Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a 2D grafika – moduly sdl a img

31. 3. 2020
Doba čtení: 66 minut

Sdílet

Ve druhém článku s popisem rozhraní mezi Go a knihovnou SDL (Simple DirectMedia Layer) budou popsány základní datové struktury i většina funkcí určených pro vykreslování 2D grafiky a tedy i pro tvorbu her či aplikací.

Obsah

1. Základní datové struktury používané v knihovně SDL a rozhraní go-sdl2

2. Double buffering a další technologie zajišťující plynulé zobrazování grafiky

3. Použití funkcí pro překreslení scény v jazyku C

4. Překreslení vybrané části scény

5. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

6. Práce s rastrovými obrázky – základ pro tvorbu 2D her

7. Vznik operace BitBLT (Blit)

8. Použití operace BitBLT (Blit) v knihovně SDL2

9. Přenos rastrových dat pomocí funkce SDL_BlitSurface

10. Posun obrázku, ořezání části rastrových dat, specifikace cílové oblasti

11. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

12. Změna měřítka obrázku v průběhu vykreslování

13. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

14. Načtení bitmap s alfa kanálem uložených ve formátu PNG

15. Modifikace globální alfa složky, popř. barvových kanálů

16. Specifikace režimu míchání barev

17. Změna barev jednotlivých pixelů

18. Jedna z možných realizací funkce putpixel

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Základní datové struktury používané v knihovně SDL a rozhraní go-sdl2

Ve druhém článku s popisem rozhraní mezi programovacím jazykem Go a knihovnou SDL (Simple DirectMedia Layer) si ukážeme základní možnosti používané při tvorbě 2D grafiky – her, multimediálních aplikací apod. Níže uvedené funkce a datové typy jsou dostačující pro vytváření grafického výstupu pro klasické 2D hry – adventury, skákačky, střílečky atd. Příkladem může být moderní adventura The Whispered World založená na skládání několika paralaxně se pohybujících pozadích a spritech:

V knihovně Go, přesněji řečeno v její originální céčkové podobě, se velmi intenzivně pracuje s několika datovými typy:

 1. SDL_Point představuje bod v rovině rastrového obrázku
 2. SDL_Rect představuje obdélník v rovině rastrového obrázku
 3. SDL_Surface představuje plochu, do které lze kreslit
 4. SDL_Texture představuje texturu (speciální typ plochy umístěné v paměti grafického akcelerátoru)

První datová struktura SDL_Point je interně velmi jednoduchá:

Atribut Význam
x x-ová souřadnice
y y-ová souřadnice
Poznámka: tuto datovou strukturu v dnešních demonstračních příkladech prozatím nepoužijeme.

Možná ještě důležitější je struktura SDL_Rect, která obsahuje souřadnice rohu obdélníka a jeho rozměry (měřené v pixelech):

Atribut Význam
x x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníka
y y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníka
w šířka obdélníka
h výška obdélníka

V demonstračních příkladech se prakticky vždy setkáme se strukturou SDL_Surface:

Atribut Význam
flags pro interní použití
format formát uložení pixelů
w šířka kreslicí plochy
h výška kreslicí plochy
pitch délka jednoho obrazového řádku (scanline) v bajtech
pixels blok obsahující barvy všech pixelů
userdata ukazatel nastavovaný uživatelem (může ukazovat na cokoli)
locked použito interně při zamykání plochy
lock_data použito interně při zamykání plochy
clip_rect oblast ořezání pixelů z plochy
map pro interní použití
refcount počet referencí na plochu, může být nastavena a použita aplikací
Poznámka: struktura SDL_Texture je použita pro uložení rastrových dat v paměti grafického akcelerátoru. Jedná se o obdobu SDL_Surface, ovšem vnitřní atributy textury většinou nejsou exportovány a nejsou tudíž (alespoň oficiálně) viditelné z uživatelských programů. Texturami se budeme podrobněji zabývat příště, protože jsou v praxi velmi užitečné.

V jazyce Go vypadají výše uvedené datové struktury nepatrně odlišně:

type Point struct {
    X int32 // the x coordinate of the point
    Y int32 // the y coordinate of the point
}
type Rect struct {
    X int32 // the x location of the rectangle's upper left corner
    Y int32 // the y location of the rectangle's upper left corner
    W int32 // the width of the rectangle
    H int32 // the height of the rectangle
}
type Surface struct {
    flags  uint32     // (internal use)
    Format  *PixelFormat  // the format of the pixels stored in the surface (read-only) (https://wiki.libsdl.org/SDL_PixelFormat)
    W    int32     // the width in pixels (read-only)
    H    int32     // the height in pixels (read-only)
    Pitch  int32     // the length of a row of pixels in bytes (read-only)
    pixels  unsafe.Pointer // the pointer to the actual pixel data; use Pixels() for access
    UserData unsafe.Pointer // an arbitrary pointer you can set
    locked  int32     // used for surfaces that require locking (internal use)
    lockData unsafe.Pointer // used for surfaces that require locking (internal use)
    ClipRect Rect      // a Rect structure used to clip blits to the surface which can be set by SetClipRect() (read-only)
    _    unsafe.Pointer // map; info for fast blit mapping to other surfaces (internal use)
    RefCount int32     // reference count that can be incremented by the application
}
Poznámka: sice se „traduje“, že Go je jazyk podobný céčku, ale z demonstračních příkladů je patrné, že i pouhé zavedení konceptu rozhraní, metod, chybových návratových hodnot a konstrukce defer vede ke značnému zjednodušení a zkrácení (což není totéž) zdrojových kódů.

2. Double buffering a další technologie zajišťující plynulé zobrazování grafiky

Aby při vykreslování herní scény nedocházelo k nepříjemnému poblikávání, využívá knihovna SDL několik technik, které ovšem v žádném případě nejsou nijak nové – v oblasti počítačové grafiky a multimédií se zcela běžně používají již po několik desetiletí. První z těchto technik je takzvaný double buffering (pokud je ovšem pro zadaný grafický režim podporován, což dnes v naprosté většině případů je) popř. vykreslení (předkreslení) scény do takzvaného offscreen bufferu, tj. do neviditelného bufferu umístěného buď v operační paměti či v ideálním případě ve video paměti s následným blokovým přenosem dat do zobrazované části video paměti (s případným čekáním na vertikální zatemnění – viz další text).

Princip činnosti single-bufferingu a double-bufferingu

Obrázek 1: Princip činnosti single-bufferingu a double-bufferingu.

