Hlavní navigace

Programovací jazyk Rust: binární halda, použití TCP

13. 4. 2017
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: Rust project
Poslední datovou strukturou ve standardní knihovně jazyka Rust je takzvaná binární halda, kterou si dnes podrobněji popíšeme. V závěru článku se navíc zmíníme o podpoře TCP v základní knihovně Rustu.

Obsah

1. Datová struktura BinaryHeap (binární halda)

2. Interní implementace binární haldy

3. Časová složitost základních operací s binární haldou

4. Triviální příklad použití binární haldy

5. Problematika uspořádání prvků

6. Iterátor pro BinaryHeap versus funkce pop()

7. Převod prvků z binární haldy do vektoru

8. Převod prvků do setříděného vektoru

9. Postupný přesun prvků z binární haldy s použitím funkce drain()

10. Podpora TCP v základní knihovně programovacího jazyka Rust

11. Repositář s demonstračními příklady

12. Odkazy na Internetu

1. Datová struktura BinaryHeap (binární halda)

Poslední datovou strukturou, která je ve standardní knihovně programovacího jazyka Rust zařazena mezi datové kolekce, je takzvaná binární halda neboli binary heap. Interně je binární halda, jakožto konkrétní implementace strukturovaného datového typu haldy (viz poznámka níže), reprezentována speciálně uloženým binárním stromem, na nějž jsou vztažena další dvě omezení:

 1. Až na poslední úroveň musí být binární strom vyvážený. Poslední úroveň může být buď kompletní (potom je pochopitelně celý binární strom vyvážený) nebo nekompletní. V případě, že je poslední úroveň nekompletní, naplňují se uzly na této úrovni zleva doprava.
 2. Hodnota uložená v každém uzlu takového binárního stromu musí být větší nebo rovna hodnotám uloženým v potomcích uzlu. Naproti tomu tato vlastnost nijak přesněji nespecifikuje, jak (a zda vůbec) musí být potomci daného uzlu uspořádáni. Pokud například oba potomky nějakého uzlu prohodíme, jedná se o zcela korektní operaci, která nijak toto pravidlo (omezení) neporuší.

Samozřejmě platí, že podmínka větší nebo rovna je volitelná, přesněji řečeno si programátor sám může zvolit funkci, která tuto podmínku testuje. Pro tento účel se používá trait str::cmp::Ord (https://doc.rust-lang.org/std/cmp/trait.Ord.html).

Poznámka: pojem halda (heap) má v kontextu programovacího jazyka Rust minimálně dva významy. Označuje se jím jak datová struktura popsaná výše, tak i ta část operační paměti, která je využívána pro alokaci dynamické paměti (resp. dynamických proměnných).

Poznámka2: halda jakožto datová struktura musí splňovat takzvanou vlastnost haldy: pokud je B potomek A, pak platí x(A) >= x(B). To znamená, že v kořenu stromu je vždy umístěn prvek s nejvyšším klíčem.

2. Interní implementace binární haldy

Existuje několik způsobů implementace binární haldy. Samozřejmě se skutečně může jednat o klasický binární strom, tj. o datovou strukturu obsahující uzly, přičemž každý uzel obsahuje ukazatele na své dva potomky. Ovšem v praxi se setkáme spíše s implementací binární haldy pomocí pole nebo v případě programovacího jazyka Rust s využitím vektoru. To je umožněno díky prvnímu požadavku na binární strom reprezentující haldu: až na poslední úroveň musí být binární strom vyvážený. Tato alternativní reprezentace, v níž není nutné používat ukazatele ani reference, s sebou samozřejmě přináší mnohé výhody, především pak menší nároky na operační paměť, rychlejší přístup k prvkům haldy a lepší využití L1 i L2 cache (což je možná dnes zdaleka nejdůležitější). Konkrétně v Rustu je reprezentace binární haldy následující:

pub struct BinaryHeap<T> {
  data: Vec<T>,
}

Poznámka: počet uzlů se zjistí jednoduše použitím metody len() pro vektor.

