Hlavní navigace

Apache Kafka: distribuovaná streamovací platforma

23. 1. 2020
Doba čtení: 40 minut

Sdílet

 Autor: Apache Foundation
Dalším nástrojem, kterým se v seriálu o message brokerech budeme zabývat, je známý a široce nasazovaný projekt Apache Kafka. Dnes si řekneme základní informace a ukážeme si implementaci producentů a konzumentů zpráv.

Obsah

1. Apache Kafka

2. Některá úskalí klasických message brokerů

3. Práce se zprávami (či událostmi) v systému Apache Kafka

4. Témata a oddíly a replikace

5. Instalace Kafky

6. Spuštění nástroje ZooKeeper a jedné instance brokera

7. Konfigurace většího množství brokerů

8. Užitečný nástroj kafkacat

9. Instalace nástroje kafkacat

10. Kafkacat v roli producenta i konzumenta zpráv

11. Naprogramování klientů pro Kafku

12. Producent zpráv vytvořený v Pythonu

13. Konzument zpráv naprogramovaný v Pythonu

14. Přehrání (replay) zpráv

15. Producent zpráv naprogramovaný v jazyce Go

16. Konzument zpráv vytvořený v Go

17. Alternativa k systému Kafka: nástroj NATS

18. Termíny používané v souvislosti s message brokery

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Apache Kafka

V seriálu o message brokerech jsme si již popsali prakticky všechny nejvýznamnější a nejvíce nasazované implementace klasických brokerů založených na frontách zpráv (message queues). Ovšem kromě front zpráv existují i další typy brokerů, kteří podporují takzvaný streaming a s ním spojenou komunikační strategii nazývanou pub-sub, popř. publish-subscribe. Kromě toho je většinou podporováno i „přehrání“ (replay) starších zpráv, což je operace, kterou klasické message brokery založené na frontách, většinou nepodporují (už jen z toho důvodu, že zpráva je po potvrzení producentem z fronty odstraněna, popř. přesunuta do fronty jiné). Jedním z nejznámějších brokerů podporujících streaming je Apache Kafka. S tímto nástrojem jsme se nepřímo setkali v seriálu o mikroslužbách, ovšem prozatím jsme si neukázali, jakým způsobem je možné Kafku zprovoznit na vývojovém stroji a jak lze naprogramovat jednoduché producenty a konzumenty zpráv.

Poznámka: samotné jméno systému Apache Kafka (dříve, dokud se projekt nestal součástí projektu Apache jen Kafka) je odvozeno od příjmení slavného spisovatele Franze Kafky. Ovšem v běžné řeči se docela často mluví o „té kafce“ (kavce), tj. používá se ženský rod. V tomto článku se budu snažit používat neutrální spojení „systém Kafka“, „projekt Kafka“.

Obrázek 1: Komunikační strategie PUSH-PULL používaná klasickými message brokery se hodí například pro implementaci takzvaných workerů, kteří se dělí o zadávané úkoly a mohou být rozděleni podle toho, ke které frontě se připojují, popř. jaký „topic“ zpracovávají. Ovšem ve chvíli, kdy je nutné mít možnost si jednou zaznamenané zprávy (resp. události) „přehrát“, je vhodnější použít jiný princip zpracování podporovaný právě systémem Apache Kafka.

Díky konceptům, na nichž je projekt Kafka založen, je možné tento systém použít v několika oblastech, například ve funkci distribuovaného logu, databáze událostí (events), zobecněného message brokera, je ústředním prvkem architektur lambda a kappa, příjemci zpráv se mohou sdružovat do skupin atd. Ovšem i další vlastnosti, které projekt Kafka nabízí, jsou velmi užitečné. Jedná se především o možnost nasazení celého clusteru brokerů řízených z jednoho místa, možnost replikace záznamů (zpráv, událostí), řízení, které zprávy mají být zachovány a které (ty starší) smazány apod. Existují ale samozřejmě i alternativy k tomuto projektu, například již popsaný NATS Streaming Server [1] [2]. Zavrhnout nelze ani možnost použít Kafku jako klasického message brokera s frontami zpráv, to ovšem vyžaduje použití většího množství topiců (jeden topic se používá pro ukládání informací o zpracovaných zprávách) a navíc je nutné použít i specializovaného klienta (konzumenta + producenta).

Poznámka: Apache Kafka je z velké části naprogramována ve Scale a Javě, běží tedy nad JVM. Současně se jedná o velmi rychlý systém, což je ukazuje, že při použití správných programátorských technik je JVM výkonnou a škálovatelnou platformou.

Obrázek 2: Logo nástroje Apache Kafka, kterému se budeme dnes věnovat.

2. Některá úskalí klasických message brokerů

Klasické implementace message brokerů založených na komunikačních strategiích PUSH-PULL a popř. i na původním konceptu PUBLISH-SUBSCRIBE mají určitá omezení. Většina těchto úskalí je do větší či menší míry řešena moderními streaming brokery, mezi něž patří (na prvním místě) právě Apache Kafka:

 1. U strategie PUBLISH-SUBSCRIBE získají zprávu pouze ti konzumenti, kteří jsou v daný okamžik přihlášeni k příjmu zpráv. Pokud je nějaký konzument z nějakého důvodu odpojený, zprávu již nikdy později nedostane (protože ji message broker nemá uloženou). V případě streamingu si čtení zpráv od zadaného okamžiku řídí samotný konzument zpráv, pochopitelně s tím omezením, že se starší (většinou mnohem starší) zprávy mohou automaticky odstraňovat na základě kritérií nastavených administrátorem (někdy to ovšem znamená, že si konzument musí pamatovat například offset poslední zpracované zprávy – zde již konkrétní chování závisí na možnostech brokera).
 2. U strategie PUSH-PULL je jednou doručená zpráva z message brokera (přesněji řečeno z fronty implementované v message brokeru) odstraněna a nelze se k ní později vrátit. Tím pádem pochopitelně není umožněna ani podpora pro přehrávání zpráv (replay). I toto je do značné míry vyřešeno v případě nasazení streamingu; vše je omezeno nastavením provedeném administrátorem (a teoreticky existuje pouze jedno omezení na 263-1 zpráv v jedné oblasti, což je však hodnota, které v reálném nasazení prakticky nelze dosáhnout).
 3. Původní strategie PUSH-PULL navíc předpokládá, že se zpráva doručí jen jedinému konzumentovi. Někteří message brokeři ovšem podporují i rozšíření funkcionality a implementují tak kombinaci obou strategií, jak PUBLISH-SUBSCRIBE, tak i PUSH-PULL (dobrým příkladem může být populární message broker RabbitMQ). Streaming servery používají zobecněnou strategii PUBLISH-SUBSCRIBE, takže toto omezení nemají, pochopitelně při správném nastavení témat a jejich replikací.
 4. U strategie PUSH-PULL se v případě výchozího chování nijak nespecifikuje maximální počet zpráv ve frontě, popř. maximální povolené obsazení místa na disku. V případě, že konzumenti budou delší dobu odpojeni, se může jednat o potenciální problém (opět platí, že u některých message brokerů se můžeme setkat s určitou podporu pro mazání starších zpráv při dosažení administrátorem specifikovaných limitů). Řešení v případě streaming serverů bylo zmíněno výše a ke konkrétním příkladům se vrátíme v dalším textu.
 5. Problematický může být i relativně nízký výkon přeposílání zpráv systémemPUSH-PULL (přibližně do limitu 100 000 zpráv za sekundu při použití RabbitMQ v clusteru, zatímco systémy založené na Kafce mohou mít i řádově vyšší rychlost práce se zprávami).
Poznámka: u posledního bodu se možná na chvíli zastavme. Klasičtí message brokeři jsou velmi často používání pro předávání i relativně obsáhlých zpráv, kdežto u mnoha systémů s Apache Kafkou bývají zprávy dosti krátké; většinou se jedná pouze o oznámení, že došlo k nějaké události, jediný řádek logu, jedna změna ve stavu aplikace, update jednoho řádku v databází atd. I to je jeden z důvodů, proč se poměrně snadno dá (v clusteru) dosáhnout výkonu jednoho milionu zpráv za sekundu.

3. Práce se zprávami (či událostmi) v systému Apache Kafka

V systému Apache Kafka se se zprávami (které se zde ale typicky nazývají spíše záznamy, record, popř. možná poněkud nepřesně události neboli events) pracuje poněkud odlišným způsobem, který do jisté míry kombinuje jak možnosti klasické fronty zpráv, tak i rozesílání zpráv systémem PUBLISH-SUBSCRIBE. Zprávy se ovšem neukládají do běžné fronty, ale (v tom zcela nejjednodušším případě) do neustále rostoucí sekvence záznamů, přičemž každému záznamu je přiřazeno jednoznačné číslo – offset. Z pohledu zdroje zpráv (publisher) vlastně nedochází k žádné podstatnější změně. Rozdílné je ovšem další zpracování záznamů. Tyto záznamy mohou číst příjemci zpráv (subscribeři), kteří si sami zvolí, od jakého offsetu potřebují zprávy přečíst. Offset lze kromě celočíselného údaje zadat i jinak: „číst od začátku“, „číst od poslední zpracované zprávy“ apod.

Poznámka: jak zprávy, tak i záznamy jsou v naprosté většině implementací brokerů neměnné – immutable.

Přečtením ovšem zpráva nezanikne, na rozdíl od klasické fronty, kde operace PULL zprávu z fronty navždy odstraní a message broker ji ihned poté odstraní i ze své paměti a perzistentního úložiště. A je zde i rozdíl oproti systému PUBLISH-SUBSCRIBE, protože v systému Apache Kafka může subscriber zprávu získat kdykoli později – nemusí být tedy připraven zprávu zpracovat v ten přesný okamžik, kdy je zpráva message brokerem rozesílána.

To však není jediná změna či vylepšení. Vzhledem k tomu, že příjemci zpráv (subscribeři) si sami volí offset, od kterého chtějí zprávy číst, je možné provádět takzvanou operaci replay, což ve skutečnosti není nic jiného, než nové zpracování zpráv od jejich začátku, od určitého (třeba i relativně zadaného) časového okamžiku atd. Tato vlastnost má dosti závažné důsledky pro mnohé oblasti, v nichž se systém Apache Kafka nasazuje. Umožňuje totiž postupné přidávání nových příjemců zpráv, kteří ihned mohou začít zpracovávat i historické záznamy. Ostatně to je i jeden z důvodů, proč je Apache Kafka tak populární v oblasti strojového učení (machine learning – ML), protože umožňuje prakticky dokonalé oddělení systémů sloužících pro sběr dat od modulů, které tato data nějakým způsobem dále zpracovávají.

   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
téma | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
        ^              ^
        |             zápis
       čtení

Aby bylo možné nějakým způsobem konfigurovat a řídit, které zprávy mají být na message brokeru uloženy a které již smazány, specifikuje se takzvaný retention time zajišťující, aby počet zpráv/záznamů nepřekročil časovou mez. Streaming server dokáže omezit i celkový počet zpráv, počet zpráv v tématu a/nebo počet zpráv na jednom serveru v clusteru. Totéž omezení je možné aplikovat na celkovou velikost použitého paměťového či diskového prostoru – vše podle požadavků, které jsou na celý systém kladeny.

4. Témata a oddíly a replikace

Systém Apache Kafka umožňuje ukládání zpráv (zde se ovšem, jak již víme, používá termín záznam – record) do různých témat, přičemž každé téma je rozděleno do oddílů neboli partition (samozřejmě je možné pro téma vyhradit pouze jediný oddíl a tvářit se, že máme k dispozici „vylepšenou“ frontu – ostatně přesně takto lze s Kafkou začít). Rozdělení do oddílů se provádí z několika důvodů. Jedním z nich je rozdělení zátěže, protože jednotlivé oddíly mohou být provozovány na různých počítačích v mnohdy i velmi rozsáhlém clusteru.

Dále se dělení provádí z toho důvodu, že každý oddíl obsahuje neměnnou (immutable) sekvenci zpráv. Oddíly pro jednotlivá témata lze zpracovávat v několika brokerech umístěných do clusteru a tak zajistit potřebný load balancing, případnou replikaci zpráv atd. Každá zpráva uložená do oddílu má přiřazen jednoznačný offset (reprezentovaný v Javě typem long). Navíc je možné, aby se pro každé téma udržovalo několik logů (partition logs), což umožňuje připojení většího množství konzumentů zpráv k jednomu tématu s tím, že tito konzumenti budou pracovat paralelně a nezávisle na sobě.

Poznámka: s konfigurací logů se setkáme v páté kapitole.

Obrázek 3: Příklad rozdělení témat v clusteru.

U většiny nasazení Kafky se taktéž počítá s využitím většího množství instancí brokerů, z nichž je vytvořen cluster. Zde se setkáme s důležitým termínem replikace – každý oddíl je typicky replikován na několika message brokerech v clusteru (ovšem nemusí se jednat o všechny brokery, replikace se provádí například na tři brokery ve větším clusteru).

