Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – zpracování výjimek v JVM, Python VM a Lua VM (2)

16. 9. 2014
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

V předchozí části tohoto seriálu jsme si podrobně popsali, jakým způsobem je realizováno zpracování výjimek v bajtkódu JVM. Dnes tuto poměrně rozsáhlou problematiku dokončíme, protože si ukážeme způsob práce s výjimkami v programech, které jsou překládány do bajtkódů Lua VM a především pak Python VM.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – zpracování výjimek v JVM, Python VM a Lua VM (2)

2. Zpracování výjimek v jazyku Lua

3. Demonstrační příklad Test33.lua: vyhození výjimky v jazyku Lua

4. Překlad demonstračního příkladu Test33.lua do bajtkódu Lua VM

5. Demonstrační příklad Test34.lua: vyhození a následné zachycení výjimky v jazyku Lua

6. Překlad demonstračního příkladu Test34.lua do bajtkódu Lua VM

7. Zpracování výjimek v jazyku Python

8. Demonstrační příklad Test37.py: vyhození výjimky v jazyku Python

9. Překlad demonstračního příkladu Test37.py do bajtkódu Python VM

10. Demonstrační příklad Test38.py: vyhození a následné zachycení výjimky v jazyku Python

11. Překlad demonstračního příkladu Test38.py do bajtkódu Python VM

12. Demonstrační příklad Test39.py: implementace struktury try-catch-finally v jazyku Python

13. Překlad demonstračního příkladu Test39.py do bajtkódu Python VM

14. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

15. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – zpracování výjimek v JVM, Python VM a Lua VM (2)

V předchozí části seriálu o JVM i o dalších virtuálních strojích jsme si na několika demonstračních příkladech ukázali, jakým způsobem se pracuje s výjimkami v bajtkódu virtuálního stroje Javy (JVM). Připomeňme si, že v JVM slouží pro vytvoření výjimky (přesněji řečeno objektu představujícího výjimku) instrukce new, která výjimku vytvoří a taktéž uloží referenci na tuto výjimku na zásobník operandů (TOS – Top of Stack). Samotné vyhození výjimky je provedeno instrukcí athrow. Tato instrukce očekává, že na vrcholu zásobníku operandů bude uložena reference na výjimku. Metoda, ze které může být vyhozena výjimka, musí ve svých metadatech obsahovat informaci o typu vyhazované výjimky či o typech výjimek (pokud jich je větší počet). Toto pravidlo kontrolované jak překladačem, tak i classloaderem nemusí být dodrženo pro běhové výjimky, tj. pro všechny třídy přímo či nepřímo odvozené od třídy RuntimeException.

Zachycení výjimek je ovšem poněkud složitější. Je řešeno přímo v bajtkódu (explicitní přeskakování kódu náležejícímu bloku catch, dvojitá implementace bloku finally atd.) a taktéž tabulkou přiřazenou k metodě, v níž se má výjimka zachytit. V této tabulce jsou uloženy rozsahy indexů instrukcí, v nichž může k výjimce dojít, index instrukce, na níž se provede skok při vzniku výjimky a taktéž typ výjimky (což je odkaz do constant poolu). Podívejme se na jednoduchý příklad takové tabulky. Poznámky byly samozřejmě dopsány ručně:

Exception table:            // tabulka obsahující seznam řádků a případných výjimek
  from  to target type
    0  11  22  Class java/lang/Exception // blok try
    0  11  42  any            // bloky try+finally #1
   22  31  42  any            // blok catch
   42  43  42  any            // instrukce zachycení jiné výjimky

2. Zpracování výjimek v jazyku Lua

Minule jsme se taktéž alespoň ve stručnosti zmínili o způsobu práce s výjimkami v programovacím jazyce Lua. Zde se – což je v moderních „mainstreamových“ programovacích jazycích dosti neobvyklé – pro zachycení výjimky nepoužívají programové bloky typu try-catch či try-catch-finally, ale dvojice funkcí nazvaných pcall()error(). Funkce error() slouží k vyhození výjimky, což znamená, že má podobný význam jako příkaz throw v programovacím jazyku Java či podobný příkaz raise, který najdeme v programovacím jazyku Python. Funkce error() může být ve zdrojovém kódu použita kdekoli; není tedy zapotřebí žádné zvláštní deklarace, která by označovala ty části kódu, kde je tato funkce použita.

