Hlavní navigace

Systém modulů v programovacím jazyce Go

12. 9. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Jedním z problematických rysů jazyka Go byl neexistující systém pro práci s balíčky. Postupem času vzniklo několik nástrojů, které správu balíčků realizují. Z dlouhodobého hlediska je lepší používat moduly zavedené ve verzi 1.11.

Obsah

1. Systém modulů v programovacím jazyce Go

2. Původní koncept jazyka Go

3. Největší nevýhody původního konceptu

4. Instalace Go verze 1.13

5. Balíčky, moduly a repositáře

6. Vytvoření prvního jednoduchého modulu

7. Zdrojový kód modulu, překlad a spuštění modulu

8. Přidání balíčku, na němž modul závisí

9. Soubor go.sum

10. Struktura adresáře $GOPATH po stažení balíčku

11. Verzování balíčků

12. Problematika potencionálního rozbití API

13. Změna minoritní verze modulu

14. Změna majoritní verze modulu

15. Vytvoření externí knihovny s několika majoritními verzemi a jednou verzí minoritní

16. Použití externí knihovny s více majoritními verzemi v demonstračním projektu

17. Sémantické importy

18. Změna demonstračního příkladu – využití sémantického importu

19. Repositáře s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Systém modulů v programovacím jazyce Go

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Go se seznámíme se základními vlastnostmi oficiálního systému modulů, na který mnozí vývojáři poměrně dlouho čekali. V původních verzích jazyka Go se totiž nepočítalo s tím, že by vyvíjené aplikace mohly vyžadovat konkrétní verze balíčků (třetích stran) a už vůbec ne s tím, že se při vývoji jednotlivých balíčků (typicky knihoven) může měnit jejich API. Oficiální, ovšem v reálném světě těžko zajistitelnou doktrínou bylo, že balíček (package) určitého jména nikdy nezmění své API a pokud by ke změně mělo dojít, měl by se balíček přejmenovat. Jednalo se o dosti problematický rys celého ekosystému jazyka Go, který byl jen do určité míry řešen externími nástroji, jichž za relativně krátkou dobu existence Go vzniklo prakticky nepřeberné množství. Tento stav však začal být neúnosný a možná podstatným způsobem zbrzdil rozšíření programovacího jazyka Go (už jen z toho důvodu, že mnohé ostatní ekosystémy do značné míry tento problém mají vyřešený: Maven, npm, pip, Cargo atd.):

dep was the „official experiment.“ The Go toolchain, as of 1.11, has adopted an approach that sharply diverges from dep. As a result, we are continuing development of dep, but gearing work primarily towards the development of an alternative prototype for versioning behavior in the toolchain.

Jak je z předchozí citace zřejmé, objevil se v toolchainu programovacího jazyka Go verze 1.11 (i když jen v „preliminary“ variantě) oficiální systém pro práci s takzvanými moduly. Tento systém je postupně stabilizován, takže si v dnešním článku ukážeme jeho použití s prozatím nejnovějším oficiálním vydáním programovacího jazyka Go – Go verze 1.13.

Poznámka: právě z toho důvodu, že dnes již existuje de facto oficiální správce modulů v toolchainu Go, jsme se v tomto seriálu nezabývali dalšími projekty, které řeší správu balíčků a ani se těmito projekty pravděpodobně zabývat nebudeme. Některé z těchto projektů sice jsou (alespoň podle mého skromného názoru) technologicky propracovanější, než oficiální systém modulů, ovšem v tomto případě hraje největší roli standardizace (a právě jazyk Go je jazykem, který se snaží standardy dodržovat).

2. Původní koncept jazyka Go

Nejdříve si alespoň ve stručnosti připomeňme, jak vlastně vypadal původní koncept programovacího jazyka Go při práci s balíčky (package), a to jak s balíčky lokálními, tak i s externími knihovnami. Již v úvodním článku tohoto seriálu jsme si řekli, že při instalaci programovacího jazyka Go je vhodné nastavit proměnnou GOPATH, například na adresář ~/home/go. Ve skutečnosti je problematika proměnné prostředí GOPATH a jejího významu poněkud složitější, protože tato proměnná by měla obsahovat absolutní (!) cestu k adresáři, který má či bude mít následující strukturu:

.
├── bin
│   ├──
│   └──
├── pkg
│   ├──
│   └──
└── src
  ├──
  ├──
  └──

Celý adresář se v dokumentaci nazývá pracovní plocha (workspace) a obsahuje tři podadresáře pojmenované src, pkg a bin. Z pohledu vývojáře je nejdůležitější podadresář src, v němž jsou typicky uloženy repositáře (repository) a v každém repositáři je umístěn libovolný počet balíčků (package). V balíčcích už nalezneme jednotlivé zdrojové soubory .go, pomocné skripty, datové soubory, dokumentaci, testy atd. Workspace představovaný adresářem nazvaným go, v němž jsou umístěny tři repositáře, může vypadat například následovně:

.
└── go
    ├── bin
    ├── pkg
    └── src
      ├── repository1
      │   ├── hello1
      │   │   └── hello.go
      │   └── hello2
      │     └── hello.go
      ├── repository2
      └── repository3

Vidíme, že v repositáři pojmenovaném repository1 jsou umístěny dva balíčky, které mají názvy hello1 a hello2, přičemž v každém balíčku je jediný zdrojový soubor, který je (čistě náhodou) shodně pojmenován hello.go (což v tomto případě nevadí, protože nedojde ke kolizi).

