Hlavní navigace

Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře

19. 9. 2019
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

Tato část seriálu o programovacím jazyce Go je určena především těm vývojářům, kteří na Go přechází z programovacího jazyka C a potřebují v Go nalézt ekvivalentní datové typy, programové konstrukce a funkce ze základní knihovny.

Obsah

1. Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře

2. Základní rozdíly v syntaxi jazyků Go a C i ve struktuře programů

3. Klíčová slova programovacího jazyka Go

4. Deklarace proměnných

5. Základní datové typy

6. Podmínky

7. Zřetězené podmínky a jejich náhrada za switch

8. Programová smyčka typu while

9. Programová smyčka typu do-while

10. Počítaná programová smyčka typu for, více řídicích proměnných smyčky

11. Programová smyčka s podmínkou uprostřed

12. Konstrukce switch

13. Deklarace a volání funkcí

14. Návratové hodnoty funkcí

15. Funkce s proměnným počtem parametrů

16. Konstanty

17. Náhrada za výčtový typ

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go pro skalní céčkaře

Poměrně často se uvádí, že na programovací jazyk Go přechází vývojáři, kteří používají programovací jazyk Python (což je téma popsané v knize [1]). To je na první pohled poněkud překvapivé zjištění, ovšem na druhou stranu se niky těchto dvou programovacích jazyků skutečně částečně překrývají, a to konkrétně u síťových a administrativních nástrojů. Přechod ke Go může pro nově vyvíjené projekty z této oblasti přinášet některé výhody [2] [3]. Ovšem existuje i velké množství vývojářů, kteří začínají Go používat i v těch oblastech, ve kterých se již po několik desetiletí používají programovací jazyky C a C++. Dnešní článek je zaměřen právě na céčkaře, protože se v něm snažím upozornit na ty vlastnosti jazyka Go, které mohou být překvapující nebo odlišné od toho, s čím se setkáme v céčku.

Poznámka: hned na úvod je nutné poznamenat, že Go není a ani nechce být plnohodnotnou náhradou programovacího jazyka C nebo dokonce C++. Jazykem s těmito ambicemi je spíše Rust, tedy za předpokladu, že bude dostatečně stabilizován a bude vydán jeho standard (ideálně v ISO nebo ANSI). Na celou problematiku se ale můžeme dívat přesně naopak: C/C++ se mnohdy používají i v těch situacích, kdy by bylo výhodnější nasadit Go.

V dalších kapitolách (i v navazující části tohoto seriálu) se budeme zabývat především tím, jaké existují ekvivalentní náhrady původních céčkových jazykových konstrukcí popř. funkcí ze standardní knihovny v programovacím jazyce Go. To mj. znamená, že se nebudeme soustředit na ty vlastnosti programovacího jazyka Go, které v klasickém C nemají přímou obdobu. Jedná se například o gorutiny a kanály. Pro ty sice existují v céčku příslušné knihovny (jimiž se taktéž budeme zabývat, ale až mnohem později), ovšem přímé porovnání s konstrukcemi jazyka Go nebude uvedeno.

Další informace o této problematice je možné najít na stránce GoForCPPProgrammers, stručné porovnání jednotlivých vlastností obou programovacích jazyků pak na stránce Hyperpolyglot: C, Go.

2. Základní rozdíly v syntaxi jazyků Go a C i ve struktuře programů

Nejprve se podívejme na to, jak se liší základní struktura programů vytvořených v programovacím jazyce Go a C. Nejjednodušší program, který po svém spuštění pouze nastaví návratový kód a ihned skončí, vypadá v C (konkrétně v ANSI C) takto:

int main(void)
{
  return 0;
}

V jazyku Go je struktura nepatrně odlišná. Především je nutné uvést jméno balíčku pomocí deklarace package. Dále se funkce main (jméno se nezměnilo) deklaruje s využitím klíčového slova func, tato funkce nemá žádné parametry (ani void – koncept void v Go ostatně vůbec neexistuje) a ani návratovou hodnotu; tudíž se nemusí použít ani příkaz return:

package main
 
func main() {
}

Nepatrně složitější program typu „Hello world“ již vyžaduje použití knihovních funkcí, jejichž hlavičky se načtou příkazem preprocesoru #include a o slinkování knihovny se musí postarat až linker. V céčku se může jednat o funkci puts, příkaz pro její zavolání povinně končí středníkem:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  puts("Hello world!");
  return 0;
}

V případě jazyka Go se namísto příkazu preprocesoru #include používá deklarace import zajišťující jak načtení funkcí, tak i jejich slinkování do výsledného spustitelného souboru. Jméno volané funkce se zapisuje včetně jména balíčku a externě viditelné funkce začínají velkým písmenem. Za příkazem pro volání funkce se nemusí zapisovat středník (a ani to prakticky nikdo nedělá):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    fmt.Println("Hello world!")
}

