Hlavní navigace

Implementace front zpráv podle normy POSIX

21. 11. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

Na článek popisující implementaci front zpráv představených poprvé v Systemu V a od té doby používaných i v dalších unixech i v Linuxu dnes navážeme. Popíšeme si alternativní implementaci front, tentokrát podle normy POSIX.

Obsah

1. Implementace front zpráv podle normy POSIX

2. Knihovna, s níž je nutné slinkovat demonstrační příklady

3. Vytvoření fronty, její otevření a poslání zprávy

4. Úplný zdrojový kód aplikace pro otevření fronty a poslání zprávy

5. Otevření existující fronty, získání podrobnějších informací o frontě a přečtení zprávy

6. Úplný zdrojový kód aplikace pro otevření fronty a přečtení zprávy

7. Přečtení atributů fronty

8. Nastavení parametrů vytvářené fronty

9. Kontinuální posílání a příjem zpráv (vytvoření pipeline)

10. Utilitka pro vytvoření nové prázdné fronty

11. Klient pro posílání zpráv s periodou jedné sekundy

12. Klient pro kontinuální čtení zpráv z fronty

13. Ukázka komunikace mezi několika klienty

14. Použití signálů a handlerů pro příjem zpráv

15. Vylepšení předchozího příkladu – korektní alokace paměti pro zprávu v příjemci

16. Sledování front přes virtuální souborový systém

17. Informace o systému front získané přes souborový systém procfs

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Implementace front zpráv podle normy POSIX

V úterním článku jsme se seznámili s implementací front zpráv používanou pro meziprocesovou komunikaci. Jednalo se o technologii založenou na implementaci použité poprvé v Systemu V, což je mj. i jeden z přímých předchůdců Solarisu, ovšem vlastnosti Systemu V se postupně dostaly do dalších unixových systémů i do Linuxu. Tyto fronty zpráv lze v současnosti použít prakticky kdekoli a navíc se jedná o relativně jednoduše zvládnutelnou technologii, pro jejíž využití postačuje znát pouze tři příkazy (ipcs, ipcmk a ipcrm) a čtyři knihovní funkce (volatelné z céčka a tím pádem i z prakticky jakéhokoli programovacího jazyka s FFI či obdobnou technologií). Existuje ovšem i alternativní implementace front zpráv, která je definována v normě POSIX, kterou do větší či menší míry implementují všechny moderní unixy i systém Linux.

Tato implementace může vypadat z pohledu programátora nepatrně složitěji, protože je k dispozici větší množství funkcí. Namísto původních čtyř funkcí lze využít celkem devět funkcí, jejichž jména v mnoha případech přímo odpovídají příslušným syscallům (voláním služeb jádra operačního systému):

# Funkce Odpovídající syscall Stručný popis funkce
1 mq_open mq_open otevření, popř. i vytvoření fronty zpráv
2 mq_close close uzavření fronty zpráv
3 mq_unlink mq_unlink smazání fronty zpráv
       
3 mq_send mq_timedsend poslání zprávy do fronty
4 mq_timedsend mq_timedsend poslání zprávy do fronty se specifikací timeoutu
5 mq_receive mq_timedreceive přečtení zprávy z fronty
6 mq_timedreceive mq_timedreceive přečtení zprávy z fronty se specifikací timeoutu
       
7 mq_notify mq_notify registrace asynchronního upozornění na novou zprávu
       
8 mq_getattr mq_getsetattr získání parametrů vybrané fronty
9 mq_setattr mq_getsetattr změna parametrů vybrané fronty

Ovšem mezi oběma implementacemi jsou i další, mnohdy velmi podstatné rozdíly. V POSIXových frontách je fronta jednoznačně identifikována svým jménem, takže není zapotřebí používat relativně křehký koncept generovaných klíčů. Dále se POSIXové fronty chovají jako běžné file deskriptory, což je ostatně vidět i na tom, že funkce mq_close používá syscall close. A nakonec POSIXové fronty umožňují použít (poslat, přečíst) zprávy s prioritou, což je pro mnohé implementace velmi důležité.

2. Knihovna, s níž je nutné slinkovat demonstrační příklady

Minule popsané funkce, které se používají pro ovládání front zpráv podle Systemu V, jsou vlastně pouhými rozhraními na příslušné syscally jádra systému, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit pohledem na manuálovou stránku:

$ man syscalls | grep \ \ msg
 
    msgctl(2)          2.0      See notes on ipc(2)
    msgget(2)          2.0      See notes on ipc(2)
    msgrcv(2)          2.0      See notes on ipc(2)
    msgsnd(2)          2.0      See notes on ipc(2)

V případě dnes popisovaného systému front je situace nepatrně odlišná, protože je nutné slinkovat všechny demonstrační příklady s knihovnou nazvanou librt, která je v systému dostupná jak ve formě archivu objektových souborů (.a), tak i sdílené knihovny (.so). V příkladech popsaných v následujících kapitolách je tedy nutné použít přepínač -lrt předaný linkeru. Úplná varianta souboru Makefile bude upravena následujícím způsobem (viz zvýrazněné řádky):

CC=gcc
LINKER=gcc
 
CFLAGS=-O0 -Wall -pedantic
LFLAGS=-lrt
 
.PHONY: clean
 
all:  publisher subscriber
 
%.o:  %.c
    $(CC) -c -o $@ $(CFLAGS) $<
 
publisher:   publisher.o
    $(CC) -o $@ $< $(LFLAGS)
 
subscriber:   subscriber.o
    $(CC) -o $@ $< $(LFLAGS)
 
clean:
    rm -f *.o \
    rm -f publisher \
    rm -f subscriber
Poznámka: u příkladů 4, 5 a 6 je soubor Makefile poněkud komplikovanější, protože se překládá větší množství nástrojů.