Jak však reprezentace binární haldy pomocí pole nebo vektoru vypadá? První prvek v poli či vektoru obsahuje kořen, tj. prvek s maximální hodnotou (podle druhé podmínky z předchozí kapitoly). Následující dva prvky pole/vektoru obsahují přímé potomky kořenového prvku. Další maximálně čtyři prvky pole/vektoru obsahují potomky předchozích dvou uzlů (potomků kořene) a tak dále až do dosažení potřebného počtu prvků. Lze snadno zjistit, že pro prvek uložený v poli/vektoru na indexu n budou jeho potomci uloženi na pozici 2n+1 a 2n+2. Pro kořen s indexem n=0 jsou jeho potomci skutečně uloženi na pozicích 2×0+1=1 a 2×0+2=2. První z těchto uzlů s indexem/pozicí n=1 má potomky na pozicích 2×1+1=3 a 2×1+2=4 atd. Podívejme se ostatně na ilustrační obrázek:

Obrázek 1: Interní reprezentace haldy.
Zdroj: Wikipedia

Poznámka: právě z tohoto způsobu uložení plyne nutnost naplňovat poslední úroveň stromu zleva doprava.

3. Časová složitost základních operací s binární haldou

Nejdůležitější praktickou vlastností binární haldy je zjištění prvku s maximální hodnotou v konstantním čase, protože tento prvek musí být uložen v kořenu stromu. Mj. i z tohoto důvodu se binární haldy používají pro implementaci prioritních front a podobných užitečných struktur. V následující tabulce jsou vypsány časové složitosti dalších často používaných operací. Nejhorší složitost má operace pro sloučení dvou binárních hald, zatímco vložení či vyjmutí prvku je operace se „slušnou“ logaritmickou složitostí (je tomu tak z toho důvodu, že log n odpovídá výšce stromu):

Operace Časová složitost
Stavba haldy O(n)
Získání hodnoty kořene O(1)
Vyjmutí kořene z haldy O(log n)
Vložení prvku do haldy O(log n)
Odstranění prvku z haldy O(log n)
Sloučení 2 hald O(n1 + n2)

Algoritmus pro vkládání prvku do binární haldy je popsán na Wikipedii.

4. Triviální příklad použití binární haldy

Do binární haldy je možné ukládat jakékoli datové typy implementující již výše zmíněný trait Ord. To se týká i řetězců, takže se podívejme na velmi jednoduchý příklad, v němž do binární haldy vložíme pětici řetězců (ve skutečnosti se vkládají reference na konstantní řetězce). Povšimněte si, že podobně jako u dalších typů kolekcí, si typ prvků odvodí překladač automaticky po první operaci heap.push(). Pro jednoduchost prvky z haldy získáváme s využitím iterátoru:

use std::collections::BinaryHeap;
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push("Trachta");
  heap.push("Hlavacek");
  heap.push("Bierhanzel");
  heap.push("Meyer");
  heap.push("Vaclav Kotek");
 
  for item in &heap {
    println!("{}", item);
  }
}

Po spuštění tohoto příkladu získáme následující výstup. Povšimněte si, že pořadí prvků je (pseudo)náhodné:

Vaclav Kotek
Trachta
Bierhanzel
Hlavacek
Meyer

5. Problematika uspořádání prvků

V předchozí části tohoto seriálu zazněla otázka, jak by bylo možné uspořádat prvky představující komplexní čísla. Pokud totiž budeme chtít komplexní čísla vložit do binární haldy, je vyžadována implementace traitu Ord. Jedno z možných (špatných :-) řešení může vypadat následovně. Implementujeme traity Ord a PartialOrd (povšimněte si, jaké datové typy vrací metody cmp a partial_cmp):

impl Ord for Complex {
  fn cmp(&self, other: &Complex) -> Ordering {
    self.real.cmp(&other.real)
  }
}
 
impl PartialOrd for Complex {
  fn partial_cmp(&self, other: &Complex) -> Option<Ordering> {
    Some(self.cmp(other))
  }
}

Volání self.real.cmp() je možné z toho důvodu, že tato metoda (a trait Cmp) pro celá čísla existuje (pro čísla s plovoucí řádovou čárkou však nikoli):

#[derive(Clone, Debug)]
struct Complex {
  real: i32,
  imag: i32,
}

Navíc ještě implementujeme trait Eq a PartialEq:

impl PartialEq for Complex {
  fn eq(&self, other: &Complex) -> bool {
    self.real == other.real
  }
}
 
impl Eq for Complex {}

Program, který vloží několik komplexních čísel do binární haldy, může vypadat následovně:

use std::collections::BinaryHeap;
use std::cmp::Ordering;
 
