Hlavní navigace

LuaJ – implementace jazyka Lua v Javě

21. 7. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Lua si ukážeme, jakým způsobem je možné využít jednu z poměrně zdařilých implementací tohoto jazyka. Jedná se o implementaci nazvanou příhodně LuaJ, protože je vytvořena, na rozdíl od originální "céčkovské" Luy, v programovacím jazyku Java.

Obsah

1. LuaJ – implementace jazyka Lua v Javě
2. Přednosti a zápory implementace LuaJ
3. Instalace LuaJ a spouštění skriptů
4. Testovací skript pro zjištění rozdílu mezi Lua a LuaJ v rychlosti interpretace skriptů
5. Časy běhu skriptu
6. Spolupráce s knihovnami jazyka Java
7. Demonstrační příklad – vytvoření okna pomocí knihovny Swing
8. Odkazy na Internetu

1. LuaJ – implementace jazyka Lua v Javě

V předchozích částech tohoto seriálu jsme se převážně zabývali popisem použití interpretru jazyka Lua, který je napsán v ANSI (ISO) C – ostatně i systém LÖVE je určen pro céčkovou variantu Luy. Jedná se o původní implementaci tohoto jazyka, která je přenositelná na velké množství platforem, od jednoduchých mikrořadičů až po výkonná PC. Kromě této implementace však existuje i poměrně zdařilá implementace jazyka Lua nazvaná příhodně LuaJ, protože je vytvořena v programovacím jazyku Java, přičemž výsledný interpret lze použít jak pro platformu J2SE/J2EE (desktopy, aplikační servery atd.), tak i J2ME (rozličná mobilní zařízení). Ve své podstatě se jedná o virtuální stroj (Lua Virtual Machine) běžící ve druhém virtuálním stroji (JVM – Java Virtual Machine). Použitím platformy Java je mj. umožněno, aby vytvářené skripty využívaly bez větších omezení všech knihoven poskytovaných běhovým prostředím Javy (JRE), podobně jako tomu je například v případě skriptovacího jazyka Scala či Jythonu (poměrně oblíbená implementace Pythonu pro JRE).

Dokonce je možné použít interpret jazyka Lua jako standardní skriptovací engine odpovídající JSR-233 (dynamické skriptování, viz odkazy) – právě tímto způsobem je v Javě 6 implementován JavaScript, jedná se o projekt Mozilla Rhino. Javovská verze jazyka Lua si přitom zachovává svoji relativně malou velikost – celý archiv obsahující jak interpret, tak i překladač, má necelých 160 kB (adresa, ze které se tento archiv dá stáhnout, je uvedená v poslední kapitole). Varianta pro platformu J2ME je dokonce ještě o 45 kB menší, protože neobsahuje všechny knihovny. V dalším textu se budu zabývat především variantou určenou pro platformu J2SE, která může využívat všechny knihovny, které běhové prostředí J2SE nabízí, například knihovny AWT a Swing pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní, rozsáhlé knihovny pro práci se soubory a sítěmi (IO, NIO, …), JDBC (rozhraní k relačním databázím), RMI (volání metod vzdálených objektů), JNDI atd. Samozřejmě lze LuaJ použít i s dalšími knihovnami i celými frameworky, například přidat podporu pro skriptování v Lua do aplikačních serverů (JBoss, WebSphere) atd.

2. Přednosti a zápory implementace LuaJ

Spojení platformy Javy a jazyka Lua je v několika ohledech výhodné. Programátoři pracující v jazyce Lua tak získávají přístup k velkému množství různých knihoven, ať již těch standardních (některé jsme si vypsali v předchozím odstavci), tak i například knihoven vyvíjených v rámci Apache Software Foundation, což je jistě významné rozšíření možností tohoto jazyka, především v porovnání s minimalisticky pojatými standardními knihovnami (coroutine, debug, file, io, os, string, math, table a package). Na druhou stranu mohou z tohoto spojení profitovat i programátoři v Javě, protože dostávají do rukou další výkonný jazyk, který v mnoha ohledech ideálně doplňuje samotnou staticky typovanou Javu o dynamický skriptovací jazyk umožňující v mnoha případech rychlejší vývoj a testování – to je ostatně také důvod, proč se dnes pozornost vývojářů zaměřuje i na další dynamické jazyky určené pro platformu Javy, především na Scalu a Jython. Mezi nevýhody lze počítat především ne zcela dokonalou zpětnou kompatibilitu s původními knihovnami jazyka Lua, což může znamenat, že některé skripty je nutné upravit (nekompatibilita je z velké míry způsobena rozdílem mezi rozhraním operačního systému a rozhraním poskytovaným JRE).