3. Klíčová slova programovacího jazyka Go

V programovacím jazyce Go existuje celkem 25 klíčových slov, z nichž některé jsou odlišné od céčka. V praxi to znamená, že se při přepisu některých programů z C do Go může narazit na identifikátory, které je zapotřebí přejmenovat, protože není možné změnit význam klíčových slov (pravděpodobně se bude jednat o slova map a interface):

Kromě těchto klíčových slov se v Go setkáme s několika identifikátory, které mají pevný význam. Typicky se jedná o konstanty, v jednom případě o „automaticky měněnou konstantu“ a o pojmenování standardních datových typů. Jedná se o následující slova:

Identifikátor Typ Stručný popis
true konstanta pravdivostní hodnota
false konstanta pravdivostní hodnota
iota konstanta celočíselný automaticky zvyšovaný čítač
nil konstanta prázdná hodnota, prázdné rozhraní
   
bool datový typ logický/pravdivostní typ
byte datový typ alias pro typ uint8
int datový typ odpovídá buď typu int32 nebo int64
int8 datový typ osmibitové celé číslo se znaménkem
int16 datový typ šestnáctibitové celé číslo se znaménkem
int32 datový typ 32bitové celé číslo se znaménkem
int64 datový typ 64bitové celé číslo se znaménkem
uint datový typ odpovídá buď typu uint32 nebo uint64
uint8 datový typ osmibitové celé číslo bez znaménka
uint16 datový typ 16bitové celé číslo bez znaménka
uint32 datový typ 32bitové celé číslo bez znaménka
uint64 datový typ 64bitové celé číslo bez znaménka
float32 datový typ číslo s jednoduchou přesností podle IEEE 754
float64 datový typ číslo s dvojitou přesností podle IEEE 754
complex64 datový typ dvojice hodnot s jednoduchou přesností
complex128 datový typ dvojice hodnot s dvojitou přesností
error datový typ rozhraní s předpisem metody Error
rune datový typ alias pro typ int32
string datový typ
uintptr datový typ používáno pro uložení adresy (ukazatele)

Tyto identifikátory je sice možné použít i v jiném kontextu, ovšem silně nedoporučuji to dělat. Nicméně z hlediska překladače je následující program zcela korektní (z ostatních hledisek se jedná o programátorskou zvrhlost :-):

package main
 
func main() {
    true := 42
    false := "foobarbaz"
    println(true)
    println(false)
}

4. Deklarace proměnných

Poměrně velké rozdíly mezi oběma jazyky nalezneme při deklaraci proměnných, ať již se jedná o proměnné globální či lokální. V céčku existují poměrně sofistikovaná (a pochopitelně jednoznačná) pravidla, kterými se deklarace proměnných řídí, a to i v případě, že je typ proměnné netriviální – ukazatel na funkci, pole ukazatelů, ukazatel na ukazatel atd, I přesto, že jsou pravidla jednoznačná, nemusí být jejich zápis a čtení snadné:

int x;
unsigned char *y;
int a[10];
int *px;
int *py[10];
int (*pz)[10];
int *(*pw)[10];
float **m;

V programovacím jazyce Go se pravidla pro zápis deklarace proměnných do značné míry zjednodušila, a to takovým způsobem, aby byla deklarace (relativně) snadno čitelná zleva doprava (a to i v případě proměnných, jejichž hodnotou může být funkce):

var x int
var x2 int = 1
var a [10]int
var px *int
var py *[10]int
var f1 func()
var f2 func(int, int) int
Poznámka: použití klíčového slova var není samoúčelné, podobně jako použití klíčového slova func v deklaraci funkce. Díky tomu, že jakákoli deklarace vždy začíná klíčovým slovem, je možné zjednodušit vlastní parser programovacího jazyka Go a umožnit jeho snadnější zotavení z chyb.

Navíc se v jazyce Go objevuje i možnost deklarace proměnné s její inicializací a automatickým odvozením jejího typu. Pro tento účel se používá operátor :=, a to následujícím způsobem:

i := 10
f := 3.14
s := "foobar"
Poznámka: tato velmi užitečná jazyková konstrukce nemá v klasickém céčku obdobu, ovšem setkáme se s ní velice často.

5. Základní datové typy

Nabídka základních datových typů je jak v jazyku C, tak i v Go poměrně rozsáhlá a do značné míry shodná, ovšem v Go je (především u celočíselných datových typů) přesně definována bitová šířka většiny typů a tím pádem i rozsah povolených hodnot. V C tomu tak u obecných datových typů int, long, float atd. z dobrých důvodů není, a to mj. i z toho důvodu, že je tento jazyk používán na mnohdy dosti „obskurních“ platformách typu DSP se šířkou datové sběrnice a aritmeticko-logické jednotky 20 bitů (někdy navíc s 21bitovým mezivýsledkem).

