Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a relační databáze

22. 10. 2019
Doba čtení: 47 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes se seznámíme se základními postupy a knihovnami, které se používají pro práci s relačními databázemi. Nejprve si ukážeme použití nízkoúrovňového přístupu s využitím balíčku database/sql a pak se seznámíme i s ORM.

Obsah

1. Programovací jazyk Go a relační databáze

2. Instalace balíčku go-sqlite3

3. Vytvoření testovací databáze používané demonstračními příklady

4. Kostra aplikace, která se připojí k relační databázi

5. Specifikace ovladače databáze i způsobu připojení k databázi

6. Základní typ dotazu – query

7. Typové konverze a hlášení chyb ve chvíli, kdy konverzi nelze provést

8. Datový typ Customer

9. Vylepšení předchozího příkladu – použití ukazatele na prvky datové struktury

10. Dotaz s parametry

11. Víceřádkové dotazy

12. Přidání nového zákazníka do databáze

13. Vymazání zákazníka z databáze

14. ORM v programovacím jazyce Go

15. Získání seznamu všech zákazníků

16. Specifikace jména sloupce v databázové tabulce

17. Vytvoření nového zákazníka přes ORM

18. Vymazání zákazníka přes ORM

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a relační databáze

Již v úvodních částech seriálu o programovacím jazyce Go jsme si řekli, že se tento jazyk velmi často a s úspěchem používá pro implementaci různých webových služeb a mikroslužeb (této problematice jsme se ostatně věnovali i minule). Ovšem mnohé služby pochopitelně potřebují používat nějakou formu databáze pro perzistentní data. Může se jednat o relační databáze, dokumentové databáze, grafové databáze, objektové databáze atd. Dnes si ukážeme, jakými způsoby je možné z programovacího jazyka Go přistupovat k relačním databázím. Pro jednoduchost použijeme databázi SQLite (tato databáze nevyžaduje samostatně běžícího démona), ovšem všechny níže uvedené demonstrační příklady budou pracovat i s jinými relačními databázemi; pouze bude pochopitelně nutné změnit jméno ovladače a řetězec specifikující parametry připojení k databázi (popř. upravit sekci import pro načtení nového balíčku s ovladačem).

Nejprve se seznámíme s nízkoúrovňovým přístupem k relačním databázím. Při použití tohoto přístupu je nutné explicitně zapisovat všechny SQL příkazy, předávat jim parametry a popř. explicitně načítat a zpracovávat jednotlivé záznamy vrácené dotazem SELECT. V některých případech je tento přístup velmi užitečný, protože například umožňuje snadné optimalizace dotazů. Ve druhé části článku si ukážeme přístup odlišný, který spočívá ve využití ORM, tedy mapování struktur psaných v Go se záznamy v databázi.

2. Instalace balíčku go-sqlite3

Ve všech dále popsaných demonstračních příkladech budeme využívat databázi SQLite, pro jejíž úspěšné použití je nutné nainstalovat balíček go-sqlite3. To se provede příkazem go get:

$ go get github.com/mattn/go-sqlite3
Poznámka: instalace tohoto balíčku může trvat poněkud delší dobu, než jsme obvykle u programovacího jazyka Go zvyklí. Je tomu tak z toho důvodu, že se interně volá překladač gcc pro překlad implementace databázového engine.

3. Vytvoření testovací databáze používané demonstračními příklady

Dále je nutné připravit vlastní testovací databázi. Jedná se o velmi zjednodušenou strukturu systému obsahujícího informace o zákaznících (customers), prodávaných výrobcích (products), objednávkách zákazníků (orders) a jednotlivých položek na objednávkách (order_item). Celá databáze bude uložena v souboru pojmenovaném test.db a její struktura bude následující:

create table customers (
  ID      integer primary key asc,
  name     text not null,
  surname    text not null,
  address    text not null,
  country    text not null,
  phone     text not null
);
 
create table products (
  ID      integer primary key asc,
  name     text not null,
  description  text not null,
  price     number(6, 2) not null
);
 
create table orders (
  ID      integer primary key asc,
  customer_id  integer not null,
  sold     datetime not null,
  total     number(6, 2) not null,
  foreign key(customer_id) references customers(ID)
);
 
create table order_item (
  ID      integer primary key asc,
  order_id   integer not null,
  product_id  integer not null,
  quantity   integer not null,
  price     number(6,2) not null,
  foreign key(order_id) references orders(ID),
  foreign key(product_id) references products(ID)
);
Poznámka: ve skutečnosti dnes využijeme pouze první a částečně i druhou tabulku, ovšem v navazující části tohoto seriálu již budeme používat všechny tabulky, včetně deklarovaných vazeb mezi nimi.