3. Vytvoření fronty, její otevření a poslání zprávy

V této kapitole si ukážeme, jak lze vytvořit novou frontu, otevřít ji a poslat do ní zprávy. Fronty (podle POSIXu) jsou identifikovány svým jménem, které musí začínat lomítkem, za nímž může následovat maximálně 254 alfanumerických znaků (kromě lomítka). Jméno fronty tedy nahrazuje původní koncept založený na vygenerovaném klíči. V prvním příkladu použijeme toto jméno:

#define QUEUE_NAME "/queue1"

Vytvoření a současně i otevření fronty zajišťuje funkce mq_open, které se předávají čtyři parametry. V prvním parametru je předáno jméno fronty, v parametru druhém režim otevření/vytvoření fronty, v parametru třetím režim vytvoření nové fronty a konečně v parametru čtvrtém ukazatel na strukturu s popisem dalších parametrů fronty. V našem konkrétním případě je fronta vytvořena (O_CREAT) a otevřena v režimu čtení i zápisu (O_RDWR), ovšem s tím, že pokud již fronta existuje, dojde k chybě (O_EXCL). Režim vytvoření fronty je 0770 (S_IRXWU a S_IRWXG). Žádné další parametry fronty prozatím nejsou specifikovány, takže se v posledním parametru namísto ukazatele předává NULL. Samozřejmě nesmíme zapomenout zkontrolovat, zda se vrátil handle fronty, či zda došlo k nějaké chybě:

mqd_t message_queue_id;
 
message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRWXG, NULL);
 
if (message_queue_id == -1) {
  perror("Unable to create queue");
  return 2;
}

Poslání zprávy je ve skutečnosti velmi jednoduché, protože potřebujeme znát pouze handle fronty (viz předchozí odstavec), samotný text zprávy (libovolná sekvence bajtů, tedy včetně řetězců), délku zprávy a její prioritu. Pro tuto chvíli budeme u všech zpráv používat prioritu nastavenou na jedničku:

int status;
 
status = mq_send(message_queue_id, message_text, strlen(message_text)+1, priority);
 
if (status == -1) {
  perror("Unable to send message");
  return 2;
}
Poznámka: povšimněte si, že délka zprávy je obecně různá; navíc nesmíme zapomenout započítat do délky zprávy i ukončující nulu.

Samotné poslání zprávy do fronty může být blokující i neblokující operace, což je rozdíl, který poznáme ve chvíli, kdy je fronta zaplněna (ve výchozím nastavení po poslání deseti zpráv). Implicitně je zápis do fronty blokující operace, což znamená, že se ve funkci mq_send aktuální vlákno zastaví a čeká na dobu, kdy dojde k uvolnění fronty.

Na konci programu je slušné frontu zavřít, a to zavoláním funkce mq_close. I tato funkce může vracet chybový stav, s ním ovšem již žádným dalším způsobem nebudeme pracovat, pouze program ukončíme:

int status;
 
status = mq_close(message_queue_id);
if (status == -1) {
  perror("Unable to close message queue");
  return 2;
}

4. Úplný zdrojový kód aplikace pro otevření fronty a poslání zprávy

Úplný zdrojový kód aplikace, která po svém spuštění vytvoří a otevře novou frontu, do které pošle zprávu, bude vypadat následovně (celý zdrojový kód lze nalézt na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example1/publisher.c):

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue1"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  unsigned int priority = 0;
  char message_text[100];
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRWXG, NULL);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to create queue");
    return 2;
  }
 
  strcpy(message_text, "Hello world!");
 
  status = mq_send(message_queue_id, message_text, strlen(message_text)+1, priority);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to send message");
    return 2;
  }
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

5. Otevření existující fronty a přečtení zprávy

Příjemce zprávy bude taktéž potřebovat přístup k frontě. Tato fronta již ale musí existovat, takže volání funkce mq_open bude v tomto případě nepatrně jednodušší. Zadáme totiž pouze jméno fronty a režim otevření fronty (O_RDRW); další dva nepovinné parametry funkce mq_open není zapotřebí specifikovat:

#define QUEUE_NAME "/queue1"
 
mqd_t message_queue_id;
 
message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR);
if (message_queue_id == -1) {
  perror("Unable to open queue");
  return 2;
}

Poněkud komplikovanější může být přečtení zprávy, protože nemáme k dispozici (resp. alespoň prozatím nevíme jak získat) délku zprávy. Zatím tedy vytvoříme dostatečně velký buffer, do kterého bude zpráva načítána a jak adresu, tak i délku tohoto bufferu předáme funkci mq_receive. Poslední parametr může být NULL, popř. může obsahovat ukazatel na proměnnou, do které se uloží priorita právě získané zprávy:

int status;
 
status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
if (status == -1) {
  perror("Unable to receive message");
  return 2;
}

I čtení z fronty je, podobně jako zápis do ní, buď operace blokující nebo neblokující. Ve výchozím nastavení se jedná o blokující operaci, což znamená, že pokud je fronta prázdná, bude funkce mq_receive čekat až do chvíle, kdy je do fronty nějaká zpráva zapsána.