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní či většinou ekvivalentní datové typy mezi C99 a Go (blíže viz https://en.cppreference.com/w/c/ty­pes/integer):

Typ v C99 Typ v Go
_Bool/bool bool
   
signed char int8 (ovšem klasické znaky jsou rune)
unsigned char uint8
   
int8_t int8
int16_t int16
int32_t int32
int64_t int64
intptr_t uintptr (viz níže)
   
uint8_t uint8
uint16_t uint16
uint32_t uint32
uint64_t uint64
uintptr_t uintptr
   
float float32 (platí na většině platforem)
double float64 (platí na většině platforem)
long double není podporováno (pokud se jedná o 80bitovou šířku)
   
float _Complex/float complex complex64
double _Complex/double complex complex128
long double _Complex/long double complex není podporováno

Poměrně často se v céčkovských programech setkáme s použitím operátoru sizeof:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  printf("sizeof char   = %lu byte(s)\n", sizeof(char));
  printf("sizeof short   = %lu byte(s)\n", sizeof(short));
  printf("sizeof int    = %lu byte(s)\n", sizeof(int));
  printf("sizeof long   = %lu byte(s)\n", sizeof(long));
  printf("sizeof long long = %lu byte(s)\n", sizeof(long long));
  printf("sizeof float   = %lu byte(s)\n", sizeof(float));
  printf("sizeof double  = %lu byte(s)\n", sizeof(double));
  return 0;
}

Přepis do Go je v tomto případě nepatrně složitější, neboť je nutné použít funkce z balíčku unsafe, kterým se ovšem nepředává datový typ, ale přímo hodnota určitého typu:

package main
 
import (
    "fmt"
    "unsafe"
)
 
func main() {
    fmt.Printf("sizeof int8    = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(int8(0)))
    fmt.Printf("sizeof int16   = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(int16(0)))
    fmt.Printf("sizeof int32   = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(int32(0)))
    fmt.Printf("sizeof int64   = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(int64(0)))
    fmt.Printf("sizeof int    = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(int(0)))
    fmt.Printf("sizeof float32  = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(float32(0)))
    fmt.Printf("sizeof float64  = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(float64(0)))
    fmt.Printf("sizeof complex64 = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(complex64(0)))
    fmt.Printf("sizeof complex128 = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(complex128(0)))
    fmt.Printf("sizeof uintptr  = %d byte(s)\n", unsafe.Sizeof(uintptr(0)))
}
Poznámka: v praxi se ovšem s operátorem sizeof setkáme zejména v kódu pro alokaci paměti, která je v Go řešena odlišně. Dále se může jednat o operace s binárními soubory; zde se může použít výše zmíněný přístup s unsafe.Sizeof.

6. Podmínky

V této kapitole se zaměříme na popis základních rozdílů mezi programovými konstrukcemi určenými pro řízení běhu programu. V první řadě se pochopitelně jedná o podmínky a s nimi souvisejícím rozvětvením běhu programu. V programovacím jazyku C máme k dispozici podmíněnou konstrukci s jednou větví if i plné rozvětvení realizované konstrukcí typu if-else. Jednotlivé větve mohou být tvořeny jedním příkazem popř. blokem příkazů uzavřených do složených závorek. Samotná testovaná podmínka, což je většinou celočíselný výraz, musí být vždy umístěna do kulatých závorek:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 10;
 
  if (x > 0) {
    puts("x is positive number");
  }
 
  return 0;
}

alternativně též bez použití bloku:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 10;
 
  if (x > 0)
    puts("x is positive number");
 
  return 0;
}

Naproti tomu v programovacím jazyku Go platí nepatrně odlišná pravidla. Především se výraz představující podmínku musí vyhodnotit na pravdivostní hodnotu true nebo false. Dále se tento výraz nemusí uzavírat do kulatých závorek. Samotné větve jsou vždy tvořeny bloky, tj. nemusíme se bát, že se přidáním dalšího příkazu do původně jednopříkazové větvě celá struktura programu změní (chyba typu Apple GOTO fail):

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 10
 
    if x > 0 {
        fmt.Println("x is positive number")
    }
}

Plné rozvětvení typu if-else je v céčku realizováno takto:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 10;
 
  if (x > 0) {
    puts("x is positive number");
  }
  else {
    puts("x is negative number or zero");
  }
 
  return 0;
}

Popř. bez bloků:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 10;
 
  if (x > 0)
    puts("x is positive number");
  else
    puts("x is negative number or zero");
 
  return 0;
}

V jazyku Go jsou bloky povinné a navíc je vyžadováno, aby klíčové slovo else leželo na stejném řádku, jako pravá uzavírací závorka:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 10
 
    if x > 0 {
        fmt.Println("x is positive number")
    } else {
        fmt.Println("x is negative number or zero")
    }
}

Kromě toho lze v programovacím jazyku Go deklarovat proměnné, které jsou lokální pouze v rámci konstrukce if popř. úplného rozvětvení if-else. Mimo tuto konstrukci není proměnná viditelná:

if result, err := compute(x,y); err != nil {
    ...
    ...
    ...
} else {
    ...
    ...
    ...
}

V tomto příkladu jsou deklarovány dvě proměnné nazvané result a err, které jsou viditelné pouze uvnitř rozhodovací konstrukce. Na základě hodnoty proměnné err se aplikace rozhoduje, zda vstoupit do větve if nebo naopak do větve else. Pokud bychom nevyžadovali použití lokálně viditelných proměnných, můžeme samozřejmě psát:

result, err := compute(x,y)
 
if err != nil {
    ...
    ...
    ...
} else {
    ...
    ...
    ...
}
Poznámka: minimálně pro účely detekce chyb je použití lokálně viditelných proměnných poměrně často používáno, i když se zejména zpočátku nemusí jednat o nejčitelnější jazykovou konstrukci.

