Hlavní navigace

Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli

13. 7. 2017
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

 Autor: Rust project
V dnešním článku o jazyku Rust a knihovnách, které pro tento jazyk vznikly, se budeme zabývat knihovnou určenou pro práci s n-rozměrnými poli, samozřejmě včetně běžných vektorů a matic. Tato knihovna se jmenuje příhodně ndarray.

Obsah

1. Programovací jazyk Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli

2. Základní datový typ, na němž je postavena knihovna ndarray

3. Použití ndarray

4. Konverze vektoru na pole, vytvoření pole z iterátoru

5. Konstruktory pro nulové vektory a matice

6. Vytvoření jednotkové matice

7. Vytvoření jednorozměrného pole funkcí Array::range()

8. Vytvoření jednorozměrného pole funkcí Array::linspace()

9. Specifikace tvaru pole při jeho konstrukci z vektoru

10. Použití makra array!

11. Změna tvaru při konverzi polí

12. Zjištění délky, dimenze, tvaru a kroku mezi jednotlivými prvky pole

13. Repositář s demonstračními příklady

14. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Rust: knihovna ndarray pro práci s n-rozměrnými poli

Jednou poměrně rozsáhlou oblastí v IT je zpracování vektorů a matic, protože s těmito strukturami se můžeme setkat v různých disciplínách, například ve finančnictví, pojišťovnictví, statistice, zpracování numerických dat, simulacích atd. Současně se jedná i o velmi zajímavou oblast, neboť právě kvůli co nejrychlejší práci s velkými maticemi byly vytvořeny speciální výpočetní bloky v některých superpočítačích (příkladem mohou být superpočítače Cray). Současné knihovny dokážou v případě potřeby využít jak některé rozšíření instrukčních sad (SIMD instrukce typu SSE, původně též MMX či 3DNow!, viz též úterní článek na toto téma), tak i programovatelné grafické akcelerátory (GPU). Práce s vektory a maticemi byla (a samozřejmě doposud je) podporována v překladačích FORTRANu, které začaly být po vzniku superpočítačů vybaveny algoritmy, které dokázaly převést některé typy programových smyček na „vektorové operace“. Paralelně vznikly i specializované jazyky určené téměř výhradně pro práci s vektory i maticemi – příkladem jsou jazyky APL a J.

V současnosti je používáno relativně velké množství programovacích jazyků popř. specializovaných knihoven orientovaných na práci s vektory a poli. Z komerčních nástrojů je zapotřebí jmenovat především známý MATLAB vydávaný společností MathWorks, nativní práci s maticemi a vektory ovšem velmi dobře podporuje také nástroj GNU Octave (https://gnu.org/software/octave/), jazyk R (http://www.r-project.org/) a také relativně nový jazyk Julia (http://julialang.org/, zajímavé výsledky benchmarků lze najít na adrese http://julialang.org/benchmarks/). Z knihoven jmenujme především oblíbenou a dnes dosti intenzivně využívanou Pythonovskou knihovnu NumPy (http://www.numpy.org/).

2. Základní datový typ, na němž je postavena knihovna ndarray

V knihovně ndarray se základní datová struktura taktéž jmenuje ndarray. Tato struktura ve své základní podobě reprezentuje pole o prakticky libovolném počtu dimenzí (ostatně „nd“ ve jménu „ndarray“ je odvozeno od N-dimensional). Tato pole se v některých ohledech odlišují od běžných rustovských polí, řezů i vektorů, což poznáme zejména ve chvíli, kdy se pokusíme změnit „tvar“ (shape) pole popř. z pole získat řez (slice). Ve skutečnosti se v knihovně ndarray setkáme i s takzvaným pohledem (view) na pole, který může být určen buď pouze pro čtení či pro čtení i zápis (což mj. v Rustu znamená, že i pole musí být měnitelné neboli mutable – tato podmínka je kontrolovaná překladačem). Samotná datová struktura ndarray je vždy homogenní, tj. může obsahovat pouze prvky stejného typu, ovšem tento typ může být prakticky libovolný. Tím se knihovna ndarray poněkud odlišuje například od známé knihovny Numpy určené pro Python, v níž je typ prvků n-dimenzionálních polí omezen.