Na konci pochopitelně nesmíme zapomenout frontu opět uzavřít s případnou kontrolou, zda se uzavření podařilo:

status = mq_close(message_queue_id);
if (status == -1) {
  perror("Unable to close message queue");
  return 2;
}

6. Úplný zdrojový kód aplikace pro otevření fronty a přečtení zprávy

Opět se podívejme na úplný zdrojový kód aplikace, po jejímž spuštění se otevře fronta „/queue1“ a přečte se z ní zpráva. Úplný zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example1/subscriber.c:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue1"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  char message_text[10000];
  unsigned int sender;
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    return 2;
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

7. Přečtení atributů fronty

V předchozím příkladu jsme řešili jeden problém – jak zjistit maximální možnou délku zprávy umístěné do fronty. Tato informace je ve skutečnosti součástí atributů fronty a tyto atributy je možné přečíst funkcí mq_getattr. Jedná se o funkci naplňující prvky struktury typu mq_attr:

struct mq_attr
{
 __syscall_slong_t mq_flags;  /* Message queue flags. */
 __syscall_slong_t mq_maxmsg; /* Maximum number of messages. */
 __syscall_slong_t mq_msgsize; /* Maximum message size. */
 __syscall_slong_t mq_curmsgs; /* Number of messages currently queued. */
 __syscall_slong_t __pad[4];
};

Samotné přečtení atributů lze realizovat například tímto kódem:

struct mq_attr msgq_attr;
 
mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr);
printf("Queue: %s\n", QUEUE_NAME);
printf("Max. messages:   %ld\n", msgq_attr.mq_maxmsg);
printf("Current messages: %ld\n", msgq_attr.mq_curmsgs);
printf("Max. message size: %ld\n", msgq_attr.mq_msgsize);

Získání těchto informací je možné prakticky kdykoli, jak je to ostatně ukázáno v dalším příkladu:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue2"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  char message_text[10000];
  unsigned int sender;
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  {
    struct mq_attr msgq_attr;
    mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr);
    printf("Queue: %s\n", QUEUE_NAME);
    printf("Max. messages:   %ld\n", msgq_attr.mq_maxmsg);
    printf("Current messages: %ld\n", msgq_attr.mq_curmsgs);
    printf("Max. message size: %ld\n", msgq_attr.mq_msgsize);
  }
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    return 2;
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

8. Nastavení parametrů vytvářené fronty

Parametry fronty lze v případě potřeby i nastavit, ovšem v rámci mezí, o nichž se zmíníme v sedmnácté kapitole. Samotné nastavení se provádí přes datovou strukturu mq_attr:

struct mq_attr msgq_attr;
msgq_attr.mq_flags = 0;
msgq_attr.mq_maxmsg = 10;
msgq_attr.mq_msgsize = 20;
msgq_attr.mq_curmsgs = 1;

Ukazatel na tuto strukturu se předá do čtvrtého parametru funkce mq_open:

message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRWXG, &msgq_attr);
if (message_queue_id == -1) {
  perror("Unable to create queue");
  return 2;
}

Úplný zdrojový kód upraveného producenta zpráv může vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue3"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  unsigned int priority = 0;
  char message_text[100];
  int status;
 
  struct mq_attr msgq_attr;
  msgq_attr.mq_flags = 0;
  msgq_attr.mq_maxmsg = 10;
  msgq_attr.mq_msgsize = 20;
  msgq_attr.mq_curmsgs = 1;
 
  mq_unlink(QUEUE_NAME);
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRWXG, &msgq_attr);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to create queue");
    return 2;
  }
 
  strcpy(message_text, "Hello world!");
 
  status = mq_send(message_queue_id, message_text, strlen(message_text)+1, priority);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to send message");
    return 2;
  }
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

Konzument zpráv se prakticky nezmění, až na vylepšené vypsání informace o otevřené frontě do jediného řádku:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue3"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  char message_text[10000];
  unsigned int sender;
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  {
    struct mq_attr msgq_attr;
    mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr);
    printf("Queue \"%s\":\n\t- stores at most %ld messages\n\t- large at most %ld bytes each\n\t- currently holds %ld messages\n", QUEUE_NAME, msgq_attr.mq_maxmsg, msgq_attr.mq_msgsize, msgq_attr.mq_curmsgs);
  }
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    return 2;
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

9. Kontinuální posílání a příjem zpráv (vytvoření pipeline)

V navazujících kapitolách si ukážeme, jak lze realizovat kontinuální zápis a čtení zpráv s využitím jediné fronty a jak se systém bude chovat po připojení většího množství komunikujících uzlů k jedné frontě.