7. Zřetězené podmínky a jejich náhrada za switch

V programovacím jazyku C je možné podmínky zřetězit, popř. vnořit. Podívejme se na jednoduchý demonstrační příklad, v němž se provádí test, jestli je obsahem celočíselné proměnné kladné číslo, číslo záporné nebo nula:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 0;
 
  if (x > 0) {
    puts("x is positive number");
  }
  else if (x == 0) {
    puts("x is zero");
  }
  else {
    puts("x is negative number");
  }
 
  return 0;
}

Přepis do Go je v tomto případě přímočarý, samozřejmě s tím rozdílem, že se podmínky nemusí zapisovat do kulatých závorek a příkazy se neukončují středníkem:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 10
 
    if x > 0 {
        fmt.Println("x is positive number")
    } else if x == 0 {
        fmt.Println("x is zero")
    } else {
        fmt.Println("x is negative number")
    }
}

Tento příklad lze přepsat takovým způsobem, že se namísto zřetězení konstrukcí typu if-else použije konstrukce typu switch. V programovacím jazyku Go je totiž možné do jednotlivých větví case zapisovat plnohodnotné podmínky a v tomto případě se za samotné klíčové slovo switch nezapisuje žádný výraz. Jednotlivé větve se neukončují slovem break:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 10
 
    switch {
    case x > 0:
        fmt.Println("x is positive number")
    case x == 0:
        fmt.Println("x is zero")
    default:
        fmt.Println("x is negative number")
    }
}
Poznámka: přednost tohoto způsobu zápisu oceníme ve chvíli, kdy je řetězec if-else-if-else-if… delší.

8. Programová smyčka typu while

V programovacím jazyku C existují tři typy programových smyček: while, do-while a počítaná smyčka for. Nejprve si ukažme nejjednodušší způsob použití smyčky while, v níž se podmínka testuje na začátku každé iterace, tedy před vstupem do smyčky:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 1;
 
  while (x <= 10) {
    printf("%d\n", x);
    x++;
  }
 
  return 0;
}

V programovacím jazyce Go je nutné tento typ smyčky realizovat s využitím klíčového slova for, za které se napíše pouze podmínka. Ta je opět testována před vstupem do těla smyčky a tudíž se tento typ programové smyčky nemusí provést ani jednou:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 1
 
    for x <= 10 {
        fmt.Printf("%d\n", x)
        x++
    }
}
Poznámka: často se v céčkových programech můžeme setkat s tím, že se přímo v podmínce zvyšuje či naopak snižuje hodnota testované proměnné o jedničku pomocí operátorů ++ a --:
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 0;
 
  while (x++ < 10) {
    printf("%d\n", x);
  }
 
  return 0;
}
Tento zápis ovšem v Go nemá přímou obdobu, protože ++ a – je nutné zapisovat jako samostatný příkaz a nikoli ve složitějším výrazu jako operátor.

9. Programová smyčka typu do-while

Druhým typem programové smyčky v programovacím jazyku C je smyčka typu do-while, v níž je test, zda provést či neprovést další iteraci, vyhodnocen až na konci každého cyklu:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 1;
 
  do {
    printf("%d\n", x);
    x++;
  } while (x <= 10);
 
  return 0;
}

V jazyku Go v tomto případě budeme muset použít pomocnou proměnnou a použít plnou podobu programové smyčky for s inicializačním výrazem, podmínkou a výrazem spuštěným na konci těla smyčky:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 1
 
    for cond := true; cond; cond = x <= 10 {
        fmt.Printf("%d\n", x)
        x++
    }
}

V tomto příkladu byla vytvořena lokální proměnná cond, která je na konci každé iterace znovu nastavena na pravdivostní hodnotu vyjádřenou podmínkou. Na základě této hodnoty je smyčka buď ukončena nebo je provedena další iterace.

Poznámka: ve skutečnosti je poměr frekvence použití smyček while ku do-while větší než 10:1, takže se výše uvedený (a nepěkný trik) nemusí používat příliš často.