3. Použití ndarray

Aby bylo možné používat dále popsané funkce, makra a traity, je nutné do projektového souboru (spravovaného systémem Cargo) přidat do sekce [dependencies] řádek s verzí knihovny ndarray. Současná verze je sice teprve 0.9.1, ovšem projekt se dostal do stabilního stavu:

[dependencies]
ndarray = "0.9.1"

Dále na začátek všech zdrojových kódů přidejte následujících pět programových řádků, aby došlo k importu funkcí, struktur a traitů ze všech používaných modulů. Povšimněte si, že pro jednorozměrná, dvourozměrná, trojrozměrná atd. pole existují speciální moduly, které někdy nabízí unikátní funkce (eye() atd.):

extern crate ndarray;
 
use ndarray::Array;
use ndarray::Array1;
use ndarray::Array2;
use ndarray::Array3;

Poznámka: podobné moduly existují i pro čtyřrozměrná až pětirozměrná pole:

use ndarray::Array4;
use ndarray::Array5;
use ndarray::Array6;

Pokud navíc budete potřebovat použít dále popsané makro array!, je nutné toto makro povolit následující deklarací:

#[macro_use(array)]

4. Konverze vektoru na pole, vytvoření pole z iterátoru

V této kapitole i kapitolách navazujících si ukážeme, jakými způsoby se n-dimenzionální pole vytváří.

Pole typu ndarray je možné vytvořit několika různými způsoby. Základní funkcí sloužící k převodu z vektoru (ve smyslu programovacího jazyka Rust) na pole typu ndarray je funkce nazvaná jednoduše Array::from_vec(). Výsledkem bude pole, jehož prvky budou mít stejný typ, jako prvky zdrojového vektoru:

let array1 = Array::from_vec(vec![10, 9, 8, 1]);
 
let array2 = Array::from_vec(vec![10.0, 9.0, 8.0, 1.0]);

Obě vzniklá pole vypadají na první pohled stejně, ovšem typy prvků jsou odlišné (celá čísla versus čísla s plovoucí řádovou čárkou):

[10, 9, 8, 1]
 
[10, 9, 8, 1]

K prvkům polí se přistupuje běžným zápisem indexů do hranatých závorek:

println!("{}", array_c[5]);

Samozřejmě je možné pracovat i s vektory řetězců:

let array3 = Array::from_vec(vec!["www", "root", "cz"]);

S výsledkem:

[www, root, cz]

Dalším užitečným konstruktorem jednorozměrných polí je funkce nazvaná Array::from_iter(), která pole vytvoří z předaného iterátoru. Připomeňme si, že v programovacím jazyku Rust je nejjednodušším iterátorem range, který je možné zapsat přímo:

let array = Array::from_iter(0..10);

Výsledek:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Při povolení (stále ještě nestabilní) volby #![feature(inclusive_range_syntax)] lze u iterátoru použít z obou stran uzavřený interval namísto intervalu polouzavřeného. Povšimněte si použití tří teček namísto teček dvou:

let array_b = Array::from_iter(0...10);

Výsledné pole v tomto případě obsahuje i prvek 10:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

I funkce vyššího řádu, mezi něž patří zejména filter() a map(), dokážou zpracovat iterátory, takže lze napsat:

let array_c = Array::from_iter((0...100).filter(|x| (x % 3 == 0)));
 
let array_d = Array::from_iter((0...10).map(|x| (x * 42)));

S očekávaným výsledkem:

[0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,
 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99]
 
[0, 42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 336, 378, 420]

Poznámka: funkcím filter() a map() jsem předal anonymní funkci, ale samozřejmě lze v případě potřeby použít i běžnou funkci odpovídající požadovanému rozhraní.