10. Utilitka pro vytvoření nové prázdné fronty

Pro vytvoření nové fronty, tedy pro obdobu příkazu ipcmk popsaného minule, můžeme použít následující jednoduchý program, který po svém spuštění smaže frontu /queue4 (pokud tedy taková fronta existuje) a vytvoří místo ní frontu novou s kapacitou deseti zpráv (což je většinou výchozí maximální povolená hodnota):

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue4"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
 
  struct mq_attr msgq_attr;
  msgq_attr.mq_flags = 0;
  msgq_attr.mq_maxmsg = 10;
  msgq_attr.mq_msgsize = 20;
  msgq_attr.mq_curmsgs = 1;
 
  mq_unlink(QUEUE_NAME);
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRWXG, &msgq_attr);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to create queue");
    return 2;
  }
  return 0;
}
Poznámka: kapacita fronty pro pouhých deset zpráv může být pro mnoho účelů nedostatečná. V sedmnácté kapitole se seznámíme s jednou možností, jak kapacitu navýšit, pokud to ovšem nepřesáhne parametry nastavené při překladu jádra.

11. Klient pro posílání zpráv s periodou jedné sekundy

Klienta, který do fronty /queue4 posílá zprávy s frekvencí přibližně jedné sekundy, můžeme implementovat například následujícím způsobem:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue4"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  unsigned int priority = 0;
  char message_text[100];
  int status;
  int msg_number = 1;
 
  struct mq_attr msgq_attr;
  msgq_attr.mq_flags = 0;
  msgq_attr.mq_maxmsg = 10;
  msgq_attr.mq_msgsize = 20;
  msgq_attr.mq_curmsgs = 1;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_WRONLY, S_IRWXU | S_IRWXG, &msgq_attr);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to create queue");
    return 2;
  }
 
  while (1) {
    struct mq_attr msgq_attr;
    sprintf(message_text, "Message #%d", msg_number);
    status = mq_send(message_queue_id, message_text, strlen(message_text)+1, priority);
    if (status == -1) {
      perror("Unable to send message");
      return 2;
    }
    mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr);
    printf("%ld/%ld\n", msgq_attr.mq_curmsgs, msgq_attr.mq_maxmsg);
    msg_number++;
 
    sleep(1);
  }
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}
Poznámka: toto řešení není zcela správné, protože při ukončení (kill, Ctrl+C) se explicitně nevolá funkce mq_close, ale spoléháme se na to, že se fronta uzavře v průběhu deaktivace programu.

12. Klient pro kontinuální čtení zpráv z fronty

Úprava předchozích konzumentů zpráv takovým způsobem, aby se zprávy četly kontinuálně, je snadná, jak je to ostatně ukázáno v dalším demonstračním příkladu:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue4"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  char message_text[10000];
  unsigned int sender;
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDONLY);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  {
    struct mq_attr msgq_attr;
    mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr);
    printf("Queue \"%s\":\n\t- stores at most %ld messages\n\t- large at most %ld bytes each\n\t- currently holds %ld messages\n", QUEUE_NAME, msgq_attr.mq_maxmsg, msgq_attr.mq_msgsize, msgq_attr.mq_curmsgs);
  }
 
  while (1) {
    status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
    if (status == -1) {
      perror("Unable to receive message");
      return 2;
    }
    printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
  }
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

13. Ukázka komunikace mezi několika klienty

Jeden producent a jeden konzument:

$ ./publisher
 
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
Poznámka: vypisuje se počet zpráv ve frontě a její kapacita.
$ ./subscriber 
 
Queue "/queue4":
    - stores at most 10 messages
    - large at most 20 bytes each
    - currently holds 0 messages
Received message (11 bytes) from 0: Message #1
Received message (11 bytes) from 0: Message #2
Received message (11 bytes) from 0: Message #3
Received message (11 bytes) from 0: Message #4
Received message (11 bytes) from 0: Message #5
Received message (11 bytes) from 0: Message #6

Připojení jednoho producenta a dvou konzumentů:

$ ./publisher
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
$ ./subscriber
 
Queue "/queue4":
    - stores at most 10 messages
    - large at most 20 bytes each
    - currently holds 0 messages
Received message (11 bytes) from 0: Message #1
Received message (11 bytes) from 0: Message #3
Received message (11 bytes) from 0: Message #5
Received message (11 bytes) from 0: Message #7
Received message (11 bytes) from 0: Message #9
$ ./subscriber 
 
Queue "/queue4":
    - stores at most 10 messages
    - large at most 20 bytes each
    - currently holds 0 messages
Received message (11 bytes) from 0: Message #2
Received message (11 bytes) from 0: Message #4
Received message (11 bytes) from 0: Message #6
Received message (11 bytes) from 0: Message #8
Received message (12 bytes) from 0: Message #10
Poznámka: vidíme, že se konzumenti dělí o práci.