To však není vše, jelikož je ve skutečnosti konfigurace poněkud složitější – každý oddíl totiž může být replikován na více počítačích, přičemž jeden z těchto oddílů je takzvaným „leaderem“ a ostatní jsou „followeři“. Zápis nových zpráv, popř. čtení se provádí vždy jen v rámci leaderu, ovšem změny jsou replikovány na všechny kopie oddílu. Ve chvíli, kdy z nějakého (libovolného) důvodu dojde k pádu „leadera“, převezme jeho roli jeden z dalších uzlů. Pokud tedy existuje N uzlů s replikou oddílu, bude systém funkční i ve chvíli, kdy zhavaruje N-1 uzlů!

Téma zpracovávané Kafkou může na clusteru vypadat například následovně:

     +---+---+---+---+---+---+
oddíl #0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...
     +---+---+---+---+---+---+
oddíl #1 | 0 | 1 | 2 | ...
     +---+---+---+
oddíl #2 | ...
     +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
oddíl #3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
     +---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Boxy s čísly odpovídají jednotlivým zprávám, kterým jsou tato pořadová čísla v sekvenci postupně přiřazována. Zápis nových zpráv je prováděn do oblastí označených třemi tečkami. Z tohoto diagramu můžeme odvodit, že každý oddíl obsahuje vlastní sekvenci zpráv/záznamů, ke kterým se postupně připojují záznamy další.

Poznámka: někdy se setkáme i s opačným nakreslením diagramu s oddíly a se zprávami v nich uloženými. Důvod je vlastně dosti jednoduchý – z klasických message brokerů jsme (minimálně národy píšící zleva doprava) zvyklí na to, že vstup do fronty je nakreslen vlevo a výstup z fronty naopak napravo. Výše zobrazené oddíly používají opačný způsob, protože zprávy jsou připojovány zprava a čteny zleva doprava.

5. Instalace Kafky

V případě, že je na počítači nainstalováno JRE, je instalace Kafky pro testovací účely triviální. Tarball s instalací Kafky lze získat z adresy https://www.apache.org/dyn/clo­ser.cgi?path=/kafka/2.4.0/kaf­ka2.12–2.4.0.tgz. Stažení a rozbalení tarballu:

$ wget http://apache.miloslavbrada.cz/kafka/2.4.0/kafka_2.12-2.4.0.tgz
$ tar -xzf kafka_2.12-2.4.0.tgz
$ cd kafka_2.12-2.4.0

Po rozbalení získáme adresář, v němž se nachází všechny potřebné Java archivy (JAR), konfigurační soubory (v podadresáři config) a několik pomocných skriptů (v podadresáři bin). Pro spuštění Zookeepera a brokerů je zapotřebí mít nainstalovánu JRE (Java Runtime Environment) a samozřejmě též nějaký shell (BASH, cmd, …).

Prozatím nebudeme žádné další nastavení ani žádné další nástroje potřebovat, ovšem v navazujícím článku se zmíníme o některých užitečných utilitách určených pro administraci a sledování (monitorování) Kafky.

Obrázek 4: Sledování činnosti brokeru přes standardní nástroj JConsole.

6. Spuštění nástroje ZooKeeper a jedné instance brokera

Po (doufejme že úspěšné) instalaci Kafky již můžeme spustit ZooKeeper a jednu instanci brokera (a to přesně v tomto pořadí!). Konfigurace ZooKeepera je uložena v souboru config/zookeeper.properties a zajímat nás budou především tyto volby – adresář, kam ZooKeeper ukládá svoje data, port, který použijí brokeři a omezení počtu připojení jednoho klienta v daný okamžik:

dataDir=/tmp/zookeeper
clientPort=2181
maxClientCnxns=0
Poznámka: hodnota maxClientCnxns v tomto případě neznamená, že by se nemohly připojit žádní klienti, ale je že vypnutý mechanismus, který zabezpečuje infrastrukturu Kafky před některými typy DOS útoků. Na disku, kde je adresář dataDir by také mělo být dostatek místa, protože ZooKeeper v některých případech mívá větší nároky. Další informace lze nalézt na stránce https://zookeeper.apache.or­g/doc/r3.5.6/.

Nyní již můžeme Zookeepera spustit:

$ bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
[2020-01-20 17:00:07,823] INFO Reading configuration from: config/zookeeper.properties (org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig)
[2020-01-20 17:00:07,825] WARN config/zookeeper.properties is relative. Prepend ./ to indicate that you're sure! (org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig)
[2020-01-20 17:00:07,827] INFO clientPortAddress is 0.0.0.0/0.0.0.0:2181 (org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig)
...
...
...
[2020-01-20 17:00:07,947] INFO Using checkIntervalMs=60000 maxPerMinute=10000 (org.apache.zookeeper.server.ContainerManager)
[2020-01-20 17:00:26,978] INFO Creating new log file: log.1 (org.apache.zookeeper.server.persistence.FileTxnLog)

Konfigurace jednoho brokera je uložená v souboru config/server.properties. Samotný konfigurační soubor obsahuje několik sekcí:

 1. Port, na kterém broker naslouchá, jeho ID, počet použitých vláken pro IO operace a počet vláken pro komunikaci.
 2. Velikost bufferů, maximální povolená velikost požadavků (což omezuje velikost zprávy) atd.
 3. Nastavení počtu partitions
 4. Nastavení retence dat
 5. Připojení k Zookeeperovi
broker.id=0
listeners=PLAINTEXT://:9092
num.network.threads=3
num.io.threads=8
 
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
 
log.dirs=/tmp/kafka-logs
num.partitions=1
num.recovery.threads.per.data.dir=1
log.retention.hours=168
log.segment.bytes=1073741824
 
zookeeper.connect=localhost:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
Poznámka: i velikost adresáře log.dirs roste, a to mnohdy velmi rychle, takže se vyplatí sledovat příslušné metriky.

Spuštění jednoho brokera vypadá jednoduše:

$ bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Alternativně je možné Zookeepera i Kafku (jednu instanci brokera) spustit v Dockeru:

$ docker run -p 2181:2181 -p 9092:9092 --env ADVERTISED_HOST=`docker-machine ip \`docker-machine active\`` --env ADVERTISED_PORT=9092 spotify/kafka
Poznámka: předchozí nastavení předpokládá, že současně na stejném stroji nepoběží žádná další instance Kafky ani Zookeepera. Pokud budete potřebovat spustit větší množství brokerů, je nutné minimálně změnit mapování portů (přepínače -p).

