Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – základy optimalizace aplikací naprogramovaných v Javě (3)

24. 9. 2013
Doba čtení: 50 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o JVM si nejprve řekneme, jakým způsobem je možné se podívat na disasemblovaný výpis strojového kódu generovaného JIT překladačem. Ukážeme si také, jak vypadá vygenerovaný kód po rozbalení smyček (loop unrolling), což je jedna z optimalizací prováděných JIT překladačem typu server.

Obsah

1. Výpis symbolického kódu generovaného JIT překladačem (disassembler)

2. Ukázka kódu generovaného na platformě i386 (C1 překladač)

3. Ukázka kódu generovaného na platformě i386 (C2 překladač)

4. Žhavá technologická novinka – kód generovaný na platformě ARM 64 (AArch64)

5. Složitější příklad – výpočty ve formátu pohyblivé (plovoucí) řádové čárky

6. Generovaný kód v symbolickém formátu (C1 překladač)

7. Generovaný kód v symbolickém formátu (C2 překladač)

8. Generovaný kód v symbolickém formátu (AArch64)

9. Obsah následující části seriálu

10. Repositář se zdrojovými kódy všech demonstračních i testovacích příkladů

11. Odkazy na Internetu

1. Výpis symbolického kódu generovaného JIT překladačem (disassembler)

V předchozí části tohoto seriálu jsme si ukázali, jakým způsobem je možné do jisté míry určit, ve kterém okamžiku se spustí JIT (Just-In-Time) překladač. Taktéž jsme si řekli, jaké základní optimalizace provádí JIT překladač typu client a o jaké optimalizace se pokouší sice pomaleji pracující, ale zato výkonnější překladač typu server. V některých případech je však dobré zjistit i sekvenci strojových instrukcí generovanou JIT překladačem. K tomuto účelu slouží volba -XX:+PrintAssembly, kterou je nutné zkombinovat s již minule popsanou volbou -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions. Jakmile je volba -XX:+PrintAssembly použita, bude se na standardní výstup vypisovat disasemblovaný kód generovaný JIT překladačem. Termín „disasemblovaný“ zde značí to, že se virtuální stroj Javy pokusí převést strojový kód (sekvenci bajtů) vytvořenou JIT překladačem na čitelný zdrojový kód v assembleru dané architektury (i386, x86_64, ARM32, ARM64, SPARC…).

Samotný disassembler však v současnosti není součástí JVM ani JRE, ale vyžaduje se spolupráce s externí knihovnou nazvanou hsdis-${architektura}.so či hsdis-${architektura}.dll, kde se za slovo architektura doplňuje aktuálně používaná architektura mikroprocesoru, což může být například již zmíněný i386 atd. Tuto knihovnu je nutné buď přeložit (což není na Linuxu tak těžké, využívá se zde binutils) nebo získat již v přeložené podobě na Internetu. Informace o překladu získáte na stránkách http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README (README k OpenJDK7, odzkoušeno) a http://dropzone.nfshost­.com/hsdis.htm (tento návod jsem nezkoušel), přeloženou knihovnu pro 32bitová Windows pak lze stáhnout ze stránky http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html.

Pro vyzkoušení možností JIT překladačů využijeme demonstrační příklad nazvaný ArrayTest3, který jsme ostatně využili již v předchozí části tohoto seriálu:

/**
 * Velmi jednoduchy benchmark - pruchod polem
 */
public class ArrayTest3 {
  // velikost pole pouziteho v testu
  public static final int ARRAY_SIZE = 5000;
 
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, java.io.IOException {
    // nacist pocet opakovani testu
    final int iter = Integer.parseInt(args[0]);
 
    // priblizny celkovy cas behu testu
    // (bez GC a cekani na dokonceni GC)
    long total_time = 0;
 
    // provest zadany pocet testu
    for (int i = 0; i < iter; i++) {
      // pro jistotu nejdrive provedeme GC
      // a pockame na jeho dokonceni (nepresne!)
      System.gc();
      Thread.sleep(1000);
 
      // provest test a zmerit cas behu testu
      long t1 = System.nanoTime();
      test();
      long t2 = System.nanoTime();
      long delta_t = t2 - t1;
 
      // vypis casu pro jeden test
      System.out.format("Round #%2d time: %,12d ns\n", i, delta_t);
 
      // vypocet celkoveho casu behu vsech testu
      total_time += delta_t;
    }
    System.out.format("Total time: %,d ns\n", total_time);
 
    // cekat na stisk klavesy
    System.in.read();
 
  }
 
  /**
   * Vlastni test, kde se prochazi polem a postupne se
   * naplnuji jednotlive prvky tohoto pole.
   */
  private static void test() {
    int[] array = new int[ARRAY_SIZE];
    final int length = array.length;
    for (int i = 0; i < length; i++) {
      array[i] = i;
    }
  }
 
}

Důležitý je i bajtkód metody ArrayTest3.test(), protože právě tato metoda bude překládána:

 private static void test();
  Code:
    0: sipush    5000
    3: newarray    int
    5: astore_0
    6: aload_0
    7: arraylength
    8: istore_1
    9: iconst_0
   10: istore_2
   11: iload_2    <--------+
   12: iload_1        |
+---- 13: if_icmpge   26    |
|   16: aload_0        |
|   17: iload_2        |
|   18: iload_2        |
|   19: iastore        |
|   20: iinc     2, 1   |
|   23: goto     11  ----+
+---> 26: return
}

2. Ukázka kódu generovaného na platformě i386 (C1 překladač)

Předpokládejme nyní, že máme k dispozici výše zmíněnou dynamickou knihovnu hsdis-${architektura}.so či hsdis-${architektura}.dll, která je umístěna do aktuálního adresáře, popř. do adresáře, na nějž se odkazuje proměnná LD_LIBRARY_PATH. Nyní můžeme demonstrační příklad ArrayTest3 spustit takovým způsobem, aby se vynutil překlad metody ArrayTest3.test(). Připomeňme si, že metoda či smyčka uvnitř metody je přeložena ve chvíli, kdy proběhne takový počet iterací, který je určen parametrem -XX:CompileThreshold=10000, popř. dosáhne výchozí hodnoty 15000 iterací. Volání JVM může vypadat následovně:

java -client -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintAssembly ArrayTest3 3 > output1.asm

Do souboru nazvaného output1.asm se nejdříve vypíše typ JIT překladače (zde HotSpot Client), jméno knihovny s disassemblerem (zde hsdis-i386.so) a taktéž architektura (mach=‚i386‘, což zde není zcela přesná informace, jak ostatně uvidíme dále):

Java HotSpot(TM) Client VM warning: PrintAssembly is enabled; turning on DebugNonSafepoints to gain additional output
Loaded disassembler from hsdis-i386.so
Decoding compiled method 0x00a00908:
Code:
[Disassembling for mach='i386']

Dále se v průběhu překladu vypisuje i disasemblovaný kód i s dalšími informacemi. Nás zajímá především způsob překladu metody ArrayTest3.test(), který vypadá následovně:

[Entry Point]
[Verified Entry Point]
[Constants]
 # {method} 'test' '()V' in 'ArrayTest3'
 #      [sp+0x20] (sp of caller)
 0x00a00a00: mov  %eax,0xffffc000(%esp)
 0x00a00a07: push  %ebp
 0x00a00a08: sub  $0x18,%esp     ;*sipush
                    ; - ArrayTest3::test@0 (line 47)
 0x00a00a0b: mov  $0x1388,%ebx
 0x00a00a10: mov  $0x2fb1c6a8,%edx  ;  {oop({type array int})}
 0x00a00a15: mov  %ebx,%edi
 0x00a00a17: cmp  $0xffffff,%ebx
 0x00a00a1d: ja   0x00a00ab7
 0x00a00a23: mov  $0x13,%esi
 0x00a00a28: lea  (%esi,%ebx,4),%esi
 0x00a00a2b: and  $0xfffffff8,%esi
 0x00a00a2e: mov  %fs:0x0,%ecx
 0x00a00a36: mov  0xfffffff4(%ecx),%ecx
 0x00a00a39: mov  0x34(%ecx),%eax
 0x00a00a3c: lea  (%eax,%esi,1),%esi
 0x00a00a3f: cmp  0x3c(%ecx),%esi
 0x00a00a42: ja   0x00a00ab7
 0x00a00a48: mov  %esi,0x34(%ecx)
 0x00a00a4b: sub  %eax,%esi
 0x00a00a4d: movl  $0x1,(%eax)
 0x00a00a53: mov  %edx,0x4(%eax)
 0x00a00a56: mov  %ebx,0x8(%eax)
 0x00a00a59: sub  $0xc,%esi
 0x00a00a5c: je   0x00a00a82
 0x00a00a62: xor  %ebx,%ebx
 0x00a00a64: shr  $0x3,%esi
 0x00a00a67: jae  0x00a00a77
 0x00a00a6d: mov  %ebx,0xc(%eax,%esi,8)
 0x00a00a71: je   0x00a00a82
 0x00a00a77: mov  %ebx,0x8(%eax,%esi,8)
 0x00a00a7b: mov  %ebx,0x4(%eax,%esi,8)
 0x00a00a7f: dec  %esi
 0x00a00a80: jne  0x00a00a77     ;*newarray
                    ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
 0x00a00a82: mov  $0x0,%esi
 0x00a00a87: jmp  0x00a00aa4     ;*iload_2
                    ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)
 0x00a00a8c: mov  $0x1388,%edi
 0x00a00a91: cmp  %esi,%edi
 0x00a00a93: jbe  0x00a00abe
 0x00a00a99: mov  %esi,0xc(%eax,%esi,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x00a00a9d: inc  %esi        ; OopMap{eax=Oop off=158}
                    ;*goto
                    ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
 0x00a00a9e: test  %eax,0x940100   ;*goto
                    ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
                    ;  {poll}
 0x00a00aa4: cmp  $0x1388,%esi
 0x00a00aaa: jl   0x00a00a8c     ;*if_icmpge
                    ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)
 0x00a00aac: add  $0x18,%esp
 0x00a00aaf: pop  %ebp
 0x00a00ab0: test  %eax,0x940100   ;  {poll_return}
 0x00a00ab6: ret
 0x00a00ab7: call  0x009fef00     ; OopMap{off=188}
                    ;*newarray
                    ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
                    ;  {runtime_call}
 0x00a00abc: jmp  0x00a00a82
 0x00a00abe: mov  %esi,(%esp)
 0x00a00ac1: call  0x009fe250     ; OopMap{eax=Oop off=198}
                    ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
                    ;  {runtime_call}
 0x00a00ac6: nop
 0x00a00ac7: nop
 0x00a00ac8: mov  %fs:0x0,%esi
 0x00a00ad0: mov  0xfffffff4(%esi),%esi
 0x00a00ad3: mov  0x188(%esi),%eax
 0x00a00ad9: movl  $0x0,0x188(%esi)
 0x00a00ae3: movl  $0x0,0x18c(%esi)
 0x00a00aed: add  $0x18,%esp
 0x00a00af0: pop  %ebp
 0x00a00af1: jmp  0x009abb80     ;  {runtime_call}
 0x00a00af6: hlt
 0x00a00af7: hlt
 0x00a00af8: hlt
 0x00a00af9: hlt
 0x00a00afa: hlt
 0x00a00afb: hlt
 0x00a00afc: hlt
 0x00a00afd: hlt
 0x00a00afe: hlt
 0x00a00aff: hlt
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x00a00b00: call  0x009ff880     ;  {no_reloc}
 0x00a00b05: push  $0x6eb63690    ;  {external_word}
 0x00a00b0a: call  0x00a00b0f
 0x00a00b0f: pusha
 0x00a00b10: call  0x6ea45f60     ;  {runtime_call}
 0x00a00b15: hlt
[Deopt Handler Code]
 0x00a00b16: push  $0xa00b16     ;  {section_word}
 0x00a00b1b: jmp  0x0099ca70     ;  {runtime_call}