#[derive(Clone, Debug)]
struct Complex {
  real: i32,
  imag: i32,
}
 
impl Complex {
  fn new(real: i32, imag: i32) -> Complex {
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
  fn print(&self) {
    println!("complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
impl Ord for Complex {
  fn cmp(&self, other: &Complex) -> Ordering {
    self.real.cmp(&other.real)
  }
}
 
impl PartialOrd for Complex {
  fn partial_cmp(&self, other: &Complex) -> Option<Ordering> {
    Some(self.cmp(other))
  }
}
 
impl PartialEq for Complex {
  fn eq(&self, other: &Complex) -> bool {
    self.real == other.real
  }
}
 
impl Eq for Complex {}
 
impl Drop for Complex {
  fn drop(&mut self) {
    println!("Dropping complex number: {:}+{:}i", self.real, self.imag);
  }
}
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push(Complex::new(0, 0));
  heap.push(Complex::new(1, 1));
  heap.push(Complex::new(0, 0));
  heap.push(Complex::new(1, 1));
  heap.push(Complex::new(2, 2));
 
  println!("max: {:?}", heap.peek());
  for item in &heap {
    item.print();
  }
}

Povšimněte si, že zavoláním heap.peek() můžeme získat maximální prvek v binární haldě, tj. vlastně kořen stromu:

max: Some(Complex { real: 2, imag: 2 })
complex number: 2+2i
complex number: 1+1i
complex number: 0+0i
complex number: 0+0i
complex number: 1+1i
Dropping complex number: 2+2i
Dropping complex number: 1+1i
Dropping complex number: 0+0i
Dropping complex number: 0+0i
Dropping complex number: 1+1i

Komplexní čísla jsou opět vrácena v obecně náhodném pořadí.

6. Iterátor pro BinaryHeap versus funkce pop()

Zkusme nyní do binární haldy ukládat celá čísla, pro něž je uspořádání triviální. Nejprve do haldy vložíme devět hodnot v zadaném pořadí, následně získáme prvek s maximální hodnotou, posléze vypíšeme prvky v pořadí vráceném iterátorem a na závěr použijeme metodu pop() pro postupné čtení prvků z haldy:

use std::collections::BinaryHeap;
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push(1);
  heap.push(2);
  heap.push(3);
  heap.push(4);
  heap.push(100);
  heap.push(5);
  heap.push(6);
  heap.push(7);
  heap.push(8);
 
  println!("max value: {:?}", heap.peek());
 
  for item in &heap {
    println!("{}", item);
  }
 
  for _ in 0..heap.len()+1 {
    println!("{:?}", heap.pop());
  }
 
}

Podívejme se na výstup tohoto programu. Maximální prvek je vrácen jako hodnota typu Option (None/Some), následně přes iterátor získáme prvky v obecně náhodném pořadí a metoda pop() postupně vrátí prvky setříděné podle jejich velikosti. Pokud se dojde na konec haldy, vrátí se hodnota None (nedojde však k žádné výjimce):

max value: Some(100)
100
8
6
7
3
2
5
1
4
Some(100)
Some(8)
Some(7)
Some(6)
Some(5)
Some(4)
Some(3)
Some(2)
Some(1)
None

7. Převod prvků z binární haldy do vektoru

Binární halda implementuje metodu nazvanou into_vec(), která dokáže převést haldu na vektor. Vzhledem k tomu, že již víme, že halda je implementována vektorem, je tato operace pravděpodobně provedena velmi rychle:

use std::collections::BinaryHeap;
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push(1);
  heap.push(2);
  heap.push(3);
  heap.push(4);
  heap.push(100);
  heap.push(5);
  heap.push(6);
  heap.push(7);
  heap.push(8);
 
  println!("max value: {:?}", heap.peek());
 
  let vec = heap.into_vec();
 
  for item in &vec {
    println!("{}", item);
  }
}

Prvky výsledného vektoru jsou obecně vráceny v náhodném pořadí. Přesněji řečeno není pořadí zcela náhodné, protože první prvek bude mít maximální hodnotu, ale další pořadí již není pevně dané:

max value: Some(100)
100
8
6
7
3
2
5
1
4

8. Převod prvků do setříděného vektoru

Mnohem častěji budeme vyžadovat převod binární haldy do vektoru, ovšem takovým způsobem, aby byly jeho prvky vzestupně setříděny. K tomuto účelu dobře poslouží metoda nazvaná into_sorted_vec(), jejíž implementace však není tak triviální, jako tomu bylo u metody into_vec():

