Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v JVM

15. 7. 2014
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o JVM i o programovacím jazyku Java si řekneme, jakým způsobem se do bajtkódu virtuálního stroje Javy překládá programová smyčka typu „for-each“. Použití této smyčky si ukážeme na čtveřici demonstračních příkladů využívajících pole, seznamy, množiny i mapy.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM, Lua VM a Python VM

2. Programová smyčka typu „for-each“ v programovacím jazyku Java

3. Demonstrační příklad Test23.java: pole a smyčka typu „for-each“ v JVM

4. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test23.java

5. Demonstrační příklad Test24.java: seznamy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

6. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.java

7. Demonstrační příklad Test25.java: množiny a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

8. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test25.java

9. Demonstrační příklad Test26.java: mapy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

10. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test26.java

11. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

12. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM, Lua VM a Python VM

V předchozích dvou částech seriálu o programovacím jazyce Java i o JVM jsme si řekli, jakým způsobem se do bajtkódů virtuálních strojů Javy, Pythonu i jazyka Lua překládají základní operace se složenými datovými typy. Jedná se především o operace pro čtení a popř. i zápis prvků složených datových typů (polí, tabulek, seznamů, n-tic) a taktéž o operaci získání celkového počtu prvků daného složeného datového typu. V některých demonstračních příkladech jsme si taktéž ukázali způsob použití počítané programové smyčky typu for při přístupu k prvkům složených datových typů. Ve skutečnosti se ovšem velké množství operací (pravděpodobně většina operací) se složenými datovými typy neprovádí s využitím počítané smyčky typu for, ale spíše s použitím smyčky typu for-each, která je v určité podobě implementována ve všech třech virtuálních strojích (JVM, Lua VM i Python VM).

Dnes si na čtveřici demonstračních příkladů ukážeme, jakým způsobem se programová smyčka typu for-each používá a překládá v Javě. V navazující části tohoto seriálu na dnešní díl navážeme, protože si ukážeme ekvivalentní příklady, ovšem naprogramované v Pythonu, programovacím jazyce Lua a nově taktéž v Perlu 6.

2. Programová smyčka typu „for-each“ v programovacím jazyku Java

Programová smyčka typu for-each se v programovacím jazyku Java objevila ve verzi/specifikaci 5.0. Jednalo se o jedno z několika rozšíření tohoto jazyka, které bylo vyžadováno jak komunitou vývojářů, tak i de facto vynuceno situací na trhu, na němž se začaly ve větší míře prosazovat konkurenční programovací jazyky, především C# a taktéž dosti velká skupina vysokoúrovňových skriptovacích jazyků (Python, Ruby, …). Smyčku typu for-each lze v Javě využít pro postupné procházení všech prvků polí. Syntaxe v tomto případě vypadá následovně:

for (type variable : array) {
  tělo smyčky
}

Výše uvedený zápis smyčky je do značné míry ekvivalentní počítané smyčce typu for, ovšem s tím rozdílem, že programátor nemá v předchozí verzi smyčky přístup k počitadlu i (hodnotu počitadla lze využít například při tvorbě tabulek atd.):

for (int i = 0; i < array.length; i++) {
  type variable = array[i];
  tělo smyčky
}

Kromě polí je možné programovou smyčku typu for-each použít i pro procházení všemi prvky kolekcí. Zápis je v tomto případě prakticky shodný se zápisem smyčky pro průchod všemi prvky pole:

for (type variable : collection) {
  tělo smyčky
}

Tento zápis je ekvivalentní následujícímu zápisu; ovšem opět s tím rozdílem, že ve zkrácené for-each variantě nemá programátor přímý přístup k iterátoru, což může v některých případech komplikovat zápis algoritmu:

for (Iterator<type> iterator = collection.iterator(); iterator.hasNext(); ) {
  type variable = iterator.next();
  tělo smyčky
}

Ve skutečnosti se však použití smyčky for-each neomezuje pouze na pole a kolekce, ale lze ji využít pro instance všech tříd implementujících rozhraní Iterable<T>, tj. pro ty třídy, v nichž je implementována metoda Iterator<T> iterator(). Díky tomuto rozšíření sémantiky smyčky for-each lze implementovat například různé typy průchodů binárními stromy atd.

