Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – zpracování událostí v knihovně SDLJava

4. 3. 2014
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

Knihovna SDLJava obsahuje i mechanismus umožňující zpracování různých typů událostí, které mohou vzniknout například při stisku klávesy či při pohybu myši popř. joysticku. Celý mechanismus práce s událostmi je navržen takovým způsobem, aby byl paměťově nenáročný, tj. aby zbytečně nevznikaly nové objekty.

Obsah

1. Dokončení tématu z předchozí části seriálu: obrázky typu BufferedImage a texturování

2. Parametry metody TextureFactory.loadTexture()

3. Demonstrační příklad SDLTest26 – použití obrázku typu BufferedImage při texturování

4. Demonstrační příklad SDLTest27 – BufferedImage, texturování a alfa blending

5. Zpracování událostí v knihovně SDLJava

6. Demonstrační příklad SDLTest28 – čtení událostí ve smyčce

7. Demonstrační příklad SDLTest29 – reakce na událost typu SDLQuitEvent

8. Demonstrační příklad SDLTest30 – čtení informací o stisknutých a puštěných klávesách

9. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

10. Odkazy na Internetu

1. Dokončení tématu z předchozí části seriálu: obrázky typu BufferedImage a texturování

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka se budeme zabývat především popisem zpracování událostí v knihovně SDLJava. Ještě předtím však musíme dokončit téma, kterému jsme se věnovali v poslednípředposlední části tohoto seriálu – texturování. Na několika demonstračních příkladech jsme si již ukázali, jakým způsobem je možné načíst texturu z externího souboru a jak se následně tato textura naváže na kontext OpenGL. Ovšem v knihovně SDLJava je možné texturu, přesněji řečeno instanci třídy Texture vytvořit i z rastrového obrázku typu BufferedImage. Tato funkcionalita se může hodit zejména ve chvílích, kdy je obrázek nějakým způsobem programově generován, tj. když je například vytvářena procedurální textura. Základem pro vytváření či načítání textur je třída org.gljava.opengl.TextureFactory, která mj. nabízí i následující metody určené pro získání instance této třídy a následně pro načtení textury:

# Návratový typ Metoda Popis
1 TextureFactory getFactory() získání instance třídy TextureFactory
2 Texture loadTexture(GL gl, java.lang.String path) načtení textury ze souboru specifikovaného jménem
3 Texture loadTexture(GL gl, java.net.URL url) načtení textury ze souboru/zdroje specifikovaného URL
4 Texture loadTexture(GL gl, java.awt.image.BufferedImage bufferedImage, int target, int dstPixelFormat, int minFilter, int magFilter) načtení textury z obrázku typu BufferedImage

2. Parametry metody TextureFactory.loadTexture()

Nás nyní bude zajímat především poslední zmíněná metoda TextureFactory.loadTexture(GL gl, java.awt.image.BufferedImage bufferedImage, int target, int dstPixelFormat, int minFilter, int magFilter), které je možné předat obrázek typu BufferedImage a na základě dalších informací se z tohoto obrázku vytvoří běžná textura, tj. objekt typu Texture. Význam parametrů této metody je následující:

# Parametr Význam
1 GL gl aktuální kontext OpenGL
2 BufferedImage bufferedImage obrázek, který má být konvertován na texturu
3 int target buď GL.GL_TEXTURE_1D nebo GL.GL_TEXTURE_2D
4 int dstPixelFormat formát textury, typicky GL.GL_RGBA (viz též předchozí části tohoto seriálu)
5 int minFilter filtr použitý při zmenšování obrázku, typicky GL.GL_LINEAR
6 int magFilter filtr použitý při zvětšování obrázku, typicky GL.GL_LINEAR

Parametr target může podle typu textury nabývat hodnot:

# Hodnota Význam
1 GL.GL_TEXTURE_1D jednorozměrná textura
2 GL.GL_TEXTURE_2D dvourozměrná textura (mnohem častější)

Parametr dstPixelFormat určuje interní formát výsledné textury:

# Rozšířený formát Základní formát
1 GL_ALPHA4 GL_ALPHA
2 GL_ALPHA8 GL_ALPHA
3 GL_ALPHA12 GL_ALPHA
4 GL_ALPHA16 GL_ALPHA
5 GL_LUMINANCE4 GL_LUMINANCE
6 GL_LUMINANCE8 GL_LUMINANCE
7 GL_LUMINANCE12 GL_LUMINANCE
8 GL_LUMINANCE16 GL_LUMINANCE
9 GL_LUMINANCE4_ALPHA4 GL_LUMINANCE_ALPHA
10 GL_LUMINANCE6_ALPHA2 GL_LUMINANCE_ALPHA
11 GL_LUMINANCE8_ALPHA8 GL_LUMINANCE_ALPHA
12 GL_LUMINANCE12_ALPHA4 GL_LUMINANCE_ALPHA
13 GL_LUMINANCE12_ALPHA12 GL_LUMINANCE_ALPHA
14 GL_LUMINANCE16_ALPHA16 GL_LUMINANCE_ALPHA
15 GL_INTENSITY4 GL_INTENSITY
16 GL_INTENSITY8 GL_INTENSITY
17 GL_INTENSITY12 GL_INTENSITY
18 GL_INTENSITY16 GL_INTENSITY
19 GL_R3_G3_B2 GL_RGB
20 GL_RGB4 GL_RGB
21 GL_RGB5 GL_RGB
22 GL_RGB8 GL_RGB
23 GL_RGB10 GL_RGB
24 GL_RGB12 GL_RGB
25 GL_RGB16 GL_RGB
26 GL_RGBA2 GL_RGBA
27 GL_RGBA4 GL_RGBA
28 GL_RGB5_A1 GL_RGBA
29 GL_RGBA8 GL_RGBA
30 GL_RGB10_A2 GL_RGBA
31 GL_RGBA12 GL_RGBA
32 GL_RGBA16 GL_RGBA

Hodnoty předávané v posledních dvou parametrech minFiltermagFilter jsou specifikovány těmito konstantami:

# Hodnota Význam
1 GL.GL_NEAREST při změně velikosti se použije nejbližší texel
2 GL.GL_LINEAR při změně velikosti se použije (bi)lineární interpolace

3. Demonstrační příklad SDLTest26 – použití obrázku typu BufferedImage při texturování

V dnešním prvním demonstračním příkladu, který se jmenuje SDLTest26, je ukázáno, jak je možné vytvořit texturu, tj. instanci třídy org.gljava.opengl.Texture z rastrového obrázku (bitmapy) reprezentovaného objektem typu java.awt.image.BufferedImage. Vlastní bitmapa je vytvořena v metodě createTexture(), přičemž si všimněte, že formát uložení pixelů v bitmapě může, ale nemusí přesně korespondovat s formátem uložení pixelů ve výsledné textuře. Následně je bitmapa v metodě renderImage() vyplněna jednoduchým vzorkem a poté je provedeno její převedení na texturu. Rozměry textury samozřejmě nemusí korespondovat s rozměry reálného objektu, který je touto texturou pokryt:

/**
 * Vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage.
 */
private static Texture createTexture(GL gl) throws IOException {
  // rozmery textury
  final int width = 256;
  final int height = 256;
 
  // vytvoreni rastroveho obrazku
  BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR);
  renderImage(image);
 
  // ziskani instance typu TextureFactory
  TextureFactory textureFactory = TextureFactory.getFactory();
 
  // vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage
  return textureFactory.loadTexture(gl, image, GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_RGBA, GL.GL_LINEAR, GL.GL_LINEAR);
}

Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu SDLTest26:

import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.WritableRaster;
import java.awt.image.DataBuffer;
import java.io.IOException;
 
import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.video.SDLPixelFormat;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import org.gljava.opengl.GL;
import org.gljava.opengl.Texture;
import org.gljava.opengl.TextureFactory;
 
 
 
/**
 * Dvacaty sesty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest26 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 600;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_OPENGL | SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Nastaveni transformacnich matic a barvy pozadi framebufferu.
   */
  private static void initScene(GL gl, int width, int height) {
    // nastaveni projekcni matice
    gl.glMatrixMode(gl.GL_PROJECTION);
 
    // jednotkova matice
    gl.glLoadIdentity();
 
    // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna ci cele obrazovky
    gl.glOrtho(0, width, height, 0, -1, 1);
 
    // nastaveni modelview matice
    gl.glMatrixMode(gl.GL_MODELVIEW);
    gl.glLoadIdentity();
 