Dále naši jednoduchou databázi naplníme testovacími daty:

insert into customers (id, name, surname, address, country, phone) values (0, 'Maria', 'Anders', 'Berlin', 'Germany', '030-0074321');
insert into customers (id, name, surname, address, country, phone) values (1, 'Ana', 'Trujillo', 'México D.F.', 'Mexico', '(5) 555-4729');
insert into customers (id, name, surname, address, country, phone) values (2, 'Antonio', 'Moreno', 'México D.F.', 'Mexico', '(5) 555-3932');
insert into customers (id, name, surname, address, country, phone) values (3, 'Thomas', 'Hardy', 'London', 'UK', '(171) 555-7788');
insert into customers (id, name, surname, address, country, phone) values (4, 'Christina', 'Berglund', 'Luleå', 'Sweden', '0921-12 34 65');
 
insert into products (id, name, description, price) values (0, 'Matice M5', 'DIN 934', 0.25);
insert into products (id, name, description, price) values (1, 'Matice M5 nízká', 'DIN 439', 0.15);
insert into products (id, name, description, price) values (2, 'Matice M5 dlouhá', 'DIN 6334', 1.50);
insert into products (id, name, description, price) values (3, 'Soustruh', 'S2-B', 10000.00);
 
insert into orders (id, customer_id, sold, total) values (0, 0, CURRENT_TIMESTAMP, 10025);
insert into orders (id, customer_id, sold, total) values (1, 1, CURRENT_TIMESTAMP, 150);
 
insert into order_item (id, order_id, product_id, quantity, price) values (0, 0, 0, 100, 25);
insert into order_item (id, order_id, product_id, quantity, price) values (1, 0, 3, 1, 10000);
insert into order_item (id, order_id, product_id, quantity, price) values (2, 1, 2, 100, 150);

Vytvoření databázového schématu a vložení testovacích dat můžeme provést například tímto skriptem:

#!/bin/sh
 
DATABASE=test.db
 
SCRIPT_DIR="$( cd "$( dirname "$0" )" && pwd )"
 
cat "${SCRIPT_DIR}/schema.sql" | sqlite3 "${SCRIPT_DIR}/${DATABASE}"
cat "${SCRIPT_DIR}/test_data.sql" | sqlite3 "${SCRIPT_DIR}/${DATABASE}"

Obsah databáze je možné otestovat přímo z příkazové řádky interpretrem sqlite3:

$ sqlite3 test.db 
SQLite version 3.20.1 2017-08-24 16:21:36
Enter ".help" for usage hints.
 
sqlite> select * from customers;
0|Maria|Anders|Berlin|Germany|030-0074321
1|Ana|Trujillo|México D.F.|Mexico|(5) 555-4729
2|Antonio|Moreno|México D.F.|Mexico|(5) 555-3932
3|Thomas|Hardy|London|UK|(171) 555-7788
4|Christina|Berglund|Luleå|Sweden|0921-12 34 65
 
sqlite> select * from products;
0|Matice M5|DIN 934|0.25
1|Matice M5 nízká|DIN 439|0.15
2|Matice M5 dlouhá|DIN 6334|1.5
3|Soustruh|S2-B|10000
 
sqlite> select customers.name, orders.total, orders.sold from orders join customers on orders.customer_id=customers.id;
Maria|10025|2019-10-20 13:32:28
Ana|150|2019-10-20 13:32:28
 
sqlite>

4. Kostra aplikace, která se připojí k relační databázi

V této chvíli již máme vše připraveno pro vytvoření základní kostry aplikace, která pouze inicializuje databázový ovladač a dále se pokusí navázat připojení k databázi. Kostra takového příkladu může vypadat následovně (podrobnosti budou vysvětleny pod zdrojovým kódem):

package main
 
import (
    "database/sql"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
func main() {
    connections, err := sql.Open("sqlite3", "./test.db")
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
}

Povšimněte si, že musíme importovat i balíček go-sqlite3, ovšem nikde nevoláme žádnou funkci deklarovanou v tomto balíčku ani nepoužíváme žádnou jeho konstantu či proměnnou. Aby překladač nenahlásil chybnou strukturu programu, musíme před jméno balíčku vložit znak _:

_ "github.com/mattn/go-sqlite3"

Další činnost programu je zřejmá:

 1. Program se pokusí inicializovat připojení k lokální databázi s využitím ovladače „sqlite3“
 2. Dále zkontroluje, zda se inicializace připojení podařila s případným ohlášením chyby
 3. A následně zajistí, aby se program od databáze odpojil na konci své činnosti
Poznámka: ve skutečnosti se v případě ovladače pro databázi SQLite skutečně pouze inicializuje „pool“ připojení k databázi a pokud neprovedeme žádnou další operaci (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), nemusíme vlastně ani zjistit, že například soubor s databází vůbec neexistuje.