Názvem double buffering se označuje známý a v počítačové grafice již velmi dlouho využívaný postup, při němž se vykreslování grafického uživatelského rozhraní aplikace popř. prostředí hry neprovádí přímo na obrazovku, ale do pomocné bitmapy označované termínem zadní buffer (back buffer). Obrazovka, resp. přesněji řečeno bitmapa zobrazená na obrazovce a tedy viditelná uživateli, je při použití double bufferingu označována termínem přední buffer (front buffer). Vykreslování je do neviditelného zadního bufferu prováděno z toho důvodu, aby uživatel neviděl nepříjemné poblikávání obrazu při mazání/kreslení pozadí a taktéž při postupném přikreslování všech dalších grafických prvků, které mají být na obrazovce viditelné.

Po dokončení vykreslení všech grafických objektů do zadního bufferu je však nutné tento buffer učinit viditelným. To lze provést dvěma způsoby. V případě, že je zadní buffer uložen v paměti grafické karty, je většinou možné jednoduše prohodit role předního a zadního bufferu, a to velmi jednoduchou operací nevyžadující žádné přenosy dat. Tento způsob se nazývá page flipping a je samozřejmě podporován i v knihovně SDL, ovšem v některých případech pouze při použití exkluzivního celoobrazovkového režimu (prohození obsahu obou bufferů se typicky provádí ve chvíli takzvaného vertikálního zatemnění – vertical blank (VBLANK) – tím se mj. zabraňuje nepříjemnému jevu nazvanému tearing).

Poznámka: synchronizace s vertikálním zatemněním ve výsledku omezuje teoretický maximální počet zobrazených snímků za sekundu. Většinou lze vypnout přes UI/CLI ovladače grafické karty.

Druhý způsob spočívá v blokovém přenosu obsahu celého zadního bufferu do bufferu předního, a to operací typu BitBlt (BLIT), s níž se blíže seznámíme v dalším textu. Opět záleží na možnostech konkrétního grafického subsystému i na způsobu uložení zadního bufferu, zda je tato operace provedena přímo na grafickém akcelerátoru (což je samozřejmě mnohem rychlejší řešení, navíc většinou zajišťuje, že nebude docházet k tearingu) či zda je nutné přenášet obsah zadního bufferu do bufferu předního přes systémovou sběrnici. V případě použití knihovny SDL není nutné se zabývat tím, jaká konkrétní metoda se použije (to se řeší při inicializaci grafického režimu, resp. nověji při otevírání okna), ale postačuje v programové smyčce pouze používat funkce vypsané pod tímto odstavcem:

# Funkce Stručný popis
1 SDL_UpdateWindowSurface vykreslení plochy přiřazené k oknu na obrazovku
2 SDL_UpdateWindowSurfaceRects kopie vybraných částí plochy přiřazení k oknu na obrazovku
Poznámka: druhá zmíněná funkce SDL_UpdateWindowSurfaceRects umožňuje optimalizaci výkonu, například ve chvíli, kdy se mění jen část obsahu obrazovky. Podrobnosti si ukážeme v následujícím textu.
kyrandia

Obrázek 2: Uživatelské rozhraní hry Kyrandia, ve kterém se typicky mění pouze malý fragment obrazu (pohyb postavy, přemístění předmětu). Zde by se mohla použít funkce SDL_UpdateWindowSurfaceRects.

3. Použití funkcí pro překreslení scény v jazyku C

Podívejme se nyní na způsob použití výše zmíněných funkcí pojmenovaných SDL_UpdateWindowSurface a SDL_UpdateWindowSurfaceRects. Podobně jako minule, i dnes začneme zdrojovým kódem napsaným z C, ze kterého bude odvozen kód v Go.

První příklad již známe – pouze se v něm provedou tyto operace:

 1. Inicializace SDL
 2. Otevření okna a získání odkazu na primární kreslicí plochu
 3. Vyplnění primární kreslicí plochy nazelenalou barvou
 4. Zajištění překreslení obsahu celého okna funkcí SDL_UpdateWindowSurface
Poznámka: mezi bodem 3 a 4 je schválně vloženo čekání, aby bylo patrné, kdy ve skutečnosti k viditelné změně dochází.

Obrázek 3: Obnovený obsah okna prvního demonstračního příkladu.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #1", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();

  return 0;
}

4. Překreslení vybrané části scény

Můžeme si ovšem zvolit i odlišnou strategii a nechat překreslit pouze určitou část scény. V tomto případě se namísto výše ukázané funkce SDL_UpdateWindowSurface použije funkce nazvaná SDL_UpdateWindowSurfaceRects, které se předají další dva parametry – pole struktur typu Rect a počet těchto struktur (protože v céčku pole neobsahují informaci o délce). Nejjednodušší způsob použití s jediným obdélníkem:

SDL_Rect rects[1];
rects[0].x = WIDTH/4;
rects[0].y = HEIGHT/4;
rects[0].w = WIDTH/2;
rects[0].h = HEIGHT/2;
 
SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 1);

Obrázek 4: Obnovená část obsahu okna druhého demonstračního příkladu. Pod neobnovenou částí zůstala část obsahu terminálu.

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #2", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
  SDL_Delay(1000);
 
  {
    SDL_Rect rects[1];
    rects[0].x = WIDTH/4;
    rects[0].y = HEIGHT/4;
    rects[0].w = WIDTH/2;
    rects[0].h = HEIGHT/2;
 
    sdl_updatewindowsurfacerects(window, rects, 1);
  }
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Nic nám ovšem nebrání nechat překreslit oblast sestávající z většího množství obdélníkových ploch, které se dokonce mohou překrývat:

#define BORDER 50
 
SDL_Rect rects[2];
rects[0].x = BORDER;
rects[0].y = BORDER;
rects[0].w = WIDTH/2;
rects[0].h = HEIGHT/2;
 
rects[1].x = WIDTH-WIDTH/2-BORDER;
rects[1].y = HEIGHT-HEIGHT/2-BORDER;
rects[1].w = WIDTH/2;
rects[1].h = HEIGHT/2;
 
SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 2);

Obrázek 5: Obnovená část obsahu okna třetího demonstračního příkladu. Pod neobnovenou částí zůstala část obsahu terminálu.