    // viditelna oblast
    gl.glViewport(0, 0, width, height);
 
    // vypnuti pameti hloubky pri vykreslovani
    gl.glDisable(gl.GL_DEPTH_TEST);
 
    // zakaz opakovani textury
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_WRAP_S, gl.GL_CLAMP);
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_WRAP_T, gl.GL_CLAMP);
 
    // volba filtru
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, gl.GL_NEAREST);
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, gl.GL_NEAREST);
 
    // vylepseni zobrazovani v pripade pouziti perspektivni projekce
    gl.glHint(gl.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, gl.GL_NICEST);
 
    // barva pozadi framebufferu pro volani glClear()
    gl.glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
  }
 
  /**
   * Vykresleni velmi jednoduche sceny s vyuzitim funkci OpenGL.
   */
  private static void drawScene(GL gl, Texture texture) {
 
    // vymazani framebufferu
    gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 
    // zakaz prace s texturami
    gl.glDisable(gl.GL_TEXTURE_2D);
 
    gl.glBegin(GL.GL_LINES);
      gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(0, 0);
      gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex2i(600, 600);
      gl.glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(600, 0);
      gl.glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(0, 600);
    gl.glEnd();
 
    // povoleni prace s texturami
    gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
 
    // navazani textury na kontext OpenGL
    texture.bind(gl);
 
    // vykresleni ctyruhelniku pokryteho texturou
    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
      gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(100, 100);
      gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(500, 100);
      gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
      gl.glVertex2i(500, 500);
      gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex2i(100, 500);
    gl.glEnd();
 
    gl.glFlush();                    // provedeni a vykresleni vsech zmen
  }
 
  /**
   * Vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage.
   */
  private static Texture createTexture(GL gl) throws IOException {
    // rozmery textury
    final int width = 256;
    final int height = 256;
 
    // vytvoreni rastroveho obrazku
    BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR);
    renderImage(image);
 
    // ziskani instance typu TextureFactory
    TextureFactory textureFactory = TextureFactory.getFactory();
 
    // vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage
    return textureFactory.loadTexture(gl, image, GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_RGBA, GL.GL_LINEAR, GL.GL_LINEAR);
  }
 
  /**
   * Vytvoreni vzorku.
   */
  private static void renderImage(BufferedImage image) {
    // rozmery bitmapy
    final int width = image.getWidth();
    final int height = image.getHeight();
 
    // ziskani objektu obsahujiciho hodnoty vsech pixelu bitmapy
    DataBuffer dataBuffer = image.getRaster().getDataBuffer();
 
    // provest vypocet barev pixelu a jejich vykresleni
    int i = 0;
    for (int y = 0; y < height; y++) {
      for (int x = 0; x < width; x++) {
        dataBuffer.setElem(i++, 0xff);
        dataBuffer.setElem(i++, 0xff);
        dataBuffer.setElem(i++, y);
        dataBuffer.setElem(i++, x);
      }
    }
    System.out.println("Written " + i + " bytes into DataBuffer");
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      SDLSurface screen = initVideo();
 
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      GL gl = screen.getGL();
 
      // nastaveni transformacnich matic a barvy pozadi framebufferu
      initScene(gl, GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT);
 
      // vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage
      Texture texture = createTexture(gl);
 
      // vykresleni velmi jednoduche sceny s vyuzitim funkci OpenGL
      drawScene(gl, texture);
 
      // prepnuti predniho a zadniho bufferu
      screen.glSwapBuffers();
 
      // ukonceni cele aplikace po peti sekundach
      Thread.sleep(5000);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest26.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest26.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest26

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest26

Obrázek 1: Scéna vykreslená po spuštění demonstračního příkladu SDLTest26.

