Hlavní navigace

Programovací jazyk Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli (dokončení)

3. 8. 2017
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

 Autor: Rust project
Popis možností velmi užitečné knihovny ndarray vytvořené v Rustu dnes dokončíme. Budeme se zabývat především různými způsoby aplikací funkcí na prvky polí, což je jedna z technik umožňujících vyhnout se nutnosti explicitního psaní programových smyček.

Obsah

1. Programovací jazyk Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli (dokončení)

2. Funkce vyššího řádu map a jednorozměrná pole

3. Předávání prvků hodnotou a referencí, automatická dereference prvků

4. Funkce vyššího řádu map a dvourozměrná i trojrozměrná pole

5. Složitější příklad: vektory a pole obsahující komplexní čísla

6. Funkce vyššího řádu map a pole komplexních čísel

7. Přímá modifikace prvků pole pomocí funkce mapv_inplace

8. Funkce mapv_into: kombinace mapv a mapv_inplace

9. Použití funkce vyššího řádu fold (reduce)

10. Makro azip! pro manipulaci s prvky většího množství polí

11. Použití struktury Zip

12. Větší množství producentů při použití struktury Zip

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli (dokončení)

Již ve třetí části tohoto seriálu jsme se seznámili s funkcemi použitelnými při zpracování sekvencí vytvářených pomocí iterátorů. Tyto funkce mají jména i sémantiku převzatou z funkcionálních jazyků (poprvé se objevily v LISPu, který sice není čistě funkcionální, ale nalezneme v něm mnoho prvků, které se do FP jazyků posléze dostaly). Mezi zmíněné funkce – které by byly ve funkcionálních jazycích implementovány funkcemi vyššího řádu – patří zejména map, filter, take, take_while a fold (někde se nazývá reduce).

Rustovské funkce vyššího řádu ze standardní knihovny jsou určeny pro zpracování sekvencí, přičemž výsledkem jejich aplikace může být jiná sekvence s obecně odlišným počtem prvků. Typickým příkladem je zejména funkce filter vracející odlišnou sekvenci (v extrémním případě i sekvenci prázdnou). Některé funkce vyššího řádu nalezneme i v knihovně ndarray, ovšem v tomto případě se pochopitelně bude jednat o funkce, které na vstupu očekávají pole (jednorozměrný vektor, dvourozměrnou matici, vícerozměrné pole…) a výsledkem může být opět pole popř. jediná hodnota libovolného typu. Mezi funkce vyššího řádu, které nalezneme v knihovně ndarray, patří především:

Funkce/makro Význam Popsána v kapitole
map postupná aplikace funkce na každý prvek, výsledkem je nové pole 2
mapv postupná aplikace funkce na každý prvek předaný hodnotou 3
mapv_inplace dtto, ale původní pole se změní (nevytvoří se nové) 7
mapv_into kombinace předchozích dvou funkcí 8
fold postupná „redukce“ prvků v poli s akumulací výsledku 9
azip! makro umožňující například kombinaci prvků dvou polí 10

2. Funkce vyššího řádu map a jednorozměrná pole

Základní funkcí vyššího řádu, kterou v knihovně ndarray nalezneme, je funkce nazvaná map. Ta postupně aplikuje jí předanou funkci na jednotlivé prvky nějakého pole (nezávisle na počtu dimenzí) a vytváří tak pole nové. Tento čistě funkcionální přístup, kdy se původní pole nemění, je sice velmi užitečný a z hlediska teorie „čistý“, ovšem lze ho aplikovat jen na relativně malá pole, nikoli například na rozsáhlé matice s miliony prvků. V takovém případě by se totiž zvyšovaly paměťové nároky, snižovala by se efektivnost cache atd.

Podívejme se nyní na způsob aplikace (anonymních) funkcí na prvky vektoru obsahujícího hodnoty 0 až 12. Povšimněte si, že se ve funkci map pracuje s referencí na prvky, což je výhodné, protože se neprovádí jejich klonování:

let vector1 = Array::from_iter(0..12);
 
// vektor s prvky 0, 2, 4 ...
let vector2 = vector1.map(|x| 2* *x);
 
// vektor s prvky 0, 1, 0, 1, ... (1 pro sudé hodnoty)
let vector3 = vector1.map(|x| *x % 2);
 
// vektor s prvky true, false, true, false (test, zda je hodnota sudá)
let vector4 = vector1.map(|x| *x % 2 == 0);
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("vector3: {}", vector3);
println!("vector4: {}", vector4);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
vector2: [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
vector3: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
vector4: [true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false]

Poznámka: povšimněte si, že nově vytvořené pole může obsahovat prvky jiného typu než pole původní.