10. Počítaná programová smyčka typu for, více řídicích proměnných smyčky

V programovacím jazyku C se velmi často setkáme s počítanou programovou smyčkou, v níž je použita jedna řídicí proměnná fungující jako počitadlo smyčky:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x;
 
  for (x=1; x <= 10; x++) {
    printf("%d\n", x);
  }
 
  return 0;
}

Popř. v C99:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  for (int x=1; x <= 10; x++) {
    printf("%d\n", x);
  }
 
  return 0;
}

Přepis do jazyka Go je v tomto případě přímočarý a můžeme (podobně jako v C99) použít lokální proměnnou jako počitadlo (proměnná bude viditelná a platná jen v rámci smyčky). Povšimněte si, že se všechny tři výrazy za klíčovým slovem for neuzavírají do závorek:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    for x := 1; x <= 10; x++ {
        fmt.Printf("%d\n", x)
    }
}

Samozřejmě není nutné, aby se počitadlo smyčky zvyšovalo či snižovalo o jedničku, ale můžeme použít složitější výpočet:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x;
 
  for (x=1; x <= 10000; x<<=1) {
    printf("%d\n", x);
  }
 
  return 0;
}

Přepis do Go je i zde přímočarý:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    for x := 1; x <= 10000; x<<=1 {
        fmt.Printf("%d\n", x)
    }
}

V posledním příkladu jsou použity dvě proměnné, z nichž jedna se zvyšuje o jedničku (jako běžné počitadlo) a druhá se s každou iterací zdvojnásobí:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int i,x;
 
  for (i=0, x=1; i <= 10; i++, x<<=1) {
    printf("2^%d = %d\n", i, x);
  }
 
  return 0;
}

Tento příklad není možné v Go zapsat stejným způsobem, protože Go nepodporuje operátor čárky. Ovšem můžeme zde použít malého triku – vícenásobného přiřazení, a to jak v prvním výrazu (inicializace obou proměnných), tak i v iteračním výrazu:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    for i, x := 0, 1; x <= 10000; i, x = i+1, x<<1 {
        fmt.Printf("%d\n", x)
    }
}
Poznámka: povšimněte si, že i++ není možné použít, a to z toho důvodu, že se v Go nejedná o operátor, ale o samostatně stojící příkaz.

11. Programová smyčka s podmínkou uprostřed

Programovou smyčku s podmínkou vyhodnocovanou uprostřed těla smyčky lze realizovat různým způsobem. V céčku se často můžeme setkat s následujícím postupem, v němž je smyčka na základě podmínky ukončena příkazem break:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int x = 1;
 
  while (1) {
    printf("%d\n", x);
    x++;
    if (x > 10) break;
  }
 
  return 0;
}

Prakticky stejným způsobem, jen s nepatrnými rozdíly v syntaxi, se může provést zápis v jazyce Go. Povšimněte si, že v tomto případě není za klíčovým slovem for uvedena žádná podmínka:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    x := 1
 
    for {
        fmt.Printf("%d\n", x)
        x++
        if x > 10 {
            break
        }
    }
}

Pokud ovšem preferujete, aby byla proměnná x lokální v rámci smyčky, musí se podmínka zapsat, ovšem postačuje použít hodnotu true, která se vyhodnotí opět na true. Poslední výraz za středníkem lze zcela vynechat, ovšem středník je zde nutné ponechat:

package main
 
import "fmt"
 
func main() {
    for x := 1; true; {
        fmt.Printf("%d\n", x)
        x++
        if x > 10 {
            break
        }
    }
}

12. Konstrukce switch

Ještě větší rozdíly mezi oběma programovacími jazyky nalezneme v rozhodovací konstrukci switch. Ta se ve standardním cečku používá pro rozeskok na základě hodnoty celočíselného výrazu, jehož výsledek je postupně porovnáván s celočíselnými konstantami. Pokud mají být jednotlivé větve rozeskoku odděleny, musí být každá větev explicitně ukončena příkazem break popř. příkazem return (některé lintery ovšem vyžadují zápis break i za return což je přinejmenším nadbytečné). V následujícím příkladu využíváme toho, že bez ukončení větve příkazy break/return je řízení běhu programu automaticky předáno do následující větve, takže se například všechna sudá čísla v rozsahu od 0 do 9 zpracují jediným společným příkazem:

#include <stdio.h>
 
const char *classify(int x) {
    switch (x) {
    case 0:
        return "nula";
    case 2:
    case 4:
    case 6:
    case 8:
        return "sudé číslo";
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 9:
        return "liché číslo";
    default:
        return "?";
    }
}
 
int main(void) {
  int x;
  for (x = 0; x <= 10; x++) {
    printf("%d: %s\n", x, classify(x));
  }
  return 0;
}

