo/
 62. Sample Plots in Incanter
  https://github.com/incanter/in­canter/wiki/Sample-Plots-in-Incanter#line
 63. vectorz-clj
  https://github.com/mikera/vectorz-clj
 64. vectorz – Examples
  https://github.com/mikera/vectorz-clj/wiki/Examples
 65. Basic Vector and Matrix Operations in Julia: Quick Reference and Examples
  https://queirozf.com/entries/basic-vector-and-matrix-operations-in-julia-quick-reference-and-examples
 66. Vectors and matrices in Julia
  https://fncbook.github.io/v1­.0/linsys/demos/matrices-julia.html
 67. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/
 68. Concurrency (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Concurrency_%28com­puter_science%29
 69. Koprogram
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Koprogram
 70. Coroutine
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Coroutine
 71. Coroutines in C
  http://www.chiark.greenen­d.org.uk/~sgtatham/corouti­nes.html
 72. S-expression (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/S-expression
 73. S-Expressions (Rosetta Code)
  http://rosettacode.org/wiki/S-Expressions
 74. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 75. Tutorial for the Common Lisp Loop Macro
  http://www.ai.sri.com/pkarp/loop.html
 76. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 77. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 78. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 79. Clojure Macros and Metaprogramming
  http://clojure-doc.org/articles/language/macros.html
 80. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 81. CS 2101 Parallel Computing with Julia
  https://www.coursehero.com/fi­le/11508091/CS-2101-Parallel-Computing-with-Julia/
 82. Julia By Example
  https://samuelcolvin.github­.io/JuliaByExample/
 83. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 84. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 85. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 86. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 87. APL Interpreters
  http://www.vector.org.uk/?a­rea=interpreters
 88. APL_(programming_language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/APL_(programming_langu­age
 89. APL FAQ
  http://www.faqs.org/faqs/apl-faq/
 90. APL FAQ (nejnovější verze)
  http://home.earthlink.net/~swsir­lin/apl.faq.html
 91. A+
  http://www.aplusdev.org/
 92. APLX
  http://www.microapl.co.uk/
 93. FreeAPL
  http://www.pyr.fi/apl/index.htm
 94. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 95. J: a modern, high-level, general-purpose, high-performance programming language
  http://www.jsoftware.com/
 96. K, Kdb: an APL derivative for Solaris, Linux, Windows
  http://www.kx.com
 97. openAPL (GPL)
  http://sourceforge.net/pro­jects/openapl
 98. Parrot APL (GPL)
  http://www.parrotcode.org/
 99. Learning J (Roger Stokes)
  http://www.jsoftware.com/hel­p/learning/contents.htm
 100. Rosetta Code
  http://rosettacode.org/wiki/Main_Page
 101. Why APL
  http://www.acm.org/sigapl/whyapl.htm
 102. Introducing Julia/Functions
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Functi­ons
 103. Functions (Julia documentation)
  https://docs.julialang.or­g/en/v1/manual/functions/
 104. Evaluate binomial coefficients
  http://rosettacode.org/wi­ki/Evaluate_binomial_coef­ficients
 105. Ackermann function
  http://rosettacode.org/wi­ki/Ackermann_function
 106. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 107. Julia – dokumentace
  http://docs.julialang.org/
 108. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 109. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 110. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 111. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 112. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 113. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 114. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 115. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 116. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 117. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 118. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 119. Type system
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_system
 120. Half-precision floating-point format
  https://en.wikipedia.org/wiki/Half-precision_floating-point_format
 121. Dartmouth BASIC
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dartmouth_BASIC
 122. BASIC 4th Edition
  http://www.bitsavers.org/pdf/dar­tmouth/BASIC_4th_Edition_Jan68­.pdf
 123. VECTRAN
  https://encyclopedia2.the­freedictionary.com/VECTRAN
 124. Comparison of programming languages (array)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_programmin­g_languages_(array)
 125. BASIC at 50
  https://www.dartmouth.edu/ba­sicfifty/commands.html
 126. BBC Basic – arrays
  http://www.riscos.com/sup­port/developers/bbcbasic/par­t2/arrays.html
 127. Datová struktura
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%A1_struktura
 128. SIMD instrukce využívané v moderních mikroprocesorech řady x86
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-vyuzivane-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86/
 129. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (2.část: SSE)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–2-cast-sse/
 130. SIMD instrukce v moderních mikroprocesorech řady x86 (3.část: SSE2)
  https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86–3-cast-sse2/
 131. Inductive type
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Inductive_type
 132. JuliaMono, a font for programming
  https://github.com/cormulli­on/juliamono
 133. It’s arrays all the way down
  https://xpqz.github.io/le­arnapl/array.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.