uff :-)

Vypadá to sice velmi složitě, ovšem vzhledem k tomu, že JIT překladač typu client (označovaný C1) je poměrně primitivní, nedá nám velký problém najít v celém kódu vlastní smyčku, v níž se naplňují prvky pole. Zde je zmíněná část kódu. Poznámka: 0×1388 je dekadicky přesně 5000, tedy délka pole i maximální počet průchodů smyčkou:

    0x00a00a82: mov  $0x0,%esi     ; počitadlo
+------ 0x00a00a87: jmp  0x00a00aa4     ; test na konci smyčky (trošku divné...)
|                       ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)
| +--> 0x00a00a8c: mov  $0x1388,%edi    ; délka pole
| |  0x00a00a91: cmp  %esi,%edi     ; konec?
| |  0x00a00a93: jbe  0x00a00abe
| |  0x00a00a99: mov  %esi,0xc(%eax,%esi,4) ; zápis do pole
| |                     ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
| |  0x00a00a9d: inc  %esi        ; zvýšení hodnoty počitadla
| |                     ;*goto
| |                     ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
| |  0x00a00a9e: test  %eax,0x940100   ;*goto
| |                     ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
| |                     ;  {poll}
+-----> 0x00a00aa4: cmp  $0x1388,%esi  ; dosáhli jsme konce smyčky?
  +--- 0x00a00aaa: jl   0x00a00a8c     ; jestli ne, hup na začátek
                       ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)

    0x00a00aac: add  $0x18,%esp     ; správa zásobníku při návratu
    0x00a00aaf: pop  %ebp
    0x00a00ab0: test  %eax,0x940100   ;  {poll_return}
    0x00a00ab6: ret
    0x00a00ab7: call  0x009fef00     ; OopMap{off=188}
                       ;*newarray
                       ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
                       ;  {runtime_call}
    0x00a00abc: jmp  0x00a00a82
    0x00a00abe: mov  %esi,(%esp)

Můžeme vidět, že kód není příliš optimální vzhledem k množství prováděných skoků – ručně napsaný assembler by mohl být mnohem výkonnější. Význam „prapodivné“ instrukce test %eax,0×940100, která v kódu nemá žádný viditelný vliv, si vysvětlíme příště.

3. Ukázka kódu generovaného na platformě i386 (C2 překladač)

Podívejme se nyní na to, jak se situace změní při použití JIT překladače typu server. Spuštění JVM bude v tomto případě nepatrně odlišné:

java -server -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintAssembly ArrayTest3 3 > output2.asm

Změní se samozřejmě hlavička vypisovaná do souboru output2.asm:

Java HotSpot(TM) Server VM warning: PrintAssembly is enabled; turning on DebugNonSafepoints to gain additional output
Loaded disassembler from hsdis-i386.so
Decoding compiled method 0x009b8e88:
Code:
[Disassembling for mach='i386']

Mnohem zajímavější je však sekvence strojových instrukcí generovaná pro námi testovanou metodu ArrayTest3.java. Metoda se přeloží hned dvakrát; zde je první verze disasemblovaného strojového kódu:

[Entry Point]
[Verified Entry Point]
[Constants]
 # {method} 'test' '()V' in 'ArrayTest3'
 #      [sp+0x40] (sp of caller)
 0x009b8f80: mov  %eax,0xffffc000(%esp)
 0x009b8f87: push  %ebp
 0x009b8f88: sub  $0x38,%esp     ;*synchronization entry
                    ; - ArrayTest3::test@-1 (line 47)
 0x009b8f8b: mov  %fs:0x0,%ebp
 0x009b8f93: mov  0xfffffff4(%ebp),%ebp
 0x009b8f96: mov  0x34(%ebp),%ebx
 0x009b8f99: lea  0x4e30(%ebx),%edi
 0x009b8f9f: cmp  0x3c(%ebp),%edi
 0x009b8fa2: jae  0x009b90fc
 0x009b8fa8: mov  %edi,0x34(%ebp)
 0x009b8fab: prefetchnta 0x100(%edi)
 0x009b8fb2: movl  $0x1,(%ebx)
 0x009b8fb8: prefetchnta 0x120(%edi)
 0x009b8fbf: movl  $0xbb30a30,0x4(%ebx) ;  {oop({type array int})}
 0x009b8fc6: prefetchnta 0x140(%edi)
 0x009b8fcd: movl  $0x1388,0x8(%ebx)
 0x009b8fd4: lea  0x10(%ebx),%edi
 0x009b8fd7: movl  $0x0,0xc(%ebx)
 0x009b8fde: mov  $0x9c4,%ecx
 0x009b8fe3: shl  %ecx
 0x009b8fe5: xor  %eax,%eax
 0x009b8fe7: rep stos %eax,%es:(%edi) ;*newarray
                    ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
 0x009b8fe9: mov  $0x1,%ecx
 0x009b8fee: jmp  0x009b8ff2
 0x009b8ff0: mov  %ebp,%ecx     ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8ff2: mov  %ecx,0xc(%ebx,%ecx,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b8ff6: mov  %ecx,%edi
 0x009b8ff8: add  $0x10,%edi     ;*iinc
                    ; - ArrayTest3::test@20 (line 49)
 0x009b8ffb: mov  %edi,(%esp)
 0x009b8ffe: mov  %ecx,%ebp
 0x009b9000: add  $0xf,%ebp
 0x009b9003: mov  %ebp,0x4(%esp)
 0x009b9007: mov  %ecx,%edi
 0x009b9009: inc  %edi
 0x009b900a: mov  %edi,0x10(%ebx,%ecx,4)
 0x009b900e: mov  %ecx,%edi
 0x009b9010: add  $0xe,%edi
 0x009b9013: mov  %edi,0x8(%esp)
 0x009b9017: mov  %ecx,%ebp
 0x009b9019: add  $0xd,%ebp
 0x009b901c: mov  %ebp,0xc(%esp)
 0x009b9020: mov  %ecx,%edi
 0x009b9022: add  $0xc,%edi
 0x009b9025: mov  %edi,0x10(%esp)
 0x009b9029: mov  %ecx,%ebp
 0x009b902b: add  $0xb,%ebp
 0x009b902e: mov  %ebp,0x14(%esp)
 0x009b9032: mov  %ecx,%ebp
 0x009b9034: add  $0xa,%ebp
 0x009b9037: mov  %ebp,0x18(%esp)
 0x009b903b: mov  %ecx,%ebp
 0x009b903d: add  $0x9,%ebp
 0x009b9040: mov  %ebp,0x1c(%esp)
 0x009b9044: mov  %ecx,%ebp
 0x009b9046: add  $0x8,%ebp
 0x009b9049: mov  %ebp,0x20(%esp)
 0x009b904d: mov  %ecx,%ebp
 0x009b904f: add  $0x7,%ebp
 0x009b9052: mov  %ebp,0x24(%esp)
 0x009b9056: mov  %ecx,%edi
 0x009b9058: add  $0x6,%edi
 0x009b905b: mov  %ecx,%ebp
 0x009b905d: add  $0x5,%ebp
 0x009b9060: mov  %ecx,%edx
 0x009b9062: add  $0x4,%edx
 0x009b9065: mov  %ecx,%eax
 0x009b9067: add  $0x3,%eax
 0x009b906a: mov  %ecx,%esi
 0x009b906c: add  $0x2,%esi
 0x009b906f: mov  %esi,0x14(%ebx,%ecx,4)
 0x009b9073: mov  %eax,0x18(%ebx,%ecx,4)
 0x009b9077: mov  %edx,0x1c(%ebx,%ecx,4)
 0x009b907b: mov  %ebp,0x20(%ebx,%ecx,4)
 0x009b907f: mov  %edi,0x24(%ebx,%ecx,4)
 0x009b9083: mov  0x24(%esp),%ebp
 0x009b9087: mov  %ebp,0x28(%ebx,%ecx,4)
 0x009b908b: mov  0x20(%esp),%ebp
 0x009b908f: mov  %ebp,0x2c(%ebx,%ecx,4)
 0x009b9093: mov  0x1c(%esp),%ebp
 0x009b9097: mov  %ebp,0x30(%ebx,%ecx,4)
 0x009b909b: mov  0x18(%esp),%ebp
 0x009b909f: mov  %ebp,0x34(%ebx,%ecx,4)
 0x009b90a3: mov  0x14(%esp),%ebp
 0x009b90a7: mov  %ebp,0x38(%ebx,%ecx,4)
 0x009b90ab: mov  0x10(%esp),%ebp
 0x009b90af: mov  %ebp,0x3c(%ebx,%ecx,4)
 0x009b90b3: mov  0xc(%esp),%ebp
 0x009b90b7: mov  %ebp,0x40(%ebx,%ecx,4)
 0x009b90bb: mov  0x8(%esp),%edi
 0x009b90bf: mov  %edi,0x44(%ebx,%ecx,4)
 0x009b90c3: mov  0x4(%esp),%ebp
 0x009b90c7: mov  %ebp,0x48(%ebx,%ecx,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b90cb: mov  (%esp),%ebp
 0x009b90ce: cmp  $0x1379,%ebp
 0x009b90d4: jl   0x009b8ff0     ;*if_icmpge
                    ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)
 0x009b90da: mov  %ebp,%ecx
 0x009b90dc: cmp  $0x1388,%ecx
 0x009b90e2: jge  0x009b90f1     ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b90e4: mov  %ecx,0xc(%ebx,%ecx,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b90e8: inc  %ecx        ;*iinc
                    ; - ArrayTest3::test@20 (line 49)
 0x009b90e9: cmp  $0x1388,%ecx
 0x009b90ef: jl   0x009b90e4
 0x009b90f1: add  $0x38,%esp
 0x009b90f4: pop  %ebp
 0x009b90f5: test  %eax,0x940000   ;  {poll_return}
 0x009b90fb: ret
 0x009b90fc: mov  $0x1388,%edx
 0x009b9101: mov  $0xbb30a30,%ecx  ;  {oop({type array int})}
 0x009b9106: nop
 0x009b9107: call  0x009b78c0     ; OopMap{off=396}
                    ;*newarray
                    ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
                    ;  {runtime_call}
 0x009b910c: mov  %eax,%ebx
 0x009b910e: jmp  0x009b8fe9     ;*newarray
                    ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
 0x009b9113: mov  %eax,%ecx
 0x009b9115: add  $0x38,%esp
 0x009b9118: pop  %ebp
 0x009b9119: jmp  0x009bae80     ;  {runtime_call}
 0x009b911e: hlt
 0x009b911f: hlt
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x009b9120: jmp  0x009b7a40     ;  {no_reloc}
[Deopt Handler Code]
 0x009b9125: push  $0x9b9125     ;  {section_word}
 0x009b912a: jmp  0x0099e280     ;  {runtime_call}
 0x009b912f: hlt
Decoding compiled method 0x009b89c8:
Code:

Co zde vlastně vidíme? Jedná se o takzvané rozbalení smyčky (loop unrolling), které má zajistit co nejdelší sekvenci instrukcí bez podmíněných či nepodmíněných skoků. Tím je na většině současných mikroprocesorů v co největší míře využita instrukční pipeline, což se samozřejmě projeví při běhu smyčky (výhody a nevýhody jsme si vysvětlili minule).

Druhá varianta přeložené metody ArrayTest3.test() je poněkud odlišná, některé instrukce byly prohozeny a poněkud se změnila i logika vyhodnocování:

[Entry Point]
[Verified Entry Point]
[Constants]
 # {method} 'test' '()V' in 'ArrayTest3'
 0x009b8ac0: int3
 0x009b8ac1: xchg  %ax,%ax
 0x009b8ac4: mov  %eax,0xffffc000(%esp)
 0x009b8acb: push  %ebp
 0x009b8acc: sub  $0x48,%esp
 0x009b8acf: mov  (%ecx),%edi
 0x009b8ad1: mov  0x8(%ecx),%ebp
 0x009b8ad4: mov  0x4(%ecx),%ebx
 0x009b8ad7: mov  %ecx,(%esp)
 0x009b8ada: call  0x6ee57140     ;  {runtime_call}
 0x009b8adf: test  %ebp,%ebp
 0x009b8ae1: je   0x009b8c5c
 0x009b8ae7: mov  0x4(%ebp),%eax
 0x009b8aea: cmp  $0xbb30a30,%eax  ;  {oop({type array int})}
 0x009b8af0: jne  0x009b8c7f     ;*iload_2
                    ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)
 0x009b8af6: cmp  %ebx,%edi
 0x009b8af8: jge  0x009b8c51     ;*if_icmpge
                    ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)
 0x009b8afe: mov  0x8(%ebp),%eax   ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
                    ; implicit exception: dispatches to 0x009b8c66
 0x009b8b01: cmp  %eax,%edi
 0x009b8b03: jae  0x009b8c66
 0x009b8b09: mov  %ebx,%edx
 0x009b8b0b: dec  %edx
 0x009b8b0c: cmp  %eax,%edx
 0x009b8b0e: jae  0x009b8c66
 0x009b8b14: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b16: inc  %ecx        ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8b17: mov  %edi,0xc(%ebp,%edi,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b8b1b: inc  %edi        ;*iinc
                    ; - ArrayTest3::test@20 (line 49)
 0x009b8b1c: cmp  %ecx,%edi
 0x009b8b1e: jl   0x009b8b17     ;*if_icmpge
                    ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)
 0x009b8b20: mov  %ebx,%edx
 0x009b8b22: add  $0xfffffff1,%edx
 0x009b8b25: mov  $0x80000000,%eax
 0x009b8b2a: cmp  %edx,%ebx
 0x009b8b2c: cmovl %eax,%edx
 0x009b8b2f: cmp  %edx,%edi
 0x009b8b31: jge  0x009b8c79
 0x009b8b37: mov  %ebx,0x2c(%esp)
 0x009b8b3b: mov  %edx,0x30(%esp)
 0x009b8b3f: jmp  0x009b8b52
 0x009b8b41: nopw  0x0(%eax,%eax,1)
 0x009b8b4c: xchg  %ax,%ax
 0x009b8b50: mov  %ebx,%edi     ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8b52: mov  %edi,0xc(%ebp,%edi,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b8b56: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b58: add  $0x10,%ecx     ;*iinc
                    ; - ArrayTest3::test@20 (line 49)
 0x009b8b5b: mov  %ecx,0x4(%esp)
 0x009b8b5f: mov  %edi,%ebx
 0x009b8b61: add  $0xf,%ebx
 0x009b8b64: mov  %ebx,0x8(%esp)
 0x009b8b68: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b6a: inc  %ecx
 0x009b8b6b: mov  %ecx,0x10(%ebp,%edi,4)
 0x009b8b6f: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b71: add  $0xe,%ecx
 0x009b8b74: mov  %ecx,0xc(%esp)
 0x009b8b78: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b7a: add  $0xd,%ecx
 0x009b8b7d: mov  %ecx,0x10(%esp)
 0x009b8b81: mov  %edi,%ebx
 0x009b8b83: add  $0xc,%ebx
 0x009b8b86: mov  %ebx,0x14(%esp)
 0x009b8b8a: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b8c: add  $0xb,%ecx
 0x009b8b8f: mov  %ecx,0x18(%esp)
 0x009b8b93: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b95: add  $0xa,%ecx
 0x009b8b98: mov  %ecx,0x1c(%esp)
 0x009b8b9c: mov  %edi,%ecx
 0x009b8b9e: add  $0x9,%ecx
 0x009b8ba1: mov  %ecx,0x20(%esp)
 0x009b8ba5: mov  %edi,%ecx
 0x009b8ba7: add  $0x8,%ecx
 0x009b8baa: mov  %ecx,0x24(%esp)
 0x009b8bae: mov  %edi,%ecx
 0x009b8bb0: add  $0x7,%ecx
 0x009b8bb3: mov  %ecx,0x28(%esp)
 0x009b8bb7: mov  %edi,%ebx
 0x009b8bb9: add  $0x6,%ebx
 0x009b8bbc: mov  %edi,%ecx
 0x009b8bbe: add  $0x5,%ecx
 0x009b8bc1: mov  %edi,%edx
 0x009b8bc3: add  $0x4,%edx
 0x009b8bc6: mov  %edi,%eax
 0x009b8bc8: add  $0x3,%eax
 0x009b8bcb: mov  %edi,%esi
 0x009b8bcd: add  $0x2,%esi
 0x009b8bd0: mov  %esi,0x14(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bd4: mov  %eax,0x18(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bd8: mov  %edx,0x1c(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bdc: mov  %ecx,0x20(%ebp,%edi,4)
 0x009b8be0: mov  %ebx,0x24(%ebp,%edi,4)
 0x009b8be4: mov  0x28(%esp),%ecx
 0x009b8be8: mov  %ecx,0x28(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bec: mov  0x24(%esp),%ecx
 0x009b8bf0: mov  %ecx,0x2c(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bf4: mov  0x20(%esp),%ecx
 0x009b8bf8: mov  %ecx,0x30(%ebp,%edi,4)
 0x009b8bfc: mov  0x1c(%esp),%ecx
 0x009b8c00: mov  %ecx,0x34(%ebp,%edi,4)
 0x009b8c04: mov  0x18(%esp),%ecx
 0x009b8c08: mov  %ecx,0x38(%ebp,%edi,4)
 0x009b8c0c: mov  0x14(%esp),%ecx
 0x009b8c10: mov  %ecx,0x3c(%ebp,%edi,4)
 0x009b8c14: mov  0x10(%esp),%ebx
 0x009b8c18: mov  %ebx,0x40(%ebp,%edi,4)
 0x009b8c1c: mov  0xc(%esp),%ebx
 0x009b8c20: mov  %ebx,0x44(%ebp,%edi,4)
 0x009b8c24: mov  0x8(%esp),%ecx
 0x009b8c28: mov  %ecx,0x48(%ebp,%edi,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b8c2c: mov  0x4(%esp),%ebx
 0x009b8c30: cmp  0x30(%esp),%ebx
 0x009b8c34: jl   0x009b8b50     ;*if_icmpge
                    ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)
 0x009b8c3a: mov  0x2c(%esp),%ebx
 0x009b8c3e: mov  0x4(%esp),%ecx
 0x009b8c42: cmp  %ebx,%ecx
 0x009b8c44: jge  0x009b8c51
 0x009b8c46: xchg  %ax,%ax      ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8c48: mov  %ecx,0xc(%ebp,%ecx,4) ;*iastore
                    ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
 0x009b8c4c: inc  %ecx        ;*iinc
                    ; - ArrayTest3::test@20 (line 49)
 0x009b8c4d: cmp  %ebx,%ecx
 0x009b8c4f: jl   0x009b8c48     ;*iload_2
                    ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)
 0x009b8c51: add  $0x48,%esp
 0x009b8c54: pop  %ebp
 0x009b8c55: test  %eax,0x940000   ;  {poll_return}
 0x009b8c5b: ret
 0x009b8c5c: mov  $0x0,%ebp
 0x009b8c61: jmp  0x009b8af6
 0x009b8c66: mov  $0xffffff86,%ecx
 0x009b8c6b: mov  %edi,0x4(%esp)
 0x009b8c6f: mov  %ebx,0x8(%esp)
 0x009b8c73: call  0x0099dd00     ; OopMap{ebp=Oop off=440}
                    ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
                    ;  {runtime_call}
 0x009b8c78: int3           ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8c79: mov  %edi,0x4(%esp)
 0x009b8c7d: jmp  0x009b8c3e
 0x009b8c7f: mov  $0xffffffad,%ecx
 0x009b8c84: mov  %edi,0x4(%esp)
 0x009b8c88: mov  %ebx,0x8(%esp)
 0x009b8c8c: xchg  %ax,%ax
 0x009b8c8f: call  0x0099dd00     ; OopMap{ebp=Oop off=468}
                    ;*iload_2
                    ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)
                    ;  {runtime_call}
 0x009b8c94: int3           ;*aload_0
                    ; - ArrayTest3::test@16 (line 50)
 0x009b8c95: hlt
 0x009b8c96: hlt
 0x009b8c97: hlt
 0x009b8c98: hlt
 0x009b8c99: hlt
 0x009b8c9a: hlt
 0x009b8c9b: hlt
 0x009b8c9c: hlt
 0x009b8c9d: hlt
 0x009b8c9e: hlt
 0x009b8c9f: hlt
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x009b8ca0: jmp  0x009b7a40     ;  {no_reloc}
[Deopt Handler Code]
 0x009b8ca5: push  $0x9b8ca5     ;  {section_word}
 0x009b8caa: jmp  0x0099e280     ;  {runtime_call}
 0x009b8caf: hlt