Soubor hello.go může vypadat následovně:

package main
 
func main() {
    println("repository1: Hello world!")
}
Poznámka: aby byl výsledný soubor, který vznikne překladem, spustitelný, musí obsahovat funkci main a samotné označení balíčku se taktéž musí jmenovat main.

Instalace externích knihoven, na nichž mohla nějaká aplikace záviset, se prováděla (a stále může provádět) příkazem go get.

Pokud například budeme potřebovat vypočítat Levenštejnovu vzdálenost dvou řetězců (což se provádí poměrně často například při implementaci uživatelsky přívětivé funkce Search), můžeme pro tento účel použít knihovnu/balíček s názvem levenshtein a s cestou github.com/agext/levenshtein, která je dostupná na GitHubu, konkrétně na adrese https://github.com/agext/levenshtein (součástí plné cesty balíčku je skutečně i „github.com“).

Mimochodem – odkazy na tuto a další knihovny naleznete na stránce https://github.com/avelino/awesome-go, která samozřejmě neobsahuje všechny balíčky, které pro Go vznikly, ale pouze okomentované a odzkoušené knihovny (neměl by se zde tedy vyskytnout žádný „odpad“ ani potenciálně škodlivé knihovny).

Balíček agext/levenshtein se instaluje velmi snadno, a to již výše zmíněným příkazem go get, kterému předáme jméno repositáře s balíčkem (ovšem vynechá se protokol!):

$ go get github.com/agext/levenshtein

Pokud chcete vidět, jaké operace se provádí, přidejte přepínač -v:

$ go get -v github.com/agext/levenshtein
 
github.com/agext/levenshtein (download)

Nyní by měla adresářová struktura ~/go (přesněji řečeno adresář, na který ukazuje proměnná prostředí $GOPATH) vypadat zhruba následovně:

.
.
└── go
  ├── bin
  ├── pkg
  │   └── linux_amd64
  │     └── github.com
  │       └── agext
  │         └── levenshtein.a
  └── src
    ├── github.com
      ├── agext
     │  └── levenshtein
     │    ├── DCO
     │    ├── levenshtein.go
     │    ├── levenshtein_test.go
     │    ├── LICENSE
     │    ├── MAINTAINERS
     │    ├── NOTICE
     │    ├── params.go
     │    ├── params_test.go
     │    └── README.md
      ├── repository1
      │   ├── hello1
      │   │   └── hello.go
      │   └── hello2
      │     └── hello.go
      ├── repository2
      └── repository3
 
15 directories, 16 files

Povšimněte si, že se balíček nainstaloval jak do podadresáře src (vlastní zdrojové kódy, testy, licence, další dokumentace), tak i do podadresáře pkg (binární knihovna určená pro slinkování s kódem výsledných aplikací). Po instalaci je součástí cesty k balíčku skutečně i prefix github.com, protože zdrojové kódy balíčku leží v podadresáři src/github.com/agext/levenshtein.

Příkaz go list by nyní měl ukázat informace i o nově nainstalované knihovně agext/levenshtein:

$ go list ...
 
...
...
...
github.com/agext/levenshtein
...
...
...

Podobně uvidíme základní informace o balíčku i na dynamicky generovaných stránkách s dokumentací.

3. Největší nevýhody původního konceptu

V předchozí kapitole jsme si ukázali, že i v původním Go, resp. přesněji řečeno při použití původního konceptu práce s balíčky, bylo možné alespoň nějakým způsobem standardně pracovat s externími balíčky a knihovnami, na nichž závisela vyvíjená aplikace. Ovšem současně měl tento systém hned několik špatných vlastností, mezi které patří zejména:

 1. Všechny projekty, nezávisle na tom, jakého mají zákazníka a popř. pro koho jsou vytvářeny, musí být umístěny ve stejném adresáři, na nějž ukazuje proměnná prostředí $GOPATH. Teoreticky je sice možné $GOPATH přepínat, ale jedná se o dosti křehké řešení.
 2. Prakticky žádným rozumným způsobem není řešeno verzování balíčků. To znamená, že není možné specifikovat verzi balíčku, s nímž budeme potřebovat pracovat a tím pádem ani není možné použít dvě verze stejného balíčku. Tuto vlastnost ještě více umocňuje bod číslo 1, tedy umístění všech zdrojových kódů v jediné adresářové struktuře.
 3. Všechny externí balíčky je nutné nějakým způsobem udržovat, zjišťovat případná CVE atd. Ovšem jak již plyne z bodů #1 a #2, je možné, že updatem jediného balíčku se může rozbít prakticky libovolná vyvíjená aplikace – typický „dependency hell“.
 4. Pokud externí balíček závisí na dalších balíčcích, musíme řešit i takzvanétranzitivní závislosti, s jejichž správou jednoduchý systém založený na go get příliš nepočítá.

