Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (2.část)

15. 4. 2014
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka si ukážeme některé další „kreslicí“ funkce, které jsou dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx. Kromě vykreslování jednotlivých pixelů a úseček je totiž možné s využitím této třídy vykreslovat i složitější entity.

1. Pohled pod kapotu JVM – kreslicí funkce dostupné ve třídě sdljavax.gfx.SDLGfx (2.část)

V předchozí části tohoto seriálu jsme si ukázali, jakým způsobem je možné využít funkce (tj. veřejné statické metody) nabízené třídou sdljavax.gfx.SDLGfx pro vykreslování základních grafických entit do vybrané plochy typu SDL_Surface, tj. mj. i do předního či zadního bufferu. Připomeňme si, že jsme si na pětici demonstračních příkladů ukázali využití funkcí sdljavax.gfx.SDLGfx.pixelRGBA(), sdljavax.gfx.SDLGfx.pixelColor(), sdljavax.gfx.SDLGfx.lineColor(), sdljavax.gfx.SDLGfx.lineRGBA(), sdljavax.gfx.SDLGfx.aalineColor() a konečně sdljavax.gfx.SDLGfx.aalineRGBA(). V knihovně SDLJava ovšem můžeme najít i mnoho dalších funkcí využitelných při kreslení složitějších grafických entit.

Obrázek 1: Vzorek vykreslený s využitím funkce pixelRGBA().

Dnes si ukážeme, jakým způsobem je možné vykreslovat kružnice, kruhy, trojúhelníky, ale i obecné polygony či Bézierovy křivky využívané v mnoha vektorových grafických editorech i například v PostScriptu či ve vektorovém formátu SVG. Vykreslování pixelů, úseček, kružnic či trojúhelníků vyžaduje předání konstantního počtu parametrů příslušným funkcím, ovšem v případě obecných polygonů a Bézierových křivek je situace poněkud složitější, neboť těmto funkcím se předává větší (proměnný) počet vrcholů. V knihovně SDLJava se tento problém řeší na první pohled poněkud nešikovným způsobem – použitím možností nabízených třídou java.nio.ShortBuffer. Podrobnosti si popíšeme v závěrečných kapitolách dnešního článku.

Obrázek 2: Vzorek vykreslený s využitím funkce aalineRGBA().

2. Kreslení kružnic a kruhů

Pro kreslení kružnic popř. kruhů je možné využít osm funkcí, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Název funkce Parametry Stručný popis
1 circleColor SDLSurface dst, int x, int y, int r, long color kružnice
2 circleRGBA SDLSurface dst, int x, int y, int rad, int r, int g, int b, int a kružnice
3 aacircleColor SDLSurface dst, int x, int y, int r, long color kružnice s vyhlazeným okrajem
4 aacircleRGBA SDLSurface dst, int x, int y, int rad, int r, int g, int b, int a kružnice s vyhlazeným okrajem
5 filledCircleColor SDLSurface dst, int x, int y, int r, long color kruh
6 filledCircleRGBA SDLSurface dst, int x, int y, int rad, int r, int g, int b, int a kruh

Povšimněte si, že první čtyři parametry těchto funkcí jsou vždy shodné – jedná se o objekt představující plochu, do níž se má kružnice či kruh vykreslit, souřadnice středu této grafické entity a konečně poloměr kruhu popř. kružnice. Poté již následuje určení barvy, která může být specifikována buď jediným 32bitovým číslem ve formátu 0×rrggbbaa, nebo alternativně čtveřicí osmibitových celočíselných parametrů představujících hodnoty barvových složek red, green, blue následované průhledností (alpha).

Určení barvy použitím 32bitové hodnoty je využito ve funkcích circleColor(), aacircleColor()filledCircleColor(), zatímco trojice barvových složek a hodnota průhlednosti je použita ve funkcích circleRGBA(), aacircleRGBA()filledCircleRGBA(). Kružnice lze vykreslit buď rychlým celočíselným Brehsemanovým algoritmem (funkce circleColor()circleRGBA()) nebo naopak pomalejším algoritmem s antialiasingem (funkce aacircleColor()aacircleRGBA()). Při kresbě kruhů není antialiasing (kupodivu) použit.

Obrázek 3: Čtyřikrát zvětšený detail obrazovky s kružnicemi vykreslenými rychlým Bresenhamovým celočíselným algoritmem.

Obrázek 4: Čtyřikrát zvětšený detail obrazovky s kružnicemi vykreslenými algoritmem s antialiasingem.

