Hlavní navigace

Fraktály naprogramované v assembleru II

17. 4. 2007
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

V dnešním článku dokončíme popis naprogramování fraktálů pomocí krátkých aplikací napsaných v assembleru. Ukážeme si jednoduchý program pro vykreslení Juliovy množiny a také programy pro vytváření animací těchto množin. Dále si řekneme, ve kterých demech a intrech jsou fraktály použity a některá z těchto dem a inter si přiblížíme.

Obsah

1. Fraktály naprogramované v assembleru podruhé
2. Výpočet Juliovy množiny s využitím matematického koprocesoru
3. Animace Juliovy množiny
   3.1 První varianta animace Juliovy množiny
   3.2 Druhá varianta animace Juliovy množiny
4. Intra s tematikou fraktálů
   4.1 Intro „Fractals“
   4.2 Intro „FracZoom“
   4.3 Intro „Anapurna“
   4.4 Intro „poledne-dot-com“
   4.5 Intro „mandelbrot is possible“
   4.6 Intro „Mars“
   4.7 Intro „Fractia“
   4.8 Intro „Palikka“
5. Dema obsahující fraktály
6. Odkazy na další informační zdroje
7. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

1. Fraktály naprogramované v assembleru podruhé

V předchozí části tohoto seriálu jsme si ukázali několik jednoduchých a relativně krátkých aplikací naprogramovaných v assembleru (jazyku symbolických adres – JSA), které sloužily k vykreslení Mandelbrotovy množiny ve známém grafickém režimu 13h karty VGA, tj. v rozlišení 320×200 pixelů při použití barvové palety s 256 barvami. První tři minule uvedené programy pro svoji činnost vyžadovaly matematický koprocesor (FPU), popř. jeho programovou emulaci, a také procesor s instrukční sadou 80386. Poslední program si vystačil s pouhým procesorem řady 80286 bez matematického koprocesoru, protože místo operací v pohyblivé řádové čárce byly naprogramovány aritmetické operace prováděné v systému pevné řádové binární čárky (fixed point).

Dnes si také ukážeme několik programů i se zdrojovými kódy, které slouží pro vykreslení fraktálů. Bude se jednat o programy určené pro generování Juliovy množiny, při jejichž výpočtu je použita stejná iterační funkce jako u množiny Mandelbrotovy; liší se pouze vstupní podmínky při vstupu do programové smyčky. Kromě těchto demonstračních příkladů si ukážeme některá převážně starší intra a dema, ve kterých se fraktály vyskytovaly.

2. Výpočet Juliovy množiny s využitím matematického koprocesoru

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné vypočítat a vykreslit Juliovu množinu s využitím matematického koprocesoru (FPU). Při pohledu do zdrojového kódu si možná všimnete podobnosti s minule ukázaným programem, který sloužil pro výpočet Mandelbrotovy množiny. Podobnost samozřejmě není náhodná, protože iterační výpočet pro Mandelbrotovu množinu a množiny Juliovy je shodný, liší se pouze počáteční podmínky – zde konkrétně hodnoty ukládané na zásobník matematického koprocesoru. Ve zdrojovém kódu jsou zakomentovány dvě instrukce. Po jejich odkomentování by se generovala korektní Juliova množina, při zakomentovaných instrukcích se provádí neúplný test na překročení hodnoty bailout, výsledkem je však zajímavější obrázek s krystalickou strukturou.

fractals76_1
Obrázek 1: Screenshot prvního demonstračního příkladu

Tento program pro svou korektní činnost vyžaduje pouze procesor minimálně řady 80286 (pravděpodobně i 80186) spolu s matematickým koprocesorem (8087, 80287) nebo jeho softwarovou emulací. Délka výsledného souboru typu COM je rovna 124 bytům, v případě odkomentování výše zmíněné dvojice instrukcí se program o šest bytů zvětší, tj. jeho velikost bude po překladu a slinkování rovna 132 bytům. Zdrojové kódy všech dnes předvedených demonstračních příkladů i jejich přeložené varianty je možné získat po kliknutí na tento odkaz. Následuje výpis zdrojového kódu programu, který je upraven pro v minulosti populární assembler TASM (Turbo Assembler) firmy Borland International:

; Vykresleni Juliovy mnoziny s vyuzitim instrukci FPU
; Autor: Pavel Tisnovsky 19.09.99

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+

SLOUPCU equ   320       ; pocet sloupcu na obrazovce

;*** zacatek data segmentu

dataseg             ; zacatek data-segmentu

min   dw -2          ; minimalni hodnota promenne xpos jako integer
ypos  dd -2.0         ; pozice na vertikalni ose
posunx dd 0.015        ; posun po horizontalni ose
posuny dd 0.02         ; posun po vertikalni ose
c4   dw 4          ; bailout jako integer

p286
udataseg

zx1   dd ?          ; hodnota komplexni promenne Z
zy1   dd ?          ;
zy2   dd ?
xpos  dd ?

; makra - nahrada primeho adresovani adresovanim pres registr BX
minptr  equ word ptr [bx-16]
yposptr  equ dword ptr [bx-14]
posunxptr equ dword ptr [bx-10]
posunyptr equ dword ptr [bx-6]
c4ptr   equ word ptr [bx-2]
zx1ptr  equ dword ptr [bx]
zy1ptr  equ dword ptr [bx+4]
zy2ptr  equ dword ptr [bx+8]
xposptr  equ dword ptr [bx+12]

;*** zacatek kodoveho segmentu

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

p386
start:
    mov   al,13h     ; graficky mod 13h
    int   10h

    push  0a000h
    pop   es       ; video segment
    xor   di,di      ; zacatek vykreslovani na obrazovce
    mov   bx, offset zx1 ; inicializace pro relativni adresovani
    fld   yposptr

for_y: mov   si,SLOUPCU   ; x
    fadd  posunyptr    ; ypos+=4.0/200.0

    fild  minptr     ; xpos=-2
    fstp  xposptr

for_x:
    fld   xposptr
    fadd  posunxptr    ; xpos+=4.0/260.0
    fst   zx1ptr     ; zx1
    fstp  xposptr

    fld   st(0)
    fstp  zy1ptr     ; zy1

    mov   cl,50      ; maximalni pocet iteraci

smycka:             ;           zasobnik FPU
    fld   zx1ptr     ;\          zx1
    fmul  st(0),st(0)   ; > zx2=zx1*zx1    zx1*zx1
    fld   st(0)      ;/          zx2 zx2

    fld   zy1ptr     ;\          zy1 zx2 zx2
    fmul  st(0),st(0)   ; > zy2=zy1*zy1    zy2 zx2 zx2
;    fst   zy2ptr     ;/          zy2 zx2 zx2

    fld   zx1ptr     ;\          zx1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fmul  zy1ptr     ; \          zx1*zy1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fadd  st(0),st(0)   ; > zy1=2*zx1*zy1+cy 2*zx1*zy1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fld1          ;
    fadd          ; /          2*zx1*zy1+ccy zy2 zy2 zx2 zx2
    fstp  zy1ptr     ;/          zy2 zy2 zx2 zx2

    fsubp  st(1), st(0)  ;\          zx2-zy2 zy2 zx2
    fstp  zx1ptr     ; /` zx1=zx2-zy2+cx  zy2 zx2
                ;/

;    fadd  zy2ptr     ; zx2+zy2>4 ?
    ficomp c4ptr
    fstsw  ax       ; FPU priznaky do AX
    sahf          ; predani FPU priznaku do priznakoveho registru
    jnb   short pokr   ; pokud jsme prekrocili bailout, konec

    loop  short smycka

pokr:
    xchg  ax,cx      ; pocet iteraci do AL -> barva pixelu
    stosb          ; vykreslit bod+posun na dalsi
    dec   si
for_x_: jnz   short for_x   ; dalsi radek

    cmp   di,64000    ; konec obrazku ?
for_y_: jne   short for_y   ; konec smycky for y

