Hlavní navigace

Trasování a profilování aplikací naprogramovaných v Go (dokončení)

18. 6. 2019
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
V dalším článku o jazyku Go si nejprve ukážeme, jak získat aktuální metriky měřené profilerem u těch aplikací, které pracují v režimu serveru (síťové aplikace, démoni, webové servery). Dále se seznámíme s možnostmi profileru.

Obsah

1. Trasování a profilování aplikací naprogramovaných v Go (dokončení)

2. Jednoduchý HTTP server s dynamicky generovaným obsahem

3. Přidání podpory pro poskytování trasovacích informací

4. Nová podoba HTTP serveru

5. Ukázka poskytovaných informací

6. Složitější HTTP server s výpočty probíhajícími v gorutinách

7. Trasování a balíček runtime/trace

8. Trasování při spuštění testů

9. Výsledky běhu traceru

10. Jednoduchý demonstrační příklad s přímou podporou trasování

11. Kontext (context) a úlohy (task)

12. Zobrazení úlohy na stránce s výsledky běhu traceru

13. Rozdělení celé úlohy na regiony

14. Zobrazení regionů na stránce s výsledky běhu traceru

15. Hierarchie regionů a zápis logovacích zpráv do souboru s trasovacími informacemi

16. Zobrazení regionů a logovacích informací na stránce s výsledky běhu traceru

17. Úprava projektu pro vykreslení Mandelbrotovy množiny pro přímou podporu trasování

18. Úplné trasovací informace společně s logováním do souboru generovaného tracerem

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Trasování a profilování aplikací naprogramovaných v Go (dokončení)

V předchozí části seriálu o programovacím jazyce Go jsme si ukázali dva způsoby využití standardního profileru, který je součástí standardních nástrojů dodávaných společně s překladačem Go. Ještě si však musíme vysvětlit jednu důležitou oblast, v níž se profiler používá. Jedná se o zajištění (v případě potřeby i kontinuálního) profilingu síťových aplikací, webových aplikací a služeb (démonů), protože jazyk Go je v této oblasti poměrně intenzivně používán. Tomuto tématu se budeme věnovat v první části dnešního článku. V části druhé se naproti tomu budeme zabývat takzvaným tracingem, který je opět podporován v základní sadě nástrojů jazyka Go.

V mnoha vyspělých virtuálních strojích navržených pro spouštění aplikací (typicky přeložených do bajtkódu daného virtuálního stroje) většinou nalezneme i podporu pro sledování běžící aplikace, zjišťování metrik, trasování a někdy i profilování, a to i ve chvíli, kdy aplikace právě běží (a podobně sledované aplikace mohou bez restartu běžet i několik měsíců). Jedná se o velmi užitečnou vlastnost, protože u mnoha aplikací dochází k problematickému chování nikoli v době jejich testování, ale až po nasazení do předprodukčního nebo dokonce až produkčního prostředí. Virtuálním strojem, který tuto podporu nabízí, je i JVM (Java Virtual Machine), kterému jsme se poměrně podrobně věnovali v seriálu Seriál Programovací jazyk Java a JVM. Nyní tedy na chvíli odbočíme a řekneme si, jaké možnosti nám nabízí JVM.

Poznámka: samozřejmě je možné tento doplňující text přeskočit a přejít přímo k části věnované jazyku Go.

Virtuální stroj Javy administrátorům a devops týmům nabízí několik rozhraní určených pro sledování aplikací, přičemž se tato rozhraní od sebe odlišují zejména tím, do jaké míry jsou nízkoúrovňová (a tedy i obecnější) či naopak vysokoúrovňová.

Na nejnižší úrovni leží rozhraní JVM TI, neboli celým názvem Java Virtual Machine Tools Interface, které lze využít pro sledování činnosti virtuálního stroje Javy i pro jeho částečné řízení. Toto rozhraní, které bylo poprvé implementováno v J2SE 5.0 může být využito k provádění mnoha různých operací. Například je možné sledovat práci správce paměti (GC – garbage collector), přistupovat k objektům uloženým na heapu, zjišťovat volané metody, detekovat a sledovat překlad bajtkódu JVM do nativního strojového kódu dané platformy, nastavovat a posléze i využívat breakpointy, detekovat výjimky v javovských aplikacích (a to i ty výjimky, které jsou zachycené v bloku catch) atd. JVM TI je využíváno debuggery a profilery, které potřebují přistupovat k běžící JVM, ovšem vlastnosti tohoto rozhraní lze využít i v dalších typech nástrojů, například pro zjišťování pokrytí kódu testy, detekci přístupu k určitým souborům apod.

Rozhraní JVM TI může být využíváno i takzvanými agenty, což jsou nativní knihovny, které jsou v tom nejjednodušším případě načteny při startu JVM a běží ve stejném procesu, jako samotná JVM. Agenti mohou přes rozhraní JVM TI oboustranně komunikovat s virtuálním strojem Javy. Komunikace směrem agent→JVM probíhá jednoduše voláním funkcí nabízených rozhraním, zpětná komunikace JVM→agent je zabezpečena pomocí takzvaných callback funkcí, které musí být nejdříve zaregistrovány pro různé typy událostí, které mohou ve virtuálním stroji nastat (mezi událost může například patřit spuštění správce paměti, vznik výjimky atd.). Vzhledem k tomu, že agenti musí být překládáni do nativní knihovny, používá se pro jejich implementaci většinou programovací jazyk C či C++ (popř. jakýkoli jiný jazyk podporující céčkovskou konvenci volání funkcí), ovšem samotný agent je většinou poměrně kompaktní knihovna nabízející své vlastní rozhraní externím procesům – takto lze například realizovat debugger nebo jednoduchý monitorovací nástroj.

