Hlavní navigace

Tvorba webových aplikací v Go s využitím projektu Gorilla web toolkit

15. 10. 2019
Doba čtení: 48 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Jazyk Go se často používá pro tvorbu webových aplikací popř. služeb a mikroslužeb s REST API. Pro tvorbu těchto typů aplikací je určen především balíček net/http, který je ovšem možné rozšířit dalšími balíčky.

Obsah

1. Tvorba webových aplikací v Go s využitím projektu Gorilla web toolkit

2. Gorilla web toolkit není webový framework

3. Instalace balíčku gorilla/mux

4. Jednoduchý HTTP server postavený nad standardním balíčkem net/http

5. Jak číst zprávy vypisované nástrojem curl?

6. HTTP server používající balíček gorilla/mux

7. Specifikace HTTP metody pro jednotlivé handlery

8. Nastavení nové hodnoty čítače pomocí HTTP metody PUT

9. Kostra vylepšené REST API služby – správa (databáze) osob

10. Předávání dat s využitím formátu JSON

11. Realizace jednotlivých částí služby

12. Otestování všech nově implementovaných operací

13. Omezení znaků, které se mohou nacházet v ID osob

14. Specifikace hlaviček dotazů, které budou akceptovány

15. Otestování nové varianty služby

16. Služby s více přístupovými body a použití podsměrovačů (subrouter)

17. Přidání mezivrstev do řetězce zpracování požadavku – middleware

18. Poslední varianta jednoduché REST API služby

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba webových aplikací v Go s využitím projektu Gorilla web toolkit

Již několikrát jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go setkali s tvrzením, že se tento jazyk poměrně často používá pro tvorbu webových aplikací (resp. přesněji řečeno především pro jejich backend) a taktéž pro vytváření služeb a mikroslužeb s rozhraním REST API (popř. s dalšími rozhraními – STOMP atd.). Již v základní sadě standardních knihoven nalezneme balíček pojmenovaný net/http, který sám o sobě postačuje pro vytvoření plnohodnotného HTTP či HTTPS serveru. Ovšem možnosti tohoto balíčku nemusí být ve všech případech dostatečné, zejména ve chvíli, kdy je REST API realizované službou rozsáhlejší, popř. když se v URI vyskytuje specifikace většího množství prostředků (resources). A právě v těchto situacích je vhodné využít dalších knihoven, které pro Go vznikly a které na net/http navazují. Jednou z těchto knihoven je i gorilla/mux, která je součástí většího celku nazvaného Gorilla web toolkit.

Některými možnostmi nabízenými výše zmíněnou knihovnou gorilla/mux se budeme zabývat v dnešním článku, v němž si ukážeme i několik demonstračních příkladů založených právě na této knihovně. Bude se jednat o implementace jednoduchých (mikro)služeb.

Poznámka: problematiku mikroslužeb jsme si ve stručnosti představili v samostatně vycházejícím miniseriálu:
 1. Mikroslužby: moderní aplikace využívající známých konceptů
  https://www.root.cz/clanky/mikrosluzby-moderni-aplikace-vyuzivajici-znamych-konceptu/
 2. Způsoby uložení dat v aplikacích založených na mikroslužbách
  https://www.root.cz/clanky/zpusoby-ulozeni-dat-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/
 3. Posílání zpráv v aplikacích založených na mikroslužbách
  https://www.root.cz/clanky/posilani-zprav-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/
 4. Použití nástroje Apache Kafka v aplikacích založených na mikroslužbách
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-apache-kafka-v-aplikacich-zalozenych-na-mikrosluzbach/
 5. Nástroje a služby využívané při nasazování mikroslužeb
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-a-sluzby-vyuzivane-pri-nasazovani-mikrosluzeb/
 6. Prechod hostingu na mikroslužby: cesta zlyhaní a úspechov
  https://www.root.cz/clanky/prechod-hostingu-na-mikrosluzby-cesta-zlyhani-a-uspechov/
 7. Mikroslužby založené na REST API
  https://www.root.cz/clanky/mikrosluzby-zalozene-na-rest-api/

2. Gorilla web toolkit není webový framework

Samotní tvůrci projektu Gorilla web toolkit říkají, že se nejedná o ucelený webový framework, ale spíše o sadu užitečných knihoven, které lze použít společně s dalšími standardními knihovnami (net/http, text/template), ale i s knihovnami, jež je nutné nejdříve nainstalovat. A skutečně – dnes využijeme jen jediný modul z celého projektu Gorilla web toolkit – knihovnu gorilla/mux, a to bez toho, abychom se museli vzdát možností nabízených ostatními knihovnami. Nic nám přitom nebrání, aby zbytek aplikace používal nějaký šablonovací nástroj, jiný nástroj pro logování, řešení pro MVC atd. atd.