    xor   ax,ax      ; cekat na klavesu
    int   16h
    mov   ax,3      ; textovy rezim
    int   10h
    retn          ; finito

end start 

3. Animace Juliovy množiny

Poměrně efektní bývají v demech a intrech animace Juliových množin. Ty se ve většině případů provádí jednoduše – každý obrázek v animaci je vypočítán s odlišnou hodnotou komplexní konstanty C použitou v iterační funkci Zi+1=Zi2+C. Pokud se v sousedních obrázcích hodnota této konstanty odlišuje o malou hodnotu, například její velikost (absolutní hodnota) o pouhou jednu setinu, vzniká při spuštění dojem plynulé animace. Konstanta C, kterou si můžeme představit jako bod v komplexní rovině, se může měnit různými způsoby, například systémem „cik-cak“ (nejprve se mění reálná složka, poté složka imaginární), pohybem bodu po kružnici, spirále atd.

3.1 První varianta animace Juliovy množiny

Ve druhém demonstračním příkladu je ukázán způsob vytvoření animace Juliovy množiny postupnou změnou programových konstant cx a cy – jedná se o reálnou a imaginární složku komplexní konstanty C. V tomto programu nejsou využity funkce matematického koprocesoru (FPU), protože se veškeré výpočty provádí v systému pevné řádové binární čárky. Vzhledem k použití třicetidvoubitových operandů některých instrukcí je však nutné použít procesor řady 80386 nebo jakýkoli vyšší.

Původní program byl poněkud jednodušší, protože byl odladěn na počítači s procesorem IBM 80486DX2 Blue Lighting (66 MHz @ 80 MHz), ale při spuštění na dnešních počítačích byla animace příliš rychlá. Proto je do programu vložena smyčka provádějící synchronizaci animace s elektronovým paprskem obrazovky (nebo s přechodem na první obrazový řádek v případě LCD).

fractals76_2
Obrázek 2: Screenshot ze druhého demonstračního příkladu
; Prvni demonstracni program pro vykresleni animovane Juliovy mnoziny.
; Autor: Pavel Tisnovsky

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
dosseg

p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+ (ale pouze pro dword konstanty)

P    equ 65536        ; binarni tecka ve fixed-point formatu
K    equ 4*P/128       ; vzdalenost mezi dvema body v rovine (krok smycky)
MIN   equ -2*P        ; minimalni a maximalni hodnota konstant fraktalu
MAXITER equ 64         ; maximalni pocet iteraci
STATUS_REG equ 3DAh       ; stavovy registr karty VGA

p286              ; zpet na sestnactibitovy kod
dataseg

CX_   dd -100000       ; imaginarni konstanta pro iteraci
CY_   dd -80000        ; vse ve fixed point formatu
PCX   dd 4000         ; posun realne casti konstanty

udataseg

X    dw ?          ; pozice ve fraktalu
Y    dw ?
ZX1   dd ?          ; komplexni cisla
ZY1   dd ?          ; komplexni cisla
ZX2   dd ?          ; komplexni cisla
ZY2   dd ?          ; komplexni cisla
ZX3   dd ?          ; komplexni cisla
ZY3   dd ?          ; komplexni cisla

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

start:
    mov   al,13h     ; VGA graficky rezim 13h
    int   10h

    push  ds       ; nastaveni barvove palety
    mov   ax,0a000h
    mov   ds,ax
    mov   es,ax
    xor   ah,ah
    xor   bx,bx
    mov   al,63
palopak:
    mov   [bx],al
    mov   [bx+1],byte ptr 0
    mov   [bx+2],ah
    mov   [bx+64*3],ah
    mov   [bx+1+64*3],ah
    mov   [bx+2+64*3],al
    mov   [bx+128*3],al
    mov   [bx+1+128*3],byte ptr 63
    mov   [bx+2+128*3],ah
    mov   [bx+64*3+128*3],byte ptr 0
    mov   [bx+1+64*3+128*3],al
    mov   [bx+2+64*3+128*3],al
    inc   ah
    dec   al
    add   bx,3
    cmp   bx,64*3-1
    jc   palopak