7. Konfigurace většího množství brokerů

Spuštění většího množství brokerů je možné (a běžné). Postačuje pouze zkopírovat soubor config/server.properties do několika podobných souborů (config/server0.properties, config/server1.properties atd.) Dále je nutné provést následující úpravy v konfiguračním souboru:

 1. broker.id musí být jednoznačná hodnota, takže postačuje ID postupně zvyšovat: 0, 1, 2, atd.
 2. listeners musí obsahovat unikátní číslo portu, takže například 9092, 9192, 9292 atd.
 3. log.dirs by taktéž mělo ukazovat na unikátní adresář nesdílený s ostatními instancemi brokera

Po splnění těchto podmínek je možné brokery běžným způsobem spustit:

$ nohup bin/kafka-server-start.sh config/server1.properties &
$ nohup bin/kafka-server-start.sh config/server2.properties &
$ nohup bin/kafka-server-start.sh config/server3.properties &
...
...
...

Obrázek 5: Sledování činnosti brokeru přes standardní nástroj JConsole.

8. Užitečný nástroj kafkacat

Součástí ekosystému vytvořeného okolo Apache Kafky je i užitečný nástroj nazvaný kafkacat (autoři ho taktéž označují jako „netcat for Kafka“, v kontextu REST API by se hodilo i „curl for Kafka“). Tento nástroj, který naleznete na adrese https://github.com/edenhill/kafkacat slouží pro komunikaci s brokery přímo z příkazové řádky. Pochopitelně se s velkou pravděpodobností nebude jednat o řešení používané v produkčním kódu, ovšem možnost vytvořit producenta zpráv či jejich konzumenta přímo z CLI je použitelná jak při vývoji, tak i při řešení problémů, které mohou při běhu aplikace nastat. Tento nástroj budeme používat později, při ukázkách nasazení Apache Kafky, takže se v této kapitole krátce zmiňme o příkladech použití převzatých z oficiální dokumentace. Všechny ukázky předpokládají, že broker běží na lokálním počítači na portu 9092.

Poznámka: jedná se o nativní aplikaci, což je velmi dobré řešení, protože se kafkacat spouští poměrně často. To je v ostrém kontrastu se samotnou Kafkou, která sice startuje (jako každá aplikace pod JVM) pomaleji, ovšem doba provozu se počítá spíše v měsících a nikoli v sekundách.

Výpis informací o všech tématech a jejich konfigurace:

$ kafkacat -L -b localhost:9092

Spuštění nového producenta zpráv čtených ze souborů specifikovaných na příkazové řádce:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t filedrop -p 0 file1.bin file2.txt /etc/motd dalsi_soubor.tgz

Přečtení posledních 1000 zpráv z tématu „téma1“. Po této operaci se konzument automaticky ukončí, tj. nebude čekat na další zprávy:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t tema1 -p 0 -o -1000 -e

Spuštění konzumentů, kteří jsou přihlášení k tématu „téma1“:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1

Přihlásit se lze i k odběru většího množství témat:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1 téma2
Poznámka: možnosti nástroje kafkacat jsou pochopitelně mnohem větší; některé z nich si popíšeme v dalším textu.

9. Instalace nástroje kafkacat

Nástroj kafkacat se skládá z několika komponent, které jsou většinou naprogramovány v jazyku C, popř. v C++. Překlad a slinkování lze provést takovým způsobem, že výsledkem bude jediný spustitelný soubor nazvaný též „kafkacat“, který bude obsahovat i všechny potřebné (tedy staticky slinkované) knihovny, což zjednodušuje nasazení této utility. Na druhou stranu však nebude možné použít běžné prostředky operačního systému při updatu knihoven, například při opravách CVE atd.

Napřed se provede naklonování repositáře:

$ git clone git@github.com:edenhill/kafkacat.git

po přesunu do naklonovaného repositáře:

$ cd kafkacat

se překlad provede běžnou trojkombinací configure+make+make install:

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Alternativně je ovšem možné použít připravený skript bootstrap.sh, který zajistí stažení všech potřebných knihoven (crypto atd.) s jejich překladem:

$ ./bootstrap.sh

Výsledkem je potom skutečně „tlustý“ binární soubor:

$ ls -l ~/bin/kafkacat
-rwxrwxr-x. 1 ptisnovs ptisnovs 20987784 17. led 14.34 /home/ptisnovs/bin/kafkacat

Některé linuxové distribuce obsahují přímo ve svých repositářích balíček kafkacat, což samozřejmě celý proces instalace (a případných updatů) značně zjednodušuje. Například na systémech založených na Debianu postačuje použít:

$ apt-get install kafkacat
$ kafkacat 
Error: -b <broker,..> missing
 
Usage: kafkacat [file1 file2 .. | topic1 topic2 ..]]
kafkacat - Apache Kafka producer and consumer tool
https://github.com/edenhill/kafkacat
Copyright (c) 2014-2019, Magnus Edenhill
Version 1.5.0-4-ge461fb (JSON, Avro, librdkafka 1.1.0 builtin.features=gzip,snappy,ssl,sasl,regex,lz4,sasl_plain,sasl_scram,plugins,zstd,sasl_oauthbearer)
...
...
...

10. Kafkacat v roli producenta i konzumenta zpráv

Nástroj kafkacat je možné použít společně s producenty a konzumenty, s nimiž se setkáme v navazujících kapitolách. Ve všech demonstračních příkladech budeme používat téma (topic) nazvaný „upload“.

Konzument zpráv posílaných do tématu „upload“:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t "upload"

Producent zpráv zapisovaných na standardní vstup uživatelem (co zpráva, to jeden řádek):

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload"

Dtto, ale u každé zprávy lze specifikovat i klíč oddělený od těla zprávy dvojtečkou:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload" -K:
Poznámka: v tomto případě musí být každá zpráva zapsána na jeden řádek ve formátu „klíč:hodnota“. Zadávání se ukončuje klasicky stiskem klávesové zkratky Ctrl+D.