Nad rozhraním JVM TI je vytvořen komunikační kanál tvořený protokolem JDWP (Java Debug Wire Protocol) a nad tímto protokolem bylo vytvořeno plnohodnotné javovské rozhraní nazvané JDI (Java Debug Interface). JVM TI, JDWP (společně s poměrně jednoduchým rozhraním k tomuto protokolu JDWPI) a JDI tvoří ucelenou třívrstvou architekturu nazvanou Java Platform Debugger Architecture neboli zkráceně JPDA. Jak již název této architektury naznačuje, lze ji použít například pro implementaci různých ladicích nástrojů (debuggerů), ale i nástrojů monitorovacích, nástrojů umožňujících „hotswap“ tříd či jejich metod do běžícího virtuálního stroje Javy apod.

Z tohoto důvodu jsou funkce nabízené jednou ze tří zmíněných technologií velmi často využívány i integrovanými vývojovými prostředími (IDE). Na provádění nízkoúrovňových operací je přitom používáno rozhraní JVM TI a pro implementaci vysokoúrovňových funkcí pak JDI, popř. se s virtuálním strojem Javy, v němž byla spuštěna vyvíjená aplikace, komunikuje přímo s využitím protokolu JDWP (to je však většinou zbytečně komplikované). Vzájemný vztah mezi rozhraním JVM TI, protokolem JDWP a rozhraním JDI je zobrazen na následujícím schématu:

Obrázek 1: Vzájemný vztah mezi (céčkovým) rozhraním JVM TI, protokolem JDWP a javovským rozhraním JDI.

A nakonec nesmíme zapomenout ani na JMX umožňující, aby běžící aplikace dávala k dispozici svoji konfiguraci, metriky atd. Ty je možné číst a popřípadě i modifikovat nástroji, které s rozhraním dokážou pracovat. Mezi tyto nástroje patří i standardní JConsole.

Poznámka: osobně existenci a stabilitu těchto rozhraní považuji za jednu z těch technologií, která JVM (a podobně vyspělé VM) odlišuje od jednodušších řešení.

Obrázek 2: Sledování a řízení Apache MQ přes standardní rozhraní JMX z nástroje JConsole.

2. Jednoduchý HTTP server s dynamicky generovaným obsahem

Proč se vlastně o virtuálním stroji jazyka Java a jeho možnostech vůbec zmiňuji v článku, který by měl být primárně věnován programovacímu jazyku Go? Jazyk Go má totiž s Javou částečný překryv oblasti použití (neboli obsazuje stejné niky), takže je namístě otázka, zda nám runtime jazyka Go nabízí podobnou funkcionalitu, jako celý virtuální stroj Javy; samozřejmě s ohledem na to, že runtime Go je mnohem menší (přibližně jeden až dva megabajty strojového kódu). Ve skutečnosti i v ekosystému Go nalezneme podobně koncipovanou technologii, kterou lze zprovoznit následujícím způsobem:

 1. Aplikace, kterou potřebujeme sledovat, spustí HTTP server. Buď se bude jednat o server používaný pouze pro sledování aplikace, nebo se může jednat o server, který kromě jiného nabízí ty služby, pro které je aplikace naprogramována.
 2. Naimportuje se balíček , který zajistí, že HTTP server bude dodávat mj. i ladicí informace, a to pochopitelně přes HTTP protokol (dokonce s generováním interaktivních HTML stránek).
 3. Po spuštění aplikace a inicializaci HTTP serveru je možné se k běžící aplikaci připojit a „živě“ sledovat její chování. Díky použití HTTP je implementace případného klienta vlastně velmi jednoduchá.
 4. Navíc je možné s využitím balíčku expvar dát k dispozici i další metriky běžící aplikace. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat příště.

Podívejme se nyní na jednoduchou aplikaci, která již obsahuje HTTP server a jejíž činnost budeme chtít sledovat. Jedná se o značně primitivní webový server, který po otevření cesty / vrátí webovou stránku s odkazem na rastrový obrázek dostupným pod cestou /image. Tento obrázek je taktéž generován HTTP serverem – obsahuje pixely s náhodnou barvou (což je mimochodem fakt, který příliš „nepotěší“ algoritmus DEFLATE použitý při exportu rastrového obrázku do formátu PNG). Úplný zdrojový kód tohoto HTTP serveru vypadá následovně:

package main
 
import (
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "math/rand"
    "net/http"
)
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    writer.Write([]byte(response))
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(w, outputimage)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

3. Přidání podpory pro poskytování trasovacích informací

Úprava našeho HTTP serveru takovým způsobem, aby poskytoval i metriky s informacemi o běhu aplikace, je vlastně velmi primitivní. Pouze je zapotřebí naimportovat balíček net/http/pprof; to je vše, protože zbytek je zařízen funkcí init() zavolanou po importu. Vzhledem k tomu, že tento balíček nebudeme explicitně používat (volat jeho funkce), je nutné před jeho jméno vložit podtržítko, protože v opačném případě by překladač Go zcela správně vypsal chybové hlášení, že se snažíme importovat balíček, který není použit:

import (
    "image"
    "image/png"
    "net/http"
    _ "net/http/pprof"
)

Obrázek 3: Stránka s obrázkem generovaná HTTP serverem implementovaným v předchozím příkladu.