;--- Nastaveni palety pres BIOS

    mov   ax,1012h    ; sluzba 10h, podsluzba 12h
    xor   bx,bx      ; offset prvni barvy
    mov   cx,255     ; pocet barev
    xor   dx,dx
    int   10h       ; volej BIOS
    cld
    pop   ds

    xor   di,di
    mov   cx,63999
    mov   al,63
    rep   stosb

@opak00:mov   ah,1      ; vymazani bufferu klavesnice
    int   16h
    jz   short @kon00
    xor   ah,ah
    int   16h
    jmp   short @opak00
@kon00:

p386
    push  0A000h     ; do ES adresu video RAM
    pop   es

opak:
    mov   di,11520+96   ; aby se fraktal vykreslil
    mov   bp,52608-320+95
    mov   eax,CX_     ; doprostred obrazovky
    add   eax,PCX     ; posun konstanty
    mov   CX_,eax
    cmp   eax,100000   ; kontrola CX_
    jg   up       ; CX_ osciluje mezi -100000 a 100000
    cmp   eax,-100000
    jl   up
    jmp   pp
up:   neg   pcx       ; posun na opacnou stranu
    add   CY_,6000    ; posun CY_
    cmp   CY_,100000   ; kontrola CY_
    jl   pp
    mov   CY_,-80000
pp:
    mov   ZX1,MIN
    mov   X,64      ; fraktal bude velikosti 128x128
forx:
    mov   ZY1,MIN
    mov   Y,128
fory:
    mov   cl,MAXITER   ; pocet iteraci
    mov   eax,ZX1
    mov   ZX2,eax     ; ZX2:=ZX1
    mov   eax,ZY1
    mov   ZY2,eax     ; ZY2:=ZY1
rep_:
    mov   eax,ZX2
    sar   eax,8      ; ZX3:=ZX2^2
    imul  eax
    mov   ZX3,eax

    mov   eax,ZY2
    sar   eax,8      ; ZY3:=ZY2^2
    imul  eax
    mov   ZY3,eax

    mov   eax,ZX2
    sar   eax,8      ; ZX2 div 256
    mov   ebx,ZY2
    sar   ebx,7      ; ZY2 div 256 * 2

    imul  ebx
    add   eax,CY_     ; ZY2:=ZX2*ZY2+CY_
    mov   ZY2,eax

    mov   eax,ZX3
    sub   eax,ZY3
    add   eax,CX_
    mov   ZX2,eax     ; ZX2:=ZX3^2-ZY3^2+CX_

    sub   cl,1      ; pocitadlo iteraci
    jz   short pokrac
    mov   eax,ZX3
    add   eax,ZY3
    cmp   eax,4*P     ; kontrola bailout
    jc   short rep_

pokrac:
    mov   al,cl
    shl   al,2
    mov   es:[di],al   ; vykreslit bod
    mov   es:[bp],al   ; a k nemu symetricky bod
    dec   bp
    inc   di       ; dalsi bod
    add   ZY1,K      ; ZY1:=ZY1+K
    sub   Y,1       ; Y:=Y-1
    jnz   fory
    add   di,320-128   ; dalsi radek
    sub   bp,320-128
    add   ZX1,K      ; ZX1:=ZX1+K
    dec   X
    jnz   forx

    ; synchronizace s paprskem monitoru
    mov   dx, STATUS_REG ; adresa status registru karty VGA
retrace1:
    in   al, dx     ; precist status registr
    test  al, 8      ; zjistit, zda neprobiha navrat paprsku
    jz   short retrace1

    mov   ah,01h     ; je klavesa v bufferu ?
    int   16h
    jz   opak      ; opakovat do stisku klavesy

    xor   ah,ah      ; cteni klavesy ->vymazani bufferu
    int   16h       ; klavesnice
    mov   ax,3      ; nastaveni textoveho rezimu
    int   10h
    retn          ; = DOS EXIT

