Hlavní navigace

Grafický formát BMP - používaný a přitom neoblíbený

19. 10. 2006
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

V dnešním článku o grafických formátech si popíšeme formát, který je sice často používaný, ale mezi programátory i znalými uživateli je hned z několika důvodů neoblíbený. Jedná se formát BMP ve verzi pro Microsoft Windows, přičemž formát s podobnými vlastnostmi existuje i ve variantě pro OS/2.

Obsah

1. Úvodní informace o grafickém formátu BMP
2. Zevrubný popis rastrového souboru typu BMP
3. Testovací obrázky
4. Interní struktura souboru typu BMP
5. Hlavička souboru BMP
6. Metainformace o uloženém rastrovém obrazu
7. Barvová paleta
8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

1. Úvodní informace o grafickém formátu BMP

Grafický formát BMP (BitMaP) patří v současnosti mezi nejpoužívanější grafické formáty, což je z technologického pohledu docela paradoxní, protože je poměrně složitý na zpracování a přitom nabízí pouze minimum užitečných vlastností. Oba dva dříve popisované formáty, tj. jak GIF, tak i PNG, umožňují ukládání obrázku v mnohem více variantách a přitom používají lepší komprimační schéma. Postup použitý při komprimaci v BMP je tak špatný, že se používá pouze u minima obrázků a mnoho aplikací s komprimovanými obrázky ani neumí korektně pracovat.

V čem však tkví taková rozšířenost BMP, pro kterou nemluví technologické parametry? Je to z prozaického důvodu: tento formát byl navržen firmami IBM a Microsoft (každá firma navrhla jinou variantu) jako základní rastrový obrazový formát pro jejich operační systémy (OS/2 a Microsoft Windows). Tím pádem je načítání i ukládání obrázků v tomto formátu podporováno přímo v aplikačním rozhraní daného operačního systému a tvůrci programů mohou toto rozhraní využít bez toho, aby daný formát detailně znali. Obzvlášť zajímavé je ukládání interních obrázků aplikací v BMP, především dnes, kdy se rozdíl mezi rychlostí zpracování dat v CPU a rychlostí přenosu či ukládání dat na datová média stále zvyšuje – jinými slovy, výhodnější je provádět komprimaci náročnou na CPU než zatěžovat přenosové linky nebo datová média.

Z předchozích odstavců mohli čtenáři správně vydedukovat, že BMP nepatří zrovna mezi formáty úsporné. Je tomu z několika důvodů:

 1. Neúspornost začíná už u datové hlavičky celého souboru, která obsahuje několik rezervovaných, tj. z praktického hlediska zbytečných položek, které ani v minulosti a s velkou pravděpodobností ani v budoucnosti nebudou využity.
 2. Další zdroj neúspornosti můžeme vidět na příkladu obrázků obsahujících barvovou paletu. Pro každé místo v barvové paletě jsou rezervovány čtyři byty místo dostačujících bytů tří. Poslední byte však není možné (podle platné specifikace) použít pro jiné účely, tedy ani pro alfa-kanál (průhlednost). U některých obrázků se tak stává, že barvová paleta má větší objem než vlastní obrazová data (například ikony). Podpora alfa kanálu je zavedena až od Windows XP a mnoho dalších programů ji neimplementuje.
 3. Třetí a zdaleka nejzávažnější důvod, proč formát BMP řadím mezi formáty neúsporné, spočívá v použitém komprimačním schématu (metodě). Zvolený postup komprimace je tak „dobře“ navržen, že pro mnoho obrázků dochází spíše k nárůstu velikosti souboru místo jejího snižování! Kromě toho je komprimace povolena pouze pro obrázky s barvovou paletou a nikoli pro plnobarevné (truecolor) obrázky. Všechny obrazové řádky musí mít velikost (bytovou) dělitelnou čtyřmi.