3. Demonstrační příklad Test23.java: pole a smyčka typu „for-each“ v JVM

Způsob překladu programové smyčky typu for-each do bajtkódu JVM si nejlépe ukážeme na několika demonstračních příkladech. V prvním demonstračním příkladu, který nese název Test23.java, je implementována přetížená metoda sum(), v jejímž těle se vypočítá suma/součet všech prvků pole, které je do této metody předáno (jako reference). Metoda je přetížená pro všech šest primitivních numerických datových typů – byte, short, int, long, float i double. Navíc je v tomto příkladu implementována i metoda hashsum(), v níž se vypočte součet hešovacích kódů všech objektů uložených v poli předaném do této metody. Ve všech zmíněných metodách je využita smyčka typu for-each pro průchod všemi prvky pole, nezávisle na typu prvků:

/**
 * Demonstracni priklad cislo 23.
 *
 * Pole a programova smycka typu for-each.
 */
public class Test23 {
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu byte[].
   */
  static int sum(byte[] array) {
    int sum = 0;
    for (byte item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu short[].
   */
  static int sum(short[] array) {
    int sum = 0;
    for (short item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu int[].
   */
  static int sum(int[] array) {
    int sum = 0;
    for (int item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu long[].
   */
  static long sum(long[] array) {
    long sum = 0;
    for (long item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu float[].
   */
  static float sum(float[] array) {
    float sum = 0;
    for (float item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku pole typu double[].
   */
  static double sum(double[] array) {
    double sum = 0;
    for (double item : array) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu hesovacich kodu vsech prvku pole typu Object[].
   */
  static int hashsum(Object[] array) {
    int sum = 0;
    for (Object item : array) {
      sum += item.hashCode();
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Test demonstracnich metod.
   */
  public static void main(String[] args) {
    byte[]  byteArray  = {1, 2, 3, 4};
    short[] shortArray = {1, 2, 3, 4};
    int[]  intArray  = {1, 2, 3, 4};
    long[]  longArray  = {1L,2L,3L,4L};
    float[] floatArray = {1f,2f,3f,4f};
    double[] doubleArray = {1.,2.,3.,4.};
    String[] stringArray = {"1","2","3","4"};
 
    System.out.println(sum(byteArray));
    System.out.println(sum(shortArray));
    System.out.println(sum(intArray));
    System.out.println(sum(longArray));
    System.out.println(sum(floatArray));
    System.out.println(sum(doubleArray));
    System.out.println(hashsum(stringArray));
  }
}

4. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test23.java

Podívejme se nyní na způsob překladu jednotlivých metod z demonstračního příkladu Test23.java do bajtkódu JVM. První metoda sum(byte[]) využívá pět pozic (slotů) na zásobníkovém rámci, které jsou vyhrazeny pro lokální proměnné, ať již proměnné explicitně zapsané programátorem, nebo pomocné proměnné využívané interpretrem bajtkódu:

Pozice Lokální proměnná
1 lokální proměnná sum
2 reference na zpracovávané pole
3 délka zpracovávaného pole
4 hodnota počitadla smyčky for, nazvěme počitadlo i
5 hodnota právě zpracovávaného prvku pole (i-tý prvek)

Z výpisu bajtkódu je patrné, že i když byla použita programová smyčka typu for-each, provedl se překlad takovým způsobem, jakoby programátor ve skutečnosti použil počítanou programovou smyčku typu for:

static int sum(byte[]);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_2        // reference na zpracovávané pole je umístěna do druhé lokální proměnné
  4:  aload_2
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore_3        // uložit délku pole do třetí lokální proměnné
  7:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  8:  istore 4        // uložit do čtvrté lokální proměnné
 