3. Předávání prvků hodnotou a referencí, automatická dereference prvků

Pokud chcete prvky předávat hodnotou a nikoli odkazem (referencí), použijte namísto funkce map funkci nazvanou mapv. V (typicky) anonymní funkci se bude pracovat přímo s hodnotami prvků, což mj. znamená, že může dojít k jejich klonování:

let vector1 = Array::from_iter(0..12);
 
// vektor s prvky 0, 2, 4 ...
let vector2 = vector1.mapv(|x| 2*x);
 
// vektor s prvky 0, 1, 0, 1, ... (1 pro sudé hodnoty)
let vector3 = vector1.mapv(|x| x % 2);
 
// vektor s prvky true, false, true, false (test, zda je hodnota sudá)
let vector4 = vector1.mapv(|x| x % 2 == 0);
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("vector3: {}", vector3);
println!("vector4: {}", vector4);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
vector2: [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
vector3: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
vector4: [true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false]

Ve skutečnosti se díky automatickému použití traitu Deref může i v anonymní funkci předané do map pracovat přímo s hodnotami prvků:

let vector1 = Array::from_iter(0..12);
 
// vektor s prvky 0, 2, 4 ...
let vector2 = vector1.map(|x| 2*x);
 
// vektor s prvky 0, 1, 0, 1, ... (1 pro sudé hodnoty)
let vector3 = vector1.map(|x| x % 2);
 
// vektor s prvky true, false, true, false (test, zda je hodnota sudá)
let vector4 = vector1.map(|x| x % 2 == 0);
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("vector3: {}", vector3);
println!("vector4: {}", vector4);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu je shodný s předchozím výsledkem:

vector1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
vector2: [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
vector3: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
vector4: [true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false]

4. Funkce vyššího řádu map a dvourozměrná i trojrozměrná pole

Funkci vyššího řádu map samozřejmě nemusíme používat pouze pro jednorozměrné vektory, ale lze ji zavolat i pro dvourozměrné matice či pro vícerozměrná pole. Podívejme se na aplikaci různých anonymních funkcí na prvky matice 3×4 prvky:

let array1 = Array::from_iter(0..12).into_shape((3,4)).unwrap();
 
// vektor s prvky 0, 2, 4 ...
let array2 = array1.map(|x| 2* *x);
 
// vektor s prvky 0, 1, 0, 1, ... (1 pro sudé hodnoty)
let array3 = array1.map(|x| *x % 2);
 
// vektor s prvky true, false, true, false (test, zda je hodnota sudá)
let array4 = array1.map(|x| *x % 2 == 0);
 
println!("array1:\n{}\n", array1);
println!("array2:\n{}\n", array2);
println!("array3:\n{}\n", array3);
println!("array4:\n{}\n", array4);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

array1:
[[0, 1, 2, 3],
 [4, 5, 6, 7],
 [8, 9, 10, 11]]
 
array2:
[[0, 2, 4, 6],
 [8, 10, 12, 14],
 [16, 18, 20, 22]]
 
array3:
[[0, 1, 0, 1],
 [0, 1, 0, 1],
 [0, 1, 0, 1]]
 
array4:
[[true, false, true, false],
 [true, false, true, false],
 [true, false, true, false]]

Aplikace na trojrozměrné pole o rozměrech 3×3×3 prvky:

let array1 = Array::from_iter(0..27).into_shape((3,3,3)).unwrap();
 
// vektor s prvky 0, 2, 4 ...
let array2 = array1.map(|x| 2* *x);
 
// vektor s prvky 0, 1, 0, 1, ... (1 pro sudé hodnoty)
let array3 = array1.map(|x| *x % 2);
 
