Hlavní navigace

Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

29. 3. 2018
Doba čtení: 29 minut

Sdílet

 Autor: Clojure
V dnešním článku dokončíme téma, kterému jsme se začali věnovat minule. Jedná se o použití doménově specifického jazyka Gherkin pro tvorbu testovacích scénářů v programovacím jazyku Clojure.

Obsah

1. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

2. Jednoduchý testovací scénář pro kontrolu funkčnosti REST API GitHubu

3. Struktura projektu pro spuštění testovacího scénáře

4. Implementace jednotlivých kroků testovacího scénáře

5. Spuštění testovacího scénáře

6. Zjednodušení projektu s testovacím scénářem

7. Rozšíření testovacích scénářů – vyhledání uživatelů GitHubu

8. Spuštění testovacích scénářů ve chvíli, kdy nejsou implementovány všechny požadované kroky

9. Vytvoření projektu s novými závislostmi

10. Implementace nových kroků vyžadovaných testovacími scénáři

11. Spuštění testovacích scénářů kompletního projektu

12. Vylepšení testovacího scénáře – vyhledání informací o větším množství uživatelů

13. Opětovné spuštění testovacích scénářů

14. Malá úprava testů pro uživatele GitHubu bez vyplněné společnosti

15. Testovací scénář použitelný pro libovolné REST API, nejenom pro GitHub

16. Úprava kroků testu

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

19. Odkazy na Internetu

1. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

V dnešním článku o programovacím jazyce Clojure dokončíme téma, kterému jsme se začali věnovat minule. Již v předchozím článku jsme si totiž ukázali, jakým způsobem je možné zaintegrovat testovací scénáře popsané v jazyku Gherkin do projektu naprogramovaného v Clojure. Samotné kroky prováděné v testech byly napsány s využitím knihovny Expectations, což je – samozřejmě jen pouze podle mého názoru – téměř ideální kombinace (jak již víme, je přímé použití clojure.test příliš nízkoúrovňové). Dnes si ukážeme poněkud praktičtější použití při testování REST API. Pro jednoduchost nebudeme testovat API vlastního serveru, ale budeme testy spouštět oproti API GitHubu, které je dostatečně zdokumentováno a pro některé operace se dokonce ani nebudeme muset přihlašovat :-)

Obrázek 1: Ukázka scénářů napsaných v jazyce Gherkin.

2. Jednoduchý testovací scénář pro kontrolu funkčnosti REST API GitHubu

Nejprve si připravíme soubor s prozatím jediným testovacím scénářem. V tomto scénáři, který bude skutečně velmi jednoduchý, budeme vycházet z předpokladu (Given), že je dostupný web GitHubu. Pokud tomu tak je, tak se pokusíme přistoupit na výchozí bod REST API GitHubu metodou GET (When). Očekáváme přitom, že služba odpoví běžným způsobem a vrátí stavový kód 200 OK (Then). Celý scénář je uložen v souboru nazvaném github.feature, vypadá následovně:

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given GitHub is accessible
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code

Poznámka: řádkem obsahujícím @smoketest byl ke scénáři přiřazen tag. Díky použití tagů lze jednoduše vybírat, které testy se mají spustit.

3. Struktura projektu pro spuštění testovacího scénáře

Testovací scénář bude uložen do nového projektu, který nazveme (kvůli mé malé obrazotvornosti) jednoduše „cucumber+expect7“. Základní strukturu projektu opět, jak je již zvykem, vytvoříme příkazem:

$ lein new app cucumber+expect7

Výsledkem by měla být tato adresářová struktura:

├── doc
│   └── intro.md
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
├── resources
├── src
│   └── cucumber+expect7
│     └── core.clj
└── test
  └── cucumber+expect7
    └── core_test.clj
 
6 directories, 6 files

Následně do projektu přidáme adresář „features“ a v něm vytvoříme soubor s výše popsaným testovacím scénářem. Dále ještě vytvoříme podadresář „features/step_definitions“ s prozatím prázdným souborem pojmenovaným „github_steps.clj“. Nová adresářová struktura projektu bude nyní vypadat následovně:

├── bdd
├── doc
│   └── intro.md
├── features
│   ├── github.feature
│   └── step_definitions
│     └── github_steps.clj
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
├── resources
├── src
│   └── cucumber+expect7
│     └── core.clj
└── test
  └── cucumber+expect7
    └── core_test.clj
 
8 directories, 9 files

Provést musíme ještě jednu důležitou změnu, a to konkrétně úpravu projektového souboru „project.clj“. Do něj přidáme řádky popisující přídavné moduly a knihovny, které použijeme v testech. Kromě toho také musíme přidat klíč s informací o tom, kde se mají hledat testovací scénáře:

(defproject cucumber+expect7 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.8.0"]
          [expectations "2.0.9"]]
  :plugins [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]
       [lein-expectations "0.0.8"]]
  :cucumber-feature-paths ["features/"]
  :main ^:skip-aot cucumber+expect7.core
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}
        :dev {:dependencies [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]]}})

4. Implementace jednotlivých kroků testovacího scénáře

Nyní musíme implementovat jednotlivé kroky testovacího scénáře. Tyto kroky budou uloženy ve zdrojovém kódu step_definitions/github_steps.clj. Celý skript je rozdělen do několika částí.