3. Demonstrační příklad SDLTest52: vykreslení jednoduchého vzorku s využitím funkce circleColor()

Dnešní první demonstrační příklad nazvaný SDLTest52 využívá funkci circleColor() pro vykreslení vzorku složeného z většího množství poloprůhledných kružnic se shodnou barvou. Barva je nejdříve uložena do čtveřice konstant pojmenovaných red, green, bluealpha, z nichž je následně vypočtena 32bitová hodnota uložená do konstanty pojmenované color. Tato konstanta je následně použita v programové smyčce, v níž je celý vzorek vykreslen přímo do framebufferu a tedy i na obrazovku:

// vypocet barvovych slozek pixelu
  final int red =  0xff;
  final int green = 0xff;
  final int blue =  0xff;
  final int alpha = 0x80;
 
  // vypocet barvy
  final int color = (red << 24) | (green << 16) | (blue << 8) | alpha;
 
  // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce circleColor()
  for (int i = 0; i < 90; i++) {
    final int radius = 90 - i;
    final int x = (width >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.cos(i/10.0));
    final int y = (height >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.sin(i/10.0));
    circleColor(screen, x, y, radius, color);
  }

Obrázek 5: Vzorek vykreslený demonstračním příkladem SDLTest52.

Obrázek 6: Detail, na němž je patrný výpočet průhlednosti a překryvu kružnic.

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
 
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
 
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
import static sdljavax.gfx.SDLGfx.*;
 
 
 
/**
 * Padesaty druhy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vykresleni jednoducheho vzorku s vyuzitim funkce circleColor().
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest52 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 480;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 480;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Vykresleni sceny na obrazovku ci do okna aplikace.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // rozmery okna aplikace ci rozliseni obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // vypocet barvovych slozek pixelu
    final int red =  0xff;
    final int green = 0xff;
    final int blue =  0xff;
    final int alpha = 0x80;
 
    // vypocet barvy
    final int color = (red << 24) | (green << 16) | (blue << 8) | alpha;
 
    // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce circleColor()
    for (int i = 0; i < 90; i++) {
      final int radius = 90 - i;
      final int x = (width >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.cos(i/10.0));
      final int y = (height >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.sin(i/10.0));
      circleColor(screen, x, y, radius, color);
    }
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni padesateho druheho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      final SDLSurface screen = initVideo();
 
      // vykresleni sceny na obrazovku
      drawOnScreen(screen);
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest52.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest52.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest52

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest52

4. Demonstrační příklad SDLTest53: vykreslení jednoduchého vzorku s využitím funkce circleRGBA()

Při vykreslování kružnic (či jiných grafických entit), u nichž se programově mění jejich barva popř. průhlednost, je výhodnější namísto 32bitové hodnoty předávané do funkcí *Color() použít čtveřici hodnot předávaných do funkcí *RGBA(). V tomto případě ani není nutné kontrolovat, zda každá hodnota leží v předpokládaném rozsahu 0 až 255. Právě funkce circleRGBA() je použita v dnešním druhém demonstračním příkladu pojmenovaném SDLTest53 jehož vykreslovací „jádro“ vypadá následovně:

  // vypocet barvovych slozek pixelu
  int red =  0xff;
  int green = 0xff;
  int blue =  0x00;
  final int alpha = 0x80;
 
  // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce circleRGBA()
  for (int i = 0; i < 90; i++) {
    final int radius = 90 - i;
    final int x = (width >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.cos(i/10.0));
    final int y = (height >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.sin(i/10.0));
    circleRGBA(screen, x, y, radius, red, green, blue, alpha);
    red-=2;
    blue+=2;
  }

Obrázek 7: Vzorek vykreslený demonstračním příkladem SDLTest53.

Obrázek 8: Detail, na němž je patrný výpočet průhlednosti a překryvu kružnic.