5. Konstruktory pro nulové vektory a matice

Poměrně často se setkáme s nutností vytvořit vektor či matici s nulovými prvky. V tomto případě samozřejmě není nutné složitě konstruovat a předávat rustovskévektory, ale lze namísto toho lze využít funkci nazvanou zeros deklarovanou pro jednorozměrná, dvourozměrná … atd. pole, což je rychlejší i méně paměťově náročnější. Pro jednorozměrné pole je nutné jen specifikovat typ prvků a požadovaný tvar (shape) pole, který v tomto případě odpovídá počtu prvků. Tvar se zadává n-ticí, v tomto případě obsahující jedinou hodnotu (10):

let array = Array1::<f32>::zeros((10));

Výsledek – jednorozměrné pole s deseti nulami:

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Vzhledem k tomu, že tvar je u jednorozměrných polí představován jediným celým číslem, lze zápis zkrátit (o dvě závorky okolo desítky):

let array = Array1::<i8>::zeros(10);

Výsledek je v tomto případě naprosto stejný:

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

U dvourozměrných polí se zadává počet řádků následovaný počtem prvků na řádku:

let array = Array2::<f32>::zeros((4, 3));

Výsledek:

[[0, 0, 0],
 [0, 0, 0],
 [0, 0, 0],
 [0, 0, 0]]

U trojrozměrného pole musí mít n-tice specifikující tvar tři prvky – počet submatic, počet řádků každé matice a počet sloupců matice (tedy současně počet prvků na řádku):

let array = Array3::<f32>::zeros((4, 3, 2));

Výsledek:

[[[0, 0],
 [0, 0],
 [0, 0]],
 [[0, 0],
 [0, 0],
 [0, 0]],
 [[0, 0],
 [0, 0],
 [0, 0]],
 [[0, 0],
 [0, 0],
 [0, 0]]]

Pozor – u dvou a vícerozměrných polí se při indexaci prvků používají dvojité závorky:

println!("{}", array[[0,0]]);

6. Vytvoření jednotkové matice

Speciální a často používanou maticí (tedy dvourozměrným polem se shodným počtem řádků a sloupců) je jednotková matice, pro jejíž konstrukci slouží funkce eye(), které se pouze předá velikost matice a navíc se specifikuje typ prvků vytvářeného pole. Výsledkem je pochopitelně pole se stejným počtem řádků i sloupců:

let array = Array2::<f32>::eye(4);

Výsledek:

[[1, 0, 0, 0],
 [0, 1, 0, 0],
 [0, 0, 1, 0],
 [0, 0, 0, 1]]

Použití jiného datového typu:

let array = Array2::<i8>::eye(10);
[[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]

Použít lze jakýkoli datový typ implementující traity Zero a One.

7. Vytvoření jednorozměrného pole funkcí Array::range()

Jednorozměrné pole je možné vytvořit i s využitím funkce Array::range(), které se předávají tři parametry: počáteční mez intervalu (který je z levé strany uzavřen, tedy „včetně“), koncová mez intervalu (zde je otevřen, tedy „kromě“) a krok:

let array1 = Array::range(0.0, 10.0, 1.0);
 
let array2 = Array::range(0.0, 10.0, 2.0);
 
let array3 = Array::range(0.0, 10.0, 1.5);

Výsledek je předvídatelný:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 2, 4, 6, 8]
[0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9]

V případě potřeby je možné zvolit i záporný krok; potom se samozřejmě musí prohodit i horní a dolní mez. Povšimněte si, že se stále jedná o polouzavřený interval, tj. pole nebude obsahovat prvek s druhou mezní hodnotou:

let array1 = Array::range(10.0, 0.0, -1.0);
 
let array2 = Array::range(10.0, 0.0, -2.0);
 
let array3 = Array::range(10.0, 0.0, -1.5);

Výsledky:

[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
 
[10, 8, 6, 4, 2]
 
[10, 8.5, 7, 5.5, 4, 2.5, 1]

8. Vytvoření jednorozměrného pole funkcí Array::linspace()

V některých případech nemusí být použití výše popsané funkce Array::range() tím nejlepším řešením při vytváření vektoru obsahujícího sekvenci číselných hodnot. Typickým příkladem je sekvence generovaná s krokem 0.1, protože hodnotu 0.1 není možné formáty IEEE 754 single ani double přesně reprezentovat. Tím pádem nemusí být z volání funkce Array::range() ihned zřejmé, kolik prvků se nakonec vygeneruje (typická chyba ±1). Pokud je nutné vytvořit vektor s přesným počtem prvků, může se namísto Array::range() hodit spíše funkce Array::linspace(), které se předá počáteční hodnota, koncová hodnota a popř. i počet prvků vektoru. Použití funkce Array::linspace je tak ve skutečnosti velmi jednoduché a přirozené:

let array1 = Array::linspace(1.0, 10.0, 10);
 
let array2 = Array::linspace(1.0, 10.0, 5);
 
let array3 = Array::linspace(1.0, 10.0, 3);