  10: iload  4        // začátek programové smyčky "for"
  12: iload_3         // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  13: if_icmpge    33   // test na ukončení programové smyčky
  16: aload_2         // načíst referenci na pole
  17: iload  4        // hodnota počitadla je použita jako index
  19: baload         // získat i-tý prvek z pole typu byte[] (i=hodnota počitadla)
  20: istore 5        // uložit hodnotu prvku do páté lokální proměnné
 
  22: iload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  23: iload  5
  25: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  26: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  27: iinc  4, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  30: goto  10       // skok na začátek programové smyčky
 
  33: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Prakticky stejný překlad byl proveden pro metodu sum(short[]), pouze s tím rozdílem, že se namísto instrukce baload použila pro čtení prvku pole instrukce saload:

static int sum(short[]);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_2        // reference na zpracovávané pole je umístěna do druhé lokální proměnné
  4:  aload_2
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore_3        // uložit délku pole do třetí lokální proměnné
  7:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  8:  istore 4        // uložit do čtvrté lokální proměnné
 
  10: iload  4        // začátek programové smyčky "for"
  12: iload_3         // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  13: if_icmpge    33   // test na ukončení programové smyčky
  16: aload_2         // načíst referenci na pole
  17: iload  4        // hodnota počitadla je použita jako index
  19: saload         // získat i-tý prvek z pole typu short[] (i=hodnota počitadla)
  20: istore 5        // uložit hodnotu prvku do páté lokální proměnné
 
  22: iload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  23: iload  5
  25: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  26: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  27: iinc  4, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  30: goto  10       // skok na začátek programové smyčky
 
  33: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Totéž platí i pro překlad metody sum(int[]), jen se namísto baload/saload využívá – podle očekávání – instrukce iaload:

static int sum(int[]);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_2        // reference na zpracovávané pole je umístěna do druhé lokální proměnné
  4:  aload_2
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore_3        // uložit délku pole do třetí lokální proměnné
  7:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  8:  istore 4        // uložit do čtvrté lokální proměnné
 
  10: iload  4        // začátek programové smyčky "for"
  12: iload_3         // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  13: if_icmpge    33   // test na ukončení programové smyčky
  16: aload_2         // načíst referenci na pole
  17: iload  4        // hodnota počitadla je použita jako index
  19: iaload         // získat i-tý prvek z pole typu int[] (i=hodnota počitadla)
  20: istore 5        // uložit hodnotu prvku do páté lokální proměnné
 
  22: iload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  23: iload  5
  25: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  26: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  27: iinc  4, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  30: goto  10       // skok na začátek programové smyčky
 
  33: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Překlad metody sum(long[]) je poněkud odlišný, a to zejména proto, že lokální proměnné typu long jsou uloženy ve dvou pozicích/slotech. Celkový počet obsazených slotů na zásobníkovém rámci je tedy o dvě vyšší než u předchozích tří variant metody sum():

Pozice Lokální proměnná
1+2 lokální proměnná sum
3 reference na zpracovávané pole
4 délka zpracovávaného pole
5 hodnota počitadla smyčky for, nazvěme počitadlo i
6 hodnota právě zpracovávaného prvku pole (i-tý prvek)

Bajtkód přeložené metody sum(long[]):

static long sum(long[]);
 Code:
  0:  lconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  lstore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_3        // reference na zpracovávané pole je umístěna do třetí lokální proměnné
  4:  aload_3
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore 4        // uložit délku pole do čtvrté lokální proměnné
  8:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  9:  istore 5        // uložit do páté lokální proměnné
 
  11: iload  5        // začátek programové smyčky "for"
  13: iload  4        // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  15: if_icmpge    35   // test na ukončení programové smyčky
  18: aload_3         // načíst referenci na pole
  19: iload  5        // hodnota počitadla je použita jako index
  21: laload         // získat i-tý prvek z pole typu long[] (i=hodnota počitadla)
  22: lstore 6        // uložit hodnotu prvku do šesté lokální proměnné
 