end start            ; finito 

3.2 Druhá varianta animace Juliovy množiny

Druhý příklad na animaci Juliovy množiny je vlastně zjednodušenou variantou příkladu předchozího. Není totiž vytvořena barvová paleta, ale využívá se barev z původní barvové palety BIOSu (někdy se říká, že se jedná o původní barevnou paletu VGA, tu však musí nastavovat BIOS, samotná grafická karta nemá ROM s obsahem barvových registrů). V barvových registrech 16–31 se nachází stupně šedi, které jsou v tomto příkladu využity. Po ukončení iterační smyčky je počitadlo iterací podrobeno bitové operaci „or 16“, která zajistí, že výsledná barva se nachází právě v rozsahu 16–31. Ostatní části programu zůstávají zachovány, včetně smyčky provádějící synchronizaci animace s elektronovým paprskem.

fractals76_3
Obrázek 3: Screenshot ze třetího demonstračního příkladu
; Druhy demonstracni program pro vykresleni animovane Juliovy mnoziny.
; Autor: Pavel Tisnovsky

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
dosseg

p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+ (ale pouze pro dword konstanty)

P    equ 65536        ; binarni tecka ve fixed-point formatu
K    equ 4*P/128       ; vzdalenost mezi dvema body v rovine (krok smycky)
MIN   equ -2*P        ; minimalni a maximalni hodnota konstant fraktalu
MAXITER equ 16         ; maximalni pocet iteraci
STATUS_REG equ 3DAh       ; stavovy registr karty VGA

p286              ; zpet na sestnactibitovy kod
dataseg

CX_   dd -100000       ; imaginarni konstanta pro iteraci
CY_   dd -80000        ; vse ve fixed point formatu
PCX   dd 6000         ; posun realne casti konstanty

udataseg

X    db ?          ; pozice ve fraktalu
Y    db ?
ZX1   dd ?          ; komplexni cisla
ZY1   dd ?          ; komplexni cisla
ZX2   dd ?          ; komplexni cisla
ZY2   dd ?          ; komplexni cisla
ZX3   dd ?          ; komplexni cisla
ZY3   dd ?          ; komplexni cisla

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

start:
    mov   al,13h     ; VGA graficky rezim 13h
    int   10h

    mov   cl,8
    push  0A000h     ; do ES adresu video RAM
    pop   es
p386

opak:
    mov   di,11520+96   ; aby se fraktal vykreslil
    mov   bp,52608-320+95
    mov   eax,CX_     ; doprostred obrazovky
    add   eax,PCX     ; posun konstanty
    mov   CX_,eax
    cmp   eax,120000   ; kontrola CX_
    jg   short up    ; CX_ osciluje mezi -100000 a 100000
    cmp   eax,-120000
    jl   short up
    jmp   short pp
up:   neg   PCX       ; posun na opacnou stranu
    add   CY_,6000    ; posun CY_
    cmp   CY_,120000   ; kontrola CY_
    jl   short pp
    mov   CY_,-80000
pp:
    mov   ZX1,MIN
    mov   X,64      ; fraktal bude velikosti 128x128 pixelu
forx:
    mov   ZY1,MIN
    mov   Y,128
fory:
    mov   ch,maxiter   ; pocet iteraci
    mov   eax,ZX1
    mov   ZX2,eax     ; ZX2:=ZX1
    mov   esi,ZY1

rep_:
    mov   eax,ZX2
    sar   eax,cl     ; ZX3:=ZX2^2
    imul  eax
    mov   ZX3,eax

    mov   eax,esi
    sar   eax,cl     ; ZY3:=ZY2^2
    imul  eax
    mov   ZY3,eax

    mov   eax,ZX2
    sar   eax,cl     ; ZX2 div 256
    sar   esi,7      ; ZY2 div 256 * 2
    imul  esi

    add   eax,CY_     ; ZY2:=ZX2*ZY2+CY_
    mov   esi,eax

    mov   eax,ZX3
    sub   eax,ZY3
    add   eax,CX_
    mov   ZX2,eax     ; ZX2:=ZX3^2-ZY3^2+CX_

    dec   ch       ; pocitadlo iteraci
    jz   short pokrac
    mov   eax,ZX3
    add   eax,ZY3
    cmp   eax,4*P     ; kontrola bailout
    jc   short rep_

