Hlavní navigace

Projekt MinIO: jedna z nejužitečnějších aplikací naprogramovaných v Go

17. 12. 2019
Doba čtení: 48 minut

Sdílet

Ve stručnosti se seznámíme s projektem nazvaným MinIO. Jedná se o sadu několika služeb a nástrojů, které uživatelům poskytují distribuované datové úložiště určené pro ukládání obecných (nestrukturovaných) dat.

Obsah

1. Projekt MinIO – jedna z nejužitečnějších aplikací naprogramovaných v Go

2. MinIO a AWS S3

3. Instalace služby MinIO i ovládací konzole mc

4. Spuštění služby MinIO na lokálním počítači

5. Ovládání Minia z webového prohlížeče

6. Ovládání Minia z příkazového řádku přes konzoli

7. Instalace knihovny s rozhraním pro Minio (MinIO Client SDK)

8. Kostra aplikace, která provede inicializaci klienta služby Minio

9. Úprava příkladu – zadání parametrů připojení z příkazového řádku, výpis bucketů

10. Typické chyby, které mohou nastat

11. Výpis všech objektů ve zvoleném bucketu

12. Podrobnější informace o objektech ve zvoleném bucketu

13. Uložení objektu z bucketu do lokálního souboru

14. Přečtení obsahu objektu s textem

15. Alternativní způsob přístupu k obsahu objektu

16. Poslání dat do Minia s jejich uložením do objektu

17. Kopie objektu v rámci Minia bez jejich přesunu na lokální počítač

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Projekt MinIO – jedna z nejužitečnějších aplikací naprogramovaných v Go

V dnešním článku se ve stručnosti seznámíme s projektem nazvaným MinIO. Jedná se o sadu několika služeb a nástrojů, které uživatelům poskytují distribuované datové úložiště určené pro ukládání obecných (nestrukturovaných) dat. Typicky se jedná o soubory používané v oblasti AI (Artifical Intelligence) a ML (Machine Learning), ovšem kromě těchto populárních (a vlastně do značné míry i módních) oblastí IT je pochopitelně možné službu MinIO použít i pro ukládání logů, souborů, k nimž je zapotřebí rychle přistupovat z mnoha různých, mnohdy vzájemně vzdálených oblastí (zde využijeme možnost distribuovaného systému), jako centrální úložiště dokumentů, obrázků, videí, pochopitelně i obrazů souborových systémů pro Docker apod. MinIO dosahuje velmi slušné rychlosti přístupu k datům (při vhodně nadimenzované síti, která je většinou limitujícím faktorem) a mj. i díky velmi dobré stabilitě ukazuje přednosti programovacího jazyka Go, v němž je celý systém naprogramován.

Obrázek 1: Logo používané projektem MinIO.

Dnes se s projektem MinIO seznámíme především z pohledu vývojáře. Nebudeme se tedy do všech podrobností zabývat tím, jak MinIO nasadit do rozsáhlého systému s geograficky vzdálenými serverovnami, jak nastavit distribuci dat atd. Zajímat nás budou především způsoby ukládání a načítání dat, a to jak s využitím konzole ovládané z příkazového řádku, tak i přes webové rozhraní. Ovšem prakticky vždy je nutné k datům přistupovat i programově, což je obsahem druhé části dnešního článku, kde si ukážeme několik příkladů používajících poměrně snadno ovladatelnou knihovnu nazvanou MinIO Client SDK.

Obrázek 2: Porovnání používání projektu MinIO a dalších podobných technologií. Tato statistika je ovšem založena na počtu stažení, nikoli na celkovém počtu instalací.

Poznámka: v dalším textu budu mnohdy namísto MinIO psát pouze Minio (a to i v jiných pádech), což by – doufejme – mělo vést k méně kostrbatým větám.

2. MinIO a AWS S3

Jedním z nejdůležitějších a v důsledku i nejpraktičtějších vlastností projektu MinIO je fakt, že se pro přístup k datům používá stejná technologie, jaká je implementována i v populární službě Amazon S3 či možná přesněji AWS S3. To mj. znamená, že dodávaný MinIO Client SDK popsaný v navazujících kapitolách může sloužit jak pro přístup k datům uloženým v Miniu, tak i k datům uloženým ve cloudu na S3. Díky tomu lze například snadněji nastavit konfiguraci pro vývoj, konfiguraci CI, zajistit si možnost využití veřejného cloudu (S3) nebo naopak privátního cloudu (založeného na Miniu) atd. Navíc je MinIO Client SDK určen jen pro přístup k datům a nikoli pro ovládání dalších služeb, takže je jeho zahrnutí do vyvíjené aplikace méně náročné na systémové prostředky. Musíme si totiž uvědomit, že přístup k datům je mnohdy zapotřebí i z relativně málo výkonných zařízení IoT atd. (mj. i z tohoto důvodu se MinIO co do snadnosti integrace porovnává s Redisem, i když oblasti nasazení těchto dvou technologií jsou mnohdy značně odlišné).

Poznámka: zkratka S3 vznikla ze sousloví „Simple Storage Service“ a skutečně se jedná o implementaci služby, která je snadno použitelná, a to prakticky ve všech mainstreamových programovacích jazycích.

