Hlavní navigace

Incanter: operace s maticemi

30. 10. 2018
Doba čtení: 29 minut

Sdílet

V úvodním článku o projektu Incanter jsme si řekli, že základní datovou strukturou, s níž se pracuje, jsou matice. Projekt Incanter samozřejmě nabízí uživatelům prakticky všechny užitečné funkce pro práci s maticemi.

Obsah

1. Incanter: operace s maticemi

2. Konstruktory matic

3. Jednotkové matice

4. Diagonální matice

5. Symetrické matice

6. Operace prováděné nad všemi prvky matic

7. Broadcasting

8. Maticové operace: maticový součin, transpozice a stopa

9. Maticový součin zapsaný infixovým operátorem v makru $=

10. Výpočet determinantu

11. Řešení soustavy lineárních rovnic

12. Výsledky vypočtené ve chvíli, kdy řešení neexistuje nebo je jich nekonečně mnoho

13. Složitější příklad systému lineárních rovnic

14. Poslední příklad: řešení tří rovnic o třech neznámých

15. Rozklad matic: LU rozklad

16. Rozklad matic: QR rozklad

17. Choleského dekompozice

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články o programovacím jazyku Clojure a jeho knihovnách

20. Odkazy na Internetu

1. Incanter: operace s maticemi

S tvorbou matic jsme se již ve stručnosti seznámili v úvodním článku, takže si na tomto místě pouze připomeňme, že matice jsou základní homogenní datovou strukturou, se kterou nástroj Incanter pracuje. Dokonce i takzvané datasety, s nimiž se setkáme později, jsou založeny na maticích. Vzhledem k tomu, že je projekt Incanter určen především pro statistické výpočty, setkáme se v něm především s běžnými dvourozměrnými maticemi, taktéž se sloupcovou maticí a samozřejmě i s řádkovým vektorem (což je ovšem struktura odlišná od vektoru programovacího jazyka Clojure).

2. Konstruktory matic

Připomeňme si, že matici lze vytvořit z běžného vektoru obsahujícího jako své prvky další vektory. Kromě vektoru je samozřejmě možné použít libovolnou sekvenci podporovanou programovacím jazykem Clojure a převést ji na matici konstruktorem matrix.

incanter.irepl=> (doc matrix)
-------------------------
incanter.core/matrix
([data] [data ncol] [init-val rows cols])
 
 Returns a matrix or vector, in a valid core.matrix format. You can use the slices function to
 access the rows.
 
 Equivalent to R's matrix function.
 
 Examples:
  (def A (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]])) ; produces a 3x3 matrix
  (def A2 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9] 3)) ; produces the same 3x3 matrix
  (def B (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9])) ; produces a vector with 9 elements
 
  ; since (plus row1 row2) adds the two rows element-by-element
  (reduce plus A) ; produces the sums of the columns
 
  ; and since (sum row1) sums the elements of the row
  (map sum A) ; produces the sums of the rows

Přitom víme, že sekvence se tvoří například funkcí range, ale též funkcí repeat:

(ns matrix-constructors
 (:use (incanter core)))
 
 
; matice 3x3 prvky
(def M1 (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]))
 
; matice s jedním řádkem
(def M2 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9]))
 
; matice s jedním sloupcem
(def M3 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9] 1))
 
; matice 4x4 s nulovými prvky
(def M4 (matrix (repeat 16 0) 4))
 
; matice 5x5
(def M5 (matrix (range 25) 5))
 
; matice 5x5 se všemi prvky nastavenými na jedničku
(def M6 (matrix (repeat 25 1) 5))

Jednotlivé matice si můžeme snadno vypsat, a to přímo v interaktivní smyčce REPL:

; matice 3x3 prvky
incanter.irepl=> (println M1)
#vectorz/matrix [[1.0,2.0,3.0],
[4.0,5.0,6.0],
[7.0,8.0,9.0]]
 
; matice s jedním řádkem
incanter.irepl=> (println M2)
#vectorz/vector [1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0]
 
; matice s jedním sloupcem
incanter.irepl=> (println M3)
#vectorz/matrix [[1.0],
[2.0],
[3.0],
[4.0],
[5.0],
[6.0],
[7.0],
[8.0],
[9.0]]
 
; matice 4x4 s nulovými prvky
incanter.irepl=> (println M4)
#vectorz/matrix [[0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0]]
 
; matice 5x5
incanter.irepl=> (println M5)
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,2.0,3.0,4.0],
[5.0,6.0,7.0,8.0,9.0],
[10.0,11.0,12.0,13.0,14.0],
[15.0,16.0,17.0,18.0,19.0],
[20.0,21.0,22.0,23.0,24.0]]
 
; matice 5x5 se všemi prvky nastavenými na jedničku
incanter.irepl=> (println M6)
#vectorz/matrix [[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],
[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],
[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],
[1.0,1.0,1.0,1.0,1.0],

Při konstrukci matice z vektoru se samozřejmě provádí kontroly, zda rekurzivně zanořené vektory skutečně tvoří obdélníkovou matici. O případných problémech vás Incanter ihned informuje:

incanter.irepl=> (def MX (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9 10]]))
 
CompilerException clojure.lang.ExceptionInfo: Can't convert to persistent vector array: inconsistent shape. {}, compiling:(form-init7924884427446760615.clj:1:9)

Popř.:

incanter.irepl=> (def MY (matrix [[1] 2]))
 
CompilerException clojure.lang.ExceptionInfo: Can't convert to persistent vector array: inconsistent shape. {}, compiling:(form-init7924884427446760615.clj:1:9)

3. Jednotkové matice

V prostředí systému Incanter je možné pracovat i s jednotkovými maticemi. Ty jsou vždy čtvercové a kromě hlavní diagonály s hodnotami 1 obsahují všechny ostatní prvky nulu. Díky této vlastnosti jsou jednotkové matice symetrické, ortogonální a samozřejmě i inverzní samy k sobě. Při maticovém násobení hrají jednotkové matice úlohu neutrálního jednotkového) prvku. Jednotkové matice se vytváří konstruktorem identity-matrix:

incanter.irepl=> (doc identity-matrix)
-------------------------
incanter.core/identity-matrix
([n])
 
 Returns an n-by-n identity matrix.
 
