Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Lua VM

22. 7. 2014
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Java i o JVM jsme si na čtveřici demonstračních příkladů ukázali, jakým způsobem se v Javě překládá programová smyčka typu for-each do bajtkódu. Dnes si řekneme, jak se se stejným typem programové smyčky pracuje v bajtkódu programovacího jazyka Lua.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Lua VM

2. Programová smyčka typu „for-each“ v programovacím jazyku Lua

3. Demonstrační příklad Test23.lua – tabulky použité ve funkci pole

4. Okomentovaný bajtkód funkce printArray()

5. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

6. Demonstrační příklad Test24.lua – tabulky použité ve funkci asociativního pole

7. Okomentovaný bajtkód funkce printTable()

8. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

9. Porovnání implementace programové smyčky typu „for-each“ v JVM a Lua VM

10. Repositář se zdrojovými kódy obou dnešních demonstračních příkladů

11. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Lua VM

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka jsme si ukázali, jakým způsobem se v Javě využívá programová smyčka typu „for-each“ i způsob překladu této programové smyčky do bajtkódu JVM. Připomeňme si, že tento typ programové smyčky lze v Javě použít pro průchod polem popř. jakoukoli kolekcí (resp. přesněji řečeno jakoukoli datovou strukturou, pro niž lze zkonstruovat iterátor). Zajímavé přitom je, že i když byla konstrukce smyčky „for-each“ zavedena až v Javě 5.0, nebylo ve skutečnosti nutné provést žádné zásahy do struktury bajtkódu ani do repertoáru instrukcí zpracovávaných virtuálním strojem jazyka Java. Průchod polem je v bajtkódu implementován s využitím počitadla, průchod kolekcemi opětovným voláním iterátoru (což vlastně odpovídá smyčce typu „while“). Dnes si ukážeme, jak je smyčka „for-each“ implementována v bajtkódech programovacích jazyků Lua a Python.

2. Programová smyčka typu „for-each“ v programovacím jazyku Lua

Nejprve si řekněme, jak se programová smyčka typu „for-each“ používá v programovacím jazyku Lua. Zde je jediným složeným datovým typem takzvaná tabulka, kterou je možné použít buď ve funkci pole (s indexy od 1 do délky pole) nebo alternativně ve funkci asociativního pole/slovníku. Ve skutečnosti lze oba způsoby zkombinovat, i když se v praxi většinou s jedinou datovou strukturou, v níž jsou nějaké prvky indexovány celými čísly a jiné prvky určeny klíči jiného typu (řetězec atd.) příliš často nesetkáme (s výjimkou řídkých matic atd.). V případě, že se tabulka používá ve funkci pole, lze pro průchod takovým polem použít programovou smyčku for s iterátorem získaným funkcí ipairs() (pracuje se s dvojicemi index-hodnota prvku):

function test(table)
  for i, item in ipairs(table) do
    ...
    ...
    ...
  end
end

Pokud je tabulka používána ve funkci asociativního pole/slovníku, je nutné namísto funkce ipairs() volat funkci pairs() (potom se pracuje s dvojicemi klíč-hodnota, bez zaručení pořadí zpracování těchto dvojic):

function test(table)
  for key, value in pairs(table) do
    ...
    ...
    ...
  end
end

3. Demonstrační příklad Test23.lua – tabulky použité ve funkci pole

Způsob využití tabulek ve funkci polí (s prvky indexovanými od jedničky) je ukázán v dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož jméno je Test23.lua. V tomto příkladu jsou deklarovány dvě funkce. První funkce se jmenuje printArray() a slouží k výpisu obsahu celého pole na standardní výstup. Druhá funkce, jejíž jméno je sum(), sečte hodnotu všech prvků pole a vrátí výsledek (součet) jako návratovou hodnotu této funkce. Následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

--
-- Demonstracni priklad cislo 23.
--
-- Tabulky vyuzite jako pole a programova smycka typu for-each.
--
 
 
 
--
-- Vypis vsech prvku tabulky vyuzitych ve funkci pole.
--
function printArray(array)
  for i, item in ipairs(array) do
    print(i, item)
  end
end
 
 
 