4. Nová podoba HTTP serveru

Zdrojový kód nové podoby HTTP serveru, který nyní bude poskytovat i profilovací informace, naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/02_i­mage_server_with_pprof.go. Oproti předchozímu zdrojovému kódu skutečně došlo jen k minimální změně – importu balíčku net/http/pprof:

package main
 
import (
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "math/rand"
    "net/http"
    _ "net/http/pprof"
)
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    writer.Write([]byte(response))
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(w, outputimage)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

5. Ukázka poskytovaných informací

Pokud nyní HTTP server spustíme, bude stále poskytovat původní služby pod adresami / a /image:

Obrázek 4: Původní funkce HTTP serveru zůstane zachována.

Ovšem kromě toho se automaticky vytvoří i další cesty, které jsou v době běhu aplikace přístupné. Úvodní stránka s profilovacími informacemi je dostupná na adrese /debug/pprof:

Obrázek 5: Úvodní stránka s profilovacími informacemi.

Tato stránka je vytvořena takovým způsobem, že pro její zobrazení bude dostačovat i prohlížeč typu lynx či links:

Obrázek 6: Úvodní stránka s profilovacími informacemi, nyní zobrazená v Lynxu.

Mnoho informací je dostupných v čisté textové podobě, například zásobníkové rámce jednotlivých gorutin. Ty si můžeme prohlédnout přímo ve webovém prohlížeči nebo si je stáhnout nástroji wget a curl:

$ curl http://localhost:8080/debug/pprof/goroutine?debug=2
Poznámka: parametr debug je zde nutné uvést.

S výsledkem (zde zkráceným):

goroutine 18 [running]:
runtime/pprof.writeGoroutineStacks(0x838840, 0xc00013e380, 0x40d6bf, 0xc000081980)
    /opt/go/src/runtime/pprof/pprof.go:678 +0xa7
    ...
    ...
    ...
goroutine 1 [IO wait]:
internal/poll.runtime_pollWait(0x7fe139ec7f00, 0x72, 0x0)
    /opt/go/src/runtime/netpoll.go:173 +0x66
internal/poll.(*pollDesc).wait(0xc000126098, 0x72, 0xc00005c000, 0x0, 0x0)
    /opt/go/src/internal/poll/fd_poll_runtime.go:85 +0x9a
internal/poll.(*pollDesc).waitRead(0xc000126098, 0xffffffffffffff00, 0x0, 0x0)
    /opt/go/src/internal/poll/fd_poll_runtime.go:90 +0x3d
internal/poll.(*FD).Accept(0xc000126080, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
    /opt/go/src/internal/poll/fd_unix.go:384 +0x1a0
net.(*netFD).accept(0xc000126080, 0x40d6bf, 0xc000436000, 0xa0)
    /opt/go/src/net/fd_unix.go:238 +0x42
net.(*TCPListener).accept(0xc00012a008, 0xc000095db8, 0x71af28ce, 0x29e846d03867962b)
    /opt/go/src/net/tcpsock_posix.go:139 +0x2e
net.(*TCPListener).AcceptTCP(0xc00012a008, 0xc000095de0, 0x49e5f6, 0x5d0660f6)
    /opt/go/src/net/tcpsock.go:247 +0x47
net/http.tcpKeepAliveListener.Accept(0xc00012a008, 0xc000095e30, 0x18, 0xc000000300, 0x68fb65)
    /opt/go/src/net/http/server.go:3232 +0x2f
net/http.(*Server).Serve(0xc0001281a0, 0x83bcc0, 0xc00012a008, 0x0, 0x0)
    /opt/go/src/net/http/server.go:2826 +0x22f
net/http.(*Server).ListenAndServe(0xc0001281a0, 0xc0001281a0, 0x7f03f0)
    /opt/go/src/net/http/server.go:2764 +0xb6
net/http.ListenAndServe(0x7d42ff, 0x5, 0x0, 0x0, 0xc000095f88, 0xc000076058)
    /opt/go/src/net/http/server.go:3004 +0x74
main.main()
    /home/tester/go-root/article_30/02_image_server_with_pprof.go:46 +0x8c

Informace o paměťovém subsystému jazyka Go v textové (čitelné) podobě získáme opět nástrojem curl nebo přímo ve webovém prohlížeči:

$ curl http://localhost:8080/debug/pprof/alloc?debug=1

S výsledkem (zde taktéž zkráceným):

# runtime.MemStats
# Alloc = 1568912
# TotalAlloc = 7938176
# Sys = 72022264
# Lookups = 0
# Mallocs = 136375
# Frees = 134637
# HeapAlloc = 1568912
# HeapSys = 66617344
# HeapIdle = 64028672
# HeapInuse = 2588672
# HeapReleased = 0
# HeapObjects = 1738
# Stack = 491520 / 491520
# MSpan = 24776 / 49152
# MCache = 6912 / 16384
# BuckHashSys = 1444585
# GCSys = 2371584
# OtherSys = 1031695
# NextGC = 4194304
# LastGC = 1560699375977620410
# PauseNs = [294592 92207 81090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
# PauseEnd = [1560699131094663288 1560699252313448267 1560699375977620410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
# NumGC = 3
# NumForcedGC = 0
# GCCPUFraction = 2.9504534000959272e-06
# DebugGC = false

V případě, že neuvedete parametr debug, bude vyžadovaná informace poskytnuta v binárním formátu určeném pro další zpracování nástrojem pprof nebo trace. Opět si ukažme způsob použití. Tentokrát namísto curl použijeme wget a uložíme výsledek do souboru nazvaného „goroutines.pprof“:

$ wget -O goroutines.pprof http://localhost:8080/debug/pprof/goroutine

Po provedení příkazu by měl být vytvořen binární soubor goroutines.pprof, jenž si můžeme prohlédnout takto:

$ go tool pprof -text goroutines.pprof

S výsledky:

File: 02_image_server_with_pprof
Type: goroutine
Time: Jun 16, 2019 at 5:39pm (CEST)
Showing nodes accounting for 3, 100% of 3 total
   flat flat%  sum%    cum  cum%
     1 33.33% 33.33%     1 33.33% runtime.gopark
     1 33.33% 66.67%     1 33.33% runtime/pprof.writeRuntimeProfile
     1 33.33%  100%     1 33.33% syscall.Syscall
     0   0%  100%     1 33.33% internal/poll.(*FD).Accept
     0   0%  100%     1 33.33% internal/poll.(*FD).Read
...
...
...