3. Instalace LuaJ a spouštění skriptů

Instalace interpretru i překladače LuaJ je velmi jednoduchá a lze ji provést na každém počítači, který obsahuje JRE (Java Runtime Environment) alespoň verze 1.5. Po stažení archivu z adresy http://luaj.sou­rceforge.net/ je zapotřebí tento archiv rozbalit, například nástrojem unzip. V archivu se nachází zdrojové kódy celého interpretru i překladače, dále pak soubory s testy a nakonec také – což je z našeho pohledu nejdůležitější – dva archivy ve formátu JAR – luaj-j2se-verze.jar a luaj-j2me-verze.jar. Tyto dva archivy obsahují interpret a překladač jazyka Lua i všechny základní knihovny. Pro spuštění interpretru lze použít následující příkaz, ve kterém je zapotřebí nahradit číslo 0.96 aktuální verzí souboru:

java -cp luaj-j2se-0.96.jar lua

Pokud je nutné přímo spustit nějaký skript napsaný v jazyce Lua, předá se název skriptu jako první parametr interpretru:

java -cp luaj-j2se-0.96.jar lua fib.lua

Popř. je možné skript přeložit do bajtkódu jazyka Lua (soubory s bajtkódem ovšem nemusí být přenositelné na céčkovou verzi interpretru):

java -cp luaj-j2se-0.96.jar luac fib.lua

4. Testovací skript pro zjištění rozdílu mezi Lua a LuaJ v rychlosti interpretace skriptů

Pro alespoň rámcové zjištění rozdílů rychlosti interpretace Lua skriptů různými interpretry („céčková“ lua vs. „javovská“ luaj) posloužil následující program, který po svém spuštění vypíše na standardní výstup prvních 25 členů Fibonacciho posloupnosti i časy výpočtu jednotlivých členů. Pro každý člen posloupnosti se zvlášť volá rekurzivní funkce bez ohledu na předchozí výsledky (které by bylo samozřejmě možné využít), což je samozřejmě neefektivní, ovšem na druhou stranu se lépe měří časové rozdíly intepretace tohoto programu. V testovacím skriptu se mj. používá i metoda clock() z knihovny os. Tato knihovna je sice v „céčkové“ verzi interpretru přímo dostupná, ovšem při použití Javovské verze, tj. luaj, je nejdříve nutné tuto knihovnu explicitně načíst, o což se postará příkaz pcall(require, „org.luaj.lib­.j2se.J2seOsLib“). Zjištění, zda je knihovna os dostupná je snadné – jedná se o globální asociativní pole, takže lze použít jednoduchý test, zda existuje globální proměnná os:

-- Výpočet Fibonacciho posloupnosti s využitím
-- (neefektivního) rekurzivního algoritmu


-- nutné pouze při volání skriptu z LuaJ,
-- při použití "céčkové" Luy lze zakomentovat
print('os lib loaded: ', os ~= nil)
local lib = "org.luaj.lib.j2se.J2seOsLib"
print('require "'..lib..'"', pcall(require, lib) )
print('os lib loaded: ', os ~= nil)


-- funkce provádějící vlastní rekurzivní výpočet
-- Fibonacciho posloupnosti
function fib(n)
  if n < 2 then
    return n
  else
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
  end
end-- funkce, která vypočte a vytiskne n-té číslo
-- Fibonacciho posloupnosti
-- spolu s měřením času výpočtu
function test(n)
  local time1 = os.clock()
  -- volat stejnou funkci 100x, pro zlepšení
  -- přesnosti výpočtu času
  local value
  for i = 1, 100 do
    value = fib(n)
  end
  local time2 = os.clock()
  local deltaTime = time2 - time1
  -- tisk výsledků výpočtu i měření času
  print(n, value, math.floor(1000.0*time1), math.floor(1000.0*time2), math.floor(1000.0*deltaTime))
end-- výpis hlavičky tabulky
print("n", "value", "time1", "time2", "delta")

for n = 1, 25 do
  test(n)
end

-- finito

5. Časy běhu skriptu

Časy výpočtu získané interpretací testovacího skriptu s využitím původní „céčkové“ varianty jazyka Lua, přeložené s využitím překladače GCC pomocí dodávaného souboru Makefile, jsou vypsány v následující tabulce. Poznamenejme, že v souboru Makefile je mj. použita volba -O2, tj. kód interpreteru je optimalizován, i když se nejedná o nejúčinnější metodu optimalizace:

n    value  time1  time2  delta
1    1    0    0    0
2    1    0    0    0
3    2    0    0    0
4    3    0    0    0
5    5    0    10   10
6    8    10   10   0
7    13   10   10   0
8    21   10   10   0
9    34   10   20   10
10   55   20   30   9
11   89   30   40   10
12   144   40   60   19
13   233   60   100   40
14   377   100   160   60
15   610   160   260   100
16   987   260   420   159
17   1597  420   670   250
18   2584  670   1091  420
19   4181  1091  1762  671
20   6765  1762  2864  1101
21   10946  2864  4656  1791
22   17711  4656  7520  2864
23   28657  7520  12157  4637
24   46368  12157  19598  7440
25   75025  19598  31625  12027