--
-- Vypocet souctu vsech prvku tabulky vyuzitych ve funkci pole.
--
function sum(array)
  local sum = 0
  for i, item in ipairs(array) do
    sum = sum + item
  end
  return sum
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local array = {1, 2, 3, 4}
 
  printArray(array)
  print("Sum = " .. sum(array))
end
 
 
 
main()

4. Okomentovaný bajtkód funkce printArray()

Podívejme se nyní na způsob překladu funkce printArray() do bajtkódu virtuálního stroje programovacího jazyka Lua. V bajtkódu můžeme vidět některé typické rysy, jakými se programová smyčka typu „for-each“ překládá. Prvním rysem je skok (JMP) před konec smyčky, konkrétně na místo, kde se volá iterátor a testuje se, zda se má běh smyčky ukončit. Dále můžeme v bajtkódu vidět dvojici instrukcí TFORCALLTFORLOOP. Instrukce TFORCALL je podobná instrukci CALL, ovšem s tím rozdílem, že se registry obsahující argumenty volané funkce specifikují odlišným způsobem (indexy jsou o dvojku nižší) a předpokládá se, že volaná funkce vrátí jen dvě hodnoty (což platí pro všechny iterátory). Instrukce TFORLOOP provádí podmíněný relativní skok na základě hodnoty uložené ve specifikovaném registru. Pokud je hodnota tohoto registru nil, skok se neprovede, v opačném případě se skok provede na adresu vypočtenou z adresy instrukce TFORLOOP a (záporného) indexu uloženého v instrukčním slovu:

function <Test23.lua:12,16> (11 instructions at 0x9a38c88)
1 param, 9 slots, 1 upvalue, 6 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [13]  GETTABUP    1 0 -1 ; příprava na volání funkce ipairs() [registr číslo 1]
    2    [13]  MOVE      2 0   ; tabulku/pole uložit do registru číslo 2
    3    [13]  CALL      1 2 4  ; zavoláni funkce ipairs() [reference uložena v registru číslo 1]
    4    [13]  JMP       0 4   ; skok těsně před konec programové smyčky [instrukce číslo 9]
    5    [14]  GETTABUP    6 0 -2 ; příprava na volání funkce print()
    6    [14]  MOVE      7 4   ; funkce print() vypíše obsah registrů číslo 7 a 8
    7    [14]  MOVE      8 5   ; -//-
    8    [14]  CALL      6 3 1  ; zavolání funkce print() s parametry v registrech číslo 7 a 8
    9    [13]  TFORCALL    1 2   ; volání funkce uložené v registru číslo 1 [ipairs()]
                        ; s parametry R(2) [tabulka] a R(3)
                        ; výsledek volání ulož do R(4) [index] a R(5) [hodnota]
    10   [13]  TFORLOOP    3 -6  ; pokud platí R(4) ~= nil, proveď relativní skok na instrukci číslo 5
    11   [16]  RETURN     0 1   ; standardní ukončení funkce

5. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

Podobným způsobem, jaký byl popsán v předchozí kapitole, je do bajtkódu Lua VM přeložena i funkce sum(), v níž ovšem došlo ke změně těla programové smyčky „for-each“. Až na tento rozdíl zde můžeme vidět stejnou strukturu bajtkódu, tj. počáteční skok na konec smyčky pomocí instrukce JMP a implementaci iterace s testem s využitím dvojice instrukcí TFORCALLTFORLOOP:

function <Test23.lua:23,29> (10 instructions at 0x9a39228)
1 param, 8 slots, 1 upvalue, 7 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [24]  LOADK      1 -1  ; načtení konstanty 0 do lokální proměnné sum [registr číslo 1]
    2    [25]  GETTABUP    2 0 -2 ; příprava na volání funkce ipairs() [registr číslo 2]
    3    [25]  MOVE      3 0   ; tabulku/pole uložit do registru číslo 3
    4    [25]  CALL      2 2 4  ; zavolání funkce ipairs() [reference uložena v registru číslo 2]
    5    [25]  JMP       0 1   ; skok těsně před konec programové smyčky [instrukce číslo 7]
    6    [26]  ADD       1 1 6  ; přičtení obsahu registru číslo 6 k sumě [registr číslo 1]
    7    [25]  TFORCALL    2 2   ; volání funkce uložené v registru číslo 2 [ipairs()]
                        ; s parametry R(3) [tabulka] a R(4)
                        ; výsledek volání ulož do R(5) [index] a R(6) [hodnota]
    8    [25]  TFORLOOP    4 -3  ; pokud platí R(5) ~= nil, proveď relativní skok na instrukci číslo 6
    9    [28]  RETURN     1 2   ; ukončení funkce s návratovou hodnotou
    10   [29]  RETURN     0 1   ; standardní ukončení funkce