 Examples:
 (identity-matrix 4)

Příklad vytvoření jednotkových matic s různou velikostí:

(ns matrix-constructors
 (:use (incanter core)))
 
 
; jednotkové matice
(def I0 (identity-matrix 0))
(def I1 (identity-matrix 1))
(def I2 (identity-matrix 2))
(def I3 (identity-matrix 3))
(def I4 (identity-matrix 4))
(def I5 (identity-matrix 5))

Výsledné matice vypadají takto (povšimněte si, že není možné vytvořit matici velikosti 0):

incanter.irepl=> (println I0)
nil
 
incanter.irepl=> (println I1)
#vectorz/matrix [[1.0]]
 
incanter.irepl=> (println I2)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0],
[0.0,1.0]]
 
incanter.irepl=> (println I3)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0],
[0.0,1.0,0.0],
[0.0,0.0,1.0]]
 
incanter.irepl=> (println I4)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,1.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,1.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,1.0]]
 
incanter.irepl=> (println I5)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,1.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,1.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,1.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,1.0]]

Velikost jednotkové matice by měla být přirozené číslo, což se v konstruktoru kontroluje:

incanter.irepl=> (identity-matrix -1)
 
ArrayIndexOutOfBoundsException -1 mikera.matrixx.impl.IdentityMatrix.create (IdentityMatrix.java:33)
Poznámka: v nejnovější verzi Incanteru je tato funkce označena jako deprecated s tím, že se namísto ní má použít funkce se stejným jménem, ovšem ze jmenného prostoru clojure.core.matrix. Nicméně všechny příklady i testy používající původní funkci identity-matrix budou stále bez problémů pracovat.

4. Diagonální matice

Pro konstrukci diagonálních matic slouží konstruktor nazvaný jednoduše diag. Tomuto konstruktoru se předávají hodnoty prvků umístěných na hlavní diagonále, přičemž ostatní prvky zkonstruované matice budou mít samozřejmě nulovou hodnotu. Počet prvků na hlavní diagonále přímo určuje velikost matice; současně se bude jednat o matici čtvercovou:

incanter.irepl=> (doc diag)
-------------------------
incanter.core/diag
([m])
 If given a matrix, diag returns a sequence of its diagonal elements.
 If given a sequence, it returns a matrix with the sequence's elements
 on its diagonal. Equivalent to R's diag function.
 
 Examples:
 (diag [1 2 3 4]) ; produces diagonal matrix
 
 (def A (matrix [[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]))
 (diag A) ;; returns elements on main diagonal

Příklad vytvoření tří diagonálních matic o různých rozměrech:

(ns matrix-constructors
 (:use (incanter core)))
 
 
; diagonální matice
(def D1 (diag [1 2 3 4]))
(def D2 (diag (range 10)))
(def D3 (diag (repeat 10 1)))

Výsledky – zkonstruované matice:

; matice o rozměrech 4×4 prvky
incanter.irepl=> (println D1)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,2.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,3.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,4.0]]
 
; matice o rozměrech 10×10 prvků
incanter.irepl=> (println D2)
#vectorz/matrix [[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,2.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,5.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,6.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,7.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,8.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,9.0]]
 
; matice o rozměrech 10×10 prvků
incanter.irepl=> (println D3)
#vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0],
[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0]]
Poznámka: samozřejmě je jednodušší vytvořit poslední matici pomocí příkazu identity-matrix, než kombinací diag a repeat. Pokud by však měly mít prvky na hlavní diagonále odlišnou hodnotu, může to být výhodné.

5. Symetrické matice

Další potenciálně užitečnou funkcí je konstruktor symetrických matic. Vzhledem k tomu, že některé prvky symetrických matic mají (již z definice) stejné hodnoty, předává se konstruktoru nazvaném symmetric-matrix menší počet prvků, než odpovídá velikosti matice. Konkrétně je nutné zadat pouze prvky ležící v trojúhelníku vymezeném hlavní diagonálou. Implicitně se jedná o trojúhelník ležící pod diagonálou, ovšem nastavením nepovinného parametru :lower na hodnotu false je možné specifikovat prvky ležící nad hlavní diagonálou:

incanter.irepl=> (doc symmetric-matrix)
-------------------------
incanter.core/symmetric-matrix
([data & {:keys [lower], :or {lower true}}])
 
 Returns a symmetric matrix from the given data, which represents the lower triangular elements
 ordered by row. This is not the inverse of half-vectorize which returns a vector of the upper-triangular
 values, unless the :lower option is set to false.
 
 Options:
  :lower (default true) -- lower-triangular. Set :lower to false to reverse the half-vectorize function.

Podívejme se nyní na příklady konstrukce symetrických matic:

; matice 1x1 prvek
; | 1 |
incanter.irepl=> (symmetric-matrix [1])
#vectorz/matrix [[1.0]]
 
; matice 2x2 prvky
; | 1 . |
; | 2 3 |
incanter.irepl=> (symmetric-matrix [1 2 3])
#vectorz/matrix [[1.0,2.0],
[2.0,3.0]]
 
; matice 3x3 prvky
; | 1 . . |
; | 2 3 . |
; | 4 5 6 |
incanter.irepl=> (symmetric-matrix [1 2 3 4 5 6])
#vectorz/matrix [[1.0,2.0,4.0],
[2.0,3.0,5.0],
[4.0,5.0,6.0]]
 
; matice 4x4 prvky
; | 1 . . . |
; | 2 3 . . |
; | 4 5 6 . |
; | 7 8 9 10 |
incanter.irepl=> (symmetric-matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10])
#vectorz/matrix [[1.0,2.0,4.0,7.0],
[2.0,3.0,5.0,8.0],
[4.0,5.0,6.0,9.0],
[7.0,8.0,9.0,10.0]]
 
; matice 4x4 prvky
; | 1 2 3 4 |
; | . 5 6 7 |
; | . . 8 9 |
; | . . . 10 |
incanter.irepl=> (symmetric-matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] :lower false)
#vectorz/matrix [[1.0,2.0,3.0,4.0],
[2.0,5.0,6.0,7.0],
[3.0,6.0,8.0,9.0],
[4.0,7.0,9.0,10.0]]
 
; matice 10x10 prvků
incanter.irepl=> (symmetric-matrix (range 55))
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,3.0,6.0,10.0,15.0,21.0,28.0,36.0,45.0],
[1.0,2.0,4.0,7.0,11.0,16.0,22.0,29.0,37.0,46.0],
[3.0,4.0,5.0,8.0,12.0,17.0,23.0,30.0,38.0,47.0],
[6.0,7.0,8.0,9.0,13.0,18.0,24.0,31.0,39.0,48.0],
[10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,19.0,25.0,32.0,40.0,49.0],
[15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,26.0,33.0,41.0,50.0],
[21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,34.0,42.0,51.0],
[28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,43.0,52.0],
[36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,53.0],
[45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0]]
 
