Hlavní navigace

Instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V (dokončení)

26. 11. 2015
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

 Autor: Derrick Coetzee, podle licence: Public Domain CC0
Dnes dokončíme popis instrukčních sad rozšiřujících základní 32bitovou instrukční sadu RV32I. Seznámíme se s rozšířením „D“ (operace s čísly double), „Q“ (čísla se čtyřnásobnou přesností), „A“ (atomické operace), 64bitovou instrukční sadou i s rozšířením „C“ (komprimované instrukce).

Obsah

1. Instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V (dokončení)

2. Dokončení popisu rozšíření instrukční sady „F“

3. Instrukce určené pro modifikaci znaménka výsledku

4. Rozdíl mezi konverzí FP hodnoty na celé číslo a kopií bitového vzorku

5. Rozšíření instrukční sady „D“ – podpora pro hodnoty s dvojitou přesností

6. Rozšíření instrukční sady „Q“ – podpora pro hodnoty se čtyřnásobnou přesností

7. Rozšíření instrukční sady „A“ – podpora pro atomické operace

8. AMO: Atomic Memory Operation

9. 64bitová instrukční sada RV64I

10. Neoficiální rozšíření instrukční sady „C“ – komprimované instrukce

11. Odkazy na Internetu

1. Instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V (dokončení)

V předchozích dvou částech [1][2] seriálu o otevřené architektuře RISCových procesorových jader RISC-V jsme se seznámili jak se základní 32bitovou instrukční sadou pojmenovanou jednoduše RV32I (RISC-V 32bit Instructions), tak i s jejím rozšířením označeným písmenem „M“, které obsahuje nové instrukce určené pro provedení operací násobení a dělení. Teoreticky tedy tyto instrukce vyžadují hardwarovou násobičku a děličku, i když ve skutečnosti se může jednat i o implementaci založenou na ne-RISCovém mikroprogramovém řadiči. Taktéž jsme se ve stručnosti zmínili o rozšíření označeném písmenem „F“, tj. vlastně o matematickém koprocesoru určeném pro zpracování numerických hodnot s jednoduchou přesností (single/float). Termín „koprocesor“ zde používám z toho důvodu, že používá vlastní instrukční sadu i vlastní sadu registrů, i když fyzicky se velmi pravděpodobně bude jednat o totožný čip, na němž bude implementováno i RISCové jádro (a L1 cache).

Z předchozích dvou článků taktéž víme, že kromě rozšíření instrukční sady „M“ a „F“ jsou specifikována i další rozšíření, která mohou (ale nemusí) být na čipech RISC-V podporována. Jedná se především o rozšíření „D“, v němž jsou definovány instrukce provádějící operace s numerickými hodnotami s dvojnásobnou přesností (double), dále pak o rozšíření „Q“ pro operace s numerickými hodnotami s přesností čtyřnásobnou (quadruple) a taktéž o rozšíření „A“ s atomickými instrukcemi (resp. přesněji řečeno s instrukcemi, s jejichž využitím lze některé atomické operace provést, což je velmi důležitá vlastnost v případě použití většího množství paralelně běžících procesorových jader). Zapomenout nesmíme ani na sadu pojmenovanou RV64I s instrukcemi s 64bitovými operandy (64bitovými pracovními registry) a taktéž na prozatím neoficiální sadu „C“ s komprimovanými instrukcemi, které se vzdáleně podobají sadě Thumb známé z mikroprocesorů s architekturou ARM. Právě touto problematikou se budeme zabývat v dnešním článku.