Dále představený standardní systém balíčků se výše uvedené problémy snaží do velké míry vyřešit.

4. Instalace Go verze 1.13

Doslova před několika dny bylo vydáno Go verze 1.13, viz též https://golang.org/doc/de­vel/release.html. Všechny dnes popisované ukázky a demonstrační příklady již budou tuto verzi používat (už jen z toho důvodu, že oficiálně byly moduly v Go 1.11 a Go 1.12 jen ve stavu „preliminary“), takže si v této kapitole ve stručnosti ukážeme, jakým způsobem je možné Go 1.13 nainstalovat, a to i v případě, kdy tato verze ještě není dostupná v balíčcích vaší Linuxové distribuce. Předpokladem je, že předchozí verze Go byla nainstalována do adresáře /opt/go, ovšem pochopitelně změna cíle instalace je triviální.

Nejprve se zbavíme předchozí verze:

$ rm -rf /opt/go
nebo
$ sudo rm -rf /opt/go

Dále stáhneme novou verzi Go 1.13, zde konkrétně pro 64bitovou platformu x86–64:

$ wget https://dl.google.com/go/go1.13.linux-amd64.tar.gz
 
--2019-09-04 15:50:48-- https://dl.google.com/go/go1.13.linux-amd64.tar.gz
Resolving dl.google.com (dl.google.com)... 2a00:1450:4014:801::200e, 216.58.201.110
Connecting to dl.google.com (dl.google.com)|2a00:1450:4014:801::200e|:443... failed: No route to host.
Connecting to dl.google.com (dl.google.com)|216.58.201.110|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 120050424 (114M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘go1.13.linux-amd64.tar.gz’
 
go1.13.linux-amd64.tar.gz        100%[==============================================================================>] 114.49M 68.6MB/s  in 1.7s
 
2019-09-04 15:50:50 (68.6 MB/s) - ‘go1.13.linux-amd64.tar.gz’ saved [120050424/120050424]

Stažený tarball rozbalíme, a to se specifikací cíle instalace, jímž je adresář /opt/:

$ tar xvfz go1.13.linux-amd64.tar.gz -C /opt/

V tomto adresáři by se měla vytvořit struktura s celým toolingem programovacího jazyka Go 1.13:

$ tree -d /opt -L 2
 
/opt
└── go
  ├── api
  ├── bin
  ├── doc
  ├── lib
  ├── misc
  ├── pkg
  ├── src
  └── test
 
9 directories

Přesvědčíme se, že adresář /opt/go/bin je na PATH:

$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/home/tester/bin:/opt/go/bin:/home/tester/.local/bin:/home/tester/bin

Dále se přesvědčíme, zda je nastavena proměnná GOPATH, a to z důvodu zpětné kompatibility se starším systémem správy balíčků, který jsme si popsali ve druhé kapitole:

$ echo $GOPATH
/home/tester/go

V případě, že je PATH nastavená korektně, měl by následující příkaz vypsat verzi právě nově nainstalovaného jazyka Go:

$ go version
go version go1.13 linux/amd64

5. Balíčky, moduly a repositáře

Při práci s moduly v programovacím jazyku Go se rozlišuje mezi třemi termíny – balíčkem, modulem a repositářem:

 • Balíček je představován adresářem obsahujícím zdrojové kódy, většinou i včetně testů. Zdrojové kódy v jednom adresáři většinou začínají stejnou deklarací package.
 • Modul se obecně může skládat z většího množství balíčků. Všechny tyto balíčky jsou poskytovány a vydávány společně. V nejjednodušším případě modul obsahuje jediný balíček (což bude i náš případ).
 • Repositář obecně obsahuje více modulů (většinou jediný modul). V našich příkladech budeme počítat s tím, že v jednom repositáři je jediný modul popř. více verzí jednoho modulu.

6. Vytvoření prvního jednoduchého modulu

Nyní by již mělo být vše připravené pro otestování standardního systému pro práci s moduly. Všechny další příklady budou vytvářeny v adresáři ~/src, což konkrétně znamená, že se vyhneme použití adresáře, na který ukazuje proměnná prostředí GOPATH.

Nejprve provedeme inicializaci modulu, což zajistí příkaz go mod init, kterému předáme jméno repositáře, v němž může být modul umístěn. Ovšem platí, že pokud tento modul nebude použitý jiným modulem, nemusí být jméno repositáře shodné se skutečným repositářem (ovšem později si tím zbytečně zkomplikujeme další práci, proto je lepší rozlišovat pouze sémantické verze).