; matice 10x10 prvků
incanter.irepl=> (symmetric-matrix (range 55) :lower false)
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0],
[1.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0],
[2.0,11.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0],
[3.0,12.0,20.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0],
[4.0,13.0,21.0,28.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0],
[5.0,14.0,22.0,29.0,35.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0],
[6.0,15.0,23.0,30.0,36.0,41.0,45.0,46.0,47.0,48.0],
[7.0,16.0,24.0,31.0,37.0,42.0,46.0,49.0,50.0,51.0],
[8.0,17.0,25.0,32.0,38.0,43.0,47.0,50.0,52.0,53.0],
[9.0,18.0,26.0,33.0,39.0,44.0,48.0,51.0,53.0,54.0]]

6. Operace prováděné nad všemi prvky matic

S korespondujícími prvky dvou matic (se stejnými rozměry!) je možné provádět různé aritmetické operace, tj. součet, součin, rozdíl i podíl. Jedná se o velmi jednoduché a snadno pochopitelné operace, takže se jen v rychlosti podívejme na některé příklady:

incanter.irepl=> (println (plus M1 M1))
#vectorz/matrix [[2.0,4.0,6.0],
[8.0,10.0,12.0],
[14.0,16.0,18.0]]
 
incanter.irepl=> (println (mult M1 M1))
#vectorz/matrix [[1.0,4.0,9.0],
[16.0,25.0,36.0],
[49.0,64.0,81.0]]

Aby byl zápis čitelnější, je výhodnější použít makro $=, s nímž jsme se ve stručnosti seznámili minule:

; použití makra $=
incanter.irepl=> (println ($= M1 + M1))
#vectorz/matrix [[2.0,4.0,6.0],
[8.0,10.0,12.0],
[14.0,16.0,18.0]]
 
; použití makra $=
incanter.irepl=> (println ($= M1 + M1 + M1))
#vectorz/matrix [[3.0,6.0,9.0],
[12.0,15.0,18.0],
[21.0,24.0,27.0]]

Při volání všech operací se provádí kontrola, zda mají obě matice shodné rozměry. Pokud tomu tak není, vyhodí se výjimka:

incanter.irepl=> (def M1 (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]))
#'incanter.irepl/M1
incanter.irepl=> (def M2 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9]))
#'incanter.irepl/M2
incanter.irepl=> (plus M1 M2)
 
IllegalArgumentException Can't broadcast Vector with shape [9] to shape: [3,3] mikera.vectorz.impl.AStridedVector.broadcastLike (AStridedVector.java:150)

Zde se pokoušíme sečíst matice s rozdílnými rozměry:

incanter.irepl=> (def M3 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9] 1))
#'incanter.irepl/M3
incanter.irepl=> (plus M1 M3)
 
IndexOutOfBoundsException Mismatched sizes: [3,3] vs. [9,1] mikera.matrixx.impl.ARectangularMatrix.checkSameShape (ARectangularMatrix.java:82)

Dále je možné aplikovat běžné funkce typu sin na všechny prvky zdrojové matice. Výsledkem bude nová matice se stejnými rozměry, ovšem (pochopitelně) s jinými hodnotami prvků:

incanter.irepl=> (println (abs M4))
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,2.0,3.0,4.0],
[5.0,6.0,7.0,8.0,9.0],
[10.0,11.0,12.0,13.0,14.0],
[15.0,16.0,17.0,18.0,19.0],
[20.0,21.0,22.0,23.0,24.0]]
 
incanter.irepl=> (println (exp M4))
#vectorz/matrix [[1.0,2.718281828459045,7.38905609893065,20.085536923187668,54.598150033144236],
[148.4131591025766,403.4287934927351,1096.6331584284585,2980.9579870417283,8103.083927575384],
[22026.465794806718,59874.14171519782,162754.79141900392,442413.3920089205,1202604.2841647768],
[3269017.3724721107,8886110.520507872,2.41549527535753E7,6.565996913733051E7,1.7848230096318725E8],
[4.851651954097903E8,1.3188157344832146E9,3.584912846131592E9,9.744803446248903E9,2.648912212984347E10]]
 
incanter.irepl=> (println (sqrt M4))
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,1.4142135623730951,1.7320508075688772,2.0],
[2.23606797749979,2.449489742783178,2.6457513110645907,2.8284271247461903,3.0],
[3.1622776601683795,3.3166247903554,3.4641016151377544,3.605551275463989,3.7416573867739413],
[3.872983346207417,4.0,4.123105625617661,4.242640687119285,4.358898943540674],
[4.47213595499958,4.58257569495584,4.69041575982343,4.795831523312719,4.898979485566356]]
 
incanter.irepl=> (println (sin M4))
#vectorz/matrix [[0.0,0.8414709848078965,0.9092974268256817,0.1411200080598672,-0.7568024953079282],
[-0.9589242746631385,-0.27941549819892586,0.6569865987187891,0.9893582466233818,0.4121184852417566],
[-0.5440211108893698,-0.9999902065507035,-0.5365729180004349,0.4201670368266409,0.9906073556948704],
[0.6502878401571168,-0.2879033166650653,-0.9613974918795568,-0.7509872467716762,0.14987720966295234],
[0.9129452507276277,0.8366556385360561,-0.008851309290403876,-0.8462204041751706,-0.9055783620066238]]
 
incanter.irepl=> (println (cos M4))
#vectorz/matrix [[1.0,0.5403023058681398– 0.4161468365471424– 0.9899924966004454– 0.6536436208636119],
[0.28366218546322625,0.9601702866503661,0.7539022543433046– 0.14550003380861354– 0.9111302618846769],
[-0.8390715290764524,0.004425697988050785,0.8438539587324921,0.9074467814501962,0.1367372182078336],
[-0.7596879128588213– 0.9576594803233847– 0.27516333805159693,0.6603167082440802,0.9887046181866692],
[0.40808206181339196– 0.5477292602242684– 0.9999608263946371– 0.5328330203333975,0.424179007336997]]

Zajímavá je funkce pow, které se kromě matice předává i příslušná mocnina:

incanter.irepl=> (println (pow M4 2))
#vectorz/matrix [[0.0,1.0,4.0,9.0,16.0],
[25.0,36.0,49.0,64.0,81.0],
[100.0,121.0,144.0,169.0,196.0],
[225.0,256.0,289.0,324.0,361.0],
[400.0,441.0,484.0,529.0,576.0]]
Poznámka: kupodivu není možné mocninu určit pro každý prvek zvlášť pomocí další matice, ale skutečně se musí jednat o číslo, konkrétně o typ Number.