Informace o alokacích paměti:

$ wget -O allocs.pprof http://localhost:8080/debug/pprof/allocs

Analýza informací uložených do binárního souboru allocs.pprof:

$ go tool pprof -text allocs.pprof
 
File: 02_image_server_with_pprof
Type: alloc_space
Time: Jun 16, 2019 at 5:45pm (CEST)
Showing nodes accounting for 17945.43kB, 100% of 17945.43kB total
   flat flat%  sum%    cum  cum%
 7220.69kB 40.24% 40.24% 10338.57kB 57.61% compress/flate.NewWriter
 3552.82kB 19.80% 60.03% 3552.82kB 19.80% runtime/pprof.writeGoroutineStacks
 3525.88kB 19.65% 79.68% 3525.88kB 19.65% runtime/pprof.StartCPUProfile
 1951.87kB 10.88% 90.56% 3117.88kB 17.37% compress/flate.(*compressor).init
 1166.01kB 6.50% 97.06% 1166.01kB 6.50% compress/flate.newDeflateFast (inline)
 528.17kB 2.94%  100%  528.17kB 2.94% bufio.NewWriterSize (inline)
     0   0%  100% 1805.17kB 10.06% compress/flate.NewWriterDict
     0   0%  100% 8533.40kB 47.55% compress/gzip.(*Writer).Write
     0   0%  100% 1805.17kB 10.06% compress/zlib.(*Writer).Write
     0   0%  100% 1805.17kB 10.06% compress/zlib.(*Writer).writeHeader
     0   0%  100% 2333.34kB 13.00% image/png.(*Encoder).Encode
     0   0%  100% 2333.34kB 13.00% image/png.(*encoder).writeIDATs
     0   0%  100% 1805.17kB 10.06% image/png.(*encoder).writeImage
     0   0%  100% 2333.34kB 13.00% image/png.Encode
     0   0%  100% 2333.34kB 13.00% main.imageHandler
...
...
...

6. Složitější HTTP server s výpočty probíhajícími v gorutinách

Nic nám pochopitelně nebrání vytvořit složitější HTTP server, který bude namísto obrázku s náhodnými barvami pixelů počítat Mandelbrotovu množinu, a to nám již známým způsobem – takovým rozdělením výpočtu, že každý obrazový řádek bude vypočten v samostatné gorutině. Pro jednoduchost je celý HTTP server implementován jediným souborem:

package main
 
import (
    "image"
    "image/png"
    "net/http"
    _ "net/http/pprof"
)
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    writer.Write([]byte(response))
}
 
func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint {
    var zx float64 = 0.0
    var zy float64 = 0.0
    var i uint = 0
    for i < maxiter {
        zx2 := zx * zx
        zy2 := zy * zy
        if zx2+zy2 > 4.0 {
            break
        }
        zy = 2.0*zx*zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i++
    }
    return i
}
 
func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) {
    var cx float64 = -2.0
    for x := uint(0); x < width; x++ {
        i := iterCount(cx, cy, maxiter)
        color := palette[i]
        image[3*x] = color[0]
        image[3*x+1] = color[1]
        image[3*x+2] = color[2]
        cx += 3.0 / float64(width)
    }
    done <- true
}
 
func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) *image.NRGBA {
    img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height)))
    pixel := 0
 
    for y := 0; y < int(height); y++ {
        offset := img.PixOffset(0, y)
        for x := uint(0); x < width; x++ {
            img.Pix[offset] = pixels[pixel]
            img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1]
            img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2]
            img.Pix[offset+3] = 0xff
            pixel += 3
            offset += 4
        }
    }
    return img
}
 
func calculateFractal(width int, height int, maxiter int) []byte {
    done := make(chan bool, height)
 
    pixels := make([]byte, width*height*3)
    offset := 0
    delta := width * 3
 
    var cy float64 = -1.5
    for y := 0; y < height; y++ {
        go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done)
        offset += delta
        cy += 3.0 / float64(height)
    }
    for i := 0; i < height; i++ {
        <-done
    }
 
    return pixels
}
 
func imageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
 
    pixels := calculateFractal(ImageWidth, ImageHeight, 255)
    outputimage := writeImage(ImageWidth, ImageHeight, pixels)
    png.Encode(w, outputimage)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}
 
/* taken from Fractint */
 
var mandmap = [...][3]byte{
    {255, 255, 255}, {224, 224, 224}, {216, 216, 216}, {208, 208, 208},
    {200, 200, 200}, {192, 192, 192}, {184, 184, 184}, {176, 176, 176},
    {168, 168, 168}, {160, 160, 160}, {152, 152, 152}, {144, 144, 144},
    ...
    ...
    ...
    {240, 240, 140}, {244, 244, 152}, {244, 244, 168}, {244, 244, 180},
    {244, 244, 196}, {248, 248, 208}, {248, 248, 224}, {248, 248, 236},
    {252, 252, 252}, {248, 248, 248}, {240, 240, 240}, {232, 232, 232}}

Obrázek 7: Nový HTTP server v akci.