3. Instalace balíčku gorilla/mux

Tato kapitola bude velmi stručná, protože samotná instalace balíčku gorilla/mux je stejně snadná a bezproblémová jako instalace jakéhokoli jiného balíčku určeného pro programovací jazyk Go. V případě, že se nepoužije systém modulů, provede se instalace následujícím příkazem:

$ go get github.com/gorilla/mux

Pokud používáte systém modulů (Go 1.11, 1.12 nebo 1.13), je nutné nejdříve moduly pro danou aplikaci správně inicializovat:

$ go mod init jméno_aplikace_či_balíčku

Následně do libovolného zdrojového kódu aplikace přidejte import modulu a použijte některou jeho funkci, například funkci pro vytvoření nového směrovače:

import "github.com/gorilla/mux"
 
mux.NewRouter()

Při prvním překladu aplikace se příslušný modul automaticky stáhne a inicializuje v adresářové struktuře používané moduly:

$ go build jméno_aplikace_či_balíčku

4. Jednoduchý HTTP server postavený nad standardním balíčkem net/http

Nejprve si ukažme (resp. přesněji řečeno připomeňme), jakým způsobem se vytváří webové servery či služby založené na REST API s využitím standardního balíčku net/http. Implementovaný HTTP server, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/01_sim­ple_http_server.go, bude obsluhovat pouze dva koncové body „/“ a „/counter“. V prvním případě se vrátí konstantní odpověď „Hello world!“ následovaná koncem řádku, ve druhém případě se pak vrátí hodnota čítače, který je s každým novým požadavkem zvýšen o jedničku. Samotný čítač je zvýšen uvnitř mutexu:

package main
 
import (
    "fmt"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "sync"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    mutex.Lock()
    counter++
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
    mutex.Unlock()
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", mainEndpoint)
    http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, nil)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}
Poznámka: mutex můžete otevřít i v bloku defer, což je pro programy psané v Go idiomatičtější řešení:
func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    mutex.Lock()
    defer mutex.Unlock()
    counter++
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
}

Povšimněte si, jakým způsobem byly koncové body navázány na příslušné handlery, tj. obslužné funkce:

http.HandleFunc("/", mainEndpoint)
http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

Právě deklarace handlerů a jejich navázání na koncové body je v případě použití balíčku gorilla/mux vyřešena odlišným způsobem, jak si to ostatně ukážeme v navazujících kapitolách.

Otestování činnosti této aplikace je jednoduché a postačí nám k tomu univerzální nástroj curl. Nejprve vyzkoušíme, zda server dokáže odpovědět na jednoduchý požadavek / (metoda GET):

$ curl localhost:8080
Hello world!

A následně otestujeme i to, zda a jak korektně se mění hodnota čítače:

$ curl localhost:8080/counter
Counter: 1
 
$ curl localhost:8080/counter
Counter: 2

5. Jak číst zprávy vypisované nástrojem curl?

V případě, že nástroj curl spustíme bez přepínače -v, bude vypisovat pouze samotná těla odpovědí serveru, popř. základní chybová hlášení. Většinou ovšem potřebujeme znát podrobnější informace, a to jak o poslaném požadavku (request), tak i případné odpovědi serveru (response). Z tohoto důvodu se používá již výše zmíněný přepínač -v, který zajistí, že nástroj curl začne vypisovat tři typy zpráv, které velmi snadno rozeznáme podle prvního znaku na každém řádku:

 • Dotaz posílaný od klienta k serveru začíná znakem „>“
 • Odpověď serveru je zobrazena na řádcích, které začínají znakem „<“
 • Ostatní informace o činnosti samotného nástroje curl začínají znakem „*“
 • Tělo odpovědi serveru je zobrazeno v nezměněné podobě, tj. není před ním zobrazen žádný další znak

Jednotlivé typy zpráv jsou patrné i z následujícího pokusu o přístup na adresu localhost:8080/:

$ curl -v localhost:8080
 
* Rebuilt URL to: localhost:8080/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 12 Oct 2019 19:44:14 GMT
< Content-Length: 13
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Hello world!
* Connection #0 to host localhost left intact

Podobné informace získáme i při požadavku na vrácení hodnoty čítače:

$ curl -v localhost:8080/counter
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> GET /counter HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 12 Oct 2019 19:44:17 GMT
< Content-Length: 11
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Counter: 1
* Connection #0 to host localhost left intact