Tento demonstrační příklad by měl po svém spuštění vypsat přibližně následující (dodejme, že ne zcela čitelné) údaje:

2019/10/20 15:21:52 Connected to database &{0 {./test.db 0xc0000a0020} 0 {0 0} [] map[] 0 0 0xc0000820c0 0xc0000aa120 false map[] map[] 0 0 0 <nil> 0 0 0 0x48bd80}

5. Specifikace ovladače databáze i způsobu připojení k databázi

Předchozí demonstrační příklad byl napsán poměrně rigidně, protože například neumožňoval změnit databázový ovladač ani parametry připojení k databázi. Provedeme tedy jeho nepatrnou úpravu, a to takovým způsobem, aby se ovladač a parametry připojení daly specifikovat na příkazové řádce. Využijeme zde standardní balíček flag, v němž budeme specifikovat jednotlivé parametry i jejich výchozí hodnoty použité ve chvíli, kdy program spustíme bez parametrů (o tomto balíčku jsme se již v seriálu o Go zmiňovali):

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
}
Poznámka: na této kostře budou postaveny všechny další příklady uvedené v dnešním článku.

6. Základní typ dotazu – query

Ve třetím demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné získat (načíst) data z naší testovací databáze. Jak jsme si již řekli v úvodním textu, použijeme nejprve nízkoúrovňový přístup, v němž budeme muset napsat celý SQL dotaz a posléze zpracovat jeho výsledky. Po připojení k databázi můžeme jednoduchý dotaz bez parametrů vytvořit následujícím způsobem – metodou Query:

rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")

Výsledkem tohoto příkazu je buď objekt typu Rows nebo objekt obsahující informace o chybě, kterou bychom měli v každém případě zkontrolovat:

if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

Objekt typu Rows představuje „kurzor“ ukazující na výsledky dotazu. Zpočátku ukazuje před první výsledek; přesun na výsledek další zajistí metoda Next. Dále nesmíme zapomenout na to, že kurzor je zapotřebí uzavřít (ideálně v bloku defer), takže kostra zpracování všech výsledků dotazu by mohla vypadat například následovně:

defer rows.Close()
 
for rows.Next() {
 
  .... čtení jednotlivých záznamů
 
}

Nejtěžší je samotné přečtení záznamů, které je prováděno metodou Rows.Scan a může vypadat takto:

var id int
var name string
var surname string
var address string
var country string
var phone string
 
if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", id, name, surname, address, country, phone)

Povšimněte si, jakým způsobem se explicitně načítají jednotlivé položky každého záznamu. Na rozdíl od JDBC a podobných knihoven je možné všechny položky načíst jediným zavoláním funkce Rows.Scan, které předáme ukazatele na proměnné, které se naplní načtenými daty (samozřejmě si musíme dát pozor na uspořádání položek za sebou; proto je vhodné v příkazu SELECT explicitně vyjmenovat všechny sloupce). Typy proměnných jsou testovány vůči typům sloupců čtené tabulky/tabulek, i když databázový ovladač dokáže provést některé konverze automaticky. V případě, že počet a typ položek není korektní, vrátí se informace o chybě.

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně (jedná se o poměrně dlouhý příklad, zvláště když si uvědomíme, že pouze načte několik záznamů z jediné tabulky):

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
func listOfCustomers(connections *sql.DB) {
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var id int
        var name string
        var surname string
        var address string
        var country string
        var phone string
 
        if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", id, name, surname, address, country, phone)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
    listOfCustomers(connections)
}

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu by se měla zobrazit tabulka se všemi (pěti) záznamy přečtenými z tabulky customers:

2019/10/20 15:23:55 Connected to database &{0 {./test.db 0xc0000a0020} 0 {0 0} [] map[] 0 0 0xc0000820c0 0xc0000aa120 false map[] map[] 0 0 0 <nil> 0 0 0 0x48bd80}
 0 Maria   Anders   Berlin    Germany   030-0074321
 1 Ana    Trujillo  México D.F. Mexico    (5) 555-4729
 2 Antonio  Moreno   México D.F. Mexico    (5) 555-3932
 3 Thomas   Hardy   London    UK      (171) 555-7788
 4 Christina Berglund  Luleå    Sweden    0921-12 34 65

7. Typové konverze a hlášení chyb ve chvíli, kdy konverzi nelze provést

Vyzkoušejme si nyní, co se stane v případě, že schválně změníme typy proměnných, do nichž se načítají jednotlivé záznamy z tabulky. Namísto:

var id int
var name string
var surname string
var address string
var country string
var phone string

