Hlavní navigace

Fronty zpráv podle Systemu V

19. 11. 2019
Doba čtení: 44 minut

Sdílet

V seriálu jsme se již seznámili s řadou technologií implementujících fronty zpráv. Ovšem již v samotné základní instalaci Linuxu nalezneme hned dvě implementace: jedna vznikla v Systemu V, druhá je definována v POSIXu.

Obsah

1. Fronty zpráv podle Systemu V

2. Tři příkazy a čtveřice knihovních funkcí použitých při práci s frontami zpráv

3. Příkazy ipcs a ipcrm

4. Získání klíče použitého pro vytvoření nové fronty

5. Vytvoření nové fronty funkcí msgget

6. Poslání zprávy do fronty funkcí msgsnd

7. Připojení k existující frontě a přečtení zprávy funkcí msgrcv

8. Spuštění producenta i konzumenta zprávy

9. Připojení k existující frontě a přečtení zprávy

10. Producent posílající více zpráv

11. Konzument akceptující postupně všechny zprávy

12. Chování producenta při zaplnění fronty

13. Poslání zprávy do fronty bez čekání

14. Přečtení doplňujících informací o frontě funkcí msgctl

15. Filtrace zpráv podle nastaveného typu

16. Možné konfigurace: více producentů a jeden konzument, jeden konzument a více producentů atd.

17. Konzumenti a producenti s filtrací zpráv

18. Obsah dalšího pokračování seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Fronty zpráv podle Systemu V

Pokud se podíváme na seznam předchozích částí seriálu o message brokerech, uvidíme, že jsme se prozatím zabývali popisem mnoha více či méně komplikovaných a současně i pokročilých technologií, od relativně jednoduchých knihoven typu ØMQ a Nanomsg přes klasické message brokery typu RabbitMQ a Apache ActiveMQ až po sofistikované systémy, které se již z klasifikace message brokerů vymykají (příkladem je NATS Streaming Server a Nsq). Všechny výše zmíněné nástroje je nutné explicitně nainstalovat a patřičným způsobem nakonfigurovat.

Ovšem už v základní instalaci Linuxu (a vlastně i většiny dalších unixových systémů – až na několik výjimek) mají vývojáři k dispozici hned dvě implementace front zpráv určených pro meziprocesovou komunikaci v rámci jednoho systému. První implementace vychází ze Systemu V, druhá je pak definována v POSIXu. V dnešním článku se zaměříme na popis prvního systému založeného na implementaci použité v Systemu V, což je mj. i jeden z přímých předchůdců Solarisu, ovšem vlastnosti Systemu V se postupně dostaly do dalších unixových systémů i do Linuxu. Tyto fronty zpráv lze v současnosti použít prakticky kdekoli a navíc se jedná o relativně jednoduše zvládnutelnou technologii, pro jejíž využití postačuje znát pouze tři příkazy a čtyři knihovní funkce (volatelné z céčka a tím pádem i z prakticky jakéhokoli programovacího jazyka s FFI či obdobnou technologií). Ovšem pozor – ani jedna implementace plně nenahrazuje klasické message brokery – jedná se o nástroje vhodné skutečně především pro implementaci komunikace mezi několika procesy, které tak nemusí být pevně svázány; navíc je veškerá komunikace asynchronní. Ovšem například není zajištěna persistence zpráv, potvrzení zpracování zprávy atd.

Poznámka: tím, že se jedná o implementaci komunikace mezi procesy na lokální úrovni, odpadá většina problémů spojená s použitím síťových rozhraní a protokolů (tedy nutnost potvrzování příkazů, reakce na rozpad spojení atd.). Na druhou stranu pochopitelně přijdeme o možnost škálování systému přes více fyzických počítačů.

2. Tři příkazy a čtveřice knihovních funkcí použitých při práci s frontami zpráv

V úvodní kapitole jsme si mj. řekli, že pro práci se systémem front zpráv odvozených od Systemu V je zapotřebí znát pouze trojici příkazů a čtveřici knihovních funkcí. Nejprve se podívejme na příkazy, které se při práci s frontami používají:

# Příkaz Stručný popis příkazu
1 ipcs získání informací o vybraném prostředku používaném pro IPC
2 ipcmk vytvoření prostředku používaného pro IPC (mk=make)
3 ipcrm odstranění prostředku používaného pro IPC (rm=remove)
Poznámka: mezi prostředky pro IPC (tedy pro komunikaci mezi procesy běžícími v rámci jednoho počítače/systému) patří fronty, semafory a sdílená paměť. Navíc se může jednat i o anonymní a pojmenované roury (pipe) a pochopitelně i o sockety (sockets), které však nejsou výše uvedenými příkazy zpracovávány.

V aplikacích a nástrojích vytvářených v programovacím jazyku C (což je ve světě Unixu standardní systémový jazyk) se pro práci s frontami zpráv mohou použít následující čtyři funkce, jejichž konkrétní příklady použití si ukážeme v navazujících kapitolách:

# Funkce Stručný popis funkce
1 msgget vytvoření nové fronty či získání existující fronty s daným identifikátorem (celé číslo)
2 msgctl provedení jedné ze tří funkcí: informace o frontě, změna nastavení fronty nebo smazání fronty
3 msgsnd poslání zprávy do fronty (s čekáním či bez čekání při zaplnění fronty, podle nastavení příznaků)
4 msgrcv přečtení zprávy z fronty (s čekáním či bez čekání v případě prázdné fronty, podle nastavení příznaků)

Všechny čtyři výše zmíněné funkce budou použity v dnešních demonstračních příkladech.