S výsledky:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
 
[1, 3.25, 5.5, 7.75, 10]
 
[1, 5.5, 10]

Hodnoty prvního a posledního prvku můžeme klidně prohodit, na rozdíl od Array::range(), kde se současně musel změnit i krok:

let array1 = Array::linspace(10.0, 1.0, 10);
 
let array2 = Array::linspace(10.0, 1.0, 5);
 
let array3 = Array::linspace(10.0, 1.0, 3);

S výsledky:

[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
 
[10, 7.75, 5.5, 3.25, 1]
 
[10, 5.5, 1]

9. Specifikace tvaru pole při jeho konstrukci z vektoru

Při vytváření pole z vektoru (ve smyslu programovacího jazyka Rust) je možné specifikovat tvar výsledného pole. Je ovšem nutné namísto funkce from_vec() použít funkci from_shape_vec(), které se navíc předá n-tice s požadovaným tvarem pole:

let array = Array::from_shape_vec((6), vec![1,2,3,4,5,6]).unwrap();

Tímto konstruktorem získáme jednorozměrné pole se šesti prvky:

[1, 2, 3, 4, 5, 6]
let array_b = Array::from_shape_vec((2,3), vec![1,2,3,4,5,6]).unwrap();

Nyní jsme získali dvourozměrné pole, opět se šesti prvky:

[[1, 2, 3],
 [4, 5, 6]]
let array_c = Array::from_shape_vec((3,2), vec![1,2,3,4,5,6]).unwrap();

Další pole, tentokrát se třemi řádky a jen dvěma sloupci:

[[1, 2],
 [3, 4],
 [5, 6]]
let array_d = Array::from_shape_vec((1,6), vec![1,2,3,4,5,6]).unwrap();

Nyní jsme požadovali pole s jedním řádkem a šesti sloupci – nejedná se však o 1D vektor:

[[1, 2, 3, 4, 5, 6]]
let array_e = Array::from_shape_vec((2,2,2), vec![1,2,3,4,5,6,7,8]).unwrap();

Trojrozměrné pole 2×2×2 prvky:

[[[1, 2],
 [3, 4]],
 [[5, 6],
 [7, 8]]]

10. Použití makra array!

Další možností, jak vytvořit pole libovolného rozměru (a typu), představuje použití makra array!, je však nutné toto makro povolit následující deklarací:

#[macro_use(array)]

Jakým způsobem se makro array! používá, je patrné z následujícího úryvku zdrojového kódu, v němž se postupně vytvoří jednorozměrné pole, dvourozměrné pole a nakonec i pole trojrozměrné:

let array_a = array![1, 2, 3, 4];
 
let array_b = array![[1, 2],
           [3, 4]];
 
let array_c = array![[[1, 2], [3, 4]],
           [[5, 6], [7, 8]]];

Výsledkem by měla být následující trojice polí:

[1, 2, 3, 4]
 
[[1, 2],
 [3, 4]]
 
[[[1, 2],
 [3, 4]],
 [[5, 6],
 [7, 8]]]

11. Změna tvaru při konverzi polí

Tvar pole je možné změnit i jeho konverzí, konkrétně funkcí into_shape(). Výsledkem je typ Result, takže musíme zavolat funkci unwrap() pro získání výsledku (důvod je jednoduchý – počet prvků zdrojového a cílového pole musí odpovídat novému tvaru). Nejprve si vytvořme zdrojové jednorozměrné pole – vektor:

let array = Array::from_iter(0..12);
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Konverzí vytvoříme dvourozměrné pole o třech řádcích a čtyřech sloupcích:

let array_b = Array::from_iter(0..12).into_shape((3,4)).unwrap();
[[0, 1, 2, 3],
 [4, 5, 6, 7],
 [8, 9, 10, 11]]

Další konverzí vytvoříme pole a čtyřech řádcích a třech sloupcích, stále s dvanácti prvky:

let array_c = Array::from_iter(0..12).into_shape((4,3)).unwrap();
[[0, 1, 2],
 [3, 4, 5],
 [6, 7, 8],
 [9, 10, 11]]