7. Broadcasting

V projektu Incanter je možné využít i takzvaný broadcasting, s nímž jsme se seznámili například při popisu programovacího jazyka Julia. V případě vektorů jsou totiž všechny výše uvedené operace deklarovány takovým způsobem, že jsou prováděny vždy nad prvky vektorů se shodným indexem a pokud je jedním z operandů skalární hodnota a nikoli vektor, je skalár převeden na vektor stejné délky jakou má druhý operand. Toto „rozšíření“ skalární hodnoty na vektor se nazývá broadcast a podobně funguje i „rozšíření“ skalární hodnoty na celou matici (libovolných rozměrů). Tato vlastnost je velmi užitečná, jak ostatně můžeme vidět z následujících příkladů:

incanter.irepl=> (println (plus M1 10)) 
#vectorz/matrix [[11.0,12.0,13.0],
[14.0,15.0,16.0],
[17.0,18.0,19.0]]
 
incanter.irepl=> (println (plus M4 12))
#vectorz/matrix [[12.0,13.0,14.0,15.0,16.0],
[17.0,18.0,19.0,20.0,21.0],
[22.0,23.0,24.0,25.0,26.0],
[27.0,28.0,29.0,30.0,31.0],
[32.0,33.0,34.0,35.0,36.0]]
 
; inverze všech prvků matice
incanter.irepl=> (println (mult M1 -1))
#vectorz/matrix [[-1.0,-2.0,-3.0],
[-4.0,-5.0,-6.0],
[-7.0,-8.0,-9.0]]

Samozřejmě opět můžeme využít makro $=, a to následujícím způsobem:

incanter.irepl=> (println ($= M1 + 10))
#vectorz/matrix [[11.0,12.0,13.0],
[14.0,15.0,16.0],
[17.0,18.0,19.0]]
 
incanter.irepl=> (println ($= M4 - 12))
#vectorz/matrix [[-12.0,-11.0,-10.0,-9.0,-8.0],
[-7.0,-6.0,-5.0,-4.0,-3.0],
[-2.0,-1.0,0.0,1.0,2.0],
[3.0,4.0,5.0,6.0,7.0],
[8.0,9.0,10.0,11.0,12.0]]
 
incanter.irepl=> (println ($= M1 * -1))
#vectorz/matrix [[-1.0,-2.0,-3.0],
[-4.0,-5.0,-6.0],
[-7.0,-8.0,-9.0]]
 
incanter.irepl=> (println ($= M1 * 10 - 100))
#vectorz/matrix [[-90.0,-80.0,-70.0],
[-60.0,-50.0,-40.0],
[-30.0,-20.0,-10.0]]

Opakem broadcastingu jsou funkce, které z obsahu celé matice vypočtou jedinou skalární hodnotu. Jedná se o funkce sum (součet všech prvků) a prod (součin všech prvků):

incanter.irepl=> (println (sum M1))
45.0
 
incanter.irepl=> (println (sum M4))
300.0
 
incanter.irepl=> (println (prod M4))
0.0
 
incanter.irepl=> (println (prod M1))
362880.0

8. Maticové operace: maticový součin, transpozice a stopa

Maticový součin je realizován funkcí mmult:

incanter.irepl=> (doc mmult)
-------------------------
incanter.core/mmult
([& args])
 
 Returns the matrix resulting from the matrix multiplication of the
 the given arguments. Equivalent to R's %*% operator.
 
 Examples:
 
  (def A (matrix [[1 2 3]
          [4 5 6]
          [7 8 9]]))
  (mmult A (trans A))
  (mmult A (trans A) A)

Pro test, jaké výsledky dostaneme, jsou použity tyto matice:

; matice 3x3 prvky
(def M1 (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]))
 
; matice s jedním řádkem
(def M2 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9]))
 
; matice s jedním sloupcem
(def M3 (matrix [1 2 3 4 5 6 7 8 9] 1))
 
; matice 5x5 prvků
(def M4 (matrix (range 25) 5))

Nyní si již můžeme maticový součin vyzkoušet:

; násobení matic 3x3 prvky
; výsledkem je matice se shodnými rozměry
incanter.irepl=> (println (mmult M1 M1))
#vectorz/matrix [[30.0,36.0,42.0],
[66.0,81.0,96.0],
[102.0,126.0,150.0]]
 
; vynásobení matice s jedním řádkem maticí s jedním sloupcem
; výsledkem je matice s jediným prvkem
incanter.irepl=> (println (mmult M2 M3))
#vectorz/vector [285.0]
 
; násobení matic 5x5 prvků
; výsledkem je matice se shodnými rozměry
incanter.irepl=> (println (mmult M4 M4))
#vectorz/matrix [[150.0,160.0,170.0,180.0,190.0],
[400.0,435.0,470.0,505.0,540.0],
[650.0,710.0,770.0,830.0,890.0],
[900.0,985.0,1070.0,1155.0,1240.0],
[1150.0,1260.0,1370.0,1480.0,1590.0]]

Další užitečnou operací je transpozice matice, tj. vzájemná výměna sloupců a řádků matice. Tato operace se provádí funkcí trans:

; transpozice matice 3x3 prvky
incanter.irepl=> (println (trans M1))
#vectorz/matrix [[1.0,4.0,7.0],
[2.0,5.0,8.0],
[3.0,6.0,9.0]]
 
; transpozice _vektoru_ tvořeného jedním řádkem
incanter.irepl=> (println (trans M2))
#vectorz/vector [1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0]
 
; transpozice matice tvořené jedním sloupcem
; výsledkem je matice s jedním řádkem
incanter.irepl=> (println (trans M3))
#vectorz/matrix [[1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0]]
 
; transpozice matice 5x5 prvků
incanter.irepl=> (println (trans M4))
#vectorz/matrix [[0.0,5.0,10.0,15.0,20.0],
[1.0,6.0,11.0,16.0,21.0],
[2.0,7.0,12.0,17.0,22.0],
[3.0,8.0,13.0,18.0,23.0],
[4.0,9.0,14.0,19.0,24.0]]

Poslední operací, s níž se seznámíme v této kapitole, je výpočet stopy matice. K tomuto účelu se používá funkce pojmenovaná trace:

; výpočet stopy matice
incanter.irepl=> (println (trace M1))
15.0
 
incanter.irepl=> (println (trace M2))
1.0
 
incanter.irepl=> (println (trace M3))
1.0
 
incanter.irepl=> (println (trace M4))
60.0
Poznámka: stopa je vypočtena součtem hodnot všech prvků na hlavní diagonále matice.