6. HTTP server používající balíček gorilla/mux

Nyní se podívejme na způsob realizace jednoduchého HTTP serveru, který bude používat balíček gorilla/mux. Základní služby poskytované serverem budou stejné, jako v předchozím demonstračním příkladu, což konkrétně znamená, že vrácen bude buď konstantní řetězec, nebo aktuální hodnota čítače. Jediné změny nastanou náhradou následujících dvou řádků s registrací handlerů:

http.HandleFunc("/", mainEndpoint)
http.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

V upraveném zdrojovém kódu demonstračního příkladu použijeme takzvaný směrovač neboli router poskytovaný knihovnou gorilla/mux. Jeho konstrukce může vypadat takto:

router := mux.NewRouter()

Popř. můžeme explicitně specifikovat, zda se budou URI typu /cesta a /cesta/ považovat za shodné či nikoli:

router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)

Dále zaregistrujeme oba handlery, ovšem nyní použijeme metodu router.HandleFunc a nikoli funkci http.HandleFunc (z balíčku net/http):

router.HandleFunc("/", mainEndpoint)
router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)

Nakonec je pochopitelně nutné HTTP server spustit. Povšimněte si, že se nyní využije druhý parametr funkce http.ListenAndServe – již se zde nepředává hodnota nil, ale instance právě nakonfigurovaného směrovače:

err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)

Úplný zdrojový kód upraveného příkladu, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/02_http_ser­ver_with_mux.go, vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "sync"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    mutex.Lock()
    counter++
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
    mutex.Unlock()
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint)
    router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint)
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

Funkcionalitu tohoto příkladu snadno otestujeme, a to opět s využitím nástroje curl:

$ curl -v localhost:8080
 
* Rebuilt URL to: localhost:8080/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 13 Oct 2019 16:25:33 GMT
< Content-Length: 13
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Hello world!
* Connection #0 to host localhost left intact

Otestování funkce čítače:

$ curl -v localhost:8080/counter
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> GET /counter HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 13 Oct 2019 16:25:48 GMT
< Content-Length: 11
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Counter: 1
* Connection #0 to host localhost left intact

7. Specifikace HTTP metody pro jednotlivé handlery

V případě, že u předchozího demonstračního příkladu použijeme jinou HTTP metodu než GET (což je pro nástroj curl výchozí metoda, pokud ovšem nebudeme na server posílat data), bude například čítač stále přístupný. O tom se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit, pokud budeme explicitně specifikovat metodu POST, PUT či dokonce DELETE:

$ curl -v -X POST localhost:8080/counter
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> POST /counter HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 13 Oct 2019 16:31:50 GMT
< Content-Length: 11
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Counter: 2
* Connection #0 to host localhost left intact
 
$ curl -v -X DELETE localhost:8080/counter
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> DELETE /counter HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 13 Oct 2019 16:31:56 GMT
< Content-Length: 11
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Counter: 3
* Connection #0 to host localhost left intact

Takové chování ovšem většinou u služeb postavených nad REST API není ideální, protože s prostředky, které jsou přes API obsluhovány, se provádí různé operace typu CRUD. Samozřejmě je možné i při použití základního balíčku net/http získat jméno použité metody, ovšem nejedná se o ideální řešení. To nám nabízí až balíček gorilla/mux, v němž můžeme omezit volání handleru pouze pro danou metodu. V našem demonstračním příkladu prozatím pouze čteme hodnoty (prostředků) a neměníme je, takže nám postačuje použít metodu GET omezit použití ostatních metod:

router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint).Methods("GET")

Upravený zdrojový kód demonstračního příkladu bude vypadat následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "sync"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func counterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    mutex.Lock()
    counter++
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
    mutex.Unlock()
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/counter", counterEndpoint).Methods("GET")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

Můžeme si ihned otestovat, jak se bude nová služba chovat při použití různých HTTP metod.

Výchozí metoda GET:

$ curl -v localhost:8080/
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:33 GMT
< Content-Length: 13
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Hello world!

Metoda PUT:

$ curl -v -X PUT localhost:8080/
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> PUT / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
< Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:37 GMT
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host localhost left intact

Metoda POST:

$ curl -v -X POST localhost:8080/
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> POST / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
< Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:42 GMT
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host localhost left intact

Metoda DELETE:

$ curl -v -X DELETE localhost:8080/
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> DELETE / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
< Date: Sun, 13 Oct 2019 18:45:45 GMT
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host localhost left intact
Poznámka: povšimněte si, že se hodnota vrátila pouze při použití metody GET. Snaha o použití jiných metod vede k chybovému stavu HTTP/1.1 405 Method Not Allowed, viz též 4×x Client errors (chyba na straně klienta – poslal špatný požadavek).