Nejdříve jsou uvedeny importy dalších modulů, které budou v testu použity. Zejména budeme využívat již popsanou knihovnu Expectations a v ní deklarované makro expect:

(use '[cucumber+expect7.core])
(require '[expectations :refer [expect]])

Následně si pro jednoduchost vytvoříme dva symboly, v nichž budou uloženy adresy GitHubu i základ adresy služeb GitHubu dostupných přes REST API (v ideálním případě by se tyto konstanty načetly ze souborů, více viz další text):

(def URL "https://github.com")
(def API-URL "https://api.github.com")

Další symbol je navázán na atom obsahující kontext testů, tj. stav, který může být v jednotlivých krocích buď měněn nebo testován jeho obsah. O významu kontextu jsme se zmínili minule (ve skutečnosti není nutné používat zrovna atom, ale je to nejjednodušší řešení):

(def context (atom {:response nil}))

Další část skriptu obsahuje definici funkce určené pro přístup k REST API či k libovolné URL. První řádek není nutné použít v případě, že Clojure používá Javu 8 nebo Javu 9, ovšem v Javě 7 či dokonce v Javě 6 je nutné povolit novější verze TLS. Ostatně i z tohoto důvodu zde nepoužívám žádnou knihovnu typu clj-http, protože se tím nastavení protokolu https dosti komplikuje (popravdě řečeno jsem nepřišel na to, jak tento problém v Javě 7 a Javě 6 elegantně řešit). Samotná funkce request je jednoduchá – otevře připojení na zadanou adresu, přečte data ze vstupního proudu a uloží tato data a současně i stavový kód HTTP do kontextu:

(System/setProperty "https.protocols" "TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2")
 
(defn request
  [address]
  (let [url    (new java.net.URL address)
     connection (.openConnection url)]
     (.connect connection)
     {:status (.getResponseCode connection)
      :content (slurp (.getInputStream connection))}))

Následuje implementace všech tří kroků testu – předpokladu, který musí být splněn před spuštěním, kroku, v němž přistupujeme k URL GitHubu a konečně ke kontrole stavového kódu HTTP, který se vrátil. Očekávaný kód získáme parsingem řádku zapsaného v testovacím scénáři:

(Given #"^GitHub is accessible$"
  []
  (let [response (request URL)]
    (expect (:status response) 200)))
 
 
(When #"^I access the API endpoint /$"
  []
  (let [response (request (str API-URL "/"))]
    (swap! context assoc :response response)))
 
 
(Then #"^I should receive response with (\d+) status code$"
  [code]
  (let [expected_code (Integer/parseInt code)
     actual_code  (-> @context :response :status)]
     (expect expected_code actual_code)))
Mohlo by se zdát, že namísto vlastní funkce request by se mohla přímo volat funkce slurp, která dokáže načíst data ze zadané URL. To je sice opravdu možné, ovšem my potřebujeme znát i stavový kód HTTP (tedy 200, 500, 401, 404 atd. atd.).

5. Spuštění testovacího scénáře

Připomeňme si, že o spuštění testovacího scénáře se postará příkaz:

$ lein cucumber

Pokud tento příkaz skutečně spustíme, měly by se vypsat následující řádky (samozřejmě za předpokladu, že je GitHub dostupný). Výsledek bude vypadat zhruba následovně:

Running cucumber...
Looking for features in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect7/features]
Looking for glue in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect7/features/step_definitions]
...
 
1 Scenarios (1 passed)
3 Steps (3 passed)
0m1.627s
 
 
Ran 2 tests containing 2 assertions in 11 msecs
0 failures, 0 errors.

Z výsledků je patrné, že se scénář (prozatím jediný) skutečně spustil a všechny tři jeho kroky proběhly bez chyby.

Obrázek 2: Skutečná podoba výstupu po spuštění testovacího scénáře z příkazové řádky.

6. Zjednodušení projektu s testovacím scénářem

Ve skutečnosti byl předchozí projekt příliš složitý a obsahoval několik adresářů a souborů, které jsme žádným způsobem nemohli využít. Je tomu tak z toho důvodu, že základní struktura projektu byla vytvořena nástrojem Leiningen, který pouze využívá předpřipravené šablony. Pro naše účely však vůbec nebudeme potřebovat ani zdrojové kódy uložené v adresáři „src“ ani jednotkové testy uložené standardně v adresáři „test“. Původní struktura projektu vypadala následovně:

├── bdd
├── doc
│   └── intro.md
├── features
│   ├── github.feature
│   └── step_definitions
│     └── github_steps.clj
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
├── resources
├── src
│   └── cucumber+expect7
│     └── core.clj
└── test
  └── cucumber+expect7
    └── core_test.clj
 
8 directories, 9 files

Pokud odstraníme výše zmíněné adresáře „src“ a „test“ i s jejich obsahem, získáme jednodušší projekt:

├── bdd
├── doc
│   └── intro.md
├── features
│   ├── github.feature
│   └── step_definitions
│     └── github_steps.clj
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
└── resources
 
4 directories, 7 files

Navíc ovšem musíme z projektového souboru „project.clj“ odstranit řádek:

  :main ^:skip-aot cucumber+expect7.core

Výsledný soubor, který je tentokrát součástí druhého demonstračního příkladu, vypadá takto:

(defproject cucumber+expect8 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.8.0"]
          [expectations "2.0.9"]]
  :plugins [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]
       [lein-expectations "0.0.8"]]
  :cucumber-feature-paths ["features/"]
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}
        :dev {:dependencies [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]]}})

Od této chvíle samozřejmě nebude možné použít příkaz pro spuštění aplikace (protože žádná skutečná aplikace neexistuje):

$ lein run
 
No :main namespace specified in project.clj.