3. Příkazy ipcs a ipcrm

Nejprve se podívejme na základní operace poskytované příkazy ipcs a ipcrm, které byly vypsány v tabulce v předchozí kapitole. Tyto příkazy je možné použít pro administraci front, zjišťování jejich aktuálního stavu, jejich mazání atd. Pokud spustíme příkaz ipcs bez parametrů, zobrazí se seznam všech existujících prostředků použitých pro IPC, tedy pro komunikaci mezi několika procesy. Jak již víme, může se jednat o semafory, sdílenou paměť a právě i o fronty zpráv:

$ ipcs

Na mém testovacím počítači se původně (před spuštěním dnešních demonstračních příkazů) vypsaly informace pouze o několika regionech sdílené paměti, ovšem žádné fronty ani semafory neexistovaly, resp. přesněji řečeno je žádné aplikace nevytvořily a nepoužívaly:

------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
 
------ Shared Memory Segments --------
key    shmid   owner   perms   bytes   nattch   status
0x00000000 1146880  ptisnovs  600    524288   2     dest
0x00000000 2686977  ptisnovs  600    7925760  2     dest
0x00000000 2719746  ptisnovs  600    393216   2     dest
0x00000000 2588675  ptisnovs  600    7925760  2     dest
0x00000000 2818052  ptisnovs  600    524288   2     dest
0x00000000 2850821  ptisnovs  600    393216   2     dest
0x00000000 4423686  ptisnovs  600    155648   2     dest
0x00000000 3145735  ptisnovs  600    2867200  2     dest
0x00000000 3112968  ptisnovs  600    2867200  2     dest
0x00000000 3342345  ptisnovs  600    135168   2     dest
0x00000000 3309578  ptisnovs  600    135168   2     dest
0x00000000 4456459  ptisnovs  600    155648   2     dest
 
------ Semaphore Arrays --------
key    semid   owner   perms   nsems

Zobrazit je možné i informace o vlastnících jednotlivých prostředků, a to konkrétně přepínačem -c:

$ ipcs -c
 
------ Message Queues Creators/Owners --------
msqid   perms   cuid    cgid    uid    gid
0     660    ptisnovs  ptisnovs  ptisnovs  ptisnovs
 
------ Shared Memory Segment Creators/Owners --------
shmid   perms   cuid    cgid    uid    gid
1146880  600    ptisnovs  ptisnovs  ptisnovs  ptisnovs
 
------ Semaphore Arrays Creators/Owners --------
semid   perms   cuid    cgid    uid    gid

A dokonce si můžeme zobrazit i informace o procesech, které prostředky naposledy využily:

$ ipcs -p
 
------ Message Queues PIDs --------
msqid   owner   lspid   lrpid
0    ptisnovs   5586   5560
 
------ Shared Memory Creator/Last-op PIDs --------
shmid   owner   cpid    lpid
1146880  ptisnovs  1901    1811

Využití (utilizaci) prostředků získáme příkazem:

$ ipcs -u
 
------ Shared Memory Status --------
segments allocated 3
pages allocated 320
pages resident 112
pages swapped  0
Swap performance: 0 attempts   0 successes
 
------ Semaphore Status --------
used arrays = 0
allocated semaphores = 0
 
------ Messages Status --------
allocated queues = 0
used headers = 0
used space = 0 bytes

Aktuálně nastavené limity (počet prostředků, maximální kapacita paměti, počet front atd.) je možné vypsat po zadání přepínače -l:

$ ipcs -l
 
------ Shared Memory Limits --------
max number of segments = 4096
max seg size (kbytes) = 32768
max total shared memory (kbytes) = 8388608
min seg size (bytes) = 1
 
------ Semaphore Limits --------
max number of arrays = 128
max semaphores per array = 250
max semaphores system wide = 32000
max ops per semop call = 32
semaphore max value = 32767
 
------ Messages Limits --------
max queues system wide = 1250
max size of message (bytes) = 8192
default max size of queue (bytes) = 16384

Nás však budou zajímat pouze informace o frontách, takže navíc přidáme i přepínač -q:

$ ipcs -l -q
 
------ Messages Limits --------
max queues system wide = 937
max size of message (bytes) = 8192
default max size of queue (bytes) = 16384
Poznámka: poslední dvě hodnoty lze použít pro výpočet maximálního počtu zpráv, které je možné umístit do fronty. Pokud budou mít zprávy maximální možnou velikost, bude jejich počet (na mé konfiguraci) pouze dvě zprávy, ovšem většinou budou zprávy menší. U zpráv o velikosti 16 bajtů (rozumné číslo pro předání několika parametrů) by se jednalo o 1024 zpráv.

Na dalším testovacím počítači zobrazíme počet front – bude zpočátku nulový:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages

Pokud by nějaká fronta existovala, byl by výpis odlišný (zde konkrétně ukazuje sedm zpráv o celkové délce 700 bajtů):

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0x2e010dbb 0     tester   660    700     7

Fronta má ID=0 (msqid=message queue ID), takže ji můžeme smazat příkazem icrm:

$ ipcrm -q 0

Nyní již při novém výpisu front frontu s ID=0 neuvidíme:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages

4. Získání klíče použitého pro vytvoření nové fronty

Dva základní příkazy pro práci (nejenom) s frontami už známe, takže se nyní podívejme na to, jak lze s frontami pracovat z programovacího jazyka C či z libovolného programovacího jazyka, který má přístup ke standardním céčkovským knihovnách (Python a LuaJIT přes FFI atd. atd.). Pro vytvoření fronty či pro přístup k existující frontě se používá takzvaný klíč (key), což je celé číslo typu key_t, které by v ideálním případě mělo být na daném systému unikátní a jedinečné. Z tohoto důvodu se klíč vytváří funkcí ftok, které se předá jméno libovolného souboru a další celé číslo. Funkce frok na základě inode předaného souboru a druhého čísla (z něhož se v tradičních systémech přebírá spodních osm bitů) vytvoří klíč, který lze použít ve všech procesech, které budou frontu používat. Pokud tato funkce z nějakého důvodu zhavaruje (neexistující soubor atd.), vrátí se chybová hodnota –1:

key_t key;
 
key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
if (key == -1) {
  perror("Unable to generate key");
  return 2;
}
 
printf("Key: %x\n", key);
Poznámka: ~ ani další znaky ve jméně souboru se v tomto případě neexpandují.