Náš modul se bude jmenovat github.com/tisnik/my-first-module, takže se jeho inicializace provede následovně:

$ go mod init github.com/tisnik/my-first-module
 
go: creating new go.mod: module github.com/tisnik/my-first-module

Tento příkaz provede jen jedinou operaci – do aktuálního adresáře přidá soubor pojmenovaný go.mod, v němž budou (prozatím) pouze dva řádky – vlastní jméno modulu a taktéž verze programovacího jazyka Go, resp. přesněji řečeno celého toolchainu tohoto jazyka:

$ cat go.mod
 
module github.com/tisnik/my-first-module
 
go 1.13

7. Zdrojový kód modulu, překlad a spuštění modulu

Nyní vytvoříme zdrojový kód modulu. Bude se jednat o jednoduchou aplikaci, v níž je deklarována funkce Add, kterou si odzkoušíme na čtyřech skupinách celých čísel. Vzhledem k tomu, že se skutečně má jednat o spustitelnou aplikaci, použijeme, jak je zvykem, balíček main a deklarovat budeme muset i funkci main:

package main
 
import "fmt"
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    fmt.Println(Add(0, 0))
    fmt.Println(Add(1, 0))
    fmt.Println(Add(1, 2))
    fmt.Println(Add(-1, 2))
}
Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto příkladu (správně naformátovaný s využitím tabulátorů, což redakční systém Rootu neumožňuje) naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-1st-module/blob/master/adder.go (povšimněte si, že název repositáře je v tomto případě skutečně odlišný od jména modulu, což však nevadí).

Modul přeložíme běžným způsobem, tj. příkazem go build:

$ go build -o adder

A pro jistotu otestujeme, že výsledná aplikace (spustitelný binární soubor) je skutečně plně funkční:

$ ./adder
0
1
3
1
Poznámka: co se vlastně změnilo oproti stavu, kdy jazyk Go moduly nepodporoval? V našem případě se prozatím jedná jen o maličkost – zdrojové kódy aplikace můžeme mít uloženy kdekoli a nemusíme se ohlížet na adresářovou strukturu $GOPATH. Další výhody si pochopitelně ukážeme v navazujících kapitolách.

8. Přidání balíčku, na němž modul závisí

Nyní si ukažme, jakým způsobem se situace změní ve chvíli, kdy do našeho projektu přidáme balíček, na němž projekt závisí. Samotný balíček bude velmi jednoduchý (až triviální) a nalezneme ho na adrese https://github.com/tisnik/intvalues. V tomto balíčku je umístěn jediný zdrojový soubor, který pro jednoduchost obsahuje několik důležitých celočíselných konstant, které později v našem projektu použijeme, abychom nemuseli používat „magické konstanty“:

package intvalues
 
const Zero = 0
const One = 0
 
const MaxInt = int(^uint(0) >> 1)
const MinInt = -MaxInt - 1
Poznámka: důležité je, že jména konstant mají na začátku velké písmeno. Takové konstanty je možné použít i v dalších balíčcích – jsou externě viditelné. Podobně bychom mohli do projektu přidat i funkce, globální proměnné a metody, ovšem nyní pro jednoduchost použijeme pouze konstanty.

Přidání externího balíčku, na němž náš projekt závisí, je při použití modulů většinou zcela triviální, protože do zdrojového kódu pouze postačuje přidat příslušný import se jménem balíčku včetně cesty na GitHubu či na jiném podporovaném externím repositáři (z tohoto pohledu je GitHub skutečně chápán jako repositář s verzovanými balíčky):

import "github.com/tisnik/intvalues"

V našem konkrétním příkladu bude zdrojový kód vypadat následovně (nový import je zvýrazněn):

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/tisnik/intvalues"
)
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    fmt.Println(Add(intvalues.Zero, intvalues.Zero))
    fmt.Println(Add(intvalues.One, 0))
    fmt.Println(Add(1, 2))
    fmt.Println(Add(-1, 2))
}

Před spuštěním popř. před překladem takto upraveného příkladu se můžeme podívat na strukturu adresáře ~/go, popř. toho adresáře, na který ukazuje proměnná prostředí se jménem GOPATH. Tento adresář může být prázdný, popř. může obsahovat některé starší projekty (ty nás ovšem nemusí příliš zajímat):

.
├── bin
├── pkg
└── src

Můžeme se pokusit upravený příklad (s externí závislostí) spustit, a to klasicky příkazem go run::

$ go run adder.go 
 
go: finding github.com/tisnik/intvalues latest
go: downloading github.com/tisnik/intvalues v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589
go: extracting github.com/tisnik/intvalues v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589
0
0
3
1

Z předchozího výpisu je patrné, že ještě před samotným spuštěním přeloženého projektu nástroje jazyka Go stáhly balíček, na němž náš projekt závisí. To znamená, že už není zapotřebí používat příkaz go get, který má problematické chování! Dále si povšimněte, jak nástroje Go zajistily verzi externího balíčku. Tuto verzi jsme nikde nespecifikovali (tedy ani v projektu ani v závislém balíčku), proto bylo číslo verze uměle vytvořeno ze dvou dostupných údajů:

 1. Časového razítka posledního commitu (2019–09–05 přibližně v 13:20)
 2. Hashe posledního commitu (plný hash je commit dad69ec1958979dd2b25b68e8­62550c1a29f17da)

Spuštěním či překladem projektu navíc došlo i ke změně obsahu souboru go.mod, v němž se kromě předchozích dvou řádků popsaných výše objevil nový řádek require obsahující nám již známé údaje o přidané závislosti i její přesné verzi (zde automaticky vygenerované):

module github.com/tisnik/my-first-module
 
go 1.13
 
require github.com/tisnik/intvalues v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589 // indirect
Rekapitulace: pokud používáme systém modulů a potřebujeme do projektu přidat nějakou externí knihovnu (balíček) ve stabilní verzi, postačuje do zdrojového kódu přidat příslušný import a aplikaci běžným způsobem přeložit.