Zajímavý je také způsob ukládání obrazových řádků do souborů. Ty se neukládají směrem shora dolů, jak je to přirozené pro programátory, procesory, operační paměti i pro použité zobrazovací prostředky (grafické karty, tiskárny), ale přesně naopak – zespoda nahoru. Vzhledem k tomu, že i vykreslování obrázků pomocí WinAPI se provádí od spodního okraje, se vše výrazně komplikuje.

Důvod, proč je směr vykreslování a ukládání u bitmap (obrázků typu BMP) opačný, spočívá v tom, že tuto orientaci původně používal operační systém OS/2, který je však v tomto ohledu alespoň konzistentní – souřadnice rostou směrem od levého spodního rohu směrem doprava a nahoru. Ve WinAPI se však používá „klasické“ a přirozenější orientace souřadnic, které rostou od levého horního rohu směrem doprava a dolů, a tak se opačný smysl vykreslování bitmap do tohoto systému vůbec nehodí a u několika API funkcí způsobuje zmatky v chápání směru.

Výstižně se v tomto ohledu vyjádřil Charles Petzold ve své knize Programming Windows v podkapitole „The Topsy-Turvy World of DIBs“: We are about to learn an important lesson, not only in life but in the design of application program interfaces for operating systems. That lesson is: if you screw something up at the beginning, it only gets more screwed up when you later try to patch it. Back when the bottom-up definition of the DIB pixel bits originated in the OS/2 Presentation Manager, it made some degree of sense because everything in PM has a default bottom left origin. For example, within a PM window, the default (0,0) origin is the lower left corner of the window. (If this sounds wacky to you, you're not alone. If it doesn't sound wacky, you're probably a mathematician.) The bitmap-drawing functions also specified a destination in terms of lower left coordinates. While the OS/2 coordinate system may seem wacky, it has the virtue of being highly consistent. The (0,0) origin of the bitmap is the first pixel of the first row in the bitmap file, and this pixel is mapped to the destination coordinate indicated in the bitmap-drawing functions. The problem with Windows is that internal consistency was not maintained.

2. Zevrubný popis rastrového souboru typu BMP

Rastrové (obrazové) soubory typu BMP jsou uloženy v takzvaném formátu nezávislém na zařízení (Device Independent Bitmap), ostatně místo zkratky BMP se v minulosti používala také zkratka DIB (viz další odstavec). Nejedná se o nic jiného než o rastrový obrázek uložený způsobem, který není závislý na interních metodách práce s barvou nebo uspořádáním pixelů. Prakticky všechny dnes používané obrazové formáty jsou nezávislé na zařízení, mezi formáty závislé patří interní formát (či spíše pseudoformát) využívaný u digitálních fotoaparátů – jde o „surový“ (RAW) formát odpovídající datům přečteným ze světlocitlivé matice čipu CCD.

Formát DIB byl mezi uživatelskou i programátorskou veřejnost zaveden spolu s operačním systémem Microsoft Windows verze 2.0. Od Microsoft Windows verze 3.0 se používá částečně vylepšená verze označená zkratkou BMP. Rastrové soubory uložené v předchozí verzi měly koncovku .raw, soubory uložené ve verzi stávající pak koncovku .bmp (Microsoft Windows patří mezi systémy, které typ souboru rozeznávají podle koncovky, nikoli podle metadat uložených v hlavičce, což mnohdy vede k bezpečnostním problémům).

Formát BMP je navržen tak, že umožňuje ukládání rastrových dat ve čtyřech formátech:

 • 1 bit na pixel – dvoubarevné obrázky (používá se barevná paleta, nemusí se tedy jednat pouze o černobílé grafiky, ale o libovolnou kombinaci dvou barev)
 • 4 bity na pixel – 16ti barevné obrázky (taktéž se používá barevná paleta o délce 64 bytů, v minulosti nejpoužívanější typ, zejména na grafických kartách EGA a VGA)
 • 8 bitů na pixel – 256ti barevné obrázky (opět se používá barevná paleta, tentokrát o délce 1024 bytů)
 • 24 bitů na pixel – TrueColor obrázky (16 milionů barev, barevná paleta se nepoužívá, protože každý pixel je reprezentován přímo svou barvou).