2. Dokončení popisu rozšíření instrukční sady „F“

Před popisem dalších rozšíření instrukčních sad nejprve dokončeme popis rozšířené instrukční sady označené písmenem „F“, jemuž jsme se věnovali minule. Připomeňme si, že se jedná o instrukce určené pro provádění operací s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou s jednoduchou přesností (single/float). Jak tyto operace, tak i formát čísel je specifikován ve známé normě IEEE 754, která se v roce 2008 dočkala své úpravy a zpřesnění. Právě této upravené normě odpovídají i instrukce v rozšíření „F“. Vzhledem k tomu, že se počítá s existencí matematického koprocesoru pracujícího v ideálním případě paralelně s hlavním CPU, využívá se i oddělená sada pracovních registrů, které jsou pojmenovány f0f31. Každý z těchto registrů má šířku 32 bitů, což přesně odpovídá požadavkům datových typů single/float. Navíc se u většiny operací používá i stavový a řídicí registr nazvaný fcrs. K dispozici jsou pseudoinstrukce FRCSR a FSCSR sloužící pro přenos obsahu stavového a řídicího registru do libovolného pracovního registru celočíselné části mikroprocesoru (R=Read, S=Store).

Minule jsme si již popsali i většinu instrukcí podporovaných tímto matematickým koprocesorem. Zejména se jednalo o následující instrukce (vynechávám jen některé instrukce určené pro přenos dat, které popsané níže):

# Instrukce Význam
1 FLW načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSW uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)
     
3 FADD.S součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
4 FSUB.S rozdíl dvou FP hodnot
5 FMUL.S součin dvou FP hodnot
6 FDIV.S podíl dvou FP hodnot
7 FMIN.S vrací menší z obou FP hodnot
8 FMAX.S vrací větší z obou FP hodnot
     
9 FSQRT.S druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)
10 FMADD.S rs1×rs2+rs3 (multiply-add, čtyřadresový kód!)
11 FMSUB.S rs1×rs2-rs3
12 FNMADD.S -(rs1×rs2+rs3)
13 FNMSUB.S -(rs1×rs2-rs3)
     
14 FLT.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
15 FLE.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
16 FEQ.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
     
17 FCLASS zjistí „třídu“ FP hodnoty a nastaví deset bitů podle následující tabulky

3. Instrukce určené pro modifikaci znaménka výsledku

Mezi další instrukce provádějících operace s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou, které jsme si doposud nepopsali, patří především operace sloužící pro manipulaci se znaménkem výsledku. Tyto operace lze použít k mnoha účelům, typicky pro implementaci výpočtu absolutní hodnoty, negaci výsledku, popř. jen pro pouhý přesun dat atd. Všechny tři dále popsané instrukce mají ve svém slovu místo pro určení indexů dvou zdrojových registrů src1, src2 a jednoho registru cílového dest:

# Instrukce Význam
1 FSGNJ.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
2 FSGNJN.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
3 FSGNJX.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

Některé kombinace zdrojových registrů a cílového registru vedou k provedení operace, která má vlastní pseudoinstrukci (jen alias využívaný v assembleru):

Instrukce Pseudoinstrukce Význam
FSGNJ.S rx, ry, ry FMV.S rx, ry přesun dat (oba zdrojové registry jsou totožné)
FSGNJN.S rx, ry, ry FNEG.S rx, ry přesun dat s negací
FSGNJX.S rx, ry, ry FABS,S rx, ry výpočet absolutní hodnoty (XOR stejné hodnoty se vždy rovná nule)

4. Rozdíl mezi konverzí FP hodnoty na celé číslo a kopií bitového vzorku

Vraťme se ještě na chvíli k instrukcím, které slouží pro přesuny dat mezi registry hlavního mikroprocesoru (tj. mezi celočíselnými registry) a mezi registry procesoru matematického. V případě hlavního mikroprocesoru má programátor k dispozici celkem 31 registrů pojmenovaných x1x31 doplněných o „konstantní nulu“ reprezentovanou registrem x0. Matematický koprocesor má registry pojmenované f0f31. Existují celkem dva typy instrukcí zajišťujících přesuny dat. Prvním typem jsou konverzní instrukce FCVT doplněné o typ konvertovaných dat (W – 32bitové slovo se znaménkem, WU – 32bitové slovo bez znaménka, S – single) a samozřejmě i o směr konverze. Druhým typem jsou instrukce provádějící bitové kopie dat bez jakékoli konverze. Tyto instrukce (jsou dvě) se jmenují FMV:

# Instrukce Význam
1 FCVT.W.S převod FP na integer
2 FCVT.S.W převod integer na FP
3 FCVT.WU.S převod FP na unsigned integer
4 FCVT.S.WU převod unsigned integer na FP
     
5 FMV.X.S pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
6 FMV.S.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)

Konverzní instrukce zhruba odpovídají konverzím dat v jazyku C:

float f = fooBarBaz(...);
int  i = (int) f;

Bitové kopie se dají provést například s využitím unií (i když to přesně neodpovídá specifikaci):

union {
  int  i;
  float f;
} converter;
 
converter.f = 3.1415f;
int x = converter.i;

5. Rozšíření instrukční sady „D“ – podpora pro hodnoty s dvojitou přesností

Další rozšíření základní instrukční sady nese označení „D“, takže asi nebude velkým překvapením, že tato rozšiřující instrukční sada slouží pro provádění operací s numerickými hodnotami s dvojitou přesností (typ double), což jsou opět operace specifikované v normě IEEE 754. Pokud mikroprocesor s architekturou RISC-V podporuje tuto instrukční sadu, budou použity registry pojmenované f0f31, což jsou stejně pojmenované registry, jaké již známe z rozšíření „F“. Je zde ovšem jeden podstatný rozdíl – nyní budou mít registry šířku 64 bitů a nikoli pouze 32 bitů. I instrukční sady „F“ a „D“ jsou si v mnoha ohledech podobné, i když zde narazíme na některé pochopitelné rozdíly. Především došlo k přidání dvou nových instrukcí sloužících pro načtení resp. pro uložení numerické hodnoty do paměti:

# Instrukce Význam
1 FLD načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSD uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)

Je zřejmé, že tyto instrukce jsou obdobou původních 32bitových instrukcí FLW a FSW.

Základní aritmetické operace jsou prakticky stejné, pouze mají odlišný postfix:

# Instrukce Význam
1 FADD.D součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
2 FSUB.D rozdíl dvou FP hodnot
3 FMUL.D součin dvou FP hodnot
4 FDIV.D podíl dvou FP hodnot
5 FMIN.D vrací menší z obou FP hodnot
6 FMAX.D vrací větší z obou FP hodnot
     
7 FSQRT.D druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)

Dále jsou definovány konverzní operace mezi hodnotami s jednoduchou přesností a přesností dvojitou:

# Instrukce Význam
1 FCVT.S.D double na single (provádí se zaokrouhlení)
2 FCVT.D.S single na double (hodnota se nezmění)

Zapomenout nesmíme ani na konverzi mezi hodnotami typu integer a double, ovšem některé konverze lze provádět pouze na 64bitových procesorech s instrukční sadou RV64I (už jen z toho důvodu, že na 32bitových procesorech nejsou k dispozici dostatečně široké pracovní registry):

# Instrukce Význam
1 FCVT.W.D double → 32bit signed integer
2 FCVT.L.D double → 64bit signed integer
3 FCVT.WU.D double → 32bit unsigned integer
4 FCVT.LU.D double → 64bit unsigned integer
5 FCVT.D.W 32bit signed integer → double
6 FCVT.D.L 64bit signed integer → double
7 FCVT.D.WU 32bit unsigned integer → double
8 FCVT.D.LU 64bit unsigned integer → double

I instrukce pro práci se znaménky mají svoji 64bitovou obdobu:

# Instrukce Význam
1 FSGNJ.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
2 FSGNJN.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
3 FSGNJX.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

Stejně jako přesuny bitové kopie mezi celočíselným registrem a FP registrem (opět platí pouze pro 64bitovou instrukční sadu):

# Instrukce Význam
1 FMV.X.D pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
1 FMV.D.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)

6. Rozšíření instrukční sady „Q“ – podpora pro hodnoty se čtyřnásobnou přesností

Dalším rozšířením instrukčních sad je rozšíření označené písmenem „Q“. To přidává možnost práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou se čtyřnásobnou přesností. Formát uložení těchto hodnot je specifikován v již několikrát zmíněné normě IEEE 754–2008. Ostatně podívejme se na následující tabulku, v níž jsou vypsány vybrané formáty numerických hodnot, které jsou v této normě specifikovány (vynechávám takzvané „decimální“ formáty) a jak se tyto formáty mapují na rozšířené instrukční sady mikroprocesorů RISC-V:

Oficiální jméno Známo též jako Znaménko Exponent Mantisa Celkem Decimálních číslic RISV-5
binary16 half 1 5b 10b 16b cca 3,3 není
binary32 single/float 1 8b 23b 32b cca 7,2 „F“
binary64 double 1 11b 52b 64b cca 15,9 „D“
binary128 quadruple 1 15b 112b 128b cca 34,0 „Q“

Jak je z této tabulky patrné, tak – alespoň prozatím – není podporován první formát, což je trošku škoda, protože při zpracování signálů i v počítačové grafice tento formát nalezl své uplatnění.

Rozšíření „Q“ lze implementovat jen na 64bitových mikroprocesorech s instrukční sadou RV64I, které navíc podporují jak rozšíření „F“, tak i rozšíření „D“. Opět došlo ke zvětšení šířky FP registrů, a to na 128 bitů. Většina původních FP instrukcí zůstala zachována, pouze se změnil jejich postfix určující typ zpracovávaných numerických hodnot. Jediné instrukce, které byly odstraněny, jsou instrukce pro bitovou kopii dat mezi celočíselným registrem a FP registrem (což je vlastně pochopitelné), což znamená nutnost načítání a ukládání operandů přímo do operační paměti. V instrukční sadě „Q“ tedy neexistují tyto dvě instrukce: FMV.X.Q a FMV.Q.X.

Nové instrukce pro načítání a ukládání operandů do operační paměti:

# Instrukce Význam
1 FLQ načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSQ uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)

Základní aritmetické operace jsou (opět) prakticky stejné, pouze mají odlišný postfix:

# Instrukce Význam
1 FADD.Q součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
2 FSUB.Q rozdíl dvou FP hodnot
3 FMUL.Q součin dvou FP hodnot
4 FDIV.Q podíl dvou FP hodnot
5 FMIN.Q vrací menší z obou FP hodnot
6 FMAX.Q vrací větší z obou FP hodnot
     
7 FSQRT.Q druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)

Konverze mezi typy single, float a quadruple:

# Instrukce Význam
1 FCVT.S.Q quadruple → single
2 FCVT.Q.S single → quadruple
3 FCVT.D.Q quadruple → double
4 FCVT.Q.D double → quadruple

Operace se znaménkem:

# Instrukce Význam
1 FSGNJ.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
2 FSGNJN.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
3 FSGNJX.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

7. Rozšíření instrukční sady „A“ – podpora pro atomické operace

Pro čipy s větším počtem jader či pro potřeby multiprocesorových systémů je určeno rozšíření instrukční sady „A“ s podporou atomických operací. Účelem instrukcí z rozšíření „A“ je zajištění kooperace mezi vlákny, a to ideálně bez nutnosti použití mutexů či signálů pro zamčení celé sběrnice (lock). Některé z dále popsaných instrukcí mají svou obdobu v instrukčních sadách MIPS, PowerPC, Alpha či ARM. Mezi dvě základní instrukce patří instrukce typu Load-Reserved (korektněji load and reserve) a Store-Conditional. Instrukce typu Load-Reserved slouží pro načtení slova z operační paměti z adresy uložené ve zdrojovém registru, uložení načtených dat do cílového registru a současně i „rezervace“ tohoto místa v paměti pro aktivní vlákno. Naproti tomu instrukce Store-Conditional provede zápis do paměti na určenou adresu, pokud je slovo (adresa) rezervováno (+ zrušení rezervace). Podle výsledku této operace se do cílového registru zapíše hodnota 0 či 1, kterou lze snadno otestovat například pomocí instrukce BEQ.

Důležité je, že Store-Conditional správně rozpozná zápis do dané lokace jiným vláknem, takže zde nenastane ABA problém, kdy cizí vlákno zapíše jinou hodnotu, kterou následně přepíše na hodnotu původní (může se jednat například o dvojí negaci). Naproti tomu „alternativní “operace typu CAS/compare-and-swap tento stav rozpoznat nedokáže.