Pokud v programu uděláme chybu a gorutiny pro výpočet se nebudou ukončovat, zjistíme to relativně snadno:

$ curl http://localhost:8080/debug/pprof/goroutine?debug=1
 
goroutine profile: total 133
127 @ 0x42f4ab 0x42f553 0x4069dd 0x4067b5 0x71348e 0x45c8a1
#    0x71348d    main.calcMandelbrot+0x3d    /home/tester/go-root/article_30/t.go:38

2 @ 0x42f4ab 0x42f553 0x4069dd 0x4067b5 0x7135cb 0x45c8a1
#    0x7135ca    main.calcMandelbrot+0x17a    /home/tester/go-root/article_30/t.go:48

7. Trasování a balíček runtime/trace

Ve druhé části dnešního článku se seznámíme s některými vlastnostmi traceru, který je, jak již víme, součástí základní sady nástrojů dodávaných společně s programovacím jazykem Go. Podobně jako v případě profileru je i tracer možné spouštět společně s testy (go test …), ve skutečnosti ovšem můžeme trasování zapnout i explicitně a použít ho v aplikaci spouštěné přímo, tj. bez testů. Samotný tracer dokáže zaznamenat, a to až (teoreticky) s nanosekundovou přesností, vznik událostí typu vytvoření gorutiny, zavolání systémové funkce (syscall), práce správce paměti (garbage collector), změna velikosti haldy (heapu) atd., tj. informace, které jsou potenciálně důležité při sledování stavu a zdraví aplikace.

8. Trasování při spuštění testů

Vzhledem k tomu, že je tracer možné spustit společně s testy, použijeme stejný demonstrační příklad, s nímž jsme se seznámili minule. V tomto příkladu se intenzivně pracuje s řezem (slice) s využitím funkce append():

package slices2
 
import "fmt"
 
func Slices() {
    var a [0]int
    s := a[:]
 
    for i := 1; i <= 1000000; i++ {
        s = append(s, i)
    }
 
    fmt.Printf("Length: %d\n", len(s))
}

Přímé spuštění funkce Slices zařídí hlavní balíček s funkcí main():

package main
 
import "slices2/slices2"
 
func main() {
    slices2.Slices()
}

Spuštění stejné funkce, ovšem tentokrát z testů:

package slices2_test
 
import (
    "slices2/slices2"
    "testing"
)
 
func TestSlices(t *testing.T) {
    slices2.Slices()
}

Tracer se nyní spustí společně s testy takto:

$ go test -trace slices2.trace slices_test.go

9. Výsledky běhu traceru

Binární soubor, který je výsledkem běhu traceru, je možné zpracovat několika různými způsoby. Nejjednodušší je použít nástroj trace a nechat si zobrazit výsledek ve webovém prohlížeči:

$ go tool trace slices2.trace

Po zadání tohoto příkazu se spustí webový server (web je ostatně primárním GUI nástrojem celého ekosystému postaveného okolo jazyka Go) a v prohlížeči by se měla otevřít tato stránka:

Obrázek 8: Úvodní stránka s trasovacími informacemi.

Z této stránky jsou dostupné i další důležité informace:

Obrázek 9: Informace o gorutinách.

Obrázek 10: Plánovač.

10. Jednoduchý demonstrační příklad s přímou podporou trasování

Tracer lze ovšem spustit i přímo z aplikace. Použijeme přitom podobný postup, jaký jsme využili minule při tvorbě souborů s metrikami běžící aplikace: explicitně otevřeme soubor používaný tracerem a zahájíme sledování aplikace:

f, err := os.Create("trace1.trace")
if err != nil {
    log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
}
defer func() {
    if err := f.Close(); err != nil {
        log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
    }
}()
 
if err := trace.Start(f); err != nil {
    log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
}
defer trace.Stop()

Úplný příklad, který trasovací informace tímto způsobem získává, vypadá následovně:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func perform_login() {
    log.Println("login")
}
 
func perform_logout() {
    log.Println("logout")
}
 
func transaction(typ string) {
    log.Printf("transaction '%s'\n", typ)
}
 
func main() {
    f, err := os.Create("trace1.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    perform_login()
    transaction("A")
    transaction("B")
    perform_logout()
}

11. Kontext (context) a úlohy (task)

Pro trasování složitějších aplikací se mnohdy setkáme s tím, že se vytváří takzvané úlohy (task), které nám umožňují část aplikace (většinou funkčně ucelenou úlohu) explicitně pojmenovat. Tato úloha se objeví na stránce User-defined tasks. Samotné vytvoření úlohy vyžaduje takzvaný kontext, přičemž výchozí kontext získáme takto:

ctx := context.Background()

Z kontextu pak již vytvoříme novou úlohu a ihned ji pojmenujeme:

ctx, task := trace.NewTask(ctx, "transactionTask")

Ukončení úlohy zajistí funkce:

task.End()

Podívejme se nyní na příklad, v němž se celá logická úloha (přihlášení, provedení transakcí, odhlášení) skutečně sdružuje do úlohy pojmenované transactionTask:

package main
 
import (
    "context"
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func perform_login() {
    log.Println("login")
}
 
func perform_logout() {
    log.Println("logout")
}
 
func transaction(typ string) {
    log.Printf("transaction '%s'\n", typ)
}
 
func main() {
    f, err := os.Create("trace2.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    ctx := context.Background()
    ctx, task := trace.NewTask(ctx, "transactionTask")
 
    perform_login()
    transaction("A")
    transaction("B")
    perform_logout()
 
    task.End()
}

12. Zobrazení úlohy na stránce s výsledky běhu traceru

Nově vytvořenou úlohu ihned uvidíme na stránce User-defined tasks:

Obrázek 11: Uživatelsky definovaná úloha.