9. Soubor go.sum

Současně při překladu aplikace v adresáři s projektem automaticky vznikl i nový soubor se jménem go.sum. Obsah tohoto souboru by v našem triviálním demonstračním příkladu měl vypadat následovně:

github.com/tisnik/intvalues v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589 h1:AAvNlAqsqYEVQUG4hHFNJOvvKVRh8DC+OI0wuEn0v7Y=
github.com/tisnik/intvalues v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589/go.mod h1:Pc260EFOSnRzU0A/CN2vfBETjFJ4B+LijhuPYjfUWrA=

Obecná struktura souboru go.sum dodržuje formát:

<modul> <verze>[/go.mod] <hash>

Každý modul (zde externí balíček), na němž projekt závisí, je zapsán na dvou po sobě jdoucích řádcích. Na prvním řádku je na konci uveden otisk (hash) stromu se soubory modulu, na druhém řádku pak hash souboru go.mod obsaženého přímo v modulu či automaticky vygenerovaného nástroji jazyka Go (pokud tento soubor v repositáři s modulem není uložen).

Poznámka: pokud vás zajímá, jakým algoritmem se vlastně otisky počítají, podívejte se na prefix otisku. Ten by měl v současné verzi začínat řetězcem „h1:“, který označuje algoritmus SHA-256. Ostatně v současné verzi Go je podporován pouze tento algoritmus, ovšem v budoucnosti se mohou objevit algoritmy další. Podrobnější informace naleznete na stránce https://tip.golang.org/cmd/go/#hdr-Module_authentication_using_go_sum.

10. Struktura adresáře $GOPATH po stažení balíčku

Po automatickém stažení balíčku github.com/tisnik/intvalues a spuštění našeho demonstračního projektu se struktura adresáře, na který ukazuje proměnná prostředí $GOPATH dosti rapidním způsobem změní. V případě, že tento adresář byl před překladem projektu prázdný, měl by po jeho překladu vypadat zhruba následovně:

.
├── bin
├── pkg
│   ├── mod
│   │   ├── cache
│   │   │   ├── download
│   │   │   │   ├── github.com
│   │   │   │   │   └── tisnik
│   │   │   │   │     └── intvalues
│   │   │   │   │       └── @v
│   │   │   │   │         ├── list
│   │   │   │   │         ├── list.lock
│   │   │   │   │         ├── v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589.info
│   │   │   │   │         ├── v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589.lock
│   │   │   │   │         ├── v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589.mod
│   │   │   │   │         ├── v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589.zip
│   │   │   │   │         └── v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589.ziphash
│   │   │   │   └── sumdb
│   │   │   │     └── sum.golang.org
│   │   │   │       ├── lookup
│   │   │   │       │   └── github.com
│   │   │   │       │     └── tisnik
│   │   │   │       │       └── intvalues@v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589
│   │   │   │       └── tile
│   │   │   │         └── 8
│   │   │   │           ├── 0
│   │   │   │           │   └── 668.p
│   │   │   │           │     └── 214
│   │   │   │           ├── 1
│   │   │   │           │   └── 002.p
│   │   │   │           │     └── 156
│   │   │   │           └── 2
│   │   │   │             └── 000.p
│   │   │   │               └── 2
│   │   │   └── lock
│   │   └── github.com
│   │     └── tisnik
│   │       └── intvalues@v0.0.0-20190905132008-dad69ec19589
│   │         ├── intvalues.go
│   │         └── README.md
│   └── sumdb
│     └── sum.golang.org
│       └── latest
└── src
 
28 directories, 16 files

Vidíme, že vznikl celý nový podadresář pkg/mod, v němž můžeme nalézt jak vlastní zdrojový kód staženého balíčku, tak i množství souborů s metadaty o verzi balíčku, jeho otisku (přesněji řečeno otiscích) atd. Tento podadresář je kdykoli možné smazat, protože se jeho struktura automaticky obnoví při novém překladu vyvíjených aplikací (ovšem s tím, že se metadata znovu zjistí z externích repositářů).

Poznámka: je zajímavé a pravděpodobně i nezbytné, že adresářová struktura prakticky všech systémů pro správu balíčků (Maven, pip, npm) mnohdy obsahují více metadat, než vlastních zdrojových kódů :-)

11. Verzování balíčků

Vlastnosti systému modulů, které jsme si až doposud popsali, jsou sice určitým pokrokem oproti použití klasického go get, ovšem celou sílu nového konceptu doceníme až tehdy, když začneme pracovat s verzemi balíčků (a modulů). Systém modulů nám totiž umožní použít konkrétní verzi balíčku a do určité míry řeší i tranzitivní závislosti, tj. situaci, kdy knihovna A vyžaduje balíček Z ve verzi 1.0 a knihovna B taktéž balíček Z, ovšem tentokrát ve verzi 2.0. Některé ukázky budou uvedeny v navazujícím textu.