Opět si pro úplnost ukažme úplný výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #3", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
  SDL_Delay(1000);
 
  {
#define BORDER 50
 
    SDL_Rect rects[2];
    rects[0].x = BORDER;
    rects[0].y = BORDER;
    rects[0].w = WIDTH/2;
    rects[0].h = HEIGHT/2;
 
    rects[1].x = WIDTH-WIDTH/2-BORDER;
    rects[1].y = HEIGHT-HEIGHT/2-BORDER;
    rects[1].w = WIDTH/2;
    rects[1].h = HEIGHT/2;
 
    SDL_UpdateWindowSurfaceRects(window, rects, 2);
  }
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

5. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Přepis předchozí trojice demonstračních příkladu do programovacího jazyka Go je relativně snadný; výsledek bude (podobně jako minule) jednodušší, než původní céčkový zdrojový kód. Pouze si musíme uvědomit, že se z některých funkcí staly v Go metody a že můžeme s výhodou použít konstrukci defer.

Přepis prvního příkladu – prázdné okno s vyplněnou plochou:

package main
 
import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
    sdl.Delay(1000)
 
    window.UpdateSurface()
    sdl.Delay(5000)
}

Přepis druhého příkladu – obnovení určité plochy okna:

package main
 
import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
    sdl.Delay(1000)
 
    var rects = []sdl.Rect{
        sdl.Rect{
            X: width / 4,
            Y: height / 4,
            W: width / 2,
            H: height / 2,
        },
    }
    window.UpdateSurfaceRects(rects)
    sdl.Delay(5000)
}

Přepis třetího příkladu – obnovení určité plochy okna:

package main
 
import "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
    sdl.Delay(1000)
 
    const border = 50
 
    var rects = []sdl.Rect{
        sdl.Rect{
            X: border,
            Y: border,
            W: width / 2,
            H: height / 2,
        },
        sdl.Rect{
            X: width - width/2 - border,
            Y: height - height/2 - border,
            W: width / 2,
            H: height / 2,
        },
    }
    window.UpdateSurfaceRects(rects)
    sdl.Delay(5000)
}

6. Práce s rastrovými obrázky – základ pro tvorbu 2D her

Většina historických i velká část soudobých počítačových her s dvoudimenzionální (2D) grafikou je charakteristická tím, že objekty v těchto hrách jsou reprezentovány s využitím rastrových obrázků (bitmap) o různé velikosti, které se postupně vykreslují do vytvářené dvoudimenzionální scény. Aby bylo přes některé části těchto rastrových obrázků viditelné i pozadí, používají se tři metody pro zajištění úplné či částečné průhlednosti. Buď je stanoveno, že určitá hodnota (tj. barva) pixelů má být zcela průhledná (typicky se jedná o jasně fialovou barvu, která se v typických scénách stejně nikde neobjevuje), dále je alternativně možné jeden bit v hodnotě pixelu použít pro určení průhlednosti (typické pro 16bitovou hloubku, která se kupodivu stále u některých her používá), nebo se může stanovit průhlednost pixelů doplněním bitmapy o takzvaný alfa kanál (alpha channel).

Obrázek 6: Některé starší herní konzole a domácí osmibitové mikropočítače obsahovaly specializované čipy pro zobrazování malých pohyblivých bitmap – spritů.

S využitím grafické operace BitBLT (Bit Block Transfer) lze provádět, jak ostatně její název naznačuje, blokové přenosy bitmap nebo jejich výřezů, popř. v rámci přenosu nad bitmapami provádět různé další operace, například negaci barev zdrojové či cílové bitmapy, provedení bitové operace AND, XOR atd. (posléze se přidalo i zpracování alfa kanálu, o němž se zmíníme v dalších kapitolách). První implementace operace BitBLT byla použita v roce 1975 ve Smalltalku-72 a od té doby ji najdeme prakticky v každé implementaci tohoto programovacího jazyka, která obsahuje i knihovny pro práci s grafikou (mj. se jedná i o Squeak). Pro Smalltalk-74 vytvořil Daniel Ingalls optimalizovanou variantu operace BitBLT implementovanou v mikrokódu. Operace BitBLT se tak stala součástí operačního systému a bylo ji možné volat jak z assembleru, tak i z programů napsaných v jazyce BCPL a samozřejmě i ze Smalltalku (právě tuto implementaci můžeme považovat za vůbec první prakticky dostupnou grafickou akceleraci). Posléze se díky své univerzalitě tato funkce rozšířila i do mnoha dalších operačních systémů a grafických knihoven.

Obrázek 7: Rastrové obrázky (zde zvětšené), které tvoří základ jedné RPG. Z jednoho velkého obrázku, který je typicky uložen v obrazové paměti, lze operacemi typu Blit kopírovat jednotlivé části na obrazovku.

Vzhledem k tomu, že vykreslování rastrových obrázků do vytvářené 2D scény je velmi často používaná operace, není příliš překvapující, že se s touto operaci můžeme setkat v API mnoha grafických knihoven či dokonce v API operačních systémů (asi nejznámějším příkladem je stejnojmenná funkce z WinAPI, popř. funkce SetDIBitsToDevice taktéž z WinAPI). Tyto operace se většinou nazývají BitBlt, BitBLT, Blit či méně často PIXT (Pixel Transfer) a PIXBLT. Kdy a na jakém systému se zkratka BitBlt objevila, se dozvíme v navazující kapitole.

7. Vznik operace BitBLT (Blit)

Jedním z velmi důležitých mezníků, který se odehrál ve vývoji osobních počítačů, je vznik konceptu grafického uživatelského rozhraní na počítači nazvaném Xerox Alto. Tento počítač používal pro zobrazování všech informací na monitoru výhradně rastrovou grafiku, konkrétně se jednalo o „pouhé“ černobílé bitmapové obrázky (každý pixel byl reprezentován jediným bitem, podobně jako později na počítačích Apple Macintosh, jehož obrazová paměť byla tvořena jediným blokem v operační paměti). Při programování grafických rutin pro tento počítač a začleňování vytvářených rutin do operačního systému si autoři programového vybavení uvědomili, že poměrně velkou část již implementovaných funkcí lze zobecnit do jediné operace, která všechny tyto funkce může elegantně a jednotným způsobem nahradit.

Obrázek 8: Rozhraní slavné hry Warcraft II založené prakticky výhradně na operaci BitBLT.