Dva producenti a jeden konzument:

$ ./publisher
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
$ ./publisher
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
$ ./subscriber 
 
Queue "/queue4":
    - stores at most 10 messages
    - large at most 20 bytes each
    - currently holds 0 messages
Received message (11 bytes) from 0: Message #1
Received message (11 bytes) from 0: Message #1
Received message (11 bytes) from 0: Message #2
Received message (11 bytes) from 0: Message #2
Received message (11 bytes) from 0: Message #3
Received message (11 bytes) from 0: Message #3
Received message (11 bytes) from 0: Message #4
Received message (11 bytes) from 0: Message #4
Received message (11 bytes) from 0: Message #5
Poznámka: samozřejmě je možné vyzkoušet i složitější konfigurace.

14. Použití signálů a handlerů pro příjem zpráv

Zajímavý a poměrně užitečný koncept, s nímž se setkáme při práci s POSIXovými frontami zpráv, je možnost poslat signál (a následně ho zachytit v k tomu určeném handleru) ve chvíli, kdy je do fronty vložena nová zpráva. V následujícím demonstračním příkladu je tento koncept využit, protože samotná zpráva je zpracována v asynchronně spuštěném handleru. Nejdříve je nutné handler zaregistrovat, a to konkrétně s využitím funkce nazvané mq_notify. Registraci provedeme ve zvláštní uživatelské funkci, jejíž existence se nám bude později hodit:

void register_signal(mqd_t message_queue_id)
{
  struct sigevent sev;
  mqd_t mqdes;
 
  sev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
  sev.sigev_notify_function = on_message;
  sev.sigev_notify_attributes = NULL;
  sev.sigev_value.sival_ptr = &mqdes;
 
  if (mq_notify(message_queue_id, &sev) == -1)
  {
    perror("Unable to register event");
  }
  else
  {
    puts("Handler has been registered");
  }
}
Poznámka: povšimněte si, že se zde používá datová struktura sigevent, do které mj. vložíme ukazatel na funkci s implementací handleru (on_message). Samotná deklarace struktury sigevent je ve skutečnosti složitější, než její vlastní použití, protože vyplnit je nutné jen zvýrazněné položky (dvě z nich jsou dostupné i přes pomocná makra):
/* Structure to transport application-defined values with signals. */
typedef struct sigevent
 {
  sigval_t sigev_value;
  int sigev_signo;
  int sigev_notify;
 
  union
   {
    int _pad[__SIGEV_PAD_SIZE];
 
    /* When SIGEV_SIGNAL and SIGEV_THREAD_ID set, LWP ID of the
      thread to receive the signal. */
    __pid_t _tid;
 
    struct
     {
      void (*_function) (sigval_t);    /* Function to start. */
      pthread_attr_t *_attribute;     /* Thread attributes. */
     } _sigev_thread;
   } _sigev_un;
 } sigevent_t;
 
/* POSIX names to access some of the members. */
#define sigev_notify_function  _sigev_un._sigev_thread._function
#define sigev_notify_attributes _sigev_un._sigev_thread._attribute

Samotná implementace handleru, v němž se z fronty přečte zpráva, je prozatím velmi přímočará, protože v ní využijeme globální proměnnou message_queue_id, v níž je uloženo ID fronty, s níž pracujeme. Přečtení zprávy v handleru se tedy nijak neodlišuje od předchozích demonstračních příkladů:

static void on_message(union sigval sv)
{
  unsigned int sender;
  char message_text[10000];
  int status;
 
  puts("On message...");
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    exit(2);
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
}

Na konci samotného handleru nesmíme zapomenout na to, že handler je zaregistrován pouze pro přijetí jediné zprávy. Pokud tedy budeme potřebovat podobným způsobem zpracovat větší množství zpráv, je nutné handler znovu zaregistrovat, což je nepatrná úprava, kterou provedeme v rámci dalšího demonstračního příkladu:

register_signal(message_queue_id);

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue5"
 
mqd_t message_queue_id;
 
static void on_message(union sigval sv)
{
  unsigned int sender;
  char message_text[10000];
  int status;
 
  puts("On message...");
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    exit(2);
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
}
 
void register_signal(mqd_t message_queue_id)
{
  struct sigevent sev;
  mqd_t mqdes;
 
  sev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
  sev.sigev_notify_function = on_message;
  sev.sigev_notify_attributes = NULL;
  sev.sigev_value.sival_ptr = &mqdes;
 
  if (mq_notify(message_queue_id, &sev) == -1)
  {
    perror("Unable to register event");
  }
  else
  {
    puts("Handler has been registered");
  }
}
 
int main(void)
{
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDONLY);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  register_signal(message_queue_id);
 
  pause();
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}
Poznámka: překladem a spuštěním producenta i konzumenta se můžeme snadno přesvědčit, že handler pro obsluhu zprávy z fronty je skutečně spuštěn pouze ve chvíli, kdy je do fronty zařazena nová zpráva. To znamená, že pokud je konzument spuštěn v okamžiku, kdy je fronta zaplněná, nezpracují se žádné zprávy, protože konzument nezíská informaci o tom, že přišla nová zpráva. Z tohoto důvodu můžete použít tento nástroj pro „vymazání“ fronty, přesněji řečeno pro přečtení všech zpráv, které se aktuálně ve frontě nachází (zde se používá neblokující čtení):
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue5"
 
int main(void)
{
  mqd_t message_queue_id;
  unsigned int sender;
  char message_text[10000];
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDONLY | O_NONBLOCK);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to get queue");
    return 2;
  }
 
  while (1) {
    status = mq_receive(message_queue_id, message_text, sizeof(message_text), &sender);
    if (status == -1) {
      if (errno == EAGAIN) {
        puts("Message queue is empty...");
        break;
      }
      perror("Unable to receive message");
      return 2;
    }
    printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
  }
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