  24: lload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  25: lload  6
  27: ladd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  28: lstore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  29: iinc  5, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  32: goto  11       // skok na začátek programové smyčky
 
  35: lload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  36: lreturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Metoda sum(float[]) je přeložena podobně, jako tomu bylo u metody sum(int[]), samozřejmě až na rozdíly v některých instrukcích (iconst0/fconst0, iload1/fload1, iadd/fadd atd.):

static float sum(float[]);
 Code:
  0:  fconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  fstore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_2        // reference na zpracovávané pole je umístěna do druhé lokální proměnné
  4:  aload_2
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore_3        // uložit délku pole do třetí lokální proměnné
  7:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  8:  istore 4        // uložit do čtvrté lokální proměnné
 
  10: iload  4        // začátek programové smyčky "for"
  12: iload_3         // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  13: if_icmpge    33   // test na ukončení programové smyčky
  16: aload_2         // načíst referenci na pole
  17: iload  4        // hodnota počitadla je použita jako index
  19: faload         // získat i-tý prvek z pole typu float[] (i=hodnota počitadla)
  20: fstore 5        // uložit hodnotu prvku do páté lokální proměnné
 
  22: fload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  23: fload  5
  25: fadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  26: fstore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  27: iinc  4, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  30: goto  10       // skok na začátek programové smyčky
 
  33: fload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: freturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

U metody sum(double[]) platí stejná poznámka, jaká byla uvedena v případě sum(long[]), tj. proměnné typu longdouble obsazují vždy dvě pozice/sloty na zásobníkovém rámci:

static double sum(double[]);
 Code:
  0:  dconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  dstore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_3        // reference na zpracovávané pole je umístěna do třetí lokální proměnné
  4:  aload_3
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore 4        // uložit délku pole do čtvrté lokální proměnné
  8:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  9:  istore 5        // uložit do páté lokální proměnné
 
  11: iload  5        // začátek programové smyčky "for"
  13: iload  4        // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  15: if_icmpge    35   // test na ukončení programové smyčky
  18: aload_3         // načíst referenci na pole
  19: iload  5        // hodnota počitadla je použita jako index
  21: daload         // získat i-tý prvek z pole typu double[] (i=hodnota počitadla)
  22: dstore 6        // uložit hodnotu prvku do šesté lokální proměnné
 
  24: dload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  25: dload  6
  27: dadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu i-tého prvku pole
  28: dstore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  29: iinc  5, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  32: goto  11       // skok na začátek programové smyčky
 
  35: dload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  36: dreturn         // a vrátit ji jako výsledek metody
static int hashsum(java.lang.Object[]);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
  3:  astore_2        // reference na zpracovávané pole je umístěna do druhé lokální proměnné
  4:  aload_2
  5:  arraylength       // vypočítat délku pole a uložit na TOS
  6:  istore_3        // uložit délku pole do třetí lokální proměnné
  7:  iconst_0        // počáteční hodnota počitadla
  8:  istore 4        // uložit do čtvrté lokální proměnné
 
  10: iload  4        // začátek programové smyčky "for"
  12: iload_3         // porovnat hodnotu počitadla s délkou pole
  13: if_icmpge    33   // test na ukončení programové smyčky
  16: aload_2         // načíst referenci na pole
  17: iload  4        // hodnota počitadla je použita jako index
  19: aaload         // získat i-tý prvek (=referenci) z pole typu Object[] (i=hodnota počitadla)
  20: astore 5        // uložit hodnotu prvku (=referenci) do páté lokální proměnné
 
  22: iload_1         // lokální proměnná "sum" na TOS
  23: aload  5
                // výpočet hešovacího kódu
  25: invokevirtual  #2;   // Method java/lang/Object.hashCode:()I
  28: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu hešovacího kódu i-tého prvku pole
  29: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  30: iinc  4, 1      // zvýšit hodnotu počitadla o jedničku
  33: goto  10       // skok na začátek programové smyčky
 