V programovacím jazyku Go se příkaz break v konstrukci switch nepoužívá, protože je proveden skutečný rozeskok. Pokud je nutné, aby se pro dvě či více podmínek vykonala společná část kódu, musí se použít klíčové slovo fallthrough, ovšem v reálných programech se s ním příliš často nesetkáme. Nejvíce rozdílů ovšem nalezneme u podmínek zapisovaných za klíčovým slovem case; nemusí se totiž jednat o pouhé celočíselné konstanty, ale o složitější výrazy, včetně seznamu (přesněji řečeno výčtu) hodnot:

package main
 
import "fmt"
 
func classify(x int) string {
    switch x {
    case 0:
        return "nula"
    case 2, 4, 6, 8:
        return "sudé číslo"
    case 1, 3, 5, 7, 9:
        return "liché číslo"
    default:
        return "?"
    }
}
 
func main() {
    for x := 0; x <= 10; x++ {
        fmt.Printf("%d: %s\n", x, classify(x))
    }
}

Otrocký přepis předchozího céčkového programu do programovacího jazyka Go bude delší a méně čitelný:

package main
 
import "fmt"
 
func classify(x int) string {
    switch x {
    case 0:
        return "nula"
    case 2:
        fallthrough
    case 4:
        fallthrough
    case 6:
        fallthrough
    case 8:
        return "sudé číslo"
    case 1:
        fallthrough
    case 3:
        fallthrough
    case 5:
        fallthrough
    case 7:
        fallthrough
    case 9:
        return "liché číslo"
    default:
        return "?"
    }
}
 
func main() {
    for x := 0; x <= 10; x++ {
        fmt.Printf("%d: %s\n", x, classify(x))
    }
}

13. Deklarace a volání funkcí

Každý céčkový program obsahuje deklaraci funkcí a jejich volání. Jen pro úplnost si uveďme, jak taková deklarace vypadá v případě funkce bez parametrů a bez návratové hodnoty:

#include <stdio.h>
 
void printHello(void) {
  puts("Hello world!");
}
 
int main(void) {
  printHello();
  return 0;
}

Přepis do Go bude v tomto případě snadný, protože použijeme klíčové slovo func, funkce bez parametrů obsahuje za svým jménem prázdné závorky (což má v C odlišný význam!) a případný návratový typ/typy je uveden až za těmito závorkami:

package main
 
import "fmt"
 
func printHello() {
    fmt.Println("Hello world!")
}
 
func main() {
    printHello()
}
Poznámka: otevírací složená závorka by měla začínat na stejném řádku, jako samotná hlavička funkce. V případě jazyka C to není vyžadováno.

Příklad funkce s parametrem zapsané v C:

#include <stdio.h>
 
void printHello(const char *message) {
  puts(message);
}
 
int main(void) {
  printHello("Hello world!");
  return 0;
}

Ekvivalentní zápis v Go:

package main
 
import "fmt"
 
func printMessage(message string) {
    fmt.Println(message)
}
 
func main() {
    printMessage("Hello world!")
}

14. Návratové hodnoty funkcí

Funkce getMessage s návratovou hodnotou zapsaná v C:

#include <stdio.h>
 
const char *getMessage(void) {
  return "Hello world!";
}
 
void printMessage(const char *message) {
  puts(message);
}
 
int main(void) {
  printMessage(getMessage());
  return 0;
}

Přepis do Go; v tomto případě se návratový typ zapisuje mezi uzavírací kulatou závorku a otevírací závorku s tělem funkce:

package main
 
import "fmt"
 
func getMessage() string {
    return "Hello world!"
}
 
func printMessage(message string) {
    fmt.Println(message)
}
 
func main() {
    printMessage(getMessage())
}
Poznámka: ve skutečnosti mohou v Go funkce vracet více hodnot, ovšem tato technika nemá v klasickém C ekvivalent (snad jen předávání parametrů odkazem), takže by v tomto případě neměly nastat problémy.

15. Funkce s proměnným počtem parametrů

V některých aplikacích se setkáme s funkcemi s proměnným počtem parametrů. Skutečný počet parametrů musí být volané funkci nějakým způsobem sdělen, například předáním počtu ve zvláštním parametru, použitím formátovacího řetězce či jeho obdoby (printf) nebo například tím, že poslední parametr bude mít určitou předem známou hodnotu (0, –1, NULL atd.). Ukažme si první popsaný způsob, tj. explicitní předání počtu parametrů u funkcí f2 a f3:

#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
 
void f1(const char *msg) {
  printf("%s\n", msg);
}
 
void f2(int count, ...) {
  int i;
  va_list args;
  va_start(args, count);
 
  for (i = 0; i < count; i++) {
    char *msg = va_arg(args, char *);
    printf("%s ", msg);
  }
  putchar('\n');
  va_end(args);
}
 
void f3(char *prefix, int count, ...) {
  int i;
  va_list args;
 
  printf("%s ", prefix);
  va_start(args, count);
 
  for (i = 0; i < count; i++) {
    char *msg = va_arg(args, char *);
    printf("%s ", msg);
  }
  putchar('\n');
  va_end(args);
}
 
int main(void) {
  f1("Hello");
  f2(3, "Hello", "world", "!");
  f3("Message:", 4, "Hello", "world", "again", "!");
  return 0;
}

Můžeme vidět, že celé zpracování proměnného počtu parametrů je řešeno knihovními funkcemi va_start, va_arg a va_end.

