Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM (pokračování)

1. 7. 2014
Doba čtení: 24 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o Javě i o virtuálním stroji tohoto jazyka společně dokončíme téma, kterému jsme se věnovali již v minulém díle. Popíšeme si, jakým způsobem je v bajtkódu Python VM realizován přístup k prvkům složených datových typů, konkrétně k prvkům seznamů a n-tic.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM (pokračování)

2. Přístup k prvkům seznamů v Python VM

3. Demonstrační příklad Test21.py: přístup k prvkům jednorozměrného seznamu

4. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test21.py

5. Demonstrační příklad Test22.py: přístup k prvkům seznamu obsahujícího podseznamy

6. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test22.py

7. Přístup k prvkům n-tic v Python VM

8. Demonstrační příklad Test23.py: přístup k prvkům jednorozměrné n-tice

9. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test23.py

10. Demonstrační příklad Test24.py: přístup k prvkům n-tice obsahující další n-tice

11. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.py

12. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

13. Obsah následující části seriálu

14. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM (pokračování)

V předcházející části tohoto seriálu jsme si vysvětlili, jakým způsobem se ve virtuálním stroji programovacího jazyka Java přistupuje k prvkům polí, což je vlastně jediný složený datový typ podporovaný již na úrovni bajtkódu. Na několika demonstračních příkladech jsme si ukázali čtení prvků z jednorozměrných i dvourozměrných polí, jakožto i zápis (či přesněji řečeno modifikaci) prvků v polích. Podobné demonstrační příklady byly použity i v případě programovacího jazyka Lua a Lua VM, v němž se sice nepoužívají klasická pole, ale koncepčně obecnější tabulky a asociativní pole. Ještě jsme si však neukázali způsob práce se složenými datovými typy v Pythonu a Python VM, což bude (alespoň doufejme) napraveno v následujících kapitolách.

2. Přístup k prvkům seznamů v Python VM

Pro přístup k prvkům seznamů i pro modifikaci seznamů se v Python VM používají tři instrukce bajtkódu. Tyto instrukce pracují se dvěma nebo třemi operandy, které samozřejmě musí být uloženy na zásobníku operandů. Instrukce BINARY_SUBSCR slouží pro přečtení prvku ze seznamu, instrukce STORE_SUBSCR pro uložení nové hodnoty prvku do seznamu a konečně instrukce DELETE_SUBSCR pro odstranění prvku ze seznamu. Hodnota uložená na vrcholu zásobníku operandů slouží ve všech případech k určení indexu čteného/zapisovaného/mazaného prvku:

# Instrukce Význam
1 BINARY_SUBSCR provádí operaci TOS = 2OS[TOS]
2 STORE_SUBSCR provádí operaci 2OS[TOS] = 3OS
3 DELETE_SUBSCR provádí operaci del 2OS[TOS]

Význam zkratek TOS, 2OS3OS je vysvětlen v další tabulce:

# Zkratka/zápis Význam
1 TOS Top Of Stack – prvek uložený na vrcholu zásobníku operandů
2 2OS 2nd Of Stack – prvek uložený těsně pod TOS
3 3OS 3rd Of Stack – prvek uložený těsně pod 2OS
4 2OS[TOS] Prvek s indexem uloženým na TOS, který je součástí seznamu, jehož reference je v 2OS

3. Demonstrační příklad Test21.py: přístup k prvkům jednorozměrného seznamu

V prvním demonstračním příkladu nazvaném Test21.py je implementována čtveřice funkcí readItem(), writeItem(), modifyListItems()printList(). Ve funkci readItem() se nejprve přečte prvek uložený v seznamu na daném indexu a posléze se hodnota tohoto prvku použije jako návratová hodnota celé funkce. Ve funkci writeItem() dochází k zápisu nové hodnoty do zadaného prvku seznamu a konečně se ve funkci modifyListItems() zvýší hodnoty všech prvků uložených v seznamu o jedničku:

#
# Pristup k prvkum (jednorozmerneho) seznamu.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku ze seznamu.
#
def readItem(list_variable, index):
  return list_variable[index]
 
 
 
#
# Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do seznamu.
#
def writeItem(list_variable, index, value):
  list_variable[index] = value
 
 
 