8. Nastavení nové hodnoty čítače pomocí HTTP metody PUT

Naši prozatím velmi primitivní REST API službu upravíme takovým způsobem, že čítač bude moci být změněn posláním požadavku s HTTP metodou PUT. Nová hodnota čítače by přitom měla být umístěna v těle požadavku, odkud bude přečtena a zpracována. Samotný směrovač nyní bude muset rozlišit mezi přístupem k čítači metodou GET (čtení) a metodou PUT (zápis):

router.HandleFunc("/counter", getCounterEndpoint).Methods("GET")
router.HandleFunc("/counter", setCounterEndpoint).Methods("PUT")

Podívejme se na prozatím značně zjednodušené načtení nové hodnoty čítače z těla požadavku. Pouze pokud tělo požadavku obsahuje řetězec s celým číslem, bude čítač skutečně změněn:

body, err := ioutil.ReadAll(request.Body)
if err == nil {
    number, err := strconv.ParseInt(string(body), 10, 0)
    if err == nil {
        setCounter(int(number))
        fmt.Fprintf(writer, "New counter value: %d\n", counter)
    }
}

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "io/ioutil"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
    "sync"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func getCounterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    mutex.Lock()
    counter++
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
    mutex.Unlock()
}
 
func setCounter(new_value int) {
    mutex.Lock()
    counter = new_value
    mutex.Unlock()
}
 
func setCounterEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    body, err := ioutil.ReadAll(request.Body)
    if err == nil {
        number, err := strconv.ParseInt(string(body), 10, 0)
        if err == nil {
            setCounter(int(number))
            fmt.Fprintf(writer, "New counter value: %d\n", counter)
        } else {
            log.Printf("conversion failed for input string '%s'", string(body))
        }
    } else {
        log.Printf("request body is empty")
    }
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/counter", getCounterEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/counter", setCounterEndpoint).Methods("PUT")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

Otestování nové funkcionality, opět s využitím nástroje curl:

$ curl localhost:8080/counter
Counter: 1
 
$ curl localhost:8080/counter
Counter: 2
 
$ curl -X PUT localhost:8080/counter -d "100"
New counter value: 100
 
$ curl localhost:8080/counter
Counter: 101

9. Kostra vylepšené REST API služby – správa (databáze) osob

V dalších kapitolách budeme postupně rozšiřovat a vylepšovat REST API službu, která bude zajišťovat velmi jednoduchou správu osob. K dispozici budou tyto operace:

# Operace Volání Metoda
1 výpis celé databáze /person GET
2 informace o zvolené osobě /person/ID_OSOBY GET
3 přidání nové osoby do databáze /person/ID_OSOBY POST
4 změna údajů v databázi /person/ID_OSOBY PUT
5 vymazání osoby /person/ID_OSOBY DELETE

Při specifikaci handlerů využijeme toho, že (proměnné) jméno prostředku lze uzavřít do složených závorek:

router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST")
router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT")
router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")

Kostra této služby, prozatím bez implementace jednotlivých operací v handlerech, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "LIST ALL PERSONS\n")
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "GET PERSON\n")
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "CREATE PERSON\n")
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "DELETE PERSON\n")
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST")
    router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT")
    router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

10. Předávání dat s využitím formátu JSON

U mnoha služeb postavených na REST API se data předávají ve formátu JSON. Práci s tímto formátem jsme si již ukázali v předchozích částech tohoto seriálu, takže můžeme relativně snadno naši službu rozšířit takovým způsobem, aby dokázala data o osobách jak posílat, tak i načítat, a to právě ve formátu JSON. Nejdříve je nutné specifikovat, jak se jednotlivé atributy osob převedou na klíče ve formátu JSON. V Go musíme používat velká písmena u všech exportovaných/importovaných atributů, zatímco v JSONu se typicky používají písmena malá. Vyřešení převodu je v tomto případě snadné:

type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}

Posílání dat v těch handlerech, které vrací seznam osob či informace o vybrané osobě, zajistí tento úryvek kódu:

json.NewEncoder(writer).Encode(persons)

Pro jednu osobu pak:

person, found := persons[id]
json.NewEncoder(writer).Encode(person)