Celý zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest53:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
 
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
 
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
import static sdljavax.gfx.SDLGfx.*;
 
 
 
/**
 * Padesaty treti demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vykresleni jednoducheho vzorku s vyuzitim funkce circleRGBA().
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest53 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 480;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 480;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Vykresleni sceny na obrazovku ci do okna aplikace.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // rozmery okna aplikace ci rozliseni obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // vypocet barvovych slozek pixelu
    int red =  0xff;
    int green = 0xff;
    int blue =  0x00;
    final int alpha = 0x80;
 
    // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce circleRGBA()
    for (int i = 0; i < 90; i++) {
      final int radius = 90 - i;
      final int x = (width >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.cos(i/10.0));
      final int y = (height >> 1) + (int)((i * 2 + 70) * Math.sin(i/10.0));
      circleRGBA(screen, x, y, radius, red, green, blue, alpha);
      red-=2;
      blue+=2;
    }
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni padesateho tretiho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      final SDLSurface screen = initVideo();
 
      // vykresleni sceny na obrazovku
      drawOnScreen(screen);
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest53.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest53.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest53

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest53

5. Demonstrační příklad SDLTest54: vykreslení jednoduchého vzorku s využitím funkce aacircleColor()

Ve třetím demonstračním příkladu SDLTest54 se opět vykreslují kružnice, tentokrát však již s využitím algoritmu aplikujícího jednoduchý antialiasing, tj. namísto funkcí circleColor() popř. circleRGBA() se používají funkce aacircleColor() popř. aacircleRGBA(). Výsledkem použití vykreslovacího algoritmu s antialiasingem je následující scéna:

Obrázek 9: Vzorek vykreslený demonstračním příkladem SDLTest54.

Obrázek 10: Detail, na němž je vidět funkce algoritmu pro antialiasing.

Podobně jako tomu bylo i v případě úseček, je i zde dobré mít na paměti, že současné použití antialiasingu a poloprůhledných objektů může zapříčinit vznik nežádoucích moaré:

Obrázek 11: Vznik moaré při vykreslení poloprůhledných kružnic.

Obrázek 12: Detail, na němž je vidět funkce algoritmu pro antialiasing.

Zdrojový kód příkladu SDLTest54:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
 
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
 
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
import static sdljavax.gfx.SDLGfx.*;
 
 
 
/**
 * Padesaty ctvrty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vykresleni jednoducheho vzorku s vyuzitim funkce aacircleColor().
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest54 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 480;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 480;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Vykresleni sceny na obrazovku ci do okna aplikace.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // rozmery okna aplikace ci rozliseni obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // vypocet barvovych slozek pixelu
    final int red =  0xff;
    final int green = 0xff;
    final int blue =  0xff;
    final int alpha = 0xff;
 
    // vypocet barvy
    final int color = (red << 24) | (green << 16) | (blue << 8) | alpha;
 
    // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce aacircleColor()
    for (int i = 0; i < 140; i++) {
      final int radius = 140 - i;
      final int x = (width >> 1) + (int)((i + 80) * Math.cos(i/12.0));
      final int y = (height >> 1) + (int)((i + 80) * Math.sin(i/12.0));
      aacircleColor(screen, x, y, radius, color);
    }
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni padesateho ctvrteho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      final SDLSurface screen = initVideo();
 
      // vykresleni sceny na obrazovku
      drawOnScreen(screen);
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest54.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest54.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest54

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest54

6. Demonstrační příklad SDLTest55: vykreslení jednoduchého vzorku s využitím funkce filledCircleRGBA()

Poslední příklad, v němž se používají funkce pro vykreslení kružnic a kruhů, nese pojmenování SDLTest55. V tomto příkladu se v jediné programové smyčce nejdříve vykreslí barevný kruh a přes něj černá kružnice, která zvýrazní hranice kruhu. Jádro vykreslovacího algoritmu se v mnoha ohledech podobá jádru použitému v předchozí trojici příkladů:

// vykreslit vzorek s vyuzitim funkce filledCircleRGBA()
for (int i = 0; i < 140; i++) {
  final int radius = 140 - i;
  final int x = (width >> 1) + (int)((i + 80) * Math.cos(i/12.0));
  final int y = (height >> 1) + (int)((i + 80) * Math.sin(i/12.0));
  filledCircleRGBA(screen, x, y, radius, red, green, blue, alpha);
  aacircleColor(screen, x, y, radius, 0xff); // cerna nepruhledna barva
  red-=2;
  blue+=2;
}

Povšimněte si, že černá neprůhledná barva je reprezentována 32bitovou konstantou 0×000000ff.

Obrázek 13: Vzorek vykreslený demonstračním příkladem SDLTest55.