#
# Zvyseni hodnoty vsech prvku seznamu.
#
def modifyListItems(list_variable):
  for i in range(0, len(list_variable)):
    list_variable[i] = list_variable[i] + 1
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku seznamu.
#
def printList(list_variable):
  for i in range(0, len(list_variable)):
    print(readItem(list_variable, i))
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  list_variable = [1, 2, 3]
 
  print("Original list:")
  printList(list_variable)
  print
 
  writeItem(list_variable, 1, 42)
  print("2nd item have been changed:")
  printList(list_variable)
  print
 
  modifyListItems(list_variable)
  print("Modified list:")
  printList(list_variable)
  print
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nwriteItem:")
  dis(writeItem)
 
  print("\nmodifyListItems:")
  dis(modifyListItems)
 
main()
 
 
#disassemble()

Po spuštění demonstračního příkladu Test22.py se na standardní výstup vypíše výsledek volání funkcí z main():

Original list:
1
2
3
 
2nd item have been changed:
1
42
3
 
Modified list:
2
43
4
 

4. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test21.py

Podívejme se nyní na strukturu bajtkódu vzniklého po překladu zdrojového kódu demonstračního příkladu Test21.py. V bajtkódu funkce readItem() se používá již ve druhé kapitole popsaná instrukce BINARY_SUBSCR, které se však na zásobník operandů musí připravit dvojice operandů – reference na seznam a index prvku:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_variable" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku ze seznamu a uložení na zásobník
       7 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

Podobným způsobem je strukturován i bajtkód funkce writeItem(), ovšem s tím rozdílem, že se pro instrukci STORE_SUBSCR musí na zásobníku operandů připravit tři operandy: reference na seznam, index zapisovaného prvku a samozřejmě i zapisovaná hodnota:

writeItem:
 19      0 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr (nová hodnota prvku)
       3 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_variable a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       9 STORE_SUBSCR        // uložení prvku do seznamu
       10 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       13 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

Bajtkód funkce modifyListItems() je podle očekávání nejsložitější a využívá se v něm jak instrukce BINARY_SUBSCR, tak i instrukce STORE_SUBSCR; obě tyto instrukce jsou volány v počítané programové smyčce:

modifyListItems:
 27      0 SETUP_LOOP   47 (to 50)  // příprava programové smyčky (adresa konce smyčky)
       3 LOAD_GLOBAL  0 (range)  // reference na funkci "range"
       6 LOAD_CONST   1 (0)    // první parametr funkce "range"
       9 LOAD_GLOBAL  1 (len)   // reference na funkci "len"
       12 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "list_variable"
       15 CALL_FUNCTION 1      // zavolat funkci len(list_variable)
       18 CALL_FUNCTION 2      // zavolat funkci range(0, len(list_variable))
       21 GET_ITER          // iterátor pro programovou smyčku
 
    --  22 FOR_ITER    24 (to 49)  // začátek těla programové smyčky
       25 STORE_FAST   1 (i)    // uložit hodnotu počitadla na zásobník
 28     28 LOAD_FAST   0 (list_variable)
       31 LOAD_FAST   1 (i)    // počitadlo smyčky = index do seznamu
       34 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku ze seznamu a uložení na zásobník
       35 LOAD_CONST   2 (1)    // konstanta přičítaná k prvku
       38 BINARY_ADD
       39 LOAD_FAST   0 (list_variable)
       42 LOAD_FAST   1 (i)
       45 STORE_SUBSCR        // uložení prvku do seznamu
       46 JUMP_ABSOLUTE 22      // skok na začátek těla smyčky (další iterace)
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  50 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       53 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

5. Demonstrační příklad Test22.py: přístup k prvkům seznamu obsahujícího podseznamy

V dnešním druhém demonstračním příkladu, který se jmenuje Test22.py, se taktéž provádí operace se seznamy, ovšem tyto seznamy obsahují jako své prvky další podseznamy. S takto vytvořenou složenou datovou strukturou je možné pracovat jako s běžným dvourozměrným polem, i když ve skutečnosti jsou možnosti „seznamu seznamů“ mnohem větší, než v případě rigidních polí. Opět se zaměříme na trojici funkcí nazvaných readItem(), writeItem()sum() (součet všech prvků seznamu seznamů):

#
# Pristup k prvkum seznamu obsahujiciho podseznamy.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku ze seznamu seznamu.
#
def readItem(list_of_lists, index1, index2):
  return list_of_lists[index1][index2]
 
 
 