// vektor s prvky true, false, true, false (test, zda je hodnota sudá)
let array4 = array1.map(|x| *x % 2 == 0);
 
println!("array1:\n{}\n", array1);
println!("array2:\n{}\n", array2);
println!("array3:\n{}\n", array3);
println!("array4:\n{}\n", array4);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu bude nyní následující:

array1:
[[[0, 1, 2],
 [3, 4, 5],
 [6, 7, 8]],
 [[9, 10, 11],
 [12, 13, 14],
 [15, 16, 17]],
 [[18, 19, 20],
 [21, 22, 23],
 [24, 25, 26]]]
 
array2:
[[[0, 2, 4],
 [6, 8, 10],
 [12, 14, 16]],
 [[18, 20, 22],
 [24, 26, 28],
 [30, 32, 34]],
 [[36, 38, 40],
 [42, 44, 46],
 [48, 50, 52]]]
 
array3:
[[[0, 1, 0],
 [1, 0, 1],
 [0, 1, 0]],
 [[1, 0, 1],
 [0, 1, 0],
 [1, 0, 1]],
 [[0, 1, 0],
 [1, 0, 1],
 [0, 1, 0]]]
 
array4:
[[[true, false, true],
 [false, true, false],
 [true, false, true]],
 [[false, true, false],
 [true, false, true],
 [false, true, false]],
 [[true, false, true],
 [false, true, false],
 [true, false, true]]]

5. Složitější příklad: vektory a pole obsahující komplexní čísla

Ukažme si nyní nepatrně složitější příklad, v němž budeme používat vektory a pole obsahující komplexní čísla. Celý příklad je rozdělen do několika částí. První část specifikuje, které moduly (a jejich jmenné prostory) budeme využívat:

extern crate ndarray;
use ndarray::Array;
use std::fmt;

Dále deklarujeme strukturu reprezentující komplexní čísla. Její nejjednodušší varianta (bez použití generických typů) bude následující:

struct Complex {
  real: f32,
  imag: f32,
}

Pro komplexní čísla dále implementujeme konstruktor new a funkci pro výpočet absolutní hodnoty abs. Právě tato funkce je v kontextu tohoto příkladu důležitá:

impl Complex {
  fn new(real: f32, imag: f32) -> Complex {
    Complex{real:real, imag:imag}
  }
 
  fn abs(&self) -> f32 {
    (self.real * self.real + self.imag * self.imag).sqrt()
  }
}

Pro snazší výpis vektorů a polí komplexních čísel navíc implementujeme i funkci fmt, která bude automaticky volána v makru println! (funkce fmt má podobný význam jako metoda toString v Javě, jen je ji možné použít i pro zápis do souborů atd.):

impl fmt::Debug for Complex {
  fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
    write!(f, "{}+{}i", self.real, self.imag)
  }
}

6. Funkce vyššího řádu map a pole komplexních čísel

Další funkce definovaná v demonstračním příkladu nejdříve vytvoří jednorozměrný vektor obsahující pětici komplexních čísel a následně aplikuje funkci/metodu Complex::abs na každý prvek tohoto vektoru. Výsledkem bude opět vektor, tentokrát však jeho prvky budou mít typ f32 a nikoli Complex!. Ostatně se o tom snadno přesvědčíme na výstupu:

fn map_complex() {
  println!("map_complex");
 
  let vector1 = Array::from_vec(vec![Complex::new(0.0, 0.0),
                    Complex::new(1.0, 0.0),
                    Complex::new(0.0, 1.0),
                    Complex::new(1.0, 1.0),
                    Complex::new(100.0, 100.0)]);
 
  let vector2 = vector1.map(|x| Complex::abs(x));
 
  println!("vector1: {:?}", vector1);
  println!("vector2: {:?}", vector2);
 
  println!()
}

Prakticky stejným způsobem můžeme vytvořit matici komplexních čísel o rozměrech 3×3 prvky. Po aplikaci funkce/metody Complex::abs na jednotlivé prvky této matice získáme matici novou, tentokrát však budou prvky této matice 3×3 prvky typu f32:

fn map_complex_2d() {
  println!("map_complex_2d");
 
  let array1 = Array::from_shape_vec((3,3), vec![Complex::new(0.0, 0.0),
                          Complex::new(1.0, 0.0),
                          Complex::new(2.0, 0.0),
                          Complex::new(0.0, 1.0),
                          Complex::new(1.0, 1.0),
                          Complex::new(2.0, 1.0),
                          Complex::new(0.0, 2.0),
                          Complex::new(1.0, 2.0),
                          Complex::new(2.0, 2.0)]).unwrap();
 
  let array2 = array1.map(|x| Complex::abs(x));
 
  println!("vector1:\n{:?}\n", array1);
  println!("vector2:\n{:?}\n", array2);
 
  println!()
}

Nyní nám jen zbývá obě výše uvedené funkce zavolat:

fn main() {
  map_complex();
  map_complex_2d();
}

Po překladu a spuštění tohoto příkladu by se měly na standardní výstup vypsat následující řádky:

map_complex
vector1: [0+0i, 1+0i, 0+1i, 1+1i, 100+100i] shape=[5], strides=[1], layout=C | F (0x3)
vector2: [0, 1, 1, 1.4142135, 141.42136] shape=[5], strides=[1], layout=C | F (0x3)
 
map_complex_2d
vector1:
[[0+0i, 1+0i, 2+0i],
 [0+1i, 1+1i, 2+1i],
 [0+2i, 1+2i, 2+2i]] shape=[3, 3], strides=[3, 1], layout=C (0x1)
 
vector2:
[[0, 1, 2],
 [1, 1.4142135, 2.236068],
 [2, 2.236068, 2.828427]] shape=[3, 3], strides=[3, 1], layout=C (0x1)

7. Přímá modifikace prvků pole pomocí funkce mapv_inplace

Jak jsme si již vysvětlili u popisu funkce map, může být čistě funkcionální přístup při zpracování rozsáhlých polí problematický, protože vede k neustálému vytváření polí nových. Jedno z řešení spočívá v aplikaci nějaké zvolené funkce na prvky pole, ovšem s tím rozdílem, že se původní prvek přepíše výslednou hodnotou dané funkce. Celé zpracování je tedy skutečně provedeno „in situ“ se všemi výhodami (žádná další spotřeba paměti) i nevýhodami (měníme stav objektu, což je obecně postup, kterému se snažíme vyhnout).

Vzhledem k tomu, že se prvky pole modifikují, musí být celé pole měnitelné (mutable):

let mut vector1 = Array::from_iter(0..12);
 
println!("vector1: {}", vector1);

Na takové pole (zde konkrétně jednorozměrný vektor) můžeme volat funkci mapv_inplace. Povšimněte si, jak lze použít rozhodovací konstrukci if-then-else:

vector1.mapv_inplace(|x| x*2);
 
println!("vector1: {}", vector1);
 
vector1.mapv_inplace(|x| if x<10 {0} else {1});
 
println!("vector1: {}", vector1);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
vector1: [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
vector1: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Podobně budeme postupovat u dvourozměrných polí:

let mut array1 = Array::from_iter(0..12).into_shape((3,4)).unwrap();
 
println!("array1:\n{}\n", array1);
 
array1.mapv_inplace(|x| if x%2 == 0 {0} else {1});
 
println!("array1:\n{}\n", array1);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

array1:
[[0, 1, 2, 3],
 [4, 5, 6, 7],
 [8, 9, 10, 11]]
 
array1:
[[0, 1, 0, 1],
 [0, 1, 0, 1],
 [0, 1, 0, 1]]

Aplikace na trojrozměrné pole o rozměrech 3×3×3 prvky:

let mut array1 = Array::from_iter(0..27).into_shape((3,3,3)).unwrap();
 
println!("array1:\n{}\n", array1);
 
array1.mapv_inplace(|x| if x%2 == 0 {0} else {1});
 
println!("array1:\n{}\n", array1);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

array1:
[[[0, 1, 2],
 [3, 4, 5],
 [6, 7, 8]],
 [[9, 10, 11],
 [12, 13, 14],
 [15, 16, 17]],
 [[18, 19, 20],
 [21, 22, 23],
 [24, 25, 26]]]
 
array1:
[[[0, 1, 0],
 [1, 0, 1],
 [0, 1, 0]],
 [[1, 0, 1],
 [0, 1, 0],
 [1, 0, 1]],
 [[0, 1, 0],
 [1, 0, 1],
 [0, 1, 0]]]

8. Funkce mapv_into: kombinace mapv a mapv_inplace

Kromě již popsaných funkcí vyššího řádu map, mapv a mapv_inplace existuje ještě funkce nazvaná mapv_into, která přebírá vlastnosti obou předchozích variant mapv*. Funkce mapv_into totiž „konzumuje“ původní pole a vrací pole nové. Ve skutečnosti ovšem opět pracuje „in situ“, takže je její použití paměťově efektivní, ovšem navíc se tato funkce chová více funkcionálně, protože po konzumaci původního pole ho již není možné použít a musíme namísto toho použít návratovou hodnotu mapv_into (toto chování si zkontroluje překladač):

let vector1 = Array::from_iter(0..12);
let vector2 = vector1.mapv_into(|x| x*2);
let vector3 = vector2.mapv_into(|x| if x<10 {0} else {1});
 
println!("vector3: {}", vector3);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector3: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

9. Použití funkce vyššího řádu fold (reduce)

Další velmi užitečnou funkcí vyššího řádu, která nesmí chybět v repertoáru žádné funkcionálně zaměřené knihovny (a tím pádem ani v repertoáru „funkcionální“ části knihovny ndarray), je funkce pojmenovaná reduce popř. fold. Názvy těchto funkcí naznačují jejich účel – dochází k postupné „redukci“ prvků uložených v poli, a to (postupnou) aplikací zvolené uživatelské funkce na jednotlivé prvky a po krocích počítaný mezivýsledek (někdy se podle svého chování nazývá akumulátor).