9. Maticový součin zapsaný infixovým operátorem v makru $=

Tato kapitola bude velmi stručná, protože si v ní jen ukážeme, jakým způsobem se zapisuje násobení matic při použití makra $=. V tomto případě pochopitelně není možné použít pouze operátor *, protože ten znamená součin korespondujících prvků matice. Musíme tedy použít jiný operátor, a to konkrétně v tomto tvaru <*>. Podívejme se nyní na způsob jeho použití:

; násobení matic 3x3 prvky
; výsledkem je matice se shodnými rozměry
incanter.irepl=> (println ($= M1 <*> M1))
#vectorz/matrix [[30.0,36.0,42.0],
[66.0,81.0,96.0],
[102.0,126.0,150.0]]
 
; vynásobení matice s jedním řádkem maticí s jedním sloupcem
; výsledkem je matice s jediným prvkem
incanter.irepl=> (println ($= M2 <*> M3))
#vectorz/vector [285.0]
 
; vynásobení matice velikosti 5×5 prvků sama sebou
incanter.irepl=> (println ($= M4 <*> M4))
#vectorz/matrix [[150.0,160.0,170.0,180.0,190.0],
[400.0,435.0,470.0,505.0,540.0],
[650.0,710.0,770.0,830.0,890.0],
[900.0,985.0,1070.0,1155.0,1240.0],
[1150.0,1260.0,1370.0,1480.0,1590.0]]
Poznámka: matice byly definovány v rámci předchozí kapitoly.

10. Výpočet determinantu

V Incanteru je samozřejmě možné vypočítat i determinant. Pro tento účel slouží funkce pojmenovaná jednoduše det. Determinant lze vypočítat pro jakoukoli čtvercovou matici:

; výpočet determinantu matice
incanter.irepl=> (println (det (matrix [[42]])))
42.0
 
incanter.irepl=> (println (det (matrix [[1 2] [3 4]])))
-2.0
 
incanter.irepl=> (println (det (matrix [[1 0 0] [0 5 0] [0 0 1]])))
5.0
 
incanter.irepl=> (println (det (matrix [[0 0 1] [0 5 0] [1 0 1]])))
-5.0
 
incanter.irepl=> (def M4 (matrix (range 1 26) 5))
#'incanter.irepl/M4
 
incanter.irepl=> (println (det M4))
-0.0
Poznámka: povšimněte si, že se při výpočtu někdy vrátí záporná nula. To je v pořádku, neboť v normě IEEE 754 se rozlišuje znaménko i u nulové hodnoty.

V případě, že matice není čtvercová, vypíše Incanter chybu:

incanter.irepl=> (println (det (matrix [[0 0 1 0] [0 5 0 0] [1 0 1 0]])))
 
UnsupportedOperationException Matrix should be square but has shape: [3,4] mikera.matrixx.impl.ARectangularMatrix.checkSquare (ARectangularMatrix.java:75)
 
 
incanter.irepl=> (println (det (matrix [[0 0 1] [0 5 0] [1 0 1] [1 1 1]])))
 
UnsupportedOperationException Matrix should be square but has shape: [4,3] mikera.matrixx.impl.ARectangularMatrix.checkSquare (ARectangularMatrix.java:75)

11. Řešení soustavy lineárních rovnic

Výše uvedené operace se prakticky používají například při řešení soustavy lineárních rovnic. Tuto operaci ovšem nemusíte ručně programovat, protože ji Incanter už má implementovanou. Podívejme se na zdaleka nejjednodušší příklad, tj. na řešení jediné rovnice s jedinou neznámou. Rovnice má jednoznačné řešení:

7x = 21

Pro vyřešení této rovnice vytvoříme matici s koeficienty z levé části rovnice. Rovnice je jediná, takže matice bude mít jeden řádek a obsahuje jedinou neznámou, takže bude mít i jeden sloupec:

; matice s koeficienty na levé části rovnice
(def A (matrix [[7]]))

Dále vytvoříme matici (resp. přesněji řečeno řádkový vektor) obsahující konstanty na pravých stranách rovnice. Opět platí, že v našem případě máme jedinou rovnici a tudíž i matice bude obsahovat jediný prvek:

; matice s výsledky na pravé části rovnice
(def B (matrix [21]))

Vlastní výpočet se provede funkcí solve, které se obě matice předají:

; výpočet
(println (solve A B))
#vectorz/vector [3.0]

Vidíme, že výsledkem je vektor obsahující vypočtené hodnoty jednotlivých neznámých. V našem případě se opět jedná o jedinou neznámou x, která byla vypočtena.

Poznámka: složitější soustava rovnic a její řešení bude popsána ve třinácté kapitole.
Poznámka2: pokud funkci solve předáte jedinou matici, provede se výpočet odpovídající inverzní matice, samozřejmě za předpokladu, že taková matice existuje:
incanter.irepl=> (println (solve (matrix [[4 3] [3 2]])))
#vectorz/matrix [[-2.0,3.0],
[3.0,-4.0]]

12. Výsledky vypočtené ve chvíli, kdy řešení neexistuje nebo je jich nekonečně mnoho

Zkusme si nyní vypočítat rovnici v případě, že řešení neexistuje:

0x = 1

Celý výpočet:

; matice s koeficienty na levé části rovnice
(def A (matrix [[0]]))
 
; matice s výsledky na pravé části rovnice
(def B (matrix [1]))
 
; výpočet
(println (solve A B))
nil

V tomto případě se vrátila hodnota nil značící, že jednoznačné řešení neexistuje.

Podobně si můžeme vyzkoušet vyřešit rovnici s nekonečným množstvím řešení:

0x = 0

Celý výpočet:

; matice s koeficienty na levé části rovnice
(def A (matrix [[0]]))
 
; matice s výsledky na pravé části rovnice
(def B (matrix [0]))
 
; výpočet
(println (solve A B))
nil

I v tomto případě získáme hodnotu nil. Popravdě – toto není úplně nejlepší chování Incanteru, protože nemůžeme snadno rozhodnout, jestli má rovnice (systém rovnic) více řešení nebo naopak nemá řešení žádné.