Těmito autory byli Daniel Ingalls (viz též předchozí kapitolu), Larry Tesler, Bob Sproull a Diana Merry, kteří svoji zobecněnou rastrovou operaci pojmenovali BitBLT, což je zkratka operace s plným jménem Bit Block Transfer. První část zkráceného názvu, tj. slovo Bit naznačuje, že se jedná o operaci prováděnou nad bitmapami (původně, jak již víme z předchozího textu, vytvořených z jednobitových pixelů, což je nejjednodušší možná podoba bitmapy). Druhá polovina názvu, tj. zkratka BLT, byla odvozena ze jména instrukce pro blokový přenos dat, jenž byla používaná v assembleru počítače DEC PDP-10.

Obrázek 9: Část originálního kódu původní implementace operace BitBLT naprogramované Danielem Ingallsem.

8. Použití operace BitBLT (Blit) v knihovně SDL

I v knihovně SDL operaci typu BitBLT/Blit pochopitelně nalezneme a dokonce se bude jednat o jednu z nejčastěji volaných operací vůbec. Rastrové obrázky jsou zde totiž představovány objekty typu Surface (viz též úvodní kapitolu), přičemž minimálně jeden takový objekt musí být vytvořen a používán v každé aplikaci, která přes knihovnu SDL implementuje vykreslování. Tímto objektem je samotný (většinou zadní či offscreen) buffer vytvořený (resp. přesněji řečeno získaný) s využitím již minule popsané funkce SDL_GetWindowSurface. Další bitmapy je možné načíst s využitím funkce SDL_LoadBMP, popř. funkcí z balíčku gxf, s níž se seznámíme v navazujících demonstračních příkladech. Pro objekty typu Surface je deklarována funkce nazvaná SDL_BlitSurface, které se předá cílová bitmapa (objekt typu Surface) a taktéž souřadnice v cílové bitmapě, kde má vykreslení zdrojové bitmapy začít. Pokud obsahuje zdrojová bitmapa pixely s alfa kanálem, je informace o průhlednosti pixelů v průběhu operace BitBLT/Blit automaticky použita (pokud není specifikováno jinak).

Ve skutečnosti existují celkem čtyři funkce, které slouží k blokovým přenosům rastrových dat mezi jednotlivými plochami nebo jejich částmi. Tyto funkce jsou vypsány v následující tabulce:

nízkoúrovňová operace volaná z SDL_BlitScaled
# Funkce Stručný popis
1 SDL_BlitSurface blokový přenos rastrového obrázku beze změny velikosti (pixel na pixel)
2 SDL_BlitScaled blokový přenos rastrového obrázku umožňující změny velikosti
     
3 SDL_LowerBlit nízkoúrovňová operace volaná z SDL_BlitSurface
4 SDL_LowerBlitScaled

Obrázek 10: Použití datových struktur srcRect a destRect pro ořezání obrázku a specifikaci, kam přesně se má obrázek vykreslit.

Poznámka: v případě operace, při níž se může měnit velikost rastrového obrázku, je vyžadováno, aby zdrojová i cílová plocha používala shodný formát uložení pixelů. Proto je důležité vytvářet „kompatibilní“ plochy s využitím funkce SDL_ConvertSurface – tato operace se typicky provede jedinkrát, zatímco BitBLT většinou mnohokrát.

V jazyku C vypadají hlavičky prvních dvou funkcí následovně:

int SDL_BlitSurface(SDL_Surface * src, const SDL_Rect * srcrect, SDL_Surface * dst, SDL_Rect * dstrect);
int SDL_BlitScaled(SDL_Surface * src, const SDL_Rect * srcrect, SDL_Surface * dst, SDL_Rect * dstrect);

V Go se namísto funkcí používají metody objektu (datové struktury) typu Surface (povšimněte si, že interně se volají funkce z céčkového rozhraní):

func (surface *Surface) Blit(srcRect *Rect, dst *Surface, dstRect *Rect) error {
    if C.SDL_BlitSurface(surface.cptr(), srcRect.cptr(), dst.cptr(), dstRect.cptr()) != 0 {
        return GetError()
    }
    return nil
}
 
func (surface *Surface) BlitScaled(srcRect *Rect, dst *Surface, dstRect *Rect) error {
    if C.SDL_BlitScaled(surface.cptr(), srcRect.cptr(), dst.cptr(), dstRect.cptr()) != 0 {
        return GetError()
    }
    return nil
}

9. Přenos rastrových dat pomocí funkce SDL_BlitSurface

Ve čtvrtém demonstračním příkladu je ukázáno použití funkce nazvané SDL_BlitSurface pro přenos obrazových dat mezi plochou představující načtený rastrový obrázek a primární plochou, která je zobrazena v okně na obrazovce. Povšimněte si, že jsme obrázek po načtení převedli do formátu kompatibilního s formátem používaným grafickou kartou:

tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
if (!tempImage) {
  puts("Error loading image");
  return 0;
}
 
image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);

Samotné vykreslení takového obrázku je již snadné a většinou i dostatečně rychlé:

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

Obrázek 11: Rastrový obrázek zobrazený v okně aplikace. Povšimněte si, že horní levý roh obrázku přesně lícuje s levým horním rohem okna.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #4", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

10. Posun obrázku, ořezání části rastrových dat, specifikace cílové oblasti

V předchozím demonstračním příkladu byl rastrový obrázek zobrazen takovým způsobem, že jeho levý horní roh přesně lícoval s levým horním rohem okna aplikace. V případě, že nám toto chování nevyhovuje (a to určitě nebude vyhovovat, snad kromě obrázků pozadí nebo „loading screenů“), je nutné změnit poslední parametr předávaný funkci SDL_BlitSurface. V předchozím příkladu byl tento parametr nastaven na NULL:

SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, NULL);

Ve skutečnosti je tímto parametrem ukazatel na strukturu typu SDL_Rect. Význam mají pouze atributy x a y, zatímco atributy w a h jsou ignorovány. To znamená, že následující kód umístí levý horní roh obrázku přesně do středu okna aplikace:

SDL_Rect dstRect;
SDL_FreeSurface(tempImage);
 
dstRect.x = WIDTH/2;
dstRect.y = HEIGHT/2;
dstRect.w = 100;
dstRect.h = 100;
SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 12: Levý horní roh obrázku je umístěn do středu okna aplikace.