#
# Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do seznamu seznamu.
#
def writeItem(list_of_lists, index1, index2, value):
  list_of_lists[index1][index2] = value
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(list_of_lists):
  sum = 0
  for sublist in list_of_lists:
    for item in sublist:
      sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku.
#
def printList(list_of_lists):
  for sublist in list_of_lists:
    for item in sublist:
      print(item),
    print
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  list_of_lists = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
 
  printList(list_of_lists)
  print("Sum = " + str(sum(list_of_lists)))
  print
 
  writeItem(list_of_lists, 1, 1, 0)
  printList(list_of_lists)
 
  print("Sum = " + str(sum(list_of_lists)))
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nwriteItem:")
  dis(writeItem)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
#disassemble()

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se na standardní výstup nejprve vypíše původní hodnota „dvourozměrného pole“:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Sum = 45

Po modifikaci prostředního prvku se vypíše nová hodnota pole i nově vypočtená suma:

1 2 3
4 0 6
7 8 9
Sum = 40

6. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test22.py

Bajtkód přeložené funkce readItem() je zajímavý především z toho hlediska, že je z něho jasně patrné, že se se „seznamem seznamů“ skutečně pracuje jako s hierarchickou datovou strukturou. První instrukcí BINARY_SUBSCR je vybrán podseznam uložený na indexu „index1“ a posléze je z tohoto seznamu již přečten konkrétní prvek na indexu „index2“:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_of_lists" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice (což je pod-n-tice)
       7 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       10 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z pod-n-tice a uložení na zásobník
       11 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

V bajtkódu funkce writeItem() je situace obdobná – první instrukcí BINARY_SUBSCR se získá reference na příslušný podseznam, s nímž se již provádí operace zápisu s využitím instrukce STORE_SUBSCR:

writeItem:
 19      0 LOAD_FAST   3      // načíst čtvrtý parametr (nová hodnota prvku)
       3 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "list_of_lists" a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       9 BINARY_SUBSCR
       10 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       13 STORE_SUBSCR        // uložení nové hodnoty prvku do seznamu
       14 LOAD_CONST   0      // hodnota vracená funkcí (None)
       17 RETURN_VALUE        // vrácení hodnoty None

V bajtkódu funkce sum() je implementována dvojice do sebe vnořených programových smyček a můžeme zde vidět použití iterátorů namísto instrukce BINARY_SUBSCR (samotný iterátor postupně vrací jednotlivé podseznamy ve vnější smyčce, popř. již konkrétní prvky ve smyčce vnitřní):

sum:
 27      0 LOAD_CONST   1 (0)    // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
       3 STORE_FAST   1 (sum)   // inicializace lokální proměnné "sum"
 
 28      6 SETUP_LOOP   41 (to 50)  // příprava vnější programové smyčky (adresa konce smyčky)
       9 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "list_of_lists"
       12 GET_ITER          // iterátor pro vnější programovou smyčku
    --  13 FOR_ITER    33 (to 49)  // začátek těla vnější programové smyčky
       16 STORE_FAST   2 (sublist) // uložit aktuální hodnotu řídicí proměnné
 
 29     19 SETUP_LOOP   24 (to 46)  // příprava vnitřní programové smyčky (adresa konce smyčky)
       22 LOAD_FAST   2 (sublist) // načíst aktuální hodnotu řídicí proměnné
       25 GET_ITER          // iterátor pro vnitřní programovou smyčku
    --  26 FOR_ITER    16 (to 45)  // začátek těla vnitřní programové smyčky
       29 STORE_FAST   3 (item)   // získali jsme hodnotu prvku seznamu!
 
 30     32 LOAD_FAST   1 (sum)   // výpočet prováděný ve vnitřní programové smyčce
       35 LOAD_FAST   3 (item)   // načíst prvek
       38 BINARY_ADD         // sum = sum + item
       39 STORE_FAST   1 (sum)   // nová hodnota lokální proměnné "sum"
       42 JUMP_ABSOLUTE 26      // skok na začátek vnitřní programové smyčky
 
    --  45 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  46 JUMP_ABSOLUTE 13      // skok na začátek vnější programové smyčky
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
 31   --  50 LOAD_FAST   1 (sum)   // hodnota vracená funkcí (proměnná "sum")
       53 RETURN_VALUE        // vrátit hodnotu lokální proměnné "sum"

Trojice instrukcí:

LOAD_FAST seznam_či_n_tice
GET_ITER
FOR_ITER    instrukce za koncem smyčky

je pro Python VM typická, stejně jako ukončení této smyčky:

JUMP_ABSOLUTE adresa instrukce FOR_ITER
POP_BLOCK

To jsme již ostatně viděli i v několika demonstračních příkladech popisovaných předminule.