3. Instalace služby MinIO i ovládací konzole mc

Instalace služby (přesněji řečeno serverové části) projektu MinIO je snadná a přímočará. Jelikož se jedná o aplikaci naprogramovanou v jazyce Go, je služba dodávána ve formě jediného (i když relativně objemného) spustitelného souboru. K dispozici je ovšem i obraz pro Docker, překlad lze provést ze zdrojových souborů atd. Dnes se zaměříme na první způsob, tedy na stažení již připravených souborů projektu MinIO. Musíme si pouze vybrat soubor pro právě používaný operační systém a procesorovou architekturu. Pro testování budu používat Linux a architekturu x86–64. Službu MinIO, přesněji řečeno spustitelný binární soubor, který po svém spuštění službu nabídne, získáme jednoduše jediným příkazem:

$ wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
Poznámka: celková velikost tohoto souboru přesahuje 40 megabajtů a stahování může být relativně pomalé. Může se stát, že budete potřebovat i několik minut.

Následně je nutné nastavit příznak „x“ pro stažený soubor, aby bylo možné službu spustit přímo z příkazového řádku:

$ chmod +x minio

Dále pro jistotu otestujeme, zda je stažený soubor skutečně spustitelný:

$ ./minio version
Version: 2019-10-12T01:39:57Z
Release-Tag: RELEASE.2019-10-12T01-39-57Z
Commit-ID: bd106408462ecef70debf51f1e6179de950c5812

Podobným způsobem lokálně nainstalujeme i konzoli projektu MinIO. Ta se jmenuje mc. Nejdříve stáhneme příslušný spustitelný soubor pro zvolený operační systém a architekturu mikroprocesoru:

$ wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
Poznámka: opět se připravte na spíše pomalejší stahování.

Následně, podobně jako v předchozích krocích, nastavíme příznak „x“, aby byla konzole spustitelná:

$ chmod +x mc

A ověříme si, že tomu tak skutečně je:

$ ./mc version
 
Version: 2019-10-09T22:54:57Z
Release-tag: RELEASE.2019-10-09T22-54-57Z
Commit-id: f93fe1330a3647b1afaff0ed8c188d2897bf391e
Poznámka: jméno konzole mc může kolidovat se známým souborovým manažerem Midnight Commander. To nám však prozatím nebude příliš vadit, protože jsme provedli pouze lokální instalaci a budeme tedy rozlišovat mezi těmito příkazy:
$ mc
$ ./mc
Poznámka 2: ovšem pochopitelně nám nic nebrání si spustitelný soubor s konzolí služby MinIO přejmenovat.

4. Spuštění služby MinIO na lokálním počítači

Pokud již máme připravený spustitelný soubor nazvaný minio, je inicializace a následné spuštění služby MinIO na lokálním počítači otázkou jediného příkazu. Musíme pouze specifikovat, že se má spustit server a na jakém disku a adresáři budou umístěny soubory spravované službou MinIO:

$ ./minio server /tmp/minio
 
Endpoint: http://10.0.0.29:9000 http://127.0.0.1:9000
AccessKey: WDGGENVCJDQVFM3TBM88
SecretKey: 8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C
 
Browser Access:
  http://10.0.0.29:9000 http://127.0.0.1:9000
 
Command-line Access: https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide
  $ mc config host add myminio http://10.0.0.29:9000 WDGGENVCJDQVFM3TBM88 8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C
 
Object API (Amazon S3 compatible):
  Go:     https://docs.min.io/docs/golang-client-quickstart-guide
  Java:    https://docs.min.io/docs/java-client-quickstart-guide
  Python:   https://docs.min.io/docs/python-client-quickstart-guide
  JavaScript: https://docs.min.io/docs/javascript-client-quickstart-guide
  .NET:    https://docs.min.io/docs/dotnet-client-quickstart-guide

Povšimněte si, že se po spuštění zobrazily všechny informace nutné pro spuštění webového rozhraní, pro použití konzole ovládané z příkazového řádku i pro instalaci SDK pro podporované programovací jazyky. Dále jsme získali i dvojici klíčů, které použijeme v následujících kapitolách, a to jak při přístupu přes webovou konzoli, tak i v demonstračních příkladech založených na SDK Minia.

Poznámka: pokud používáte Docker (a obraz se serverem MinIO), ujistěte se, že je správně nastavené mapování portů, aby se bylo možné k běžící instanci služby zvenku připojit.

Jestliže se spuštění služby Minio nepovedlo, je vhodné zkontrolovat, zda adresář předaný při spuštění neobsahuje podadresáře mapované (přesněji řečeno připojené) z jiného disku či souborového systému. Celý adresář by měl (z pohledu Minia) ležet v jediném diskoFGetObject, popř. ve svazku spravovaném vlastním operačním systémem.

5. Ovládání Minia z webového prohlížeče

Minio je možné částečně ovládat z webového prohlížeče, konkrétně ze stránky, která byla zobrazena při spouštění služby:

$ ./minio server /tmp/minio
 
...
...
...
 
Browser Access:
  http://10.0.0.29:9000 http://127.0.0.1:9000
 
...
...
...

Po otevření adresy (v našem případě lokální 127.0.0.1:9000) je nutné zadat AccessKey (20 znaků) a SecretKey (40 znaků), které taktéž známe, protože se opět zobrazily při spuštění služby:

$ ./minio server /tmp/minio
 
...
AccessKey: WDGGENVCJDQVFM3TBM88
SecretKey: 8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C
 
...
...
...