pokrac:
    mov   al,ch      ; pocet iteraci
    or   al,16      ; uprava barvy
    stosb          ; vykreslit prvni bod
    mov   es:[bp],al   ; vykreslit druhy bod (symetrie)
    dec   bp
    add   ZY1,K      ; ZY1:=ZY1+K
    dec   Y        ; Y:=Y-1
    jnz   short fory
    add   di,320-128   ; dalsi obrazovy radek
    sub   bp,320-128
    add   ZX1,K      ; ZX1:=ZX1+K
    dec   X        ; X:=X-1
    jnz   forx

    ; synchronizace s paprskem monitoru
    mov   dx, STATUS_REG ; adresa status registru karty VGA
retrace1:
    in   al, dx     ; precist status registr
    test  al, 8      ; zjistit, zda neprobiha navrat paprsku
    jz   short retrace1

    mov   ah,01h     ; je klavesa v bufferu ?
    int   16h
    jz   opak      ; opakovat do stisku klavesy

    xor   ah,ah      ; cteni klavesy ->vymazani bufferu
    int   16h       ; klavesnice
    mov   ax,3      ; nastaveni textoveho rezimu
    int   10h
    retn          ; = DOS EXIT

end start            ; finito 

4. Intra s tematikou fraktálů

V této kapitole si popíšeme některá intra, ve kterých se zobrazují fraktály. Pro připomenutí: intra jsou velmi krátké programy (z kategorie 128 bytů, 256 bytů, 1kB, 4kB a 64kB), které zobrazují některé zajímavé grafické efekty, jež jsou v některých případech doprovázeny i hudbou. Intra náležející do prvních čtyř kategorií, tj. 128 bytů až 4kB, jsou na počítačích PC většinou určeny pro operační systém MS-DOS a využívají specifických schopností různých grafických a zvukových karet (například omezení na VGA a zvukové karty s OPL2 syntézou či naopak populární GUS). V kategorii 64 kB však již najdeme programy napsané pro systémy Microsoft Windows i Linux, protože do takto velkých souborů se již vejdou i doplňkové informace vyžadované těmito operačními systémy. Některá popisovaná dema a intra můžete získat zde, česká intra pak na adrese uvedené v šesté kapitole.

4.1 Intro „Fractals“

V intru nazvaném jednoduše a přímočaře „Fractals“ se po úvodním scrollu (se zajímavou texturou i paletou) zobrazují animace různě transformovaných Mandelbrotových a Juliových množin. Autorem tohoto intra je Mikko Reinikainen (samozřejmě z Finska) a intro bylo prezentováno na Assembly 94. Pro běh je nutný procesor minimálně 80386 a rychlá grafická karta VGA, ideálně připojená přes Vesa Local Bus nebo sběrnici PCI. Celková velikost programu je rovna 4031 bytům.

fractals76_4
Obrázek 4: Intro „Fractals“

fractals76_5
Obrázek 5: Intro „Fractals“

4.2 Intro „FracZoom“

I intro nazvané „FracZoom“ pochází z Assembly 94. V podstatě se jedná o jednoduchý program, který nejprve předpočítá animaci zoomu Mandelbrotovy množiny do operační paměti a posléze jednou tuto animaci přehraje. Zajímavé je, že se jedná o program typu EXE (takže obsahuje spoustu zbytečných informací) a jeho celková délka je přesně 4000 bytů. Rozlišení animace je pouhých 120×80 pixelů.

fractals76_6
Obrázek 6: Intro „FracZoom“

fractals76_7
Obrázek 7: Intro „FracZoom“

fractals76_8
Obrázek 8: Intro „FracZoom“

4.3 Intro „Anapurna“

V českém intru nazvaném „Anapurna“, jehož autorem je Dee, se zobrazuje Juliova množina formou výškového pole (height field). Další fraktál je zobrazen na pozadí, nyní již klasickou formou 2D obrázku. Intro má délku pouhých 256 bytů a z VGA palety využívá 64 barev. Oproti předešlým dvěma programům je zde patrný obrovský skok ve schopnostech programátorů zmenšit assemblerovský kód na minimum, i když je pravda, že předchozí dvě intra nepatřila k tomu nejlepšímu, co bylo možné na Assembly 94 vidět.