A další varianta, tentokrát s polem o dvanácti řádcích, ovšem s jediným sloupcem:

let array_d = Array::from_iter(0..12).into_shape((12,1)).unwrap();
[[0],
 [1],
 [2],
 [3],
 [4],
 [5],
 [6],
 [7],
 [8],
 [9],
 [10],
 [11]]

Různé varianty trojrozměrných polí, vždy o dvanácti prvcích:

let array_e = Array::from_iter(0..12).into_shape((2,2,3)).unwrap();
[[[0, 1, 2],
 [3, 4, 5]],
 [[6, 7, 8],
 [9, 10, 11]]]
let array_f = Array::from_iter(0..12).into_shape((2,3,2)).unwrap();
[[[0, 1],
 [2, 3],
 [4, 5]],
 [[6, 7],
 [8, 9],
 [10, 11]]]
let array_g = Array::from_iter(0..12).into_shape((3,2,2)).unwrap();
[[[0, 1],
 [2, 3]],
 [[4, 5],
 [6, 7]],
 [[8, 9],
 [10, 11]]]

Čtyřrozměrné pole 2×2×2×2 prvky:

let array_h = Array::from_iter(0..16).into_shape((2, 2, 2, 2)).unwrap();
[[[[0, 1],
  [2, 3]],
 [[4, 5],
  [6, 7]]],
 [[[8, 9],
  [10, 11]],
 [[12, 13],
  [14, 15]]]]

12. Zjištění délky, dimenze, tvaru a kroku mezi jednotlivými prvky pole

O již existujících polích je možné získat poměrně mnoho užitečných informací – celkový počet prvků, počet dimenzí, počet prvků v osách jednotlivých dimenzí, samozřejmě tvar pole a offsety mezi jednotlivými prvky (opět s ohledem na osy).

Příkladem může být jednorozměrné pole:

let array = Array::from_iter(0..12);
println!("length:   {}", array.len());
println!("dimensions: {}", array.ndim());
println!("dimension: {:?}", array.dim());
println!("shape:   {:?}", array.shape());
println!("strides:  {:?}\n", array.strides());

Počet prvků je zde pochopitelně dvanáct, pole má jedinou dimenzi, počet prvků v ose této dimenze je taktéž dvanáct a offset mezi prvky je roven jedné:

length:   12
dimensions: 1
dimension: 12
shape:   [12]
strides:  [1]

Pro dvourozměrné pole s dvanácti řádky získáme odlišné informace:

let array_b = Array::from_iter(0..12).into_shape((1,12)).unwrap();
println!("length:   {}", array_b.len());
println!("dimensions: {}", array_b.ndim());
println!("dimension: {:?}", array_b.dim());
println!("shape:   {:?}", array_b.shape());
println!("strides:  {:?}\n", array_b.strides());
length:   12
dimensions: 2
dimension: (1, 12)
shape:   [1, 12]
strides:  [12, 1]

Další dvourozměrné pole:

let array_c = Array::from_iter(0..12).into_shape((4,3)).unwrap();
println!("length:   {}", array_c.len());
println!("dimensions: {}", array_c.ndim());
println!("dimension: {:?}", array_c.dim());
println!("shape:   {:?}", array_c.shape());
println!("strides:  {:?}\n", array_c.strides());

Povšimněte si zde zejména hodnoty strides, která zhruba říká, že mezi dvěma prvky ve stejném sloupci, ale na jiném řádku, je offset roven třem:

length:   12
dimensions: 2
dimension: (4, 3)
shape:   [4, 3]
strides:  [3, 1]

Trojrozměrné pole s dvanácti prvky:

let array_d = Array::from_iter(0..12).into_shape((2,3,2)).unwrap();
println!("length:   {}", array_d.len());
println!("dimensions: {}", array_d.ndim());
println!("dimension: {:?}", array_d.dim());
println!("shape:   {:?}", array_d.shape());
println!("strides:  {:?}\n", array_d.strides());
length:   12
dimensions: 3
dimension: (2, 3, 2)
shape:   [2, 3, 2]
strides:  [6, 2, 1]