7. Přístup k prvkům n-tic v Python VM

Kromě seznamů podporuje programovací jazyk Python i použití n-tic (tuples), které se od seznamu mj. liší i tím, že jsou neměnitelné (immutable). Koncept neměnitelných hodnot umožňuje provádění různých typů optimalizací a nejinak je tomu i v případě n-tic. Zajímavé přitom je, že pro získání prvku z n-tice se v bajtkódu používá stejná instrukce, jako pro získání prvku ze seznamu. To mj. znamená, že tato kapitola bude velmi krátká, protože nám bude stačit si (znovu) popsat jedinou instrukci BINARY_SUBSCR:

# Instrukce Význam
1 BINARY_SUBSCR provádí operaci TOS = 2OS[TOS]

8. Demonstrační příklad Test23.py: přístup k prvkům jednorozměrné n-tice

V dnešním třetím demonstračním příkladu Test23.py si práci s n-ticemi otestujeme na funkci readItem(), která se však nijak neliší od stejnojmenné funkce z příkladu Test21.py:

#
# Pristup k prvkum (jednorozmerne) n-tice.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z n-tice.
#
def readItem(tuple_variable, index):
  return tuple_variable[index]
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku n-tice.
#
def printTuple(tuple_variable):
  for i in range(0, len(tuple_variable)):
    print(readItem(tuple_variable, i))
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  tuple_variable = (1, 2, 3)
 
  print("Original tuple:")
  printTuple(tuple_variable)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
main()
 
 
#disassemble()

Na standardní výstup se po spuštění tohoto příkladu vypíšou následující čtyři řádky:

Original tuple:
1
2
3

9. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test23.py

Čtenáře pravděpodobně nepřekvapí, že bajtkód funkce readItem() zůstal nezměněn. Ostatně jeden z důvodů, proč je v bajtkódech Lua VM a Python VM menší množství instrukcí, než v případě JVM, spočívá právě v dynamickém typování, a tím pádem i v možnosti použití jediné instrukce (zde konkrétně BINARY_SUBSCR) s několika datovými typy:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "tuple_variable" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice a uložení na zásobník
       7 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

10. Demonstrační příklad Test24.py: přístup k prvkům n-tice obsahující další n-tice

Jen pro úplnost si ukažme zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu Test24.py, v němž se pracuje s prvky n-tic, které obsahují další n-tice, takže výsledkem je buď neměnitelné dvourozměrné pole či nepravidelné pole. n-tice jsou neměnitelné, proto zde není implementována ani funkce writeItem():

#
# Pristup k prvkum n-tice obsahujici pod n-tice.
#
 
 
 
#
# Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z n-tice.
#
def readItem(tuple_of_tuples, index1, index2):
  return tuple_of_tuples[index1][index2]
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(tuple_of_tuples):
  sum = 0
  for subtuple in tuple_of_tuples:
    for item in subtuple:
      sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Tisk vsech prvku.
#
def printTuple(tuple_of_tuples):
  for subtuple in tuple_of_tuples:
    for item in subtuple:
      print(item),
    print
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  tuple_of_tuples = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9))
 
  printTuple(tuple_of_tuples)
  print("Sum = " + str(sum(tuple_of_tuples)))
  print
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nreadItem:")
  dis(readItem)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
disassemble()
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Sum = 45

11. Okomentovaný bajtkód demonstračního příkladu Test24.py

Bajtkód funkce readItem() z příkladu Test24.py je shodný s bajtkódem téže funkce z příkladu Test22.py:

readItem:
 11      0 LOAD_FAST   0      // načíst první parametr "tuple_of_tuples" a uložit ho na zásobník
       3 LOAD_FAST   1      // načíst druhý parametr "index1" a uložit ho na zásobník
       6 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z n-tice (což je pod-n-tice)
       7 LOAD_FAST   2      // načíst třetí parametr "index2" a uložit ho na zásobník
       10 BINARY_SUBSCR        // načtení prvku z pod-n-tice a uložení na zásobník
       11 RETURN_VALUE        // vrácení načteného prvku

Podobně je tomu i u bajtkódu funkce sum(), o čemž se ostatně můžete sami jednoduše přesvědčit:

DT24

sum:
 19      0 LOAD_CONST   1 (0)    // počáteční hodnota lokální proměnné "sum"
       3 STORE_FAST   1 (sum)   // inicializace lokální proměnné "sum"
 
 20      6 SETUP_LOOP   41 (to 50)  // příprava vnější programové smyčky (adresa konce smyčky)
       9 LOAD_FAST   0      // načíst parametr "tuple_of_tuples"
       12 GET_ITER          // iterátor pro vnější programovou smyčku
    --  13 FOR_ITER    33 (to 49)  // začátek těla vnější programové smyčky
       16 STORE_FAST   2 (subtuple) // uložit aktuální hodnotu řídicí proměnné
 
 21     19 SETUP_LOOP   24 (to 46)  // příprava vnitřní programové smyčky (adresa konce smyčky)
       22 LOAD_FAST   2 (subtuple) // načíst aktuální hodnotu řídicí proměnné
       25 GET_ITER          // iterátor pro vnitřní programovou smyčku
    --  26 FOR_ITER    16 (to 45)  // začátek těla vnitřní programové smyčky
       29 STORE_FAST   3 (item)   // získali jsme hodnotu prvku n-tice!
 
 22     32 LOAD_FAST   1 (sum)   // výpočet prováděný ve vnitřní programové smyčce
       35 LOAD_FAST   3 (item)   // načíst prvek
       38 BINARY_ADD         // sum = sum + item
       39 STORE_FAST   1 (sum)   // nová hodnota lokální proměnné "sum"
       42 JUMP_ABSOLUTE 26      // skok na začátek vnitřní programové smyčky
 
    --  45 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
    --  46 JUMP_ABSOLUTE 13      // skok na začátek vnější programové smyčky
 
    --  49 POP_BLOCK          // úprava obsahu zásobníku po ukončení smyčky
 23   --  50 LOAD_FAST   1 (sum)   // hodnota vracená funkcí (proměnná "sum")
       53 RETURN_VALUE        // vrátit hodnotu lokální proměnné "sum"

12. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Pythonu, dnes nikoli v Javě ani Lue :-) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

13. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu si ukážeme, jak se v bajtkódech virtuálních strojů JVM, Lua VM a Python VM pracuje s asociativními poli, popř. se strukturami, které se tomuto datovému typu nejvíce přibližují. Uvidíme, že i v tomto případě se možnosti jednotlivých popisovaných JVM od sebe odlišují, a to především v úrovni abstrakce. Nejmenší množství operací s asociativními poli nabízí JVM, ovšem v Lua VM i Python VM je operace s tímto velmi užitečným datovým typem podporována velmi dobře.

14. Odkazy na Internetu

 1. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 2. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 3. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 4. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 5. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 6. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 7. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 8. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 9. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 10. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 11. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 12. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 13. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 14. Parrot
  http://www.parrot.org/
 15. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 16. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 17. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 18. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 19. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 20. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 21. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 22. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 23. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 24. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 25. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 26. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 27. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 28. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 29. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 30. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 31. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 32. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 33. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 34. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 35. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 36. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 37. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 38. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 39. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 40. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 41. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 42. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 43. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 44. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 45. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 46. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 47. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 48. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 49. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 50. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 51. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 52. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 53. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 54. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 55. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 56. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 57. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 58. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 59. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 60. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 61. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 62. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 63. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 64. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 65. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 66. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 67. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 68. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 69. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 70. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 71. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 72. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 73. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 74. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 75. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 76. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 77. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 78. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 79. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 80. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 81. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 82. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 83. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 84. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 85. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 86. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 87. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 88. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 89. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 90. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 91. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 92. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 93. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 94. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 95. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 96. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 97. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 98. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 99. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 100. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 101. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 102. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 103. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 104. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 105. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 106. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 107. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 108. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 109. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 110. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 111. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 112. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 113. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 114. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 115. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 116. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 117. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 118. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 119. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 120. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 121. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 122. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 123. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 124. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 125. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 126. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 127. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 128. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 129. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 130. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 131. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 132. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 133. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 134. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 135. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 136. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 137. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 138. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 139. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 140. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 141. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 142. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 143. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 144. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 145. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 146. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 147. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 148. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 149. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 150. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 151. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 152. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 153. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 154. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 155. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 156. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 157. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 158. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 159. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 160. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 161. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?