  36: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  37: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

5. Demonstrační příklad Test24.java: seznamy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

V dnešním druhém demonstračním příkladu s názvem Test24.java je na dvojici metod pojmenovaných sum()hashsum() ukázáno použití programové smyčky typu for-each při průchodu všemi prvky uloženými do seznamu, tj. do kolekce implementující rozhraní List. V metodě sum() se předpokládá, že všechny prvky seznamu budou typu Integer, což je kontrolováno jak při překladu, tak i při běhu aplikace (protože překladač nedokáže kvůli dynamickému linkování zaručit, jak bude metoda sum() přesně volána):

/**
 * Demonstracni priklad cislo 24.
 *
 * Seznamy a programova smycka typu for-each.
 */
 
import java.util.List;
 
public class Test24 {
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku seznamu typu List<Integer>.
   */
  static int sum(List<Integer> list) {
    int sum = 0;
    for (int item : list) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu hesovacich kodu vsech prvku seznamu typu List<? extends Object>.
   */
  static int hashsum(List<? extends Object> list) {
    int sum = 0;
    for (Object item : list) {
      sum += item.hashCode();
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Test demonstracnich metod.
   */
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> integerList = java.util.Arrays.asList(1,2,3,4);
    List<? extends Object> objectList = java.util.Arrays.asList("1","2","3","4");
    System.out.println(sum(integerList));
    System.out.println(hashsum(objectList));
  }
}

6. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.java

Metoda sum(java.util.List) (povšimněte si, že se při překladu „vytratila“ informace o typu prvků seznamů, což však přesně odpovídá specifikaci Javy) využívá na zásobníkovém rámci kupodivu pouze tři pozice/sloty, což je značný rozdíl oproti předchozímu příkladu, v němž se používalo většinou pět slotů:

Pozice Lokální proměnná
1 lokální proměnná sum
2 reference na iterátor získaný pro seznam
3 hodnota právě zpracovávaného prvku seznamu

Překlad metody sum(java.util.List) je přímočarý a odpovídá očekávání. Nejprve se získá iterátor pro seznam a posléze se volají metody Iterator.hasNext() pro test ukončení smyčky a Iterator.next() pro přečtení dalšího prvku. Zajímavá je však instrukce checkcast pro otestování typu každého prvku v seznamu, což je důležité, neboť již víme, že se tato informace „vytratila“ z hlavičky metody (je jen součástí metadat):

static int sum(java.util.List);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat iterátor pro kolekci (zde konkrétně seznam)
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/List.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  8:  astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  9:  aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  10: invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  15: ifeq  38       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  18: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  19: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je prvek skutečně typu Integer
  24: checkcast    #5;   // class java/lang/Integer
                // převod z Integer na int
  27: invokevirtual  #6;   // Method java/lang/Integer.intValue:()I
 
  30: istore_3        // hodnotu prvku uložit do třetí lokální proměnné
  31: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  32: iload_3         // načíst hodnotu prvku z kolekce
  33: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  34: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  35: goto  9        // skok na začátek programové smyčky
 
  38: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  39: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Podobným způsobem je zkonstruován i bajtkód metody hashsum(), v níž se však namísto čtení a zpracování objektů typu Integer volá pro všechny objekty nalezené v seznamu metoda Object.hashCode(). I z tohoto důvodu zde již nenalezneme použití instrukce checkcast:

static int hashsum(java.util.List);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat iterátor pro kolekc (zde konkrétně pro seznam)
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/List.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  8:  astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  9:  aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  10: invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  15: ifeq  35       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  18: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  19: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
 
  24: astore_3        // hodnotu prvku uložit do třetí lokální proměnné
  25: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  26: aload_3         // načíst hodnotu prvku (=referenci) z kolekce
                // výpočet hešovacího kódu objektu
  27: invokevirtual  #7;   // Method java/lang/Object.hashCode:()I
  30: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  31: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  32: goto  9        // skok na začátek programové smyčky
 