V knihovně ndarray se příslušná metoda, která toto chování pro libovolné pole zajišťuje, jmenuje fold a akceptuje dva parametry – počáteční hodnotu akumulátoru (mezivýsledku) a uzávěr, což je zjednodušeně řečeno funkce (typicky anonymní), která na sebe má navázánu alespoň jednu volnou proměnnou. Tento uzávěr je postupně volán se dvěma argumenty, tedy s aktuální hodnotou akumulátoru (mezivýsledku) a prvkem získaným ze vstupní sekvence. Akumulátor je po každém volání modifikován tak, že obsahuje hodnotou vrácenou uzávěrem.

Podívejme se na příklad, v němž sečteme všechny prvky jednorozměrného pole a posléze vypočteme součin všech prvků. Při výpočtu součtu je počáteční hodnota akumulátoru nulová, u součinu musí být samozřejmě nastavena na jedničku:

let vector1 = Array::from_iter(1..11);
 
let sum = vector1.fold(0, |acc, value| acc+value);
 
let product = vector1.fold(1, |acc, value| acc*value);
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("sum: {}", sum);
println!("product: {}", product);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
sum: 55
product: 3628800

Ve složitějším příkladu provedeme stejnou operaci, ovšem s maticí 3×3 prvky. Navíc ještě vypočteme součet prvků s počáteční hodnotou akumulátoru nastavenou na 1000:

let array = Array::from_shape_vec((3,3), vec![1,2,3,4,5,6,7,8,9]).unwrap();
 
let sum = array.fold(0, |acc, value| acc+value);
let sum_offset = array.fold(1000, |acc, value| acc+value);
 
let product = array.fold(1, |acc, value| acc*value);
 
println!("array:\n{}\n", array);
println!("sum: {}", sum);
println!("sum_offset: {}", sum_offset);
println!("product: {}", product);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

array:
[[1, 2, 3],
 [4, 5, 6],
 [7, 8, 9]]
 
sum: 45
sum_offset: 1045
product: 362880

10. Makro azip! pro manipulaci s prvky většího množství polí

Minule jsme si mj. popsali i operátory, které byly přetížené takovým způsobem, aby je bylo možné využít pro součet, rozdíl, součin či podíl korespondujících prvků dvou polí. Ve skutečnosti je ovšem použití přetížených operátorů poměrně omezené, což ale nemusí představovat větší problém, a to díky existenci makra nazvaného azip!. Toto makro dokáže zpracovat větší množství vstupních polí, přičemž aplikuje zvolený výraz na každou kombinaci korespondujících prvků vstupních polí. Nejlepší bude, když si ukážeme jednoduchý příklad pro součet dvou vektorů.

Mějme dva vstupní vektory:

let vector1 = Array::from_iter(1..11);
let vector2 = Array::from_iter(1..11);

A vektor pro uložení výsledku. Tento vektor musí mít shodnou velikost a musí být samozřejmě měnitelný (mutable):

let mut result = Array::zeros((10));

Nyní korespondující prvky vektoru sečteme použitím makra azip!. Před slovem in se specifikuje výsledné pole i pole vstupní. Výraz ve složených závorkách se aplikuje na korespondující prvky vektorů:

azip!(mut result, vector1, vector2 in { *result = vector1 + vector2 });
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("result sum: {}", result);

Původní vstupní vektory nejsou „zkonzumovány“, takže je lze použít v dalším výpočtu:

let mut result_mul = Array::zeros((10));
 
azip!(mut result_mul, vector1, vector2 in { *result_mul = vector1 * vector2 });
println!("result_mul: {}", result_mul);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
vector2: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
result sum: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
result_mul: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

11. Použití struktury Zip

Ve skutečnosti se makro azip! expanduje na složitější výraz se strukturou Zip. Tato struktura poskytuje (přesněji řečeno implementuje) několik funkcí umožňujících specifikovat výstupní pole, vstupní (zdrojová) pole i prováděnou operaci. Tato operace se typicky zadává formou anonymní funkce předané do funkce vyššího řádu apply. Opět se podívejme na příklad podobný příkladu z předchozí kapitoly.