4. Demonstrační příklad SDLTest27 – BufferedImage, texturování a alfa blending

V předchozí části tohoto seriálu jsme si ukázali, že v případě použití rastrového obrázku uloženého v souboru typu PNG je možné pro vytvoření textury v plné míře využít informace o průhlednosti jednotlivých pixelů uložených v alfa kanále (jedná se o volitelný kanál). Stejným způsobem je však možné pracovat s průhledností ve chvíli, kdy se textura vytváří z bitmapy typu BufferedImage, což je ukázáno v dnešním druhém demonstračním příkladu. Nejzajímavější je zde metoda drawScene(), z níž je patrné, že se nejdříve vykreslí pozadí složené z mřížky (alfa blending je vypnutý) a posléze se přes toho pozadí vykreslí poloprůhledná textura (nyní již se zapnutým alfa blendingem):

/**
 * Vykresleni velmi jednoduche sceny s vyuzitim funkci OpenGL.
 */
private static void drawScene(GL gl, Texture texture) {
  // vymazani framebufferu (bile pozadi)
  gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 
  // zakaz prace s texturami
  gl.glDisable(gl.GL_TEXTURE_2D);
 
  // zakaz blendingu
  gl.glDisable(GL.GL_BLEND);
 
  // vykresleni mrizky
  gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
  gl.glBegin(GL.GL_LINES);
  for (int i=0; i < GFX_WIDTH; i+=20) {
    gl.glVertex2i(i, 0);
    gl.glVertex2i(i, GFX_HEIGHT);
  }
  for (int i=0; i < GFX_HEIGHT; i+=20) {
    gl.glVertex2i(0, i);
    gl.glVertex2i(GFX_WIDTH, i);
  }
  gl.glEnd();
 
  // povoleni prace s texturami
  gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
 
  // povoleni a nastaveni blendingu
  gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
  gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
 
  // navazani textury na kontext OpenGL
  texture.bind(gl);
 
  // vykresleni ctyruhelniku pokryteho texturou
  gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
    gl.glVertex2i(100, 100);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
    gl.glVertex2i(500, 100);
    gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
    gl.glVertex2i(500, 500);
    gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
    gl.glVertex2i(100, 500);
  gl.glEnd();
 
  gl.glFlush();                    // provedeni a vykresleni vsech zmen
}

Opět následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.WritableRaster;
import java.awt.image.DataBuffer;
import java.io.IOException;
 
import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.video.SDLPixelFormat;
import sdljava.video.SDLSurface;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import org.gljava.opengl.GL;
import org.gljava.opengl.Texture;
import org.gljava.opengl.TextureFactory;
 
 
 
/**
 * Dvacaty sedmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest27 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 600;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 600;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static SDLSurface initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_OPENGL | SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    return SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Nastaveni transformacnich matic a barvy pozadi framebufferu.
   */
  private static void initScene(GL gl, int width, int height) {
    // nastaveni projekcni matice
    gl.glMatrixMode(gl.GL_PROJECTION);
 
    // jednotkova matice
    gl.glLoadIdentity();
 
    // mapovani abstraktnich souradnic do souradnic okna ci cele obrazovky
    gl.glOrtho(0, width, height, 0, -1, 1);
 
    // nastaveni modelview matice
    gl.glMatrixMode(gl.GL_MODELVIEW);
    gl.glLoadIdentity();
 
    // viditelna oblast
    gl.glViewport(0, 0, width, height);
 
    // vypnuti pameti hloubky pri vykreslovani
    gl.glDisable(gl.GL_DEPTH_TEST);
 
    // zakaz opakovani textury
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_WRAP_S, gl.GL_CLAMP);
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_WRAP_T, gl.GL_CLAMP);
 
    // volba filtru
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, gl.GL_NEAREST);
    gl.glTexParameteri(gl.GL_TEXTURE_2D, gl.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, gl.GL_NEAREST);
 
    // vylepseni zobrazovani v pripade pouziti perspektivni projekce
    gl.glHint(gl.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, gl.GL_NICEST);
 
    // barva pozadi framebufferu pro volani glClear()
    gl.glClearColor (1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
  }
 
  /**
   * Vykresleni velmi jednoduche sceny s vyuzitim funkci OpenGL.
   */
  private static void drawScene(GL gl, Texture texture) {
    // vymazani framebufferu (bile pozadi)
    gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 
    // zakaz prace s texturami
    gl.glDisable(gl.GL_TEXTURE_2D);
 
    // zakaz blendingu
    gl.glDisable(GL.GL_BLEND);
 
    // vykresleni mrizky
    gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
    gl.glBegin(GL.GL_LINES);
    for (int i=0; i < GFX_WIDTH; i+=20) {
      gl.glVertex2i(i, 0);
      gl.glVertex2i(i, GFX_HEIGHT);
    }
    for (int i=0; i < GFX_HEIGHT; i+=20) {
      gl.glVertex2i(0, i);
      gl.glVertex2i(GFX_WIDTH, i);
    }
    gl.glEnd();
 