use std::collections::BinaryHeap;
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push(1);
  heap.push(2);
  heap.push(3);
  heap.push(4);
  heap.push(100);
  heap.push(5);
  heap.push(6);
  heap.push(7);
  heap.push(8);
 
  println!("max value: {:?}", heap.peek());
 
  let vec = heap.into_sorted_vec();
 
  for item in &vec {
    println!("{}", item);
  }
}

Z výsledného výpisu je patrné, že prvky jsou skutečně vráceny setříděné:

max value: Some(100)
1
2
3
4
5
6
7
8
100

9. Postupný přesun prvků z binární haldy s použitím funkce drain()

Již minule jsme se zmiňovali o funkci pojmenované drain(), díky níž je možné postupně zpracovávat prvky z datových kolekcí bez nutnosti jejich klonování. Tato funkce samozřejmě existuje i pro binární haldu, takže se jen rychle podívejme na příklad jejího použití:

use std::collections::BinaryHeap;
 
fn main() {
  let mut heap = BinaryHeap::new();
 
  heap.push(1);
  heap.push(2);
  heap.push(3);
  heap.push(4);
  heap.push(100);
  heap.push(5);
  heap.push(6);
  heap.push(7);
  heap.push(8);
 
  println!("max value: {:?}", heap.peek());
 
  let iter = heap.drain();
 
  for item in iter {
    println!("{}", item);
  }
}

Výsledek bude shodný s použitím metody iter(), protože prvky budou zpracovány v tom pořadí, v jakém jsou uloženy do vektoru:

max value: Some(100)
100
8
6
7
3
2
5
1
4

10. Podpora TCP v základní knihovně programovacího jazyka Rust

Ve standardní knihovně programovacího jazyka Rust nalezneme i podporu pro práci s TCP. To mj. znamená, že je možné relativně snadno tvořit aplikace běžící v režimu serveru (s nasloucháním na zvoleném portu či portech) či v režimu klienta (který se připojuje k serveru). Základními datovými strukturami, které se v tomto případě používají, jsou struktury TcpListener a TcpStream. Názvy těchto struktur napovídají, jak se používají – TcpListener slouží pro implementaci jednoduchého serveru, TcpStream pak představuje objekt zajišťující obousměrný přenos dat mezi klientem a serverem.

Podívejme se nyní na příklad velmi jednoduchého serveru, který naslouchá na portu 1234 a který realizuje odpovědi v jediném vláknu (což může být samozřejmě omezující). Číslo portu je větší než 1024, takže ho může otevřít i aplikace bez rootovských práv. Listener se vytvoří triviálně (zejména v porovnání s tím, co by se dělo v céčku):

let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:1234").unwrap();

Následně se získá nekonečný iterátor, který při každém požadavku o spojení od klienta vrátí strukturu typu Option<Result<TcpStream>>, která již reprezentuje obousměrný komunikační kanál. Vzhledem k tomu, že je iterátor nekonečný, bude nutné server ukončit jinak, například přes Ctrl+C z terminálu, posláním signálu STOP příkazem kill atd.:

let tcp_stream_iter = listener.incoming();

Způsob realizace na požadavek o spojení může vypadat takto:

for tcp_stream in tcp_stream_iter {
  if tcp_stream.is_ok() {
    handler(tcp_stream.unwrap());
  } else {
    println!("connection failed");
  }
}

Handler je prozatím velmi primitivní, protože pouze klientovi pošle textovou odpověď a následně spojení ukončí:

fn handler(mut stream:TcpStream) {
  println!("Accepted connection");
  stream.write(b"Server response...\r\n").unwrap();
}

Celý zdrojový kód vypadá následovně:

use std::io::Write;
use std::net::TcpListener;
use std::net::TcpStream;
 
fn handler(mut stream:TcpStream) {
  println!("Accepted connection");
  stream.write(b"Server response...\r\n").unwrap();
}
 
fn main() {
  let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:1234").unwrap();
 
  let tcp_stream_iter = listener.incoming();
 
  for tcp_stream in tcp_stream_iter {
    if tcp_stream.is_ok() {
      handler(tcp_stream.unwrap());
    } else {
      println!("connection failed");
    }
  }
}

Nejprve spustíme server:

$ ./292_tcp_listener_1

Následně se z jiného terminálu pokusíme k serveru připojit. Měli bychom přijmout zprávu „Server response…“ a spojení by se mělo automaticky ukončit:

$ telnet localhost 1234
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Server response...
Connection closed by foreign host.