Pokus o spuštění jednotkových testů také dopadne poněkud podezřele (i když je pravda, že pokud žádné testy neexistují, je statistika vypsána dobře):

$ lein test
 
lein test user
 
Ran 0 tests containing 0 assertions.
0 failures, 0 errors.

Spuštění testovacího scénáře je naproti tomu samozřejmě možné:

$ lein cucumber
 
Running cucumber...
Looking for features in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect8/features]
Looking for glue in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect8/features/step_definitions]
...
 
1 Scenarios (1 passed)
3 Steps (3 passed)
0m1.906s
 
 
Ran 2 tests containing 2 assertions in 12 msecs
0 failures, 0 errors.

7. Rozšíření testovacích scénářů – vyhledání uživatelů GitHubu

Nyní se zaměřme na nepatrně složitější testovací scénář. Budeme v něm na GitHubu vyhledávat uživatele podle jejich nicku (přezdívky) a zjišťovat jejich skutečné jméno a firmu, pro kterou pracují. Pro tento účel existuje v REST API GitHubu příslušný endpoint, takže implementace testovacích kroků bude poměrně jednoduchá. Nejprve si ukažme první verzi scénáře. Může vypadat takto:

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given GitHub is accessible
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code
 
 Scenario: Check the user search feature
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick torvalds
  Then I should receive response with 200 status code
  Then I should receive proper JSON response
  Then I should find the user with full name Linus Torvalds
  Then I should find that the user works for company Linux Foundation

Ve skutečnosti se tímto způsobem většinou scénáře nepíšou, a to z toho důvodu, že série za sebou jdoucích vět začínajících slovem Then nevypadá příliš čitelně. Namísto toho je ale možné použít And s prakticky stejným významem (zavolají se naprosto stejné testovací kroky, samozřejmě pokud nedojde k pádu testu). Druhá verze testovacího scénáře tedy bude vypadat následovně:

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given GitHub is accessible
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code
 
 Scenario: Check the user search feature
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick torvalds
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name Linus Torvalds
   And I should find that the user works for company Linux Foundation

8. Spuštění testovacích scénářů ve chvíli, kdy nejsou implementovány všechny požadované kroky

Pokud nyní, tj. bez dalších úprav projektu, testovací scénář spustíme, vypíšou se podle očekávání zprávy o tom, které kroky zatím nejsou definovány i s nápovědou, jak je můžeme definovat (ovšem nástroj Cucumber samozřejmě neví, které části popisu testovacích scénářů obsahují proměnné, takže nápověda není úplná):

$ lein cucumber
 
..U.UUUUU
 
2 Scenarios (2 undefined)
9 Steps (6 undefined, 3 passed)
0m2.152s
 
 
You can implement missing steps with the snippets below:
 
(Then #"^I should receive response with (\d+) status code$" [arg1]
 (comment Write code here that turns the phrase above into concrete actions )
 (throw (cucumber.api.PendingException.)))
 
(When #"^I search for user with nick torvalds$" []
 (comment Write code here that turns the phrase above into concrete actions )
 (throw (cucumber.api.PendingException.)))
 
(Then #"^I should receive proper JSON response$" []
 (comment Write code here that turns the phrase above into concrete actions )
 (throw (cucumber.api.PendingException.)))
 
(Then #"^I should find the user with full name Linus Torvalds$" []
 (comment Write code here that turns the phrase above into concrete actions )
 (throw (cucumber.api.PendingException.)))
 
(Then #"^I should find that the user works for company Linux Foundation$" []
 (comment Write code here that turns the phrase above into concrete actions )
 (throw (cucumber.api.PendingException.)))
 
 
Ran 1 tests containing 1 assertions in 11 msecs
0 failures, 0 errors.

Obrázek 3: Spuštění testů ve chvíli, kdy ještě nejsou definovány všechny testovací kroky.