U obou zmíněných operací se ještě nastavují dva řídicí bity pojmenované „aq“ a „rl“. Nastavení bitu „aq“ na hodnotu 1 zajistí, že žádné další operace s pamětí probíhající v aktivním vláknu nebudou viditelné před „aq“ operací (či naopak: efekt „aq“ operace bude viditelný před všemi následujícími operacemi s pamětí). Bit „aq“ tedy ovlivňuje chování budoucích operací. Naproti tomu nastavení bitu „rl“ zajistí, že všechny předchozí operace budou viditelné před „rl“ operací, ovlivňuje se tedy chování minulých operací. Samozřejmě lze nastavit i oba bity („aq“==1, „rl“==1), takové operace jsou sekvenčně konzistentní.

Poznámka: při kooperaci mezi více CPU nás skutečně zajímá jen obsah operační paměti (viditelný dalšími CPU), nikoli stav pracovních registrů.

8. AMO: Atomic Memory Operation

V instrukční sadě „A“ nalezneme i několik instrukcí označovaných zkratkou AMO neboli Atomic Memory Operation. Jedná se o operace typu read-modify-write, tj. o operace, které načtou hodnotu z paměti, nějak ji modifikují a následně ji znovu uloží do paměti. Všechny AMO instrukce používají tříadresový kód, což konkrétně znamená, že se v instrukčním slově nachází indexy tří registrů rs1, rs2 a rd. Každá AMO operace se skládá ze tří částí:

 1. Načtení slova z adresy uložené v registru rs1.
 2. Uložení této hodnoty do registru rd.
 3. Aplikace zvolené operace s načtenou hodnotou a hodnotou z registru rs2.
 4. Uložení výsledku zpět do paměti na adresu uložené v registru rs1.

Mezi podporované operace patří:

# Operace
1 SWAP
2 ADD
3 AND
4 OR
5 XOR
6 MAX
7 MIN

Některé kombinace registrů jsou podporovány i v pseudoinstrukcích (aliasech):

AMOADD pro load (s využitím registru x0)
AMOSWAP pro store (výsledek se uloží do registru x0)

9. 64bitová instrukční sada RV64I

Kromě základní 32bitové instrukční sady RV32I je specifikována i 64bitová instrukční sada RV64I. Instrukce specifikované v této sadě pracují se 64bitovými operandy, i když šířka operačních kódů instrukcí zůstává nastavena na 32. V rámci RV64I je definováno patnáct nových instrukcí resp. úprav již existujících instrukcí:

# Instrukce
1 LWU rd,rs1,imm
2 LD rd,rs1,imm
3 SD rs1,rs2,imm
   
4 SLLI rd,rs1,shamt
5 SRLI rd,rs1,shamt
6 SRAI rd,rs1,shamt
   
7 ADDIW rd,rs1,imm
   
8 SLLIW rd,rs1,shamt
9 SRLIW rd,rs1,shamt
10 SRAIW rd,rs1,shamt
11 ADDW rd,rs1,rs2
12 SUBW rd,rs1,rs2
13 SLLW rd,rs1,rs2
14 SRLW rd,rs1,rs2
15 SRAW rd,rs1,rs2

Většina instrukcí z výše uvedené tabulky má suffix W značící, že tyto instrukce pracují s 32bitovými hodnotami (ignoruje se horních 32bitů pracovních registrů a výsledek je 32bitová hodnota se znaménkem), zatímco všechny původní instrukce pracují s hodnotami 64bitovými.

Pojďme si jednotlivé instrukce z horní tabulky popsat podrobněji.