    // povoleni prace s texturami
    gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
 
    // povoleni a nastaveni blendingu
    gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
    gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
 
    // navazani textury na kontext OpenGL
    texture.bind(gl);
 
    // vykresleni ctyruhelniku pokryteho texturou
    gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
      gl.glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(100, 100);
      gl.glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
      gl.glVertex2i(500, 100);
      gl.glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
      gl.glVertex2i(500, 500);
      gl.glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex2i(100, 500);
    gl.glEnd();
 
    gl.glFlush();                    // provedeni a vykresleni vsech zmen
  }
 
  /**
   * Vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage.
   */
  private static Texture createTexture(GL gl) throws IOException {
    // rozmery textury
    final int width = 256;
    final int height = 256;
 
    // vytvoreni rastroveho obrazku
    BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR);
    renderImage(image);
 
    // ziskani instance typu TextureFactory
    TextureFactory textureFactory = TextureFactory.getFactory();
 
    // vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage
    return textureFactory.loadTexture(gl, image, GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_RGBA, GL.GL_LINEAR, GL.GL_LINEAR);
  }
 
  /**
   * Vytvoreni vzorku.
   */
  private static void renderImage(BufferedImage image) {
    // rozmery bitmapy
    final int width = image.getWidth();
    final int height = image.getHeight();
 
    // ziskani objektu obsahujiciho hodnoty vsech pixelu bitmapy
    DataBuffer dataBuffer = image.getRaster().getDataBuffer();
 
    // provest vypocet barev pixelu a jejich vykresleni
    int i = 0;
    for (int y = 0; y < height; y++) {
      for (int x = 0; x < width; x++) {
        dataBuffer.setElem(i++, x+y);
        dataBuffer.setElem(i++, x-y);
        dataBuffer.setElem(i++, y);
        dataBuffer.setElem(i++, y);
      }
    }
    System.out.println("Written " + i + " bytes into DataBuffer");
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace video subsystemu knihovny SDL
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      SDLSurface screen = initVideo();
 
      // inicializace celoobrazovkoveho grafickeho rezimu
      GL gl = screen.getGL();
 
      // nastaveni transformacnich matic a barvy pozadi framebufferu
      initScene(gl, GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT);
 
      // vytvoreni textury z obrazku typu BufferedImage
      Texture texture = createTexture(gl);
 
      // vykresleni velmi jednoduche sceny s vyuzitim funkci OpenGL
      drawScene(gl, texture);
 
      // prepnuti predniho a zadniho bufferu
      screen.glSwapBuffers();
 
      // ukonceni cele aplikace po peti sekundach
      Thread.sleep(5000);
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest27.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest27.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest27

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest27

Obrázek 2: Scéna vykreslená po spuštění demonstračního příkladu SDLTest27.

5. Zpracování událostí v knihovně SDLJava

Knihovna SDLJava obsahuje i vlastní systém pro práci s událostmi, který je možné využít například při práci s klávesnicí, myší či joystickem. Systém událostí implementovaný v SDLJava se v několika ohledech odlišuje například od způsobu reakce na události, který známe z knihovny AWT a přeneseně i z knihovny Swing. Zatímco v případě AWT/Swing bylo možné naprogramovat reakci na nějaký typ události pro každou komponentu (okno, widget) zvlášť, a to formou anonymních tříd s „callback metodami“, je v SDLJava implementována jediná fronta událostí, z níž je možné jednotlivé události vybírat a/nebo číst s využitím následujících čtyř statických metod implementovaných ve třídě SDLEvent:

# Metoda Význam
1 SDLEvent pollEvent() přečtení události z fronty
2 SDLEvent pollEvent(boolean returnEvent) přečtení události z fronty
3 SDLEvent waitEvent() čekání na další událost a přečtení této události
4 SDLEvent waitEvent(boolean returnEvent) čekání na další událost a případné přečtení této události

To, zda se použije metoda pollEvent() či metoda waitEvent() závisí na povaze aplikace. Například ve chvíli, kdy aplikace zobrazuje nějaké menu či dialog, může být vhodné čekat na další událost v metodě waitEvent(), zatímco ve hře, v níž se pohybují protivníci nezávisle na akcích uživatele, se typicky používá metoda pollEvent(), která může vrátit null v případě, že žádná událost nebyla do fronty uložena.