Teoreticky by se pro zadanou dvojici jméno_souboru+celé číslo měl vytvořit unikátní klíč, který se nebude rovnat klíči získanému s jakýmikoli jinými parametry. Ovšem pokud je v systému připojeno (mount) více souborových systémů, mohou být inode různých souborů (na různých souborových systémech) shodné a tím pádem bude shodný i vygenerovaný klíč. Také záleží na konkrétním algoritmu výpočtu – někdy se bere v úvahu jen 16 bitů z čísla inode, což může vést ke kolizi i v případě, že se používá jen jediný připojený systém. Na druhou stranu se většinou příliš mnoho front nepoužívá (což jsme ostatně viděli i v předchozí kapitole), takže nebezpečí reálné kolize bude nízké.

Poznámka: díky tomu, že se z druhé hodnoty předané do funkce ftok získává jen spodních osm bitů, můžeme zde uvést jen znak, například ‚x‘ atd. To dobře koresponduje s historickými systémy, kde byl druhý parametr typu char:
key_t key;
 
key = ftok("/home/tester/.bashrc", 'x');

5. Vytvoření nové fronty funkcí msgget

Jakmile máme k dispozici klíč, který bude shodný pro všechny procesy používající frontu, můžeme se pokusit o vytvoření nové fronty, a to konkrétně funkcí msgget. Jméno této funkce může být poněkud matoucí, ovšem jedná se o funkci pro získání obecné fronty – ať již existující, tak nové. V případě, že tato funkce vrátí kladné číslo nebo nulu, jedná se o identifikátor fronty, pokud vrátí hodnotu –1, značí to chybu:

int queue_id;
 
queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
if (queue_id == -1) {
  perror("Unable to get message queue identifier");
  return 2;
}

Povšimněte si druhého parametru funkce msgget. Zde se předává několik bitových příznaků, přičemž příznak (bit) IPC_CREAT udává, že se má vytvořit nová fronta a další příznaky slouží k nastavení práv ke frontě (ta jsou podobná jako práva k souborům, ovšem až na příznak x, který zde nemá význam – frontu není možné „spustit“). V našem případě jsme nastavili příznaky 0660 (osmičkově), tedy čtení i zápis pro vlastníka i skupinu. Ovšem pochopitelně můžeme namísto čísla použít i kombinaci symbolických konstant S_IRUSR, S_IWUSR, S_IRGRP, S_IWGRP, S_IROTH a S_IWOTH, osobně mi ovšem oktalový zápis přijde mnohem čitelnější.

Nastavené příznaky přístupu uvidíme i ve výstupu příkazu ipcs:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0x2e010dbb 0     tester   660    700     7

6. Poslání zprávy do fronty funkcí msgsnd

Nyní, když již máme frontu vytvořenou, se můžeme pokusit do ní poslat nějakou zprávu. Zpráva má formát struktury, v níž je na začátku uložen typ zprávy (nenulové číslo) následované libovolnou sekvencí bajtů. Pro jednoduchost budeme používat zprávy s konstantní délkou 100 bajtů reprezentované touto strukturou (typ ovšem není součástí délky zprávy):

typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
t_message message;
 
message.message_type = 1;
strcpy(message.message_text, "Hello world!");
Poznámka: zcela korektní by bylo použít typ __syscall_slong_t pro typ zprávy, v Linuxu se ovšem jedná o typ odvozený právě od long.

Poslání zprávy do fronty s ID uloženým v proměnné queue_id zajišťuje funkce msgsnd, které musíme předat jak ID fronty (první parametr), tak i strukturu se zprávou (druhý parametr), její délku (třetí parametr) a případné další příznaky (čtvrtý parametr), které si vysvětlíme v navazujících kapitolách:

status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
if (status == -1) {
  perror("Can not send message");
  return 1;
}
Poznámka: v předchozím volání jsme použili sizeof(message.message_text) namísto strlen(message.message_text), protože posíláme zprávy konstantní délky, bez ohledu na to, že budou obsahovat nulou ukončený řetězec a případné náhodné bajty. Kvůli tomu, že typ zprávy se do délky nepřidává, nelze použít sizeof(message), resp. použít lze, ale musíme odečíst sizeof(long).

Podívejme se nyní na zdrojový kód jednoduchého producenta zpráv, který po svém spuštění vytvoří frontu a pošle do ní jedinou zprávu s obsahem „Hello world!“. V programu se kontroluje, zda se podařilo frontu vytvořit a zda se poslání zprávy skutečně podařilo či nikoli:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
 
  message.message_type = 1;
  strcpy(message.message_text, "Hello world!");
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
  if (status == -1) {
    perror("Can not send message");
    return 1;
  }
  return 0;
}

7. Připojení k existující frontě a přečtení zprávy funkcí msgrcv

Nyní si ukažme, jakým způsobem se můžeme připojit k existující frontě a přečíst z ní zprávu, popř. počkat na poslání zprávy. Nejdříve je opět nutné získat klíč (celočíselnou hodnotu), který musí být stejný, jako tomu bylo v producentovi zpráv. Použijeme tedy shodný soubor i shodnou konstantu předanou ve druhém parametru funkce ftok:

key_t key;
 
key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
if (key == -1) {
  perror("Unable to generate key");
  return 2;
}
 
printf("Key: %x\n", key);

Dále se pokusíme o otevření fronty, a to opět s využitím funkce msgget. Ovšem zatímco pro vytvoření fronty bylo nutné předat příznak IPC_CREAT a režim přístupu:

queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);

Pro otevření již existující fronty můžeme ve druhém parametry předat nulu (počítá se tedy, že fronta existuje):

queue_id = msgget(key, 0);
 
if (queue_id == -1) {
  perror("Unable to get message queue identifier");
  return 2;
}

Zpráva se přečte funkcí msgrcv:

status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0, 0);

Této funkci se opět předává identifikátor fronty (první parametr), ukazatel na strukturu pro uložení přečtené zprávy (druhý parametr), maximální očekávaná délka zprávy (třetí parametr), typ zprávy (čtvrtý parametr) a případné další příznaky ovlivňující příjem zprávy. Povšimněte si, že typ zprávy jsme nastavili na nulu. Tato speciální hodnota říká, že se má přečíst první zpráva z fronty, bez ohledu na její skutečný typ. V případě, že by byl typ kladným číslem, přečetla by se první zpráva s tímto nastaveným typem (pokud existuje). Pokud by se naopak jednalo o číslo záporné, přečetla by se první zpráva s typem menším než absolutní hodnota tohoto čísla. Díky tomu lze tento parametr použít pro filtraci zpráv, což si ukážeme v dalších demonstračních příkladech. V posledním parametru lze příznakovými bity určit, zda se má čekat na zprávu (výchozí chování odpovídající klasické frontě), popř. jaká operace se má vykonat ve chvíli, kdy je přijatá zpráva delší než nastavený limit.