Opět si pochopitelně ukážeme celý zdrojový kód příkladu:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #5", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  {
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.x = WIDTH/2;
    dstRect.y = HEIGHT/2;
    dstRect.w = 100;
    dstRect.h = 100;
    SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
  }
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Známe již tedy význam tří parametrů předávaných do funkce SDL_BlitSurface. Zbývá nám pouze vysvětlit si parametr druhý, což je opět ukazatel na datovou strukturu typu SDL_Rect. Tentokrát ovšem tato datová struktura udává, jaká část zdrojového obrázku se má přenést do cílové roviny. Můžeme zde specifikovat všechny atributy x, y, wh, protože je podporováno ořezávání obrázku (přesněji řečeno v rovině zdrojového obrázku můžeme vybrat libovolný obdélník, který se přenese do cílové roviny):

SDL_Rect srcRect;
srcRect.x = image->w/4;
srcRect.y = 0;
srcRect.w = image->w/2;
srcRect.h = image->h/2;
 
SDL_Rect dstRect;
dstRect.x = WIDTH/2;
dstRect.y = HEIGHT/2;
dstRect.w = 100;
dstRect.h = 100;
 
SDL_BlitSurface(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 13: Změna pozice obrázku s jeho ořezáním.

Úplný zdrojový kód dnešního v pořadí již šestého demonstračního příkladu:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #6", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  {
    SDL_Rect srcRect;
    srcRect.x = image->w/4;
    srcRect.y = 0;
    srcRect.w = image->w/2;
    srcRect.h = image->h/2;
 
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.x = WIDTH/2;
    dstRect.y = HEIGHT/2;
    dstRect.w = 100;
    dstRect.h = 100;
    SDL_BlitSurface(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);
  }
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

11. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Opět si ukažme, jak dopadne převod předchozích tří demonstračních příkladů z programovacího jazyka C do jazyka Go.

Čtvrtý příklad – vykreslení obrázku do okna:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, nil)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Pátý příklad – posun obrázku:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #5", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width / 2,
        Y: height / 2,
        W: 100,
        H: 100,
    }
 
    err = convertedImage.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Šestý příklad – ořezání obrázku:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #6", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    srcRect := sdl.Rect{
        X: convertedImage.W / 4,
        Y: 0,
        W: convertedImage.W / 2,
        H: convertedImage.H / 2,
    }
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width / 2,
        Y: height / 2,
        W: 100,
        H: 100,
    }
 
    err = convertedImage.Blit(&srcRect, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

12. Změna měřítka obrázku v průběhu vykreslování

Výše zmíněnou funkci SDL_BlitSurface lze nahradit funkcí SDL_BlitScaled. Tato funkce umožňuje změnu měřítka vykreslovaného obrázku, tj. jeho zvětšení popř. zmenšení (ovšem ne již například rotaci nebo zkosení). Zdrojový obrázek ovšem musí být uložen ve formátu kompatibilním s cílovou plochou (do které se vykreslování provádí). Pokud není specifikován ani zdrojový ani cílový obdélník, bude obrázek zmenšen/zvětšen takovým způsobem, aby přesně odpovídal velikosti cílové plochy:

Obrázek 14: Zdrojová bitmapa je roztažena přes celou šířku okna.

Pro načtení obrázku se opět používá standardní funkce SDL_LoadBMP:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #7", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, NULL);
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Případnou změnu měřítka obrázku lze specifikovat cílovým obdélníkem, který nyní musí obsahovat všechny čtyři atributy:

SDL_Rect dstRect;
dstRect.x = WIDTH/3;
dstRect.y = HEIGHT/3;
dstRect.w = image->w/2;
dstRect.h = image->h/2;
 
SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 15: Změna měřítka obrázku společně s jeho posunem.

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #8", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  {
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.x = WIDTH/3;
    dstRect.y = HEIGHT/3;
    dstRect.w = image->w/2;
    dstRect.h = image->h/2;
    SDL_BlitScaled(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
  }
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Zkombinovat lze posun obrázku, jeho ořezání a současně i změnu měřítka – všechny tyto transformace jsou popsány pomocí dvojice obdélníků; zdrojového a cílového:

SDL_Rect srcRect;
srcRect.x = image->w/4;
srcRect.y = 0;
srcRect.w = image->w/2;
srcRect.h = image->h/2;
 
SDL_Rect dstRect;
dstRect.x = WIDTH/3;
dstRect.y = HEIGHT/3;
dstRect.w = image->w/2;
dstRect.h = image->h/2;
 
SDL_BlitScaled(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);

Obrázek 16: Posun obrázku, jeho ořezání a současně i změna měřítka.

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
  SDL_Surface *tempImage;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #9", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  tempImage = SDL_LoadBMP("test1.bmp");
 
  if (!tempImage) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  image = SDL_ConvertSurface(tempImage, primarySurface->format, 0);
 
  SDL_FreeSurface(tempImage);
  {
    SDL_Rect srcRect;
    srcRect.x = image->w/4;
    srcRect.y = 0;
    srcRect.w = image->w/2;
    srcRect.h = image->h/2;
 
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.x = WIDTH/3;
    dstRect.y = HEIGHT/3;
    dstRect.w = image->w/2;
    dstRect.h = image->h/2;
 
    SDL_BlitScaled(image, &srcRect, primarySurface, &dstRect);
  }
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

13. Převod předchozích demonstračních příkladů do jazyka Go

Změna měřítka obrázku:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #7", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, nil)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Změna měřítka obrázku s jeho posunem:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #8", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width / 3,
        Y: height / 3,
        W: convertedImage.W / 2,
        H: convertedImage.H / 2,
    }
 
    err = convertedImage.BlitScaled(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Změna měřítka obrázku s jeho ořezáním a taktéž posunem:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #9", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    tempImage, err := img.Load("test1.bmp")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer tempImage.Free()
 
    convertedImage, err := tempImage.Convert(primarySurface.Format, 0)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer convertedImage.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    srcRect := sdl.Rect{
        X: convertedImage.W / 4,
        Y: 0,
        W: convertedImage.W / 2,
        H: convertedImage.H / 2,
    }
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width / 3,
        Y: height / 3,
        W: convertedImage.W / 2,
        H: convertedImage.H / 2,
    }
 
    err = convertedImage.BlitScaled(&srcRect, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

14. Načtení bitmap s alfa kanálem uložených ve formátu PNG

Knihovna SDL ve své základní variantě umožňuje načítání rastrových obrázků ve formátu BMP; žádné další formáty nejsou podporovány. Ovšem společně s SDL lze použít i knihovnu SDL Image, která dokáže načítat mj. i obrázky ve formátu PNG, které mohou – což je mnohdy velmi užitečné – podporovat i alfa kanál, tedy průhlednost přiřazenou k jednotlivým pixelům. Použití této doplňkové knihovny je snadné (pouze nesmíme zapomenout na slinkování):

image = IMG_Load("globe.png");
 
if (!image) {
  puts("Error loading image");
  return 0;
}

Načtený obrázek tentokrát nebudeme převádět do „kompatibilního“ formátu, protože by se ztratila informace o alfa kanálu.