15. Vylepšení předchozího příkladu – korektní alokace paměti pro zprávu v příjemci

Poslední demonstrační příklad, který si dnes ukážeme, vychází z příkladu předchozího. Došlo v něm k vylepšení alokace paměti, do které se ukládají zprávy získané z fronty. Namísto mnohdy zbytečně velkého (ovšem potenciálně nedostatečného) bufferu můžeme přímo z fronty získat informaci o tom, jak velký blok s daty se má očekávat:

long message_size;
 
if (mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr) == -1) {
  perror("Can not read message queue attributes");
}
 
message_size = msgq_attr.mq_msgsize;

Tento blok je následně naalokován, použit pro příjem zprávy a následně explicitně uvolněn z paměti:

message_text = malloc(message_size * sizeof(char));
if (message_text == NULL) {
  perror("Allocation error");
}
 
status = mq_receive(message_queue_id, message_text, message_size, &sender);
if (status == -1) {
  perror("Unable to receive message");
  exit(2);
}
printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
free(message_text);

Taktéž na konci samotného handleru provedeme jeho opětovnou registraci, takže bude připraven přečíst a zpracovat další zprávy, které do fronty budou postupně přicházet:

register_signal(message_queue_id);

Další změny ve zdrojovém kódu příkladu jsou jen nepatrné:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
 
#include <mqueue.h>
 
#define QUEUE_NAME "/queue6"
 
void register_signal(mqd_t message_queue_id);
 
mqd_t message_queue_id;
 
static void on_message(union sigval sv)
{
  unsigned int sender;
  struct mq_attr msgq_attr;
 
  char *message_text;
  int status;
  long message_size;
 
  puts("On message...");
  if (mq_getattr(message_queue_id, &msgq_attr) == -1) {
    perror("Can not read message queue attributes");
  }
 
  message_size = msgq_attr.mq_msgsize;
  message_text = malloc(message_size * sizeof(char));
  if (message_text == NULL) {
    perror("Allocation error");
  }
 
  status = mq_receive(message_queue_id, message_text, message_size, &sender);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to receive message");
    exit(2);
  }
  printf("Received message (%d bytes) from %d: %s\n", status, sender, message_text);
  free(message_text);
  register_signal(message_queue_id);
}
 
void register_signal(mqd_t message_queue_id)
{
  struct sigevent sev;
  mqd_t mqdes;
 
  sev.sigev_notify = SIGEV_THREAD;
  sev.sigev_notify_function = on_message;
  sev.sigev_notify_attributes = NULL;
  sev.sigev_value.sival_ptr = &mqdes;
 
  if (mq_notify(message_queue_id, &sev) == -1)
  {
    perror("Unable to register event");
  }
  else
  {
    puts("Handler has been registered");
  }
}
 
int main(void)
{
  int status;
 
  message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDONLY);
  if (message_queue_id == -1) {
    perror("Unable to open queue");
    return 2;
  }
 
  register_signal(message_queue_id);
 
  pause();
 
  status = mq_close(message_queue_id);
  if (status == -1) {
    perror("Unable to close message queue");
    return 2;
  }
 
  return 0;
}

16. Sledování front přes virtuální souborový systém

Mezi jednu z předností POSIXové implementace front zpráv patří fakt, že stav front je možné sledovat pouze s využitím základních nástrojů určených pro práci se soubory; není tedy nutné (a vlastně ani možné) používat minule popsané nástroje ipcs, ipcmk či ipcrm). Namísto toho lze příkazem mount připojit virtuální souborový systém, který bude informace o frontách obsahovat a poskytovat uživatelům. Tuto operaci je nutné provést s právy superuživatele (a to pouze za předpokladu, že již není virtuální souborový systém připraven):

# mkdir /dev/mqueue
# mount -t mqueue none /dev/mqueue

Dále již můžeme pracovat pod běžným uživatelským účtem, přesněji řečeno pod účtem toho uživatele, jehož proces fronty vytvořil. Získání seznamu front je triviální, neboť ho lze přečíst jako obsah adresáře /dev/mqueue:

$ ls -l /dev/mqueue/
 
total 0
-rwxrwx---. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:08 queue3
-rwxrwx---. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:08 queue4
-rwxrwx---. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:16 queue6
Poznámka: povšimněte si přístupových práv k frontám (-rwxrwx---). Tato práva přesně odpovídají příznakům, které jsme použili při volání funkce mq_open. Můžeme si pochopitelně vyzkoušet nastavit odlišná práva, například právo zápisu (jen zápisu) pro vlastníka a právo pro čtení pro skupinu:
#define QUEUE_NAME "/queue6"
 
mq_unlink(QUEUE_NAME);
message_queue_id = mq_open(QUEUE_NAME, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IWUSR | S_IRGRP, &msgq_attr);
if (message_queue_id == -1) {
  perror("Unable to create queue");
  return 2;
}