Poněkud komplikovanější je získání dat poslaných klientem serveru. Zde je nutné použít JSON dekodér, kterému se předá celé tělo požadavku a následně otestovat, zda se načtení a parsing JSONu podařil či nikoli. V nejjednodušší variantě lze tuto operaci provést následujícím způsobem:

var person Person
err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
if err == nil {
    log.Println("JSON decoded")
    persons[id] = person
} else {
    log.Println(err)
}

11. Realizace jednotlivých částí služby

V demonstrační aplikaci použijeme velmi jednoduchou formu „databáze“, která bude pro jednoduchost tvořena mapou s klíči typu řetězec (ID osoby) a hodnotami typu Person:

type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}

Při inicializaci služby mapu naplníme dvěma záznamy:

func init() {
    persons = make(map[string]Person)
    persons["LT"] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons["RP"] = Person{"Rob", "Pike"}
}

Následují handlery jednotlivých operací, nejdříve pro přečtení a vrácení osoby pro zadané ID. Povšimněte si, jak se přistupuje k parametrům požadavku zadaným v URL:

func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}

Pro přidání nové osoby do databáze je nejdříve nutné získat hodnoty předané klientem v JSON formátu, ovšem pouze v případě, že osoba s daným ID v databázi ještě neexistuje:

func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}

Vymazání osoby z databáze je snadnější:

func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
Poznámka: poslední řádky obou handlerů zajistí, že se klientovi pošle nový obsah databáze.

Úplný zdrojový kód příkladu, do něhož byl přidán i handler pro změnu údajů o osobě, vypadá takto:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}
 
var persons map[string]Person
 
func init() {
    persons = make(map[string]Person)
    persons["LT"] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons["RP"] = Person{"Rob", "Pike"}
}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}
 
func processPersonFromPayload(id string, request *http.Request) {
    var person Person
    err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
    if err == nil {
        log.Println("JSON decoded")
        persons[id] = person
    } else {
        log.Println(err)
    }
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
    id := mux.Vars(request)["id"]
 
    _, found := persons[id]
 
    if found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := mux.Vars(request)["id"]
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id}", createPersonEndpoint).Methods("POST")
    router.HandleFunc("/person/{id}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT")
    router.HandleFunc("/person/{id}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

12. Otestování všech nově implementovaných operací

Nové operace popsané v předchozích kapitolách si otestujeme, opět pomocí nástroje curl. Postupně budou ukázány všechny operace CRUD (create, read, update a delete):

Create:

$ curl -X POST localhost:8080/person/KM -d '{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"}'
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}}

Read:

$ curl localhost:8080/person
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}}

Update:

$ curl -X PUT localhost:8080/person/RP -d '{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}'
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}

Delete:

$ curl -X DELETE localhost:8080/person/LT
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}
Poznámka: alternativně si můžeme informace o osobách uložit do formátu JSON a použít jinou formu přepínače -d:
$ curl -X POST localhost:8080/person/KM -d @ken.json
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"}}
 
$ curl -X PUT localhost:8080/person/RP -d @rp.json
{"KM":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"},"LT":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"RP":{"firstname":"Robert","lastname":"Pike"}}

13. Omezení znaků, které se mohou nacházet v ID osob

Prozatím jsme v ID osoby mohli používat prakticky libovolné znaky, ovšem v praxi tomu tak být nemusí. Pokud například službu upravíme takovým způsobem, že ID osob budou reprezentovány celými čísly (což je obvyklé), změní se nepatrně vlastní „databáze“:

var persons map[int]Person
persons = make(map[int]Person)
persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"}
persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}

Ovšem budeme muset změnit i jednotlivé handlery, aby se akceptovaly jen skutečná ID a nikoli libovolné znaky. Základní omezení znaků ve jméně prostředků můžeme provést již na úrovni knihovny gorilla/mux, a to zcela jednoduše – zapsáním regulárního výrazu v deklaraci URI. Regulární výraz je od jména prostředku oddělen dvojtečkou:

router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST")
router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT")
router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")

Dále vyčleníme funkci pro získání ID z dotazu (prozatím bez složitějších kontrol na rozsah hodnot ID):

func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int {
    id_var := mux.Vars(request)["id"]
    id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0)
    return int(id)
}

V realizaci služby použijeme výše uvedenou funkci retrieveIdRequestParameter pro získání ID ve všech handlerech, kde se s ID osob pracuje:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}
 
var persons map[int]Person
 
func init() {
    persons = make(map[int]Person)
    persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}
}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int {
    id_var := mux.Vars(request)["id"]
    id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0)
    return int(id)
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}
 
func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) {
    var person Person
    err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
    if err == nil {
        log.Println("JSON decoded")
        persons[id] = person
    } else {
        log.Println(err)
    }
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