V knihovně SDLJava je fronta událostí řešena takovým způsobem, aby se nemusely vytvářet nové objekty při vzniku události – ty by jen zbytečně zaplňovaly haldu (heap) a její plnění by vedlo i k pozastavování aplikace ve chvílích, kdy by se spouštěl správce paměti (garbage collector). Proto bývá obvykle hra naprogramovaná s využitím SDLJava plynulejší, než podobná aplikace naprogramovaná s využitím AWT či Swingu (nemluvě již o obecně vyšším výkonu SDLJava při provádění grafických operací).

Současná verze knihovny SDLJava pracuje s následujícími typy událostí:

# Událost
1 sdljava.event.SDLActiveEvent
2 sdljava.event.SDLExposeEvent
3 sdljava.event.SDLJoyAxisEvent
4 sdljava.event.SDLJoyBallEvent
5 sdljava.event.SDLJoyButtonEvent
6 sdljava.event.SDLJoyHatEvent
7 sdljava.event.SDLKeyboardEvent
8 sdljava.event.SDLMouseButtonEvent
9 sdljava.event.SDLMouseMotionEvent
10 sdljava.event.SDLQuitEvent
11 sdljava.event.SDLResizeEvent
12 sdljava.event.SDLSysWMEvent

Princip zpracování jednotlivých typů událostí si postupně ukážeme na několika demonstračních příkladech.

6. Demonstrační příklad SDLTest28 – čtení událostí ve smyčce

V demonstračním příkladu pojmenovaném SDLTest28 je ukázán nejjednodušší typ smyčky pro zpracování událostí. Tato (nekonečná) smyčka je implementována v metodě eventLoop() a provádí pouze tři činnosti – čekání na příchod nové události, přečtení této události a následně výpis jména třídy, jejíž objekt reprezentuje právě zachycenou událost. Povšimněte si, že demonstrační příklad nelze jednoduše ukončit uzavřením jeho okna, protože v tomto případě se „pouze“ vytvoří událost typu SDLQuitEvent, na níž se však nijak nereaguje. Příklad tedy ukončíte například přes CTRL+C, zasláním signálu atd. Samotná smyčka pro zpracování událostí vypadá následovně:

/**
 * Smycka pro zpracovani udalosti.
 */
private static void eventLoop() throws SDLException {
  while (true) {
    // precist udalost z fronty
    SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
    System.out.println(event.getClass().getName());
  }
}

Obrázek 3: Ukázka výstupu demonstračního příkladu SDLTest28.

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest28:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
 
 
/**
 * Dvacaty osmy demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Cteni udalosti.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest28 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
      System.out.println(event.getClass().getName());
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest28.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest28.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest28

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest28

7. Demonstrační příklad SDLTest29 – reakce na událost typu SDLQuitEvent

Chování předchozího demonstračního příkladu SDLTest28 bylo – politicky korektně řečeno – poněkud „nestandardní“ ;-), protože uživatelé očekávají, že se po zavření okna příslušná aplikace skutečně ukončí. Toho lze velmi snadno dosáhnout i při použití knihovny SDLJava, a to konkrétně takovým způsobem, že se správně zareaguje na událost typu SDLQuitEvent. Tato událost typicky vzniká právě při pokusu o uzavření okna aplikace, a to nezávisle na tom, na jakém operačním systému je aplikace spuštěna. Jeden z nejjednodušších způsobů reakce na událost typu SDLQuitEvent je ukončení běhu smyčky událostí:

/**
 * Smycka pro zpracovani udalosti.
 */
private static void eventLoop() throws SDLException {
  while (true) {
    // precist udalost z fronty
    SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
    System.out.println(event.getClass().getName());
 
    // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
    // udalosti typu SDLQuitEvent
    if (event instanceof SDLQuitEvent) {
      return;
    }
  }
}

Opět následuje výpis celého zdrojového kódu demonstračního příkladu SDLTest29:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
 
 
/**
 * Dvacaty devaty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Cteni udalosti a reakce na udalost typu SDLQuitEvent.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest29 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
      System.out.println(event.getClass().getName());
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest29.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest29.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest29