Napíšeme:

var id string
var name string
var surname int
var address string
var country string
var phone string

Upravená (či možná lépe řečeno poškozená) varianta demonstračního příkladu bude vypadat takto:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
func listOfCustomers(connections *sql.DB) {
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var id string
        var name string
        var surname int
        var address string
        var country string
        var phone string
 
        if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
        fmt.Printf("%2s %-10s %d %-12s %-12s %s\n", id, name, surname, address, country, phone)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
    listOfCustomers(connections)
}

Po spuštění se ve chvíli, kdy se pokusíme zpracovat první záznam, objeví následující chyba:

2019/10/20 15:38:41 sql: Scan error on column index 2, name "surname": converting driver.Value type string ("Anders") to a int: invalid syntax
exit status 1
Poznámka: povšimněte si, že SQL subsystém neměl problém s tím, že ID načítáme do proměnné typu řetězec, protože tuto konverzi je možné bez problémů provést automaticky. Ovšem konverze řetězce „Anders“ na celé číslo už pochopitelně možná není a proto byla detekována a vrácena chyba.

8. Datový typ Customer

V praktických aplikacích většinou budeme chtít načíst data z tabulky (či ze spojených tabulek) do řezu datových struktur. V našem případě (tabulka customers) se bude jednat o strukturu, která je v programovacím jazyce Go definována následujícím způsobem:

type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
Poznámka: povšimněte si, že typ prvků této struktury přímo odpovídá struktuře tabulky, alespoň do té míry, do jaké to umožňuje SQL a typový systém programovacího jazyka Go:
create table customers (
  ID      integer primary key asc,
  name     text not null,
  surname    text not null,
  address    text not null,
  country    text not null,
  phone     text not null
);

Nyní vytvoříme funkci určenou pro načtení a vrácení seznamu všech zákazníků. Tato funkce bude vracet řez (slice) s načtenými zákazníky, popř. objekt s informacemi o chybě, která při práci s databází nastala:

func readListOfCustomers(connections *sql.DB) ([]Customer, error) {
    ...
    ...
    ...
}

Načtení a zpracování zákazníků bude probíhat naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozích dvou demonstračních příkladech; pouze budeme načítaná data ukládat do datové struktury typu Customer, kterou posléze připojíme k vytvářenému řezu:

for rows.Next() {
    var id int
    var name string
    var surname string
    var address string
    var country string
    var phone string
 
    if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
        return customers, err
    }
    customers = append(customers, Customer{id, name, surname, address, country, phone})
}

Zajímavý trik použijeme po načtení všech záznamů – pomocí metody Rows.Err() zjistíme, zda v průběhu načítání nedošlo k chybě:

if err := rows.Err(); err != nil {
    return customers, err
}

Další postup je již snadný, takže si ukažme úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func readListOfCustomers(connections *sql.DB) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var id int
        var name string
        var surname string
        var address string
        var country string
        var phone string
 
        if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, Customer{id, name, surname, address, country, phone})
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    customers, err := readListOfCustomers(connections)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

Výsledek, který získáme po spuštění tohoto příkladu:

 0 Maria   Anders   Berlin    Germany   030-0074321
 1 Ana    Trujillo  México D.F. Mexico    (5) 555-4729
 2 Antonio  Moreno   México D.F. Mexico    (5) 555-3932
 3 Thomas   Hardy   London    UK      (171) 555-7788
 4 Christina Berglund  Luleå    Sweden    0921-12 34 65

9. Vylepšení předchozího příkladu – použití ukazatele na prvky datové struktury

Předchozí příklad byl ve skutečnosti zbytečně složitý, protože jsme v něm používali pomocné lokální proměnné použité pouze pro načtení jednotlivých záznamů a pro jejich následnou konverzi do datové struktury Customer:

var id int
var name string
var surname string
var address string
var country string
var phone string
 
if err := rows.Scan(&id, &name, &surname, &address, &country, &phone); err != nil {
    return customers, err
}
customers = append(customers, Customer{id, name, surname, address, country, phone})

Ve skutečnosti není nutné tyto lokální proměnné používat, protože můžeme využít jedné poněkud méně známé vlastnosti programovacího jazyka Go (o které jsme se již v tomto seriálu zmínili) – v Go je totiž možné získat ukazatel na prvek datové struktury. A právě tento ukazatel (přesněji ukazatele) můžeme předat do metody Rows.Scan() a zjednodušit tak výše uvedené řádky na:

var customer Customer
 
if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
    return customers, err
}
customers = append(customers, customer)

Upravený zdrojový kód příkladu je tedy o několik programových řádků kratší:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func readListOfCustomers(connections *sql.DB) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var customer Customer
 
        if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, customer)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    customers, err := readListOfCustomers(connections)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}
Poznámka: výsledek běhu tohoto příkladu je naprosto shodný s předchozím příkladem, takže si ho zde nebudeme uvádět.