11. Naprogramování klientů pro Kafku

Vzhledem k popularitě Kafky pravděpodobně nebude velkým překvapením, že okolo ní vznikl celý rozsáhlý ekosystém. Jedná se především o následující komponenty:

 1. Knihovnu Kafka Streams používanou při programování klientů pro Kafku v Javě a dalších jazycích postavených nad JVM.
 2. Knihovny umožňující připojení ke Kafce z mnoha programovacích jazyků.
 3. Konektory pro další služby, produkující proud dat.
 4. Konektory pro další služby, které naopak proudy dat konzumují.
 5. Konektory pro různé databáze sloužící pro vstup dat (relační databáze s JDBC driverem, Cassandra, Couchbase atd. atd.)
 6. Konektory pro databáze pro uložení dat (Amazon S3, Hadoop, …)
 7. Rozhraní pro systémy pro zpracování logů.
 8. Již připravení konzumenti zpráv.
 9. Již připravení producenti zpráv – systémy pro poskytování metrik atd. (viz též další text).
 10. Klient ovládaný z příkazové řádky (kafkacat), který byl již zmíněn v předchozích kapitolách.

Obrázek 6: Příklad použití ekosystému Kafky (Kafka Streams, konektory pro databáze atd.).

Samotný systém Apache Kafka je naprogramován v Javě, takže jeho primární platformou je pochopitelně JVM (Java Virtual Machine). To však pochopitelně neznamená, že se Kafka nedá použít i z dalších programovacích jazyků. Ve skutečnosti existují rozhraní pro prakticky všechny používané a/nebo populární (což není v IT vždy totéž) programovací jazyky. Tato rozhraní jsou vypsána v následující tabulce:

# Jazyk/platforma
1 C/C++
2 Python
3 Go/Golang Go/Golang
4 Erlang
5 .NET
6 Ruby
7 Node.js
8 Perl
9 PHP
10 Rust
11 Storm
12 Scala (DSL jazyk)
13 Clojure
14 Clojure
15 Swift
   
16 CLI (stdin/stdout)

V navazujících kapitolách si ukážeme, jakým způsobem lze vytvořit producenta i konzumenta zpráv v programovacích jazycích Go a Python (typicky se Go používá na straně producenta zpráv, zatímco Python doplněný například o ML a AI knihovny na straně konzumenta).

kappa

Obrázek 7: Schéma aplikace založené na architektuře kappa, ke které se ještě vrátíme v dalších částech tohoto seriálu.

12. Producent zpráv vytvořený v Pythonu

Před vytvořením producenta zpráv v Pythonu je nutné nainstalovat knihovnu, která zabezpečuje připojení ke Kafce. Tuto knihovnu můžeme nainstalovat pouze pro aktivního uživatele (což je nejjednodušší a nevyžaduje to rootovská práva) s využitím příkazu pip, protože tato knihovna je pochopitelně dostupná na PyPi:

$ pip3 install --user kafka
 
Collecting kafka
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/21/71/73286e748ac5045b6a669c2fe44b03ac4c5d3d2af9291c4c6fc76438a9a9/kafka-1.3.5-py2.py3-none-any.whl (207kB)
  100% |████████████████████████████████| 215kB 1.8MB/s
Installing collected packages: kafka
Successfully installed kafka-1.3.5

Producent je představován instancí třídy KafkaProducer. Konstruktoru této třídy se předává pouze seznam brokerů (v našem případě jediný broker) a popř. i další nepovinné údaje. Mezi ně patří i handler, který je zavolán před serializací každé zprávy. V tomto příkladu budou všechny zprávy ukládány do JSONu (může se tedy jednat o libovolnou datovou strukturu):

producer = KafkaProducer(bootstrap_servers=[server],
             value_serializer=lambda x: dumps(x).encode('utf-8'))

Poslání zprávy se provádí metodou KafkaProducer.send. Zpráva je, jak již víme z předchozího textu, uložena do zvoleného tématu (topic) a skládá se z těla, popř. klíče a těla:

producer.send(topic, value=data)

V našem příkladu budou posílaná data ve formátu JSON a budou obsahovat klíč „counter“ a k němu přiřazenou hodnotu, která se postupně zvyšuje od 0 až do 1000:

for i in range(1000):
  data = {'counter': i}
  producer.send(topic, value=data)
  sleep(5)

Celý zdrojový kód tohoto příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/pro­ducer1.py:

#!/usr/bin/env python3
 
from kafka import KafkaProducer
from time import sleep
from json import dumps
 
server = 'localhost:9092'
topic = 'upload'
 
print('Connecting to Kafka')
producer = KafkaProducer(bootstrap_servers=[server],
             value_serializer=lambda x: dumps(x).encode('utf-8'))
print('Connected to Kafka')
 
for i in range(1000):
  data = {'counter': i}
  producer.send(topic, value=data)
  sleep(5)
Poznámka: povšimněte si, že nám pro poslání zprávy postačuje znát adresu brokera a jméno tématu. Konzument (popsaný níže) je nepatrně složitější, protože je nutné specifikovat i jméno skupiny (consumer group).

13. Konzument zpráv naprogramovaný v Pythonu

Implementace jednoduchého konzumenta zpráv v programovacím jazyku Python je poměrně snadná a příliš se neliší od implementace konzumenta. Nejdříve je nutné vytvořit instanci třídy KafkaConsumer, přičemž se specifikuje téma (topic), skupina, seznam brokerů a nepovinně též informace o tom, jakým způsobem se má nastavit offset první zpracované zprávy. Většinou budeme potřebovat zpracovávat nejnovější zprávy:

consumer = KafkaConsumer(topic,
             group_id=group_id,
             bootstrap_servers=[server],
             auto_offset_reset='earliest')

Dále se zprávy zpracovávají velmi intuitivním způsobem – v programové smyčce typu for-each:

for message in consumer:
  print("%s:%d:%d: key=%s value=%s" % (message.topic, message.partition, message.offset, message.key, message.value))

Úplný zdrojový kód konzumenta vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
from kafka import KafkaConsumer
 
server = 'localhost:9092'
topic = 'upload'
group_id = 'group1'
 
print('Connecting to Kafka')
consumer = KafkaConsumer(topic,
             group_id=group_id,
             bootstrap_servers=[server],
             auto_offset_reset='earliest')
print('Connected to Kafka')
 
try:
  for message in consumer:
    print("%s:%d:%d: key=%s value=%s" % (message.topic, message.partition, message.offset, message.key, message.value))
except KeyboardInterrupt:
  sys.exit()

14. Přehrání (replay) zpráv

V případě, že je zapotřebí přehrát (replay) již jednou zpracované zprávy (danou skupinou), lze použít metodu KafkaConsumer.seek, které se předá informace o tématu a offset. Pokud zprávy začínají nulovým offsetem, lze použít:

tp = TopicPartition(topic=topic, partition=0)
consumer.assign([tp])
consumer.seek(tp, 0)

Lepší je však použít metodu seek_to_beginning(), která bude funkční i v případě, že první zpráva nemá offset nastavený na nulu.