Samozřejmě jsou k dispozici i podrobnosti:

Obrázek 12: Podrobnější informace o úloze.

13. Rozdělení celé úlohy na regiony

Jednotlivé úlohy je možné rozdělit na menší části, které se jmenují regiony. I tyto regiony budou viditelné na stránce zobrazující výsledek sledování provedeného tracerem. Příkladem může být region pro první část úlohy – samotné přihlášení:

region1 := trace.StartRegion(ctx, "login")
perform_login()
region1.End()

Podobným způsobem je možné vytvořit i další regiony, jak je to ostatně ukázáno v dalším demonstračním příkladu:

package main
 
import (
    "context"
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func perform_login() {
    log.Println("login")
}
 
func perform_logout() {
    log.Println("logout")
}
 
func transaction(typ string) {
    log.Printf("transaction '%s'\n", typ)
}
 
func main() {
    f, err := os.Create("trace3.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    ctx := context.Background()
    ctx, task := trace.NewTask(ctx, "transactionTask")
 
    region1 := trace.StartRegion(ctx, "login")
    perform_login()
    region1.End()
 
    region2 := trace.StartRegion(ctx, "transactions")
    transaction("A")
    transaction("B")
    region2.End()
 
    region3 := trace.StartRegion(ctx, "logout")
    perform_logout()
    region3.End()
 
    task.End()
}

14. Zobrazení regionů na stránce s výsledky běhu traceru

Na dalším obrázku je patrné, jakým způsobem se na stránce User-defined regions zobrazí všechny tři regiony vytvořené v úloze transactionTask:

Obrázek 13: Podrobnější informace o regionech. Povšimněte si, že časové údaje jsou uvedeny v mikrosekundách (i když samotná přesnost měření je nižší).

15. Hierarchie regionů a zápis logovacích zpráv do souboru s trasovacími informacemi

Nic nám ovšem nebrání, aby byly regiony uspořádány hierarchicky. To nám umožní ještě lépe sledovat chování aplikace, zejména v případě, že se jedná o složitější program. Je zde ovšem jeden problém – pokud budeme regiony vytvářet ve funkcích, je nutné těmto funkcím předávat i kontext, což je poměrně nepříjemné (je to velký zásah do aplikace). Navíc je v další variantě aplikace ukázáno, že do souboru s trasovacími informacemi je možné zapisovat i logovací informace funkcí trace.Log() a trace.Logf() (format):

package main
 
import (
    "context"
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func perform_login() {
    log.Println("login")
}
 
func perform_logout() {
    log.Println("logout")
}
 
func transaction(ctx context.Context, typ string) {
    region := trace.StartRegion(ctx, "transaction")
    trace.Logf(ctx, "transaction", "type %s", typ)
    log.Printf("transaction '%s'\n", typ)
    region.End()
}
 
func main() {
    f, err := os.Create("trace4.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    ctx := context.Background()
    ctx, task := trace.NewTask(ctx, "transactionTask")
 
    region1 := trace.StartRegion(ctx, "login")
    perform_login()
    region1.End()
 
    region2 := trace.StartRegion(ctx, "transactions")
    transaction(ctx, "A")
    transaction(ctx, "B")
    region2.End()
 
    region3 := trace.StartRegion(ctx, "logout")
    perform_logout()
    region3.End()
 
    task.End()
}

16. Zobrazení regionů a logovacích informací na stránce s výsledky běhu traceru

Podrobnější informace o regionech se nyní zobrazí i na webové stránce s výsledky práce traceru. Můžeme se o tom pochopitelně velmi snadno přesvědčit:

Obrázek 14: Podrobnější trasovací informace s časy, strávenými v jednotlivých regionech.

Obrázek 15: Další informace o chování programu v jednotlivých regionech. Povšimněte si, že do regionu transaction aplikace vstoupila dvakrát, což plně odpovídá zdrojovému kódu:

region2 := trace.StartRegion(ctx, "transactions")
transaction(ctx, "A")
transaction(ctx, "B")
region2.End()

17. Úprava projektu pro vykreslení Mandelbrotovy množiny pro přímou podporu trasování

Podobně jako předchozí jednoduché příklady můžeme upravit i aplikaci pro vykreslení Mandelbrotovy množiny, s níž jsme se seznámili minule. V celkově již třetí variantě pouze explicitně otevřeme soubor s trasovacími informacemi a povolíme trasování:

package main
 
import (
    "fmt"
    "log"
    "mandelbrot3/renderer"
    "os"
    "runtime/trace"
    "strconv"
)
 
func main() {
    f, err := os.Create("mandelbrot3.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    if len(os.Args) < 4 {
        println("usage: ./mandelbrot width height maxiter")
        os.Exit(1)
    }
 
    width, err := strconv.Atoi(os.Args[1])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper width parameter: '%s'\n", os.Args[1])
        os.Exit(1)
    }
 
    height, err := strconv.Atoi(os.Args[2])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper height parameter: '%s'\n", os.Args[2])
        os.Exit(1)
    }
 
    maxiter, err := strconv.Atoi(os.Args[3])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper maxiter parameter: '%s'\n", os.Args[3])
        os.Exit(1)
    }
 