3. Testovací obrázky

Pro ukázku struktur různých typů BMP souborů byly vytvořeny dva testovací obrázky. Na prvním obrázku samozřejmě nemohlo být zobrazeno nic jiného než počítačovými grafiky oblíbená Lenna. Jedná se o obrázek s rozlišením 256×256 pixelů ve formátu plných barev (truecolor), ve skutečnosti je však použito „pouze“ 31 840 barvových odstínů. Na druhém testovacím obrázku je zobrazena známá Mandelbrotova množina. Jde o obrázek s rozlišením 320×240 pixelů, který obsahuje pouze 16 základních barev standardní palety grafických karet EGA a VGA.

První testovací obrázek – Lenna

Druhý testovací obrázek – Mandelbrotova množina

4. Interní struktura souboru typu BMP

Každý korektní soubor typu BMP obsahuje následující datové struktury, jejichž název odpovídá C-čkovským strukturám definovaným ve WinAPI:

Název struktury Význam
BITMAPFILEHEADER hlavička BMP souboru
BITMAPINFOHEADER informační hlavička o obrázku
RGBQUAD[] tabulka barev (barvová paleta)
BITS pole bitů obsahujících vlastní rastrová data (pixely)

Význam těchto datových struktur je následující:

 1. BITMAPFILEHEADER: jedná se o datovou strukturu, která obsahuje základní informace o souboru typu BMP. Velikost této struktury je konstantní a má hodnotu 14 bytů.
 2. BITMAPINFOHEADER: tato datová struktura obsahuje základní metainformace o uloženém obraze. Velikost této struktury je opět konstantní, zde jde o 40 bytů.
 3. RGBQUAD[]: pole obsahující barvovou paletu ve formě složek RGB. Typická délka barvové palety, tj. počet barev, je 2, 16 a 256.
 4. BITS: v této datové struktuře jsou uložena vlastní obrazová data. Konkrétní formát těchto dat závisí na použité komprimační metodě (i na tom, zda je vůbec použita) a na celkovém počtu barev v obrázku.

Vícebytové sekvence jsou uloženy ve formátu little-endian, tj. byte s nejvyšší váhou je uložený jako poslední. To platí jak pro dvoubytové, tak i pro čtyřbytové sekvence (a také pro barvovou paletu). V následujících kapitolách si výše uvedené datové struktury popíšeme podrobněji.

5. Hlavička souboru BMP

Hlavička souboru typu BMP, tj. datová struktura BITMAPFILEHEADER, má délku čtrnácti bytů a obsahuje údaje o typu, velikosti a celkovém uspořádání dat v souboru. Hlavička má následující formát:

Název položky Délka položky Význam
bfType 2 byty Identifikátor formátu BMP. Aktuální verze formátu BMP zde obsahuje ASCII kód znaků „BM“, tj. 0×42 a 0×4d hexadecimálně.
bfSize 4 byty Celková velikost souboru s obrazovými údaji. Některé aplikace tuto položku ignorují a dosazují zde nulu.
bfReserved1 2 byty Tento údaj je rezervovaný pro pozdější použití. V současné verzi formátu BMP zde musí být uložena nulová hodnota.
bfReserved2 2 byty I tento údaj je rezervovaný pro pozdější použití. V současné verzi formátu BMP zde musí být uložena nulová hodnota.
bfOffBits 4 byty Posun struktury BITMAPFILEHEADER od začátku vlastních obrazových dat.