4. Žhavá technologická novinka – kód generovaný na platformě ARM 64 (AArch64)

Pro zajímavost se podívejme na to, jak pracuje JIT překladač na zcela nové platformě ARM 64 (korektněji AArch64). I zde je v případě OpenJDK k dispozici JIT překladač. JVM se spustí následujícím způsobem:

java -XX:CompileThreshold=10000 -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintAssembly ArrayTest3 3 > output3.asm
Loaded disassembler from /home/pavel/jdk8/build/linux-aarch64-normal-client-slowdebug/images/j2sdk-image/jre/lib/aarch64/hsdis-aarch64.so
Decoding compiled method 0x00007fd632201090:
Code:
[Disassembling for mach='aarch64']
[Entry Point]
[Verified Entry Point]
 # {method}
 {0x00007fd639ca96a0} 'test' '()V' in 'ArrayTest3'
 #      [sp+0x40] (sp of caller)
 ;; block B4 [0, 0]

 ;; 0xFFFFFFFFFFFF7000
 0x00007fd632204eb0: movn xscratch2, #0x8fff ;  {no_reloc}
 0x00007fd632204eb4: ldr  xzr, [sp,x9]
 0x00007fd632204eb8: stp  xfp, xlr, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204ebc: mov  xfp, sp
 0x00007fd632204ec0: sub  sp, sp, #0x30
 0x00007fd632204ec4: notify  entry      ;*sipush
                        ; - ArrayTest3::test@0 (line 47)

 ;; block B0 [0, 11]

 ;; 0x1388
 0x00007fd632204ec8: movz w3, #0x1388
 0x00007fd632204ecc: mov  x19, x3
 0x00007fd632204ed0: ldr  x3, 0x00007fd632204ea0
                        ;  {section_word}
 0x00007fd632204ed4: ubfx x19, x19, #0, #32
 0x00007fd632204ed8: mov  x5, x19
 ;; 0xFFFFFF
 0x00007fd632204edc: orr  xscratch1, xzr, #0xffffff
 0x00007fd632204ee0: cmp  x19, xscratch1
 0x00007fd632204ee4: b.cs 0x00007fd6322050b8
 ;; 0x1F
 0x00007fd632204ee8: orr  x4, xzr, #0x1f
 0x00007fd632204eec: add  x4, x4, w19, uxtw #2
 0x00007fd632204ef0: and  x4, x4, #0xfffffffffffffff8
 0x00007fd632204ef4: ldr  x0, [xthread,#112]
 0x00007fd632204ef8: add  x4, x0, x4, uxtx
 0x00007fd632204efc: ldr  xscratch1, [xthread,#128]
 0x00007fd632204f00: cmp  x4, xscratch1
 0x00007fd632204f04: b.hi 0x00007fd6322050b8
 0x00007fd632204f08: str  x4, [xthread,#112]
 0x00007fd632204f0c: sub  x4, x4, x0
 ;; 0x1
 0x00007fd632204f10: orr  x2, xzr, #0x1
 0x00007fd632204f14: str  x2, [x0]
 0x00007fd632204f18: str  x3, [x0,#8]
 0x00007fd632204f1c: str  w19, [x0,#16]
 0x00007fd632204f20: subs x4, x4, #0x18
 0x00007fd632204f24: b.eq 0x00007fd63220506c
 0x00007fd632204f28: tst  x4, #0x7
 0x00007fd632204f2c: b.eq 0x00007fd632204fa0
 0x00007fd632204f30: stp  xlr, xzr, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f34: stp  xthread, xfp, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f38: stp  xcpool, xheapbase, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f3c: stp  xlocals, xmonitors, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f40: stp  xbcp, x23, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f44: stp  xesp, xdispatch, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f48: stp  x18, x19, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f4c: stp  x16, x17, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f50: stp  x14, x15, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f54: stp  xmethod, x13, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f58: stp  x10, x11, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f5c: stp  xscratch1, xscratch2, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f60: stp  x6, x7, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f64: stp  x4, x5, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f68: stp  x2, x3, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204f6c: stp  x0, x1, [sp,#-16]!
 ;; 0x7FD63B4D2E28
 0x00007fd632204f70: movz x0, #0x2e28
 0x00007fd632204f74: movk x0, #0x3b4d, lsl #16
 0x00007fd632204f78: movk x0, #0x7fd6, lsl #32
 ;; 0x7FD63216CE50
 0x00007fd632204f7c: movz x1, #0xce50
 0x00007fd632204f80: movk x1, #0x3216, lsl #16
 0x00007fd632204f84: movk x1, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632204f88: mov  x2, sp
 ;; 0x7FD63B2AE8E8
 0x00007fd632204f8c: movz x3, #0xe8e8
 0x00007fd632204f90: movk x3, #0x3b2a, lsl #16
 0x00007fd632204f94: movk x3, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632204f98: brx86 x3, 3, 0, 1
 0x00007fd632204f9c: hlt  #0x0
 0x00007fd632204fa0: add  x0, x0, #0x18
 0x00007fd632204fa4: tst  x4, #0x7
 0x00007fd632204fa8: b.eq 0x00007fd63220501c
 0x00007fd632204fac: stp  xlr, xzr, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fb0: stp  xthread, xfp, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fb4: stp  xcpool, xheapbase, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fb8: stp  xlocals, xmonitors, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fbc: stp  xbcp, x23, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fc0: stp  xesp, xdispatch, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fc4: stp  x18, x19, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fc8: stp  x16, x17, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fcc: stp  x14, x15, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fd0: stp  xmethod, x13, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fd4: stp  x10, x11, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fd8: stp  xscratch1, xscratch2, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fdc: stp  x6, x7, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fe0: stp  x4, x5, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fe4: stp  x2, x3, [sp,#-16]!
 0x00007fd632204fe8: stp  x0, x1, [sp,#-16]!
 ;; 0x7FD63B4D2D38
 0x00007fd632204fec: movz x0, #0x2d38
 0x00007fd632204ff0: movk x0, #0x3b4d, lsl #16
 0x00007fd632204ff4: movk x0, #0x7fd6, lsl #32
 ;; 0x7FD63216CECC
 0x00007fd632204ff8: movz x1, #0xcecc
 0x00007fd632204ffc: movk x1, #0x3216, lsl #16
 0x00007fd632205000: movk x1, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632205004: mov  x2, sp
 ;; 0x7FD63B2AE8E8
 0x00007fd632205008: movz x3, #0xe8e8
 0x00007fd63220500c: movk x3, #0x3b2a, lsl #16
 0x00007fd632205010: movk x3, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632205014: brx86 x3, 3, 0, 1
 0x00007fd632205018: hlt  #0x0
 ;; zero memory
 0x00007fd63220501c: lsr  x4, x4, #3
 0x00007fd632205020: mov  xscratch1, x0
 0x00007fd632205024: tst  x4, #0x1
 0x00007fd632205028: b.eq 0x00007fd632205034
 0x00007fd63220502c: str  xzr, [xscratch1],#8
 0x00007fd632205030: sub  x4, x4, #0x1
 0x00007fd632205034: mov  x19, xzr
 0x00007fd632205038: b 0x00007fd632205044
 0x00007fd63220503c: stp  xzr, x19, [xscratch1],#16
 0x00007fd632205040: sub  x4, x4, #0x2
 0x00007fd632205044: tst  x4, #0x7
 0x00007fd632205048: b.ne 0x00007fd63220503c
 0x00007fd63220504c: cbz  x4, 0x00007fd632205068
 0x00007fd632205050: stp  xzr, x19, [xscratch1],#16
 0x00007fd632205054: stp  xzr, x19, [xscratch1],#16
 0x00007fd632205058: stp  xzr, x19, [xscratch1],#16
 0x00007fd63220505c: stp  xzr, x19, [xscratch1],#16
 0x00007fd632205060: sub  x4, x4, #0x8
 0x00007fd632205064: cbnz x4, 0x00007fd632205050
 0x00007fd632205068: sub  x0, x0, #0x18  ;*newarray
                        ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)