Nový obsah virtuálního souborového systému se změní, a to konkrétně u fronty pojmenované /queue6:

$ ls -l /dev/mqueue/
total 0
-rwxrwx---. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:08 queue3
-rwxrwx---. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:08 queue4
--w-r-----. 1 ptisnovs ptisnovs 80 Nov 20 18:33 queue6

Samozřejmě si můžeme prohlédnout obsah jednotlivých souborů reprezentujících vytvořené fronty, například nástrojem cat, otevřením v textovém editoru atd. atd.:

$ cat /dev/mqueue/queue3 
 
QSIZE:0     NOTIFY:0   SIGNO:0   NOTIFY_PID:0
$ cat /dev/mqueue/queue4
 
QSIZE:0     NOTIFY:0   SIGNO:0   NOTIFY_PID:0
$ cat /dev/mqueue/queue6
 
QSIZE:55     NOTIFY:0   SIGNO:0   NOTIFY_PID:0

V případě, že je spuštěn příjemce zpráv založený na použití signálů a handlerů, může situace v případě poslední fronty vypadat odlišně, protože se zobrazí informace o počtu notifikací i o ID procesu, který notifikace zpracovává:

$ cat /dev/mqueue/queue6
 
QSIZE:110    NOTIFY:2   SIGNO:0   NOTIFY_PID:619

17. Informace o systému front získané přes souborový systém procfs

Další informace o systému front zpráv jsou dostupné ve virtuálním souborovém systému procfs (viz například shrnující článek dostupný na adrese https://en.wikipedia.org/wi­ki/Procfs). Některé z těchto informací (či možná lépe řečeno atributů) je možné s příslušnými právy nastavit, další jsou určeny pouze pro čtení a jsou nastavovány při překladu jádra operačního systému. Konkrétně se jedná o následující soubory:

Soubor Význam
/proc/sys/fs/mqueue/msg_default kapacita zpráv pro nově vytvářené fronty
/proc/sys/fs/mqueue/msg_max maximální možná kapacita zpráv pro nově vytvářené fronty
/proc/sys/fs/mqueue/msgsize_default výchozí velikost zpráv pro nově vytvářené fronty
/proc/sys/fs/mqueue/msgsize_max maximální možná hodnota předchozí volby
/proc/sys/fs/mqueue/queues_max celkový počet front, které lze vytvořit

Výchozí hodnoty jsou odlišné podle verze jádra, ale pochopitelně je můžeme velmi snadno přečíst a dále zpracovat:

$ cat /proc/sys/fs/mqueue/msg_default
10
 
$ cat /proc/sys/fs/mqueue/msg_max
10
 
$ cat /proc/sys/fs/mqueue/queues_max
256
 
$ cat /proc/sys/fs/mqueue/msgsize_default
8192
 
$ cat /proc/sys/fs/mqueue/msgsize_max
8192

Ke změně hodnot některých atributů (nikoli těch, které končí příponou _max) je nutné použít práva roota a projeví se při zakládání nových front.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále ještě doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Příklad Zdrojový kód Stručný popis Cesta
1 publisher.c producent jediné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example1/
2 subscriber.c příjemce jediné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example1/
3 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example1/Makefile
       
4 publisher.c vylepšení producenta, informace o frontě https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example2/
5 subscriber.c příjemce jediné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example2/
6 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example2/Makefile
       
7 publisher.c nastavení vlastností nové fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example3/
8 subscriber.c příjemce jediné zprávy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example3/
9 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example3/Makefile
       
10 publisher.c posílání zpráv s periodou jedné sekundy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example4/
11 subscriber.c kontinuální příjem zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example4/
12 create.c vytvoření nové prázdné fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example4/
13 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example4/Makefile
       
14 publisher.c posílání zpráv s periodou jedné sekundy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example5/
15 subscriber.c kontinuální příjem zpráv založený na signálech a handleru https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example5/
16 create.c vytvoření nové prázdné fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example5/
17 empty.c vyprázdnění fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example5/
18 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example5/Makefile
       
19 publisher.c posílání zpráv s periodou jedné sekundy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example6/
20 subscriber.c kontinuální příjem zpráv založený na signálech a handleru https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example6/
21 create.c vytvoření nové prázdné fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example6/
22 empty.c vyprázdnění fronty https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example6/
23 Makefile Makefile pro překlad a slinkování https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/unix-messages/posix/example6/