fractals76_9
Obrázek 9: Intro „Anapurna“

4.4 Intro „poledne-dot-com“

Další české intro se jmenuje „poledne-dot-com“ a jeho autory jsou cpoc a Broncs. I toto intro má délku pouhých 256 bytů, používá 32 barev a zobrazuje jednu z variant 3D plasmy. Kód, kterým se výškové pole generuje, sice přímo neodpovídá klasické „fraktálové“ plasmě, to však není vzhledem k relativně malé možnosti výhledu patrné (podobný způsob je využit i u dále popsaného intra Mars).

fractals76_a
Obrázek 10: Intro „poledne“

4.5 Intro „mandelbrot is possible“

Toto intro jsme si již popsali v předchozí části seriálu. Připomeňme si, že jde o intro od známého českého autora Dementa, ve kterém se zobrazuje zoom Mandelbrotovy množiny. K tomu ještě hraje hudba, ovšem pouze na kartách s podporou OPL (je možné emulovat). Intro má délku 256 bytů a při vykreslování Mandelbrotovy množiny se nepoužívá zcela korektní test na překročení bailout, podobně jako v dnešním prvním demonstračním příkladu.

fractals76_b
Obrázek 11: Intro „mandelbrot is possible“

4.6 Intro „Mars“

Intro „Mars“ je velmi známé a často citované. Po spuštění se zobrazí povrch planety (3D plasma), po kterém se uživatel může pohybovat pomocí myši (interaktivita je pro intra poněkud nezvyklá). Při výpočtu povrchu se používá několik zjednodušení, které se týkají zejména omezených možností pohybu, protože uživatel se může pohybovat pouze dopředu, dozadu, doprava a doleva bez natáčení a náklonu. Počet řezů 3D terénem je relativně malý, ale vzhledem k chytře vyřešené změně výšky kamery v závislosti na výšce povrchu se toto zjednodušení výrazněji neprojevuje.

fractals76_c
Obrázek 12: Intro „Mars“

4.7 Intro „Fractia“

Intro nazvané „Fractia“ je naprogramované v kombinaci Pascalu a assembleru, což se dnes může zdát poněkud nezvyklé, ale v minulosti byl Pascal (konkrétně Turbo Pascal) velmi často používaným překladačem, a to i mezi tvůrci dem. V tomto intru se provádí jednoduchá animace morfingu Mandelbrotovy množiny.

fractals76_d
Obrázek 13: Intro „Fractia“

fractals76_e
Obrázek 14: Intro „Fractia“

4.8 Intro „Palikka“

Intro „Palikka“ od Moottori vzbudilo svého času poměrně velký rozruch. Jednalo se zejména o technické parametry tohoto intra. Je totiž celé naprogramováno tak, že pro grafický výstup používá standardní textový režim grafické karty VGA s šestnácti barvami, ve kterém používá pouze pět znaků (jde o různě vyplněné čtverečky z horních 128 znaků originální znakové sady, v knihovně AA či demu BB se naproti tomu používají ASCII znaky).

Také zvukový doprovod je zajímavý a netradiční – hudba se sice klasicky přehrává přes DA převodníky, ale podobá se spíše „staré“ OPL syntéze; dokonce ani není použitý pro dema typický techno styl. Intro obsahuje standardní demo-efekty (plasma, tunel, 3D terén, zooming, morfing, text-scrolling), které i přes použití textového režimu a standardních 16 barev vypadají velmi zajímavě a přitom „koukatelně“, ovšem z větší dálky. Určitě stojí za to si toto intro i dnes pustit, například přes DOS-Box.