Implementace konzumenta (příjemce) jediné zprávy může vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, 0);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0, 0);
 
  if (status == -1) {
    perror("Can not receive message");
    return 1;
  }
 
  printf("Message type: %ld\n", message.message_type);
  printf("Message text: %s\n", message.message_text);
  return 0;
}

8. Spuštění producenta i konzumenta zprávy

Jak producenta zprávy, tak i jejího konzumenta přeložíme běžným způsobem. Můžeme použít následující soubor Makefile, který je značně zjednodušen, protože nepotřebujeme linkovat žádné další knihovny (příště už bude situace nepatrně komplikovanější, protože budeme linkovat knihovnu rt):

CC=gcc
LINKER=gcc
 
CFLAGS=-O0 -Wall -pedantic
LFLAGS=
 
.PHONY: clean
 
all:  publisher subscriber
 
%.o:  %.c
    $(CC) -c -o $@ $(CFLAGS) $<
 
publisher:   publisher.o
    $(CC) -o $@ $< $(LFLAGS)
 
subscriber:   subscriber.o
    $(CC) -o $@ $< $(LFLAGS)
 
clean:
    rm -f *.o \
    rm -f publisher \
    rm -f subscriber

Překlad a slinkování producenta i konzumenta:

$ make
 
gcc -c -o publisher.o -O0 -Wall -pedantic publisher.c
gcc -o publisher publisher.o
gcc -c -o subscriber.o -O0 -Wall -pedantic subscriber.c
gcc -o subscriber subscriber.o

Nejprve spustíme producenta zprávy. Ten by měl vypsat klíč, který získal a taktéž identifikátor nově vytvořené fronty:

$ ./publisher 
 
Key: d2010dbb
Message queue identifier: 8000

A následně spustíme konzumenta. Ten opět vypíše klíč (musí být shodný s klíčem předchozím), identifikátor fronty a konečně zprávu, kterou z fronty přečetl:

$ ./subscriber 
 
Key: d2010dbb
Message queue identifier: 8000
Message type: 1
Message text: Hello world!

9. Prozkoumání stavu fronty příkazem ipcs

Můžeme si pochopitelně vyzkoušet, jakým způsobem ovlivnilo spuštění producenta a konzumenta stav front, jenž dokážeme získat příkazem ipcs.

Ještě před prvním spuštění producenta by žádná fronta neměla existovat, což jsme si již ověřili v úvodních kapitolách:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages

Po spuštění producenta by se měla fronta vytvořit a současně by se do ní měla zapsat zpráva o délce 100 bajtů:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0xd2010dbb 32768   tester   660    100     1
Poznámka: nenechte se zmást tím, že ID fronty je (nebo může být) nastaveno na hodnotu 32768, zatímco demonstrační příklady s producentem i konzumentem ukazovaly hodnotu 8000. V prvním případě se jedná o dekadické číslo, ve druhém o hexadecimální hodnotu.

Prozkoumat můžeme i konkrétní frontu, resp. přesněji řečeno frontu se zadaným ID, v našem případě ID=32768:

$ ipcs -q -i 32768
 
Message Queue msqid=32768
uid=1000    gid=1000    cuid=1000    cgid=1000    mode=0660
cbytes=100   qbytes=16384  qnum=1 lspid=15028   lrpid=15002
send_time=Sat Nov 16 21:58:51 2019
rcv_time=Sat Nov 16 21:57:09 2019
change_time=Sat Nov 16 21:56:02 2019

Po spuštění konzumenta, který zprávu přečte, se pochopitelně změní i stav fronty, což si můžeme velmi snadno ověřit:

$ ipcs -q 
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0xd2010dbb 32768   tester   660    0      0
 
 
 
$ ipcs -q -i 32768
 
Message Queue msqid=32768
uid=1000    gid=1000    cuid=1000    cgid=1000    mode=0660
cbytes=0    qbytes=16384  qnum=0 lspid=15028   lrpid=15077
send_time=Sat Nov 16 21:58:51 2019
rcv_time=Sat Nov 16 22:04:42 2019
change_time=Sat Nov 16 21:56:02 2019

Vidíme, že fronta sice stále existuje, ovšem neobsahuje žádné zprávy a její zaplněná kapacita je tedy nula bajtů.

Poznámka: na některých systémem má první vytvořená fronta ID=0, takže příkazy budou nepatrně odlišné:
$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0xd200017f 0     ptisnovs  660    200     2

Informace o frontě číslo 0:

$ ipcs -q -i 0
 
Message Queue msqid=0
uid=1000    gid=1000    cuid=1000    cgid=1000    mode=0660
cbytes=100   qbytes=16384  qnum=1 lspid=5043   lrpid=0
send_time=Fri Nov 15 16:01:24 2019
rcv_time=Not set
change_time=Fri Nov 15 15:44:27 2019

10. Producent posílající více zpráv

Nepatrnou úpravou producenta můžeme zajistit, aby se zprávy vytvářely nepřetržitě s intervalem přibližně jedné sekundy. Každá zpráva bude obsahovat odlišnou zprávu obsahující mj. i hodnotu počitadla:

while (1) {
  sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
  msg_number++;
  status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
  if (status == -1) {
    perror("Can not send message");
    return 1;
  }
  sleep(1);
}
Poznámka: nesmíme zapomenout na načtení hlavičkového souboru unistd.h s deklarací funkce sleep().