Čtyřrozměrné pole se šestnácti prvky:

CS24_early

let array_e = Array::from_iter(0..16).into_shape((2,2,2,2)).unwrap();
println!("length:   {}", array_e.len());
println!("dimensions: {}", array_e.ndim());
println!("dimension: {:?}", array_e.dim());
println!("shape:   {:?}", array_e.shape());
println!("strides:  {:?}\n", array_e.strides());

Zde je asi nejlépe patrný význam hodnot strides, když si uvědomíme, jak je toto čtyřrozměrné pole zkonstruováno (stačí si představit hyperkostku, v jejíchž vrcholech jsou uloženy hodnoty prvků):

length:   16
dimensions: 4
dimension: (2, 2, 2, 2)
shape:   [2, 2, 2, 2]
strides:  [8, 4, 2, 1]

13. Repositář s demonstračními příklady

Všechny dnes popisované demonstrační příklady (Rustovské projekty) byly, ostatně podobně jako ve všech předchozích částech tohoto seriálu, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Demonstrační příklady si můžete v případě potřeby stáhnout i jednotlivě bez nutnosti klonovat celý repositář (ovšem u projektů je lepší mít celý repositář, abyste nemuseli pracně stahovat všechny potřebné soubory):

14. Odkazy na Internetu

 1. ndarray – dokumentace
  https://bluss.github.io/rust-ndarray/master/ndarray/index.html
 2. ndarray – Crate
  https://crates.io/crates/ndarray
 3. Array Programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Array_programming
 4. Discovering Array Languages
  http://archive.vector.org­.uk/art10008110
 5. no stinking loops – Kalothi
  http://www.nsl.com/
 6. Vector (obsahuje odkazy na články, knihy a blogy o programovacích jazycích APL, J a K)
  http://www.vector.org.uk/
 7. rustup
  https://www.rustup.rs/
 8. rustup: the Rust toolchain installer (Git repositář + dokumentace)
  https://github.com/rust-lang-nursery/rustup.rs
 9. The Rust FFI Omnibus
  http://jakegoulding.com/rust-ffi-omnibus/
 10. Build Script Support
  http://doc.crates.io/build-script.html
 11. Calling Rust From Python
  https://bheisler.github.i­o/post/calling-rust-in-python/
 12. Calling Rust in Python (komentáře k předchozímu článku)
  https://www.reddit.com/r/rus­t/comments/63iy5a/calling_rus­t_in_python/
 13. CFFI Documentation
  https://cffi.readthedocs.i­o/en/latest/
 14. Build Script Support
  http://doc.crates.io/build-script.html
 15. Creating a shared and static library with the gnu compiler [gcc]
  http://www.adp-gmbh.ch/cpp/gcc/create_lib.html
 16. ctypes — A foreign function library for Python
  https://docs.python.org/2/li­brary/ctypes.html
 17. FFI: Foreign Function Interface
  https://doc.rust-lang.org/book/ffi.html
 18. Primitive Type pointer
  https://doc.rust-lang.org/std/primitive.pointer.html
 19. Cargo: správce projektů a balíčků pro programovací jazyk Rust
  https://mojefedora.cz/cargo-spravce-projektu-a-balicku-pro-programovaci-jazyk-rust/
 20. Network Communication and Serialization in Rust
  https://www.safaribookson­line.com/blog/2014/01/28/net­work-communication-serialization-rust/
 21. Crate bincode
  http://tyoverby.com/binco­de/bincode/index.html
 22. Struct std::fs::File
  https://doc.rust-lang.org/std/fs/struct.File.html
 23. Trait std::io::Seek
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Seek.html
 24. Trait std::io::Read
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Read.html
 25. Trait std::io::Write
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.Write.html
 26. Trait std::io::BufRead
  https://doc.rust-lang.org/std/io/trait.BufRead.html
 27. Module std::io::prelude
  https://doc.rust-lang.org/std/io/prelude/index.html
 28. std::net::IpAddr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/enum.IpAddr.html
 29. std::net::Ipv4Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv4Addr.html
 30. std::net::Ipv6Addr
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.Ipv6Addr.html
 31. TcpListener
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpLis­tener.html
 32. TcpStream
  https://doc.rust-lang.org/std/net/struct.TcpStream.html
 33. Binary heap (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Binary_heap
 34. Binární halda (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_halda
 35. Halda (datová struktura)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Halda_%28datov%C3%A1_struk­tura%29