Naproti tomu funkce pcall() slouží k zavolání jiné (libovolné) funkce v takzvaném „sandboxu“ (pcall = protected call). Pokud nevznikne ve volané funkci žádná výjimka, vrací pcall() ve svém prvním výsledku hodnotu true, v opačném případě (vznik výjimky) je vrácena hodnota false. Ve skutečnosti však funkce pcall() může vracet větší množství hodnot, přičemž další hodnoty (kromě hodnoty první) jsou výsledkem funkce předané do pcall(). Při vzniku výjimky je vrácena jen dvojice false,výjimka (samotná výjimka je typicky představována řetězcem, není to však nikde předepsáno).

Ukažme si celou strukturu vyvolávání a zachycování výjimek na velmi jednoduchém příkladu:

function noException1()
  return 1
end
 
function noException2()
  return 1,2
end
 
function noException3()
  return 1,2,3
end
 
function throwException1()
  error(1)
end
 
function throwException2()
  error("Exception!!!")
end
 
function main()
  print("Status", "Return value(s)")
  print(pcall(noException1))
  print(pcall(noException2))
  print(pcall(noException3))
  print(pcall(throwException1))
  print(pcall(throwException2))
end
 
main()

Výsledek vypsaný na standardní výstup:

Status Return value(s)
true  1
true  1    2
true  1    2    3
false  Test.lua:14: 1
false  Test.lua:18: Exception!!!

3. Demonstrační příklad Test33.lua: vyhození výjimky v jazyku Lua

Nyní se již můžeme podívat na způsob překladu dvojice funkcí pcall()error() do bajtkódu programovacího jazyka Lua. Nejprve si ukážeme velmi jednoduchý demonstrační příklad, v němž je funkce error() volána s libovolným parametrem – hodnota tohoto parametru bude představovat výjimku. Jak jsme si již řekli v předchozí kapitole, může výjimku představovat jakákoli hodnota, typicky řetězec, ale může se jednat i o tabulku, celé či desetinné číslo atd.:

--
-- Demonstracni priklad cislo 33.
--
-- Vyhozeni vyjimky s vyuzitim funkce error().
--
 
 
 
--
-- Funkce, ktera vyhodi vyjimku.
--
function throwNewException(message)
  error(message)
end
 
 
 
--
-- Spusteni testu.
--
function main()
  print("Calling function 'throwNewException()'")
  throwNewException("Hello world!")
  print("Returned from function 'throwNewException()'")
end
 
 
 
main()
 
 
 
--
-- Finito.
--

Výjimka, která je vyhozena funkcí error(), není nikde zachycena, takže nás pravděpodobně nepřekvapí, že demonstrační příklad Test33.lua vypíše na terminál následující zprávy:

lua: Test33.lua:13: Hello world!
stack traceback:
    [C]: in function 'error'
    Test33.lua:13: in function 'throwNewException'
    Test33.lua:23: in function 'main'
    Test33.lua:29: in main chunk
    [C]: ?
Calling function 'throwNewException()'

Jedná se o klasický výpis stack trace, v němž jsou navíc naznačeny nativní funkce pomocí řetězce [C].

4. Překlad demonstračního příkladu Test33.lua do bajtkódu Lua VM

Při pohledu na bajtkód demonstračního příkladu Test33.lua je patrné, že se v něm ve skutečnosti nenachází žádné speciální instrukce ani metadata, která by souvisela s vyhozením výjimky! Můžeme zde vidět pouze volání funkce error(). To, že se jedná o nativní funkci (naprogramovanou v céčku), z bajtkódu nevyčteme; to je již implementační záležitost virtuálního stroje:

throwNewException():
function <Test33.lua:12,14> (4 instructions, 16 bytes at 0x460f60)
1 param, 3 slots, 0 upvalues, 1 local, 1 constant, 0 functions
    1    [13]  GETGLOBAL    1 -1  ; získání reference na funkci error()
    2    [13]  MOVE      2 0   ; parametr předaný funkci error
    3    [13]  CALL      1 2 1  ; zavolání funkce error (registr R1) s předáním parametru v registru R2
 