Obrázek 3: Přihlašovací obrazovka, do které je nutné přenést AccessKey a SecretKey.

Obrázek 4: Běžná copy&paste procedura :-)

Obrázek 5: Data jsou v Miniu představována objekty, které jsou ukládány do bucketů. Zpočátku je úložiště zcela prázdné.

Obrázek 6: Přes ikonu + lze vytvořit nový bucket. V příkladech budeme používat buckety „foo“ a „bar“.

Obrázek 7: V pravém dolním rohu je patrné kontextové menu získané po rozkliku ikony +.

Obrázek 8: Uložení objektu do úložiště. Jedná se o obrázek dostupný na adrese https://blog.golang.org/go-brand/logos.jpg.

6. Ovládání Minia z příkazového řádku přes konzoli

Pro ovládání Minia, tj. především pro práci s buckety a objekty, lze použít i nástroj pojmenovaný mc, který jsme nainstalovali v rámci třetí kapitoly. Tento nástroj po svém spuštění bez parametrů vypíše všechny podporované příkazy:

ls    list buckets and objects
tree   list buckets and objects in a tree format
mb    make a bucket
rb    remove a bucket
cat   display object contents
head   display first 'n' lines of an object
pipe   stream STDIN to an object
share  generate URL for temporary access to an object
cp    copy objects
mirror  synchronize objects to a remote site
find   search for objects
sql   run sql queries on objects
stat   stat contents of objects
diff   list differences in object name, size, and date between buckets
rm    remove objects
event  manage object notifications
watch  watch for object events
policy  manage anonymous access to objects
admin  manage MinIO servers
session manage saved sessions for cp command
config  manage mc configuration file
update  check for a new software update
version print version info

Před použitím většiny operací, které ovládají službu Minio je nutné se přihlásit, a to následujícím způsobem:

$ ./mc config host add myminio http://10.0.0.29:9000 WDGGENVCJDQVFM3TBM88 8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C
 
Added `myminio` successfully.

Další příkazy budou používat jméno „myminio“. Díky pojmenování „sezení“ je možné z jediného počítače v danou chvíli ovládat i několik instancí Minia.

Poznámka: tento nástroj ve větší míře využijeme v navazující části tohoto seriálu.

7. Instalace knihovny s rozhraním pro Minio (Minio Client SDK)

V této kapitole si ve stručnosti ukážeme, jakým způsobem lze nainstalovat Minio Client SDK, což je poněkud dlouhý název pro knihovnu, jenž programátorům zajišťuje rozhraní mezi programovacím jazykem a aplikací v něm vyvíjené na jedné straně a službou Minio na straně druhé. Zaměříme se na použití klienta v programovacím jazyku Go, i když je pochopitelně možné Minio ovládat i z aplikací naprogramovaných v jiných programovacích jazycích. Touto problematikou se však budeme zabývat až příště.

SDK pro Go je postaveno na použití modulů, takže instalaci budeme muset provést z projektu, který má systém modulů povolen. Vytvoření takového projektu je ve skutečnosti velmi snadné, protože nám bude postačovat vytvoření adresáře s prázdným projektem a inicializace systému modulů v tomto adresáři:

$ mkdir minio1
 
$ cd minio1
 
$ go mod init minio1
 
go: creating new go.mod: module minio1

Po zadání předchozích tří příkazů by měl v novém adresáři „minio1“ vzniknout soubor s názvem „go.mod“. V následujícím kroku již nainstalujeme celé SDK:

$ go get github.com/minio/minio-go/v6
 
go: finding github.com/minio/minio-go/v6 v6.0.44
go: finding github.com/minio/minio-go v6.0.14+incompatible
go: downloading github.com/minio/minio-go/v6 v6.0.44
go: downloading github.com/minio/minio-go v6.0.14+incompatible
go: extracting github.com/minio/minio-go v6.0.14+incompatible
go: extracting github.com/minio/minio-go/v6 v6.0.44
go: downloading golang.org/x/net v0.0.0-20190522155817-f3200d17e092
go: downloading golang.org/x/crypto v0.0.0-20190513172903-22d7a77e9e5f
go: downloading github.com/minio/sha256-simd v0.1.1
go: downloading gopkg.in/ini.v1 v1.42.0
go: extracting github.com/minio/sha256-simd v0.1.1
go: extracting gopkg.in/ini.v1 v1.42.0
go: extracting golang.org/x/net v0.0.0-20190522155817-f3200d17e092
go: extracting golang.org/x/crypto v0.0.0-20190513172903-22d7a77e9e5f
go: downloading golang.org/x/sys v0.0.0-20190422165155-953cdadca894
go: extracting golang.org/x/sys v0.0.0-20190422165155-953cdadca894
go: finding github.com/minio/sha256-simd v0.1.1
go: finding golang.org/x/crypto v0.0.0-20190513172903-22d7a77e9e5f
go: finding gopkg.in/ini.v1 v1.42.0
go: finding golang.org/x/sys v0.0.0-20190422165155-953cdadca894
Poznámka: předchozí příkaz „go get“ je skutečně nutné zavolat z adresáře, v němž je připravena kostra projektu založeného na modulech. V opačném případě bude „go get“ vypisovat poměrně kryptická chybová hlášení.