Vylepšení tohoto serveru si ukážeme příště.

11. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady byly, podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý repositář:

Již dopředu se můžete podívat na demonstrační příklady, s nimiž se seznámíme v navazující části tohoto seriálu:

12. Odkazy na Internetu

 1. TcpListener
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpLis­tener.html
 2. TcpStream
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpStream.html
 3. Binary heap (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Binary_heap
 4. Binární halda (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_halda
 5. Halda (datová struktura)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Halda_%28datov%C3%A1_struk­tura%29
 6. Struct std::collections::HashSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.HashSet.html
 7. Struct std::collections::BTreeSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BTreeSet.html
 8. Struct std::collections::BinaryHeap
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BinaryHeap.html
 9. Set (abstract data type)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Set_%28abstract_data_ty­pe%29#Language_support
 10. Associative array
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Associative_array
 11. Hash Table
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hash_table
 12. B-tree
  https://en.wikipedia.org/wiki/B-tree
 13. Pedro Celis: Robin Hood Hashing (naskenované PDF!)
  https://cs.uwaterloo.ca/re­search/tr/1986/CS-86–14.pdf
 14. Robin Hood hashing
  http://codecapsule.com/2013/11/11/ro­bin-hood-hashing/
 15. Robin Hood hashing: backward shift deletion
  http://codecapsule.com/2013/11/17/ro­bin-hood-hashing-backward-shift-deletion/
 16. Module std::collections
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/
 17. Module std::vec
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/index.html
 18. Struct std::collections::VecDeque
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.VecDeque.html
 19. Struct std::collections::LinkedList
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.LinkedList.html
 20. Module std::fmt
  https://doc.rust-lang.org/std/fmt/
 21. Macro std::println
  https://doc.rust-lang.org/std/macro.println.html
 22. Enum std::result::Result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/enum.Result.html
 23. Module std::result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/
 24. Result
  http://rustbyexample.com/std/re­sult.html
 25. Rust stdlib: Option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/enum.Option.html
 26. Module std::option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/index.html
 27. Rust by example: option
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 28. Rust by example: if-let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/if_let.html
 29. Rust by example: while let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/while_let.html
 30. Rust by example: Option<i32>
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 31. An Overview of Macros in Rust
  http://words.steveklabnik.com/an-overview-of-macros-in-rust
 32. A Practical Intro to Macros in Rust 1.0
  https://danielkeep.github.io/practical-intro-to-macros.html
 33. The Rust Programming Language: macros
  https://doc.rust-lang.org/beta/book/macros.html
 34. Rust by example: 15 macro_rules!
  http://rustbyexample.com/macros.html
 35. Primitive Type isize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.isize.html
 36. Primitive Type usize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.usize.html
 37. Primitive Type array
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.array.html
 38. Module std::slice
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/slice/
 39. Rust by Example: 2.3 Arrays and Slices
  http://rustbyexample.com/pri­mitives/array.html
 40. What is the difference between Slice and Array (stackoverflow)
  http://stackoverflow.com/qu­estions/30794235/what-is-the-difference-between-slice-and-array
 41. Learning Rust With Entirely Too Many Linked Lists
  http://cglab.ca/~abeinges/blah/too-many-lists/book/
 42. Testcase: linked list
  http://rustbyexample.com/cus­tom_types/enum/testcase_lin­ked_list.html
 43. Operators and Overloading
  https://doc.rust-lang.org/book/operators-and-overloading.html
 44. Module std::ops
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/index.html
 45. Module std::cmp
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/index.html
 46. Trait std::ops::Add