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest29

8. Demonstrační příklad SDLTest30 – čtení informací o stisknutých a puštěných klávesách

Kromě události typu SDLQuitEvent lze samozřejmě reagovat i na další typy událostí. V dnešním posledním demonstračním příkladu nazvaném SDLTest30 je ukázán základní způsob zpracování události typu SDLKeyboardEvent. Tato událost vznikne ve chvíli stlačení či naopak puštění nějaké klávesy – důležitý je zde právě fakt, že dokážeme snadno detekovat i okamžik puštění nějaké klávesy, což se hodí při programování her. Objekt typu SDLKeyboardEvent nese několik důležitých informací, především pak kód stisknuté/puštěné klávesy a stav této klávesy. Kódy kláves lze porovnávat s konstantami uloženými ve třídě SDLKey. V demonstračním příkladu je tímto způsobem reagováno na stisk klávesy ESC, která běh demonstračního příkladu ukončí:

/**
 * Smycka pro zpracovani udalosti.
 */
private static void eventLoop() throws SDLException {
  while (true) {
    // precist udalost z fronty
    SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
    // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
    // udalosti typu SDLQuitEvent
    if (event instanceof SDLQuitEvent) {
      return;
    }
 
    // stisk ci pusteni klavesy
    if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
      final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
      final int symbol = keyEvent.getSym();
      final String state = keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED ? "pressed" : "release";
      System.out.println("Keyboard event: symbol=" + symbol +" state=" + state);
 
      // ESC ukonci program
      if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE) {
        return;
      }
    }
  }
}

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu SDLTest30 vypadá následovně:

import sdljava.SDLMain;
import sdljava.SDLException;
import sdljava.event.SDLEvent;
import sdljava.event.SDLKeyboardEvent;
import sdljava.event.SDLKey;
import sdljava.event.SDLQuitEvent;
import sdljava.video.SDLVideo;
 
import sdljava.x.swig.SDLPressedState;
 
 
 
/**
 * Dvacaty devaty demonstracni priklad vyuzivajici knihovnu SDLjava.
 *
 * Cteni udalosti a reakce na stisk klaves.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class SDLTest30 {
 
  /**
   * Horizontalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_WIDTH = 320;
 
  /**
   * Vertikalni rozliseni vybraneho grafickeho rezimu ci okna.
   */
  private static final int GFX_HEIGHT = 240;
 
  /**
   * Bitova hloubka vybraneho grafickeho rezimu.
   * (0 znamena automaticky vyber, ovsem lze samozrejme pouzit
   * i hodnoty 8, 16, 24 ci 32, podle vlastnosti graficke karty)
   */
  private static final int GFX_BPP = 0;
 
  /**
   * Inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani.
   */
  private static void initVideo() throws SDLException {
    final long flags = SDLVideo.SDL_DOUBLEBUF;
    SDLVideo.setVideoMode(GFX_WIDTH, GFX_HEIGHT, GFX_BPP, flags);
  }
 
  /**
   * Smycka pro zpracovani udalosti.
   */
  private static void eventLoop() throws SDLException {
    while (true) {
      // precist udalost z fronty
      SDLEvent event = SDLEvent.waitEvent();
 
      // vyskok ze smycky pro zpracovani udalosti pri vyskytu
      // udalosti typu SDLQuitEvent
      if (event instanceof SDLQuitEvent) {
        return;
      }
 
      // stisk ci pusteni klavesy
      if (event instanceof SDLKeyboardEvent) {
        final SDLKeyboardEvent keyEvent = (SDLKeyboardEvent)event;
        final int symbol = keyEvent.getSym();
        final String state = keyEvent.getState() == SDLPressedState.PRESSED ? "pressed" : "release";
        System.out.println("Keyboard event: symbol=" + symbol +" state=" + state);
 
        // ESC ukonci program
        if (symbol == SDLKey.SDLK_ESCAPE) {
          return;
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Spusteni osmeho demonstracniho prikladu.
   */
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // inicializace knihovny SDLJava
      SDLMain.init(SDLMain.SDL_INIT_VIDEO);
 
      // inicializace grafickeho rezimu ci otevreni okna pro vykreslovani
      initVideo();
 