V závislosti na tom, jaký formát má zdrojová bitmapa a jaký je formát framebufferu může dojít ke třem typům konverzí:

 • Ve výsledné bitmapě bude plnohodnotný osmibitový alfa kanál (použito u 24bpp a 32bpp).
 • Ve výsledné bitmapě bude jeden bit rezervovaný pro uložení informace o průhlednosti (použito u 15bpp a 16bpp).
 • Ve výsledné bitmapě bude jeden index barvy rezervovaný pro uložení informace o průhlednosti (použito u 8bpp).

Obrázek 17: Bitmapa s alfa kanálem zobrazená v okně aplikace.

Céčková varianta příkladu bude vypadat následovně:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
#include <SDL2/SDL_image.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #10", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  image = IMG_Load("globe.png");
 
  if (!image) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  {
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.x = WIDTH/2 - image->w/2;
    dstRect.y = HEIGHT/2 - image->h/2;
    SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
  }
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Přepis do Go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #10", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer image.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - image.W/2,
        Y: height/2 - image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

15. Modifikace globální alfa složky, popř. barvových kanálů

Pomocí funkce SDL_SetSurfaceAlphaMod lze modifikovat globální alfa složku přiřazenou k celému obrázku. Tato alfa složka (v rozsahu 0..255) je vynásobena s alfa složkami jednotlivých pixelů. Výsledek může vypadat například takto:

Obrázek 18: Vliv změny globální alfa složky obrázku.

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
#include <SDL2/SDL_image.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #11", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  image = IMG_Load("globe.png");
 
  if (!image) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  {
    SDL_Rect dstRect;
    int x, y;
    for (y=0; y<4; y++) {
      for (x=0; x<4; x++) {
        SDL_SetSurfaceAlphaMod(image, y*64+x*16);
        dstRect.x = 10 + x*100;
        dstRect.y = 10 + y*100;
        SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
      }
    }
  }
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Přepis do Go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #11", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer image.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{}
 
    for y := 0; y < 4; y++ {
        for x := 0; x < 4; x++ {
            image.SetAlphaMod(byte(y*64 + x*16))
            dstRect.X = int32(10 + x*100)
            dstRect.Y = int32(10 + y*100)
 
            err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
        }
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

Podobně je možné funkcí SDL_SetSurfaceColorMod změnit globální konstanty jednotlivých barvových kanálů. Tyto konstanty 0..255 se opět budou při vykreslování násobit s barvami jednotlivých pixelů:

Obrázek 19: Modifikace konstant, kterými jsou násobeny barvové složky pixelů při vykreslování obrázku.

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
#include <SDL2/SDL_image.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #12", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  image = IMG_Load("globe.png");
 
  if (!image) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  {
    SDL_Rect dstRect;
    int x, y;
    for (y=0; y<4; y++) {
      for (x=0; x<4; x++) {
        SDL_SetSurfaceColorMod(image, x*64, 255, y*64);
        dstRect.x = 10 + x*100;
        dstRect.y = 10 + y*100;
        SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
      }
    }
  }
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Přepis do Go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #12", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer image.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{}
 
    for y := 0; y < 4; y++ {
        for x := 0; x < 4; x++ {
            image.SetColorMod(byte(x*64), 255, byte(y*64))
            dstRect.X = int32(10 + x*100)
            dstRect.Y = int32(10 + y*100)
 
            err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
            if err != nil {
                panic(err)
            }
        }
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

16. Specifikace režimu míchání barev

Operace BitBLT (blit), jejímž popisem jsme se zabývali výše, je většinou používána „pouze“ pro kopii obsahu jedné bitmapy do bitmapy druhé. Ve skutečnosti jsou však možnosti této operace větší, a to z toho důvodu, že při přesunu jednotlivých pixelů je možné provádět takzvané „rastrové operace“, které jsou někdy zkráceně nazývány Raster Op, Raster Ops či dokonce jen ROPS. V minulosti byly tyto operace implementovány logickými funkcemi, ovšem v knihovně SDL se setkáme spíše s funkcemi využívajícími alfa kanál či barvové složky jednotlivých pixelů. K dispozici je několik režimů – BLENDMODE_NONE, BLENDMODE_BLEND, BLENDMODE_ADD a BLENDMODE_MOD. První dva režimy jsou zřejmé – zákaz popř. povolení klasického míchání na základě alfa kanálu (tedy průhlednosti). Další režim sčítá barvy pixelů, včetně násobení alfa složkou a poslední režim barvy pixelů násobí s alfa složkou. Společně se změnou globální alfa složky mají tento vliv:

Obrázek 20: Vliv nastaveného režimu míchání barev.

Příklad použití:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
#include <SDL2/SDL_image.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Surface *image;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #13", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  SDL_FillRect(primarySurface, NULL, SDL_MapRGB(primarySurface->format, 192, 255, 192));
 
  image = IMG_Load("globe.png");
 
  if (!image) {
    puts("Error loading image");
    return 0;
  }
 
  {
    SDL_Rect dstRect;
    dstRect.y = 10;
    int y;
 
    for (y=0; y<4; y++) {
      SDL_SetSurfaceAlphaMod(image, y*64);
 
      SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_NONE);
      dstRect.x = 10;
      SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
 
      SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_BLEND);
      dstRect.x += 100;
      SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
 
      SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_ADD);
      dstRect.x += 100;
      SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
 