 ;; 0x0
 0x00007fd63220506c: movz w1, #0x0, lsl #16
 ;;  20 branch [AL] [B1]
 0x00007fd632205070: b 0x00007fd632205094   ;*iload_2
                        ; - ArrayTest3::test@11 (line 49)

 ;; block B2 [16, 23]

 ;; 0x1388
 0x00007fd632205074: movz w2, #0x1388
 0x00007fd632205078: add  x3, x0, #0x18
 0x00007fd63220507c: cmp  w2, w1
 ;;  40 branch [BE] [RangeCheckStub: 0x1b458] [bci:19]
 0x00007fd632205080: b.ls 0x00007fd6322050c0
 0x00007fd632205084: str  w1, [x3,w1,sxtw #2] ;*iastore
                        ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)

 0x00007fd632205088: add  w1, w1, #0x1
 0x00007fd63220508c: adrp xscratch1, 0x00007fd63bd32000
                        ; OopMap{c_rarg0=Oop off=480}
                        ;*goto
                        ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
                        ;  {poll}
 0x00007fd632205090: ldr  wzr, [xscratch1,#256] ;*goto
                        ; - ArrayTest3::test@23 (line 49)
                        ;  {poll}
 ;; block B1 [11, 13]

 ;; 0x1388
 0x00007fd632205094: movz w2, #0x1388
 0x00007fd632205098: cmp  w1, w2
 ;;  28 branch [LT] [B2]
 0x00007fd63220509c: b.lt 0x00007fd632205074 ;*if_icmpge
                        ; - ArrayTest3::test@13 (line 49)

 ;; block B3 [26, 26]

 0x00007fd6322050a0: add  sp, sp, #0x30
 0x00007fd6322050a4: ldp  xfp, xlr, [sp],#16
 0x00007fd6322050a8: notify  reentry
 0x00007fd6322050ac: adrp xscratch1, 0x00007fd63bd32000
                        ;  {poll_return}
 0x00007fd6322050b0: ldr  wzr, [xscratch1,#256] ;  {poll_return}
 0x00007fd6322050b4: ret
 ;; NewTypeArrayStub slow case
 0x00007fd6322050b8: bl  0x00007fd6321fc550 ; OopMap{off=524}
                        ;*newarray
                        ; - ArrayTest3::test@3 (line 47)
                        ;  {runtime_call}
 0x00007fd6322050bc: b 0x00007fd63220506c
 ;; RangeCheckStub slow case
 0x00007fd6322050c0: mov  xscratch1, x1
 0x00007fd6322050c4: bl  0x00007fd6321fa2a0 ; OopMap{c_rarg0=Oop off=536}
                        ;*iastore
                        ; - ArrayTest3::test@19 (line 50)
                        ;  {runtime_call}
 0x00007fd6322050c8: stp  xlr, xzr, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050cc: stp  xthread, xfp, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050d0: stp  xcpool, xheapbase, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050d4: stp  xlocals, xmonitors, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050d8: stp  xbcp, x23, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050dc: stp  xesp, xdispatch, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050e0: stp  x18, x19, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050e4: stp  x16, x17, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050e8: stp  x14, x15, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050ec: stp  xmethod, x13, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050f0: stp  x10, x11, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050f4: stp  xscratch1, xscratch2, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050f8: stp  x6, x7, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322050fc: stp  x4, x5, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205100: stp  x2, x3, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205104: stp  x0, x1, [sp,#-16]!
 ;; 0x7FD63B4AB0AA
 0x00007fd632205108: movz x0, #0xb0aa
 0x00007fd63220510c: movk x0, #0x3b4a, lsl #16
 0x00007fd632205110: movk x0, #0x7fd6, lsl #32
 ;; 0x7FD63216CFE8
 0x00007fd632205114: movz x1, #0xcfe8
 0x00007fd632205118: movk x1, #0x3216, lsl #16
 0x00007fd63220511c: movk x1, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632205120: mov  x2, sp
 ;; 0x7FD63B2AE8E8
 0x00007fd632205124: movz x3, #0xe8e8
 0x00007fd632205128: movk x3, #0x3b2a, lsl #16
 0x00007fd63220512c: movk x3, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd632205130: brx86 x3, 3, 0, 1
 0x00007fd632205134: hlt  #0x0
 0x00007fd632205138: nop
 0x00007fd63220513c: nop
 ;; Unwind handler
 0x00007fd632205140: ldr  x0, [xthread,#704]
 0x00007fd632205144: str  xzr, [xthread,#704]
 0x00007fd632205148: str  xzr, [xthread,#712]
 ;; remove_frame and dispatch to the unwind handler
 0x00007fd63220514c: add  sp, sp, #0x30
 0x00007fd632205150: ldp  xfp, xlr, [sp],#16
 0x00007fd632205154: notify  reentry
 0x00007fd632205158: b 0x00007fd6321f9d60   ;  {runtime_call}
 0x00007fd63220515c: .inst 0x00000000 ; undefined
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x00007fd632205160: movz x19, #0xdead  ;  {no_reloc}
 0x00007fd632205164: movz x2, #0xd
 0x00007fd632205168: movz x4, #0xdead
 0x00007fd63220516c: movz x5, #0xdead
 0x00007fd632205170: bl  0x00007fd6321fe1a0 ;  {runtime_call}
 0x00007fd632205174: stp  xlr, xzr, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205178: stp  xthread, xfp, [sp,#-16]!
 0x00007fd63220517c: stp  xcpool, xheapbase, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205180: stp  xlocals, xmonitors, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205184: stp  xbcp, x23, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205188: stp  xesp, xdispatch, [sp,#-16]!
 0x00007fd63220518c: stp  x18, x19, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205190: stp  x16, x17, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205194: stp  x14, x15, [sp,#-16]!
 0x00007fd632205198: stp  xmethod, x13, [sp,#-16]!
 0x00007fd63220519c: stp  x10, x11, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051a0: stp  xscratch1, xscratch2, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051a4: stp  x6, x7, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051a8: stp  x4, x5, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051ac: stp  x2, x3, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051b0: stp  x0, x1, [sp,#-16]!
 0x00007fd6322051b4: movz x0, #0xb0aa
 0x00007fd6322051b8: movk x0, #0x3b4a, lsl #16
 0x00007fd6322051bc: movk x0, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd6322051c0: movz x1, #0xc9a4
 0x00007fd6322051c4: movk x1, #0x321e, lsl #16
 0x00007fd6322051c8: movk x1, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd6322051cc: mov  x2, sp
 0x00007fd6322051d0: movz x3, #0xe8e8
 0x00007fd6322051d4: movk x3, #0x3b2a, lsl #16
 0x00007fd6322051d8: movk x3, #0x7fd6, lsl #32
 0x00007fd6322051dc: brx86 x3, 3, 0, 1
 0x00007fd6322051e0: hlt  #0x0
[Deopt Handler Code]
 0x00007fd6322051e4: adr  xlr, 0x00007fd6322051e4
 0x00007fd6322051e8: b 0x00007fd632148cb0   ;  {runtime_call}
 0x00007fd6322051ec: .inst 0x00000000 ; undefined

Generované instrukce budou pravděpodobně pro většinu čtenářů poněkud méně srozumitelné, takže si některé z nich popíšeme. Většina aritmetických a logických instrukcí používá takzvaný tříadresový kód, tj. pracuje se třemi registry – dvěma registry zdrojovými a jedním registrem cílovým (celkem je k dispozici 31 registrů R0 až R30). U některých instrukcí lze namísto druhého zdrojového registru použít i celočíselnou konstantu. Dalšími instrukcemi jsou skoky, tyto instrukce vždy začínají písmenem b. Zvláštní skupinu pak tvoří instrukce pro přenosy dat. Pokud některé registry začínají písmenem w, značí to použití dolních 32 bitů z 64 bitů:

# Instrukce Stručný popis
1 add x,y,z součet x=y+z
2 add x,y,#const součet x=y+konstanta
3 sub rozdíl
4 and bitový součin
5 orr bitový součet
6 lsl bitový posun
7 neg negace (jen dva operandy)
     
8 b skok
9 bl skok do podprogramu (branch and link)
10 ret návrat z podprogramu
     
11 mov klasický přesun dat
12 movz načtení 16bitové konstanty (zbylých 16 či 48 bitů se vynuluje)
13 movn jako movz, ale konstanta je negována (vhodné pro malá záporná čísla)
14 movk načtení 16bitové konstanty do bitů 16–32, zbylé bity jsou ponechány na původní hodnotě
15 ldr načtení dat z paměti
16 str uložení registru do paměti
17 ldp načtení registrového páru z paměti
18 stp uložení registrového páru do paměti

5. Složitější příklad – výpočty ve formátu pohyblivé (plovoucí) řádové čárky

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jakým způsobem se podařilo JIT překladačům typu client i server přeložit velmi jednoduchou počítanou programovou smyčku, v níž se přistupovalo do pole. Zajímavé bude se podívat na to, jak vypadá překlad metod, v nichž se provádí výpočty ve formátu pohyblivé (plovoucí) řádové čárky; konkrétně výpočty s hodnotami typu double. Následující demonstrační příklad vypočítá a vykreslí výřez ze známé Mandelbrotovy množiny (http://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-xii/, http://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-xiii/). Při výpočtech se iterativně (ve smyčce) provádí výpočty s několika proměnnými typu double, takže by se zde měly projevit výhody optimalizujících JIT překladačů typu server:

import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.DataBuffer;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
 
import javax.imageio.ImageIO;
 
/**
 * Priklad, na kterem si ukazeme pouziti JIT prekladace
 * pri prekladu vypoctu s cisly typu double.
 *
 * @autor Pavel Tisnovsky
 */
public class MandelbrotRenderer {
 
  /**
   * Prefix jmena souboru s vygenerovanou bitmapou.
   */
  private static final String OUTPUT_FILE_NAME_PREFIX = "mandelbrot";
 
  /**
   * Horizontalni rozmer bitmapy.
   */
  private static final int IMAGE_HEIGHT = 1024;
 
  /**
   * Vertikalni rozmer bitmapy.
   */
  private static final int IMAGE_WIDTH = 1024;
 