8. Kostra aplikace, která provede inicializaci klienta služby Minio

Nyní, když již máme SDK pro službu Minio nainstalovaný, si můžeme vytvořit kostru aplikace, po jejímž spuštění se provede inicializace klienta. Pro úspěšné připojení je nutné znát minimálně tři údaje: URL, na němž je služba Minio spuštěna, dále Access Key ID, což je řetězec o délce dvaceti znaků a nakonec i Secret Access Key představovaný řetězcem o délce čtyřiceti znaků. Všechny tři údaje již známe, protože je služba Minio vypsala při svém spuštění (viz též třetí kapitolu):

Endpoint: http://10.0.0.29:9000 http://127.0.0.1:9000
AccessKey: WDGGENVCJDQVFM3TBM88
SecretKey: 8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C

V prvním demonstračním příkladu tyto údaje pro jednoduchost přímo zadáme do zdrojového kódu (což pochopitelně neznamená, že se jedná o doporučení, kam podobné údaje ukládat :-):

endpoint := "127.0.0.1:9000"
 
accessKeyID := "WDGGENVCJDQVFM3TBM88"
secretAccessKey := "8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C"
Poznámka: povšimněte si, že endpoint se zadává bez udání protokolu.

Pro inicializaci klienta je nutné zavolat funkci New z balíčku minio-go. Této funkci se předají všechny tři výše zmíněné údaje a navíc i příznak oznamující, zda se má pro komunikaci použít SSL/TLS či nikoli:

minioClient, err := minio.New(endpoint, accessKeyID, secretAccessKey, useSSL)

Funkce New vrací referenci na vytvořeného klienta, popř. strukturu s informací o chybě, která při inicializaci klienta nastala. Prozatím si tuto strukturu, popř. chybu pouze vypíšeme, což je ostatně patrné i při pohledu na úplný zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func main() {
    endpoint := "127.0.0.1:9000"
 
    // it is needed to change the following two keys
    accessKeyID := "WDGGENVCJDQVFM3TBM88"
    secretAccessKey := "8YxAW5qxYKBzo7qLGuqxuVDwK5NekY2k7v9ZIZ9C"
 
    useSSL := true
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(endpoint, accessKeyID, secretAccessKey, useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
}

Po překladu (go build) a spuštění příkladu by se měly vypsat informace o inicializovaném klientovi služby Minio:

2019/12/14 11:05:58 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000174000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc0000ae780), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:true, httpClient:(*http.Client)(0xc000192c90), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc000284100), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000192cf0), lookup:0}
Poznámka: ve skutečnosti dojde k inicializaci klienta i ve chvíli, kdy budou klíče zadány špatně, protože se prozatím neprovedlo připojení s ověřením klíčů.

9. Úprava příkladu – zadání parametrů připojení z příkazového řádku, výpis bucketů

Předchozí demonstrační příklad byl sice jednoduchý, ovšem používali jsme v něm údaje o připojení zapsané přímo do zdrojového kódu, což není praktické. Proto příklad upravíme, a to takovým způsobem, aby se údaje nutné pro připojení do služby Minio získávaly z příkazového řádku. Pro tento účel použijeme standardní balíček flag:

var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
flag.Parse()
Poznámka: zapomenout nesmíme především na zavolání funkce flag.Parse().

Inicializace klienta je snadná, jen si musíme uvědomit, že příznaky získané z příkazové řádky jsou ukazateli na řetězce a nikoli přímo řetězce:

minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}

Dále demonstrační příklad rozšíříme takovým způsobem, aby se vypsaly všechny buckety, které jsou v Miniu uloženy a jsou dostupné pro zvoleného uživatele (specifikovaného klíčem). Použijeme funkci ListBuckets, která vrátí buď chybu nebo seznam bucketů:

func listBuckets(minioClient *minio.Client) {
    fmt.Println("List of buckets:")
 
    buckets, err := minioClient.ListBuckets()
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
        return
    }
    for i, bucket := range buckets {
        fmt.Printf("%d\t%+v\n", i, bucket)
    }
}

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func listBuckets(minioClient *minio.Client) {
    fmt.Println("List of buckets:")
 
    buckets, err := minioClient.ListBuckets()
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
        return
    }
    for i, bucket := range buckets {
        fmt.Printf("%d\t%+v\n", i, bucket)
    }
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    listBuckets(minioClient)
}

10. Typické chyby, které mohou nastat

Nyní, když můžeme parametry připojení do Minia specifikovat na příkazovém řádku, je možné se seznámit s typickými chybami, které mohou nastat.

Pokus o připojení s nekorektním AccessKey:

$ ./minio3
 
2019/12/14 11:52:53 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000158000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc00006c840), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc00008f860), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00000e7c0), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc00008f8c0), lookup:0}
List of buckets:
2019/12/14 11:52:53 Access Denied.

Chybný SecretKey:

$ ./minio3 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIl
 
2019/12/14 13:02:11 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000178000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc0000ae7e0), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000938c0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc0000a0780), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000093920), lookup:0}
List of buckets:
2019/12/14 13:02:11 The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.