    4    [14]  RETURN     0 1   ; návrat z funkce throwNewException

Ani volání funkce nazvané throwNewException není v žádném ohledu odlišné od volání jiných funkcí:

main():
function <Test33.lua:21,25> (10 instructions, 40 bytes at 0x461240)
0 params, 2 slots, 0 upvalues, 0 locals, 5 constants, 0 functions
    1    [22]  GETGLOBAL    0 -1  ; získání reference na funkci print
    2    [22]  LOADK      1 -2  ; řetězec "Calling function 'throwNewException'"
    3    [22]  CALL      0 2 1  ; zavolání funkce print() s předáním parametru v registru R1
 
    4    [23]  GETGLOBAL    0 -3  ; získání reference na funkci throwNewException
    5    [23]  LOADK      1 -4  ; řetězec "Hello world!"
    6    [23]  CALL      0 2 1  ; zavolat funkci throwNewException
 
    7    [24]  GETGLOBAL    0 -1  ; získání reference na funkci print
    8    [24]  LOADK      1 -5  ; řetězec "Returned from function 'throwNewException()'"
    9    [24]  CALL      0 2 1  ; zavolání funkce print s předáním parametru v registru R1
 
    10   [25]  RETURN     0 1   ; návrat z funkce main

5. Demonstrační příklad Test34.lua: vyhození a následné zachycení výjimky v jazyku Lua

Dnešní druhý demonstrační příklad nazvaný Test34.lua je již poněkud složitější než příklad předchozí, a to z toho důvodu, že se zde funkce throwNewException nevolá přímo. Namísto přímého volání se používá „sandbox“ vytvořený funkcí pcall (protected call). Povšimněte si způsobu použití této funkce – namísto throwNewException(„Hello world!“) se použije volání pcall(throwNewException, "Hello world!), tj. volaná funkce je zde předávána jako parametr – funkce jsou totiž v programovacím jazyku Lua plnohodnotnými datovými typy. Funkce pcall() vrací v prvním výsledku stav volání „sandboxované“ funkce:

--
-- Demonstracni priklad cislo 34.
--
-- Vyhozeni vyjimky s vyuzitim funkce error()
-- s naslednym zachycenim teze vyjimky funkci pcall().
--
 
 
 
--
-- Funkce, ktera vyhodi vyjimku.
--
function throwNewException(message)
  error(message)
end
 
 
 
--
-- Spusteni testu.
--
function main()
  print("Calling function 'throwNewException()'")
  local status, message = pcall(throwNewException, "Hello world!")
  print("Returned from function 'throwNewException()'")
  print("  Status = ", status)
  print("  Message = ", message)
end
 
 
 
main()
 
 
 
--
-- Finito.
--

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu se na standardní výstup vypíšou tyto zprávy oznamující, že při spuštění funkce throwNewException skutečně došlo k vyhození výjimky:

Calling function 'throwNewException()'
Returned from function 'throwNewException()'
  Status =  false
  Message =  Test34.lua:14: Hello world!

6. Překlad demonstračního příkladu Test34.lua do bajtkódu Lua VM

Bajtkód funkce throwNewException() se (podle očekávání) nijak neliší od bajtkódu stejnojmenné funkce, kterou jsme již implementovali v předchozím demonstračním příkladu, o čemž se můžeme snadno přesvědčit:

throwNewException():
function <Test34.lua:13,15> (4 instructions, 16 bytes at 0x175af60)
1 param, 3 slots, 0 upvalues, 1 local, 1 constant, 0 functions
    1    [14]  GETGLOBAL    1 -1  ; získání reference na funkci error()
    2    [14]  MOVE      2 0   ; parametr předaný funkci error
    3    [14]  CALL      1 2 1  ; zavolání funkce error (registr R1) s předáním parametru v registru R2
 