    renderer.Start(width, height, maxiter)
}

Čtvrtá varianta je komplikovanější, protože je v ní specifikováno několik regionů a tudíž se musí do samotného rendereru přenášet i kontext:

package main
 
import (
    "context"
    "fmt"
    "log"
    "mandelbrot4/renderer"
    "os"
    "runtime/trace"
    "strconv"
)
 
func main() {
    f, err := os.Create("mandelbrot4.trace")
    if err != nil {
        log.Fatalf("failed to create trace output file: %v", err)
    }
    defer func() {
        if err := f.Close(); err != nil {
            log.Fatalf("failed to close trace file: %v", err)
        }
    }()
 
    if err := trace.Start(f); err != nil {
        log.Fatalf("failed to start trace: %v", err)
    }
    defer trace.Stop()
 
    if len(os.Args) < 4 {
        println("usage: ./mandelbrot width height maxiter")
        os.Exit(1)
    }
 
    width, err := strconv.Atoi(os.Args[1])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper width parameter: '%s'\n", os.Args[1])
        os.Exit(1)
    }
 
    height, err := strconv.Atoi(os.Args[2])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper height parameter: '%s'\n", os.Args[2])
        os.Exit(1)
    }
 
    maxiter, err := strconv.Atoi(os.Args[3])
    if err != nil {
        fmt.Printf("Improper maxiter parameter: '%s'\n", os.Args[3])
        os.Exit(1)
    }
 
    ctx := context.Background()
    ctx, task := trace.NewTask(ctx, "renderFractal")
    defer task.End()
    renderer.Start(ctx, width, height, maxiter)
}
package renderer
 
import (
    "context"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) {
    img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height)))
    pixel := 0
 
    for y := 0; y < int(height); y++ {
        offset := img.PixOffset(0, y)
        for x := uint(0); x < width; x++ {
            img.Pix[offset] = pixels[pixel]
            img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1]
            img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2]
            img.Pix[offset+3] = 0xff
            pixel += 3
            offset += 4
        }
    }
 
    outputFile, err := os.Create("mandelbrot.png")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer outputFile.Close()
 
    png.Encode(outputFile, img)
}
 
func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint {
    var zx float64 = 0.0
    var zy float64 = 0.0
    var i uint = 0
    for i < maxiter {
        zx2 := zx * zx
        zy2 := zy * zy
        if zx2+zy2 > 4.0 {
            break
        }
        zy = 2.0*zx*zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i++
    }
    return i
}
 
func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) {
    var cx float64 = -2.0
    for x := uint(0); x < width; x++ {
        i := iterCount(cx, cy, maxiter)
        color := palette[i]
        image[3*x] = color[0]
        image[3*x+1] = color[1]
        image[3*x+2] = color[2]
        cx += 3.0 / float64(width)
    }
    done <- true
}
 
func Start(ctx context.Context, width int, height int, maxiter int) {
    trace.Logf(ctx, "settings", "width %i", width)
    trace.Logf(ctx, "settings", "height %i", height)
    trace.Logf(ctx, "settings", "maxiter %i", maxiter)
 
    done := make(chan bool, height)
 
    pixels := make([]byte, width*height*3)
    offset := 0
    delta := width * 3
 
    var cy float64 = -1.5
 
    region := trace.StartRegion(ctx, "startGoroutines")
    for y := 0; y < height; y++ {
        trace.Logf(ctx, "y (scanline)", "%i", y)
        go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done)
        offset += delta
        cy += 3.0 / float64(height)
    }
    region.End()
 
    region2 := trace.StartRegion(ctx, "waitForGoroutines")
    for i := 0; i < height; i++ {
        <-done
    }
    region2.End()
 
    region3 := trace.StartRegion(ctx, "writeImage")
    writeImage(uint(width), uint(height), pixels)
    region3.End()
}

18. Úplné trasovací informace společně s logováním do souboru generovaného tracerem

A nakonec v páté variantě použijeme úplné trasování. V tomto případě jsou nejzajímavější informace o časech strávených v jednotlivých regionech, protože máme definován jak region volaný pro každou obrazovou řádku (zde konkrétně volaný 256×), tak i region tvořený funkcí pro získání počtu iterací pro každý pixel (zde konkrétně volaný 256×256=65536×):

Obrázek 16: Povšimněte si, kolikrát je každý region volaný. Můžeme zde zjistit i čas výpočtu pro každý obrazový řádek či dokonce pro každý pixel v rastrovém obrázku.

Příklad byl upraven následujícím způsobem:

Cloud23

package renderer
 
import (
    "context"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
    "runtime/trace"
)
 
func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) {
    img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height)))
    pixel := 0
 
    for y := 0; y < int(height); y++ {
        offset := img.PixOffset(0, y)
        for x := uint(0); x < width; x++ {
            img.Pix[offset] = pixels[pixel]
            img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1]
            img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2]
            img.Pix[offset+3] = 0xff
            pixel += 3
            offset += 4
        }
    }
 
    outputFile, err := os.Create("mandelbrot.png")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer outputFile.Close()
 
    png.Encode(outputFile, img)
}
 
func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint {
    var zx float64 = 0.0
    var zy float64 = 0.0
    var i uint = 0
    for i < maxiter {
        zx2 := zx * zx
        zy2 := zy * zy
        if zx2+zy2 > 4.0 {
            break
        }
        zy = 2.0*zx*zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i++
    }
    return i
}
 