  /**
   * Vypocet jedne iterace
   * @param x realna cast komplexniho cisla C
   * @param y imaginarni cast komplexniho cisla C
   * @param maxiter
   * @return
   */
  static int iteration(double x, double y, int maxiter)
  {
    double zx = 0, zy = 0, cx = x, cy = y, zx2 = 0, zy2 = 0;
    int  iter=0;
 
    // iteracni smycka Z=Z^2+C
    for (iter = 0; iter < maxiter; iter++) {
      zx2 = zx * zx;
      zy2 = zy * zy;
      // kdyz |Z|>2 ukonci smycku
      if (zx2 + zy2 > 4.0) {
        break;
      }
      zy = 2.0 * zx * zy + cy;
      zx = zx2 - zy2 + cx;
    }
    return iter;
  }
 
  /**
   * Vypocet a zobrazeni vyrezu Mandelbrotovy mnoziny.
   */
  static void calculateMandelbrot(BufferedImage image)
  {
    final int width = image.getWidth();
    final int height = image.getHeight();
 
    // umozneni pristupu k jednotlivym pixelum
    DataBuffer dataBuffer = image.getRaster().getDataBuffer();
 
    // vlastni naplneni bitmapy
    int index = 0;
    double cy = -0.18;
    for (int y = 0; y < height; y++) {
      double cx = -.8;
      for (int x = 0; x < width; x++) {
        // barva pixelu
        final int iter = 0xff - iteration(cx, cy, 255);
        // zapis barvy pixelu
        dataBuffer.setElem(index, iter);
        cx += 0.07 / width;
        index++;
      }
      cy += 0.07 / height;
    }
  }
 
  /**
   * Vytvoreni nove bitmapy se stupni sedi.
   *
   * @return nove vytvorena bitmapa
   */
  private static BufferedImage createEmptyImage() {
    return new BufferedImage(IMAGE_WIDTH, IMAGE_HEIGHT, BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
  }
 
  /**
   * Zapis bitmapy na disk ve formatu PNG.
   * 
   * @param image
   *      testovaci bitmapa
   * @throws IOException
   */
  private static void writeImageIntoFile(BufferedImage image, String fileName) throws IOException {
    ImageIO.write(image, "png", new File(fileName));
  }
 
  /**
   * Vypocet a zobrazeni vyrezu Mandelbrotovy mnoziny.
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    // vytvoreni bitmapy
    BufferedImage image = createEmptyImage();
 
    long t1 = System.nanoTime();
    calculateMandelbrot(image);
    long t2 = System.nanoTime();
    System.out.println("Time: " + (long) (t2 - t1));
 
    // zapis bitmapy na disk
    writeImageIntoFile(image, OUTPUT_FILE_NAME_PREFIX + ".png");
  }
 
}

Vykreslený obrázek vypadá následovně:

Bajtkód metody MandelbrotRenderer.iteration():

 static int iteration(double, double, int);
  Code:
    0: dconst_0
    1: dstore    5
    3: dconst_0
    4: dstore    7
    6: dload_0
    7: dstore    9
    9: dload_2
   10: dstore    11
   12: dconst_0
   13: dstore    13
   15: dconst_0
   16: dstore    15
   18: iconst_0
   19: istore    17
   21: iconst_0
   22: istore    17
   24: iload     17
   26: iload     4
   28: if_icmpge   90
   31: dload     5
   33: dload     5
   35: dmul
   36: dstore    13
   38: dload     7
   40: dload     7
   42: dmul
   43: dstore    15
   45: dload     13
   47: dload     15
   49: dadd
   50: ldc2_w    #2         // double 4.0d
   53: dcmpl
   54: ifle     60
   57: goto     90
   60: ldc2_w    #4         // double 2.0d
   63: dload     5
   65: dmul
   66: dload     7
   68: dmul
   69: dload     11
   71: dadd
   72: dstore    7
   74: dload     13
   76: dload     15
   78: dsub
   79: dload     9
   81: dadd
   82: dstore    5
   84: iinc     17, 1
   87: goto     24
   90: iload     17
   92: ireturn

6. Generovaný kód v symbolickém formátu (C1 překladač)

V této kapitole nás bude zajímat především to, jakým způsobem dokázal JIT překladač typu client přeložit metodu MandelbrotRenderer.iteration. Povšimněte si, že na začátku výpisu je uvedeno, které registry jsou použity pro předávání parametrů do přeložené metody (tuto informaci jsme v předchozích výpisech neviděli, protože metoda ArrayTest3.test() žádné parametry neakceptovala):

Java HotSpot(TM) Client VM warning: PrintAssembly is enabled; turning on DebugNonSafepoints to gain additional output
Loaded disassembler from hsdis-i386.so
Decoding compiled method 0x00a00bc8:
Code:
[Constants]
 0x00a00cc0 (offset:  0): 0x00000000  0x4010000000000000
 0x00a00cc4 (offset:  4): 0x40100000
 0x00a00cc8 (offset:  8): 0x00000000  0x4000000000000000
 0x00a00ccc (offset:  12): 0x40000000
[Disassembling for mach='i386']
[Entry Point]
[Verified Entry Point]
 # {method} 'iteration' '(DDI)I' in 'MandelbrotRenderer'
 # parm0:  xmm0:xmm0  = double
 # parm1:  xmm1:xmm1  = double
 # parm2:  ecx    = int
 #      [sp+0x20] (sp of caller)
 0x00a00cd0: mov  %eax,0xffffc000(%esp) ;  {no_reloc}
 0x00a00cd7: push  %ebp
 0x00a00cd8: sub  $0x18,%esp     ;*dconst_0
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@0 (line 40)
 0x00a00cdb: mov  $0x0,%eax
 0x00a00ce0: xorpd %xmm2,%xmm2
 0x00a00ce4: xorpd %xmm3,%xmm3
 0x00a00ce8: jmp  0x00a00d47     ;*iload
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@24 (line 44)
 0x00a00ced: xchg  %ax,%ax
 0x00a00cf0: movsd %xmm3,%xmm4
 0x00a00cf4: mulsd %xmm3,%xmm4
 0x00a00cf8: movsd %xmm2,%xmm5
 0x00a00cfc: mulsd %xmm2,%xmm5
 0x00a00d00: movsd %xmm4,%xmm6
 0x00a00d04: addsd %xmm5,%xmm6
 0x00a00d08: movsd 0xa00cc0,%xmm7   ;  {section_word}
 0x00a00d10: ucomisd %xmm7,%xmm6
 0x00a00d14: jp   0x00a00d20
 0x00a00d1a: ja   0x00a00d4b     ;*dcmpl
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@53 (line 48)
 0x00a00d20: mulsd 0xa00cc8,%xmm3   ;  {section_word}
 0x00a00d28: mulsd %xmm2,%xmm3
 0x00a00d2c: addsd %xmm1,%xmm3
 0x00a00d30: subsd %xmm5,%xmm4
 0x00a00d34: addsd %xmm0,%xmm4
 0x00a00d38: inc  %eax        ; OopMap{off=105}
                    ;*goto
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@87 (line 44)
 0x00a00d39: test  %eax,0x940100   ;  {poll}
 0x00a00d3f: movsd %xmm3,%xmm2
 0x00a00d43: movsd %xmm4,%xmm3    ;*goto
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@87 (line 44)
 0x00a00d47: cmp  %ecx,%eax
 0x00a00d49: jl   0x00a00cf0     ;*if_icmpge
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@28 (line 44)
 0x00a00d4b: add  $0x18,%esp
 0x00a00d4e: pop  %ebp
 0x00a00d4f: test  %eax,0x940100   ;  {poll_return}
 0x00a00d55: ret
 0x00a00d56: nop
 0x00a00d57: nop
 0x00a00d58: mov  %fs:0x0,%esi
 0x00a00d60: mov  0xfffffff4(%esi),%esi
 0x00a00d63: mov  0x188(%esi),%eax
 0x00a00d69: movl  $0x0,0x188(%esi)
 0x00a00d73: movl  $0x0,0x18c(%esi)
 0x00a00d7d: add  $0x18,%esp
 0x00a00d80: pop  %ebp
 0x00a00d81: jmp  0x009abb80     ;  {runtime_call}
 0x00a00d86: hlt
 0x00a00d87: hlt
 0x00a00d88: hlt
 0x00a00d89: hlt
 0x00a00d8a: hlt
 0x00a00d8b: hlt
 0x00a00d8c: hlt
 0x00a00d8d: hlt
 0x00a00d8e: hlt
 0x00a00d8f: hlt
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x00a00d90: call  0x009ffb40     ;  {no_reloc}
 0x00a00d95: push  $0x6eb63690    ;  {external_word}
 0x00a00d9a: call  0x00a00d9f
 0x00a00d9f: pusha
 0x00a00da0: call  0x6ea45f60     ;  {runtime_call}
 0x00a00da5: hlt
[Deopt Handler Code]
 0x00a00da6: push  $0xa00da6     ;  {section_word}
 0x00a00dab: jmp  0x0099ca70     ;  {runtime_call}

(opět zde můžeme vidět použití zdánlivě nelogické instrukce test %eax,0×940100). Registr EAX totiž obsahuje počitadlo iterací, které je %porovnáváno s registrem ECX obsahujícím předávaný maximální počet %iterací.

Výsledek překladu je možná poněkud překvapivý, protože jsou zde využity registry XMM0 až XMM7, které jsou dostupné v rozšíření instrukční sady SSE2. Fakt, že JIT překladač tyto instrukce generuje, byl zajištěn testem možností mikroprocesoru na začátku spuštění JVM. Poznámka: instrukce končící písmenem „D“ jsou prováděny s hodnotami typu double, pokud instrukce navíc končí dvojicí znaků „SD“, jedná se o skalární operace (SSE2 podporuje i vektorové operace).