6. Demonstrační příklad Test24.lua – tabulky použité ve funkci asociativního pole

Dnešní druhý demonstrační příklad, jehož název je Test24.lua, se do značné míry podobá příkladu předchozímu, ovšem s tím rozdílem, že se zde tabulky nevyužívají ve formě polí, ale jako asociativní pole/slovníky, v nichž je každý prvek uložen ve formě dvojice klíč-hodnota, kde klíč je v rámci jedné datové struktury jedinečný. V obou implementovaných funkcích printTable()sum() se pro průchod polem již nepoužívá funkce ipairs(), ale funkce pairs(). Pořadí prvků získaných v programových smyčkách je náhodné (resp. přesněji řečeno není zaručené, že prvky budou vypsány v takovém pořadí, v jakém byly do tabulky zapsány):

--
-- Demonstracni priklad cislo 24.
--
-- Tabulky a programova smycka typu for-each.
--
 
 
 
--
-- Vypis vsech prvku tabulky vyuzitych ve funkci pole.
--
function printTable(tbl)
  for i, item in pairs(tbl) do
    print(i, item)
  end
end
 
 
 
--
-- Vypocet souctu vsech prvku tabulky.
--
function sum(tbl)
  local sum = 0
  for key, value in pairs(tbl) do
    sum = sum + value
  end
  return sum
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local tbl = {first=1, second=2, third=3, fourth=4}
 
  printTable(tbl);
 
  print("Sum = " .. sum(tbl))
end
 
 
 
main()

7. Okomentovaný bajtkód funkce printTable()

Při pohledu na bajtkód funkce printTable() můžeme vidět až nápadnou podobnost s bajtkódem funkce printArray(), která byla použita v předchozím demonstračním příkladu. Jediným podstatným rozdílem je použití pairs() namísto ipairs() pro iterátor, zbylé instrukce bajtkódu jsou totožné, a to díky univerzalitě programové smyčky typu „for-each“ v jazyku Lua:

function <Test24.lua:12,16> (11 instructions at 0x8ec7c88)
1 param, 9 slots, 1 upvalue, 6 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [13]  GETTABUP    1 0 -1 ; příprava na volání funkce pairs() [registr číslo 1]
    2    [13]  MOVE      2 0   ; tabulku/pole uložit do registru číslo 2
    3    [13]  CALL      1 2 4  ; zavoláni funkce pairs() [reference uložena v registru číslo 1]
    4    [13]  JMP       0 4   ; skok těsně před konec programové smyčky [instrukce číslo 9]
    5    [14]  GETTABUP    6 0 -2 ; příprava na volání funkce print()
    6    [14]  MOVE      7 4   ; funkce print() vypíše obsah registrů číslo 7 a 8
    7    [14]  MOVE      8 5   ; -//-
    8    [14]  CALL      6 3 1  ; zavolání funkce print() s parametry v registrech číslo 7 a 8
    9    [13]  TFORCALL    1 2   ; volání funkce uložené v registru číslo 1 [pairs()]
                        ; s parametry R(2) [tabulka] a R(3)
                        ; výsledek volání ulož do R(4) [index] a R(5) [hodnota]
    10   [13]  TFORLOOP    3 -6  ; pokud platí R(4) ~= nil, proveď relativní skok na instrukci číslo 5
    11   [16]  RETURN     0 1   ; standardní ukončení funkce

8. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

Tatáž poznámka, která byla uvedena v předchozí kapitole pro funkci printTable() platí i pro funkci sum() při porovnání s totožně pojmenovanou funkci z předchozího demonstračního příkladu:

cyber23

function <Test24.lua:23,29> (10 instructions at 0x8ec8228)
1 param, 8 slots, 1 upvalue, 7 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [24]  LOADK      1 -1  ; načtení konstanty 0 do lokální proměnné sum [registr číslo 1]
    2    [25]  GETTABUP    2 0 -2 ; příprava na volání funkce pairs() [registr číslo 2]
    3    [25]  MOVE      3 0   ; tabulku/pole uložit do registru číslo 3
    4    [25]  CALL      2 2 4  ; zavolání funkce pairs() [reference uložena v registru číslo 2]
    5    [25]  JMP       0 1   ; skok těsně před konec programové smyčky [instrukce číslo 7]
    6    [26]  ADD       1 1 6  ; přičtení obsahu registru číslo 6 k sumě [registr číslo 1]
    7    [25]  TFORCALL    2 2   ; volání funkce uložené v registru číslo 2 [pairs()]
                        ; s parametry R(3) [tabulka] a R(4)
                        ; výsledek volání ulož do R(5) [index] a R(6) [hodnota]
    8    [25]  TFORLOOP    4 -3  ; pokud platí R(5) ~= nil, proveď relativní skok na instrukci číslo 6
    9    [28]  RETURN     1 2   ; ukončení funkce s návratovou hodnotou
    10   [29]  RETURN     0 1   ; standardní ukončení funkce

9. Porovnání implementace programové smyčky typu „for-each“ v JVM a Lua VM

Nyní již máme dostatek informací proto, aby bylo možné porovnat implementaci programové smyčky typu „for-each“ ve virtuálním stroji jazyka Java a virtuálním stroji jazyka Lua:

# Vlastnost Java a JVM Lua a Lua VM
1 smyčka „for-each“ pro: pole, kolekce (množina, seznam, mapa) tabulky
2 vlastní implementace iterátoru: podporována podporována
       
3 průchod polem:
for (type variable : array) {
  tělo smyčky
}
for i, item in ipairs(array) do
  tělo smyčky
end
4 průchod polem-dostupný index: ne ano
5 průchod polem-posloupnost prvků: zachována zachována
6 průchod polem-indexování prvků: od 0 do n-1 od 1 do n
       
7 průchod seznamem:
for (type variable : list) {
  tělo smyčky
}
for i, item in ipairs(array) do
  tělo smyčky
end
8 průchod seznamem-dostupný index: ne ano
9 průchod seznamem-posloupnost prvků: zachována zachována
10 průchod seznamem-indexování prvků: od 0 do n-1 od 1 do n
       
11 průchod asoc.polem/mapou:
for (Map.Entry<typ,typ> item : map.entrySet()) {
  tělo smyčky
}
for key, value in pairs(map) do
  tělo smyčky
end
12 průchod mapou-dostupný index: ne ne
13 průchod mapou-posloupnost prvků: „náhodná“ „náhodná“
14 typ klíče: reference (kromě null) cokoli kromě nil
15 typ hodnoty: reference cokoli včetně nil (=odstraněný prvek)
       
16 for-each pro pole: bajtkód stejný jako pro počítanou smyčku for využití instrukcí TFORCALLTFORLOOP (+funkce ipairs)
17 for-each pro seznamy: bajtkód stejný jako pro smyčku while s iterátorem využití instrukcí TFORCALLTFORLOOP (+funkce ipairs)
18 for-each pro mapy: bajtkód stejný jako pro smyčku while s iterátorem využití instrukcí TFORCALLTFORLOOP (+funkce pairs)

10. Repositář se zdrojovými kódy obou dnešních demonstračních příkladů

Dvojice dnes použitých demonstračních příkladů byla uložena do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

11. Odkazy na Internetu

 1. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 2. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 3. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 4. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 5. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 6. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 7. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 8. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 9. Python 2.x: funkce range()
  https://docs.python.org/2/li­brary/functions.html#range
 10. Python 2.x: typ iterátor
  https://docs.python.org/2/li­brary/stdtypes.html#itera­tor-types
 11. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 12. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 13. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 14. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 15. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 16. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 17. Parrot
  http://www.parrot.org/
 18. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 19. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 20. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 21. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 22. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 23. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 24. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 25. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 26. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 27. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 28. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 29. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 30. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 31. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 32. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 33. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 34. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 35. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 36. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 37. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 38. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 39. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 40. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 41. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 42. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 43. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 44. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 45. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 46. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 47. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 48. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 49. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 50. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 51. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 52. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 53. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 54. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 55. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 56. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 57. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 58. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 59. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 60. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 61. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 62. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 63. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 64. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 65. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 66. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 67. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 68. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 69. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 70. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 71. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 72. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 73. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 74. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 75. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 76. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?