10. Dotaz s parametry

Prozatím jsme používali velmi jednoduchou formu dotazu (query), v níž se nevyskytoval žádný parametr, takže se celý dotaz mohl vložit do řetězce (řetězcového literálu):

rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")

V praxi se ovšem pochopitelně setkáme s dotazy, v nichž se nějaký parametr vyskytuje. V takovém případě není vhodné a už vůbec ne bezpečné se snažit sestavit řetězec s dotazem programově (už jen z toho důvodu, že je nutné řešit „escapování“ speciálních znaků, zabránit útokům typu SQL injection apod.). Namísto toho se do místa, v němž se má vyskytovat parametr, vloží znak otazníku a metoda Query se doplní o potřebný počet parametrů. Pokud například budeme potřebovat získat seznam zákazníků pouze z jediné země (country), může složení a spuštění dotazu vypadat následovně:

rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers WHERE country=? ORDER BY id", country)

Zbytek programu může zůstat nezměněn:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func customersFromCountry(connections *sql.DB, country string) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers WHERE country=? ORDER BY id", country)
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var customer Customer
 
        if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, customer)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    customers, err := customersFromCountry(connections, "Mexico")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

Podobně můžeme vytvořit funkci vracející všechny výrobky, jejichž cena se pohybuje v zadaných mezích:

rows, err := connections.Query("SELECT id, name, description, price FROM products WHERE price between ? and ? ORDER BY id", min, max)

Celý příklad:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Product struct {
    Id     int
    Name    string
    Description string
    Price    float32
}
 
func productsWithPriceBetween(connections *sql.DB, min float32, max float32) ([]Product, error) {
    products := []Product{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, description, price FROM products WHERE price between ? and ? ORDER BY id", min, max)
    if err != nil {
        return products, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var product Product
 
        if err := rows.Scan(&product.Id, &product.Name, &product.Description, &product.Price); err != nil {
            return products, err
        }
        products = append(products, product)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return products, err
    }
    return products, nil
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    products, err := productsWithPriceBetween(connections, 0.0, 2.0)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, product := range products {
        fmt.Printf("%2d %-20s %-10s %f\n", product.Id, product.Name, product.Description, product.Price)
    }
}

11. Víceřádkové dotazy

Zápis dlouhých dotazů (query) na jediném řádku je většinou dosti nečitelný, což si můžeme ukázat na následujícím (vlastně stále velmi jednoduchém) dotazu:

    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers WHERE country=? ORDER BY id", country)

Výhodnější je v tomto případě použít takzvané „raw“ řetězce, které jsou zapisovány do zpětných apostrofů a mohou obsahovat i konce řádků:

    rows, err := connections.Query(`
SELECT id, name, surname, address, country, phone
 FROM customers
 WHERE country=?
 ORDER BY id`, country)

Úprava příkladu používajícího „raw“ řetězce je snadná a přímočará:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func customersFromCountry(connections *sql.DB, country string) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query(`
SELECT id, name, surname, address, country, phone
 FROM customers
 WHERE country=?
 ORDER BY id`, country)
 
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var customer Customer
 
        if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, customer)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    customers, err := customersFromCountry(connections, "Mexico")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}
Poznámka: výsledky si opět nemusíme uvádět, protože se neliší od předchozích kapitol.

12. Přidání nového zákazníka do databáze

Dotazy (query) se tvořily metodou DB.Query, ovšem pro manipulaci s daty (přidání, vymazání, úprava) se používá metoda DB.Prepare. I této metodě se předá řetězec s SQL příkazem, který opět může obsahovat měnitelné parametry:

statement, err := connections.Prepare("INSERT INTO customers(name, surname, address, country, phone) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)")

Parametry (jejich konkrétní hodnoty) se příkazu předají při spuštění příkazu metodou Exec:

_, err = statement.Exec(customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)

V dalším demonstračním příkladu je použit výše uvedený SQL příkaz INSERT pro přidání nového zákazníka do databáze. Povšimněte si, že nemusíme specifikovat ID zákazníka, protože se jedná o automaticky generovaný primární klíč:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func addNewCustomer(connections *sql.DB, customer Customer) error {
    statement, err := connections.Prepare("INSERT INTO customers(name, surname, address, country, phone) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)")
    if err != nil {
        return err
    }
    defer statement.Close()
 