Upravený konzument, který začne zpracovávat zprávy od začátku, vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
from kafka import KafkaConsumer, TopicPartition
 
server = 'localhost:9092'
topic = 'upload'
group_id = 'group1'
 
print('Connecting to Kafka')
consumer = KafkaConsumer(group_id=group_id,
             bootstrap_servers=[server])
print('Connected to Kafka')
 
tp = TopicPartition(topic=topic, partition=0)
consumer.assign([tp])
consumer.seek(tp, 0)
 
try:
  for message in consumer:
    print("%s:%d:%d: key=%s value=%s" % (message.topic, message.partition, message.offset, message.key, message.value))
except KeyboardInterrupt:
  sys.exit()

15. Producent zpráv naprogramovaný v jazyce Go

Nyní si ukažme, jak lze vytvořit producenta zpráv v programovacím jazyce Go. Nejprve je (opět) nutné nainstalovat knihovnu, která zajistí aplikacím přístup do Kafky. Tato knihovna je sice naprogramovaná v Go, ovšem vyžaduje i nativní knihovnu librdkafka, kterou lze nainstalovat buď z repositářů dané distribuce, nebo běžným postupem:

$ git clone https://github.com/edenhill/librdkafka.git
$ cd librdkafka
$ ./configure --prefix /usr
$ make
$ sudo make install

Dále je ještě před instalací knihovny pro Go většinou nutné nastavit PKG_CONFIG_PATH:

$ export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/lib/pkgconfig/
Poznámka: předchozí krok na některých systémech není nutné provádět, ovšem pokud uvidíte chybovou zprávu, že nelze nalézt knihovnu librdkafka kvůli problémům s pkgconfig, mělo by nastavení proměnné PKG_CONFIG_PATH pomoci.

Stažení a překlad knihovny pro Go je posléze již triviální:

$ go get -u gopkg.in/confluentinc/confluent-kafka-go.v1/kafka

Nyní se podívejme na samotnou implementaci producenta zpráv. Budeme potřebovat znát stejné údaje, jako tomu bylo u producenta pro Python:

const (
    server = "localhost"
)
 
topic := "upload"
Poznámka: téma je uloženo v řetězci a nikoli v konstantě, protože budeme potřebovat adresu tohoto řetězce.

Vytvoření instance datové struktury představující producenta se zajištěním jeho destrukce na konci příslušné funkce se příliš neliší od podobného kódu, který jsme viděli v případě Pythonu:

producer, err := kafka.NewProducer(&kafka.ConfigMap{
    "bootstrap.servers": server,
})
defer producer.Close()

Samotné vytváření zpráv s jejich naformátováním (do řetězce), převodem na pole bajtů a posíláním do Kafky vypadá následovně:

for i := 0; i < 100; i++ {
    text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
    producer.Produce(&kafka.Message{
        TopicPartition: kafka.TopicPartition{Topic: &topic, Partition: kafka.PartitionAny},
        Value:     []byte(text),
    }, nil)
}

Vidíme, že je zapotřebí specifikovat téma (topic) a popř. i sekci (partition). Samotná zpráva je reprezentována polem bajtů, může se tedy jednat o libovolná data.

Navíc je ovšem někdy vhodné asynchronně reagovat na události, které mohou při práci s Kafkou nastat. Asynchronní zpracování je v Go přímočaré – použijeme k tomu gorutinu a budeme reagovat na případné chyby a informace o doručení zprávy:

go func() {
    for event := range producer.Events() {
        switch ev := event.(type) {
        case *kafka.Message:
            if ev.TopicPartition.Error != nil {
                fmt.Printf("Delivery failed: %v\n", ev.TopicPartition)
            } else {
                fmt.Printf("Delivered message to %v\n", ev.TopicPartition)
            }
        }
    }
}()

Úplný zdrojový kód producenta naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/pro­ducer1.go:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gopkg.in/confluentinc/confluent-kafka-go.v1/kafka"
)
 
const (
    server = "localhost"
)
 
func main() {
    topic := "upload"
 
    producer, err := kafka.NewProducer(&kafka.ConfigMap{
        "bootstrap.servers": server,
    })
    defer producer.Close()
 
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    go func() {
        for event := range producer.Events() {
            switch ev := event.(type) {
            case *kafka.Message:
                if ev.TopicPartition.Error != nil {
                    fmt.Printf("Delivery failed: %v\n", ev.TopicPartition)
                } else {
                    fmt.Printf("Delivered message to %v\n", ev.TopicPartition)
                }
            }
        }
    }()
 
    for i := 0; i < 100; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        producer.Produce(&kafka.Message{
            TopicPartition: kafka.TopicPartition{Topic: &topic, Partition: kafka.PartitionAny},
            Value:     []byte(text),
        }, nil)
    }
    producer.Flush(15 * 1000)
}

Překlad producenta lze provést buď s tím, že při spuštění bude vyžadována dynamicky linkovaná knihovna librdkafka:

$ go build producer1.go
 
$ ldd ./producer1
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffc70b8e000)
    librdkafka.so.1 => not found
    libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007ffb2b6f8000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007ffb2b342000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007ffb2b916000)

Alternativně lze vynutit statické slinkování, což je v tomto případě podle mého názoru lepší řešení (není zapotřebí nastavovat LD_LIBRARY_PATH atd.):

$ go build -tags static producer1.go
 
$ ldd ./producer1
    linux-vdso.so.1 (0x00007ffdd3156000)
    libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f424359c000)
    libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f4243385000)
    libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f4243181000)
    libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f4242f63000)
    librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f4242d5b000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f42429a5000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f42438e7000)

16. Konzument zpráv vytvořený v Go

Konzument zpráv naprogramovaný v jazyce Go je založen na použití struktury Consumer:

consumer, err := kafka.NewConsumer(&kafka.ConfigMap{
    "bootstrap.servers": server,
    "group.id":     group_id,
    "auto.offset.reset": "earliest",
})
defer consumer.Close()

což je sémanticky prakticky totožný kód, který známe z Pythonu:

consumer = KafkaConsumer(topic,
             group_id=group_id,
             bootstrap_servers=[server],
             auto_offset_reset='earliest')

Dále se přihlásíme k příjmu zpráv se zadaným tématem:

consumer.SubscribeTopics([]string{topic}, nil)