V další tabulce jsou vypsány časy interpretace skriptu pomocí Javovského interpreteru LuaJ, který byla spuštěn na platformě Java 6 v režimu client (volba -client). Časy běhu jsou cca 2,5× delší, než ve výše uvedeném případě:

n    value  time1  time2  delta
1    1    10   10   0
2    1    10   50   40
3    2    50   60   9
4    3    60   80   20
5    5    80   80   0
6    8    80   80   0
7    13   80   90   9
8    21   90   100   10
9    34   100   120   19
10   55   120   150   30
11   89   150   190   40
12   144   190   260   70
13   233   260   380   120
14   377   380   561   181
15   610   561   861   299
16   987   861   1342  481
17   1597  1342  2123  781
18   2584  2123  3375  1251
19   4181  3375  5398  2022
20   6765  5398  8662  3264
21   10946  8662  13950  5287
22   17711  13950  22512  8562
23   28657  22512  36352  13839
24   46368  36352  58855  22503
25   75025  58855  95247  36392

Pokud se při spuštění interpreteru LuaJ povolí režim server (volba -server), výpočet, tj. doba interpretace skriptu, se podle očekávání zrychlí, ovšem nedosahuje takové rychlosti, jako při použití céčkové varianty interpreteru:

n    value  time1  time2  delta
1    1    10   10   0
2    1    10   30   19
3    2    30   40   10
4    3    40   651   611
5    5    651   671   20
6    8    671   701   29
7    13   701   772   71
8    21   772   842   69
9    34   852   862   10
10   55   862   882   20
11   89   882   922   40
12   144   922   972   49
13   233   972   1062  90
14   377   1062  1202  139
15   610   1202  1433  231
16   987   1433  1803  369
17   1597  1803  2404  601
18   2584  2404  3365  961
19   4181  3365  4928  1562
20   6765  4928  7471  2543
21   10946  7481  11567  4086
22   17711  11567  18197  6629
23   28657  18197  28942  10745
24   46368  28942  46397  17455
25   75025  46407  74488  28081

Po vynesení do grafu můžeme vidět rozdíl v rychlosti interpretace mezi originálním interpretrem Lua a interpretrem LuaJ spuštěného jak v režimu client, tak i server. Důležité jsou samozřejmě pouze poměry mezi jednotlivými časy, nikoli jejich absolutní hodnota (ta se bude lišit v závislosti na použitém počítači). Samozřejmě, že pokud skript většinu svého času stráví prováděním vstupně/výstupních operací, komunikací po síti, práci s GUI či čtením dat z databáze, tak se rozdíly mezi jednotlivými implementacemi zmenšují.

lua2001

6. Spolupráce s knihovnami jazyka Java

V předchozích kapitolách jsme si řekli, že jedna z největších předností integrace jazyka Lua s Javou spočívá v možnosti využití prakticky všech Javovských knihoven z Lua skriptů, tj. přímo ve skriptu je možné vytvořit instanci libovolné Javovské třídy, přistupovat k atributům i metodám této instance, registrovat callback funkce zavolané ve chvíli, kdy uvnitř JVM (Java Virtual Machine) vznikne nějaká událost atd. Většina této funkcionality je obsažena v knihovně luajava, která programátorům nabízí funkci luajava.newIn­stance() určenou vytvoření instance Java třídy zadané svým jménem s předáním parametrů do konstruktoru, funkci luajava.create­Proxy(), která zajistí vytvoření Javovského objektu, jenž může zachytit události vzniklé v JVM a zavolat Lua funkci zaregistrovanou k tomuto typu události aj. Funkce dostupné v knihovně luajava jsou založeny na Reflection API, což mj. znamená, že tato knihovna není plně funkční na platformě J2ME (mobilní zařízení) a vytvoření instancí Javovských tříd je poněkud složitější, což si ukážeme v navazující části tohoto seriálu.