Úplný zdrojový kód takto upraveného producenta zpráv může vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  message.message_type = 1;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
    msg_number++;
    status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
    if (status == -1) {
      perror("Can not send message");
      return 1;
    }
    sleep(1);
  }
 
  return 0;
}

Producenta spustíme po dobu přibližně jedné minuty a poté zkontrolujeme stav fronty. Měla by obsahovat přibližně šedesát zpráv a zaplněná kapacita by měla být přesně 100*počet_zpráv:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0xd2010dbb 32768   tester   660    6600     66
 
 
 
$ ipcs -q -i 32768
 
Message Queue msqid=32768
uid=1000    gid=1000    cuid=1000    cgid=1000    mode=0660
cbytes=6600   qbytes=16384  qnum=66 lspid=15115   lrpid=15077
send_time=Sat Nov 16 22:11:09 2019
rcv_time=Sat Nov 16 22:04:42 2019
change_time=Sat Nov 16 21:56:02 2019

11. Konzument akceptující postupně všechny zprávy

Podobným způsobem můžeme upravit i konzumenta zpráv, který ovšem bude přijímat všechny zprávy bez zbytečné jednosekundové pauzy:

while (1) {
  status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0, 0);
 
  if (status == -1) {
    perror("Can not receive message");
    return 1;
  }
 
  printf("Message type: %ld\n", message.message_type);
  printf("Message text: %s\n", message.message_text);
}

Úplný zdrojový kód upraveného konzumenta zpráv:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, 0);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0, 0);
 
    if (status == -1) {
      perror("Can not receive message");
      return 1;
    }
 
    printf("Message type: %ld\n", message.message_type);
    printf("Message text: %s\n", message.message_text);
  }
  return 0;
}

Po překladu a spuštění konzumenta zpráv by se měly prakticky okamžitě načíst všechny zprávy, které byly uloženy do fronty:

$ ./subscriber
 
tester@tester-ThinkPad-T410 ~/temp/message-queues-examples/unix-messages/system-v/example2 $ ./subscriber
Key: d2010dbb
Message queue identifier: 0
Message type: 1
Message text: Message #1
Message type: 1
Message text: Message #2
Message type: 1
Message text: Message #3
Message type: 1
Message text: Message #4
...
...
...
Message type: 1
Message text: Message #66
...
...
...
konzument čeká na další zprávy

12. Chování producenta při zaplnění fronty

Nyní vyzkoušíme, co se stane ve chvíli, kdy producent zaplní celou kapacitu fronty (konzument nebude spuštěn). Producenta z předchozích kapitol nepatrně upravíme takovým způsobem, aby zprávy posílal co nejrychleji, bez sekundových prodlev:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  message.message_type = 1;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
    msg_number++;
    status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
    if (status == -1) {
      perror("Can not send message");
      return 1;
    }
  }
 
  return 0;
}

Producenta přeložíme a následně běžným způsobem spustíme:

$ ./publisher
 
Key: d2010dbb
Message queue identifier: 0

V této chvíli se producent zastaví, protože došlo k naplnění fronty. Můžeme se o tom velmi snadno přesvědčit:

$ ipcs -q
 
------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages
0xd2010dbb 0     tester   660    16300    163

Fronta nyní obsahuje 163 zpráv, každou o délce 100 bajtů, což znamená, že z kapacity 16384 je obsazeno 16300 bajtů a další zpráva se do zbylých 84 bajtů již nevleze:

$ ipcs -q -i 0
 
Message Queue msqid=0
uid=1000    gid=1000    cuid=1000    cgid=1000    mode=0660
cbytes=16300  qbytes=16384  qnum=163    lspid=4139   lrpid=4118
send_time=Sun Nov 17 16:39:20 2019
rcv_time=Sun Nov 17 16:38:28 2019
change_time=Sun Nov 17 16:38:05 2019
Poznámka: frontu vyprázdníme snadno – ukončením producenta zpráv a spuštěním konzumenta. Producenta vypněte, protože jinak si začne producent a konzument předávat zprávy maximální možnou rychlostí, což bude znamenat prakticky stoprocentní využití dvou procesorových jader (budou často ve stavu Wait, protože se bude komunikovat s jádrem).

13. Poslání zprávy do fronty bez čekání

Prozatím jsme zprávy do fronty posílali takto:

status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);

Vzhledem k tomu, že poslední parametr obsahoval nulu, bylo chování funkce msgsnd blokující – ve chvíli, kdy byla fronta zaplněna, čekala funkce msgsnd tak dlouho, dokud nedošlo k ukončení procesu, ke smazání fronty či k uvolnění místa ve frontě. Někdy však můžeme chtít, aby se v případě, že je fronta plná, o této situaci producent dozvěděl, a to okamžitě. I to je možné – postačuje v posledním parametru funkce msgsnd předat příznak IPC_NOWAIT:

status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), IPC_NOWAIT);

V případě, že je fronta plná, vrátí se chyba (-1) a proměnná errno bude obsahovat konstantu EAGAIN (z hlavičkového souboru errno.h), kterou můžeme testovat.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  message.message_type = 1;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
    msg_number++;
    status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), IPC_NOWAIT);
 
    if (status == -1) {
      if (errno == EAGAIN) {
        puts("Message queue is full");
      }
      perror("Can not send message");
      return 1;
    }
  }
 
  return 0;
}

Opět si otestujme chování producenta zpráv:

$ ./publisher
 
Key: d2010dbb
Message queue identifier: 0
Message queue is full
Can not send message: Resource temporarily unavailable

Vidíme, že v tomto případě byl producent ukončen a správně napsal, z jakého důvodu.