func calcMandelbrot(ctx context.Context, width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) {
    var cx float64 = -2.0
    for x := uint(0); x < width; x++ {
        region := trace.StartRegion(ctx, "iterCount")
        i := iterCount(cx, cy, maxiter)
        region.End()
        color := palette[i]
        image[3*x] = color[0]
        image[3*x+1] = color[1]
        image[3*x+2] = color[2]
        cx += 3.0 / float64(width)
    }
    done <- true
}
 
func Start(ctx context.Context, width int, height int, maxiter int) {
    trace.Logf(ctx, "settings", "width %i", width)
    trace.Logf(ctx, "settings", "height %i", height)
    trace.Logf(ctx, "settings", "maxiter %i", maxiter)
 
    done := make(chan bool, height)
 
    pixels := make([]byte, width*height*3)
    offset := 0
    delta := width * 3
 
    var cy float64 = -1.5
 
    region := trace.StartRegion(ctx, "startGoroutines")
    for y := 0; y < height; y++ {
        trace.Logf(ctx, "y (scanline)", "%i", y)
        go calcMandelbrot(ctx, uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done)
        offset += delta
        cy += 3.0 / float64(height)
    }
    region.End()
 
    region2 := trace.StartRegion(ctx, "waitForGoroutines")
    for i := 0; i < height; i++ {
        <-done
    }
    region2.End()
 
    region3 := trace.StartRegion(ctx, "writeImage")
    writeImage(uint(width), uint(height), pixels)
    region3.End()
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně dva megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis projektu Cesta
1 01_image_server.go jednoduchý HTTP server generující HTML stránku i rastrový obrázek https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/01_i­mage_server.go
2 02_image_server_with_pprof.go jednoduchý HTTP server, který kromě vlastní služby poskytuje i informace pro profiling https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/02_i­mage_server_with_pprof.go
3 03_image_server_fractal.go HTTP server generující stránku obsahující obrázek s Mandelbrotovou množinou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/03_i­mage_server_fractal.go
4 04_basic_tracing.go ukázka základních možností trasování https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/04_ba­sic_tracing.go
5 05_context.go kontext a jeho význam při trasování https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/05_con­text.go
6 06_context_regions.go regiony použité pro logické rozdělení runtime aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/06_con­text_regions.go
7 07_region_hierarchy.go hierarchie regionů, vložení zprávy do souboru s trasovacími informacemi atd. https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/07_re­gion_hierarchy.go

Dnes jsme si taktéž ukázali několik projektů (s adresářovou strukturou atd.). Tyto projekty jsou vypsány ve druhé tabulce:

# Projekt Popis projektu Cesta
1 mandelbrot3 základní profilovací informace v nástroji pro vykreslení Mandelbrotovy množiny https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/man­delbrot3
2 mandelbrot4 podrobnější profilovací informace v nástroji pro vykreslení Mandelbrotovy množiny https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/man­delbrot4
3 mandelbrot5 nejpodrobnější profilovací informace v nástroji pro vykreslení Mandelbrotovy množiny https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/man­delbrot5
4 slices2 profilovací informace v aplikaci pro práci s řezy (slices) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article30/slices2

20. Odkazy na Internetu

 1. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 2. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 3. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 4. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 5. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 6. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 7. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 8. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 9. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 10. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 11. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 12. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 13. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 14. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 15. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 16. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 17. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 18. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 19. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 20. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 21. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 22. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 23. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 24. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 25. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 26. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 27. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 28. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 29. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 30. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 31. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 32. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 33. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 34. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 35. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 36. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 37. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 38. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 39. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 40. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 41. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 42. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 43. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 44. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 45. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 46. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 47. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 48. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 49. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 50. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 51. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 52. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 53. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 54. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 55. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 56. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 57. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 58. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 59. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 60. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 61. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 62. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 63. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 64. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 65. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 66. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 67. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 68. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 69. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 70. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 71. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 72. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 73. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 74. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 75. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 76. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 77. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 78. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 79. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 80. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 81. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 82. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 83. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 84. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 85. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 86. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 87. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 88. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 89. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 90. GoConvey
  http://goconvey.co/
 91. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 92. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 93. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 94. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 95. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 96. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 97. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 98. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 99. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 100. YAML
  https://yaml.org/
 101. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 102. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 103. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 104. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 105. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 106. Introducing JSON
  http://json.org/
 107. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 108. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 109. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 110. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 111. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 112. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 113. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 114. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 115. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 116. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 117. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 118. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 119. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 120. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 121. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 122. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 123. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 124. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 125. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 126. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 127. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 128. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 129. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 130. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 131. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 132. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 133. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 134. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 135. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 136. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 137. GoDoc
  https://godoc.org/
 138. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 139. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 140. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 141. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 142. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 143. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 144. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 145. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 146. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 147. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 148. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 149. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 150. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 151. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 152. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 153. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 154. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 155. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 156. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 157. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 158. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 159. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 160. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 161. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 162. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 163. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 164. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 165. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 166. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 167. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 168. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 169. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 170. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 171. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 172. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 173. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 174. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 175. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 176. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 177. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 178. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 179. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 180. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 181. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 182. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 183. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 184. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 185. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 186. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 187. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 188. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 189. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 190. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 191. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 192. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 193. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 194. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 195. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 196. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 197. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 198. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 199. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 200. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 201. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 202. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 203. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 204. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 205. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 206. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 207. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 208. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 209. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 210. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 211. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 212. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 213. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 214. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 215. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 216. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 217. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 218. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 219. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 220. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 221. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 222. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 223. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 224. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 225. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 226. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 227. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 228. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 229. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 230. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 231. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 232. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 233. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 234. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 235. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 236. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 237. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 238. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 239. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go