Pokus o použití SSL/TLS u služby běžící přes HTTP:

$ ./minio3 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE -useSSL=true
 
2019/12/14 13:02:27 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000158000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc00006c840), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:true, httpClient:(*http.Client)(0xc00012db60), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc000239ae0), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc00012dbc0), lookup:0}
List of buckets:
2019/12/14 13:02:27 Get https://127.0.0.1:9000/: http: server gave HTTP response to HTTPS client

Úspěšné připojení s výpisem bucketů (existují dva):

$ ./minio3 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE
 
2019/12/14 13:01:54 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000172000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc0000ac7e0), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000938c0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00009e780), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000093920), lookup:0}
List of buckets:
0    {Name:bar CreationDate:2019-12-14 10:30:57.918 +0000 UTC}
1    {Name:foo CreationDate:2019-12-14 12:01:10.533 +0000 UTC}

11. Výpis všech objektů ve zvoleném bucketu

Ve třetím demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem je možné získat seznam všech objektů, které jsou uloženy ve zvoleném bucketu. Tuto funkcionalitu nabízí metoda listObjects, které je nutné předat jméno bucketu, prefix (lze ho použít pro rychlou filtraci na straně služby), příznak, zda se mají procházet i objekty v podadresářích a posledním parametrem je kanál, který lze použít pro synchronizaci gorutiny, která by objekty načítala. V našem jednoduchém příkladu však kanál na konci funkce listObjects pouze uzavřeme a nebudeme se starat o to, zda do něj byla zapsána hodnota či nikoli:

func listObjects(minioClient *minio.Client, bucket string) {
    fmt.Println("List of objects for bucket:", bucket)
 
    done := make(chan struct{})
    defer close(done)
 
    objects := minioClient.ListObjects(bucket, "", false, done)
    for object := range objects {
        if object.Err != nil {
            log.Println(object.Err)
            return
        }
        fmt.Println(object)
    }
}

Výpis bude proveden v tomto (prozatím nijak neupraveném) formátu:

{"f2042bf5780d07253480fb8c64c60850-1" t.go 2019-12-14 16:10:38.411 +0000 UTC 56 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC map[] map[] { 02d6176db174dc93cb1b899f7c6078f08654445fe8cf1b6ce98d8855f66bdbf4} [] STANDARD <nil<}

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func listBuckets(minioClient *minio.Client) {
    fmt.Println("List of buckets:")
 
    buckets, err := minioClient.ListBuckets()
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
        return
    }
    for i, bucket := range buckets {
        fmt.Printf("%d\t%+v\n", i, bucket)
    }
}
 
func listObjects(minioClient *minio.Client, bucket string) {
    fmt.Println("List of objects for bucket:", bucket)
 
    done := make(chan struct{})
    defer close(done)
 
    objects := minioClient.ListObjects(bucket, "", false, done)
    for object := range objects {
        if object.Err != nil {
            log.Println(object.Err)
            return
        }
        fmt.Println(object)
    }
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    listBuckets(minioClient)
    listObjects(minioClient, "foo")
}

Po spuštění tohoto příkladu by se nejdříve měly vypsat všechny buckety a následně i objekty z bucketu „foo“ (ty jsme přidali přes webové rozhraní):

09:17 $ ./minio4 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE
 
2019/12/16 09:17:45 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc00015a000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc00006e840), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000138f0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00000e7a0), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000013950), lookup:0}
 
List of buckets:
0    {Name:bar CreationDate:2019-12-14 10:30:57.918 +0000 UTC}
1    {Name:foo CreationDate:2019-12-14 17:13:38.282 +0000 UTC}
 
List of objects for bucket: foo
{"f2042bf5780d07253480fb8c64c60850-1" t.go 2019-12-14 16:10:38.411 +0000 UTC 56 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC map[] map[] { 02d6176db174dc93cb1b899f7c6078f08654445fe8cf1b6ce98d8855f66bdbf4} [] STANDARD <nil<}

12. Podrobnější informace o objektech ve zvoleném bucketu

O objektech, které jsou uloženy ve vybraném bucketu, je možné získat i podrobnější informace. Ve struktuře popisující každý objekt, nalezneme mj. i tyto atributy:

# Atribut Význam
1 Key klíč (jednoznačný v rámci bucketu)
2 Size velikost v bajtech (nikoli ve znacích, i když jde o JSON, XML atd.)
3 LastModified čas poslední modifikace
4 ETag MD5 heš (128 bitů reprezentovaných třiceti dvěma hexadecimálními číslicemi)

Z tohoto důvodu je možné upravit funkci pro výpis informací o objektech tak, aby se vypsaly potřebné atributy (viz zvýrazněný řádek):

func listObjects(minioClient *minio.Client, bucket string, prefix string) {
    fmt.Println("List of objects for bucket:", bucket)
 
    done := make(chan struct{})
    defer close(done)
 
    objects := minioClient.ListObjects(bucket, prefix, false, done)
    for object := range objects {
        if object.Err != nil {
            log.Println(object.Err)
            return
        }
        fmt.Printf("Key: %s, Size: %d, Tag: %s\n", object.Key, object.Size, object.ETag)
    }
}

Takto upravený příklad zobrazí podrobnější informace o objektu s klíčem „logos.jpg“, délkou 48913 bajtů a tagem nastaveným na „f95e4a85dafc56313883f8571cfc8143“:

$ ./minio5 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE
 
2019/12/14 16:43:51 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc00015a000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc00006e840), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000138f0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00000e7c0), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000013950), lookup:0}
List of buckets:
0    {Name:bar CreationDate:2019-12-14 10:30:57.918 +0000 UTC}
1    {Name:foo CreationDate:2019-12-14 12:01:10.533 +0000 UTC}
List of objects for bucket: foo
Key: logos.jpg, Size: 48913, Tag: "f95e4a85dafc56313883f8571cfc8143-1"

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func listBuckets(minioClient *minio.Client) {
    fmt.Println("List of buckets:")
 
    buckets, err := minioClient.ListBuckets()
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
        return
    }
    for i, bucket := range buckets {
        fmt.Printf("%d\t%+v\n", i, bucket)
    }
}
 
func listObjects(minioClient *minio.Client, bucket string, prefix string) {
    fmt.Println("List of objects for bucket:", bucket)
 
    done := make(chan struct{})
    defer close(done)
 
    objects := minioClient.ListObjects(bucket, prefix, false, done)
    for object := range objects {
        if object.Err != nil {
            log.Println(object.Err)
            return
        }
        fmt.Printf("Key: %s, Size: %d, Tag: %s\n", object.Key, object.Size, object.ETag)
    }
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    var objectPrefix = flag.String("prefix", "", "Prefix for objects to be listed")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    listBuckets(minioClient)
    listObjects(minioClient, "foo", *objectPrefix)
}

13. Uložení objektu z bucketu do lokálního souboru

Velmi často se setkáme s požadavkem, aby se nějaký objekt zkopíroval z Minia do lokálního souboru. K tomuto problému lze přistoupit dvěma způsoby – buď se použijí obecné funkce pro přístup k obsahu objektu, nebo se zavolá specializovaná metoda nazvaná FGetObject, která se o přečtení obsahu objektu a jeho uložení do lokálního souboru automaticky postará. Této metodě je nutné předat název bucketu, klíč objektu, jméno lokálního souboru a popř. další parametry (ty jsou uloženy ve struktuře, která může být prázdná):

err = minioClient.FGetObject("foo", "logos.jpg", "logos.jpg", minio.GetObjectOptions{})
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}

Po spuštění této metody je vhodné se přesvědčit, zda se stažení skutečně podařilo:

$ file logos.jpg 
 
logos.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, baseline, precision 8, 1600x878, frames 3

Úplný zdrojový kód demonstračního příkladu, který kopii objektu do lokálního souboru provede, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    err = minioClient.FGetObject("foo", "logos.jpg", "logos.jpg", minio.GetObjectOptions{})
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
}

14. Přečtení obsahu objektu s textem

Mnohdy potřebujeme obsah objektu programově přečíst z úložiště Minia a ihned zpracovat. V takovém případě ovšem není vhodné použít výše zmíněnou metodu FGetObject a posléze soubor znovu načíst do aplikace. Jak z paměťového, tak i výkonnostního hlediska je lepší obsah objektu přečíst přímo (bez meziuložení do souboru), k čemuž slouží metoda nazvaná GetObject s prakticky stejnými parametry, jaké má metoda FGetObject (pochopitelně chybí jméno souboru):

object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}
defer object.Close()

Výše uvedeným postupem získáme strukturu implementující standardní rozhraní Reader, což nám například umožňuje zpracovávat obsah (textového) objektu řádek po řádku:

scanner := bufio.NewScanner(object)
scanner.Split(bufio.ScanLines)
 
for scanner.Scan() {
    fmt.Println(scanner.Text())
}

Obrázek 9: Založení nového objektu pod klíčem „t.go“, jehož obsahem je text. Tento soubor použijeme v příkladu popsaném v této kapitole

Opět se podívejme na úplný výpis demonstračního příkladu, který načte nově vytvořený objekt s obsahem získaným ze zdrojového (textového) souboru:

package main
 
import (
    "bufio"
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "log"
)
 
func printObject(minioClient *minio.Client, bucket string, objectName string) {
    object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    defer object.Close()
 
    scanner := bufio.NewScanner(object)
    scanner.Split(bufio.ScanLines)
 
    for scanner.Scan() {
        fmt.Println(scanner.Text())
    }
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    printObject(minioClient, "foo", "t.go")
}
17:28 $ ./minio7 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE
 
2019/12/14 17:28:06 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc000172000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc0000ac7e0), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000938c0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00009e780), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000093920), lookup:0}
 
package main
 
func main() {
    println(`foo "bar" baz`)
}

15. Alternativní způsob přístupu k obsahu objektu

Obsah zvoleného objektu, který získáme z Minia, lze zpracovat různými způsoby. Stačí si uvědomit, že stále pracujeme s objektem implementujícím rozhraní Reader, takže lze použít všechny funkce a metody, které s tímto rozhraním dokáží spolupracovat. V dalším demonstračním příkladu je ukázáno použití funkce ioutil.ReadAll, která nám umožní načíst všechna data poskytovaná Readerem a vrátit je jako řez (slice) bajtů:

$ go doc ioutil.ReadAll
 
func ReadAll(r io.Reader) ([]byte, error)
  ReadAll reads from r until an error or EOF and returns the data it read. A
  successful call returns err == nil, not err == EOF. Because ReadAll is
  defined to read from src until EOF, it does not treat an EOF from Read as an
  error to be reported.