14. Přečtení doplňujících informací o frontě funkcí msgctl

Prozatím jsme použili tři knihovní funkce ze seznamu uvedeného ve druhé kapitole – msgget, msgsnd a msgrcv. Zbývá nám použít čtvrtou funkci nazvanou msgctl. Ukažme si, jak lze tuto funkci použít pro přečtení informací o frontě, a to kdykoli – klidně i ve chvíli, kdy se do fronty přidávají nové zprávy popř. se zprávy odebírají. Informace o stavu fronty se přenesou do struktury typu msqid_ds:

struct msqid_ds buf;

Samotné přečtení informací zajistí právě funkce msgctl, pokud ve druhém parametru předáme příznak IPC_STAT. Návratový kód funkce indikuje případnou chybu:

status = msgctl(queue_id, IPC_STAT, &buf);
if (status == -1) {
  perror("Can not read message queue info");
  return 1;
}

Získané informace lze vypsat – některé mají podobu časového razítka, které převedeme na řetězec funkcí ctime, další obsahují celočíselné údaje (počet zpráv, PID procesů používajících frontu atd.). Pro otestování, zda je PID uvedeno správně, se vypisuje i PID procesu, který právě běží:

printf("Last sent: %s", ctime(&buf.msg_stime));
printf("Last recv: %s", ctime(&buf.msg_rtime));
printf("Last change: %s", ctime(&buf.msg_ctime));
printf("Messages in queue: %ld\n", buf.msg_qnum);
printf("PID of last sender: %d\n", buf.msg_lspid);
printf("PID of last receiver: %d\n", buf.msg_lrpid);
printf("PID of this process: %d\n\n", getpid());

Upravený producent zpráv může vypadat takto:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(void)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  message.message_type = 1;
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 1234);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
    msg_number++;
    status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
    if (status == -1) {
      perror("Can not send message");
      return 1;
    }
 
    {
      struct msqid_ds buf;
      status = msgctl(queue_id, IPC_STAT, &buf);
      if (status == -1) {
        perror("Can not read message queue info");
        return 1;
      }
      printf("Last sent: %s", ctime(&buf.msg_stime));
      printf("Last recv: %s", ctime(&buf.msg_rtime));
      printf("Last change: %s", ctime(&buf.msg_ctime));
      printf("Messages in queue: %ld\n", buf.msg_qnum);
      printf("PID of last sender: %d\n", buf.msg_lspid);
      printf("PID of last receiver: %d\n", buf.msg_lrpid);
      printf("PID of this process: %d\n\n", getpid());
    }
    sleep(1);
  }
 
  return 0;
}

Příklad výpisu provedeného producentem po jeho spuštění:

Key: d200017f
Message queue identifier: 0
Message type: 1
Message text: Hello world!
 
Last sent: Fri Nov 15 20:34:12 2019
Last recv: Fri Nov 15 20:22:14 2019
Last change: Fri Nov 15 19:57:25 2019
Messages in queue: 24
PID of last sender: 4590
PID of last receiver: 4168
PID of this process: 4590

15. Filtrace zpráv podle nastaveného typu

Prozatím jsme příliš nevyužívali typ zprávy, což je hodnota typu long, která musí být nenulová a musí být ke každé zprávě přiřazena. Upravme tedy producenta zpráv takovým způsobem, aby bylo možné typ zprávy (celé číslo) nastavit z příkazového řádku:

int main(int argc, char **argv)
{
  t_message message;
 
  if (argc < 1) {
    puts("Usage: ./producer message_type");
    return 1;
  }
 
  message.message_type = atoi(argv[1]);

Úplný kód producenta se změní následovně:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(int argc, char **argv)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  if (argc < 1) {
    puts("Usage: ./producer message_type");
    return 1;
  }
 
  message.message_type = atoi(argv[1]);
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 5678);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, IPC_CREAT | 0660);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    sprintf(message.message_text, "Message #%d", msg_number);
    msg_number++;
    status = msgsnd(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), 0);
 
    if (status == -1) {
      perror("Can not send message");
      return 1;
    }
 
    {
      struct msqid_ds buf;
      status = msgctl(queue_id, IPC_STAT, &buf);
      if (status == -1) {
        perror("Can not read message queue info");
        return 1;
      }
      printf("Last sent: %s", ctime(&buf.msg_stime));
      printf("Last recv: %s", ctime(&buf.msg_rtime));
      printf("Last change: %s", ctime(&buf.msg_ctime));
      printf("Messages in queue: %ld\n", buf.msg_qnum);
      printf("PID of last sender: %d\n", buf.msg_lspid);
      printf("PID of last receiver: %d\n", buf.msg_lrpid);
      printf("PID of this process: %d\n\n", getpid());
    }
    sleep(1);
  }
 
  return 0;
}

Prakticky stejným způsobem upravíme konzumenta, ovšem navíc provedeme další změnu – budeme filtrovat zprávy již ve funkci msgrcv, přesněji řečeno určíme, že klient bude akceptovat pouze ty zprávy, které mají nastaven příslušný typ:

status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), message_type, 0);

Pro úplnost si opět (dnes již naposledy) ukažme celý zdrojový kód konzumenta:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
 
typedef struct {
  long message_type;
  char message_text[100];
} t_message;
 
int main(int argc, char **argv)
{
  t_message message;
  key_t key;
  int queue_id;
  int status;
  long message_type;
 
  if (argc < 1) {
    puts("Usage: ./subscriber message_type");
    return 1;
  }
 
  message_type = atoi(argv[1]);
 
  key = ftok("/home/tester/.bashrc", 5678);
 
  if (key == -1) {
    perror("Unable to generate key");
    return 2;
  }
 
  printf("Key: %x\n", key);
 
  queue_id = msgget(key, 0);
 
  if (queue_id == -1) {
    perror("Unable to get message queue identifier");
    return 2;
  }
 
  printf("Message queue identifier: %x\n", queue_id);
 
  while (1) {
    status = msgrcv(queue_id, (void*)&message, sizeof(message.message_text), message_type, 0);

    if (status == -1) {
      perror("Can not receive message");
      return 1;
    }
 
    printf("Message type: %ld\n", message.message_type);
    printf("Message text: %s\n", message.message_text);
  }
  return 0;
}

16. Možné konfigurace: více producentů a jeden konzument, jeden konzument a více producentů atd.

Poslední verze producenta a konzumenta zpráv nám umožňuje sledovat činnost message brokera v praxi. Nejdříve (což již známe) spustíme jediného producenta a jediného konzumenta:

$ ./publisher 10
 
Last change: Sun Nov 17 20:50:08 2019
Messages in queue: 1
PID of last sender: 7258
PID of last receiver: 0
PID of this process: 7258
 
Last sent: Sun Nov 17 20:50:09 2019
Last recv: Thu Jan 1 01:00:00 1970
Last change: Sun Nov 17 20:50:08 2019
Messages in queue: 2
PID of last sender: 7258
PID of last receiver: 0
PID of this process: 7258
 
Last sent: Sun Nov 17 20:50:10 2019
...
...
...
$ ./subscriber 10
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #3
...
...
...