12. Problematika potencionálního rozbití API

Mohlo by se zdát, že na konkrétní verzi modulu/balíčku nemusí záležet, protože nové verze buď „pouze“ opravují chyby verze předchozí, nebo přidávají další funkcionalitu. Na základě tohoto pohledu by tedy bylo jen výhodné slepě updatovat všechny moduly na nejnovější verzi, protože ta by měla být nejstabilnější a měla by obsahovat plnou funkcionalitu verzí předchozích. Ve skutečnosti tomu tak pochopitelně být nemusí, protože mezi jednotlivými verzemi balíčků (představme si zde nějakou knihovnu) může dojít ke změně jejího API, ať již přidáním/ubráním parametrů funkcí a metod, tak i mnohdy změnou celé filozofie ovládání. Tento problém, který ostatně musí řešit všechny balíčkovací systémy pro další programovací jazyky, je v Go řešen s využitím známého sémantického verzování [1], kde je verze balíčku popř. modulu zapsána trojicí celý čísel – majoritní verze.minoritní verze.číslo patche.

Poznámka: ve skutečnosti je (alespoň prozatím) situace jazyka Go poměrně přehledná, protože v naprosté většině případů moduly nevyžadují konkrétní verzi překladače. Nemusíme tedy řešit například problémy typu Python 2/Python 3.

13. Změna minoritní verze modulu

V ekosystému programovacího jazyka Go (ovšem nejenom zde) se předpokládá, že se oficiální aplikační programové rozhraní modulu s minoritní verzí nemění. Může se pochopitelně do určité míry měnit konkrétní chování (ostatně i oprava chyby mění chování), ovšem exportované konstanty, proměnné, datové typy, funkce a metody by alespoň měly mít zachovánu svoji signaturu a sémantiku chování. Otázkou zůstává, zda má být API zcela neměnné, nebo zda je do něj možné přidávat další funkce a metody. Samotné přidání – pokud se ovšem nejedná o rozdělení činnosti původní jediné funkce do funkcí dvou – by v Go nemělo vadit, už jen z toho důvodu, že se zde nepoužívá koncept tříd a OOP postaveného na třídách a explicitně implementovaných rozhraní.

14. Změna majoritní verze modulu

Zcela jiná situace nastane ve chvíli, kdy se změní majoritní verze modulu. V tomto případě se (obecně) předpokládá, že nová verze může mít API zcela odlišné od API předchozí verze a tudíž není možné bez dalších úprav vyvíjené aplikace na tuto verzi přejít. V programovacím jazyce Go existuje vcelku elegantní řešení tohoto problému, které spočívá v použití takzvaných sémantických importů, s nimiž se seznámíme v sedmnácté kapitole.

Poznámka: v ideálním světě by se „rozbití“ API zjistilo snadno a taktéž včas pomocí jednotkových testů, popř. by alespoň například na nekompatibilní počty a typy parametrů upozornil překladač. Samotnou změnu chování však překladač nedokáže detekovat a pokrytí kódu jednotkovými testy mnohdy taktéž není příliš slavné…

15. Vytvoření externí knihovny s několika majoritními verzemi a jednou verzí minoritní

Pro otestování funkčnosti systému modulů v programovacím jazyku Go byl vytvořen repositář https://github.com/tisnik/integers, v němž je uložen jediný modul s jediným balíčkem (viz též pátou kapitolu, kde jsou vztahy mezi těmito pojmy vysvětleny. V tomto repositáři byly příkazem:

$ git tag -a _verze_ -m "zpráva"

vytvořeny celkem čtyři tagy označující čtyři různé stavy repositáře. Navíc byly ze všech čtyř tagů vytvořena vydání (release), jejichž seznam naleznete na stránce https://github.com/tisnik/in­tegers/releases.

Informace o vydáních našeho testovacího balíčku

Verzi 1.0.0 označenou tagem v1.0.0 naleznete na adrese https://github.com/tisnik/in­tegers/releases/tag/v1.0.0. V této verzi je vydán balíček nazvaný integers s dvojicí celočíselných konstant MaxInt a MinInt:

package integers
 
const MaxInt = int(^uint(0) >> 1)
const MinInt = -MaxInt - 1

Další verze je minoritní, což znamená, že její první číslo je stále 1. Konkrétně se jedná o verzi 1.1.0 s tagem v1.1.0 a najdeme ji na adrese https://github.com/tisnik/in­tegers/releases/tag/v1.1.0. API v tomto případě bylo rozšířeno o další dvě celočíselné konstanty Zero a One:

package integers
 
const MaxInt = int(^uint(0) >> 1)
const MinInt = -MaxInt - 1
 
const Zero = 0
const One = 1

Další verze nese číslo 2.0.0 a došlo zde ke změně API, která může vést k tomu, že bude zapotřebí upravit vyvíjenou aplikaci (konkrétně byly odstraněny konstanty MinInt a MaxInt). Tag této verze je podle očekávání v2.0.0 a další podrobnosti najdete na adrese https://github.com/tisnik/in­tegers/releases/tag/v2.0.0:

package integers
 
const Zero = 0
const One = 1

Navíc byla vydána i verze 4.0, ovšem touto verzí se budeme zabývat až v sedmnácté kapitole.