    _, err = statement.Exec(customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    return err
}
 
func readListOfCustomers(connections *sql.DB) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var customer Customer
 
        if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, customer)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func printAllCustomers(connections *sql.DB) {
    customers, err := readListOfCustomers(connections)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    fmt.Println("Original list")
    printAllCustomers(connections)
 
    addNewCustomer(connections, Customer{6, "Franta", "Vomáčka", "Horní dolní", "CR", "603 123 456"})
 
    fmt.Println("\nNew list")
    printAllCustomers(connections)
}

13. Vymazání zákazníka z databáze

Prakticky stejným přístupem je možné zákazníka z databáze vymazat:

statement, err := connections.Prepare("DELETE FROM customers WHERE id=?")
_, err = statement.Exec(id)

Povšimněte si, že v tomto případě zákazníka specifikujeme pomocí jeho ID, tedy primárního klíče.

Operace UPDATE by vypadala podobně, jako obě popsané operace INSERT a DELETE, takže si ji zde nemusíme uvádět.

Poznámka: v praxi by se ovšem jednalo o složitější operaci, která by vyžadovala kaskádní vymazání objednávek atd.

Celý příklad, po jehož spuštění se z databáze odstraní zákazník s ID=1:

package main
 
import (
    "database/sql"
    "flag"
    "fmt"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func addNewCustomer(connections *sql.DB, customer Customer) error {
    statement, err := connections.Prepare("INSERT INTO customers(name, surname, address, country, phone) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)")
    if err != nil {
        return err
    }
    defer statement.Close()
 
    _, err = statement.Exec(customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    return err
}
 
func deleteCustomer(connections *sql.DB, id int) error {
    statement, err := connections.Prepare("DELETE FROM customers WHERE id=?")
    if err != nil {
        return err
    }
    defer statement.Close()
 
    _, err = statement.Exec(id)
    return err
}
 
func readListOfCustomers(connections *sql.DB) ([]Customer, error) {
    customers := []Customer{}
 
    rows, err := connections.Query("SELECT id, name, surname, address, country, phone FROM customers ORDER BY id")
    if err != nil {
        return customers, err
    }
    defer rows.Close()
 
    for rows.Next() {
        var customer Customer
 
        if err := rows.Scan(&customer.Id, &customer.Name, &customer.Surname, &customer.Address, &customer.Country, &customer.Phone); err != nil {
            return customers, err
        }
        customers = append(customers, customer)
    }
    if err := rows.Err(); err != nil {
        return customers, err
    }
    return customers, nil
}
 
func printAllCustomers(connections *sql.DB) {
    customers, err := readListOfCustomers(connections)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    connections, err := sql.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("Can not connect to data storage", err)
    }
    defer connections.Close()
 
    log.Printf("Connected to database %v", connections)
 
    fmt.Println("Original list")
    printAllCustomers(connections)
 
    deleteCustomer(connections, 1)
 
    fmt.Println("\nNew list")
    printAllCustomers(connections)
}

14. ORM v programovacím jazyce Go

Všechny výše uvedené demonstrační příklady jsou poměrně dlouhé, zvláště když si uvědomíme, že prováděné operace jsou ve skutečnosti značně primitivní. Je to způsobeno tím, že jsme použili přímo SQL dotazy/příkazy a namapování na datové struktury Go byly provedeny ručně. Existuje však – podobně jako v mnoha dalších programovacích jazycích – možnost automatického namapování datových struktur Go na záznamy uložené v databázi. Jedná se o známou technologii ORM, která je v případě Go implementována například v knihovně GORM. Tu je nutné nejprve nainstalovat příkazem:

$ go get -u github.com/jinzhu/gorm

Dnes si ukážeme jen základní možnosti použití této knihovny; podrobnosti a složitější příklady budou uvedeny příště.

15. Získání seznamu všech zákazníků

První příklad, v němž knihovnu GORM použijeme, po svém spuštění přečte seznam všech zákazníků a vypíše ho na standardní výstup. Rozdílů oproti předchozím příkladům je hned několik:

 1. Připojení k databázi je realizováno funkcígorm.Open.
 2. Dále se zajistí automatické namapování datové strukturyCustomer na příslušnou databázovou tabulku.
 3. Nalezení všech zákazníků (bez dalších výběrových kritérií) zajišťuje metodaFind, které se předá řez, jenž bude naplněn načtenými daty.