    4    [15]  RETURN     0 1   ; návrat z funkce throwNewException

Komplikovanější je však bajtkód funkce main, neboť zde je nutné implementovat volání pcall(throwNewException, message), tj. funkce throwNewException zde vystupuje jako parametr funkce pcall. Povšimněte si, jak vysokoúrovňový vlastně bajtkód Lua VM je, zejména v porovnání s JVM:

main():
function <Test34.lua:22,28> (19 instructions, 76 bytes at 0x175b240)
0 params, 5 slots, 0 upvalues, 2 locals, 8 constants, 0 functions
    1    [23]  GETGLOBAL    0 -1  ; získání reference na funkci print
    2    [23]  LOADK      1 -2  ; řetězec "Calling function 'throwNewException'"
    3    [23]  CALL      0 2 1  ; zavolání funkce print s předáním parametru v registru R1
 
    4    [24]  GETGLOBAL    0 -3  ; získání reference na funkci pcall
    5    [24]  GETGLOBAL    1 -4  ; získání reference na funkci throwNewException
    6    [24]  LOADK      2 -5  ; řetězec "Hello world!"
    7    [24]  CALL      0 3 3  ; zavolání funkce pcall s dvojicí parametrů (throwNewException, "Hello world!"
 
    8    [25]  GETGLOBAL    2 -1  ; získání reference na funkci print
    9    [25]  LOADK      3 -6  ; řetězec "Returned from function 'throwNewException()'"
    10   [25]  CALL      2 2 1  ; zavolání funkce print
 
    11   [26]  GETGLOBAL    2 -1  ; získání reference na funkci print
    12   [26]  LOADK      3 -7  ; řetězec "  Status = "
    13   [26]  MOVE      4 0   ; první návratová hodnota funkce pcall
    14   [26]  CALL      2 3 1  ; zavolání funkce print se dvěma parametry (registry R3 a R4)
 
    15   [27]  GETGLOBAL    2 -1  ; získání reference na funkci print
    16   [27]  LOADK      3 -8  ; řetězec "  Message = "
    17   [27]  MOVE      4 1   ; druhá návratová hodnota funkce pcall
    18   [27]  CALL      2 3 1  ; zavolání funkce print se dvěma parametry (registry R3 a R4)
 
    19   [28]  RETURN     0 1   ; návrat z funkce main

7. Zpracování výjimek v jazyku Python

Způsob práce s výjimkami v programovacím jazyce Python se ze syntaktického i sémantického hlediska do značné míry podobá způsobu zpracování výjimek v programovacím jazyce Java, samozřejmě s ohledem na to, že Python používá dynamické vyhodnocování datových typů a nevyžaduje striktně explicitní zachycení výjimek. Nepatrné rozdíly najdeme i v syntaxi zápisu, protože se namísto klíčového slova catch používá slovo except. Větší rozdíly však najdeme na úrovni bajtkódu, neboť v Pythonu se nepoužívají speciální tabulky s informacemi o tom, v jakém místě kódu mohou nastat výjimky (tyto tabulky najdeme jen v JVM). Namísto toho se používají takzvané bloky instrukcí, přičemž informace o těchto blocích jsou ukládány na zásobníkový rámec. Bloky se vytváří a ruší dynamicky za běhu aplikace, a to s využitím specializovaných instrukcí SETUP_EXCEPT, SETUP_FINALLY, POP_BLOCKEND_FINALLY.

8. Demonstrační příklad Test37.py: vyhození výjimky v jazyku Python

Dnešní první demonstrační příklad ukazující způsob zpracování výjimek v Pythonu nese název Test37.py. V tomto velmi jednoduchém příkladu se ve funkci throwNewException vyhodí nová výjimka typu Exception. Při konstrukci objektu představujícího výjimku se použije zpráva předaná do funkce throwNewException:

#
# Demonstracni priklad cislo 37.
#
# Vyhozeni vyjimky.
#
 
 
 
#
# Funkce, ktera vyhodi vyjimku.
#
def throwNewException(message):
  raise Exception(message)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  print("Calling function 'throwNewException()'")
  throwNewException("Hello world!")
  print("Returned from function 'throwNewException()'")
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nthrowNewException():")
  dis(throwNewException)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu vznikne (dle očekávání) výjimka, která není zachycena. Z tohoto důvodu dojde k ukončení běhu aplikace a k vypsání historie volání funkcí:

Calling function 'throwNewException()'
Traceback (most recent call last):
 File "Test37.py", line 42, in
  main()
 File "Test37.py", line 22, in main
  throwNewException("Hello world!")
 File "Test37.py", line 13, in throwNewException
  raise Exception(message)
Exception: Hello world!