13. Složitější příklad systému lineárních rovnic

Zkusme si ukázat nepatrně složitější příklad s dvojicí rovnic o dvou neznámých x a y:

3x + 2y = 8
 x + y = 2

Matice A nyní bude velikosti 2×2 a bude obsahovat jednotlivé koeficienty tak, jak jsou zapsány v rovnících:

; matice s koeficienty na levé části rovnic
(def A (matrix [[3 2] [1 1]]))

Matice B bude obsahovat dva prvky, a to konkrétně hodnoty z pravých stran rovnic:

; matice s výsledky na pravé části rovnic
(def B (matrix [8 2]))

Vlastní výpočet:

(println (solve A B))
#vectorz/vector [3.9999999999999996,-1.9999999999999993]

Výsledkem je tedy x=4 a y=-2.

Výsledek je samozřejmě vhodné ověřit, a to vynásobením matice A vektorem s výsledky. Měli bychom dostat pravé strany rovnic:

incanter.irepl=> (println (mmult A (solve A B)))
#vectorz/vector [8.0,2.0]

Pokud se vám nechce kontrolovat hodnoty, můžete si pravou stranu rovnic od kontrolního výpočtu odečíst. Měl by vyjít vektor s nulami:

incanter.irepl=> (println (minus B (mmult A (solve A B))))
#vectorz/vector [0.0,0.0]

Jednodušší je ovšem použití threading makra se stejným kontrolním výsledkem:

incanter.irepl=> (->> (solve A B) (mmult A) (minus B) println)
#vectorz/vector [0.0,0.0]

14. Poslední příklad: řešení tří rovnic o třech neznámých

V posledním příkladu na použití funkce solve se pokusíme vyřešit tři rovnice o třech neznámých:

4x + 5y - 2z = -14
7x - y + 2z = 42
3x + y + 4z = 28

Výpočet proběhne naprosto stejným způsobem jako v předchozích příkladech, tedy:

; matice s koeficienty na levé části rovnic
(def A (matrix [[4 5 -2] [7 -1 2] [3 1 4]]))
 
; matice s výsledky na pravé části rovnic
(def B (matrix [-14 42 28]))
 
; výpočet koeficientů
(println (solve A B))
#vectorz/vector [4.0,-4.0,5.0]

Vypočtené výsledky:

x = 4
y = -4
z = 5

Kontrola výsledků:

incanter.irepl=> (->> (solve A B) (mmult A) (minus B) println)
#vectorz/vector [0.0,0.0,0.0]

Získali jsme vektor obsahující trojici nul, tudíž je výsledek správný (samozřejmě za předpokladu, že věříme operacím mmult a minus.

15. Rozklad matic: LU rozklad

V projektu Incanter nalezneme i několik funkcí pro rozklad (dekompozici) matic. Podporován je především známý LU rozklad, který matici rozdělí na dvě matice, jejichž součinem vznikne matice původní:

; matice 3x3 prvky
(def M1 (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]))
 
; matice 5x5 prvků
(def M2 (matrix (range 25) 5))

LU rozklad těchto dvou matic bude vypadat následovně:

incanter.irepl=> (println (decomp-lu M1))
{
:L #vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0],
          [0.14285714285714285,1.0,0.0],
          [0.5714285714285714,0.5000000000000002,1.0]],
:U #vectorz/matrix [[7.0,8.0,9.0],
          [0.0,0.8571428571428572,1.7142857142857144],
          [0.0,0.0,0.0]],
:P #vectorz/matrix [[0.0,1.0,0.0],
          [0.0,0.0,1.0],
          [1.0,0.0,0.0]]}
 
incanter.irepl=> (println (decomp-lu M2))
{
:L #vectorz/matrix [[1.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
          [0.0,1.0,0.0,0.0,0.0],
          [0.5,0.5,1.0,0.0,0.0],
          [0.75,0.25,0.0,1.0,0.0],
          [0.25,0.75,0.0,0.0,1.0]],
:U #vectorz/matrix [[20.0,21.0,22.0,23.0,24.0],
          [0.0,1.0,2.0,3.0,4.0],
          [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
          [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
          [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]],
:P #vectorz/matrix [[0.0,1.0,0.0,0.0,0.0],
          [0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],
          [0.0,0.0,1.0,0.0,0.0],
          [0.0,0.0,0.0,1.0,0.0],
          [1.0,0.0,0.0,0.0,0.0]]}

Povšimněte si, že výsledkem této funkce je slovník se třemi maticemi:

 1. :L – dolní trojúhelníková matice s jedničkami na celé hlavní diagonále
 2. :U – horní trojúhelníková matice s nenulovými prvky na hlavní diagonále
 3. :P – permutační matice, která se vytváří z matice jednotkové permutací sloupců

16. Rozklad matic: QR rozklad

Dalším rozkladem, který je v projektu Incanter podporován, je takzvaný QR rozklad, který opět z původní matice vytvoří dvě další matice, přičemž matice původní vznikne součinem těchto dvou matic. Jedna z těchto matic je přitom ortogonální a druhá má nenulové hodnoty jen v horním trojúhelníku (nad hlavní diagonálou, včetně této diagonály).

Opět si ukažme příklady:

; matice 3x3 prvky
(def M1 (matrix [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]]))
 
; matice 5x5 prvků
(def M2 (matrix (range 25) 5))

Výsledky QR rozkladu mají opět tvar slovníku s klíči :Q a :R:

incanter.irepl=> (println (decomp-qr M1))
{
:Q #vectorz/matrix [[-0.12309149097933259,0.9045340337332904,-0.4082482904638633],
          [-0.49236596391733084,0.30151134457776413,0.8164965809277258],
          [-0.8616404368553291,-0.30151134457776385,-0.4082482904638628]],
:R #vectorz/matrix [[-8.12403840463596,-9.601136296387953,-11.078234188139945],
          [0.0,0.9045340337332906,1.809068067466581],
          [0.0,0.0,-6.661338147750939E-16]]}
 
incanter.irepl=> (println (decomp-qr M2))
{
:Q #vectorz/matrix [[0.0,-0.7745966692414818,-0.30512113519655665,0.5539103544817643,-0.009187603292109298],
          [-0.18257418583505536,-0.5163977794943237,0.24754825162995142,-0.594633690716072,-0.5339762513261572],
          [-0.3651483716701107,-0.258198889747162,-0.12568824995571656,-0.41734960180272546,0.7810389066481741],
          [-0.5477225575051661,4.996003610813204E-16,0.7292162858078016,0.40295885782662166,0.07660135385056112],
          [-0.7302967433402214,0.25819888974716165,-0.5459551522854807,0.05511408021041447,-0.31447640588046855]],
:R #vectorz/matrix [[-27.386127875258307,-29.211869733608857,-31.037611591959404,-32.86335345030996,-34.68909530866052],
          [0.0,-1.2909944487358018,-2.5819888974716023,-3.872983346207408,-5.163977794943221],
          [0.0,0.0,3.1403075784452076E-15,7.690699366007125E-16,-3.204335410487563E-15],
          [0.0,0.0,0.0,2.755673002419323E-15,1.1022692009677294E-14],
          [0.0,0.0,0.0,0.0,-1.5777218104420236E-30]]}
Poznámka: v posledním výsledku je pěkně vidět, jak vypadá matice R.