14. Specifikace hlaviček dotazů, které budou akceptovány

Balíček gorilla/mux umožňuje přesně specifikovat hlavičky HTTP dotazů posílaných klientem, které jsou službou vyžadovány. Můžeme si to ukázat na obvyklé hlavičce „Content-type“, u níž budeme striktně vyžadovat hodnotu „application-json“, pochopitelně ovšem jen u těch metod, v nichž se předávají data (od klienta k serveru). V našem konkrétním případě se jedná o metody POST a PUT určené pro přidání nové osoby, resp. pro úpravu údajů o již existující osobě:

router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")
router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json")
Poznámka: při testování těchto metod si musíme dát pozor na to, že nástroj curl v tomto případě použije odlišnou hodnotu v hlavičce, a to konkrétně hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“. Hlavičku tedy budeme muset specifikovat explicitně.

Nová varianta naší REST API služby se změní jen nepatrně:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}
 
var persons map[int]Person
 
func init() {
    persons = make(map[int]Person)
    persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}
}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int {
    id_var := mux.Vars(request)["id"]
    id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0)
    return int(id)
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}
 
func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) {
    var person Person
    err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
    if err == nil {
        log.Println("JSON decoded")
        persons[id] = person
    } else {
        log.Println(err)
    }
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json")
    router.HandleFunc("/person/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

15. Otestování nové varianty služby

Opět si můžeme službu otestovat, tentokrát ovšem použijeme „ukecaný“ režim nástroje curl zapnutý přepínačem -v. Nejprve se pokusíme vytvořit novou osobu, ovšem neuvedeme hlavičku Content-Type. V tomto případě curl použije hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“, která není akceptována:

$ curl -v -X POST localhost:8080/person/5 -d @ken.json
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> POST /person/5 HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> Content-Length: 51
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
* upload completely sent off: 51 out of 51 bytes
< HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
< Date: Mon, 14 Oct 2019 16:57:05 GMT
< Content-Length: 0
<
* Connection #0 to host localhost left intact

Ve druhém příkladu je již vše v pořádku, protože hlavičku explicitně nastavíme při volání nástroje curl:

$ curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" localhost:8080/person/4 -d @ken.json
 
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
> POST /person/4 HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> Content-Type: application/json
> Content-Length: 51
>
* upload completely sent off: 51 out of 51 bytes
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 14 Oct 2019 16:56:58 GMT
< Content-Length: 138
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
{"0":{"firstname":"Linus","lastname":"Torvalds"},"1":{"firstname":"Rob","lastname":"Pike"},"4":{"firstname":"Ken","lastname":"Thompson"}}
* Connection #0 to host localhost left intact

16. Služby s více přístupovými body a použití podsměrovačů (subrouter)

Ve chvíli, kdy nějaká služba poskytuje klientům velké množství prostředků (a tím pádem i koncových bodů), může být jejich správa na jednom místě zbytečně komplikovaná. Knihovna gorilla/mux nám ovšem i v tomto případě nabízí řešení ve formě takzvaných podsměrovačů (subrouter). Práce s podsměrovači je ve skutečnosti poměrně jednoduchá, protože každému podsměrovači přísluší nějaký prefix z URI, například /person, /book atd. Tyto prefixy URI jsou společné pro všechny handlery spravované jedním podsměrovačem. Naši službu lze upravit takto – hlavní vstupní bod bude spravován hlavním směrovačem a zdroje (resource) typu person jsou spravovány nově vytvořeným podsměrovačem:

router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
 
s := router.PathPrefix("/person").Subrouter()
s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")
Poznámka: povšimněte si, že v podsměrovači při registraci handlerů již nepoužíváme prefix „/person“.

Zbytek aplikace může zůstat naprosto shodný s verzí předchozí:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}
 
var persons map[int]Person
 
func init() {
    persons = make(map[int]Person)
    persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}
}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int {
    id_var := mux.Vars(request)["id"]
    id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0)
    return int(id)
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}
 
func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) {
    var person Person
    err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
    if err == nil {
        log.Println("JSON decoded")
        persons[id] = person
    } else {
        log.Println(err)
    }
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
 
    s := router.PathPrefix("/person").Subrouter()
    s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE").Headers("Content-Type", "application/json")
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