Mějme dva vstupní vektory:

let vector1 = Array::from_iter(1..11);
let vector2 = Array::from_iter(1..11);

A vektor pro uložení výsledku. Tento vektor musí mít shodnou velikost a musí být samozřejmě měnitelný (mutable):

let mut result = Array::zeros((10));

Nyní s využitím metod from a and specifikujeme vstupní a výstupní pole a následně přes funkci vyššího řádu apply uvedeme, jaká operace se má provádět s korespondujícími prvky vstupních polí. Ty se předávají přes referenci:

Zip::from(&mut result)
   .and(&vector1)
   .and(&vector2)
   .apply(|result, &vector1, &vector2| {
     *result = vector1 + vector2
   });
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("result sum: {}", result);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
vector2: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
result sum: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]

12. Větší množství producentů při použití struktury Zip

Ve skutečnosti je možné specifikovat větší (prakticky libovolné) množství vstupních polí, což je patrné z následujícího příkladu se čtyřmi vstupními poli:

let vector1 = Array::from_iter(1..11);
let vector2 = Array::from_iter(1..11);
let vector3 = Array::from_vec(vec![1,2,3,1,2,3,1,2,3,1000]);
let vector4 = Array::from_vec(vec![1,1,1,2,2,2,3,3,3,4]);
 
let mut result = Array::zeros((10));
 
Zip::from(&mut result)
   .and(&vector1)
   .and(&vector2)
   .and(&vector3)
   .and(&vector4)
   .apply(|result, &vector1, &vector2, &vector3, &vector4| {
     *result = vector1 + vector2 * vector3 / vector4
   });
 
println!("vector1: {}", vector1);
println!("vector2: {}", vector2);
println!("vector3: {}", vector3);
println!("vector4: {}", vector4);
println!("result sum: {}", result);

Výsledek běhu výše uvedeného úryvku kódu:

vector1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
vector2: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
vector3: [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1000]
vector4: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4]
result sum: [2, 6, 12, 6, 10, 15, 9, 13, 18, 2510]

Poznámka: zápis je poměrně složitý, což je i jeden z důvodů, proč je mnohem jednodušší používat makro azip!.

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady (Rustovské projekty) byly, ostatně podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý repositář (ovšem u projektů je lepší mít celý repositář, abyste nemuseli pracně stahovat všechny potřebné soubory):

Každý projekt se přeloží příkazem:

cargo build

Jeho následné spuštění zajistí příkaz:

cargo clean

14. Odkazy na Internetu

 1. Map (higher-order function)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Map_%28higher-order_function%29
 2. Fold (higher-order function)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Fold_%28higher-order_function%29
 3. ndarray – dokumentace k modulu
  https://bluss.github.io/rust-ndarray/master/ndarray/index.html
 4. ndarray – Crate
  https://crates.io/crates/ndarray
 5. rustup
  https://www.rustup.rs/
 6. rustup: the Rust toolchain installer (Git repositář + dokumentace)
  https://github.com/rust-lang-nursery/rustup.rs
 7. The Rust FFI Omnibus
  http://jakegoulding.com/rust-ffi-omnibus/
 8. Build Script Support
  http://doc.crates.io/build-script.html
 9. Calling Rust From Python
  https://bheisler.github.i­o/post/calling-rust-in-python/
 10. Calling Rust in Python (komentáře k předchozímu článku)
  https://www.reddit.com/r/rus­t/comments/63iy5a/calling_rus­t_in_python/
 11. CFFI Documentation
  https://cffi.readthedocs.i­o/en/latest/
 12. Build Script Support
  http://doc.crates.io/build-script.html
 13. Creating a shared and static library with the gnu compiler [gcc]
  http://www.adp-gmbh.ch/cpp/gcc/create_lib.html
 14. ctypes — A foreign function library for Python
  https://docs.python.org/2/li­brary/ctypes.html
 15. FFI: Foreign Function Interface
  https://doc.rust-lang.org/book/ffi.html
 16. Primitive Type pointer
  https://doc.rust-lang.org/std/primitive.pointer.html
 17. Cargo: správce projektů a balíčků pro programovací jazyk Rust
  https://mojefedora.cz/cargo-spravce-projektu-a-balicku-pro-programovaci-jazyk-rust/
 18. Network Communication and Serialization in Rust
  https://www.safaribookson­line.com/blog/2014/01/28/net­work-communication-serialization-rust/
 19. Crate bincode
  http://tyoverby.com/binco­de/bincode/index.html
 20. Struct std::fs::File
  https://doc.rust-lang.org/std/fs/struct.File.html
 21. Trait std::io::Seek
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Seek.html
 22. Trait std::io::Read
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Read.html
 23. Trait std::io::Write
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Write.html
 24. Trait std::io::BufRead
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.BufRead.html
 25. Module std::io::prelude
  https://doc.rust-lang.org/std/io/prelude/index.html
 26. std::net::IpAddr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/enum.IpAddr.html
 27. std::net::Ipv4Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv4Addr.html
 28. std::net::Ipv6Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv6Addr.html
 29. TcpListener
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpLis­tener.html
 30. TcpStream
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpStream.html
 31. Binary heap (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Binary_heap
 32. Binární halda (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_halda
 33. Halda (datová struktura)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Halda_%28datov%C3%A1_struk­tura%29
 34. Struct std::collections::HashSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.HashSet.html
 35. Struct std::collections::BTreeSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BTreeSet.html
 36. Struct std::collections::BinaryHeap
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BinaryHeap.html
 37. Set (abstract data type)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Set_%28abstract_data_ty­pe%29#Language_support
 38. Associative array
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Associative_array
 39. Hash Table
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hash_table
 40. B-tree
  https://en.wikipedia.org/wiki/B-tree
 41. Pedro Celis: Robin Hood Hashing (naskenované PDF!)
  https://cs.uwaterloo.ca/re­search/tr/1986/CS-86–14.pdf
 42. Robin Hood hashing
  http://codecapsule.com/2013/11/11/ro­bin-hood-hashing/
 43. Robin Hood hashing: backward shift deletion
  http://codecapsule.com/2013/11/17/ro­bin-hood-hashing-backward-shift-deletion/
 44. Module std::collections
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/
 45. Module std::vec
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/index.html
 46. Struct std::collections::VecDeque
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.VecDeque.html
 47. Struct std::collections::LinkedList
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.LinkedList.html
 48. Module std::fmt
  https://doc.rust-lang.org/std/fmt/
 49. Macro std::println
  https://doc.rust-lang.org/std/macro.println.html
 50. Enum std::result::Result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/enum.Result.html
 51. Module std::result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/
 52. Result
  http://rustbyexample.com/std/re­sult.html
 53. Rust stdlib: Option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/enum.Option.html
 54. Module std::option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/index.html
 55. Rust by example: option
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 56. Rust by example: if-let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/if_let.html
 57. Rust by example: while let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/while_let.html
 58. Rust by example: Option<i32>
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 59. An Overview of Macros in Rust
  http://words.steveklabnik.com/an-overview-of-macros-in-rust
 60. A Practical Intro to Macros in Rust 1.0
  https://danielkeep.github.io/practical-intro-to-macros.html
 61. The Rust Programming Language: macros
  https://doc.rust-lang.org/beta/book/macros.html
 62. Rust by example: 15 macro_rules!
  http://rustbyexample.com/macros.html