V případě programovacího jazyka Go se používá poněkud odlišný přístup, kdy je určen typ parametrů, ovšem jejich počet se získá automaticky při průchodu všemi parametry:

package main
 
import "fmt"
 
func f1(msg string) {
    fmt.Printf("%s\n", msg)
}
 
func f2(parts ...string) {
    for _, val := range parts {
        fmt.Printf("%s ", val)
    }
    fmt.Println()
}
 
func f3(prefix string, parts ...string) {
    fmt.Printf("%s ", prefix)
    for _, val := range parts {
        fmt.Printf("%s ", val)
    }
    fmt.Println()
}
 
func main() {
    f1("Hello")
    f2("Hello", "world", "!")
    f3("Message:", "Hello", "world", "again", "!")
}
Poznámka: pokud je zapotřebí, aby parametry mohly být jakéhokoli typu, lze použít prázdné rozhraní (interface), které automaticky implementují všechny datové typy. Ovšem obecně se nejedná o příliš dobrý způsob a použití prázdného rozhraní je chápáno za berličku obcházející typový systém jazyka.

16. Konstanty

V programovacím jazyku C lze konstanty vytvořit buď s využitím preprocesoru (#define), což zajistí textovou substituci jména konstanty za její obsah, nebo s využitím klíčového slova const společně s deklarací a inicializací proměnné. V programovacím jazyku Go lze konstanty taktéž vytvářet s využitím klíčového slova const, které zde ovšem nepředstavuje modifikátor, ale začátek deklarace. Typ konstanty je buď odvozen automaticky z přiřazované hodnoty (může se jednat i o konstantní výraz), nebo je alternativně možné typ konstanty uvést explicitně:

package main
 
import "fmt"
 
const Pi float64 = 3.1415927
const E = 2.71828
 
const z0 int = 0
const z1 = 0
 
const z2 = z0 + z1
 
func main() {
    fmt.Printf("Pi = %f\n", Pi)
    fmt.Printf("e = %f\n", E)

    fmt.Printf("z0 = %d\n", z0)
    fmt.Printf("z1 = %d\n", z1)

    fmt.Printf("z2 = %d\n", z2)
}

To, že const v Go znamená začátek deklarace a ne „pouhý“ modifikátor datového typu, je zřejmé z následujícího příkladu, v němž jsou konstanty vytvořeny v jediném bloku:

package main
 
import "fmt"
 
const (
    Pi float64 = 3.1415927
    E     = 2.71828
 
    z0 int = 0
    z1   = 0
    z2   = z0 + z1
)
 
func main() {
    fmt.Printf("Pi = %f\n", Pi)
    fmt.Printf("e = %f\n", E)
 
    fmt.Printf("z0 = %d\n", z0)
    fmt.Printf("z1 = %d\n", z1)
 
    fmt.Printf("z2 = %d\n", z2)
}

17. Náhrada za výčtový typ

V jazyku C mají programátoři k dispozici datový typ výčet (enum), v němž je jednotlivým položkám automaticky či manuálně přiřazena nějaká celočíselná hodnota (ve výchozím nastavení index položky):

#include <stdio.h>
 
enum {
  Pondeli,
  Utery,
  Streda,
  Ctvrtek,
  Patek,
  Sobota,
  Nedele
};
 
int main(void) {
  printf("%d\n", Pondeli);
  printf("%d\n", Streda);
  printf("%d\n", Patek);
  return 0;
}

Tuto možnost sice v Go přímo nemáme, ovšem existuje částečně ekvivalentní řešení postavené na použití „automaticky měněné konstanty“ iota, kterou lze považovat za počitadlo položky:

skoleni

package main
 
import "fmt"
 
const (
    Pondeli = iota
    Utery
    Streda
    Ctvrtek
    Patek
    Sobota
    Nedele
)
 
func main() {
    fmt.Printf("%d\n", Pondeli)
    fmt.Printf("%d\n", Streda)
    fmt.Printf("%d\n", Patek)
}
Poznámka: přiřazení = iota je možné použít jen u prvního prvku, dále je doplněno překladačem automaticky. Nebo pochopitelně můžeme provést explicitní přiřazení pro všechny konstanty.

18. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu se opět zaměříme na porovnání možností jazyků C a Go. Popíšeme si tato témata:

 1. Aritmetické výpočty, knihovna s matematickými funkcemi
 2. Zpracování řetězců
 3. Funkce pro práci s řetězci
 4. Datum a čas
 5. Práce se soubory
 6. Uživatelsky definované datové typy
 7. Zpracování chyb (praktické ukázky a porovnání)
 8. Interakce aplikace s okolním systémem

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně tři megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Cesta
1 01_empty_main.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/01_em­pty_main.c
1 01_empty_main.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/01_em­pty_main.go
     
2 02_hello_world.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/02_he­llo_world.c
2 02_hello_world.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/02_he­llo_world.go
     
3 03_data_types.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/03_da­ta_types.c
3 03_data_types.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/03_da­ta_types.go
     
4 04_if_then.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/04_if_then­.c
4 04_if_then.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/04_if_then­.go
     
5 05_if_then_else.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/05_if_then_el­se.c
5 05_if_then_else.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/05_if_then_el­se.go
     
6 06_better_approach.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/06_bet­ter_approach.go
6 06_nested_if.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/06_nes­ted_if.c
6 06_nested_if.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/06_nes­ted_if.go
     
7 07_while_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/07_whi­le_loop.c
7 07_while_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/07_whi­le_loop.go
     
8 08_while_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/08_whi­le_loop.c
     
9 09_do_while_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/09_do_whi­le_loop.c
9 09_do_while_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/09_do_whi­le_loop.go
     
10 10_for_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/10_for_lo­op.c
10 10_for_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/10_for_lo­op.go
     
11 11_for_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/11_for_lo­op.c
11 11_for_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/11_for_lo­op.go
     
12 12_for_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/12_for_lo­op.c
12 12_for_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/12_for_lo­op.go
     
13 13_break_in_loop_B.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/13_bre­ak_in_loop_B.go
13 13_break_in_loop.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/13_bre­ak_in_loop.c
13 13_break_in_loop.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/13_bre­ak_in_loop.go
     
14 14_switch.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/14_swit­ch.c
14 14_switch.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/14_swit­ch.go
     
15 15_simple_function.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/15_sim­ple_function.c
15 15_simple_function.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/15_sim­ple_function.go
     
16 16_function_with_params.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/16_fun­ction_with_params.c
16 16_function_with_params.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/16_fun­ction_with_params.go
     
17 17_return_statement.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/17_re­turn_statement.c
17 17_return_statement.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/17_re­turn_statement.go
     
18 18_variadic_function.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/18_va­riadic_function.c
18 18_variadic_function.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/18_va­riadic_function.go
     
19 19_constants.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/19_con­stants.go
     
20 20_constants.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/20_con­stants.go
     
21 21_enum.c https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/21_enum.c
21 21_iota.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article34/21_i­ota.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 2. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 3. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 4. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 5. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 6. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 7. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 8. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 9. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 10. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 11. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 12. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 13. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 14. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 15. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 16. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 17. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 18. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 19. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 20. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 21. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 22. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 23. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 24. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 25. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 26. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 27. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 28. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 29. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 30. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 31. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 32. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 33. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 34. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 35. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 36. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 37. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 38. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 39. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 40. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 41. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 42. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 43. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 44. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 45. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 46. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 47. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 48. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 49. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 50. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 51. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 52. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 53. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 54. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 55. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 56. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 57. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 58. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 59. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 60. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 61. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 62. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 63. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 64. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 65. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 66. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 67. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 68. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 69. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 70. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 71. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 72. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 73. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 74. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 75. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 76. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 77. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 78. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 79. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 80. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 81. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 82. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 83. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 84. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 85. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 86. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 87. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 88. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 89. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 90. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 91. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 92. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 93. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 94. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 95. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 96. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 97. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 98. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 99. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 100. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 101. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 102. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 103. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 104. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 105. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 106. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 107. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 108. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 109. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 110. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 111. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 112. GoConvey
  http://goconvey.co/
 113. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 114. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 115. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 116. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 117. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 118. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 119. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 120. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 121. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 122. YAML
  https://yaml.org/
 123. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 124. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 125. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 126. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 127. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 128. Introducing JSON
  http://json.org/
 129. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 130. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 131. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 132. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 133. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 134. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 135. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 136. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 137. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 138. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 139. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 140. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 141. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 142. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 143. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 144. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 145. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 146. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 147. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 148. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 149. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 150. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 151. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 152. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 153. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 154. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 155. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 156. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 157. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 158. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 159. GoDoc
  https://godoc.org/
 160. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 161. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 162. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 163. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 164. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 165. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 166. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 167. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 168. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 169. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 170. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 171. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 172. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 173. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 174. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 175. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 176. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 177. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 178. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 179. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 180. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 181. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 182. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 183. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 184. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 185. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 186. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 187. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 188. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 189. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 190. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 191. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 192. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 193. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 194. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 195. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 196. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 197. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 198. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 199. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 200. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 201. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 202. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 203. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 204. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 205. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 206. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 207. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 208. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 209. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 210. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 211. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 212. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 213. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 214. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 215. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 216. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 217. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 218. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 219. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 220. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 221. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 222. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 223. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 224. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 225. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 226. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 227. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 228. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 229. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 230. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 231. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 232. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 233. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 234. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 235. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 236. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 237. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 238. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 239. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 240. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 241. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 242. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 243. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 244. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 245. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 246. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 247. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 248. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 249. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 250. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 251. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 252. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 253. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 254. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 255. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 256. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 257. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 258. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 259. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 260. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 261. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.