17. Přidání mezivrstev do řetězce zpracování požadavku – middleware

Mnohdy nastane při realizaci služeb a mikroslužeb situace, kdy je nutné nějakou operaci provádět se všemi požadavky. Může se jednat o kontrolu určitých hlaviček (tokeny atd.), logování apod. V takových případech je možné využít takzvané middleware, které si můžeme představit jako mezivrstvy vložené mezi směrovač a jednotlivé handlery. Příkladem mezivrstvy může být logování požadavků. Povšimněte si, že funkce realizující mezivrstvu musí explicitně zavolat další článek v celém řetězci zpracování (protože se počet mezivrstev může zvyšovat):

func logRequestHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, nextHandler http.Handler) {
    log.Println("Request URI: " + request.RequestURI)
    log.Println("Request method: " + request.Method)
    nextHandler.ServeHTTP(writer, request)
}

Tuto funkci ovšem nevoláme přímo, ale musíme ji zaregistrovat:

func logRequest(nextHandler http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
            logRequestHandler(writer, request, nextHandler)
        })
}
 
router.Use(logRequest)

Pomocná funkce logRequestHandler ve skutečnosti není zapotřebí. Druhá mezivrstva vypisuje časy příchodu jednotlivých požadavků a je realizována jedinou funkcí (vracející jinou funkci, tj. jedná se o funkci vyššího řádu):

func logTimestamp(nextHandler http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
            t := time.Now()
            log.Println("Timestamp: " + t.Format(time.UnixDate))
        })
}
 
router.Use(logTimestamp)
Poznámka: pokud budete potřebovat například zjistit čas zpracování požadavku, je nutné problém řešit komplikovaněji – s využitím kontextů (context), což je téma na samostatný článek.

V praxi budou obě mezivrstvy reagovat na požadavky takto:

CS24_early

2019/10/14 19:36:34 Starting HTTP server at address :8080
 
2019/10/14 19:36:39 Request URI: /person/
2019/10/14 19:36:39 Request method: GET
2019/10/14 19:36:39 Timestamp: Mon Oct 14 19:36:39 CEST 2019
 
2019/10/14 19:37:30 Request URI: /person/4
2019/10/14 19:37:30 Request method: POST
2019/10/14 19:37:30 Timestamp: Mon Oct 14 19:37:30 CEST 2019

18. Poslední varianta jednoduché REST API služby

Poslední varianta naší jednoduché REST API služby může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/gorilla/mux"
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
    "time"
)
 
const ADDRESS = ":8080"
 
type Person struct {
    Firstname string `json:"firstname"`
    Surname  string `json:"lastname"`
}
 
var persons map[int]Person
 
func init() {
    persons = make(map[int]Person)
    persons[0] = Person{"Linus", "Torvalds"}
    persons[1] = Person{"Rob", "Pike"}
}
 
func mainEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "Hello world!\n")
}
 
func listAllPersonsEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func retrieveIdRequestParameter(request *http.Request) int {
    id_var := mux.Vars(request)["id"]
    id, _ := strconv.ParseInt(id_var, 10, 0)
    return int(id)
}
 
func getPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
    person, found := persons[id]
    if found {
        json.NewEncoder(writer).Encode(person)
    } else {
        json.NewEncoder(writer).Encode(nil)
    }
}
 
func processPersonFromPayload(id int, request *http.Request) {
    var person Person
    err := json.NewDecoder(request.Body).Decode(&person)
    if err == nil {
        log.Println("JSON decoded")
        persons[id] = person
    } else {
        log.Println(err)
    }
}
 
func createPersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if !found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func updatePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    io.WriteString(writer, "UPDATE PERSON\n")
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
 
    if found {
        processPersonFromPayload(id, request)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func deletePersonEndpoint(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    id := retrieveIdRequestParameter(request)
 
    _, found := persons[id]
    if found {
        delete(persons, id)
    }
    json.NewEncoder(writer).Encode(persons)
}
 
func logRequestHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, nextHandler http.Handler) {
    log.Println("Request URI: " + request.RequestURI)
    log.Println("Request method: " + request.Method)
    nextHandler.ServeHTTP(writer, request)
}
 
func logRequest(nextHandler http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
            logRequestHandler(writer, request, nextHandler)
        })
}
 
func logTimestamp(nextHandler http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
            t := time.Now()
            log.Println("Timestamp: " + t.Format(time.UnixDate))
        })
}
 
func main() {
    router := mux.NewRouter().StrictSlash(true)
 
    router.HandleFunc("/", mainEndpoint).Methods("GET")
 