      SDL_SetSurfaceBlendMode(image, SDL_BLENDMODE_MOD);
      dstRect.x += 100;
      SDL_BlitSurface(image, NULL, primarySurface, &dstRect);
 
      dstRect.y += 100;
    }
  }
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_FreeSurface(image);
  SDL_DestroyWindow(window);
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Přepis předchozího demonstračního příkladu do Go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #13", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer image.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{}
    dstRect.Y = 10
 
    for y := 0; y < 4; y++ {
        image.SetAlphaMod(byte(y * 64))
 
        image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_NONE)
        dstRect.X = 10
        image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
 
        image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_BLEND)
        dstRect.X += 100
        image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
 
        image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_ADD)
        dstRect.X += 100
        image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
 
        image.SetBlendMode(sdl.BLENDMODE_MOD)
        dstRect.X += 100
        image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
 
        dstRect.Y += 100
    }
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

17. Změna barev jednotlivých pixelů

V této kapitole si ve stručnosti řekneme, jakým způsobem je možné měnit barvy jednotlivých pixelů libovolné plochy (surface). Je ovšem nutné poznamenat, že se jedná o poměrně zdlouhavou operaci, takže v mnoha hrách nebo dalších graficky náročných multimediálních aplikacích se setkáme spíše s použitím spritů a nikoli se snahou o změnu jednotlivých pixelů. Nicméně v některých případech může být tato funkce užitečná. Při přístupu k pixelům se používá přímo ukazatel na pole pixelů pro zadanou plochu. V našem případě budeme přistupovat přímo k zadnímu bufferu (což je taktéž surface). Poté je již možné měnit hodnotu jednotlivých pixelů uložených v poli (o pole se jedná z pohledu uživatele, interně může být situace složitější). Ovšem situace pochopitelně není zcela triviální, protože přístup k jednotlivým pixelům je dosti nízkoúrovňová operace a vyžaduje znalost interního uložení rastrových dat v ploše. Zejména musíme znát:

 1. Počet bajtů alokovaných pro každý pixel v paměti (ať již operační či video paměti)
 2. Jakým způsobem jsou uloženy barvové složky pixelů
 3. Zde se mezi koncem jednoho obrazového řádku a začátkem dalšího řádku nenachází rezervovaná oblast. Celková délka obrazového řádku je uložena v atributu pitch
Poznámka: sice se může zdát, že musíme znát mnoho informací, ovšem oproti minulosti, kdy byly buffery realizovány roztodivnými způsoby (obrazová paměť ZX Spectra, režim sudá-lichá u grafické karty CGA, pixel roviny u Amigy) je organizace pixelů v knihovně SDL a na moderních grafických kartách prakticky triviální.

V dalším příkladu je ukázán přímý přístup k pixelům kreslicí plochy. Povšimněte si, že je nutné rovinu nejdříve uzamčít a posléze zase odemčít:

SDL_LockSurface(primarySurface);
 
for (y=0; y<primarySurface->h; y++) {
  int scanLine = primarySurface->pitch;
  Uint8 *ptr = primarySurface->pixels + y*scanLine;
  SDL_memset(ptr, y, scanLine);
}
 
SDL_UnlockSurface(primarySurface);

Obrázek 21: Vyplnění celé plochy pixely různé intenzity (všechny barvové složky a popř. i alfa složka má vždy shodnou hodnotu).

Způsob realizace:

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #14", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
  printf("Must lock: %d\n", SDL_MUSTLOCK(primarySurface));
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  {
    int y;
 
    SDL_LockSurface(primarySurface);
    for (y=0; y<primarySurface->h; y++) {
      int scanLine = primarySurface->pitch;
      Uint8 *ptr = primarySurface->pixels + y*scanLine;
      SDL_memset(ptr, y, scanLine);
    }
    SDL_UnlockSurface(primarySurface);
  }
  SDL_Delay(1000);
 
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Přepis do Go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #14", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{}
    dstRect.Y = 10
 
    primarySurface.Lock()
    var y int32
    for y = 0; y < primarySurface.H; y++ {
        scanLine := primarySurface.Pitch
        p := primarySurface.Pixels()
        offset := scanLine * y
        var x int32
        for x = 0; x < scanLine; x++ {
            p[offset+x] = byte(y)
        }
    }
    primarySurface.Unlock()
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

18. Jedna z možných realizací funkce putpixel

Podívejme se nyní na způsob dosti pomalé realizace funkce typu putpixel:

Obrázek 22: Výsledek běhu obou dále vypsaných demonstračních příkladů.

Varianta naprogramovaná v céčku (pouze pro dva formáty pixelů!):

CS24_early

#include <stdio.h>
#include <SDL2/SDL.h>
 
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480
 
void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b)
{
  if (x>=0 && x< surface->w && y>=0 && y < surface->h) {
    if (surface->format->BitsPerPixel == 24) {
      Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels;
      pixel += x*3;
      pixel += y*surface->pitch;
      *pixel++ = b;
      *pixel++ = g;
      *pixel  = r;
    }
    if (surface->format->BitsPerPixel == 32) {
      Uint8 *pixel = (Uint8 *)surface->pixels;
      pixel += x*4;
      pixel += y*surface->pitch;
      *pixel++ = b;
      *pixel++ = g;
      *pixel  = r;
    }
  }
}
 
int main(int argc, char** args) {
  SDL_Surface *primarySurface = NULL;
  SDL_Window *window = NULL;
 
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
    puts("Error initializing SDL");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  window = SDL_CreateWindow("SDL2 example #15", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, WIDTH, HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
 
  if (!window) {
    puts("Error creating window");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  primarySurface = SDL_GetWindowSurface(window);
  printf("Must lock: %d\n", SDL_MUSTLOCK(primarySurface));
 
  if (!primarySurface) {
    puts("Error getting surface");
    puts(SDL_GetError());
    return 1;
  }
 
  {
    int x, y;
    unsigned char r, g, b;
 
    SDL_LockSurface(primarySurface);
    for (y=0; y<primarySurface->h; y++) {
      for (x=0; x<primarySurface->w; x++) {
        r = 255 * x / primarySurface->w;
        g = 128;
        b = 255 * y / primarySurface->h;
        putpixel(primarySurface, x, y, r, g, b);
      }
    }
    SDL_UnlockSurface(primarySurface);
  }
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
 
  SDL_Delay(5000);
 
  SDL_DestroyWindow(window);
 