9. Překlad demonstračního příkladu Test37.py do bajtkódu Python VM

Překlad funkce throwNewException do bajtkódu Python VM ukazuje, jakým způsobem je přeložen příkaz raise. Využívá se zde instrukce RAISE_VARARGS, které se předá aktuální počet parametrů od 0 do 3. V našem případě se předává jen jediný parametr – vlastní výjimka:

throwNewException():
 13      0 LOAD_GLOBAL       0 (Exception) ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; získání reference třídy, jejíž instance se bude vytvářet
       3 LOAD_FAST        0 (message)  ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; načtení parametru funkce
       6 CALL_FUNCTION      1       ; volání Exception(message) - vytvoření výjimky
 
       9 RAISE_VARARGS      1       ; vlastní vyhození výjimky
 
       12 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce throwNewException
       15 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce throwNewException

Vzhledem k tomu, že se výjimka z funkce throwNewException nikde nezachycuje, je bajtkód funkce main velmi jednoduchý a vcelku přímočaře odpovídá zdrojovému kódu:

main():
 21      0 LOAD_CONST        1       ; řetězec "Calling function 'throwNewException()'")
       3 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       4 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
 22      5 LOAD_GLOBAL       0 (throwNewException)
                            ; získání reference funkce, která se bude volat
       8 LOAD_CONST        2       ; řetězec 'Hello world!'
       11 CALL_FUNCTION      1       ; zavolání funkce throwNewException
       14 POP_TOP                ; úklid návratové hodnoty (nevyužijeme ji)
 
 23     15 LOAD_CONST        3       ; řetězec "Returned from function 'throwNewException()'"
       18 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       19 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
       20 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce main
       23 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce main

10. Demonstrační příklad Test38.py: vyhození a následné zachycení výjimky v jazyku Python

Ve druhém demonstračním příkladu naprogramovaném v Pythonu se již výjimka vyhazovaná z funkce throwNewException zachycuje, a to konkrétně v bloku catch. Zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu je opět velmi jednoduchý:

#
# Demonstracni priklad cislo 38.
#
# Vyhozeni vyjimky s jejim naslednym zachycenim.
#
 
 
 
#
# Funkce, ktera vyhodi vyjimku.
#
def throwNewException(message):
  raise Exception(message)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  try:
    print("Calling function 'throwNewException()'")
    throwNewException("Hello world!")
    print("Returned from function 'throwNewException()'")
  except:
    print("Catch/except block")
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nthrowNewException():")
  dis(throwNewException)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění se na standardní výstup vypíšou pouze dva řádky textu, což znamená, že příkaz print(„Returned from function ‚throwNewException()‘“) byl přeskočen:

Calling function 'throwNewException()'
Catch/except block

11. Překlad demonstračního příkladu Test38.py do bajtkódu Python VM

Opět se podívejme na bajtkód demonstračního příkladu Test38.py.

Překlad funkce throwNewException do bajtkódu Python VM je zcela stejný, jako tomu bylo v předchozím demonstračním příkladu:

throwNewException():
 13      0 LOAD_GLOBAL       0 (Exception) ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; získání reference třídy, jejíž instance se bude vytvářet
       3 LOAD_FAST        0 (message)  ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; načtení parametru funkce
       6 CALL_FUNCTION      1       ; volání Exception(message) - vytvoření výjimky
 
       9 RAISE_VARARGS      1       ; vlastní vyhození výjimky
 
       12 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce throwNewException
       15 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce throwNewException