Celý řez bajtů posléze snadno převedeme na řetězec a vytiskneme:

object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}
defer object.Close()
 
bytes, err := ioutil.ReadAll(object)
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}
fmt.Println(string(bytes))

Opět si ukažme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main

import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "io/ioutil"
    "log"
)
 
func printObject(minioClient *minio.Client, bucket string, objectName string) {
    object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    defer object.Close()
 
    bytes, err := ioutil.ReadAll(object)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    fmt.Println(string(bytes))
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    printObject(minioClient, "foo", "t.go")
}

16. Poslání dat do Minia s jejich uložením do objektu

V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jak lze získat obsah objektu z úložiště Minia. Víme, jak se obsah objektu uloží do souboru metodou FGetObject popř. získá ve formě sekvence bajtů metodou GetObject. Existuje pochopitelně i opačný postup, tj. poslání dat do Minia s jejich uložením. Pokud jsou data uložená v lokálním souboru, je situace jednoduchá, neboť lze použít metodu FPutObject:

length, err := minioClient.FPutObject("foo", "minio9.go", "minio9.go", minio.PutObjectOptions{
    ContentType: "text/plain;charset=UTF-8",
})
if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
}
fmt.Println("Successfully uploaded bytes: ", length)
Poznámka: povšimněte si, že je možné uvést i typ obsahu, což může být užitečné při jeho dalším zpracování.

V dalším demonstračním příkladu se nejdříve do úložiště Minia pošle textový soubor se zdrojovým textem a následně se zpětně přečte a vypíše jeho obsah:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "io/ioutil"
    "log"
)
 
func printObject(minioClient *minio.Client, bucket string, objectName string) {
    object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    defer object.Close()
 
    bytes, err := ioutil.ReadAll(object)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    fmt.Println(string(bytes))
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    length, err := minioClient.FPutObject("foo", "minio9.go", "minio9.go", minio.PutObjectOptions{
        ContentType: "text/plain;charset=UTF-8",
    })
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    fmt.Println("Successfully uploaded bytes: ", length)
 
    printObject(minioClient, "foo", "minio9.go")
}

Výsledek může vypadat takto (je zkrácený):

17:42 $ ./minio9 -accessKeyID=3V8WMANF061SGOIVR7AA -secretAccessKey=AHTM6+74n1Z8DZRZ4V7o83QcnYRnTEVblVb8sIlE
 
2019/12/14 17:47:29 &minio.Client{endpointURL:(*url.URL)(0xc00015a000), credsProvider:(*credentials.Credentials)(0xc00006e840), overrideSignerType:0, appInfo:struct { appName string; appVersion string }{appName:"", appVersion:""}, secure:false, httpClient:(*http.Client)(0xc0000138f0), bucketLocCache:(*minio.bucketLocationCache)(0xc00000e7a0), isTraceEnabled:false, traceErrorsOnly:false, traceOutput:io.Writer(nil), s3AccelerateEndpoint:"", region:"", random:(*rand.Rand)(0xc000013950), lookup:0}
 
Successfully uploaded bytes: 1299
...
...
...

Obrázek 10: V úložišti byl vytvořen nový objekt uložený pod klíčem „minio9.go“.

17. Kopie objektu v rámci Minia bez jejich přesunu na lokální počítač

Poslední operací, s níž se dnes seznámíme, je kopie objektu v rámci Minia, bez nutnosti přesunu dat na lokální počítač (což je obecně velmi pomalá operace, protože pro Minio je úzkým hrdlem síťové rozhraní). Samotnou kopii objektu zajišťuje metoda CopyObject:

err = minioClient.CopyObject(dst, src)
if err != nil {
    log.Fatalln(err)
}

Této metodě je nutné předat dvě struktury reprezentující cílový a zdrojový objekt. Pro vytvoření těchto struktur existují funkce–konstruktory nazvané NewSourceInfo a NewDestinationInfo, kterým je nutné předat minimálně jméno bucketu a jméno objektu:

src := minio.NewSourceInfo(bucket, from, nil)
dst, err := minio.NewDestinationInfo(bucket, to, nil, nil)
Poznámka: je tedy možné, aby se kopie provedla mezi dvěma rozdílnými buckety.

Úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu, který zkopíruje objekt s klíčem „minio9.go“ do objektu „minio10.go“, vypadá následovně:

package main
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/minio/minio-go/v6"
    "io/ioutil"
    "log"
)
 
func printObject(minioClient *minio.Client, bucket string, objectName string) {
    object, err := minioClient.GetObject(bucket, objectName, minio.GetObjectOptions{})
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    defer object.Close()
 
    bytes, err := ioutil.ReadAll(object)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
    fmt.Println(string(bytes))
}
 
func copyObject(minioClient *minio.Client, bucket string, from string, to string) {
    src := minio.NewSourceInfo(bucket, from, nil)
    dst, err := minio.NewDestinationInfo(bucket, to, nil, nil)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    err = minioClient.CopyObject(dst, src)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
}
 
func main() {
    var endpoint = flag.String("endpoint", "127.0.0.1:9000", "MinIO service endpoint")
    var accessKeyID = flag.String("accessKeyID", "", "Access key ID for MinIO")
    var secretAccessKey = flag.String("secretAccessKey", "", "Secret access key for MinIO")
    var useSSL = flag.Bool("useSSL", false, "Use SSL for communication with MinIO")
    flag.Parse()
 
    // initialize minio client object
    minioClient, err := minio.New(*endpoint, *accessKeyID, *secretAccessKey, *useSSL)
    if err != nil {
        log.Fatalln(err)
    }
 
    // everything seems to be ok
    log.Printf("%#v\n", minioClient)
 
    printObject(minioClient, "foo", "minio9.go")
    copyObject(minioClient, "foo", "minio9.go", "minio10.go")
    printObject(minioClient, "foo", "minio10.go")
}

Obrázek 11: Objekty „minio9.go“ a „minio10.go“ by měly mít totožný obsah.