9. Vytvoření projektu s novými závislostmi

Implementaci výše uvedených kroků testovacího scénáře vytvoříme v dnešním třetím demonstračním projektu. Základní struktura tohoto projektu je shodná s projektem předchozím, ovšem další úpravy již budou odlišné:

├── bdd
├── doc
│   └── intro.md
├── features
│   ├── github.feature
│   └── step_definitions
│     └── github_steps.clj
├── LICENSE
├── project.clj
├── README.md
└── resources
 
4 directories, 7 files

První podstatná změna se týká projektového souboru „project.clj“. Musíme do něj totiž přidat novou knihovnu „org.clojure/data.json“, a to pochopitelně z toho důvodu, že REST API GitHubu používá pro přenos údajů formát JSON:

(defproject cucumber+expect9 "0.1.0-SNAPSHOT"
  :description "FIXME: write description"
  :url "http://example.com/FIXME"
  :license {:name "Eclipse Public License"
       :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
  :dependencies [[org.clojure/clojure "1.8.0"]
          [org.clojure/data.json "0.2.5"]
          [expectations "2.0.9"]]
  :plugins [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]
       [lein-expectations "0.0.8"]]
  :cucumber-feature-paths ["features/"]
  :target-path "target/%s"
  :profiles {:uberjar {:aot :all}
        :dev {:dependencies [[com.siili/lein-cucumber "1.0.7"]]}})

10. Implementace nových kroků vyžadovaných testovacími scénáři

Nyní budeme implementovat kód jednotlivých testovacích kroků. První část již známe, protože jsme se s ní seznámili v předchozích kapitolách. Pouze budeme muset doplnit import knihovny clojure.data/json:

(require '[expectations :refer [expect]])
(require '[clojure.data.json :as json])
 
 
(def URL "https://github.com/")
(def API-URL "https://api.github.com")
 
(def context (atom {:response nil}))
 
(System/setProperty "https.protocols" "TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2")
 
 
(defn request
  [address]
  (let [url    (new java.net.URL address)
     connection (.openConnection url)]
     (.connect connection)
     {:status (.getResponseCode connection)
      :content (slurp (.getInputStream connection))}))
 
 
(Given #"^GitHub is accessible$"
  []
  (let [response (request URL)]
    (expect (:status response) 200)))
 
 
(When #"^I access the API endpoint (.+)$"
  [endpoint]
  (let [response (request (str API-URL endpoint))]
    (swap! context assoc :response response)))

Následuje implementace nových kroků. Nejdříve se jedná o krok, v němž se pokusíme vyhledat uživatele podle jeho nicku (přezdívky). Je to snadné, protože postačuje do REST API endpointu „/users/“ poslat nick a měl by se vrátit JSON s podrobnějšími informacemi o tomto uživateli. Pro jistotu omezíme množinu znaků použitých pro zápis nicku. Odpověď, kterou získáme, uložíme bez dalšího zpracování do kontextu:

(When #"^I search for user with nick ([A-Za-z0-9]+)$"
  [nick]
  (let [response (request (str API-URL "/users/" nick))]
    (swap! context assoc :response response)))

Další krok s kontrolou návratového kódu již známe:

(Then #"^I should receive response with (\d+) status code$"
  [code]
  (let [expected_code (Integer/parseInt code)
     actual_code  (-> @context :response :status)]
     (expect expected_code actual_code)))

Následuje test, který zjišťuje, zda se v těle odpovědi skutečně nachází data ve formátu JSON. V tomto případě se pouze pokusíme o parsing dat se zahozením výsledku (parsing není „línou“ funkcí, takže by se skutečně měl provést):

(Then #"^I should receive proper JSON response$"
  []
  (let [content (-> @context :response :content)]
    (json/read-str content)))

Poslední dva testovací kroky zjišťují informace uložené pod klíči „name“ a „company“ v datové struktuře získané z JSON dat. Připomeňme si, že funkci get je možné použít i ve chvíli, kdy příslušný klíč neexistuje:

(Then #"^I should find the user with full name (.+)$"
  [full-name]
  (let [content (-> @context :response :content json/read-str)]
    (expect (get content "name") full-name)))
 
 
(Then #"^I should find that the user works for company (.+)$"
  [company-name]
  (let [content (-> @context :response :content json/read-str)]
    (expect (get content "company") company-name)))

Poznámka: efektivnější by bylo uložit výsledek parsingu JSONu do kontextu již v kroku „I should receive proper JSON response“.

11. Spuštění testovacích scénářů kompletního projektu

Nyní je již vše připravené pro spuštění nového testovacího scénáře, takže si ho zkusme spustit:

$ lein cucumber
 
Running cucumber...
Looking for features in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect9/features]
Looking for glue in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect9/features/step_definitions]
.........
 
2 Scenarios (2 passed)
9 Steps (9 passed)
0m2.418s
 
 
Ran 4 tests containing 4 assertions in 15 msecs
0 failures, 0 errors.

Obrázek 4: Spuštění kompletního testovacího scénáře.

12. Vylepšení testovacího scénáře – vyhledání informací o větším množství uživatelů

Připomeňme si, že jednou z velmi zajímavých možností, jakými je možné testovací scénáře rozšířit, spočívá v tom, že se specifikuje tabulka či tabulky se vstupními hodnotami a očekávanými výsledky. Takovou tabulku si samozřejmě můžeme připravit i pro test s vyhledáním uživatelů na GitHubu:

Nick Plné jméno Firma/organizace
torvalds Linus Torvalds Linux Foundation
brammool Bram Moolenaar Zimbu Labs
tisnik Pavel Tišnovský Red Hat, Inc.