      // smycka pro zpracovani udalosti
      eventLoop();
    }
    catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      // musime obnovit puvodni graficky rezim
      // i v tom pripade, ze nastane nejaka vyjimka
      SDLMain.quit();
    }
    // zobrazit ziskane informace
  }
 
}

Skript pro překlad na Linuxu:

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
javac -cp $SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar SDLTest30.java

Dávkový soubor pro překlad na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
javac -cp %SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar SDLTest30.java

Skript pro spuštění na Linuxu:

CS24_early

#!/bin/sh
 
SDL_JAVA_LIBS=./sdljava-0.9.1/lib
 
java -cp .:$SDL_JAVA_LIBS/sdljava.jar -Djava.library.path=$SDL_JAVA_LIBS SDLTest30

Dávkový soubor pro spuštění na Windows:

set SDL_JAVA_LIBS=.\sdljava-0.9.1\lib
 
java -cp .;%SDL_JAVA_LIBS%\sdljava.jar -Djava.library.path=%SDL_JAVA_LIBS% SDLTest30

9. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

Všech pět dnes popsaných demonstračních příkladů bylo společně s podpůrnými skripty určenými pro jejich překlad a následné spuštění uloženo do Mercurial repositáře dostupného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Podobně jako tomu bylo i v předchozích sedmi dílech tohoto seriálu, i ke dnešním příkladům jsou přiloženy skripty využitelné pro jejich překlad a spuštění. Navíc byly přidány i skripty využitelné ve Windows:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 SDLTest26.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26.ja­va
2 SDLTest26_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_com­pile.sh
3 SDLTest26_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_com­pile_sys.sh
4 SDLTest26_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_run­.sh
5 SDLTest26_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_run_sys­.sh
6 SDLTest26_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_com­pile.bat
7 SDLTest26_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest26/SDLTest26_run­.bat
     
8 SDLTest27.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27.ja­va
9 SDLTest27_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_com­pile.sh
10 SDLTest27_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_com­pile_sys.sh
11 SDLTest27_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_run­.sh
12 SDLTest27_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_run_sys­.sh
13 SDLTest27_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_com­pile.bat
14 SDLTest27_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest27/SDLTest27_run­.bat
     
15 SDLTest28.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28.ja­va
16 SDLTest28_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_com­pile.sh
17 SDLTest28_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_com­pile_sys.sh
18 SDLTest28_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_run­.sh
19 SDLTest28_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_run_sys­.sh
20 SDLTest28_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_com­pile.bat
21 SDLTest28_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest28/SDLTest28_run­.bat
     
22 SDLTest29.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29.ja­va
23 SDLTest29_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_com­pile.sh
24 SDLTest29_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_com­pile_sys.sh
25 SDLTest29_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_run­.sh
26 SDLTest29_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_run_sys­.sh
27 SDLTest29_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_com­pile.bat
28 SDLTest29_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest29/SDLTest29_run­.bat
     
29 SDLTest30.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30.ja­va
30 SDLTest30_compile.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_com­pile.sh
31 SDLTest30_compile_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_com­pile_sys.sh
32 SDLTest30_run.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_run­.sh
33 SDLTest30_run_sys.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_run_sys­.sh
34 SDLTest30_compile.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_com­pile.bat
35 SDLTest30_run.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/ff8f5102c62a/sdlja­va/SDLTest30/SDLTest30_run­.bat

10. Odkazy na Internetu

 1. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 2. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 3. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 4. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 5. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 6. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 7. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 8. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 9. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 10. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 11. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 12. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 13. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 14. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 15. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 16. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 17. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 18. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 19. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 20. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 21. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 22. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 23. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 24. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 25. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 26. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 27. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 28. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 29. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 30. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 31. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 32. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 33. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 34. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 35. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 36. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 37. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 38. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 39. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 40. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 41. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 42. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 43. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 44. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 45. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 46. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 47. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 48. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 49. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 50. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 51. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 52. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 53. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 54. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 55. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 56. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 57. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 58. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 59. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 60. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 61. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 62. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 63. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 64. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 65. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 66. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 67. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 68. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 69. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 70. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 71. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 72. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 73. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 74. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 75. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 76. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 77. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 78. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 79. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 80. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 81. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 82. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 83. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 84. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 85. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 86. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 87. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 88. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.