V následující tabulce jsou vypsány některé instrukce použité v přeložené metodě:

# Instrukce Operace/funkce Struktura vektoru Datový typ Saturace? Poznámka
1 movsd přesun 1×64bit double ×  
2 addsd součet 1×64bit double × operace provedena jen s pravým prvkem vektorů
3 subsd rozdíl 1×64bit double × operace provedena jen s pravým prvkem vektorů
4 mulsd součin 1×64bit double × operace provedena jen s pravým prvkem vektorů

7. Generovaný kód v symbolickém formátu (C2 překladač)

Nikoho asi nepřekvapí, že JIT překladači typu server (C2) se podařilo poměrně elegantním způsobem celou programovou smyčku rozbalit a kód tak (zde dosti výrazným způsobem) urychlit:

Java HotSpot(TM) Server VM warning: PrintAssembly is enabled; turning on DebugNonSafepoints to gain additional output
Loaded disassembler from hsdis-i386.so
Decoding compiled method 0x009b95c8:
Code:
[Constants]
 0x009b96e0 (offset:  0): 0x00000000  0x4000000000000000
 0x009b96e4 (offset:  4): 0x40000000
 0x009b96e8 (offset:  8): 0x00000000  0x0000000000000000
 0x009b96ec (offset:  12): 0x00000000
 0x009b96f0 (offset:  16): 0x00000000  0x4010000000000000
 0x009b96f4 (offset:  20): 0x40100000
 0x009b96f8 (offset:  24): 0xf4f4f4f4  0xf4f4f4f4f4f4f4f4
 0x009b96fc (offset:  28): 0xf4f4f4f4
[Disassembling for mach='i386']
[Entry Point]
[Verified Entry Point]
 # {method} 'iteration' '(DDI)I' in 'MandelbrotRenderer'
 # parm0:  xmm0:xmm0  = double
 # parm1:  xmm1:xmm1  = double
 # parm2:  ecx    = int
 #      [sp+0x10] (sp of caller)
 0x009b9700: sub  $0xc,%esp     ;  {no_reloc}
 0x009b9706: mov  %ebp,0x8(%esp)   ;*synchronization entry
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@-1 (line 40)
 0x009b970a: test  %ecx,%ecx
 0x009b970c: jle  0x009b98da     ;*if_icmpge
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@28 (line 44)
 0x009b9712: mov  %ecx,%ebx
 0x009b9714: add  $0xfffffffd,%ebx
 0x009b9717: mov  $0x1,%eax
 0x009b971c: movsd %xmm1,%xmm3
 0x009b9720: addsd 0x9b96e8,%xmm3   ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
                    ;  {section_word}
 0x009b9728: movsd %xmm0,%xmm4
 0x009b972c: addsd 0x9b96e8,%xmm4   ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
                    ;  {section_word}
 0x009b9734: movsd %xmm3,%xmm7
 0x009b9738: mulsd %xmm3,%xmm7    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b973c: movsd %xmm4,%xmm5
 0x009b9740: mulsd %xmm4,%xmm5    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b9744: movsd 0x9b96f0,%xmm6   ;  {section_word}
 0x009b974c: mov  $0x80000000,%ebp
 0x009b9751: cmp  %ebx,%ecx
 0x009b9753: cmovl %ebp,%ebx
 0x009b9756: cmp  $0x1,%ebx
 0x009b9759: jg   0x009b9772
 0x009b975b: mov  $0x1,%edi
 0x009b9760: xor  %eax,%eax
 0x009b9762: jmp  0x009b986a
 0x009b9767: nopw  0x0(%eax,%eax,1)
 0x009b9770: mov  %edi,%eax     ;*dload
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@31 (line 45)
 0x009b9772: movsd %xmm7,%xmm2
 0x009b9776: addsd %xmm5,%xmm2
 0x009b977a: ucomisd %xmm6,%xmm2
 0x009b977e: ja   0x009b98cf     ;*ifle
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@54 (line 48)
 0x009b9784: subsd %xmm7,%xmm5
 0x009b9788: mulsd 0x9b96e0,%xmm4   ;  {section_word}
 0x009b9790: addsd %xmm0,%xmm5    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
 0x009b9794: mulsd %xmm3,%xmm4
 0x009b9798: movsd %xmm5,%xmm7
 0x009b979c: mulsd %xmm5,%xmm7    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b97a0: addsd %xmm1,%xmm4    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
 0x009b97a4: movsd %xmm4,%xmm2
 0x009b97a8: mulsd %xmm4,%xmm2    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b97ac: movsd %xmm2,%xmm3
 0x009b97b0: addsd %xmm7,%xmm3
 0x009b97b4: ucomisd %xmm6,%xmm3
 0x009b97b8: ja   0x009b98c4     ;*ifle
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@54 (line 48)
 0x009b97be: mulsd 0x9b96e0,%xmm5   ;  {section_word}
 0x009b97c6: subsd %xmm2,%xmm7
 0x009b97ca: mulsd %xmm4,%xmm5
 0x009b97ce: addsd %xmm0,%xmm7    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
 0x009b97d2: addsd %xmm1,%xmm5    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
 0x009b97d6: movsd %xmm7,%xmm3
 0x009b97da: mulsd %xmm7,%xmm3    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b97de: movsd %xmm5,%xmm2
 0x009b97e2: mulsd %xmm5,%xmm2    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b97e6: movsd %xmm2,%xmm4
 0x009b97ea: addsd %xmm3,%xmm4
 0x009b97ee: ucomisd %xmm6,%xmm4
 0x009b97f2: ja   0x009b98c7     ;*ifle
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@54 (line 48)
 0x009b97f8: subsd %xmm2,%xmm3
 0x009b97fc: mulsd 0x9b96e0,%xmm7   ;  {section_word}
 0x009b9804: addsd %xmm0,%xmm3    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
 0x009b9808: mulsd %xmm5,%xmm7
 0x009b980c: movsd %xmm3,%xmm4
 0x009b9810: mulsd %xmm3,%xmm4    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b9814: addsd %xmm1,%xmm7    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
 0x009b9818: movsd %xmm7,%xmm2
 0x009b981c: mulsd %xmm7,%xmm2    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b9820: movsd %xmm4,%xmm5
 0x009b9824: addsd %xmm2,%xmm5
 0x009b9828: ucomisd %xmm6,%xmm5
 0x009b982c: ja   0x009b98cc     ;*ifle
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@54 (line 48)
 0x009b9832: subsd %xmm2,%xmm4
 0x009b9836: mulsd 0x9b96e0,%xmm3   ;  {section_word}
 0x009b983e: addsd %xmm0,%xmm4    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
 0x009b9842: mulsd %xmm7,%xmm3
 0x009b9846: movsd %xmm4,%xmm5
 0x009b984a: mulsd %xmm4,%xmm5    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b984e: addsd %xmm1,%xmm3    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
 0x009b9852: movsd %xmm3,%xmm7
 0x009b9856: mulsd %xmm3,%xmm7    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b985a: mov  %eax,%edi
 0x009b985c: add  $0x4,%edi     ;*iinc
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@84 (line 44)
 0x009b985f: cmp  %ebx,%edi
 0x009b9861: jl   0x009b9770     ;*if_icmpge
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@28 (line 44)
 0x009b9867: add  $0x3,%eax     ;*iinc
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@84 (line 44)
 0x009b986a: cmp  %ecx,%edi
 0x009b986c: jl   0x009b98aa
 0x009b986e: mov  %eax,%edi
 0x009b9870: jmp  0x009b98bf
 0x009b9872: xchg  %ax,%ax
 0x009b9874: subsd %xmm7,%xmm5
 0x009b9878: movsd %xmm4,%xmm2
 0x009b987c: mulsd 0x9b96e0,%xmm2   ;  {section_word}
 0x009b9884: movsd %xmm5,%xmm4
 0x009b9888: addsd %xmm0,%xmm4    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@81 (line 52)
 0x009b988c: mulsd %xmm3,%xmm2
 0x009b9890: movsd %xmm4,%xmm5
 0x009b9894: mulsd %xmm4,%xmm5    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@35 (line 45)
 0x009b9898: movsd %xmm2,%xmm3
 0x009b989c: addsd %xmm1,%xmm3    ;*dadd
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@71 (line 51)
 0x009b98a0: movsd %xmm3,%xmm7
 0x009b98a4: mulsd %xmm3,%xmm7    ;*dmul
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@42 (line 46)
 0x009b98a8: mov  %ebx,%edi     ;*dload
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@31 (line 45)
 0x009b98aa: movsd %xmm5,%xmm2
 0x009b98ae: addsd %xmm7,%xmm2
 0x009b98b2: ucomisd %xmm6,%xmm2
 0x009b98b6: ja   0x009b98de     ;*ifle
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@54 (line 48)
 0x009b98b8: mov  %edi,%ebx
 0x009b98ba: inc  %ebx        ;*iinc
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@84 (line 44)
 0x009b98bb: cmp  %ecx,%ebx
 0x009b98bd: jl   0x009b9874     ;*if_icmpge
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@28 (line 44)
 0x009b98bf: mov  %edi,%eax
 0x009b98c1: inc  %eax
 0x009b98c2: jmp  0x009b98cf
 0x009b98c4: inc  %eax
 0x009b98c5: jmp  0x009b98cf
 0x009b98c7: add  $0x2,%eax
 0x009b98ca: jmp  0x009b98cf
 0x009b98cc: add  $0x3,%eax     ;*goto
                    ; - MandelbrotRenderer::iteration@57 (line 49)
 0x009b98cf: add  $0x8,%esp
 0x009b98d2: pop  %ebp
 0x009b98d3: test  %eax,0x940000   ;  {poll_return}
 0x009b98d9: ret
 0x009b98da: xor  %eax,%eax
 0x009b98dc: jmp  0x009b98cf
 0x009b98de: mov  %edi,%eax
 0x009b98e0: jmp  0x009b98cf
 0x009b98e2: hlt
 0x009b98e3: hlt
 0x009b98e4: hlt
 0x009b98e5: hlt
 0x009b98e6: hlt
 0x009b98e7: hlt
 0x009b98e8: hlt
 0x009b98e9: hlt
 0x009b98ea: hlt
 0x009b98eb: hlt
 0x009b98ec: hlt
 0x009b98ed: hlt
 0x009b98ee: hlt
 0x009b98ef: hlt
 0x009b98f0: hlt
 0x009b98f1: hlt
 0x009b98f2: hlt
 0x009b98f3: hlt
 0x009b98f4: hlt
 0x009b98f5: hlt
 0x009b98f6: hlt
 0x009b98f7: hlt
 0x009b98f8: hlt
 0x009b98f9: hlt
 0x009b98fa: hlt
 0x009b98fb: hlt
 0x009b98fc: hlt
 0x009b98fd: hlt
 0x009b98fe: hlt
 0x009b98ff: hlt
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x009b9900: jmp  0x009b7d00     ;  {no_reloc}
[Deopt Handler Code]
 0x009b9905: push  $0x9b9905     ;  {section_word}
 0x009b990a: jmp  0x0099e280     ;  {runtime_call}
 0x009b990f: hlt
Decoding compiled method 0x009b7dc8:
Code:
[Entry Point]

Instrukce htl (halt) na konci metody slouží především pro zarovnání strojového kódu.