Komplikovanější je však bajtkód funkce main. Zde se můžeme setkat s několika novými instrukcemi, zejména s trojicí instrukcí SETUP_EXCEPT, POP_BLOCKEND_FINALLY. První z těchto instrukcí slouží k vytvoření bloku (uvnitř zásobníkového rámce), v němž může dojít k výjimce. Tento blok se odstraňuje instrukcí POP_BLOCK a poslední zmíněná instrukce END_FINALLY se používá v bloku finally (i když je prázdný). Za zmínku taktéž stojí okomentovaná trojice instrukcí POP_TOP:

main():
 21      0 SETUP_EXCEPT      24 (to 27)   ; vytvoření bloku instrukcí, v nichž může dojít k výjimce
                            ; 27 je index první instrukce v bloku except
 
začátek bloku *try*
 
 22      3 LOAD_CONST        1       ; řetězec "Calling function 'throwNewException()'")
       6 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       7 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
 23      8 LOAD_GLOBAL       0 (throwNewException)
                            ; získání reference funkce, která se bude volat
       11 LOAD_CONST        2       ; řetězec 'Hello world!'
       14 CALL_FUNCTION      1       ; zavolání funkce throwNewException
       17 POP_TOP                ; úklid návratové hodnoty (nevyužijeme ji)
 
 24     18 LOAD_CONST        3       ; řetězec "Returned from function 'throwNewException()'"
       21 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       22 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
       23 POP_BLOCK               ; volání proběhlo v pořádku - zrušíme celý blok
                            ; vytvořený přes SETUP_EXCEPT
       24 JUMP_FORWARD      12 (to 39)   ; skok na konec funkce (přeskok dalšího bloku)
 
konec bloku *try*
 
začátek bloku *except*
 
 25     27 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (vlastní výjimka)
       28 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (parametr výjimky)
       29 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (handler)
 
 26     30 LOAD_CONST        4       ; řetězec "Catch/except block"
       33 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       34 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
       35 JUMP_FORWARD       1 (to 39)   ; skok na konec funkce (přeskok dalšího prázdného bloku)
 
konec bloku *except*
 
začátek bloku *finally*
 
       38 END_FINALLY              ; ukončení bloku finally
 
konec bloku *finally*
 
       39 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce main
       42 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce main

12. Demonstrační příklad Test39.py: implementace struktury try-catch-finally v jazyku Python

V dnešním posledním demonstračním příkladu je již implementována úplná řídicí struktura try-catch-finally, resp. přesněji řečeno try-except-finally, pokud se budeme držet názvosloví používaného v programovacím jazyku Python:

#
# Demonstracni priklad cislo 39.
#
# Implementace struktury try/catch/finally v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Funkce, ktera vyhodi vyjimku.
#
def throwNewException(message):
  raise Exception(message)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  try:
    print("Calling function 'throwNewException()'")
    throwNewException("Hello world!")
    print("Returned from function 'throwNewException()'")
  except:
    print("Catch/except block")
  finally:
    print("Finally block")
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nthrowNewException():")
  dis(throwNewException)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění tohoto příkladu se na standardním výstupu objeví následující trojice řádků:

Calling function 'throwNewException()'
Catch/except block
Finally block

13. Překlad demonstračního příkladu Test39.py do bajtkódu Python VM

Překlad funkce throwNewException do bajtkódu Python VM je opět zcela stejný, jako tomu bylo v minulém i předminulém demonstračním příkladu:

ux tip do článku

throwNewException():
 13      0 LOAD_GLOBAL       0 (Exception) ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; získání reference třídy, jejíž instance se bude vytvářet
       3 LOAD_FAST        0 (message)  ; příprava na vytvoření objektu představujícího výjimku
                            ; načtení parametru funkce
       6 CALL_FUNCTION      1       ; volání Exception(message) - vytvoření výjimky
 
       9 RAISE_VARARGS      1       ; vlastní vyhození výjimky
 
       12 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce throwNewException
       15 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce throwNewException