 36. Struct std::collections::HashSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.HashSet.html
 37. Struct std::collections::BTreeSet
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BTreeSet.html
 38. Struct std::collections::BinaryHeap
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.BinaryHeap.html
 39. Set (abstract data type)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Set_%28abstract_data_ty­pe%29#Language_support
 40. Associative array
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Associative_array
 41. Hash Table
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hash_table
 42. B-tree
  https://en.wikipedia.org/wiki/B-tree
 43. Pedro Celis: Robin Hood Hashing (naskenované PDF!)
  https://cs.uwaterloo.ca/re­search/tr/1986/CS-86–14.pdf
 44. Robin Hood hashing
  http://codecapsule.com/2013/11/11/ro­bin-hood-hashing/
 45. Robin Hood hashing: backward shift deletion
  http://codecapsule.com/2013/11/17/ro­bin-hood-hashing-backward-shift-deletion/
 46. Module std::collections
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/
 47. Module std::vec
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/vec/index.html
 48. Struct std::collections::VecDeque
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.VecDeque.html
 49. Struct std::collections::LinkedList
  https://doc.rust-lang.org/std/collections/struc­t.LinkedList.html
 50. Module std::fmt
  https://doc.rust-lang.org/std/fmt/
 51. Macro std::println
  https://doc.rust-lang.org/std/macro.println.html
 52. Enum std::result::Result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/enum.Result.html
 53. Module std::result
  https://doc.rust-lang.org/std/result/
 54. Result
  http://rustbyexample.com/std/re­sult.html
 55. Rust stdlib: Option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/enum.Option.html
 56. Module std::option
  https://doc.rust-lang.org/std/option/index.html
 57. Rust by example: option
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 58. Rust by example: if-let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/if_let.html
 59. Rust by example: while let
  http://rustbyexample.com/flow_con­trol/while_let.html
 60. Rust by example: Option<i32>
  http://rustbyexample.com/std/op­tion.html
 61. An Overview of Macros in Rust
  http://words.steveklabnik.com/an-overview-of-macros-in-rust
 62. A Practical Intro to Macros in Rust 1.0
  https://danielkeep.github.io/practical-intro-to-macros.html
 63. The Rust Programming Language: macros
  https://doc.rust-lang.org/beta/book/macros.html
 64. Rust by example: 15 macro_rules!
  http://rustbyexample.com/macros.html
 65. Primitive Type isize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.isize.html
 66. Primitive Type usize
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.usize.html
 67. Primitive Type array
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/primi­tive.array.html
 68. Module std::slice
  https://doc.rust-lang.org/nightly/std/slice/
 69. Rust by Example: 2.3 Arrays and Slices
  http://rustbyexample.com/pri­mitives/array.html
 70. What is the difference between Slice and Array (stackoverflow)
  http://stackoverflow.com/qu­estions/30794235/what-is-the-difference-between-slice-and-array
 71. Learning Rust With Entirely Too Many Linked Lists
  http://cglab.ca/~abeinges/blah/too-many-lists/book/
 72. Testcase: linked list
  http://rustbyexample.com/cus­tom_types/enum/testcase_lin­ked_list.html
 73. Operators and Overloading
  https://doc.rust-lang.org/book/operators-and-overloading.html
 74. Module std::ops
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/index.html
 75. Module std::cmp
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/index.html
 76. Trait std::ops::Add
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/ops/trait.Add.html
 77. Trait std::ops::AddAssign
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.AddAssign.html
 78. Trait std::ops::Drop
  https://doc.rust-lang.org/std/ops/trait.Drop.html
 79. Trait std::cmp::Eq
  https://doc.rust-lang.org/std/cmp/trait.Eq.html
 80. Struct std::boxed::Box
  https://doc.rust-lang.org/std/boxed/struct.Box.html