Příjem zpráv (s případným čekáním na nové zprávy) je řešen v nekonečné smyčce:

for {
    message, err := consumer.ReadMessage(-1)
    if err == nil {
        fmt.Printf("Message on %s: %s %s\n", message.TopicPartition, string(message.Key), string(message.Value))
    } else {
        fmt.Printf("Consumer error: %v (%v)\n", err, message)
    }
}

Úplný zdrojový kód konzumenta naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/con­sumer1.go:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gopkg.in/confluentinc/confluent-kafka-go.v1/kafka"
)
 
const (
    server  = "localhost:9092"
    topic  = "upload"
    group_id = "group1"
)
 
func main() {
    consumer, err := kafka.NewConsumer(&kafka.ConfigMap{
        "bootstrap.servers": server,
        "group.id":     group_id,
        "auto.offset.reset": "earliest",
    })
    defer consumer.Close()
 
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    consumer.SubscribeTopics([]string{topic}, nil)
 
    for {
        message, err := consumer.ReadMessage(-1)
        if err == nil {
            fmt.Printf("Message on %s: %s %s\n", message.TopicPartition, string(message.Key), string(message.Value))
        } else {
            fmt.Printf("Consumer error: %v (%v)\n", err, message)
        }
    }
}

17. Alternativa k systému Kafka: nástroj NATS

V článku Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go, který je taktéž součástí seriálu o message brokerech, jsme se ve stručnosti seznámili s projektem NATS. Připomeňme si, že se jedná o poměrně úspěšný a často nasazovaný projekt, jenž je vyvinut v programovacím jazyku Go, což mu do jisté míry zajišťuje stabilitu i škálovatelnost. To jsou vlastnosti, které u message brokerů většinou očekáváme.

Také jsme si řekli, že se systém NATS skládá z několika komponent:

 1. V první řadě se jedná o samotný server, jenž se spouští příkazem gnatsd. Server je naprogramovaný v Go a při jeho vývoji bylo dbáno na to, aby byla zaručena vysoká dostupnost celé služby a přitom byla samotná služba s běžícím serverem málo náročná na systémové zdroje, především na spotřebu operační paměti (to má v době Dockeru a podobných nástrojů poměrně velký význam).
 2. Dalším typem komponenty jsou programátorská rozhraní pro klienty, která v současnosti existují pro několik ekosystémů (což je většinou kombinace programovacího jazyka, knihoven a popř. jeho virtuálního stroje); viz též tabulky s podporovanými ekosystémy, které jsou zobrazeny pod tímto seznamem.
 3. Třetí komponentou je NATS Streaming Server, který je opět naprogramován v jazyce Go. Způsobem využití Streaming Serveru a vůbec teorií, na které streamování stojí, se budeme věnovat v dalším článku.
 4. Čtvrtým typem komponenty je takzvaný NATS Connector Framework zajišťující propojení systému NATS s dalšími technologiemi (XMPP, logování, notifikační služby aj.). Ten je naprogramovaný v Javě a v současnosti je podporován například konektor pro Redis.

18. Termíny používané v souvislosti s message brokery

V této kapitole jsou zmíněny významy některých termínů, s nimiž se v souvislosti s message brokery a se streamingem často setkáme. České překlady jsou ovšem pouze přibližné, protože oficiální terminologie pravděpodobně ještě neexistuje:

# Původní termín Přibližný český překlad Stručný popis významu termínu
1 message zpráva ucelená informace či data posílaná mezi producentem a konzumentem přes message brokera, popř. větší množství message brokerů
2 record záznam alternativní pojmenování pro zprávu, používané především v některých streamovacích message brokerech, například v Apache Kafka
3 producer producent aplikace/proces, která vytváří zprávy a posílá je do message brokera
4 consumer konzument aplikace/proces, která zprávy z message brokera přijímá
5 consumer group skupina konzumentů skupina konzumentů přijímajících zprávy z jednoho společného tématu; používáno například v dnes popisovaném systému Apache Kafka
6 topic téma kategorie či značka, pod kterou je zpráva v brokeru uložena a publikována; používá se pro směrování a/nebo pro ukládání zpráv
7 subject téma alternativní označení pro topic; použito pouze v některých message brokerech
8 topic partition rozdělení tématu na oddíly, které mohou být rozmístěny na různé brokery v clusteru (opět najdeme i v Kafce)
9 replica replika/duplikát záložní kopie oddílu, typicky uložená na jiném brokeru
10 offset ofset unikátní identifikátor platný v rámci oddílu (popř. tématu), který umožňuje konzumentům specifikovat, kterou zprávu mají zpracovávat

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů vyvinutých v programovacím jazyku Python a Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále ještě doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Zdrojový kód Stručný popis Cesta
1 producer1.py producent pro Kafku naprogramovaný v Pythonu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/pro­ducer1.py
2 consumer1.py konzument pro Kafku naprogramovaný v Pythonu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/con­sumer1.py
3 consumer2.py konzument pro Kafku s přehráním zpráv https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/con­sumer2.py
       