16. Použití externí knihovny s více majoritními verzemi v demonstračním projektu

Nyní si zkusme vytvořit jednoduchý demonstrační projekt, který bude výše uvedený repositář a v něm uložený balíček používat. V tomto projektu nejdříve jednoduše naimportujeme balíček github.com/tisnik/integers a následně použijeme konstanty v tomto balíčku deklarované:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/tisnik/integers"
)
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    fmt.Println(Add(integers.Zero, integers.Zero))
    fmt.Println(Add(integers.One, 0))
    fmt.Println(Add(integers.MaxInt, integers.MinInt))
    fmt.Println(Add(1, 2))
    fmt.Println(Add(-1, 2))
}

V případě, že by byla vydána pouze verze 1.0.0 našeho testovacího balíčku, vypadal by pokus o překlad takto:

$ go build
 
go: downloading github.com/tisnik/integers v1.0.0
go: extracting github.com/tisnik/integers v1.0.0
go: finding github.com/tisnik/integers v1.0.0
 
./adder.go:13:18: undefined: integers.Zero
./adder.go:14:18: undefined: integers.One
Poznámka: do tohoto stavu se můžeme dostat i po vydání dalších verzí – pouhou úpravou verze v souboru go.mod. Tím se verze pro danou vyvíjenou aplikace „uzamče“ a systém již nebude hledat poslední vydanou verzi.

Vidíme, že se systém jazyka Go pokusil o stažení poslední stabilní verze (1.0.0), ve které ovšem nejsou specifikovány konstanty Zero a One, takže překlad skončí s chybou.

Ve chvíli, kdy je vydána verze 1.1.0 (a je automaticky označena jako „latest version“), se dočkáme bezchybného překladu, protože všechny čtyři potřebné konstanty existují pouze v této verzi:

$ go build
 
go: downloading github.com/tisnik/integers v1.1.0
go: extracting github.com/tisnik/integers v1.1.0
go: finding github.com/tisnik/integers v1.1.0

Ovšem může taktéž nastat situace, kdy již byla vydána verze 2.0.0, která původní API rozbije. Potom se opět překlad nepovede, tentokrát ovšem kvůli tomu, že chybí konstanty MinInt a MaxInt:

$ go build
 
go: finding github.com/tisnik/integers v2.0.0
./adder.go:15:18: undefined: integers.MaxInt
./adder.go:15:35: undefined: integers.MinInt

Zajímavé bude se v tomto okamžiku podívat na obsah souboru go.sum. Ten by měl obsahovat následující záznamy (tři dvojice verzí):

$ cat go.sum 
 
github.com/tisnik/integers v1.0.0 h1:hTvDeOyjmLt1BJqeQmSnJNOlSst9LthLfQnU53h0Ik0=
github.com/tisnik/integers v1.0.0/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=
github.com/tisnik/integers v1.1.0 h1:xygWKRg5EGDS/PZyR7SuhYp3PXQTkRdY6TcPsOd4iio=
github.com/tisnik/integers v1.1.0/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=
github.com/tisnik/integers v2.0.0+incompatible h1:wJnU/uiLwDL1CWiDyhb+lhS/ByAkfWlAsRlh54wL5mc=
github.com/tisnik/integers v2.0.0+incompatible/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=

Všechny prozatím stažené a dostupné verze vypíše příkaz:

$ go list -m -versions github.com/tisnik/integers
 
github.com/tisnik/integers v1.0.0 v1.1.0 v2.0.0+incompatible

17. Sémantické importy

Pro řešení kolizí mezi více majoritními verzemi balíčku (či modulu) s rozdílným API podporuje programovací jazyk Go i koncept takzvaných sémantických importů. Jedná se o téma na samostatný článek, ovšem již dnes si můžeme ukázat, jak snadno je možné upravit náš balíček tak, aby se mohl sémantický import provést. Do repositáře s balíčkem vložíme soubor go.mod vytvořený příkazem go mod init (ten jsme až doposud nepotřebovali, protože náš balíček na žádném dalším balíčku nezávisel). Důležité je, že nově vytvořený soubor go.mod vypadá takto:

module github.com/tisnik/integers/v4
 
go 1.13

Povšimněte si, že jsme jméno modulu rozšířili o suffix /v4. Po přidání tohoto souboru do repositáře byl vytvořen nový tag:

$ git tag -a v4.0.0 -m "Version 4.0.0 as module"

A z něj byla vydána nová verze balíčku.

18. Změna demonstračního příkladu – využití sémantického importu

Nyní musíme upravit i náš demonstrační příklad, a to tak, že změníme jméno importovaného modulu přidáním suffixu /v4:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/tisnik/integers/v4"
)
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    fmt.Println(Add(integers.Zero, integers.Zero))
    fmt.Println(Add(integers.One, 0))
    //fmt.Println(Add(integers.MaxInt, integers.MinInt))
    fmt.Println(Add(1, 2))
    fmt.Println(Add(-1, 2))
}

V této chvíli je možné používat API verze 4.0.0, které obecně nemusí být kompatibilní se starším API. Povšimněte si, že další úpravy zdrojového kódu příkladu nebyly nutné, tj. stále používáme konstanty integers.Zero atd. a nikoli (například) v4.Zero.