Zdrojový kód příkladu SDLTest55 má tvar:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
 
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
 
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
import static sdljavax.gfx.SDLGfx.*;
 
 
 
/**
 * Padesaty paty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vykresleni jednoducheho vzorku s vyuzitim funkce filledCircleRGBA().
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest55 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 480;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 480;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Vykresleni sceny na obrazovku ci do okna aplikace.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // rozmery okna aplikace ci rozliseni obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // vypocet barvovych slozek pixelu
    int red =  0xff;
    int green = 0xff;
    int blue =  0x00;
    final int alpha = 0x10;
 
    // vykreslit vzorek s vyuzitim funkce filledCircleRGBA()
    for (int i = 0; i < 140; i++) {
      final int radius = 140 - i;
      final int x = (width >> 1) + (int)((i + 80) * Math.cos(i/12.0));
      final int y = (height >> 1) + (int)((i + 80) * Math.sin(i/12.0));
      filledCircleRGBA(screen, x, y, radius, red, green, blue, alpha);
      aacircleColor(screen, x, y, radius, 0xff); // cerna nepruhledna barva
      red-=2;
      blue+=2;
    }
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni padesateho pateho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      final SDLSurface screen = initVideo();
 
      // vykresleni sceny na obrazovku
      drawOnScreen(screen);
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest55.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest55.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest55

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest55

7. Kreslení trojúhelníků a obdélníků

Pro kreslení trojúhelníků a obdélníků je možné využít několika funkcí, které jsou vypsány v následující tabulce:

# Název funkce Parametry Stručný popis
1 rectangleColor SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, long color obdélník
2 rectangleRGBA SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int r, int g, int b, int a obdélník
3 boxColor SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, long color vyplněný obdélník
4 boxRGBA SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int r, int g, int b, int a vyplněný obdélník
       
5 trigonColor SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, long color trojúhelník
6 trigonRGBA SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int r, int g, int b, int a trojúhelník
7 aatrigonColor SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, long color trojúhelník (antialiasing hran)
8 aatrigonRGBA SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int r, int g, int b, int a trojúhelník (antialiasing hran)
9 filledTrigonColor SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int color vyplněný trojúhelník
10 filledTrigonRGBA SDLSurface dst, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int r, int g, int b, int a vyplněný trojúhelník

Pravděpodobně není překvapující, že pro osově orientované obdélníky neexistují varianty funkcí pro vykreslování s využitím antialiasingu.

8. Demonstrační příklad SDLTest56: využití kreslicí funkce filledTrigonColor()

V dnešním posledním příkladu pojmenovaném SDLTest56 je ukázáno využití výše zmíněné funkce filledTrigonColor() při tvorbě vzorku složeného z vyplněných trojúhelníků. Z výpisu zdrojového kódu je patrné, že se této funkci musí předat osm parametrů – plocha typu SDL_Surface, do níž se má trojúhelník vykreslit, za ní následuje trojice souřadnic vrcholů trojúhelníku a posledním parametrem je barva, kterou je trojúhelník vyplněn:

// vykresleni vzorku funkci filledTrigonColor()
for (int y = 0; y < height + width/3; y += 20) {
  for (int x = 0; x < width; x += 20) {
    final int off = x/3;
    filledTrigonColor(screen, x, y - off, x + 16, y - off, x + 8, y - 12 - off, 0xffff00ff);
    filledTrigonColor(screen, x + 7, y - off + 1, x + 23, y - off + 1, x + 15, y + 13 - off, 0xff0000ff);
  }
}

Obrázek 14: Vzorek vykreslený pomocí funkce filledTrigonColor().

Zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest56 má tvar:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
 
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
 
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
import static sdljavax.gfx.SDLGfx.*;
 
 
 
/**
 * Padesaty paty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vykresleni jednoducheho vzorku s vyuzitim funkce filledTrigonColor().
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest56 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 480;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 480;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        // pretypovani
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
 
        // symbol/kod klavesy
        final int symbol = keyEvent.getSym();
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE && keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Vykresleni sceny na obrazovku ci do okna aplikace.
   * 
   * @param screen
   *      framebuffer
   */
  private static void drawOnScreen(SDLSurface screen) throws SDLException {
    // rozmery okna aplikace ci rozliseni obrazovky
    final int width = screen.getWidth();
    final int height = screen.getHeight();
 
    // vykresleni vzorku funkci filledTrigonColor()
    for (int y = 0; y < height + width/3; y += 20) {
      for (int x = 0; x < width; x += 20) {
        final int off = x/3;
        filledTrigonColor(screen, x, y - off, x + 16, y - off, x + 8, y - 12 - off, 0xffff00ff);
        filledTrigonColor(screen, x + 7, y - off + 1, x + 23, y - off + 1, x + 15, y + 13 - off, 0xff0000ff);
      }
    }
 
    // nutno volat i v pripade, ze neni pouzit double buffering
    screen.updateRect();
    screen.flip();
  }
 