19. Odkazy na Internetu

 1. procfs
  https://en.wikipedia.org/wiki/Procfs
 2. POSIX message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-posix-message-queues-in-linux
 3. How is a message queue implemented in the Linux kernel?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/6930/how-is-a-message-queue-implemented-in-the-linux-kernel/6935
 4. ‘IPCS’ command in Linux with examples
  https://www.geeksforgeeks.org/ipcs-command-linux-examples/
 5. System V IPC: Message Queues
  https://nitish712.blogspot­.com/2012/11/system-v-ipc-message-queues.html
 6. How to create, check and delete IPC share memory, semaphare and message queue on linux
  https://fibrevillage.com/sysadmin/225-how-to-create-check-and-delete-ipc-share-memory-semaphare-and-message-queue-on-linux
 7. MQ_OVERVIEW(7): Linux Programmer's Manual
  http://man7.org/linux/man-pages/man7/mq_overview.7.html
 8. mq_overview (7) – Linux Man Pages
  https://www.systutorials.com/doc­s/linux/man/7-mq_overview/
 9. POSIX.4 Message Queues (+ rozšíření QNX)
  https://users.pja.edu.pl/~jms/qnx/hel­p/watcom/clibref/mq_overvi­ew.html
 10. System V message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-system-v-message-queues-in-linux
 11. Linux System V and POSIX IPC Examples
  http://hildstrom.com/projec­ts/ipc_sysv_posix/index.html
 12. Programming Tutorial – Linux: Message Queues
  https://ccppcoding.blogspot­.com/2013/03/linux-message-queues.html
 13. Go wrapper for POSIX Message Queues
  https://github.com/syucream/posix_mq
 14. Stránka projektu NSQ
  https://nsq.io/
 15. Dokumentace k projektu NSQ
  https://nsq.io/overview/design.html
 16. Dokumentace ke klientovi pro Go
  https://godoc.org/github.com/nsqio/go-nsq
 17. Dokumentace ke klientovi pro Python
  https://pynsq.readthedocs­.io/en/latest/
 18. Binární tarbally s NSQ
  https://nsq.io/deployment/in­stalling.html
 19. GitHub repositář projektu NSQ
  https://github.com/nsqio/nsq
 20. Klienti pro NSQ
  https://nsq.io/clients/cli­ent_libraries.html
 21. Klient pro Go
  https://github.com/nsqio/go-nsq
 22. Klient pro Python
  https://github.com/nsqio/pynsq
 23. An Example of Using NSQ From Go
  http://tleyden.github.io/blog/2014/11/12/an-example-of-using-nsq-from-go/
 24. Go Go Gadget
  https://word.bitly.com/pos­t/29550171827/go-go-gadget
 25. Simplehttp
  https://github.com/bitly/simplehttp
 26. Dramatiq: simple task processing
  https://dramatiq.io/
 27. Cookbook (for Dramatiq)
  https://dramatiq.io/cookbook.html
 28. Balíček dramatiq na PyPi
  https://pypi.org/project/dramatiq/
 29. Dramatiq dashboard
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_dashboard
 30. Dramatiq na Redditu
  https://www.reddit.com/r/dramatiq/
 31. A Dramatiq broker that can be used with Amazon SQS
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_sqs
 32. nanomsg na GitHubu
  https://github.com/nanomsg/nanomsg
 33. Referenční příručka knihovny nanomsg
  https://nanomsg.org/v1.1.5/na­nomsg.html
 34. nng (nanomsg-next-generation)
  https://github.com/nanomsg/nng
 35. Differences between nanomsg and ZeroMQ
  https://nanomsg.org/documentation-zeromq.html
 36. NATS
  https://nats.io/about/
 37. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 38. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 39. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 40. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 41. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 42. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 43. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 44. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 45. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 46. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 47. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 48. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 49. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 50. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 51. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 52. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 53. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 54. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 55. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 56. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 57. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 58. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 59. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 60. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 61. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 62. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 63. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 64. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 65. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 66. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 67. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 68. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 69. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 70. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 71. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 72. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 73. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 74. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 75. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 76. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 77. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 78. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 79. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 80. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 81. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 82. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 83. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 84. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 85. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 86. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 87. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 88. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 89. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 90. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 91. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 92. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 93. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 94. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 95. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 96. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 97. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 98. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 99. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 100. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 101. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 102. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 103. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 104. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 105. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 106. Erlang
  http://www.erlang.org/
 107. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 108. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 109. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 110. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 111. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 112. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 113. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 114. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 115. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 116. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 117. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 118. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 119. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 120. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 121. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 122. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 123. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 124. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 125. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 126. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 127. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 128. Try Redis
  http://try.redis.io/
 129. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 130. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 131. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 132. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 133. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 134. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 135. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 136. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 137. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 138. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 139. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 140. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 141. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 142. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 143. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 144. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 145. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 146. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 147. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 148. Redis clients
  https://redis.io/clients
 149. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 150. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 151. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 152. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 153. Resque
  https://github.com/resque/resque
 154. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 155. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 156. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 157. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 158. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 159. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 160. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 161. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 162. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 163. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 164. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 165. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 166. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 167. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 168. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 169. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 170. Iron
  http://www.iron.io/mq
 171. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 172. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 173. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 174. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 175. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 176. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 177. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 178. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 179. Queues
  http://queues.io/
 180. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 181. RestMQ
  http://restmq.com/
 182. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 183. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 184. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 185. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 186. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 187. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 188. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 189. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 190. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 191. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 192. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 193. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 194. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 195. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 196. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 197. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 198. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 199. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 200. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 201. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 202. Jupyter
  https://jupyter.org/
 203. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 204. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.