(nemohl jsem odolat a přidal jsem se za oba velikány :-) Je tomu tak z toho důvodu, že potřebujeme otestovat i znaky s nabodeníčky)

Testovací scénář se již upraví snadno. Jen si připomeňme, že se musí použít Scenario Outline a ty části vět z testů, které se mají nahradit hodnotami z tabulky, se musí uzavřít do úhlových závorek:

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given GitHub is accessible
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code
 
 Scenario: Check the user search feature
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick torvalds
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name Linus Torvalds
   And I should find that the user works for company Linux Foundation
 
 Scenario Outline: Check the user search feature, perform the search for more users
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick <nick>
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name <fullname>
   And I should find that the user works for company <company>
 
   Examples: users
   |nick|fullname|company|
   |torvalds|Linus Torvalds|Linux Foundation|
   |brammool|Bram Moolenaar|Zimbu Labs|
   |tisnik|Pavel Tišnovský|Red Hat, Inc.|

13. Opětovné spuštění testovacích scénářů

Po spuštění takto upravených testů získáme již očekávané výsledky. Pouze bych upozornil na celkový počet kroků, který zde dosahuje hodnoty 27. Je tomu tak pochopitelně z toho důvodu, že se všechny kroky v posledním scénáři opakují třikrát, pokaždé pro jiný nick:

$ lein cucumber
 
Running cucumber...
Looking for features in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect9/features]
Looking for glue in: [/home/tester/temp/clojure/clojure-examples/cucumber+expect9/features/step_definitions]
.........
 
...........................
 
5 Scenarios (5 passed)
27 Steps (27 passed)
0m5.025s
 
 
Ran 4 tests containing 4 assertions in 13 msecs
0 failures, 0 errors.

14. Malá úprava testů pro uživatele GitHubu bez vyplněné společnosti

Někteří uživatelé přihlášení na GitHubu nemají vyplněnou společnost. To je kupodivu případ i Riche Hickeyho – autora programovacího jazyka Clojure i dalších zajímavých projektů. Nejdříve tedy Riche přidáme do tabulky v testovacím scénáři:

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given GitHub is accessible
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code
 
 Scenario: Check the user search feature
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick torvalds
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name Linus Torvalds
   And I should find that the user works for company Linux Foundation
 
 Scenario Outline: Check the user search feature, perform the search for more users
  Given GitHub is accessible
  When I search for user with nick
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name
   And I should find that the user works for company
 
   Examples: users
   |nick|fullname|company|
   |torvalds|Linus Torvalds|Linux Foundation|
   |brammool|Bram Moolenaar|Zimbu Labs|
   |richhickey|Rich Hickey||
   |tisnik|Pavel Tišnovský|Red Hat, Inc.|

A následně nepatrně upravíme příslušný testovací krok takovým způsobem, aby se vrátil prázdný řetězec pro ty uživatele GitHubu, kteří nemají firmu vyplněnou. Můžeme využít toho, že funkci get lze předat třetí nepovinný parametr s výchozí hodnotou:

(Then #"^I should find that the user works for company (.*)$"
  [company-name]
  (let [content (-> @context :response :content json/read-str)]
    (expect (get content "company" "") company-name)))

15. Testovací scénář použitelný pro libovolné REST API, nejenom pro GitHub

Na závěr provedeme ještě jedno vylepšení testovacího scénáře. Do věty začínající na Given vložíme jak jméno testované služby, tak i její adresu. Tyto informace se tedy budou moci stát součástí kontextu testů (viz zvýrazněné části obsahující modifikovatelný text):

Feature: GitHub API tests
 
 @smoketest
 Scenario: Check the GitHub API entry point
  Given REST API for GitHub service is accessible on URL https://api.github.com
  When I access the API endpoint /
  Then I should receive response with 200 status code
 
 Scenario: Check the user search feature
  Given REST API for GitHub service is accessible on URL https://api.github.com
  When I search for user with nick torvalds
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name Linus Torvalds
   And I should find that the user works for company Linux Foundation
 
 Scenario Outline: Check the user search feature, perform the search for more users
  Given REST API for GitHub service is accessible on URL https://api.github.com
  When I search for user with nick
  Then I should receive response with 200 status code
   And I should receive proper JSON response
   And I should find the user with full name
   And I should find that the user works for company
 
   Examples: users
   |nick|fullname|company|
   |torvalds|Linus Torvalds|Linux Foundation|
   |brammool|Bram Moolenaar|Zimbu Labs|
   |richhickey|Rich Hickey||
   |tisnik|Pavel Tišnovský|Red Hat, Inc.|

16. Úprava kroků testu

Začátek skriptu s testovacími kroky se bude muset nepatrně změnit, protože budeme potřebovat do kontextu přidat i URL testované služby (klidně si můžeme přidat i její jméno):

(require '[expectations :refer [expect]])
(require '[clojure.data.json :as json])
 
 
(def context (atom {:response nil
          :api-url nil}))

Následuje původní část:

(System/setProperty "https.protocols" "TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2")


(defn request
  [address]
  (let [url    (new java.net.URL address)
     connection (.openConnection url)]
     (.connect connection)
     {:status (.getResponseCode connection)
      :content (slurp (.getInputStream connection))}))