7. Demonstrační příklad – vytvoření okna pomocí knihovny Swing

V dnešním demonstračním příkladu, jehož výpis je uveden pod tímto odstavcem, je ukázáno, jakým způsobem je možné vytvářet instance tříd z Javovských knihoven a jak je možné volat statické metody (tj. funkce) těchto tříd i (nestatické) metody objektů. Na tomto příkladu je pravděpodobně nejzajímavější právě způsob vytváření instance tříd pomocí funkce luajava.newIn­stance(), protože při volání této funkce je nutné uvést plné jméno třídy ve formě řetězce (o tom, která třída se skutečně použije, se rozhoduje až za běhu skriptu) a popř. i parametry předávané konstruktoru. Vzhledem k tomu, že Lua je dynamicky typovaný jazyk, neuvádí se samozřejmě typ proměnné, ve které je uložena instance třídy (Lua ani neobsahuje žádnou syntaktickou konstrukci pro určení typu proměnné). Volání metod instance třídy se provádí pomocí operátoru :, který, jak již víme z předchozích částí tohoto seriálu, představuje pouze syntaktický cukr k operátoru . – jediný rozdíl spočívá v tom, že se při použití operátoru : automaticky doplní před první argument volané funkce parametr s instancí třídy.

K atributům objektů se přistupuje podobným způsobem, ovšem v tomto případě se používá se operátor ., viz například řádek s kódem frame:getConten­tPane():add(pa­ne, borderLayout.CENTER ). Zajímavé je také to, že je možné přes funkci luajava.create­Proxy() zaregistrovat callback funkci (napsanou v Lua skriptu) zavolanou v případě výskytu nějaké události. V níže uvedeném demonstračním příkladu se jedná o událost vzniklou při kliknutí myší do vytvořeného okna (callback funkce je zaregistrována pro celé okno – frame). Samotné zaregistrování události vzniklé v JVM (Java Virtual Machine) v tomto případě zajistí knihovna luajava, která automaticky vytvoří a přes příslušné API zaregistruje neviditelnou Javovskou třídu, jenž vzniklou událost zachytí a po zachycení události se zavolá funkce napsaná v Lua skriptu. Při běžném použití je tento způsob zpracování událostí pro programátory transparentní.

frame = luajava.newInstance( "javax.swing.JFrame", "Texts" );
pane = luajava.newInstance( "javax.swing.JPanel" );
borderFactory = luajava.bindClass( "javax.swing.BorderFactory" )
border = borderFactory:createEmptyBorder( 30, 30, 10, 30 )
pane:setBorder( border )
label = luajava.newInstance( "javax.swing.JLabel", "This is a Label" );

layout = luajava.newInstance( "java.awt.GridLayout", 2, 2 );
pane:setLayout( layout )
pane:add( label )
pane:setBounds( 20, 30, 10, 30 )

borderLayout = luajava.bindClass( "java.awt.BorderLayout" )
frame:getContentPane():add(pane, borderLayout.CENTER )
jframe = luajava.bindClass( "javax.swing.JFrame" )
frame:setDefaultCloseOperation(jframe.EXIT_ON_CLOSE)
frame:pack()
frame:setVisible(true)

local listener = luajava.createProxy("java.awt.event.MouseListener",
  {
    mouseClicked = function(me)
      print("clicked!", me)
    end
  })

frame:addMouseListener(listener)

8. Odkazy na Internetu

 1. James Roseborough, Ian Farmer: Getting Started with LuaJ
  dokument obsažený přímo v instalaci LuaJ
 2. SourceForge Luaj Project Page
  http://luaj.sou­rceforge.net/
 3. SourceForge Luaj Download Area
  http://source­forge.net/pro­ject/platformdow­nload.php?grou­p_id=197627
 4. LuaForge Luaj Project Page
  http://luafor­ge.net/projec­ts/luaj/
 5. LuaForge Luaj Project Area
  http://luafor­ge.net/frs/?gr­oup_id=457
 6. Lua home page
  http://www.lu­a.org/
 7. Lua: vestavitelný minimalista
  http://www.ro­ot.cz/clanky/lua-vestavitelny-minimalista/
 8. Lua
  http://www.li­nuxexpres.cz/pra­xe/lua
 9. Lua
  http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Lua
 10. Lua (programming language)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lu­a_(programmin­g_language)
 11. The Lua Programming Language
  http://www.ti­obe.com/index­.php/paperinfo/tpci/Lu­a.html
 12. Lua Programming Gems
  http://www.lu­a.org/gems/
 13. LuaForge
  http://luafor­ge.net/
 14. Forge project tree
  http://luafor­ge.net/softwa­remap/trove_lis­t.php
 15. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform:
  http://jcp.or­g/en/jsr/deta­il?id=223
 16. Apache Software Foundation:
  http://www.apache­.org

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.