 63. Primitive Type isize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.isize.html
 64. Primitive Type usize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.usize.html
 65. Primitive Type array
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.array.html
 66. Module std::slice
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/slice/
 67. Rust by Example: 2.3 Arrays and Slices
  http://rustbyexample.com/pri­mitives/array.html
 68. What is the difference between Slice and Array (stackoverflow)
  http://stackoverflow.com/qu­estions/30794235/what-is-the-difference-between-slice-and-array
 69. Learning Rust With Entirely Too Many Linked Lists
  http://cglab.ca/~abeinges/blah/too-many-lists/book/
 70. Testcase: linked list
  http://rustbyexample.com/cus­tom_types/enum/testcase_lin­ked_list.html
 71. Operators and Overloading
  https://doc.rust-lang.org/book/operators-and-overloading.html
 72. Module std::ops
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/index.html
 73. Module std::cmp
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/index.html
 74. Trait std::ops::Add
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/ops/trait.Add.html
 75. Trait std::ops::AddAssign
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.AddAssign.html
 76. Trait std::ops::Drop
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html
 77. Trait std::cmp::Eq
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/trait.Eq.html
 78. Struct std::boxed::Box
  https://doc.rust-lang.org/std/boxed/struct.Box.html
 79. Explore the ownership system in Rust
  https://nercury.github.io/rus­t/guide/2015/01/19/ownership­.html
 80. Rust's ownership and move semantic
  http://www.slideshare.net/sa­neyuki/rusts-ownership-and-move-semantics
 81. Trait std::marker::Copy
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/marker/tra­it.Copy.html
 82. Trait std::clone::Clone
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/clone/tra­it.Clone.html
 83. The Stack and the Heap
  https://doc.rust-lang.org/book/the-stack-and-the-heap.html
 84. Rust Compare: Pointers & References
  http://www.rust-compare.com/site/pointers.html
 85. Rust Compare: Parameters
  http://www.rust-compare.com/site/params.html
 86. Why does this compile? Automatic dereferencing?
  https://users.rust-lang.org/t/why-does-this-compile-automatic-dereferencing/2183
 87. Understanding Pointers, Ownership, and Lifetimes in Rust
  http://koerbitz.me/posts/Understanding-Pointers-Ownership-and-Lifetimes-in-Rust.html
 88. Rust lang series episode #25 — pointers (#rust-series)
  https://steemit.com/rust-series/@jimmco/rust-lang-series-episode-25-pointers-rust-series
 89. Rust – home page
  https://www.rust-lang.org/en-US/
 90. Rust – Frequently Asked Questions
  https://www.rust-lang.org/en-US/faq.html
 91. Destructuring and Pattern Matching
  https://pzol.github.io/get­ting_rusty/posts/20140417_des­tructuring_in_rust/
 92. The Rust Programming Language
  https://doc.rust-lang.org/book/
 93. Rust (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rust_%28programming_lan­guage%29
 94. Go – home page
  https://golang.org/
 95. Stack Overflow – Most Loved, Dreaded, and Wanted language
  https://stackoverflow.com/re­search/developer-survey-2016#technology-most-loved-dreaded-and-wanted
 96. Rust vs Go (dva roky staré hodnocení, od té doby došlo k posunům v obou jazycích)
  http://jaredforsyth.com/2014/03/22/rust-vs-go/
 97. Rust vs Go: My experience
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/21m6jq/rust_vs_go_my_ex­perience/
 98. Friends of Rust (Organizations running Rust in production)
  https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html
 99. Rust programs versus C++ g++
  https://benchmarksgame.ali­oth.debian.org/u64q/compa­re.php?lang=rust&lang2=gpp
 100. Další benchmarky (nejedná se o reálné příklady „ze života“)
  https://github.com/kostya/benchmarks
 101. Go na Redditu
  https://www.reddit.com/r/golang/
 102. Rust vs. Go
  http://vschart.com/compare/rust/vs/go-language
 103. Abstraction without overhead: traits in Rust
  https://blog.rust-lang.org/2015/05/11/traits.html
 104. Method Syntax
  https://doc.rust-lang.org/book/method-syntax.html
 105. Traits in Rust
  https://doc.rust-lang.org/book/traits.html
 106. Functional Programming in Rust – Part 1 : Function Abstraction
  http://blog.madhukaraphatak­.com/functional-programming-in-rust-part-1/
 107. Of the emerging systems languages Rust, D, Go and Nim, which is the strongest language and why?
  https://www.quora.com/Of-the-emerging-systems-languages-Rust-D-Go-and-Nim-which-is-the-strongest-language-and-why
 108. Chytré ukazatele (moderní verze jazyka C++) [MSDN]
  https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/hh279674.aspx
 109. UTF-8 Everywhere
  http://utf8everywhere.org/
 110. Rust by Example
  http://rustbyexample.com/
 111. Rust oficiálně ve Fedoře
  https://mojefedora.cz/rust-oficialne-ve-fedore/
 112. Resource acquisition is initialization
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Resource_acquisition_is_i­nitialization
 113. TIOBE index (October 2016)
  http://www.tiobe.com/tiobe-index/
 114. Porovnání Go, D a Rustu na OpenHubu:
  https://www.openhub.net/lan­guages/compare?language_na­me[]=-1&language_name[]=-1&language_name[]=dmd&lan­guage_name[]=golang&langu­age_name[]=rust&language_na­me[]=-1&measure=commits
 115. String Types in Rust
  http://www.suspectsemantic­s.com/blog/2016/03/27/str­ing-types-in-rust/
 116. Trait (computer programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Trait_%28computer_program­ming%29
 117. Type inference
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_inference

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.