  /**
   * Spusteni padesateho sesteho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      final SDLSurface screen = initVideo();
 
      // vykresleni sceny na obrazovku
      drawOnScreen(screen);
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
  }
 
}

Skript pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest56.java

Dávkový soubor pro překlad tohoto demonstračního příkladu na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest56.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest56

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

CS24_early

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest56

9. Kreslicí funkce pro grafické entity s proměnným počtem vrcholů a/nebo řídicích bodů

V knihovně SDLJava nalezneme i několik funkcí určených pro vykreslení složitějších grafických entit, konkrétně entit s proměnným počtem vrcholů. Jedná se jak o polygony, tak i o Bézierovy křivky. Programátoři využívající Javu by mohli předpokládat, že se v tomto případě použijí statické metody/funkce s proměnným počtem parametrů, ovšem vzhledem k tomu, že je SDLJava nízkoúrovňová knihovna, je implementováno poněkud překvapivé řešení – souřadnice vrcholů jsou předávány přes objekty typu java.nio.ShortBuffer, což sice není příliš elegantní řešení, ovšem je efektivní při přenosu většího množství dat mezi Javovskou částí aplikace a nativním kódem. Příklady použití při vykreslování obecných polygonů a Bézierových křivek si ukážeme v navazující části tohoto seriálu.

10. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

Všech pět dnes popsaných demonstračních příkladů bylo společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženo do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Podobně jako tomu bylo i v předchozích několika dílech tohoto seriálu, i ke dnešním příkladům jsou přiloženy skripty využitelné pro jejich překlad a spuštění. Navíc byly přidány i skripty využitelné ve Windows:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest52.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52.ja­va
2 SDLTest52_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_com­pile.sh
3 SDLTest52_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_com­pile_sys.sh
4 SDLTest52_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_run­.sh
5 SDLTest52_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_run_sys­.sh
6 SDLTest52_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_com­pile.bat
7 SDLTest52_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest52/SDLTest52_run­.bat
     
8 SDLTest53.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53.ja­va
9 SDLTest53_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_com­pile.sh
10 SDLTest53_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_com­pile_sys.sh
11 SDLTest53_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_run­.sh
12 SDLTest53_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_run_sys­.sh
13 SDLTest53_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_com­pile.bat
14 SDLTest53_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest53/SDLTest53_run­.bat
     
15 SDLTest54.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54.ja­va
16 SDLTest54_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_com­pile.sh
17 SDLTest54_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_com­pile_sys.sh
18 SDLTest54_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_run­.sh
19 SDLTest54_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_run_sys­.sh
20 SDLTest54_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_com­pile.bat
21 SDLTest54_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest54/SDLTest54_run­.bat
     
22 SDLTest55.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55.ja­va
23 SDLTest55_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_com­pile.sh
24 SDLTest55_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_com­pile_sys.sh
25 SDLTest55_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_run­.sh
26 SDLTest55_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_run_sys­.sh
27 SDLTest55_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_com­pile.bat
28 SDLTest55_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest55/SDLTest55_run­.bat
     
29 SDLTest56.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56.ja­va
30 SDLTest56_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_com­pile.sh
31 SDLTest56_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_com­pile_sys.sh
32 SDLTest56_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_run­.sh
33 SDLTest56_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_run_sys­.sh
34 SDLTest56_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_com­pile.bat
35 SDLTest56_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/94287489492c/sdlja­va/SDLTest56/SDLTest56_run­.bat

11. Odkazy na Internetu

 1. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 2. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 3. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 4. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 5. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 6. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 7. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 8. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 9. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 10. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 11. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 12. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 13. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 14. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 15. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 16. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 17. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 18. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 19. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 20. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 21. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 22. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 23. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 24. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 25. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 26. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 27. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 28. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 29. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 30. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 31. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 32. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 33. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 34. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 35. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 36. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 37. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 38. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 39. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 40. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 41. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 42. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 43. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 44. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 45. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 46. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 47. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 48. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 49. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 50. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 51. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 52. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 53. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 54. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 55. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 56. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 57. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 58. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 59. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 60. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 61. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 62. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 63. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 64. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 65. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 66. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 67. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 68. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 69. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 70. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 71. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 72. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 73. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 74. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 75. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 76. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 77. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 78. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 79. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 80. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 81. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 82. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 83. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 84. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 85. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 86. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 87. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 88. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 89. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 90. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 91. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 92. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 93. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 94. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.