Bajtkód funkce main se opět stal složitějším, a to zejména kvůli implementaci řídicí struktury finally. Taktéž zde najdeme novou instrukci SETUP_FINALLY, která dynamicky vytváří na zásobníkovém rámci blok instrukcí odpovídajících programovým řádkům od klíčového slova try až po finally:

main():
 21      0 SETUP_FINALLY      43 (to 46)   ; vytvoření bloku instrukcí, v nichž jsou implementovány bloky try-finally
       3 SETUP_EXCEPT      24 (to 30)   ; vytvoření bloku instrukcí, v nichž může dojít k výjimce
 
začátek bloku *try*
 
 22      9 LOAD_CONST        1       ; řetězec "Calling function 'throwNewException()'")
       9 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       10 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
 23     11 LOAD_GLOBAL       0 (throwNewException)
                            ; získání reference funkce, která se bude volat
       14 LOAD_CONST        2       ; řetězec 'Hello world!'
       17 CALL_FUNCTION      1       ; zavolání funkce throwNewException
       20 POP_TOP                ; úklid návratové hodnoty (nevyužijeme ji)
 
 24     21 LOAD_CONST        3       ; řetězec "Returned from function 'throwNewException()'"
       24 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       25 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
       26 POP_BLOCK               ; volání proběhlo v pořádku - zrušíme celý blok
                            ; vytvořený přes SETUP_EXCEPT
       27 JUMP_FORWARD      12 (to 42)   ; skok na konec funkce (přeskok dalšího bloku)
 
konec bloku *try*
 
začátek bloku *except*
 
 25     30 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (vlastní výjimka)
       31 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (parametr výjimky)
       32 POP_TOP                ; úklid na zásobníku operandů (handler)
 
 26     33 LOAD_CONST        4       ; řetězec "Catch/except block"
       36 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       37 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
       38 JUMP_FORWARD       1 (to 42)   ; skok na konec funkce (přeskok dalšího bloku)
 
konec bloku *except*
 
       41 END_FINALLY              ; ukončení prvního bloku finally
       42 POP_BLOCK               ; náhrada návratové hodnoty funkce
       43 LOAD_CONST        0 (None)   ; náhrada návratové hodnoty funkce
 
začátek bloku *finally*
 
 28     46 LOAD_CONST        5       ; řetězec "('Finally block')"
       49 PRINT_ITEM               ; tisk řetězce na standardní výstup
       50 PRINT_NEWLINE             ; odřádkování
 
       51 END_FINALLY              ; ukončení bloku finally
 
konec bloku *finally*
 
       52 LOAD_CONST        0 (None)   ; návratová hodnota funkce main
       55 RETURN_VALUE              ; výskok z funkce main

14. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

Všech pět dnes popsaných a „disasemblovaných“ demonstračních příkladů bylo uloženo do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/ (revize s kódy 8dc74f8e40f150d36e484ab0). Odkazy na prozatím poslední verze těchto pěti příkladů naleznete v tabulce umístěné pod tímto odstavcem:

15. Odkazy na Internetu

 1. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/re­lease/2.5.2/lib/bytecodes­.html
 2. Python 2.x: funkce range()
  https://docs.python.org/2/li­brary/functions.html#range
 3. Python 2.x: typ iterátor
  https://docs.python.org/2/li­brary/stdtypes.html#itera­tor-types
 4. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 5. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 6. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 7. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 8. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 9. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 10. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 11. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 12. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 13. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 14. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators
 15. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics,
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 16. Wikipedia CZ: Koprogram,
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Koprogram
 17. Wikipedia EN: Coroutine,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Coroutine
 18. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 19. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 20. Lua Lanes,
  http://kotisivu.dnainternet­.net/askok/bin/lanes/
 21. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 22. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 23. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 24. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 25. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 26. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 27. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 28. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 29. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 30. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 31. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 32. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 33. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 34. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 35. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 36. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 37. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 38. Parrot
  http://www.parrot.org/
 39. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 40. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 41. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 42. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 43. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 44. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 45. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 46. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 47. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 48. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 49. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 50. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 51. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 52. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 53. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 54. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 55. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 56. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 57. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 58. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 59. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 60. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 61. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 62. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 63. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 64. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 65. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 66. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 67. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 68. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 69. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 70. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 71. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 72. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 73. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 74. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 75. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 76. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 77. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 78. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 79. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 80. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 81. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 82. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 83. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 84. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 85. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 86. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 87. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?