Na závěr se podívejme, jak se změnil obsah souboru go.sum po vydání čtvrté verze s podporou sémantického importu:

DT24

$ cat go.sum 
 
github.com/tisnik/integers v1.0.0 h1:hTvDeOyjmLt1BJqeQmSnJNOlSst9LthLfQnU53h0Ik0=
github.com/tisnik/integers v1.0.0/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=
github.com/tisnik/integers v1.1.0 h1:xygWKRg5EGDS/PZyR7SuhYp3PXQTkRdY6TcPsOd4iio=
github.com/tisnik/integers v1.1.0/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=
github.com/tisnik/integers v2.0.0+incompatible h1:wJnU/uiLwDL1CWiDyhb+lhS/ByAkfWlAsRlh54wL5mc=
github.com/tisnik/integers v2.0.0+incompatible/go.mod h1:qfkSORAgW6E8jwfni4JdVE4AKzFvQs7239NSw/cf+fU=
github.com/tisnik/integers/v4 v4.0.0 h1:ynI0tihEdy9TGA5hbQFNcJHekTEBE5sgDJhfyIifGdA=
github.com/tisnik/integers/v4 v4.0.0/go.mod h1:O74h6zHFVUNb1K13mibPK1GGgRgJqKdEpp5Z6vay2Pc=

Vidíme, že na posledních dvou řádcích se objevila informace o nové verzi, včetně suffixu /v4.

19. Repositáře s demonstračními příklady

V dnešním článku jsme použili hned několik repositářů obsahujících jak demonstrační příklady, tak i repositáře s balíčky (jak verzovanými, tak i neverzovanými). Odkazy na jednotlivé repositáře jsou uvedeny v následující tabulce:

# Repositář Stručný popis Adresa na GitHubu
1 go-1st-module první testovaný modul https://github.com/tisnik/go-1st-module
2 go-2nd-module druhý testovaný modul https://github.com/tisnik/go-2nd-module
3 intvalues repositář s jedinou verzí balíčku intvalues https://github.com/tisnik/intvalues
4 integers repositář se čtyřmi vydáními balíčku integers https://github.com/tisnik/integers

20. Odkazy na Internetu

 1. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 2. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 3. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 4. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 5. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 6. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 7. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 8. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 9. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 10. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 11. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 12. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 13. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 14. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 15. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 16. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 17. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 18. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 19. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 20. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 21. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 22. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 23. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 24. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 25. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 26. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 27. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 28. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 29. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 30. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 31. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 32. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 33. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 34. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 35. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 36. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 37. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 38. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 39. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 40. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 41. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 42. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 43. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 44. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 45. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 46. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 47. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 48. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 49. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 50. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 51. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 52. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 53. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 54. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 55. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 56. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 57. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 58. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 59. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 60. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 61. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 62. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 63. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 64. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 65. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 66. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 67. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 68. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 69. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 70. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 71. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 72. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 73. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 74. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 75. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 76. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 77. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 78. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 79. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 80. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 81. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 82. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 83. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 84. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 85. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 86. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 87. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 88. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 89. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 90. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 91. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 92. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 93. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 94. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 95. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 96. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 97. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 98. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 99. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 100. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 101. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 102. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 103. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 104. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 105. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 106. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 107. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 108. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 109. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 110. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 111. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 112. GoConvey
  http://goconvey.co/
 113. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 114. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 115. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 116. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 117. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 118. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 119. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 120. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 121. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 122. YAML
  https://yaml.org/
 123. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 124. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 125. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 126. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 127. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 128. Introducing JSON
  http://json.org/
 129. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 130. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 131. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 132. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 133. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 134. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 135. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 136. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 137. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 138. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 139. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 140. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 141. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 142. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 143. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 144. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 145. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 146. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 147. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 148. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 149. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 150. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 151. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 152. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 153. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 154. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 155. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 156. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 157. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 158. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 159. GoDoc
  https://godoc.org/
 160. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 161. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 162. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 163. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 164. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 165. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 166. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 167. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 168. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 169. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 170. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 171. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 172. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 173. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 174. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 175. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 176. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 177. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 178. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 179. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 180. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 181. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 182. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 183. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 184. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 185. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 186. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 187. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 188. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 189. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 190. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 191. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 192. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 193. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 194. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 195. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 196. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 197. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 198. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 199. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 200. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 201. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 202. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 203. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 204. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 205. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 206. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 207. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 208. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 209. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 210. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 211. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 212. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 213. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 214. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 215. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 216. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 217. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 218. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 219. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 220. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 221. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 222. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 223. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 224. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 225. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 226. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 227. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 228. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 229. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 230. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 231. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 232. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 233. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 234. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 235. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 236. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 237. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 238. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 239. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 240. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 241. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 242. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 243. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 244. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 245. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 246. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 247. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 248. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 249. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 250. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 251. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 252. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 253. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 254. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 255. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 256. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 257. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 258. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 259. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 260. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 261. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?