V kroku Given si zapamatujeme URL služby a následovně se ji pokusíme zkontaktovat (většina REST API služeb by měla zareagovat buď kódem 200 nebo 3×x pro přesměrování):

(Given #"^REST API for ([A-Za-z]+) service is accessible on URL (.*)$"
  [service url]
  (swap! context assoc :api-url url)
  (let [api-url (:api-url @context)
     response (request (:api-url @context))]
    (expect (:status response) 200)))

Další dva kroky již budou využívat URL uložené do kontextu:

ux tip do článku

(When #"^I access the API endpoint (.+)$"
  [endpoint]
  (let [api-url (:api-url @context)
     response (request (str api-url endpoint))]
    (swap! context assoc :response response)))
 
 
(When #"^I search for user with nick ([A-Za-z0-9]+)$"
  [nick]
  (let [api-url (:api-url @context)
     response (request (str api-url "/users/" nick))]
    (swap! context assoc :response response)))

Zajímavé je, že všechny další kroky (Then, And) již URL nepotřebují a tedy se ani jejich kód žádným způsobem nemusel modifikovat:

(Then #"^I should receive response with (\d+) status code$"
  [code]
  (let [expected_code (Integer/parseInt code)
     actual_code  (-> @context :response :status)]
     (expect expected_code actual_code)))
 
 
(Then #"^I should receive proper JSON response$"
  []
  (let [content (-> @context :response :content)]
    (json/read-str content)))
 
 
(Then #"^I should find the user with full name (.+)$"
  [full-name]
  (let [content (-> @context :response :content json/read-str)]
    (expect (get content "name") full-name)))
 
 
(Then #"^I should find that the user works for company (.*)$"
  [company-name]
  (let [content (-> @context :response :content json/read-str)]
    (expect (get content "company" "") company-name)))

17. Repositář s demonstračními příklady

Všech šest demonstračních příkladů a projektů určených pro programovací jazyk Clojure verze 1.9.0 popř. Clojure 1.8.0 bylo uloženo do repositáře, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/clojure-examples:

18. Odkazy na předchozí části tohoto seriálu

 1. Clojure 1: Úvod
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm/
 2. Clojure 2: Symboly, kolekce atd.
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-2-cast/
 3. Clojure 3: Funkcionální programování
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-3-cast-funkcionalni-programovani/
 4. Clojure 4: Kolekce, sekvence a lazy sekvence
  http://www.root.cz/clanky/clojure-aneb-jazyk-umoznujici-tvorbu-bezpecnych-vicevlaknovych-aplikaci-pro-jvm-4-cast-kolekce-sekvence-a-lazy-sekvence/
 5. Clojure 5: Sekvence, lazy sekvence a paralelní programy
  http://www.root.cz/clanky/clojure-a-bezpecne-aplikace-pro-jvm-sekvence-lazy-sekvence-a-paralelni-programy/
 6. Clojure 6: Podpora pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-6-futures-nejsou-jen-financni-derivaty/
 7. Clojure 7: Další funkce pro paralelní programování
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-7-dalsi-podpurne-prostredky-pro-paralelni-programovani/
 8. Clojure 8: Identity, stavy, neměnné hodnoty a reference
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-8-identity-stavy-nemenne-hodnoty-a-referencni-typy/
 9. Clojure 9: Validátory, pozorovatelé a kooperace s Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-9-validatory-pozorovatele-a-kooperace-mezi-clojure-a-javou/
 10. Clojure 10: Kooperace mezi Clojure a Javou
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-10-kooperace-mezi-clojure-a-javou-pokracovani/
 11. Clojure 11: Generátorová notace seznamu/list comprehension
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-11-generatorova-notace-seznamu-list-comprehension/
 12. Clojure 12: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM I:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-12-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm/
 13. Clojure 13: Překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM II:
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-13-preklad-programu-z-clojure-do-bajtkodu-jvm-pokracovani/
 14. Clojure 14: Základy práce se systémem maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-14-zaklady-prace-se-systemem-maker/
 15. Clojure 15: Tvorba uživatelských maker
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-15-tvorba-uzivatelskych-maker/
 16. Clojure 16: Složitější uživatelská makra
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-16-slozitejsi-uzivatelska-makra/
 17. Clojure 17: Využití standardních maker v praxi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-17-vyuziti-standardnich-maker-v-praxi/
 18. Clojure 18: Základní techniky optimalizace aplikací
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-18-zakladni-techniky-optimalizace-aplikaci/
 19. Clojure 19: Vývojová prostředí pro Clojure
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-19-vyvojova-prostredi-pro-clojure/
 20. Clojure 20: Vývojová prostředí pro Clojure (Vimu s REPL)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-20-vyvojova-prostredi-pro-clojure-integrace-vimu-s-repl/
 21. Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JS
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-21-clojurescript-aneb-preklad-clojure-do-javascriptu/
 22. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure/
 23. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-2/
 24. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-3/
 25. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (4)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-4/
 26. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (5)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-5/
 27. Leiningen: nástroj pro správu projektů napsaných v Clojure (6)
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-6/
 28. Programovací jazyk Clojure a databáze (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-databaze-1-cast/
 29. Pluginy pro Leiningen
  http://www.root.cz/clanky/leiningen-nastroj-pro-spravu-projektu-napsanych-v-clojure-pluginy-pro-leiningen/
 30. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi/
 31. Programovací jazyk Clojure a knihovny pro práci s vektory a maticemi (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-knihovny-pro-praci-s-vektory-a-maticemi-2/
 32. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk/
 33. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-2/
 34. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure/
 35. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (2)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-2/
 36. Seesaw: knihovna pro snadnou tvorbu GUI v jazyce Clojure (3)
  http://www.root.cz/clanky/seesaw-knihovna-pro-snadnou-tvorbu-gui-v-jazyce-clojure-3/
 37. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem/
 38. Programovací jazyk Clojure: syntéza procedurálních textur s využitím knihovny Clisk (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-synteza-proceduralnich-textur-s-vyuzitim-knihovny-clisk-dokonceni/
 39. Programovací jazyk Clojure a práce s Gitem (2)
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-a-prace-s-gitem-2/
 40. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s řetězci
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-retezci/
 41. Programovací jazyk Clojure – triky při práci s kolekcemi
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-triky-pri-praci-s-kolekcemi/
 42. Programovací jazyk Clojure – práce s mapami a množinami
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-prace-s-mapami-a-mnozinami/
 43. Programovací jazyk Clojure – základy zpracování XML
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-zaklady-zpracovani-xml/
 44. Programovací jazyk Clojure – testování s využitím knihovny Expectations
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-testovani-s-vyuzitim-knihovny-expectations/
 45. Programovací jazyk Clojure – některé užitečné triky použitelné (nejenom) v testech
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-clojure-nektere-uzitecne-triky-pouzitelne-nejenom-v-testech/
 46. Enlive – výkonný šablonovací systém pro jazyk Clojure
  http://www.root.cz/clanky/enlive-vykonny-sablonovaci-system-pro-jazyk-clojure/
 47. Nástroj Leiningen a programovací jazyk Clojure: tvorba vlastních knihoven pro veřejný repositář Clojars
  http://www.root.cz/clanky/nastroj-leiningen-a-programovaci-jazyk-clojure-tvorba-vlastnich-knihoven-pro-verejny-repositar-clojars/
 48. Novinky v Clojure verze 1.8.0
  http://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–8–0/
 49. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async/
 50. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (pokračování)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-pokracovani/
 51. Asynchronní programování v Clojure s využitím knihovny core.async (dokončení)
  http://www.root.cz/clanky/asynchronni-programovani-v-clojure-s-vyuzitim-knihovny-core-async-dokonceni/
 52. Vytváříme IRC bota v programovacím jazyce Clojure
  http://www.root.cz/clanky/vytvarime-irc-bota-v-programovacim-jazyce-clojure/
 53. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 54. Multimetody v Clojure aneb polymorfismus bez použití OOP
  https://www.root.cz/clanky/multimetody-v-clojure-aneb-polymorfismus-bez-pouziti-oop/
 55. Práce s externími Java archivy v programovacím jazyku Clojure
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-externimi-java-archivy-v-programovacim-jazyku-clojure/
 56. Pixie: lehký skriptovací jazyk s „kouzelnými“ schopnostmi
  https://www.root.cz/clanky/pixie-lehky-skriptovaci-jazyk-s-kouzelnymi-schopnostmi/
 57. Programovací jazyk Pixie: funkce ze základní knihovny a použití FFI
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-pixie-funkce-ze-zakladni-knihovny-a-pouziti-ffi/
 58. Novinky v Clojure verze 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/novinky-v-clojure-verze-1–9–0/
 59. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 60. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/