Instrukce typu Load a Store:

Instrukce Význam
LWU rd,rs1,imm načtení slova a jeho rozšíření na 64 bitů nulami (rozdíl oproti LW)
(LW rd,rs1,imm) načtení slova a jeho znaménkové rozšíření na 64 bitů (rozdíl oproti LWU)
LD rd,rs1,imm načtení 64bitového slova z paměti
SD rs1,rs2,imm zápis 64bitového slova do paměti

64bitové posuny a rotace:

Instrukce Význam
SLLI rd,rs1,shamt počet bitů posunu je uložen v 6 bitech (původně dostačovalo v pěti)
SRLI rd,rs1,shamt počet bitů posunu je uložen v 6 bitech (původně dostačovalo v pěti)
SRAI rd,rs1,shamt počet bitů posunu je uložen v 6 bitech (původně dostačovalo v pěti)

32bitové posuny a rotace:

Instrukce Význam
SLLW rd,rs1,rs2 posun v rámci spodních 32bitů
SRLW rd,rs1,rs2 posun v rámci spodních 32bitů
SRAW rd,rs1,rs2 posun v rámci spodních 32bitů
SLLIW rd,rs1,shamt posun v rámci spodních 32bitů
SRLIW rd,rs1,shamt posun v rámci spodních 32bitů
SRAIW rd,rs1,shamt posun v rámci spodních 32bitů

Aritmetické operace s operandy uloženými v registrech:

Instrukce Význam
ADDW rd,rs1,rs2 výpočet pouze v dolních 32 bitech bez přetečení
SUBW rd,rs1,rs2 výpočet pouze v dolních 32 bitech bez přetečení

Aritmetické operace s konstantou:

Instrukce Význam
ADDIW rd,rs1,imm přičtení 12bitové konstanty ke zdrojovému registru, 32bitový výsledek se uloží do registru cílového se znaménkovým rozšířením

Tuto instrukci (ADDIW) je možné použít ke konverzi 32bit →, když se přičte 0.

10. Neoficiální rozšíření instrukční sady „C“ – komprimované instrukce

„Leveraging 25 years of hindsight, RISC-V was designed to support compressed instructions from the start, leaving enough opcode space for RVC and many other extensions“

Cloud23

Tvůrci formátu instrukcí pro mikroprocesory RISC-V nezapomněli ani na to, že se tato procesorová jádra budou s velkou pravděpodobností používat mj. i v embedded systémech, kde se z různých důvodů (pomalá paměť Flash, relativně malá kapacita instrukční cache apod.) preferuje mít možnost vytvářet kód s větší hustotou, a to i za cenu menší výkonnosti celého čipu. Pro tyto účely byla navržena prozatím neoficiální instrukční sada „C“ nazývaná též RVC (RISC-V Compressed) s instrukcemi o šířce 16 bitů a nikoli 32 bitů. Tato instrukční sada byla vytvořena s tím, že se bude jednat o doplněk ke stávajícím instrukčním sadám, nebude tedy nutné provádět přepínání mezi různými režimy činnosti (na rozdíl od Thumb atd.).

Designéři se tak poučili z některých problémů, které doprovázely konkurenty, a to jak ARM (nutnost explicitního přepínání mezi A32 a Thumb, opuštění této kombinace v AArch64) tak i x86_64 (komplikace mikroprocesoru s instrukční sadou s instrukcemi proměnné délky). Podle soudobých měření se zdá, že instrukční sada „C“ může přinést zmenšení strojového kódu o přibližně 25 až 30%, což dále vede ke snížení výpadků instrukční cache o 20 až 25% (zde je ovšem nutné podotknout, že do značné míry záleží na podpoře v překladačích a JIT, tato podpora stále není dokonalá, takže lze předpokládat další zlepšení). Podrobnějším popisem této zajímavé technologie se budeme zabývat příště.