Další operace nejsou v tomto jednoduchém příkladu zapotřebí, takže se jedná o dosti citelné zkrácení zdrojového kódu:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/jinzhu/gorm"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    db, err := gorm.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("failed to connect database")
    }
    defer db.Close()
 
    db.AutoMigrate(&Customer{})
 
    var customers []Customer
    db.Find(&customers)
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

16. Specifikace jména sloupce v databázové tabulce

Po spuštění předchozího příkladu jste si mohli všimnout, že se korektně nevyplnily údaje v položce Id, protože knihovna GORM nespárovala jméno položky v datové struktuře Customer a jméno sloupce v tabulce customers. Oba zmíněné identifikátory se mohou v praxi lišit, takže je nutné správné namapování zajistit explicitně. To se provede následovně:

type Customer struct {
    Id   int `gorm:"Column:ID"`
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}

Zbytek zdrojového kódu příkladu již může zůstat beze změny:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/jinzhu/gorm"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int `gorm:"Column:ID"`
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    db, err := gorm.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("failed to connect database")
    }
    defer db.Close()
 
    db.AutoMigrate(&Customer{})
 
    var customers []Customer
    db.Find(&customers)
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

17. Vytvoření nového zákazníka přes ORM

S využitím ORM velmi snadno vytvoříme nového zákazníka, a to pouze pomocí dvou programových řádků kódu:

customer := Customer{Name: "Franta", Surname: "Vomáčka", Address: "Horní dolní", Country: "CR", Phone: "603 123 456"}
db.Create(&customer)
Poznámka: opět platí, že některé záznamy bude nutné vytvářet složitějším způsobem, protože se zápis bude provádět do několika tabulek. Ovšem prozatím nám bude dostačovat takto jednoduchá operace se zápisem do jediné tabulky.

Ve skutečnosti však budeme muset příklad ještě nepatrně upravit, a to konkrétně tak, že specifikujeme, že položka Id je namapována na primární klíč tabulky a bude se tedy vytvářet automaticky:

type Customer struct {
    Id   int `gorm:"Column:ID;PRIMARY_KEY"`
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}

Pokud tuto úpravu neprovedete, bude se při pokusu o vytvoření nového zákazníka vypisovat chyba, že Id není unikátní.

Upravený demonstrační příklad může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/jinzhu/gorm"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int `gorm:"Column:ID;PRIMARY_KEY"`
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    db, err := gorm.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("failed to connect database")
    }
    defer db.Close()
 
    db.AutoMigrate(&Customer{})
 
    customer := Customer{Name: "Franta", Surname: "Vomáčka", Address: "Horní dolní", Country: "CR", Phone: "603 123 456"}
    db.Create(&customer)
 
    var customers []Customer
    db.Find(&customers)
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

18. Vymazání zákazníka přes ORM

A konečně se podívejme na to, jak lze zákazníka z tabulky customers vymazat. Je to poměrně snadné, protože nám bude (alespoň v tomto případě) postačovat specifikovat pouze Id zákazníka:

skoleni

customer := Customer{Id: 1}
db.Delete(&customer)

Tento přístup má jednu vážnou nevýhodu – pokud se pokusíme vymazat zákazníka s Id=0, dojde ve skutečnosti k vymazání celé tabulky. Je tomu tak z toho důvodu, že nula je „nulovou hodnotou“ pro typ int a při použití db.Delete() má nulová hodnota stejný význam, jakoby atribut nebyl vůbec vyplněn – interně se totiž vůbec nepřidá do klauzule WHERE:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/jinzhu/gorm"
    _ "github.com/mattn/go-sqlite3"
    "log"
)
 
type Customer struct {
    Id   int `gorm:"Column:ID;PRIMARY_KEY"`
    Name  string
    Surname string
    Address string
    Country string
    Phone  string
}
 
func main() {
    dbDriver := flag.String("dbdriver", "sqlite3", "database driver specification")
    storageSpecification := flag.String("storage", "./test.db", "storage specification")
    flag.Parse()
 
    db, err := gorm.Open(*dbDriver, *storageSpecification)
    if err != nil {
        log.Fatal("failed to connect database")
    }
    defer db.Close()
 
    db.AutoMigrate(&Customer{})
 
    customer := Customer{Id: 1}
    db.Delete(&customer)
 