8. Generovaný kód v symbolickém formátu (AArch64)

Na platformě ARM 64/AArch64 bude vygenerovaný strojový kód vypadat po svém disasemblování následovně:

Loaded disassembler from /home/pavel/jdk8/build/linux-aarch64-normal-client-slowdebug/images/j2sdk-image/jre/lib/aarch64/hsdis-aarch64.so
Decoding compiled method 0x00007fcdf8cd8a10:
Code:
[Constants]
 0x00007fcdf8cd8b60 (offset:  0): 0x00000000  0x4010000000000000
 0x00007fcdf8cd8b64 (offset:  4): 0x40100000
 0x00007fcdf8cd8b68 (offset:  8): 0x00000000  0x4000000000000000
 0x00007fcdf8cd8b6c (offset:  12): 0x40000000
[Disassembling for mach='aarch64']
[Entry Point]
[Verified Entry Point]
 # {method}
 {0x00007fcdfaed3770} 'iteration' '(DDI)I' in 'MandelbrotRenderer'
 # parm0:  v0:v0   = double
 # parm1:  v1:v1   = double
 # parm2:  c_rarg1  = int
 #      [sp+0x50] (sp of caller)
 ;; block B6 [0, 0]

 ;; 0xFFFFFFFFFFFF7000
 0x00007fcdf8cd8b70: movn xscratch2, #0x8fff ;  {no_reloc}
 0x00007fcdf8cd8b74: ldr  xzr, [sp,x9]
 0x00007fcdf8cd8b78: stp  xfp, xlr, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8b7c: mov  xfp, sp
 0x00007fcdf8cd8b80: sub  sp, sp, #0x40
 0x00007fcdf8cd8b84: notify  entry      ;*dconst_0
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@0 (line 40)

 ;; block B0 [0, 24]

 ;; 0x0
 0x00007fcdf8cd8b88: movz w0, #0x0, lsl #16
 0x00007fcdf8cd8b8c: fmov d2, xzr
 0x00007fcdf8cd8b90: fmov d3, xzr
 ;;  20 branch [AL] [B1]
 0x00007fcdf8cd8b94: b 0x00007fcdf8cd8bdc   ;*iload
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@24 (line 44)

 ;; block B2 [31, 53]

 0x00007fcdf8cd8b98: fmul d4, d3, d3
 0x00007fcdf8cd8b9c: fmul d5, d2, d2
 0x00007fcdf8cd8ba0: fadd d6, d4, d5
 0x00007fcdf8cd8ba4: adr  xscratch1, 0x00007fcdf8cd8b60
                        ;  {section_word}
 0x00007fcdf8cd8ba8: ldr  d7, [xscratch1]
 0x00007fcdf8cd8bac: fcmp d6, d7
 0x00007fcdf8cd8bb0: b.gt 0x00007fcdf8cd8be4 ;*dcmpl
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@53 (line 48)

 ;; block B5 [60, 87]

 0x00007fcdf8cd8bb4: adr  xscratch1, 0x00007fcdf8cd8b68
                        ;  {section_word}
 0x00007fcdf8cd8bb8: ldr  d6, [xscratch1]
 0x00007fcdf8cd8bbc: fmul d3, d3, d6
 0x00007fcdf8cd8bc0: fmul d2, d3, d2
 0x00007fcdf8cd8bc4: fadd d2, d2, d1
 0x00007fcdf8cd8bc8: fsub d3, d4, d5
 0x00007fcdf8cd8bcc: fadd d3, d3, d0
 0x00007fcdf8cd8bd0: add  w0, w0, #0x1
 0x00007fcdf8cd8bd4: adrp xscratch1, 0x00007fcdfcf5c000
                        ; OopMap{off=104}
                        ;*goto
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@87 (line 44)
                        ;  {poll}
 0x00007fcdf8cd8bd8: ldr  wzr, [xscratch1,#256] ;*goto
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@87 (line 44)
                        ;  {poll}
 ;; block B1 [24, 28]

 0x00007fcdf8cd8bdc: cmp  w0, w1
 ;;  26 branch [LT] [B2]
 0x00007fcdf8cd8be0: b.lt 0x00007fcdf8cd8b98 ;*if_icmpge
                        ; - MandelbrotRenderer::iteration@28 (line 44)

 ;; block B3 [90, 92]

 0x00007fcdf8cd8be4: add  sp, sp, #0x40
 0x00007fcdf8cd8be8: ldp  xfp, xlr, [sp],#16
 0x00007fcdf8cd8bec: notify  reentry
 0x00007fcdf8cd8bf0: adrp xscratch1, 0x00007fcdfcf5c000
                        ;  {poll_return}
 0x00007fcdf8cd8bf4: ldr  wzr, [xscratch1,#256] ;  {poll_return}
 0x00007fcdf8cd8bf8: ret
 0x00007fcdf8cd8bfc: nop
 0x00007fcdf8cd8c00: nop
 ;; Unwind handler
 0x00007fcdf8cd8c04: ldr  x0, [xthread,#704]
 0x00007fcdf8cd8c08: str  xzr, [xthread,#704]
 0x00007fcdf8cd8c0c: str  xzr, [xthread,#712]
 ;; remove_frame and dispatch to the unwind handler
 0x00007fcdf8cd8c10: add  sp, sp, #0x40
 0x00007fcdf8cd8c14: ldp  xfp, xlr, [sp],#16
 0x00007fcdf8cd8c18: notify  reentry
 0x00007fcdf8cd8c1c: b 0x00007fcdf8cd16e0   ;  {runtime_call}
[Exception Handler]
[Stub Code]
 0x00007fcdf8cd8c20: movz x19, #0xdead  ;  {no_reloc}
 0x00007fcdf8cd8c24: movz x2, #0xa
 0x00007fcdf8cd8c28: movz x4, #0xdead
 0x00007fcdf8cd8c2c: movz x5, #0xdead
 0x00007fcdf8cd8c30: bl  0x00007fcdf8cd5b20 ;  {runtime_call}
 0x00007fcdf8cd8c34: stp  xlr, xzr, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c38: stp  xthread, xfp, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c3c: stp  xcpool, xheapbase, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c40: stp  xlocals, xmonitors, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c44: stp  xbcp, x23, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c48: stp  xesp, xdispatch, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c4c: stp  x18, x19, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c50: stp  x16, x17, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c54: stp  x14, x15, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c58: stp  xmethod, x13, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c5c: stp  x10, x11, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c60: stp  xscratch1, xscratch2, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c64: stp  x6, x7, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c68: stp  x4, x5, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c6c: stp  x2, x3, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c70: stp  x0, x1, [sp,#-16]!
 0x00007fcdf8cd8c74: movz x0, #0x50aa
 0x00007fcdf8cd8c78: movk x0, #0xfc6d, lsl #16
 0x00007fcdf8cd8c7c: movk x0, #0x7fcd, lsl #32
 0x00007fcdf8cd8c80: movz x1, #0x4324
 0x00007fcdf8cd8c84: movk x1, #0xf8cc, lsl #16
 0x00007fcdf8cd8c88: movk x1, #0x7fcd, lsl #32
 0x00007fcdf8cd8c8c: mov  x2, sp
 0x00007fcdf8cd8c90: movz x3, #0x88e8
 0x00007fcdf8cd8c94: movk x3, #0xfc4d, lsl #16
 0x00007fcdf8cd8c98: movk x3, #0x7fcd, lsl #32
 0x00007fcdf8cd8c9c: brx86 x3, 3, 0, 1
 0x00007fcdf8cd8ca0: hlt  #0x0
[Deopt Handler Code]
 0x00007fcdf8cd8ca4: adr  xlr, 0x00007fcdf8cd8ca4
 0x00007fcdf8cd8ca8: b 0x00007fcdf8c1bcb0   ;  {runtime_call}
 0x00007fcdf8cd8cac: .inst 0x00000000 ; undefined

V tomto případě se masivně využívají instrukce pro práci s hodnotami typu double. Tyto instrukce mají na začátku svého jména písmeno „f“ (fadd, fmul, fcmp) a pracují s registry d0 až d31 (kam se hrabe platforma x86 :-). Podrobnosti si v případě zájmu můžeme říci příště.

CS24_early

9. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu odbočíme od problematiky assembleru a disassembleru, protože se budeme zabývat problematikou synchronizace v javovských aplikacích. Mimo jiné si řekneme, jaké vážné problémy může způsobit použití atributů s modifikátorem volatile, především v těch případech, pokud je javovská aplikace provozována na 32bitovém systému, popř. na počítači s větším počtem jader (obě zmíněné varianty pravděpodobně zahrnují více než 90% všech případů použití Javy :-).

10. Repositář se zdrojovými kódy všech demonstračních i testovacích příkladů

Následuje – v tomto seriálu již tradiční – kapitola s odkazy na zdrojové kódy. V následující tabulce najdete odkazy na prozatím nejnovější verze obou dnes použitých benchmarků:

http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/05d05b5fd08d/jit/Man­delbrotRenderer.javahttp://i­cedtea.classpath.org/people/ptis­novs/jvm-tools/file/05d05b5fd08d/jit/mandel.sh
# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 ArrayTest3.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/83f13c381bc0/jit/A­rrayTest3.java
2 MandelbrotRenderer.java
3 mandel.sh

11. Odkazy na Internetu

 1. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 2. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 3. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 4. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 5. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 6. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 7. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 8. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 9. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 10. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 11. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 12. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 13. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 14. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 15. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 16. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 17. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 18. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 19. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 20. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 21. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 22. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 23. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 24. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 25. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 26. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 27. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 28. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 29. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 30. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 31. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 32. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 33. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 34. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 35. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 36. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 37. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 38. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.