11. Odkazy na Internetu

 1. An Introduction to Lock-Free Programming
  http://preshing.com/20120612/an-introduction-to-lock-free-programming/
 2. Sequential consistency
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Sequential_consistency
 3. Understanding Atomic Operations
  https://jfdube.wordpress.com/2011/11/30/un­derstanding-atomic-operations/
 4. Load-link/store-conditional
  https://en.wikipedia.org/wiki/Load-link/store-conditional
 5. The RISC-V Compressed Instruction Set Manual
  http://riscv.org/spec/riscv-compressed-spec-v1.7.pdf
 6. Carry bits, The Architect's Trap
  http://yarchive.net/comp/ca­rry_bit.html
 7. Microprocessor Design/ALU Flags
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Microprocessor_Design/A­LU_Flags
 8. Flags register in an out-of-order processor
  http://cs.stackexchange.com/qu­estions/42095/flags-register-in-an-out-of-order-processor
 9. AMD Am29000
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/AMD_Am29000
 10. Status register
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Status_register
 11. AMD Am29000 microprocessor family
  http://www.cpu-world.com/CPUs/29000/
 12. AMD 29k (Streamlined Instruction Processor) ID Guide
  http://www.cpushack.com/Am29k.html
 13. AMD Am29000 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/AMD_Am29000
 14. AMD K5 („K5“ / „5k86“)
  http://www.pcguide.com/ref/cpu/fam/g5K5-c.html
 15. Comparing four 32-bit soft processor cores
  http://www.eetimes.com/au­thor.asp?section_id=14&doc_id=1286116
 16. RISC-V Instruction Set
  http://riscv.org/download­.html#spec_compressed_isa
 17. RISC-V Spike (ISA Simulator)
  http://riscv.org/download.html#isa-sim
 18. RISC-V (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V
 19. David Patterson (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/David_Patterson_(compu­ter_scientist)
 20. OpenRISC (oficiální stránky projektu)
  http://openrisc.io/
 21. OpenRISC architecture
  http://openrisc.io/architecture.html
 22. Emulátor OpenRISC CPU v JavaScriptu
  http://s-macke.github.io/jor1k/demos/main.html
 23. OpenRISC (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/OpenRISC
 24. OpenRISC – instrukce
  http://sourceware.org/cgen/gen-doc/openrisc-insn.html
 25. OpenRISC – slajdy z přednášky o projektu
  https://iis.ee.ethz.ch/~gmichi/a­socd/lecturenotes/Lecture6­.pdf
 26. Maska mikroprocesoru RISC 1
  http://www.cs.berkeley.edu/~pat­trsn/Arch/RISC1.jpg
 27. Maska mikroprocesoru RISC 2
  http://www.cs.berkeley.edu/~pat­trsn/Arch/RISC2.jpg
 28. C.E. Sequin and D.A.Patterson: Design and Implementation of RISC I
  http://www.eecs.berkeley.e­du/Pubs/TechRpts/1982/CSD-82–106.pdf
 29. Berkeley RISC
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Berkeley_RISC
 30. Great moments in microprocessor history
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html
 31. Microprogram-Based Processors
  http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/Computer_Struc­tures_Principles_and_Exam­ples/csp0167.htm
 32. Great Microprocessors of the Past and Present
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu1.html
 33. A Brief History of Microprogramming
  http://www.cs.clemson.edu/~mar­k/uprog.html
 34. What is RISC?
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/whatis/
 35. RISC vs. CISC
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/risccisc/
 36. RISC and CISC definitions:
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu­AppendA.html
 37. FPGA
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programovateln%C3%A9_hra­dlov%C3%A9_pole
 38. The Evolution of RISC
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html#sidebar1
 39. SPARC Processor Family Photo
  http://thenetworkisthecom­puter.com/site/?p=243
 40. SPARC: Decades of Continuous Technical Innovation
  http://blogs.oracle.com/on­therecord/entry/sparc_deca­des_of_continuous_technical
 41. The SPARC processors
  http://www.top500.org/2007_o­verview_recent_supercompu­ters/sparc_processors
 42. Reduced instruction set computing (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Reduced_instruction_set_com­puter
 43. MIPS architecture (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/MIPS_architecture
 44. Very long instruction word (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Very_long_instruction_word
 45. Classic RISC pipeline (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Classic_RISC_pipeline
 46. R2000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/R2000_(microprocessor)
 47. R3000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R3000
 48. R4400 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R4400
 49. R8000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R8000
 50. R10000 Microprocessor (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/R10000
 51. SPARC (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sparc
 52. CPU design (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/CPU_design
 53. Control unit (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_unit

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.