4 producer1.go producent pro Kafku naprogramovaný v jazyce Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/pro­ducer1.go
5 consumer1.go konzument pro Kafku naprogramovaný v jazyce Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/kafka/con­sumer1.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Microservices: The Rise Of Kafka
  https://movio.co/blog/microservices-rise-kafka/
 2. Building a Microservices Ecosystem with Kafka Streams and KSQL
  https://www.confluent.io/blog/building-a-microservices-ecosystem-with-kafka-streams-and-ksql/
 3. An introduction to Apache Kafka and microservices communication
  https://medium.com/@ulymarins/an-introduction-to-apache-kafka-and-microservices-communication-bf0a0966d63
 4. kappa-architecture.com
  http://milinda.pathirage.org/kappa-architecture.com/
 5. Questioning the Lambda Architecture
  https://www.oreilly.com/i­deas/questioning-the-lambda-architecture
 6. Lambda architecture
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_architecture
 7. Kafka – ecosystem (Wiki)
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/Eco­system
 8. The Kafka Ecosystem – Kafka Core, Kafka Streams, Kafka Connect, Kafka REST Proxy, and the Schema Registry
  http://cloudurable.com/blog/kafka-ecosystem/index.html
 9. A Kafka Operator for Kubernetes
  https://github.com/krallistic/kafka-operator
 10. Kafka Streams
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/Kaf­ka+Streams
 11. Kafka Streams
  http://kafka.apache.org/do­cumentation/streams/
 12. Kafka Streams (FAQ)
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/FAQ#FAQ-Streams
 13. Event stream processing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Event_stream_processing
 14. Part 1: Apache Kafka for beginners – What is Apache Kafka?
  https://www.cloudkarafka.com/blog/2016–11–30-part1-kafka-for-beginners-what-is-apache-kafka.html
 15. What are some alternatives to Apache Kafka?
  https://www.quora.com/What-are-some-alternatives-to-Apache-Kafka
 16. What is the best alternative to Kafka?
  https://www.slant.co/opti­ons/961/alternatives/~kaf­ka-alternatives
 17. A super quick comparison between Kafka and Message Queues
  https://hackernoon.com/a-super-quick-comparison-between-kafka-and-message-queues-e69742d855a8?gi=e965191e72d0
 18. Kafka Queuing: Kafka as a Messaging System
  https://dzone.com/articles/kafka-queuing-kafka-as-a-messaging-system
 19. POSIX message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-posix-message-queues-in-linux
 20. How is a message queue implemented in the Linux kernel?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/6930/how-is-a-message-queue-implemented-in-the-linux-kernel/6935
 21. ‘IPCS’ command in Linux with examples
  https://www.geeksforgeeks.org/ipcs-command-linux-examples/
 22. System V IPC: Message Queues
  https://nitish712.blogspot­.com/2012/11/system-v-ipc-message-queues.html
 23. How to create, check and delete IPC share memory, semaphare and message queue on linux
  https://fibrevillage.com/sysadmin/225-how-to-create-check-and-delete-ipc-share-memory-semaphare-and-message-queue-on-linux
 24. MQ_OVERVIEW(7): Linux Programmer's Manual
  http://man7.org/linux/man-pages/man7/mq_overview.7.html
 25. mq_overview (7) – Linux Man Pages
  https://www.systutorials.com/doc­s/linux/man/7-mq_overview/
 26. POSIX.4 Message Queues (+ rozšíření QNX)
  https://users.pja.edu.pl/~jms/qnx/hel­p/watcom/clibref/mq_overvi­ew.html
 27. System V message queues in Linux
  https://www.softprayog.in/pro­gramming/interprocess-communication-using-system-v-message-queues-in-linux
 28. Linux System V and POSIX IPC Examples
  http://hildstrom.com/projec­ts/ipc_sysv_posix/index.html
 29. Programming Tutorial – Linux: Message Queues
  https://ccppcoding.blogspot­.com/2013/03/linux-message-queues.html
 30. Go wrapper for POSIX Message Queues
  https://github.com/syucream/posix_mq
 31. Stránka projektu NSQ
  https://nsq.io/
 32. Dokumentace k projektu NSQ
  https://nsq.io/overview/design.html
 33. Dokumentace ke klientovi pro Go
  https://godoc.org/github.com/nsqio/go-nsq
 34. Dokumentace ke klientovi pro Python
  https://pynsq.readthedocs­.io/en/latest/
 35. Binární tarbally s NSQ
  https://nsq.io/deployment/in­stalling.html
 36. GitHub repositář projektu NSQ
  https://github.com/nsqio/nsq
 37. Klienti pro NSQ
  https://nsq.io/clients/cli­ent_libraries.html
 38. Klient pro Go
  https://github.com/nsqio/go-nsq
 39. Klient pro Python
  https://github.com/nsqio/pynsq
 40. An Example of Using NSQ From Go
  http://tleyden.github.io/blog/2014/11/12/an-example-of-using-nsq-from-go/
 41. Go Go Gadget
  https://word.bitly.com/pos­t/29550171827/go-go-gadget
 42. Simplehttp
  https://github.com/bitly/simplehttp
 43. Dramatiq: simple task processing
  https://dramatiq.io/
 44. Cookbook (for Dramatiq)
  https://dramatiq.io/cookbook.html
 45. Balíček dramatiq na PyPi
  https://pypi.org/project/dramatiq/
 46. Dramatiq dashboard
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_dashboard
 47. Dramatiq na Redditu
  https://www.reddit.com/r/dramatiq/
 48. A Dramatiq broker that can be used with Amazon SQS
  https://github.com/Bogdan­p/dramatiq_sqs
 49. nanomsg na GitHubu
  https://github.com/nanomsg/nanomsg
 50. Referenční příručka knihovny nanomsg
  https://nanomsg.org/v1.1.5/na­nomsg.html
 51. nng (nanomsg-next-generation)
  https://github.com/nanomsg/nng
 52. Differences between nanomsg and ZeroMQ
  https://nanomsg.org/documentation-zeromq.html
 53. NATS
  https://nats.io/about/
 54. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 55. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 56. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 57. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 58. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 59. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 60. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 61. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 62. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 63. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 64. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 65. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 66. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 67. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 68. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 69. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 70. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 71. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 72. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 73. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 74. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 75. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 76. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 77. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 78. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 79. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 80. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 81. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 82. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 83. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 84. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 85. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 86. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 87. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 88. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 89. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 90. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 91. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 92. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 93. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 94. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 95. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 96. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 97. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 98. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 99. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 100. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 101. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 102. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 103. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 104. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 105. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 106. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 107. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 108. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 109. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 110. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 111. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 112. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 113. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 114. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 115. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 116. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 117. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 118. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 119. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 120. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 121. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 122. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 123. Erlang
  http://www.erlang.org/
 124. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 125. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 126. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 127. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 128. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 129. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 130. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 131. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 132. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 133. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 134. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 135. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 136. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 137. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 138. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 139. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 140. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 141. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 142. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 143. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 144. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 145. Try Redis
  http://try.redis.io/
 146. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 147. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 148. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 149. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 150. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 151. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 152. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 153. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 154. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 155. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 156. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 157. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 158. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 159. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 160. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 161. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 162. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 163. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 164. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 165. Redis clients
  https://redis.io/clients
 166. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 167. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 168. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 169. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 170. Resque
  https://github.com/resque/resque
 171. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 172. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 173. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 174. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 175. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 176. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 177. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 178. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 179. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 180. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 181. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 182. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 183. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 184. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 185. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 186. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 187. Iron
  http://www.iron.io/mq
 188. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 189. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 190. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 191. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 192. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 193. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 194. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 195. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 196. Queues
  http://queues.io/
 197. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 198. RestMQ
  http://restmq.com/
 199. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 200. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 201. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 202. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 203. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 204. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 205. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 206. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 207. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 208. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 209. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 210. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 211. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 212. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 213. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 214. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 215. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 216. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 217. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 218. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 219. Jupyter
  https://jupyter.org/
 220. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 221. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.