18. Obsah následující části seriálu

V navazující části tohoto seriálu si ukážeme další (již poněkud komplikovanější) operace nabízené SDK, ovšem nezapomeneme ani na použití nástroje mc a na ukázku využití služby Minia z dalších programovacích jazyků, zejména z Pythonu, jenž se v souvislosti s Miniem i s AWS S3 používá velmi často.

skoleni

Obrázek 12: Vybraný objekt či objekty je možné z úložiště smazat. Prozatím jsme nenastavovali uživatelská práva, takže smazání je proveditelné.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 minio1.go kostra aplikace, která provede inicializaci klienta služby Minio https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio01/minio1.go
2 minio2.go zadání parametrů připojení z příkazového řádku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio02/minio2.go
3 minio3.go zadání parametrů připojení z příkazového řádku, výpis bucketů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio03/minio3.go
4 minio4.go výpis všech objektů ve zvoleném bucketu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio04/minio4.go
5 minio5.go podrobnější informace o objektech ve zvoleném bucketu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio05/minio5.go
6 minio6.go uložení objektu z bucketu do lokálního souboru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio06/minio6.go
7 minio7.go přečtení obsahu objektu s textem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio07/minio7.go
8 minio8.go alternativní způsob přístupu k obsahu objektu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio08/minio8.go
9 minio9.go poslání dat do Minia s jejich uložením do objektu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio09/minio9.go
10 minio10.go kopie objektu v rámci Minia bez jejich přesunu na lokální počítač https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article46/mi­nio10/minio10.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 2. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 3. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 4. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 5. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 6. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 7. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 8. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 9. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 10. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 11. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 12. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 13. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 14. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 15. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 16. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 17. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 18. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 19. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 20. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 21. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 22. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 23. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 24. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 25. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 26. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 27. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 28. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 29. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 30. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 31. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 32. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 33. xml.org
  http://www.xml.org/
 34. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 35. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 36. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 37. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 38. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 39. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 40. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 41. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 42. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 43. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 44. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 45. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 46. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 47. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 48. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 49. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 50. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 51. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 52. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 53. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 54. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 55. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 56. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 57. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 58. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 59. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 60. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 61. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 62. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 63. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 64. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 65. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 66. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 67. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 68. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 69. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 70. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 71. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 72. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 73. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 74. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 75. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 76. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 77. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 78. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 79. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 80. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 81. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 82. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 83. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 84. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 85. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 86. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 87. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 88. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 89. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 90. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 91. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 92. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 93. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 94. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 95. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 96. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 97. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 98. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 99. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 100. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 101. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 102. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 103. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 104. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 105. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 106. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 107. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 108. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 109. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 110. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 111. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 112. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 113. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 114. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 115. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 116. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 117. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 118. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 119. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 120. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 121. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 122. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 123. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 124. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 125. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 126. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 127. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 128. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 129. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 130. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 131. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 132. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 133. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 134. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 135. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 136. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 137. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 138. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 139. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 140. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 141. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 142. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 143. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 144. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 145. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 146. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 147. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 148. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 149. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 150. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 151. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 152. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 153. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 154. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 155. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 156. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 157. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 158. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 159. GoConvey
  http://goconvey.co/
 160. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 161. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 162. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 163. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 164. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 165. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 166. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 167. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 168. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 169. YAML
  https://yaml.org/
 170. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 171. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 172. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 173. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 174. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 175. Introducing JSON
  http://json.org/
 176. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 177. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 178. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 179. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 180. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 181. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 182. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 183. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 184. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 185. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 186. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 187. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 188. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 189. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 190. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 191. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 192. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 193. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 194. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 195. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 196. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 197. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 198. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 199. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 200. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 201. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 202. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 203. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 204. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 205. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 206. GoDoc
  https://godoc.org/
 207. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 208. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 209. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 210. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 211. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 212. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 213. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 214. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 215. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 216. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 217. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 218. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 219. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 220. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 221. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 222. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 223. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 224. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 225. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 226. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 227. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 228. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 229. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 230. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 231. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 232. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 233. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 234. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 235. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 236. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 237. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 238. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 239. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 240. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 241. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 242. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 243. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 244. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 245. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 246. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 247. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 248. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 249. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 250. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 251. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 252. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 253. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 254. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 255. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 256. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 257. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 258. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 259. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 260. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 261. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 262. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 263. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 264. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 265. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 266. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 267. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 268. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 269. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 270. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 271. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 272. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 273. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 274. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 275. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 276. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 277. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 278. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 279. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 280. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 281. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 282. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 283. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 284. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 285. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 286. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 287. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 288. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 289. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 290. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 291. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 292. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 293. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 294. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 295. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 296. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 297. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 298. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 299. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 300. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 301. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 302. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 303. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 304. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 305. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 306. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 307. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 308. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.