fractals76_f
Obrázek 15: Intro „Palikka“ – realtime plasma

fractals76_g
Obrázek 16: Intro „Palikka“ – efekt známý ze Second Reality

5. Dema obsahující fraktály

Fraktály se vyskytují i v mnoha demech. Známý je například realtime zoomer Mandelbrotovy množiny v multiplatformním demu BB, ve kterém je použit stejný postup založený na motion vektorech, jako v programu XaoS (jak by ne, když autor obou algoritmů je také stejný – Honza Hubička). Ze starších dem je možné jmenovat například Crystal Dream s předpočítaným průletem Mandelbrotovou množinou nebo upoutávku na Assembly 94 se systémy iterovaných funkcí IFS, kterou vytvořili Future Crew v grafickém režimu 640×480 v šestnácti barvách, což je na demo poněkud nestandardní grafický režim.

Pokud budeme mezi fraktály počítat i všechny druhy plasmy, sbírka dem s fraktály se rozšíří o několik set (a možná i několik tisíc) jmen, protože různé efekty plasmy jsou mezi tvůrci dem velmi oblíbené, jelikož jsou snadno implementovatelné a přitom efektní (na druhou stranu už plasmy nejsou tak oblíbené mezi diváky, ti jich většinou mají plné zuby).

skoleni

6. Odkazy na další informační zdroje

 1. John Bridges:
  VGAKIT Version 5.2b
 2. Matthew Hildebrand:
  SVGA library
 3. Jidan Al-Eryani:
  Floating Point Unit
 4. Randy Yates:
  Fixed-Point Arithmetic: An Introduction
 5. Hook Brian:
  An Introduction to Fixed Point Math,
  Game Design and Review, 2003
 6. Agner Fog:
  How to optimize for the Pentium processor
 7. Randall Hyde:
  The Great Debate: Will Compilers Ever Produce Code as Good as an Expert Assembly Language Programmer?"
 8. Randall Hyde:
  The Art of ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING
 9. Paul Hsieh:
  Programming Optimization
 10. Tomáš Papoušek:
  Učebnice assembleru
 11. Peter Norton:
  Peter Norton's Assembly Language Book for the IBM PC
 12. TASM FAQ:
  http://webster­.cs.ucr.edu/Ar­ticles/X86FAQ/­tasm.html
 13. Software optimization resources:
  http://www.ag­ner.org/optimi­ze/
 14. The PC Game Programmer's En­cyclopedia:
  http://www.ge­ocities.com/Si­liconValley/2151/pcgpe­.html
 15. Nasm (Netwide assembler):
  http://source­forge.net/pro­jects/nasm
 16. Intro anapurna:
  http://downtow­n.dee.cz
 17. Intro mandelbrot is possible:
  http://downtow­n.dee.cz
 18. Intro poledne dot com:
  http://downtow­n.dee.cz
 19. QuickMAN – Fast Mandelbrot Generator:
  http://source­forge.net/pro­jects/quickman
 20. A realtime Mandelbrot zoomer in SSE assembly:
  http://www.sof­tlab.ntua.gr/~ttsi­od/mandelSSE.html
 21. Fractal eXtreme: The Mandelbrot Set:
  http://www.cygnus-software.com/ga­llery/mandelbrot­.htm
 22. Assembly Language Programming…:
  http://www.mag­ma.ca/~wjr/
 23. Jeremy Gordon: The Go tools for Windows + Assembler:
  http://www.jor­gon.freeserve­.co.uk/
 24. sandpile.org: The world's leading source for pure technical IA-32 processor information:
  www.sandpile.org
 25. Wikipedia: Fixed-point arithmetic,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fi­xed-point_arithmetic
 26. Wikipedia: Floating point,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Flo­ating_point
 27. Wikipedia: IEEE floating-point standard,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/I­EEE_Floating_Po­int_Standard
 28. Wikipedia: Assembly language,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/As­sembly_langua­ge
 29. Wikipedia: List of assemblers,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_assemblers
 30. Wikipedia: TASM (Turbo Assembler),
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/TASM

7. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

Vzhledem k tomu, že se celý seriál chýlí ke svému konci, bude v následující části provedeno shrnutí všech typů fraktálů, které jsme si popsali v předchozích částech.

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.