    var customers []Customer
    db.Find(&customers)
    for _, customer := range customers {
        fmt.Printf("%2d %-10s %-10s %-12s %-12s %s\n", customer.Id, customer.Name, customer.Surname, customer.Address, customer.Country, customer.Phone)
    }
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně čtyři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_basic_connection.go připojení k databázi https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/01_ba­sic_connection.go
2 02_connection_params.go specifikace databázového ovladače a řetězce s připojovacími informacemi https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/02_con­nection_params.go
3 03_customers.go získání seznamu zákazníků z databáze https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/03_cus­tomers.go
4 04_type_checking.go kontrola datových typů a datové konverze při načítání https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/04_ty­pe_checking.go
5 05_customer_type.go uživatelský datový typ Customer https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/05_cus­tomer_type.go
6 06_pointer_to_struct_item.go využití ukazatele na prvky struktury pro zjednodušení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/06_po­inter_to_struct_item.go
7 07_query_parameter.go databázový dotaz s parametry, první varianta https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/07_qu­ery_parameter.go
8 08_query_parameter2.go databázový dotaz s parametry, druhá varianta https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/08_qu­ery_parameter2.go
9 09_query_in_raw_string.go použití takzvaných „raw“ řetězců https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/09_qu­ery_in_raw_string.go
10 10_insert_customer.go přidání nového zákazníka do databáze https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/10_in­sert_customer.go
11 11_delete_customer.go vymazání zákazníka z databáze https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/11_de­lete_customer.go
12 12_gorm_basics.go základy použití knihovny GORM https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/12_gor­m_basics.go
13 13_column_name.go specifikace jména sloupce v databázové tabulce https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/13_co­lumn_name.go
14 14_create_customer_improper.go přidání nového zákazníka přes ORM (GORM), nevalidní varianta https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/14_cre­ate_customer_improper.go
15 15_create_customer_proper.go přidání nového zákazníka přes ORM (GORM), validní varianta https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/15_cre­ate_customer_proper.go
16 16_delete_customer.go vymazání zákazníka přes ORM (GORM) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/16_de­lete_customer.go
       
17 create_database.sh skript pro vytvoření testovací databáze https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/cre­ate_database.sh
18 schema.sql schéma testovací databáze https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/sche­ma.sql
19 test_data.sql vstupní data pro testovací databázi https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article39/tes­t_data.sql

20. Odkazy na Internetu

 1. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 2. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 3. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 4. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 5. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 6. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 7. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 8. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 9. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 10. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 11. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 12. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 13. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 14. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 15. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 16. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 17. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 18. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 19. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 20. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 21. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 22. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 23. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 24. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 25. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 26. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 27. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 28. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 29. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 30. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 31. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 32. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 33. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 34. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 35. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 36. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 37. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 38. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 39. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 40. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 41. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 42. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 43. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 44. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 45. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 46. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 47. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 48. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 49. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 50. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 51. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 52. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 53. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 54. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 55. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 56. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 57. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 58. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 59. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 60. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 61. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 62. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 63. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 64. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 65. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 66. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 67. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 68. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 69. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 70. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 71. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 72. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 73. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 74. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 75. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 76. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 77. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 78. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 79. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 80. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 81. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 82. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 83. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 84. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 85. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 86. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 87. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 88. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 89. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 90. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 91. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 92. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 93. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 94. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 95. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 96. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 97. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 98. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 99. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 100. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 101. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 102. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 103. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 104. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 105. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 106. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 107. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 108. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 109. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 110. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 111. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 112. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 113. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 114. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 115. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 116. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 117. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 118. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 119. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 120. GoConvey
  http://goconvey.co/
 121. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 122. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 123. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 124. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 125. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 126. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 127. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 128. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 129. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 130. YAML
  https://yaml.org/
 131. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 132. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 133. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 134. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 135. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 136. Introducing JSON
  http://json.org/
 137. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 138. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 139. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 140. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 141. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 142. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 143. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 144. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 145. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 146. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 147. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 148. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 149. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 150. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 151. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 152. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 153. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 154. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 155. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 156. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 157. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 158. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 159. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 160. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 161. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 162. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 163. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 164. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 165. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 166. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 167. GoDoc
  https://godoc.org/
 168. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 169. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 170. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 171. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 172. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 173. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 174. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 175. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 176. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 177. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 178. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 179. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 180. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 181. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 182. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 183. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 184. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 185. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 186. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 187. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 188. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 189. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 190. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 191. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 192. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 193. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 194. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 195. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 196. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 197. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 198. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 199. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 200. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 201. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 202. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 203. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 204. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 205. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 206. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 207. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 208. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 209. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 210. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 211. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 212. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 213. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 214. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 215. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 216. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 217. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 218. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 219. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 220. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 221. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 222. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 223. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 224. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 225. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 226. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 227. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 228. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 229. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 230. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 231. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 232. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 233. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 234. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 235. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 236. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 237. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 238. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 239. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 240. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 241. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 242. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 243. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 244. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 245. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 246. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 247. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 248. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 249. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 250. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 251. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 252. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 253. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 254. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 255. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 256. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 257. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 258. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 259. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 260. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 261. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 262. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 263. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 264. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 265. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 266. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 267. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 268. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 269. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go