  35: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  36: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

7. Demonstrační příklad Test25.java: množiny a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

Další, dnes již třetí demonstrační příklad se jmenuje Test25.java. Jeho zdrojový kód se do značné míry podobá zdrojovému kódu předchozího demonstračního příkladu Test24.java, až na ten rozdíl, že se namísto prvků uložených do seznamů prochází všemi prvky množiny, tj. jakékoli kolekce implementující rozhraní Set. Povšimněte si, že těla metod jsou shodná s předchozím demonstračním příkladem, což vlastně není příliš překvapivé, když si uvědomíme, že jak seznamy, tak i množiny implementují rozhraní Iterable a programová smyčka typu for-each je určena mj. právě pro využití iterátorů:

/**
 * Demonstracni priklad cislo 25.
 *
 * Mnoziny a programova smycka typu for-each.
 */
 
import java.util.Arrays;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
 
public class Test25 {
 
  /**
   * Vypocet souctu vsech prvku mnoziny typu Set<Integer>.
   */
  static int sum(Set<Integer> set) {
    int sum = 0;
    for (int item : set) {
      sum += item;
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu hesovacich kodu vsech prvku mnoziny typu Set<Object>.
   */
  static int hashsum(Set<? extends Object> set) {
    int sum = 0;
    for (Object item : set) {
      sum += item.hashCode();
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Test demonstracnich metod.
   */
  public static void main(String[] args) {
    Set<Integer> integerSet = new TreeSet(Arrays.asList(1,2,3,4));
    Set<? extends Object> objectSet = new TreeSet(Arrays.asList("1","2","3","4"));
    System.out.println(sum(integerSet));
    System.out.println(hashsum(objectSet));
  }
}

8. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test25.java

Bajtkód vzniklý překladem demonstračního příkladu Test25.java je až na několik malých rozdílů prakticky stejný jako bajtkód předchozího příkladu Test24.java. Nejprve si ukažme, jakým způsobem jsou využity pozice/sloty alokované v zásobníkovém rámci (stack frame):

Pozice Lokální proměnná
1 lokální proměnná sum
2 reference na iterátor získaný pro množinu
3 hodnota právě zpracovávaného prvku množiny

Nyní již následuje okomentovaný výpis bajtkódu příkladu Test25.java:

static int sum(java.util.Set);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat iterátor pro kolekci (zde konkrétně množinu)
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/Set.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  8:  astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  9:  aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  10: invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  15: ifeq  38       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  18: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  19: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je prvek skutečně typu Integer
  24: checkcast    #5;   // class java/lang/Integer
                // převod z Integer na int
  27: invokevirtual  #6;   // Method java/lang/Integer.intValue:()I
 
  30: istore_3        // hodnotu prvku uložit do třetí lokální proměnné
  31: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  32: iload_3         // načíst hodnotu prvku z kolekce
  33: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  34: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  35: goto  9        // skok na začátek programové smyčky
 
  38: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  39: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody
static int hashsum(java.util.Set);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat iterátor pro kolekc (zde konkrétně pro množinu)
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/Set.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  8:  astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  9:  aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  10: invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  15: ifeq  35       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  18: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  19: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
 
  24: astore_3        // hodnotu prvku uložit do třetí lokální proměnné
  25: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  26: aload_3         // načíst hodnotu prvku (=referenci) z kolekce
                // výpočet hešovacího kódu objektu
  27: invokevirtual  #7;   // Method java/lang/Object.hashCode:()I
  30: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  31: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  32: goto  9        // skok na začátek programové smyčky
 
  35: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  36: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

9. Demonstrační příklad Test26.java: mapy a programová smyčka typu „for-each“ v JVM

V dnešním posledním demonstračním příkladu, který nese název Test26.java, se ve dvojici metod sum1()sum2() prochází mapou, tj. takovou datovou strukturou, v níž jsou uloženy dvojice klíč:hodnota, přičemž klíče musí být v rámci jedné mapy jednoznačné a unikátní. V metodě sum1() se sčítají celočíselné klíče, zatímco v metodě sum2() dochází k součtu (taktéž celočíselných) hodnot. V obou zmíněných metodách je samozřejmě využita programová smyčka typu for-each pro procházení prvky množiny typu Map.Entry:

/**
 * Demonstracni priklad cislo 26.
 *
 * Mapy a programova smycka typu for-each.
 */
 
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;
 
public class Test26 {
 
  /**
   * Vypocet souctu klicu vsech prvku mapy typu Map<Integer,Integer>.
   */
  static int sum1(Map<Integer,Integer> map) {
    int sum = 0;
    for (Map.Entry<Integer,Integer> item : map.entrySet()) {
      sum += item.getKey();
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Vypocet souctu hodnot vsech prvku mapy typu Map<Integer,Integer>.
   */
  static int sum2(Map<Integer,Integer> map) {
    int sum = 0;
    for (Map.Entry<Integer,Integer> item : map.entrySet()) {
      sum += item.getValue();
    }
    return sum;
  }
 
  /**
   * Test demonstracnich metod.
   */
  public static void main(String[] args) {
    Map<Integer, Integer> map = new TreeMap<Integer,Integer>();
    for (int i=0; i<=4; i++) {
      map.put(i,i);
    }
    System.out.println(sum1(map));
    System.out.println(sum2(map));
  }
}

10. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test26.java

Před popisem bajtkódu demonstračního příkladu Test26.java se podívejme, podobně jako tomu bylo u všech tří předchozích demonstračních příkladů, na obsazení zásobníkového rámce:

Pozice Lokální proměnná
1 lokální proměnná sum
2 reference na iterátor získaný pro mapu s prvky typu Map.Entry
3 hodnota právě zpracovávaného prvku mapy (typ Map.Entry)

Bajtkód metody sum1() je poměrně dlouhý, a to především z toho důvodu, že se pro průchod mapou musí nejdříve získat množina s prvky Map.Entry, a to konkrétně s využitím metody Map.entrySet(). Následně se získá iterátor pro tuto množinu a při průchodu všemi prvky vracenými iterátorem se (zbytečně) provádí test na jejich typ s využitím instrukce checkcast. Stejná instrukce je použita pro testování typu klíče – opět se zde ukazuje, jaké problémy způsobuje fakt, že typ prvků/klíčů/hodnot není jednoznačnou součástí popisu datového typu kolekce:

root_podpora

static int sum1(java.util.Map);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat objekt typu Map.Entry
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/Map.entrySet:()Ljava/util/Set;
                // získat iterátor pro kolekci (zde konkrétně množinu)
  8:  invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Set.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  13: astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  14: aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  15: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  20: ifeq  51       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  23: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  24: invokeinterface #5, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je prvek skutečně typu Map.Entry (to musí být celkem zbytečná konstrukce)
  29: checkcast    #6;   // class java/util/Map$Entry
  32: astore_3        // uložit objekt vrácený iterátorem z TOS do třetí lokální proměnné
  33: iload_1         // načíst hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: aload_3         // uložit objekt vrácený iterátorem na TOS
                // získat klíč z dvojice Map.Entry
  35: invokeinterface #7, 1; // InterfaceMethod java/util/Map$Entry.getKey:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je klíč typu Integer
  40: checkcast    #8;   // class java/lang/Integer
                // převod z Integer na int
  43: invokevirtual  #9;   // Method java/lang/Integer.intValue:()I
  46: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  47: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  48: goto  14       // skok na začátek programové smyčky
 
  51: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  52: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