17. Choleského dekompozice

Poslední dekompozicí, kterou si dnes popíšeme, je takzvaná Choleského dekompozice, kterou lze použít pro symetrické matice. Výsledkem jsou opět dvě matice, konkrétně dvě trojúhelníkové matice, přičemž jedna trojuhelníková matice je hermitovsky sdružená k matici druhé (v reálném případě transponovaná). Příklad vstupní matice jsem převzal z Wikipedie:

CS24_early

incanter.irepl=> (def M1 (symmetric-matrix [4 12 37 -16 -43 98]))
#'incanter.irepl/M1
 
incanter.irepl=> M1
#vectorz/matrix [[ 4.0, 12.0,-16.0],
         [ 12.0, 37.0,-43.0],
         [-16.0,-43.0, 98.0]]
 
incanter.irepl=> (decomp-cholesky M1)
{
:L #vectorz/matrix [[ 2.0, 0.0, 0.0],
           [ 6.0, 1.0, 0.0],
           [-8.0, 5.0, 3.0]],
:L* #vectorz/matrix [[ 2.0, 6.0,-8.0],
           [ 0.0, 1.0, 5.0],
           [ 0.0, 0.0, 3.0]]}

Povšimněte si, že skutečně byly vypočteny dvě matice, přičemž druhá je transponovaná matice první. Obě matice jsou současně trojúhelníkové.

18. Repozitář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/incanter-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Popis Cesta
1 01_matrix_contructors.clj různé konstruktory matic https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/01_matrix_contructors.clj
2 02_matrix_item_operations.clj operace prováděné nad prvky matic https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/02_matrix_item_operations.clj
3 03_matrix_operations.clj operace prováděné s celými maticemi https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/03_matrix_operations.clj
4 04_matrix_solve_A.clj řešení lineární rovnice https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/04_matrix_solve_A.clj
5 05_matrix_solve_B.clj řešení soustavy lineárních rovnic https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/05_matrix_solve_B.clj
6 06_matrix_decomp.clj dekompozice matic https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/06_matrix_decomp.clj
7 07_matrix_subset.clj čtení podmatic https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/07_matrix_subset.clj
8 08_view_matrix.clj zobrazení matic v samostatném okně s GUI https://github.com/tisnik/incanter-examples/blob/master/incanter-1/08_view_matrix.clj

19. Předchozí články o programovacím jazyku Clojure a jeho knihovnách

 1. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 2. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 3. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 4. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 5. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 6. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 7. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 8. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 9. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 10. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 11. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 12. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 13. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 14. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 15. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 16. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s řetězci
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-retezci/
 17. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s kolekcemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-kolekcemi/
 18. Programovací jazyk Clojure – práce s mapami a množinami
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-prace-s-mapami-a-mnozinami/
 19. Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-zaklady-zpracovani-xml/
 20. Programovací jazyk Clojure – testování s využitím knihovny Expectations
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-testovani-s-vyuzitim-knihovny-expectations/
 21. Programovací jazyk Clojure – některé užitečné triky použitelné (nejenom) v testech
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-nektere-uzitecne-triky-pouzitelne-nejenom-v-testech/
 22. Enlive – výkonný šablonovací systém pro jazyk Clojure
  http://www.root.cz/clanky/enlive-vykonny-sablonovaci-system-pro-jazyk-clojure/
 23. Nástroj Leiningen a programovací jazyk Clojure: tvorba vlastních knihoven pro veřejný repositář Clojars
  http://www.root.cz/clanky/nastroj-leiningen-a-programovaci-jazyk-clojure-tvorba-vlastnich-knihoven-pro-verejny-repositar-clojars/
 24. Novinky v Clojure verze 1.8.0
  http://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–8–0/
 25. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async/
 26. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (pokračování)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-pokracovani/
 27. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-dokonceni/
 28. Vytváříme IRC bota v programovacím jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/vytvarime-irc-bota-v-programovacim-jazyce-clojure/
 29. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 30. Multimetody v Clojure aneb polymorfismus bez použití OOP
  https://www.root.cz/clanky/multimetody-v-clojure-aneb-polymorfismus-bez-pouziti-oop/
 31. Práce s externími Java archivy v programovacím jazyku Clojure
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-externimi-java-archivy-v-programovacim-jazyku-clojure/
 32. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 33. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 34. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 35. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 36. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 37. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/
 38. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 39. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 40. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 41. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 42. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 43. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 44. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 45. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 46. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 47. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 48. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 49. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 50. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 51. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/
 52. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/
 53. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/
 54. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/
 55. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 56. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 57. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 58. Novinky v Clojure verze 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–9–0/
 59. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 60. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 61. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/
 62. Incanter: prostředí pro statistické výpočty s grafickým výstupem založené na Clojure
  https://www.root.cz/clanky/incanter-prostredi-pro-statisticke-vypocty-s-grafickym-vystupem-zalozene-na-clojure/