Jeden producent a dva konzumenti:

$ ./publisher 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Last sent: Sun Nov 17 20:52:27 2019
Last recv: Sun Nov 17 20:52:27 2019
Last change: Sun Nov 17 20:50:08 2019
Messages in queue: 0
PID of last sender: 7329
PID of last receiver: 7298
PID of this process: 7329
 
Last sent: Sun Nov 17 20:52:28 2019
Last recv: Sun Nov 17 20:52:28 2019
Last change: Sun Nov 17 20:50:08 2019
Messages in queue: 0
PID of last sender: 7329
PID of last receiver: 7299
PID of this process: 7329
...
...
...
$ ./subscriber 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #3
...
...
...
$ ./subscriber 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #4
...
...
...
Poznámka: můžeme vidět, že se konzumenti spravedlivě dělí o zprávy z fronty.

Dva producenti a jeden konzument:

$ ./publisher 10
 
...
...
...
$ ./publisher 10
 
...
...
...
$ ./subscriber 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #3
Message type: 10
Message text: Message #3
Message type: 10
...
...
...
Poznámka: konzument v tomto případě získává zprávy od obou zdrojů.

A nakonec dva producenti a dva konzumenti:

$ ./publisher 10
 
...
...
...
$ ./publisher 10
 
...
...
...
$ ./subscriber 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #3
Message type: 10
Message text: Message #4
Message type: 10
Message text: Message #5
Message type: 10
Message text: Message #6
$ ./subscriber 10
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 10
Message text: Message #1
Message type: 10
Message text: Message #2
Message type: 10
Message text: Message #3
Message type: 10
Message text: Message #4
Message type: 10
Message text: Message #5
Message type: 10
Message text: Message #6
Poznámka: opět můžeme vidět, že se konzumenti o zprávy dělí.

17. Konzumenti a producenti s filtrací zpráv

Samozřejmě můžeme zajistit, aby jeden producent posílal zprávy jen jedinému konzumentovi, a to přes společnou (jedinou) frontu. Děje se tak nastavením typu zprávy. V dalším příkladu bude existovat producent zpráv s typem 1, druhý producent bude posílat zprávy typu 2. A navíc budou existovat dva konzumenti, jeden pro typ 1 a druhý pro typ 2:

$ ./publisher 1
 
...
...
...
$ ./publisher 2
 
...
...
...
$ ./subscriber 1
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 1
Message text: Message #1
Message type: 1
Message text: Message #2
Message type: 1
Message text: Message #3
Message type: 1
 
...
...
...
$ ./subscriber 2
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 2
Message text: Message #1
Message type: 2
Message text: Message #2
Message type: 2
...
...
...

Poslední příklad bude navíc obsahovat konzumenta, který správy nefiltruje a akceptuje tedy jakoukoli zprávu:

root_podpora

$ ./publisher 1
 
...
...
...
$ ./publisher 2
 
...
...
...
$ ./subscriber 1
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 1
Message text: Message #1
Message type: 1
Message text: Message #3
Message type: 1
Message text: Message #4
Message type: 1
Message text: Message #6
Message type: 1
Message text: Message #7
$ ./subscriber 2
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 2
Message text: Message #1
Message type: 2
Message text: Message #3
Message type: 2
Message text: Message #5
Message type: 2
Message text: Message #6
Message type: 2
Message text: Message #8
Message type: 2
Message text: Message #9
Message type: 2
Message text: Message #11
$ ./subscriber
 
Key: 2e010dbb
Message queue identifier: 8001
Message type: 2
Message text: Message #2
Message type: 2
Message text: Message #4
Message type: 1
Message text: Message #2
Message type: 2
Message text: Message #7
Message type: 1
Message text: Message #5
Message type: 2
Message text: Message #10
Message type: 1
Message text: Message #8
Poznámka: zde můžeme vidět, že poslední konzument zpráv „krade“ zprávy obou typů, zatímco první dva konzumenti získávají jen zprávy určené přímo jim.

18. Obsah dalšího pokračování seriálu

V navazující části seriálu o message brokerech se seznámíme s druhou technologií, kterou lze v Linuxu (a mnoha Unixech) použít pro posílání zpráv mezi procesy běžícími na stejném počítači. Ukážeme si totiž použití front zpráv definovaných v POSIXu. V Linuxu je práce s těmito frontami zpráv realizována přímo v jádře operačního systému a nabízí několik režimů činnosti, které nebyly ve frontách podle Systemu V podporovány. Navíc je možné „POSIXové fronty“ připojit jako zvláštní souborový systém, což může být v některých případech velmi užitečné.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále ještě doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Příklad Skript Stručný popis Cesta
1 publisher.c vytvoření fronty a poslání jedné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example1/publisher.c
2 subscriber.c příjem jedné zprávy z fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example1/subscriber.c
3 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example1/Makefile
       
4 publisher.c vytvoření fronty a posílání zpráv s frekvencí 1 zpráva za sekundu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example2/publisher.c
5 subscriber.c kontinuální příjem zpráv získávaných z fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example2/subscriber.c
6 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example2/Makefile
       
7 publisher.c posílání zpráv kontinuálně (bez přestávky) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example3/publisher.c
8 subscriber.c stejná funkce, jako v předchozím příkladu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example3/subscriber.c
9 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example3/Makefile
       
10 publisher.c posílání zpráv s detekcí zaplnění fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example4/publisher.c
11 subscriber.c stejná funkce, jako v předchozím příkladu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example4/subscriber.c
12 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example4/Makefile
       