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/ops/trait.Add.html
 47. Trait std::ops::AddAssign
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.AddAssign.html
 48. Trait std::ops::Drop
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html
 49. Trait std::cmp::Eq
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/trait.Eq.html
 50. Struct std::boxed::Box
  https://doc.rust-lang.org/std/boxed/struct.Box.html
 51. Explore the ownership system in Rust
  https://nercury.github.io/rus­t/guide/2015/01/19/ownership­.html
 52. Rust's ownership and move semantic
  http://www.slideshare.net/sa­neyuki/rusts-ownership-and-move-semantics
 53. Trait std::marker::Copy
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/marker/tra­it.Copy.html
 54. Trait std::clone::Clone
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/clone/tra­it.Clone.html
 55. The Stack and the Heap
  https://doc.rust-lang.org/book/the-stack-and-the-heap.html
 56. Rust Compare: Pointers & References
  http://www.rust-compare.com/site/pointers.html
 57. Rust Compare: Parameters
  http://www.rust-compare.com/site/params.html
 58. Why does this compile? Automatic dereferencing?
  https://users.rust-lang.org/t/why-does-this-compile-automatic-dereferencing/2183
 59. Understanding Pointers, Ownership, and Lifetimes in Rust
  http://koerbitz.me/posts/Understanding-Pointers-Ownership-and-Lifetimes-in-Rust.html
 60. Rust lang series episode #25 — pointers (#rust-series)
  https://steemit.com/rust-series/@jimmco/rust-lang-series-episode-25-pointers-rust-series
 61. Rust – home page
  https://www.rust-lang.org/en-US/
 62. Rust – Frequently Asked Questions
  https://www.rust-lang.org/en-US/faq.html
 63. Destructuring and Pattern Matching
  https://pzol.github.io/get­ting_rusty/posts/20140417_des­tructuring_in_rust/
 64. The Rust Programming Language
  https://doc.rust-lang.org/book/
 65. Rust (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rust_%28programming_lan­guage%29
 66. Go – home page
  https://golang.org/
 67. Stack Overflow – Most Loved, Dreaded, and Wanted language
  https://stackoverflow.com/re­search/developer-survey-2016#technology-most-loved-dreaded-and-wanted
 68. Rust vs Go (dva roky staré hodnocení, od té doby došlo k posunům v obou jazycích)
  http://jaredforsyth.com/2014/03/22/rust-vs-go/
 69. Rust vs Go: My experience
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/21m6jq/rust_vs_go_my_ex­perience/
 70. Friends of Rust (Organizations running Rust in production)
  https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html
 71. Rust programs versus C++ g++
  https://benchmarksgame.ali­oth.debian.org/u64q/compa­re.php?lang=rust&lang2=gpp
 72. Další benchmarky (nejedná se o reálné příklady „ze života“)
  https://github.com/kostya/benchmarks
 73. Go na Redditu
  https://www.reddit.com/r/golang/
 74. Rust vs. Go
  http://vschart.com/compare/rust/vs/go-language
 75. Abstraction without overhead: traits in Rust
  https://blog.rust-lang.org/2015/05/11/traits.html
 76. Method Syntax
  https://doc.rust-lang.org/book/method-syntax.html
 77. Traits in Rust
  https://doc.rust-lang.org/book/traits.html
 78. Functional Programming in Rust – Part 1 : Function Abstraction
  http://blog.madhukaraphatak­.com/functional-programming-in-rust-part-1/
 79. Of the emerging systems languages Rust, D, Go and Nim, which is the strongest language and why?
  https://www.quora.com/Of-the-emerging-systems-languages-Rust-D-Go-and-Nim-which-is-the-strongest-language-and-why
 80. Chytré ukazatele (moderní verze jazyka C++) [MSDN]
  https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/hh279674.aspx
 81. UTF-8 Everywhere
  http://utf8everywhere.org/
 82. Rust by Example
  http://rustbyexample.com/
 83. Rust oficiálně ve Fedoře
  https://mojefedora.cz/rust-oficialne-ve-fedore/
 84. Resource acquisition is initialization
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Resource_acquisition_is_i­nitialization
 85. TIOBE index (October 2016)
  http://www.tiobe.com/tiobe-index/
 86. Porovnání Go, D a Rustu na OpenHubu:
  https://www.openhub.net/lan­guages/compare?language_na­me[]=-1&language_name[]=-1&language_name[]=dmd&lan­guage_name[]=golang&langu­age_name[]=rust&language_na­me[]=-1&measure=commits
 87. String Types in Rust
  http://www.suspectsemantic­s.com/blog/2016/03/27/str­ing-types-in-rust/
 88. Trait (computer programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Trait_%28computer_program­ming%29
 89. Type inference
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_inference

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.