20. Odkazy na Internetu

 1. Stopa (algebra)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Stopa_(algebra)
 2. Matrix calculator
  https://matrixcalc.org/en/
 3. Incanter is a Clojure-based, R-like platform for statistical computing and graphics.
  http://incanter.org/
 4. Evolution of incanter (Gource Visualization)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TVfL5nPELr4
 5. Questions tagged [incanter] (na Stack Overflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/tagged/incanter?sor­t=active
 6. Data Sorcery with Clojure
  https://data-sorcery.org/contents/
 7. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System
  https://rd.springer.com/chap­ter/10.1007/978–3–7908–2084–3_2
 8. Incanter Cheat Sheet
  http://incanter.org/docs/incanter-cheat-sheet.pdf
 9. Back to the Future: Lisp as a Base for a Statistical Computing System (celá verze článku)
  https://www.researchgate.net/pu­blication/227019917_Back_to_the_Fu­ture_Lisp_as_a_Base_for_a_Sta­tistical_Computing_System
 10. Lisp-Stat Information
  http://homepage.cs.uiowa.e­du/~luke/xls/xlsinfo/
 11. Sample Plots in Incanter
  https://github.com/incanter/in­canter/wiki/Sample-Plots-in-Incanter#line
 12. vectorz-clj
  https://github.com/mikera/vectorz-clj
 13. vectorz – Examples
  https://github.com/mikera/vectorz-clj/wiki/Examples
 14. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 15. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 16. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 17. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 18. Colt
  http://dst.lbl.gov/ACSSoftware/colt/
 19. Parallel Colt: Open Source Libraries for High Performance Scientific and Technical Computing in Java
  http://incanter.org/docs/pa­rallelcolt/api/
 20. Processing
  https://www.processing.org/
 21. The R Project for Statistical Computing
  https://www.r-project.org/
 22. Humane test output for clojure.test
  https://github.com/pjstadig/humane-test-output
 23. iota
  https://github.com/juxt/iota
 24. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 25. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 26. Zip archiv s Clojure 1.9.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.9.0/clojure-1.9.0.zip
 27. Clojure 1.9 is now available
  https://clojure.org/news/2017/12/08/clo­jure19
 28. Deps and CLI Guide
  https://clojure.org/guides/dep­s_and_cli
 29. Changes to Clojure in Version 1.9
  https://github.com/clojure/clo­jure/blob/master/changes.md
 30. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec
 31. Zip archiv s Clojure 1.8.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.8.0/clojure-1.8.0.zip
 32. Clojure 1.8 is now available
  http://clojure.org/news/2016/01/19/clo­jure18
 33. Socket Server REPL
  http://dev.clojure.org/dis­play/design/Socket+Server+REPL
 34. CLJ-1671: Clojure socket server
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1671
 35. CLJ-1449: Add clojure.string functions for portability to ClojureScript
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1449
 36. Launching a Socket Server
  http://clojure.org/referen­ce/repl_and_main#_launchin­g_a_socket_server
 37. API for clojure.string
  http://clojure.github.io/clo­jure/branch-master/clojure.string-api.html
 38. Clojars:
  https://clojars.org/
 39. Seznam knihoven na Clojars:
  https://clojars.org/projects
 40. Clojure Cookbook: Templating HTML with Enlive
  https://github.com/clojure-cookbook/clojure-cookbook/blob/master/07_webapps/7–11_enlive.asciidoc
 41. An Introduction to Enlive
  https://github.com/swannodette/enlive-tutorial/
 42. Enlive na GitHubu
  https://github.com/cgrand/enlive
 43. Expectations: příklady atd.
  http://jayfields.com/expectations/
 44. Expectations na GitHubu
  https://github.com/jaycfi­elds/expectations
 45. Lein-expectations na GitHubu
  https://github.com/gar3thjon3s/lein-expectations
 46. Testing Clojure With Expectations
  https://semaphoreci.com/blog/2014/09/23/tes­ting-clojure-with-expectations.html
 47. Clojure testing TDD/BDD libraries: clojure.test vs Midje vs Expectations vs Speclj
  https://www.reddit.com/r/Clo­jure/comments/1viilt/cloju­re_testing_tddbdd_librari­es_clojuretest_vs/
 48. Testing: One assertion per test
  http://blog.jayfields.com/2007/06/tes­ting-one-assertion-per-test.html
 49. Rewriting Your Test Suite in Clojure in 24 hours
  http://blog.circleci.com/rewriting-your-test-suite-in-clojure-in-24-hours/
 50. Clojure doc: zipper
  http://clojuredocs.org/clo­jure.zip/zipper
 51. Clojure doc: parse
  http://clojuredocs.org/clo­jure.xml/parse
 52. Clojure doc: xml-zip
  http://clojuredocs.org/clojure.zip/xml-zip
 53. Clojure doc: xml-seq
  http://clojuredocs.org/clo­jure.core/xml-seq
 54. Parsing XML in Clojure
  https://github.com/clojuredocs/guides
 55. Clojure Zipper Over Nested Vector
  https://vitalyper.wordpres­s.com/2010/11/23/clojure-zipper-over-nested-vector/
 56. Understanding Clojure's PersistentVector implementation
  http://blog.higher-order.net/2009/02/01/understanding-clojures-persistentvector-implementation
 57. Understanding Clojure's PersistentHashMap (deftwice…)
  http://blog.higher-order.net/2009/09/08/understanding-clojures-persistenthashmap-deftwice.html
 58. Assoc and Clojure's PersistentHashMap: part ii
  http://blog.higher-order.net/2010/08/16/assoc-and-clojures-persistenthashmap-part-ii.html
 59. Ideal Hashtrees (paper)
  http://lampwww.epfl.ch/pa­pers/idealhashtrees.pdf
 60. Clojure home page
  http://clojure.org/
 61. Clojure (downloads)
  http://clojure.org/downloads
 62. Clojure Sequences
  http://clojure.org/sequences
 63. Clojure Data Structures
  http://clojure.org/data_structures
 64. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 2.2.1 Representing Sequences
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-15.html#%_sec2.2.1
 65. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 3.3.1 Mutable List Structure
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-22.html#%_sec3.3.1
 66. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 67. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 68. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 69. ClojureDoc (rozcestník s dokumentací jazyka Clojure)
  http://clojuredocs.org/
 70. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 71. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 72. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 73. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 74. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 75. Čistě funkcionální (datové struktury, jazyky, programování)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Čistě_funkcionální
 76. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 77. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 78. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 79. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 80. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 81. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 82. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 83. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 84. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 85. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 86. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 87. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 88. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 89. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 90. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 91. Třída java.lang.String
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­g.html
 92. Třída java.lang.StringBuffer
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuffer.html
 93. Třída java.lang.StringBuilder
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuilder.html
 94. StringBuffer versus String
  http://www.javaworld.com/ar­ticle/2076072/build-ci-sdlc/stringbuffer-versus-string.html
 95. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 96. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 97. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 98. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 99. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 100. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 101. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 102. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 103. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 104. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 105. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 106. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 107. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 108. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 109. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.