    s := router.PathPrefix("/person").Subrouter()
    s.HandleFunc("", listAllPersonsEndpoint).Methods("GET")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", getPersonEndpoint).Methods("GET")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", createPersonEndpoint).Methods("POST").Headers("Content-Type", "application/json")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", updatePersonEndpoint).Methods("PUT").Headers("Content-Type", "application/json")
    s.HandleFunc("/{id:[0-9]+}", deletePersonEndpoint).Methods("DELETE").Headers("Content-Type", "application/json")
 
    router.Use(logRequest)
    router.Use(logTimestamp)
 
    log.Println("Starting HTTP server at address", ADDRESS)
    err := http.ListenAndServe(ADDRESS, router)
    if err != nil {
        log.Fatal("Unable to initialize HTTP server", err)
        os.Exit(2)
    }
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně čtyři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_simple_http_server.go jednoduchý HTTP server založený na standardním balíčku net/http https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/01_sim­ple_http_server.go
2 02_http_server_with_mux.go HTTP server používající balíček gorilla/mux https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/02_http_ser­ver_with_mux.go
3 03_method_specification.go specifikace HTTP metod použitých při volání REST API https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/03_met­hod_specification.go
4 04_method_specification.go rozšíření a vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/04_met­hod_specification.go
5 05_resource_handling.go vylepšená správa zdrojů (resources) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/05_re­source_handling.go
6 06_resource_handling.go práce se jménem zdroje https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/06_re­source_handling.go
7 07_resource_handling_id.go omezení znaků, které může být použito ve jménu zdroje https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/07_re­source_handling_id.go
8 08_headers.go specifikace hlaviček, které musí být poslány společně s požadavkem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/08_he­aders.go
9 09_subroutes.go vytvoření a konfigurace podsměrovačů (subroutes) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/09_su­broutes.go
10 10_simple_middleware.go dvě middleware funkce použité při zpracování dotazů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article38/10_sim­ple_middleware.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 2. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 3. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 4. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 5. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 6. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 7. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 8. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 9. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 10. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 11. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 12. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 13. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 14. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 15. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 16. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 17. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 18. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 19. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 20. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 21. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 22. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 23. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 24. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 25. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 26. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 27. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 28. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 29. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 30. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 31. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 32. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 33. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 34. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 35. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 36. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 37. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 38. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 39. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 40. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 41. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 42. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 43. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 44. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 45. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 46. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 47. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 48. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 49. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 50. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 51. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 52. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 53. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 54. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 55. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 56. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 57. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 58. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 59. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 60. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 61. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 62. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 63. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 64. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 65. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 66. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 67. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 68. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 69. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 70. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 71. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 72. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 73. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 74. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 75. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 76. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 77. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 78. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 79. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 80. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 81. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 82. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 83. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 84. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 85. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 86. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 87. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 88. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 89. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 90. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 91. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 92. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 93. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 94. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 95. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 96. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 97. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 98. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 99. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 100. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 101. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 102. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 103. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 104. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 105. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 106. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 107. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 108. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 109. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 110. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 111. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 112. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 113. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 114. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 115. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 116. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 117. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 118. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 119. GoConvey
  http://goconvey.co/
 120. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 121. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 122. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 123. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 124. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 125. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 126. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 127. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 128. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 129. YAML
  https://yaml.org/
 130. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 131. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 132. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 133. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 134. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 135. Introducing JSON
  http://json.org/
 136. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 137. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 138. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 139. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 140. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 141. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 142. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 143. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 144. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 145. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 146. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 147. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 148. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 149. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 150. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 151. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 152. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 153. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 154. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 155. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 156. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 157. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 158. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 159. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 160. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 161. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 162. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 163. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 164. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 165. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 166. GoDoc
  https://godoc.org/
 167. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 168. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 169. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 170. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 171. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 172. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 173. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 174. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 175. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 176. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 177. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 178. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 179. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 180. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 181. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 182. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 183. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 184. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 185. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 186. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 187. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 188. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 189. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 190. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 191. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 192. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 193. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 194. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 195. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 196. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 197. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 198. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 199. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 200. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 201. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 202. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 203. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 204. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 205. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 206. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 207. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 208. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 209. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 210. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 211. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 212. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 213. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 214. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 215. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 216. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 217. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 218. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 219. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 220. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 221. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 222. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 223. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 224. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 225. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 226. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 227. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 228. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 229. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 230. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 231. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 232. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 233. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 234. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 235. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 236. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 237. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 238. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 239. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 240. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 241. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 242. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 243. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 244. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 245. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 246. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 247. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 248. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 249. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 250. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 251. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 252. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 253. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 254. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 255. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 256. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 257. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 258. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 259. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 260. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 261. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 262. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 263. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 264. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 265. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 266. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 267. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 268. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.