  SDL_Quit();
 
  return 0;
}

Varianta naprogramovaná v jazyku Go:

package <strong>main</strong>
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func putpixel(surface *sdl.Surface, x int32, y int32, r byte, g byte, b byte) {
    if x >= 0 && x < surface.W && y >= 0 && y < surface.H {
        switch surface.Format.BitsPerPixel {
        case 24:
            index := x*3 + y*surface.Pitch
            pixels := surface.Pixels()
            pixels[index] = b
            pixels[index+1] = g
            pixels[index+2] = r
        case 32:
            index := x*4 + y*surface.Pitch
            pixels := surface.Pixels()
            pixels[index] = b
            pixels[index+1] = g
            pixels[index+2] = r
        }
    }
}
 
func <strong>main</strong>() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #15", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{}
    dstRect.Y = 10
 
    primarySurface.Lock()
    var x, y int32
    for y = 0; y < primarySurface.H; y++ {
        for x = 0; x < primarySurface.W; x++ {
            r := byte(255 * x / primarySurface.W)
            g := byte(128)
            b := byte(255 * y / primarySurface.H)
            putpixel(primarySurface, x, y, r, g, b)
        }
    }
    primarySurface.Unlock()
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 test01.c použití funkcí pro překreslení scény SDL_UpdateWindowSurfacev jazyku c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t01.c
2 test01.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t01.go
       
3 test02.c překreslení vybrané části scény (jeden obdélník) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t02.c
4 test02.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t02.go
       
5 test03.c překreslení vybrané části scény (dva překrývající se obdélníky) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t03.c
6 test03.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t03.go
       
7 test04.c přenos rastrových dat pomocí funkce SDL_BlitSurface https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t04.c
8 test04.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t04.go
       
9 test05.c umístění levého horního rohu obrázku do středu okna aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t05.c
10 test05.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t05.go
       
11 test06.c ořezání obrázku před jeho vykreslením do okna aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t06.c
12 test06.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t06.go
       
13 test07.c vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t07.c
14 test07.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t07.go
       
15 test08.c vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka a posunem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t08.c
16 test08.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t08.go
       
17 test09.c vykreslení obrázku se změnou jeho měřítka a ořezáním https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t09.c
18 test09.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t09.go
       
19 test10.c zobrazení obrázku s alfa kanálem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t10.c
20 test10.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t10.go
       
21 test11.c modifikace globální alfa složky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t11.c
22 test11.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t11.go
       
23 test12.c modifikace barvových kanálů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t12.c
24 test12.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t12.go
       
25 test13.c specifikace režimu míchání barev https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t13.c
26 test13.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t13.go
       
27 test14.c přímá změna barev pixelů v kreslicí ploše https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t14.c
28 test14.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t14.go
       
29 test15.c implementace funkce putpixel https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/c/tes­t15.c
30 test15.go stejný algoritmus přepsaný do jazyka Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article62/go/tes­t15.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Stránky projektu SDL
  http://www.libsdl.org/
 2. Simple DirectMedia Layer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Simple_DirectMedia_Lay­er
 3. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 4. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 5. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 6. Rozhraní go-sdl2
  https://github.com/veandco/go-sdl2
 7. Dokumentace k rozhraní go-sdl2
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2
 8. Dokumentace k balíčku sdl
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/sdl
 9. Dokumentace k balíčku gfx
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/gfx
 10. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 11. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 12. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 13. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 14. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 15. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 16. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 17. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 18. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 19. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 20. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 21. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 22. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 23. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 24. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 25. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 26. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 27. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 28. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 29. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 30. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 31. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 32. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 33. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 34. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 35. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 36. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 37. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 38. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 39. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 40. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 41. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 42. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 43. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 44. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 45. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 46. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 47. gonum
  https://github.com/gonum
 48. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 49. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 50. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 51. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 52. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 53. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 54. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 55. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 56. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 57. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 58. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 59. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 60. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 61. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 62. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 63. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 64. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 65. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 66. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 67. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 68. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 69. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 70. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 71. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 72. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 73. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 74. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 75. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 76. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 77. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 78. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 79. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 80. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 81. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 82. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 83. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 84. xml.org
  http://www.xml.org/
 85. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 86. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 87. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 88. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 89. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 90. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 91. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 92. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 93. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 94. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 95. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 96. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 97. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 98. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 99. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 100. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 101. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 102. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 103. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 104. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 105. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 106. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 107. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 108. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 109. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 110. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 111. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 112. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 113. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 114. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 115. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 116. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 117. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 118. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 119. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 120. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 121. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 122. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 123. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 124. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 125. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 126. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 127. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 128. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 129. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 130. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 131. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 132. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 133. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 134. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 135. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 136. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 137. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 138. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 139. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 140. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 141. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 142. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 143. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 144. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 145. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 146. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 147. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 148. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 149. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 150. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 151. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 152. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 153. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 154. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 155. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 156. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 157. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 158. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 159. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 160. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 161. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 162. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 163. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 164. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 165. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 166. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 167. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 168. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 169. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 170. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 171. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 172. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 173. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 174. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 175. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 176. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 177. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 178. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 179. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 180. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 181. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 182. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 183. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 184. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 185. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 186. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 187. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 188. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 189. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 190. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 191. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 192. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 193. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 194. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 195. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 196. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 197. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 198. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 199. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 200. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 201. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 202. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 203. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 204. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 205. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 206. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 207. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 208. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 209. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 210. GoConvey
  http://goconvey.co/
 211. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 212. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 213. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 214. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 215. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 216. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 217. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 218. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 219. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 220. YAML
  https://yaml.org/
 221. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 222. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 223. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 224. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 225. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 226. Introducing JSON
  http://json.org/
 227. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 228. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 229. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 230. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 231. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 232. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 233. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 234. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 235. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 236. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 237. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 238. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 239. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 240. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 241. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 242. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 243. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 244. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 245. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 246. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 247. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 248. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 249. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 250. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 251. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 252. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 253. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 254. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 255. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 256. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 257. GoDoc
  https://godoc.org/
 258. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 259. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 260. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 261. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 262. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 263. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 264. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 265. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 266. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 267. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 268. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 269. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 270. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 271. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 272. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 273. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 274. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 275. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 276. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 277. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 278. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 279. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 280. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 281. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 282. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 283. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 284. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 285. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 286. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 287. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 288. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 289. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 290. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 291. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 292. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 293. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 294. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 295. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 296. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 297. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 298. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 299. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 300. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 301. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 302. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 303. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 304. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 305. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 306. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 307. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 308. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 309. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 310. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 311. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 312. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 313. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 314. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 315. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 316. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 317. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 318. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 319. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 320. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 321. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 322. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 323. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 324. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 325. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 326. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 327. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 328. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 329. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 330. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 331. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 332. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 333. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 334. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 335. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 336. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 337. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 338. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 339. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 340. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 341. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 342. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 343. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 344. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 345. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 346. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 347. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 348. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 349. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 350. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 351. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 352. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 353. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 354. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 355. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 356. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 357. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 358. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 359. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.