Bajtkód metody sum2() se od bajtkódu metody sum1() liší pouze v jednom ohledu – získávají a zpracovávají se zde hodnoty, nikoli klíče, tj. pro objekty typu Map.Entry se volá metoda getValue() a nikoli metoda getKey():

static int sum2(java.util.Map);
 Code:
  0:  iconst_0        // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
  1:  istore_1        // inicializace lokální proměnné "sum"
  2:  aload_0         // uložit první (jediný) parametr metody na zásobník
                // získat objekt typu Map.Entry
  3:  invokeinterface #2, 1; // InterfaceMethod java/util/Map.entrySet:()Ljava/util/Set;
                // získat iterátor pro kolekci (zde konkrétně množinu)
  8:  invokeinterface #3, 1; // InterfaceMethod java/util/Set.iterator:()Ljava/util/Iterator;
  13: astore_2        // uložit iterátor do druhé lokální proměnné
 
  14: aload_2         // začátek programové smyčky
                // test na ukončení programové smyčky
  15: invokeinterface #4, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.hasNext:()Z
  20: ifeq  51       // po dosažení konce kolekce se programová smyčka ukončí
  23: aload_2         // načíst iterátor na TOS
                // čtení prvku z kolekce
  24: invokeinterface #5, 1; // InterfaceMethod java/util/Iterator.next:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je prvek skutečně typu Map.Entry (to musí být celkem zbytečná konstrukce)
  29: checkcast    #6;   // class java/util/Map$Entry
  32: astore_3        // uložit objekt vrácený iterátorem z TOS do třetí lokální proměnné
  33: iload_1         // načíst hodnotu lokální proměnné "sum"
  34: aload_3         // uložit objekt vrácený iterátorem na TOS
                // získat hodnotu (value) z dvojice Map.Entry
  35: invokeinterface #10, 1;// InterfaceMethod java/util/Map$Entry.getValue:()Ljava/lang/Object;
                // test, zda je hodnota typu Integer
  40: checkcast    #8;   // class java/lang/Integer
                // převod z Integer na int
  43: invokevirtual  #9;   // Method java/lang/Integer.intValue:()I
  46: iadd          // přičíst k proměnné "sum" hodnotu prvku kolekce
  47: istore_1        // přenos hodnoty z TOS do lokální proměnné "sum"
 
  48: goto  14       // skok na začátek programové smyčky
 
  51: iload_1         // načíst aktuální hodnotu lokální proměnné "sum"
  52: ireturn         // a vrátit ji jako výsledek metody

11. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Javě, protože příklady pro jazyky Python a Lua budou popsány příště) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

12. Odkazy na Internetu

 1. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 2. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 3. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 4. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 5. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 6. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 7. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 8. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 9. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 10. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 11. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 12. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 13. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 14. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 15. Parrot
  http://www.parrot.org/
 16. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 17. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 18. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 19. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 20. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 21. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 22. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 23. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 24. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 25. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 26. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 27. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 28. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 29. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 30. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 31. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 32. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 33. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 34. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 35. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 36. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 37. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 38. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 39. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 40. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 41. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 42. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 43. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 44. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 45. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 46. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 47. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 48. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 49. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 50. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 51. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 52. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 53. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 54. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 55. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 56. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 57. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 58. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 59. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 60. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 61. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 62. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 63. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 64. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 65. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 66. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 67. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 68. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 69. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 70. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 71. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 72. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 73. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 74. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 75. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 76. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 77. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 78. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 79. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 80. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 81. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 82. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 83. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 84. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 85. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 86. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 87. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 88. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 89. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 90. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 91. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 92. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 93. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 94. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 95. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 96. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 97. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 98. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 99. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 100. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 101. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 102. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 103. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 104. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 105. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 106. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 107. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 108. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 109. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 110. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 111. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 112. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 113. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 114. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 115. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 116. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 117. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 118. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 119. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 120. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 121. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 122. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 123. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 124. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 125. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 126. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 127. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 128. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 129. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 130. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 131. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 132. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 133. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 134. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 135. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 136. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 137. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 138. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 139. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 140. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 141. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 142. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 143. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 144. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 145. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 146. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 147. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 148. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 149. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 150. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 151. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 152. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 153. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 154. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 155. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 156. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 157. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 158. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 159. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 160. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 161. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 162. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?