19. Odkazy na Internetu

 1. Humane test output for clojure.test
  https://github.com/pjstadig/humane-test-output
 2. iota
  https://github.com/juxt/iota
 3. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 4. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 5. Zip archiv s Clojure 1.9.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.9.0/clojure-1.9.0.zip
 6. Clojure 1.9 is now available
  https://clojure.org/news/2017/12/08/clo­jure19
 7. Deps and CLI Guide
  https://clojure.org/guides/dep­s_and_cli
 8. Changes to Clojure in Version 1.9
  https://github.com/clojure/clo­jure/blob/master/changes.md
 9. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec
 10. Zip archiv s Clojure 1.8.0
  http://repo1.maven.org/ma­ven2/org/clojure/clojure/1­.8.0/clojure-1.8.0.zip
 11. Clojure 1.8 is now available
  http://clojure.org/news/2016/01/19/clo­jure18
 12. Socket Server REPL
  http://dev.clojure.org/dis­play/design/Socket+Server+REPL
 13. CLJ-1671: Clojure socket server
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1671
 14. CLJ-1449: Add clojure.string functions for portability to ClojureScript
  http://dev.clojure.org/jira/browse/CLJ-1449
 15. Launching a Socket Server
  http://clojure.org/referen­ce/repl_and_main#_launchin­g_a_socket_server
 16. API for clojure.string
  http://clojure.github.io/clo­jure/branch-master/clojure.string-api.html
 17. Clojars:
  https://clojars.org/
 18. Seznam knihoven na Clojars:
  https://clojars.org/projects
 19. Clojure Cookbook: Templating HTML with Enlive
  https://github.com/clojure-cookbook/clojure-cookbook/blob/master/07_webapps/7–11_enlive.asciidoc
 20. An Introduction to Enlive
  https://github.com/swannodette/enlive-tutorial/
 21. Enlive na GitHubu
  https://github.com/cgrand/enlive
 22. Expectations: příklady atd.
  http://jayfields.com/expectations/
 23. Expectations na GitHubu
  https://github.com/jaycfi­elds/expectations
 24. Lein-expectations na GitHubu
  https://github.com/gar3thjon3s/lein-expectations
 25. Testing Clojure With Expectations
  https://semaphoreci.com/blog/2014/09/23/tes­ting-clojure-with-expectations.html
 26. Clojure testing TDD/BDD libraries: clojure.test vs Midje vs Expectations vs Speclj
  https://www.reddit.com/r/Clo­jure/comments/1viilt/cloju­re_testing_tddbdd_librari­es_clojuretest_vs/
 27. Testing: One assertion per test
  http://blog.jayfields.com/2007/06/tes­ting-one-assertion-per-test.html
 28. Rewriting Your Test Suite in Clojure in 24 hours
  http://blog.circleci.com/rewriting-your-test-suite-in-clojure-in-24-hours/
 29. Clojure doc: zipper
  http://clojuredocs.org/clo­jure.zip/zipper
 30. Clojure doc: parse
  http://clojuredocs.org/clo­jure.xml/parse
 31. Clojure doc: xml-zip
  http://clojuredocs.org/clojure.zip/xml-zip
 32. Clojure doc: xml-seq
  http://clojuredocs.org/clo­jure.core/xml-seq
 33. Parsing XML in Clojure
  https://github.com/clojuredocs/guides
 34. Clojure Zipper Over Nested Vector
  https://vitalyper.wordpres­s.com/2010/11/23/clojure-zipper-over-nested-vector/
 35. Understanding Clojure's PersistentVector implementation
  http://blog.higher-order.net/2009/02/01/understanding-clojures-persistentvector-implementation
 36. Understanding Clojure's PersistentHashMap (deftwice…)
  http://blog.higher-order.net/2009/09/08/understanding-clojures-persistenthashmap-deftwice.html
 37. Assoc and Clojure's PersistentHashMap: part ii
  http://blog.higher-order.net/2010/08/16/assoc-and-clojures-persistenthashmap-part-ii.html
 38. Ideal Hashtrees (paper)
  http://lampwww.epfl.ch/pa­pers/idealhashtrees.pdf
 39. Clojure home page
  http://clojure.org/
 40. Clojure (downloads)
  http://clojure.org/downloads
 41. Clojure Sequences
  http://clojure.org/sequences
 42. Clojure Data Structures
  http://clojure.org/data_structures
 43. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 2.2.1 Representing Sequences
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-15.html#%_sec2.2.1
 44. The Structure and Interpretation of Computer Programs: 3.3.1 Mutable List Structure
  http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-22.html#%_sec3.3.1
 45. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 46. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 47. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 48. ClojureDoc (rozcestník s dokumentací jazyka Clojure)
  http://clojuredocs.org/
 49. Clojure (na Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 50. Clojure (na Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 51. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 52. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 53. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 54. Čistě funkcionální (datové struktury, jazyky, programování)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Čistě_funkcionální
 55. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 56. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 57. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 58. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 59. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 60. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 61. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 62. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 63. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 64. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 65. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 66. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 67. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 68. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 69. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 70. Třída java.lang.String
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­g.html
 71. Třída java.lang.StringBuffer
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuffer.html
 72. Třída java.lang.StringBuilder
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/lang/Strin­gBuilder.html
 73. StringBuffer versus String
  http://www.javaworld.com/ar­ticle/2076072/build-ci-sdlc/stringbuffer-versus-string.html
 74. Threading macro (dokumentace k jazyku Clojure)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/->
 75. Understanding the Clojure → macro
  http://blog.fogus.me/2009/09/04/un­derstanding-the-clojure-macro/
 76. clojure.inspector
  http://clojure.github.io/clo­jure/clojure.inspector-api.html
 77. The Clojure Toolbox
  http://www.clojure-toolbox.com/
 78. Unit Testing in Clojure
  http://nakkaya.com/2009/11/18/unit-testing-in-clojure/
 79. Testing in Clojure (Part-1: Unit testing)
  http://blog.knoldus.com/2014/03/22/tes­ting-in-clojure-part-1-unit-testing/
 80. API for clojure.test – Clojure v1.6 (stable)
  https://clojure.github.io/clo­jure/clojure.test-api.html
 81. Leiningen: úvodní stránka
  http://leiningen.org/
 82. Leiningen: Git repository
  https://github.com/techno­mancy/leiningen
 83. leiningen-win-installer
  http://leiningen-win-installer.djpowell.net/
 84. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 85. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 86. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 87. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 88. Transient Data Structureshttp://clojure.or­g/transients

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.