13 publisher.c posílání zpráv a průběžné informace o stavu fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example5/publisher.c
14 subscriber.c stejná funkce, jako v předchozím příkladu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example5/subscriber.c
15 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example5/Makefile
       
16 publisher.c posílání zpráv s možností změny jejich typu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example6/publisher.c
17 subscriber.c kontinuální příjem zpráv získávaných z fronty s jejich filtrací podle typu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example6/subscriber.c
18 Makefile Makefile pro překlad obou příkladů https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/system-v/example6/Makefile

20. Odkazy na Internetu

 1. POSIX message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-posix-message-queues-in-linux
 2. How is a message queue implemented in the Linux kernel?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/6930/how-is-a-message-queue-implemented-in-the-linux-kernel/6935
 3. ‘IPCS’ command in Linux with examples
  https://www.geeksforgeeks.org/ipcs-command-linux-examples/
 4. System V IPC: Message Queues
  https://nitish712.blogspot­.com/2012/11/system-v-ipc-message-queues.html
 5. How to create, check and delete IPC share memory, semaphare and message queue on linux
  https://fibrevillage.com/sysadmin/225-how-to-create-check-and-delete-ipc-share-memory-semaphare-and-message-queue-on-linux
 6. MQ_OVERVIEW(7): Linux Programmer's Manual
  http://man7.org/linux/man-pages/man7/mq_overview.7.html
 7. mq_overview (7) – Linux Man Pages
  https://www.systutorials.com/doc­s/linux/man/7-mq_overview/
 8. POSIX.4 Message Queues (+ rozšíření QNX)
  https://users.pja.edu.pl/~jms/qnx/hel­p/watcom/clibref/mq_overvi­ew.html
 9. System V message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-system-v-message-queues-in-linux
 10. Linux System V and POSIX IPC Examples
  http://hildstrom.com/projec­ts/ipc_sysv_posix/index.html
 11. Programming Tutorial – Linux: Message Queues
  https://ccppcoding.blogspot­.com/2013/03/linux-message-queues.html
 12. Go wrapper for POSIX Message Queues
  https://github.com/syucream/posix_mq
 13. Stránka projektu NSQ
  https://nsq.io/
 14. Dokumentace k projektu NSQ
  https://nsq.io/overview/design.html
 15. Dokumentace ke klientovi pro Go
  https://godoc.org/github.com/nsqio/go-nsq
 16. Dokumentace ke klientovi pro Python
  https://pynsq.readthedocs­.io/en/latest/
 17. Binární tarbally s NSQ
  https://nsq.io/deployment/in­stalling.html
 18. GitHub repositář projektu NSQ
  https://github.com/nsqio/nsq
 19. Klienti pro NSQ
  https://nsq.io/clients/cli­ent_libraries.html
 20. Klient pro Go
  https://github.com/nsqio/go-nsq
 21. Klient pro Python
  https://github.com/nsqio/pynsq
 22. An Example of Using NSQ From Go
  http://tleyden.github.io/blog/2014/11/12/an-example-of-using-nsq-from-go/
 23. Go Go Gadget
  https://word.bitly.com/pos­t/29550171827/go-go-gadget
 24. Simplehttp
  https://github.com/bitly/simplehttp
 25. Dramatiq: simple task processing
  https://dramatiq.io/
 26. Cookbook (for Dramatiq)
  https://dramatiq.io/cookbook.html
 27. Balíček dramatiq na PyPi
  https://pypi.org/project/dramatiq/
 28. Dramatiq dashboard
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_dashboard
 29. Dramatiq na Redditu
  https://www.reddit.com/r/dramatiq/
 30. A Dramatiq broker that can be used with Amazon SQS
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_sqs
 31. nanomsg na GitHubu
  https://github.com/nanomsg/nanomsg
 32. Referenční příručka knihovny nanomsg
  https://nanomsg.org/v1.1.5/na­nomsg.html
 33. nng (nanomsg-next-generation)
  https://github.com/nanomsg/nng
 34. Differences between nanomsg and ZeroMQ
  https://nanomsg.org/documentation-zeromq.html
 35. NATS
  https://nats.io/about/
 36. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 37. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 38. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 39. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 40. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 41. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 42. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 43. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 44. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 45. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 46. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 47. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 48. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 49. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 50. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 51. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 52. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 53. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 54. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 55. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 56. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 57. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 58. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 59. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 60. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 61. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 62. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 63. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 64. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 65. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 66. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 67. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 68. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 69. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 70. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 71. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 72. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 73. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 74. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 75. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 76. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 77. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 78. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 79. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 80. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 81. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 82. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 83. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 84. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 85. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 86. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 87. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 88. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 89. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 90. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 91. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 92. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 93. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 94. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 95. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 96. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 97. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 98. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 99. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 100. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 101. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 102. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 103. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 104. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 105. Erlang
  http://www.erlang.org/
 106. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 107. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 108. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 109. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 110. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 111. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 112. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 113. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 114. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 115. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 116. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 117. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 118. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 119. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 120. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 121. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 122. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 123. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 124. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 125. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 126. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 127. Try Redis
  http://try.redis.io/
 128. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 129. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 130. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 131. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 132. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 133. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 134. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 135. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 136. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 137. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 138. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 139. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 140. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 141. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 142. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 143. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 144. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 145. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 146. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 147. Redis clients
  https://redis.io/clients
 148. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 149. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 150. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 151. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 152. Resque
  https://github.com/resque/resque
 153. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 154. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 155. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 156. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 157. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 158. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 159. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 160. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 161. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 162. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 163. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 164. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 165. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 166. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 167. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 168. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 169. Iron
  http://www.iron.io/mq
 170. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 171. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 172. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 173. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 174. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 175. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 176. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 177. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 178. Queues
  http://queues.io/
 179. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 180. RestMQ
  http://restmq.com/
 181. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 182. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 183. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 184. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 185. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 186. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 187. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 188. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 189. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 190. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 191. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 192. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 193. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 194. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 195. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 196. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 197. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 198. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 199. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 200. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 201. Jupyter
  https://jupyter.org/
 202. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 203. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Byl pro vás článek přínosný?