První testovací obrázek (Lenna) obsahuje tuto hlavičku:

Offset Byte či sekvence Význam sekvence
0 42 4d znaky ‚BM‘ – identifikace souboru typu BMP
2 36 00 03 00 celková velikost souboru je rovna 196662 bytům (0×00030036)
6 00 00 rezervovaná položka číslo 1
8 00 00 rezervovaná položka číslo 2
10 36 00 00 00 posun obrazových dat od začátku této struktury je roven 54 bytům (0×00000036)

Druhý testovací obrázek (Mandelbrotova množina) má hlavičku mírně odlišnou:

Offset Byte či sekvence Význam sekvence
0 42 4d znaky ‚BM‘ – identifikace souboru typu BMP
2 76 96 00 00 celková velikost souboru je rovna 38518 bytům (0×00009676)
6 00 00 rezervovaná položka číslo 1
8 00 00 rezervovaná položka číslo 2
10 76 00 00 00 posun obrazových dat od začátku této struktury je roven 118 bytům (0×00000076)

6. Metainformace o uloženém rastrovém obrazu

Datová struktura BITMAPINFOHEADER obsahuje základní metainformace o rastrovém obraze. Mezi tyto informace patří především jeho rozměry, tj. výška a šířka, dále pak identifikace použité komprimační metody a specifikace formátu rastrových dat. Celková velikost této struktury je vždy rovna 40 bytům, čemuž ostatně odpovídá i údaj o 54 bytech uvedený v předchozí tabulce (54=14+40). Datová struktura BITMAPINFOHEADER má tuto organizaci:

Název položky Délka položky Význam
biSize 4 byty Tato položka specifikuje celkovou velikost datové struktury BITMAPINFOHEADER
biWidth 4 byty Tato položka udává šířku obrazu zadávanou v pixelech
biHeight 4 byty Tato položka udává výšku obrazu zadávanou taktéž v pixelech
biPlanes 2 byty V této položce je zadaný počet bitových rovin pro výstupní zařízení. V BMP, jakožto formátu nezávislém na zařízení, je zde vždy hodnota 1. Položka existuje z historických důvodů.
biBitCount 2 byty V této položce je specifikovaný celkový počet bitů na pixel. Podle počtu barev zde mohou být hodnoty 1, 4, 8 nebo 24 (to odpovídá postupně 2, 16, 256ti barvám popř. plnobarevnému režimu).
biCompression 4 byty Udává typ komprimační metody obrazových dat. Musí být nastavené na jednu z hodnot:
0 (BI_RGB),
1 (BI_RLE8) nebo
2 (BI_RLE4).
biSizeImage 4 byty Tato položka udává velikost obrazu v bytech. Pokud je bitmapa nekomprimovaná, může zde být nulová hodnota, protože ji je možno vypočítat z rozměrů obrázků a počtu bitů na pixel.
biXPelsPerMeter 4 byty Udává horizontální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr. Tato hodnota může být použita například pro výběr obrazu ze skupiny obrazů, který nejlépe odpovídá rozlišení daného výstupního zařízení. Většina aplikací však nemá potřebné informace o výstupním zařízení, a proto do této položky vkládá hodnotu 0.
biYPelsPerMeter 4 byty Udává vertikální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr. Opět, jako u předchozí položky, zde většina programů zapisuje hodnotu 0.
biClrUsed 4 byty Udává celkový počet barev, které jsou použité v dané bitmapě. Jestliže je tato hodnota nastavena na nulu (což provádí většina aplikací), znamená to, že bitmapa používá maximální počet barev. Tento počet lze jednoduše zjistit z položky biBitCount. Nenulová hodnota může být použita například při optimalizacích zobrazování.
biClrImportant 4 byty Udává počet barev, které jsou důležité pro vykreslení bitmapy. Pokud je tato hodnota nulová (téměř vždy), jsou všechny barvy důležité. Tento údaj je používán při zobrazování na zařízeních, které mají omezený počet současně zobrazitelných barev (například starší grafické karty se 16ti resp. 256ti barevnými režimy). Ovladač displeje může upravit systémovou paletu tak, aby zobrazil daný obrázek co nejvěrněji. Také je vhodné upravit paletu metodou seřazení jednotlivých barev podle důležitosti.