 81. Explore the ownership system in Rust
  https://nercury.github.io/rus­t/guide/2015/01/19/ownership­.html
 82. Rust's ownership and move semantic
  http://www.slideshare.net/sa­neyuki/rusts-ownership-and-move-semantics
 83. Trait std::marker::Copy
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/marker/tra­it.Copy.html
 84. Trait std::clone::Clone
  https://doc.rust-lang.org/stable/std/clone/tra­it.Clone.html
 85. The Stack and the Heap
  https://doc.rust-lang.org/book/the-stack-and-the-heap.html
 86. Rust Compare: Pointers & References
  http://www.rust-compare.com/site/pointers.html
 87. Rust Compare: Parameters
  http://www.rust-compare.com/site/params.html
 88. Why does this compile? Automatic dereferencing?
  https://users.rust-lang.org/t/why-does-this-compile-automatic-dereferencing/2183
 89. Understanding Pointers, Ownership, and Lifetimes in Rust
  http://koerbitz.me/posts/Understanding-Pointers-Ownership-and-Lifetimes-in-Rust.html
 90. Rust lang series episode #25 — pointers (#rust-series)
  https://steemit.com/rust-series/@jimmco/rust-lang-series-episode-25-pointers-rust-series
 91. Rust – home page
  https://www.rust-lang.org/en-US/
 92. Rust – Frequently Asked Questions
  https://www.rust-lang.org/en-US/faq.html
 93. Destructuring and Pattern Matching
  https://pzol.github.io/get­ting_rusty/posts/20140417_des­tructuring_in_rust/
 94. The Rust Programming Language
  https://doc.rust-lang.org/book/
 95. Rust (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rust_%28programming_lan­guage%29
 96. Go – home page
  https://golang.org/
 97. Stack Overflow – Most Loved, Dreaded, and Wanted language
  https://stackoverflow.com/re­search/developer-survey-2016#technology-most-loved-dreaded-and-wanted
 98. Rust vs Go (dva roky staré hodnocení, od té doby došlo k posunům v obou jazycích)
  http://jaredforsyth.com/2014/03/22/rust-vs-go/
 99. Rust vs Go: My experience
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/21m6jq/rust_vs_go_my_ex­perience/
 100. Friends of Rust (Organizations running Rust in production)
  https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html
 101. Rust programs versus C++ g++
  https://benchmarksgame.ali­oth.debian.org/u64q/compa­re.php?lang=rust&lang2=gpp
 102. Další benchmarky (nejedná se o reálné příklady „ze života“)
  https://github.com/kostya/benchmarks
 103. Go na Redditu
  https://www.reddit.com/r/golang/
 104. Rust vs. Go
  http://vschart.com/compare/rust/vs/go-language
 105. Abstraction without overhead: traits in Rust
  https://blog.rust-lang.org/2015/05/11/traits.html
 106. Method Syntax
  https://doc.rust-lang.org/book/method-syntax.html
 107. Traits in Rust
  https://doc.rust-lang.org/book/traits.html
 108. Functional Programming in Rust – Part 1 : Function Abstraction
  http://blog.madhukaraphatak­.com/functional-programming-in-rust-part-1/
 109. Of the emerging systems languages Rust, D, Go and Nim, which is the strongest language and why?
  https://www.quora.com/Of-the-emerging-systems-languages-Rust-D-Go-and-Nim-which-is-the-strongest-language-and-why
 110. Chytré ukazatele (moderní verze jazyka C++) [MSDN]
  https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/hh279674.aspx
 111. UTF-8 Everywhere
  http://utf8everywhere.org/
 112. Rust by Example
  http://rustbyexample.com/
 113. Rust oficiálně ve Fedoře
  https://mojefedora.cz/rust-oficialne-ve-fedore/
 114. Resource acquisition is initialization
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Resource_acquisition_is_i­nitialization
 115. TIOBE index (October 2016)
  http://www.tiobe.com/tiobe-index/
 116. Porovnání Go, D a Rustu na OpenHubu:
  https://www.openhub.net/lan­guages/compare?language_na­me[]=-1&language_name[]=-1&language_name[]=dmd&lan­guage_name[]=golang&langu­age_name[]=rust&language_na­me[]=-1&measure=commits
 117. String Types in Rust
  http://www.suspectsemantic­s.com/blog/2016/03/27/str­ing-types-in-rust/
 118. Trait (computer programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Trait_%28computer_program­ming%29
 119. Type inference
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Type_inference

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.