Hlavní navigace

Jak je na tom Česko s IT odborníky?

29. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Český statistický úřad vydal zajímavou studii týkající se lidských zdrojů v oboru informačních technologií. Česká republika trpí v současné době nedostatkem pracovních sil. Jaká je situace na jednom z nejdynamičtějších trhů - informačních technologií? Máme dost IT odborníků s dostatečným vzděláním?

Český statistický úřad publikoval studii týkající se IT odborníků v české republice. Je plná zajímavých čísel a údajů. Protože je to zajímavé téma pro všechny, kteří v IT pracují nebo chtějí pracovat, rozhodli jsme se, že vám některé z nejzajímavějších čísel nabídneme také.

Programátorů je třetina

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) dělí IT odborníky do dvou hlavních skupin podle normy ISCO 88:

 • Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky
 • Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky

Tyto dvě skupiny se pak dělí do několika dalších podskupin:

Vědci a odborníci

 • Projektanti a analytici
 • Programátoři
 • Ostatní odborníci

Techničtí pracovníci

 • Poradenství
 • Operátoři a obsluha
 • Operátoři průmyslových a NC strojů
 • Ostatní technici

„S určitým zjednodušením lze říci, že vědečtí pracovníci se podílí na samotném vývoji nových technologií a souvisejících konceptů, zatímco techničtí pracovníci spíše na provozu a podpoře těchto systémů,“ říká analýza ČSÚ. Bohužel toto rozdělení je poměrně neaktuální a nereaguje na nově vzniklé obory v IT.

I přesto ale nabízí poměrně jasnou představu o rozložení „sil“ z hlediska jednotlivých skupin. Z IT odborníků tvoří největší podíl programátoři, na které připadá třetina pracovních míst všech odborných pracovníků.

Graf1

Většině IT odborníků je 25 až 34 let

Srovnáme-li IT odborníky dle věku, zřejmě nás nepřekvapí, že nejsilnější skupinu tvoří mladí lidé ve věku 25 až 34 let. Tato věková skupina je dokonce silnější než všechny ostatní dohromady. Druhá největší skupina (35 – 44 let) je více než dvakrát menší.

„Věková struktura IT odborníků ukazuje silné zastoupení mladších ročníků, což potvrzuje celkovou dynamičnost oboru a vysoké nároky na přizpůsobení se stále novým znalostem a postupům.“

Graf2

Drtivá většina IT odborníků jsou muži

Statistiky potvrzují také to, že v IT pracuje podstatně více mužů nežli žen. Těch je v oboru téměř šestkrát méně než mužů. „Překvapením není ani fakt, že oblast IT je tradiční doménou mužů, kteří jsou z velké části zodpovědní za vývoj konceptů informačních systémů a nových technologií.“

Graf3

Nejčastější je sektor služeb

Velmi zajímavé je také srovnání počtu IT odborníků v jednotlivých podnikatelských sektorech. ČSÚ v tomto případě dělí trh na tři části:

 • služby
 • průmysl
 • ostatní (zemědělství a stavebnictví)

Více než polovina IT odborníků je zaměstnána v sektoru služeb, nejméně je jich naopak v zemědělství a stavebnictví. „IT experti jsou tedy nejčastěji zaměstnáni v sektoru služeb, kde převažuje podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky.“

Graf4

Zajímavý je také podíl IT odborníků na celkovou zaměstnanost v České republice. Toto číslo je velmi pohyblivé a pohybuje se mezi 1,5 a 2 % všech zaměstnanců u nás. Pokles okolo roku 2004 přisuzuje ČSÚ mizení internetové bubliny. „Mírné zhoupnutí v letech 2003–2005 by mohlo být připsáno opožděné reakci na ‚prasklou bublinu‘ internetových start-up firem, přičemž tato euforie u nás polevila o něco později než v USA a zemích západní Evropy.“

Nejvíce odborníků je v Praze

ČSÚ také uvádí absolutní počty lidí zaměstnaných v IT dle jednotlivých krajů. Největší koncentrace odborných pracovníků je v hlavním městě a jeho okolí. Překvapivě dobře jsou na tom také dva moravské kraje. „Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj jsou také nad průměrem, a to především díky vzniklým vývojovým a technologickým centrům v těchto regionech.“

Graf5

Kvalifikovaných lidí je málo

Analýza se zabývá také vzděláním jednotlivých IT pracovníků. Zaměstnanci s vyšším než středoškolským vzděláním, tvořili v roce 2006 necelých 45 % všech pracovníků. Překvapivě ale jen 8 % mělo správnou kvalifikaci v oboru informatika a výpočetní technika. Pozitivní je ale trend, který ukazuje jasný růst počtu vzdělaných IT odborníků a zaměstnanců se vzděláním v IT oboru. „Zůstává otázkou, zda by oblast ICT neměla být převážně doménou vysoce kvalifikované části populace.“

Graf6

Tvoříme evropský průměr

Z hlediska srovnání podílu IT expertů na zaměstnané populaci v rámci Evropy patříme s 1,6 % k evropskému průměru. Naopak špičku tvoří Švédsko a Nizozemí, kde tvoří IT odborníci více než 3 % zaměstnané populace. Na opačném konci žebříčku jsou pak země s méně než 1 % odborníků – Polsko, Řecko a Rumunsko.

Zajímavé také je, že z nejmladších členských zemí EU je Česká republika na IT odborníky nejbohatší. Alarmující je ale pomalý růst v porovnání s ostatními státy. „Z nových členských zemí EU je zásoba těchto odborníků nejvyšší právě v ČR (1,6 %), nicméně meziroční nárůst není v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy tak markantní.“

Graf7

Závěrem

Ze statistik ČSÚ vyplývá, že Česká republika je na tom s počtem IT odborníků poměrně dobře. Horší je to už ale se vzděláním těchto lidí, které se sice stále zlepšuje, ale rozhodně má své rezervy. Ačkoliv jsme na tom v Evropském měřítku relativně dobře, je možné, že nás ostatní členské země brzy doženou a možná i předeženou.

skoleni

Naopak pozitivní je dynamický rozvoj nových pracovních příležitostí především rychle rostoucích regionech, jakými jsou Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Rovněž ve středočeském kraji je mnoho pracovních příležitostí pro IT odborníky.


Zdroj údajů: Český statistický úřad

Pracujete v IT?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.