Opět se podíváme na to, jakým způsobem je datová struktura BITMAPINFOHEADER použita v demonstračním obrázku (Lenna):

Offset Byte či sekvence Význam sekvence
14 28 00 00 00 délka celé struktury je rovna 40 bytům
18 00 01 00 00 šířka obrázku je 256 pixelů
22 00 01 00 00 výška obrázku je taktéž 256 pixelů
26 01 00 počet bitových rovin=1
28 18 00 počet bitů na pixel=24 (truecolor)
30 00 00 00 00 metoda komprimace=žádná
34 00 00 00 00 velikost obrazu je zjištěna z jeho rozměrů
38 00 00 00 00 horizontální počet pixelů na metr není zadán
42 00 00 00 00 vertikální počet pixelů na metr taktéž není zadán
46 00 00 00 00 je použit maximální počet barev
(aplikace se nenamáhala s jejich zjištěním, plný počet barev nelze v tomto obrázku zobrazit)
50 00 00 00 00 důležité jsou všechny barvy, tato položka je u plnobarevných obrázků bezvýznamná

Druhý demonstrační obrázek (Mandelbrotova množina) je poněkud odlišný:

Offset Byte či sekvence Význam sekvence
14 28 00 00 00 délka celé struktury je rovna 40 bytům
18 40 01 00 00 šířka obrázku je 320 pixelů
22 f0 00 00 00 výška obrázku je 240 pixelů
26 01 00 počet bitových rovin=1
28 04 00 počet bitů na pixel=4 (16 barev)
30 00 00 00 00 metoda komprimace=žádná
34 00 00 00 00 velikost obrazu je zjištěna z jeho rozměrů
38 00 00 00 00 horizontální počet pixelů na metr není zadán
42 00 00 00 00 vertikální počet pixelů na metr taktéž není zadán
46 10 00 00 00 je použito 16 barev
50 00 00 00 00 důležité jsou všechny barvy

7. Barvová paleta

V předchozích kapitolách jsme si řekli, že barvová paleta je v obrázcích typu BMP uložena ve formátu RGB, ovšem tak, že každá barva zabírá čtyři byty místo potřebných třech bytů. První demonstrační obrázek barvovou paletu neobsahuje, druhý ano, proto se můžeme podívat na její strukturu:

Sekvence bytů Význam sekvence
00 00 00 00 barva číslo 0
aa 00 00 00 barva číslo 1
00 aa 00 00 barva číslo 2
aa aa 00 00 barva číslo 3
00 00 aa 00 barva číslo 4
aa 00 aa 00 barva číslo 5
00 55 aa 00 barva číslo 6
aa aa aa 00 barva číslo 7
55 55 55 00 barva číslo 8
ff 55 55 00 barva číslo 9
55 ff 55 00 barva číslo 10
ff ff 55 00 barva číslo 11
55 55 ff 00 barva číslo 12
ff 55 ff 00 barva číslo 13
55 ff ff 00 barva číslo 14
ff ff ff 00 barva číslo 15

Vidíme, že vždy čtvrtý byte je nastavený na nulovou hodnotu a první trojice bytů udává hodnotu tří barvových složek, ovšem uložených opačně než bychom očekávali – místo RGB jde o posloupnost BGR! Na tuto skutečnost je zapotřebí dávat pozor jak při ukládání do BMP, tak i při zobrazování bitmap pomocí funkcí WinAPI.

Cloud 24 - tip 1

8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

V následujícím pokračování tohoto seriálu dokončíme popis grafického formátu BMP. Ukážeme si zejména, jakým způsobem je možné obrazová data komprimovat, použitý algoritmus může sloužit jako odstrašující příklad implementace obrazového formátu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.